Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 005870 13604508 na godz. na dobę w sumie
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie - książka
Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 824
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0208-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> j2ee - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości szkieletu Spring
i usprawnij proces tworzenia aplikacji J2EE

Spring to szkielet wytwarzania aplikacji (framework), dzięki któremu proces budowania oprogramowania w języku Java dla platformy J2EE staje się znacznie prostszy i efektywniejszy. Spring oferuje usługi, które można z powodzeniem używać w wielu środowiskach -- od apletów po autonomiczne aplikacje klienckie, od aplikacji internetowych pracujących w prostych kontenerach serwletów po złożone systemy korporacyjne pracujące pod kontrolą rozbudowanych serwerów aplikacji J2EE. Spring pozwala na korzystanie z możliwości programowania aspektowego, znacznie sprawniejszą obsługę relacyjnych baz danych, błyskawiczne budowanie graficznych interfejsów użytkownika oraz integrację z innymi szkieletami takimi, jak Struts czy JSF.

Książka 'Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie' odkryje przed Tobą wszystkie tajniki stosowania Springa w procesie wytwarzania systemów informatycznych dla platformy J2EE. Dowiesz się, jak efektywnie korzystać z najważniejszych składników szkieletu Spring i poznasz ich rolę w budowaniu aplikacji. Nauczysz się nie tylko tego, co można zrealizować za pomocą poszczególnych usług, ale także tego, w jaki sposób zrobić to najlepiej. W kolejnych ćwiczeniach przeanalizujesz proces tworzenie kompletnej aplikacji w oparciu o Spring.

W książce poruszono m.in. tematy:

Przekonaj się, jak Spring może zmienić Twoją pracę
nad tworzeniem aplikacji J2EE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Autorzy: Rod Johnson, Juergen Hoeller, Alef Arendsen, Thomas Risberg, Colin Sampaleanu T³umaczenie: Piotr Rajca, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-246-0208-9 Tytu³ orygina³u: Professional Java Development with the Spring Framework Format: B5, stron: 824 Spring to szkielet wytwarzania aplikacji (framework), dziêki któremu proces budowania oprogramowania w jêzyku Java dla platformy J2EE staje siê znacznie prostszy i efektywniejszy. Spring oferuje us³ugi, które mo¿na z powodzeniem u¿ywaæ w wielu œrodowiskach — od apletów po autonomiczne aplikacje klienckie, od aplikacji internetowych pracuj¹cych w prostych kontenerach serwletów po z³o¿one systemy korporacyjne pracuj¹ce pod kontrol¹ rozbudowanych serwerów aplikacji J2EE. Spring pozwala na korzystanie z mo¿liwoœci programowania aspektowego, znacznie sprawniejsz¹ obs³ugê relacyjnych baz danych, b³yskawiczne budowanie graficznych interfejsów u¿ytkownika oraz integracjê z innymi szkieletami takimi, jak Struts czy JSF. Ksi¹¿ka „Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie” odkryje przed Tob¹ wszystkie tajniki stosowania Springa w procesie wytwarzania systemów informatycznych dla platformy J2EE. Dowiesz siê, jak efektywnie korzystaæ z najwa¿niejszych sk³adników szkieletu Spring i poznasz ich rolê w budowaniu aplikacji. Nauczysz siê nie tylko tego, co mo¿na zrealizowaæ za pomoc¹ poszczególnych us³ug, ale tak¿e tego, w jaki sposób zrobiæ to najlepiej. W kolejnych æwiczeniach przeanalizujesz proces tworzenie kompletnej aplikacji w oparciu o Spring. W ksi¹¿ce poruszono m.in. tematy: (cid:129) Struktura szkieletu Spring (cid:129) Tworzenie komponentów i definiowanie zale¿noœci pomiêdzy nimi (cid:129) Testowanie aplikacji i testy jednostkowe (cid:129) Programowanie aspektowe w Spring (cid:129) Po³¹czenia z relacyjnymi bazami danych za pomoc¹ JDBC (cid:129) Zarz¹dzanie transakcjami (cid:129) Korzystanie z mechanizmu Hibernate (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji (cid:129) Stosowanie szkieletu Web MVC Przekonaj siê, jak Spring mo¿e zmieniæ Twoj¹ pracê nad tworzeniem aplikacji J2EE Wstęp .........................................................................................................................................................19 Rozdział 1. Wprowadzenie do Springa .................................................................................................... 27 Dlaczego Spring? ........................................................................................................ 27 Problemy związane z tradycyjnym podejściem do programowania dla platformy J2EE ... 27 Lekkie frameworki .................................................................................................. 31 Podstawowe składniki Springa ................................................................................ 32 Zalety Springa ............................................................................................................ 34 Kontekst Springa ........................................................................................................ 37 Technologie ........................................................................................................... 37 Techniki ................................................................................................................ 51 Związki z pozostałymi frameworkami ....................................................................... 52 Budowa architektury aplikacji opartej na frameworku Spring ........................................... 56 Szerszy kontekst ................................................................................................... 57 Trwałość i integracja .............................................................................................. 58 Obiekty usług biznesowych ..................................................................................... 62 Prezentacja ........................................................................................................... 63 Przyszłość .................................................................................................................. 65 Harmonogram wydawania kolejnych wersji ............................................................... 66 Ewolucja Javy i platformy J2EE ................................................................................ 66 Współczesny kontekst technologiczny ...................................................................... 69 Standardy i otwarty dostęp do kodu źródłowego ....................................................... 69 Projekt Spring i społeczność programistów .................................................................... 70 Historia ................................................................................................................. 71 Krótkie omówienie modułów Springa ....................................................................... 73 Obsługiwane środowiska ........................................................................................ 78 Podsumowanie ........................................................................................................... 78 Rozdział 2. Fabryka komponentów i kontekst aplikacji ......................................................................... 81 Odwracanie kontroli i wstrzykiwanie zależności .............................................................. 82 Różne formy wstrzykiwania zależności ..................................................................... 85 Wybór pomiędzy wstrzykiwaniem przez metody ustawiające a wstrzykiwaniem przez konstruktory ..................................................................... 89 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc 3 4 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Kontener .................................................................................................................... 91 Fabryka komponentów ........................................................................................... 91 Kontekst aplikacji .................................................................................................. 93 Uruchamianie kontenera ........................................................................................ 95 Korzystanie komponentów uzyskiwanych z fabryki ..................................................... 97 Konfiguracja komponentów w formacie XML ............................................................. 98 Podstawowa definicja komponentu .......................................................................... 99 Definiowanie zależności komponentów .................................................................. 102 Zarządzanie cyklem życia komponentu ................................................................... 113 Abstrakcja dostępu do usług i zasobów ................................................................. 116 Wielokrotne wykorzystywanie tych samych definicji komponentów ............................ 122 Stosowanie postprocesorów do obsługi niestandardowych komponentów i kontenerów .. 126 Podsumowanie ......................................................................................................... 133 Rozdział 3. Zaawansowane mechanizmy kontenera ...........................................................................135 Abstrakcje dla niskopoziomowych zasobów ................................................................. 136 Kontekst aplikacji jako implementacja interfejsu ResourceLoader ............................ 136 Kontekst aplikacji jako źródło komunikatów ........................................................... 139 Zdarzenia aplikacji .................................................................................................... 142 Zarządzanie kontenerem ............................................................................................ 145 Ścieżki lokalizacji zasobów przekazywane do konstruktorów implementacji interfejsu ApplicationContext .............................................................................. 145 Deklaratywne korzystanie z kontekstów aplikacji .................................................... 147 Podział definicji kontenera na wiele plików ............................................................. 149 Strategie obsługi modułów ................................................................................... 151 Singletony obsługujące dostęp do kontenera ......................................................... 154 Pomocnicze komponenty fabrykujące .......................................................................... 155 Komponent PropertyPathFactoryBean .................................................................... 155 Komponent FieldRetrievingFactoryBean ................................................................. 156 Komponent MethodInvokingFactoryBean ................................................................ 157 Edytory właściwości oferowane w ramach Springa ........................................................ 158 Strategie testowania ................................................................................................. 159 Testy jednostkowe ............................................................................................... 160 Testy wykorzystujące kontener Springa .................................................................. 163 Rozwiązania alternatywne względem konfiguracji w formacie XML ................................. 166 Definicje konfiguracji w plikach właściwości ........................................................... 166 Programowe definicje komponentów ...................................................................... 168 Pozostałe formaty ................................................................................................ 168 Materiały dodatkowe ................................................................................................. 169 Podsumowanie ......................................................................................................... 169 Rozdział 4. Spring i AOP ...........................................................................................................................171 Cele ......................................................................................................................... 171 Założenia ................................................................................................................. 173 Przykład ................................................................................................................... 173 Framework programowania aspektowego Springa ........................................................ 177 Łańcuch przechwytywania ..................................................................................... 178 Zalety i wady ....................................................................................................... 178 Rada .................................................................................................................. 180 Przecięcia ........................................................................................................... 186 4 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc Spis treści 5 Doradcy .............................................................................................................. 193 Integracja z kontenerem IoC Springa ..................................................................... 195 Analizowanie i zmiana stanu pośrednika w czasie wykonywania programu ................ 212 Programowe tworzenie pośredników ...................................................................... 213 Korzystanie z zaawansowanych funkcji Spring AOP ....................................................... 214 Źródła obiektów docelowych ................................................................................. 214 Wczesne kończenie łańcucha przechwytywania ....................................................... 221 Stosowanie wprowadzeń ...................................................................................... 221 Udostępnianie bieżącego pośrednika .................................................................... 224 Udostępnianie bieżącego egzemplarza interfejsu MethodInvocation ......................... 225 Zrozumienie typów pośredników ............................................................................ 226 Diagnozowanie i testowanie .................................................................................. 228 Rozmaitości ........................................................................................................ 231 Integracja z innymi frameworkami programowania aspektowego ................................... 234 Cele ................................................................................................................... 235 Integracja z narzędziem AspectJ ............................................................................ 235 AspectWerkz ....................................................................................................... 242 Materiały dodatkowe ................................................................................................. 243 Podsumowanie ......................................................................................................... 243 Rozdział 5. Obiekty DAO i framework Spring JDBC .............................................................................245 Wzorzec obiektów dostępu do danych ......................................................................... 246 Wprowadzenie do Spring JDBC ................................................................................... 248 Motywacja — problemy bezpośredniego korzystania z interfejsu JDBC ...................... 248 W czym może pomóc Spring? ................................................................................ 251 Prosty przykład .................................................................................................... 251 Budowa warstwy dostępu do danych dla przykładowej aplikacji ..................................... 253 Model danych stosowany w przykładowej aplikacji .................................................. 253 Źródło danych ...................................................................................................... 254 Tłumaczenie wyjątków .......................................................................................... 256 Operacje klasy JdbcTemplate ..................................................................................... 259 Stosowanie metod zwrotnych ................................................................................ 259 Metody pomocnicze klasy JdbcTemplate ................................................................ 261 Wykonywanie prostych zapytań za pośrednictwem klasy JdbcTemplate ..................... 262 Wykonywanie prostych aktualizacji za pośrednictwem klasy JdbcTemplate ................ 263 Zaawansowane zastosowania klasy JdbcTemplate ................................................. 264 Obsługa interfejsu RowSet ................................................................................... 266 Klasy obsługujące operacje na relacyjnych systemach zarządzania bazami danych ......... 267 Klasy SqlQuery i MappingSqlQuery ........................................................................ 268 Operacje wstawiania i aktualizacji realizowane za pomocą klasy SqlUpdate .............. 271 Aktualizowanie zbioru wynikowego za pomocą klasy UpdateSqlQuery ....................... 272 Generowanie kluczy głównych ............................................................................... 273 Uzyskiwanie kluczy wygenerowanych przez bazę danych .......................................... 274 Wywoływanie procedur składowanych .................................................................... 275 Zagadnienia zaawansowane ....................................................................................... 278 Uruchamianie Spring JDBC na serwerze aplikacji .................................................... 278 Stosowanie niestandardowych mechanizmów tłumaczenia wyjątków ........................ 280 Odczytywanie i zapisywanie danych obiektów LOB .................................................. 284 Aktualizacje wsadowe .......................................................................................... 289 Zaawansowane techniki korzystania z procedur składowanych ................................. 290 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc 5 6 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Zagadnienia dodatkowe ............................................................................................. 295 Wydajność .......................................................................................................... 295 Kiedy należy używać biblioteki JDBC, a kiedy narzędzi odwzorowań obiektowo-relacyjnych? ........................................... 296 Wersje biblioteki JDBC i platformy J2EE ................................................................. 296 Podsumowanie ......................................................................................................... 297 Rozdział 6. Zarządzanie transakcjami i źródłami danych .................................................................299 Pojęcia podstawowe .................................................................................................. 299 Czym jest transakcja? .......................................................................................... 300 Właściwości ACID ................................................................................................ 300 Sterowanie współbieżnością ................................................................................. 303 Transakcje i platforma J2EE ....................................................................................... 303 Transakcje lokalne ............................................................................................... 304 Transakcje globalne (rozproszone) ........................................................................ 304 Propagowanie transakcji ....................................................................................... 305 Wyznaczanie granic pomiędzy transakcjami ............................................................ 305 Przykład obsługi transakcji w Springu .......................................................................... 306 Wprowadzenie do oferowanej przez Spring warstwy abstrakcji ponad transakcjami ......... 308 Przegląd możliwych opcji sterowania transakcjami .................................................. 310 Definicja transakcji .............................................................................................. 312 Status transakcji ................................................................................................. 314 Strategie wyznaczania granic transakcji ................................................................. 314 Strategie zarządzania transakcjami ....................................................................... 328 Deklaracje źródeł danych ........................................................................................... 338 Źródła lokalne bez puli ......................................................................................... 338 Źródła lokalne z pulą ............................................................................................ 339 JNDI ................................................................................................................... 340 Wybór pomiędzy lokalnym źródłem danych a źródłem danych JNDI ........................... 341 Podsumowanie ......................................................................................................... 341 Rozdział 7. Odwzorowania obiektowo-relacyjne ................................................................................343 Pojęcia podstawowe .................................................................................................. 344 Podstawy odwzorowań obiektowo-relacyjnych ......................................................... 345 Obiektowe języki zapytań ...................................................................................... 346 Przezroczyste utrwalanie ....................................................................................... 347 Kiedy należy korzystać z narzędzi odwzorowań obiektowo-relacyjnych? ..................... 348 Obsługa odwzorowań obiektowo-relacyjnych w Springu ................................................. 349 Obiekty dostępu do danych (DAO) ......................................................................... 349 Zarządzanie transakcjami ..................................................................................... 350 iBATIS SQL Maps ...................................................................................................... 351 Plik odwzorowania ............................................................................................... 352 Implementacja interfejsu DAO ............................................................................... 354 Konfiguracja w kontekście Springa ........................................................................ 356 Zarządzanie transakcjami ..................................................................................... 357 Podsumowanie analizy narzędzia iBATIS ................................................................ 359 Hibernate ................................................................................................................. 360 Plik odwzorowań .................................................................................................. 362 Implementacja interfejsu DAO ............................................................................... 363 Konfiguracja w kontekście Springa ........................................................................ 366 Zarządzanie transakcjami ..................................................................................... 370 6 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc Spis treści 7 Otwarta sesja w widoku ........................................................................................ 377 Obsługa obiektów BLOB i CLOB ............................................................................ 381 Hibernate: podsumowanie .................................................................................... 383 JDO ......................................................................................................................... 385 Cykl życia trwałego obiektu ................................................................................... 386 Implementacje interfejsów DAO ............................................................................ 387 Konfiguracja kontekstu aplikacji Springa ................................................................ 389 Zarządzanie transakcjami ..................................................................................... 391 Cykl życia egzemplarza PersistenceManager .......................................................... 392 Otwarty egzemplarz PersistenceManager w widoku ................................................. 393 Dialekt JDO ......................................................................................................... 396 Podsumowanie analizy technologii JDO .................................................................. 397 Pozostałe narzędzia odwzorowań obiektowo-relacyjnych ............................................... 399 Apache OJB ......................................................................................................... 399 TopLink ............................................................................................................... 401 Cayenne ............................................................................................................. 403 Specyfikacja JSR-220 ........................................................................................... 403 Podsumowanie ......................................................................................................... 404 Rozdział 8. Lekki framework zdalnego dostępu ..................................................................................407 Pojęcia podstawowe i zakres tematyczny rozdziału ....................................................... 408 Jednolity styl konfiguracji ........................................................................................... 410 Hessian i Burlap ....................................................................................................... 412 Uzyskiwanie dostępu do usługi ............................................................................. 414 Eksportowanie usługi ........................................................................................... 416 Obiekt wywołujący HTTP ............................................................................................. 417 Uzyskiwanie dostępu do usługi ............................................................................. 419 Eksportowanie usługi ........................................................................................... 420 Opcje konfiguracyjne ............................................................................................ 421 RMI ......................................................................................................................... 422 Uzyskiwanie dostępu do usługi ............................................................................. 424 Strategie wyszukiwania pieńków ........................................................................... 426 Eksportowanie usługi ........................................................................................... 428 Opcje konfiguracyjne ............................................................................................ 429 RMI-IIOP .............................................................................................................. 429 Usługi sieciowe przez JAX-RPC ................................................................................... 430 Uzyskiwanie dostępu do usługi ............................................................................. 432 Eksportowanie usługi ........................................................................................... 435 Niestandardowe odwzorowania typów .................................................................... 437 Podsumowanie ......................................................................................................... 439 Rozdział 9. Usługi wspomagające .........................................................................................................443 JMS ......................................................................................................................... 443 Wprowadzenie ..................................................................................................... 444 Cele obsługi JMS w Springu .................................................................................. 445 Dostęp do JMS za pomocą szablonu ..................................................................... 446 Obsługa wyjątków ................................................................................................ 449 Zarządzanie obiektem ConnectionFactory .............................................................. 449 Konwertery komunikatów ...................................................................................... 450 Zarządzanie miejscami docelowymi ....................................................................... 451 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc 7 8 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Zarządzanie transakcjami ..................................................................................... 453 Klasa JmsGatewaySupport ................................................................................... 453 W przyszłości ....................................................................................................... 455 Planowanie w Springu ............................................................................................... 455 Czasomierze a Quartz .......................................................................................... 456 Czasomierze ....................................................................................................... 457 Framework Quartz ................................................................................................ 459 Wysyłanie poczty elektronicznej w Springu ................................................................... 466 Od czego zacząć? ................................................................................................ 466 Wielokrotne stosowanie tej samej sesji pocztowej .................................................. 467 Wysyłanie wiadomości przy użyciu COS .................................................................. 468 Menedżer poczty elektronicznej ogólnego zastosowania .......................................... 468 Zastosowanie języków skryptowych ............................................................................ 473 Spójny model ...................................................................................................... 474 Inne języki skryptowe ........................................................................................... 479 Podsumowanie ......................................................................................................... 479 Rozdział 10. System bezpieczeństwa Acegi dla Springa ......................................................................481 Sposoby zabezpieczania aplikacji korporacyjnych ......................................................... 481 Typowe wymagania .............................................................................................. 481 System bezpieczeństwa Acegi w zarysie ................................................................ 483 Usługa uwierzytelniania i autoryzacji Javy ............................................................... 488 Specyfikacja serwletów ........................................................................................ 491 Podstawy systemu bezpieczeństwa Acegi .................................................................... 493 Uwierzytelnianie ................................................................................................... 493 Przechowywanie obiektów Authentication ............................................................... 498 Autoryzacja .......................................................................................................... 500 Bezpieczeństwo obiektów dziedziny ....................................................................... 503 Przykład ................................................................................................................... 505 Wprowadzenie do przykładowej aplikacji ................................................................ 505 Implementacja pozbawiona mechanizmów bezpieczeństwa ..................................... 507 Rozwiązanie wykorzystujące zabezpieczenia ........................................................... 509 Uwierzytelnianie ................................................................................................... 509 Autoryzacja .......................................................................................................... 510 Podsumowanie ......................................................................................................... 514 Rozdział 11. Spring i EJB ..........................................................................................................................517 Określanie, czy stosowanie komponentów EJB jest potrzebne ....................................... 518 Dostęp do komponentów EJB ..................................................................................... 519 Typowe rozwiązanie .............................................................................................. 520 Rozwiązanie z wykorzystaniem Springa .................................................................. 521 Tworzenie komponentów EJB w Springu ...................................................................... 529 Bezstanowe komponenty sesyjne .......................................................................... 529 Stanowe komponenty sesyjne ............................................................................... 532 Komponenty sterowane komunikatami .................................................................. 534 Kilka słów o XDoclet ............................................................................................ 535 Dostęp na zasadzie singletonu — rozwiązanie dobre czy złe? ....................................... 536 ContextSingletonBeanFactoryLocator i SingletonBeanFactoryLocator ........................ 537 Wspólny kontekst jako „rodzic” kontekstu aplikacji sieciowej .................................. 540 Stosowanie wspólnego kontekstu w komponentach EJB ......................................... 543 8 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc Spis treści 9 Zagadnienia związane z testowaniem ......................................................................... 543 Implementacja funkcjonalności biznesowej w zwyczajnych obiektach Javy ................. 544 Zastosowanie imitacji kontenera EJB ..................................................................... 544 Testy integracyjne w środowisku serwera aplikacji .................................................. 545 Podsumowanie ......................................................................................................... 546 Rozdział 12. Framework Web MVC .......................................................................................................547 Prosty przykład ......................................................................................................... 548 Ogólna architektura ................................................................................................... 550 Pojęcia związane z Web MVC ................................................................................ 550 Ogólne działanie Web MVC wykorzystujące serwlet dyspozytora oraz kontrolery ......... 551 Wymagania dobrego sieciowego frameworku MVC .................................................. 552 Elementy Spring Web MVC ................................................................................... 554 Komponenty infrastruktury ......................................................................................... 556 DispatcherServlet ................................................................................................ 557 WebApplicationContext ......................................................................................... 560 Przepływ sterowania związanego z przetwarzaniem żądań ............................................. 563 Typowy układ aplikacji Spring MVC ............................................................................. 566 Odwzorowania HandlerMapping .................................................................................. 568 BeanNameUrlHandlerMapping .............................................................................. 568 SimpleUrlHandlerMapping .................................................................................... 569 CommonsPathMapUrlHandlerMapping ................................................................... 571 Więcej niż jedno odwzorowanie HandlerMapping ..................................................... 572 HandlerExecutionChain oraz obiekty przechwytujące .................................................... 573 WebContentInterceptor ........................................................................................ 575 UserRoleAuthorizationInterceptor .......................................................................... 576 Inne obiekty przechwytujące udostępniane przez Spring MVC .................................. 577 Obiekty obsługi oraz ich adaptery ............................................................................... 577 ModelAndView oraz ViewResolver ............................................................................... 577 UrlBasedViewResolver ......................................................................................... 578 BeanNameViewResolver oraz XmlViewResolver ...................................................... 579 ResourceBundleViewResolver ............................................................................... 579 Tworzenie łańcucha obiektów ViewResolver ........................................................... 580 Zmiana i wybór ustawień lokalnych ............................................................................. 582 Obiekty HandlerExceptionResolver .............................................................................. 584 Kontrolery ................................................................................................................ 587 WebContentGenerator .......................................................................................... 587 AbstractController ................................................................................................ 587 UrlFilenameViewController .................................................................................... 588 ParametrizableViewController ................................................................................ 589 MulitActionController ............................................................................................ 590 Wiązanie danych ....................................................................................................... 591 Przydatne możliwości używane podczas wiązania danych ........................................ 592 Praktyczne przykłady zastosowania kontrolerów ........................................................... 593 Przeglądanie listy przedstawień przy użyciu kontrolera AbstractController ................. 594 Rezerwacja miejsc ............................................................................................... 596 Kreatory ................................................................................................................... 606 Podstawowa konfiguracja ..................................................................................... 606 Metody szablonowe ............................................................................................. 607 Przepływ sterowania kreatora ................................................................................ 608 Zmiany stron, numeracja oraz inne akcje ............................................................... 609 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc 9 10 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Rozszerzanie infrastruktury obiektów obsługi ............................................................... 610 Przesyłanie plików na serwer ..................................................................................... 611 Konfiguracja resolvera .......................................................................................... 611 Tworzenie formularza do przesyłania plików na serwer ............................................ 612 Obsługa przesłanych danych ................................................................................. 612 Testowanie kontrolerów ............................................................................................. 614 Testowanie bez kontekstu aplikacji ....................................................................... 614 Bardziej szczegółowe testowanie przy użyciu obiektów pozornych ............................. 615 Testowanie przy wykorzystaniu pełnego kontekstu aplikacji ..................................... 616 Inne sposoby testowania aplikacji ......................................................................... 618 Podsumowanie ......................................................................................................... 618 Rozdział 13. Technologie widoków .........................................................................................................621 Przykład ................................................................................................................... 622 Ogólna konfiguracja ............................................................................................. 623 JavaServer Pages ................................................................................................ 623 FreeMarker ......................................................................................................... 624 Generacja dokumentów PDF przy użyciu biblioteki iText ........................................... 624 Czynniki mające wpływ na wybór technologii generacji widoków ..................................... 625 Obiekty widoków i modeli ........................................................................................... 626 Możliwości klasy AbstractView ................................................................................... 628 Zgłaszanie nowych żądań przy użyciu widoków RedirectView .................................... 629 Użycie prefiksu widoku do generacji przekazań i przekierowań ................................. 631 JavaServer Pages ...................................................................................................... 631 Konfiguracja aplikacji korzystającej z JSP ............................................................... 632 Tworzenie formularzy przy użyciu znaczników niestandardowych ............................... 633 Wykorzystanie plików znaczników do tworzenia elementów nadających się do wielokrotnego zastosowania .......................................................................... 640 Velocity oraz FreeMarker ............................................................................................ 642 Konfiguracja resolvera widoków ............................................................................ 642 Stosowanie makr ułatwiających tworzenie formularzy .............................................. 645 Tiles ........................................................................................................................ 648 Widoki bazujące na dokumentach XML i XSLT ............................................................. 652 Widoki generujące arkusze Excela lub inne dokumenty ................................................. 654 Generacja arkusza kalkulacyjnego na podstawie listy przedstawień .......................... 654 Wykorzystanie szablonów jako podstawy do generacji arkuszy kalkulacyjnych ........... 656 Inne widoki generujące dokumenty ........................................................................ 656 Zastosowanie obiektów przechwytujących HandlerInterceptor w celu rozróżniania wybranego typu odpowiedzi ................................................................................ 657 Implementacja widoków niestandardowych ................................................................. 659 Interfejs View i klasa AbstractView ........................................................................ 659 Implementacja widoku generującego dane XML na podstawie obiektu danych .......... 660 Czynniki, jakie należy uwzględniać podczas tworzenia widoków niestandardowych ..... 662 Podsumowanie ......................................................................................................... 662 Rozdział 14. Integracja z innymi frameworkami sieciowymi .............................................................665 Czynniki wpływające na wybór używanego frameworka MVC .......................................... 666 Porównanie tradycyjnych frameworków Web MVC .................................................... 666 Integracja z frameworkiem Spring. Pojęcia podstawowe ............................................... 682 Integracja z frameworkiem WebWork .......................................................................... 684 Przygotowanie obiektu ObjectFactory ..................................................................... 684 10 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc Spis treści 11 Integracja z frameworkiem Struts ............................................................................... 685 Stosowanie obiektów ActionSupport ...................................................................... 686 Stosowanie klas DelegatingRequestProcessor oraz DelegatingActionProxy ............... 687 Stosowanie bazowej akcji dysponującej możliwością automatycznego wiązania ......... 691 Integracja z frameworkiem Tapestry ............................................................................ 692 Pobieranie komponentów na potrzeby Tapestry ...................................................... 692 Klasa strony ........................................................................................................ 693 Definicja strony ................................................................................................... 693 Szablon strony ..................................................................................................... 695 Ostatnie informacje o integracji z frameworkiem Tapestry ....................................... 696 Integracja z JavaServer Faces .................................................................................... 697 Podsumowanie ......................................................................................................... 698 Rozdział 15. Aplikacja przykładowa ......................................................................................................701 Wybór technologii serwera ......................................................................................... 702 Warstwy aplikacji ...................................................................................................... 702 Warstwa trwałości ..................................................................................................... 704 Model danych ...................................................................................................... 704 Model obiektów dziedziny ..................................................................................... 705 Odwzorowania obiektowo-relacyjne ........................................................................ 707 Implementacja DAO ............................................................................................. 712 Konfiguracja dostępu do danych ........................................................................... 714 Warstwa usług biznesowych ....................................................................................... 715 Usługi ................................................................................................................. 715 Kontekst aplikacji ................................................................................................ 716 Warstwa sieciowa ..................................................................................................... 718 Przepływ sterowania w aplikacji ............................................................................. 718 Konfiguracja aplikacji przy użyciu pliku web.xml ...................................................... 720 Kontrolery sieciowe .............................................................................................. 721 Technologia widoków ........................................................................................... 723 Porównanie z implementacją przedstawioną w książce J2EE Design and Development ... 725 Prostsza technologia ............................................................................................ 725 Zmiany związane z bazą danych ............................................................................ 725 Konfiguracja serwera ................................................................................................. 726 MySQL ................................................................................................................ 726 Tomcat ............................................................................................................... 727 Kompilacja aplikacji i jej wdrożenie ............................................................................. 727 Utworzenie tabel bazy danych i zapisanie w nich informacji ..................................... 727 Kompilacja aplikacji i wdrożenie jej na serwerze Tomcat ......................................... 728 Podsumowanie ......................................................................................................... 728 Rozdział 16. Wnioski ...............................................................................................................................729 Problemy, jakie rozwiązuje Spring ............................................................................... 729 Rozwiązania przyjęte w Springu .................................................................................. 730 Porady związane ze stosowaniem Springa ................................................................... 733 Wybór technologii ................................................................................................ 733 Warstwy aplikacji ................................................................................................. 736 Struktura aplikacji ................................................................................................ 744 Testowanie aplikacji ............................................................................................. 749 Projekty związane z frameworkiem Spring .................................................................... 752 System bezpieczeństwa Acegi Security .................................................................. 752 Inne projekty ....................................................................................................... 753 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc 11 12 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie Spring poza środowiskiem J2EE ................................................................................. 754 Poszukiwanie informacji dodatkowych ......................................................................... 755 Książki i artykuły .................................................................................................. 755 Zasoby dostępne na stronach WWW ..................................................................... 756 Przykładowe aplikacje .......................................................................................... 757 Przyszłość ................................................................................................................ 758 A Wymagania dla przykładowej aplikacji .............................................................................................761 Przegląd ................................................................................................................... 761 Grupy użytkowników .................................................................................................. 762 Publiczni użytkownicy internetowi .......................................................................... 762 Kasjerzy .............................................................................................................. 763 Administratorzy .................................................................................................... 763 Założenia ................................................................................................................. 764 Ograniczenia zakresu aplikacji .................................................................................... 765 Terminarz prac .......................................................................................................... 765 Interfejs użytkowników internetowych .......................................................................... 766 Podstawowy schemat działania ............................................................................. 766 Obsługa błędów ................................................................................................... 767 Ekrany aplikacji ................................................................................................... 767 Wymagania niefunkcjonalne ....................................................................................... 780 Środowisko sprzętowe i programowe .......................................................................... 782 Skorowidz ..............................................................................................................................................785 12 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk!!!spis.doc Sercem Springa jest funkcjonalność lekkiego kontenera IoC (ang. Inversion of Control). Do skonfigurowania i właściwego powiązania obiektów aplikacji z obiektami frameworka (oraz zarządzania ich cyklami życia) można użyć jednego lub wielu egzemplarzy tego kontenera. Podstawowe cechy kontenera IoC dają nam pewność, że zdecydowana większość tych obiektów nie będzie zawierała zależności wiążących je z samym kontenerem, zatem relacje pomiędzy obiektami można wyrażać za pomocą tak naturalnych rozwiązań (języka Java) jak interfejsy czy abstrakcyjne klasy bazowe, co niemal w stu procentach uniezależnia nas od sposobu implementacji tych obiektów oraz lokalizacji ich zależności. Okazuje się, że kontener IoC jest podstawą dla bardzo wielu funkcji i mechanizmów, które będziemy analizowali w tym i kolejnych rozdziałach. Z tego rozdziału dowiesz się, jak konfigurować i korzystać z fabryk komponentów Springa oraz kontekstów aplikacji, czyli dwóch podstawowych składników decydujących o kształcie i funkcjonalności kontenera IoC tego frameworka. Poznasz interfejsy BeanFactory i Appli- cationContext wraz ze wszystkimi ważnymi interfejsami i klasami pokrewnymi, które są wykorzystywane zawsze wtedy, gdy należy programowo utworzyć lub uzyskać dostęp do kontenera IoC. W niniejszym rozdziale skupimy się na tych odmianach interfejsów Bean- Factory i ApplicationContext, które można deklaratywnie konfigurować za pośrednictwem odpowiednich dokumentów XML. Wspomniane interfejsy stanowią podstawową funkcjo- nalność w zakresie konfigurowania i korzystania z kontenera IoC i są stosowane przez użytkowników Springa w zdecydowanej większości przypadków. Warto jednak pamiętać, że Spring oddziela konfigurację kontenera od mechanizmów jego użytkowania. Podczas lektury kolejnego rozdziału przekonasz się, że dostęp do wszystkich możliwości kontenera można uzyskiwać zarówno za pośrednictwem konfiguracji programowej, jak i alternatywnych for- matów deklaratywnych. D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk 02.doc 81 82 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie W rozdziale zajmiemy się następującymi zagadnieniami: n odwracaniem kontroli (IoC) i wstrzykiwaniem zależności, n podstawowymi technikami konfigurowania obiektów i definiowania relacji łączących obiekty w ramach kontenera Springa, n sposobem interpretowania zależności i różnicami pomiędzy jawnym a automatycznym wprowadzaniem zależności, n obsługą cyklu życia obiektów w kontenerze Springa, n abstrakcją technik dostępu do usług i zasobów, n postprocesorami fabryki komponentów i samych komponentów, które odpowiadają za dostosowywanie zachowania kontenera i komponentów, n technikami programowego korzystania z interfejsów BeanFactory i ApplicationContext. W rozdziale 1. opisano koncepcję odwracania kontroli (IoC) i wyjaśniono, dlaczego jest ona tak ważna dla procesu wytwarzania oprogramowania. W pierwszej kolejności krótko przypomnimy, co to pojęcie rzeczywiście oznacza, by zaraz potem przystąpić do analizy kilku przykładów jego praktycznego stosowania dla kontenera Springa. Kod oprogramowania rozbija się zwykle na logiczne, współpracujące ze sobą komponenty lub usługi. W Javie takie komponenty mają przeważnie postać egzemplarzy klas, czyli obiektów. Każdy obiekt realizuje swoje zadania z wykorzystaniem lub we współpracy z pozostałymi obiektami. Przypuśćmy, że mamy dany obiekt A; można powiedzieć, że po- zostałe obiekty, z których korzysta obiekt A, są jego zależnościami (ang. dependencies). Odwracanie kontroli (IoC) jest w wielu sytuacjach pożądanym wzorcem architekturalnym, który przewiduje, że obiekty są ze sobą wiązane przez byt zewnętrzny (w tym przypadku kontener), który — tym samym — odpowiada za obsługę ich zależności (eliminując ko- nieczność bezpośredniego tworzenia egzemplarzy jednych obiektów w drugich). Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom. Większość przykładów prezentowanych w tym rozdziale (nawet tych, które nie są pre- zentowane w formie kompletnych klas czy interfejsów) jest dostępna także w postaci gotowej do kompilacji, z którą możesz swobodnie eksperymentować (patrz ftp://ftp. åhelion.pl/przyklady/sprifr.zip). Przypuśćmy, że dysponujemy usługą obsługującą historyczne dane pogodowe, którą zako- dowano w tradycyjny sposób (bez korzystania z kontenera IoC): public class WeatherService { WeatherDao weatherDao = new StaticDataWeatherDaoImpl(); 82 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk 02.doc Rozdział 2. n Fabryka komponentów i kontekst aplikacji 83 public Double getHistoricalHigh(Date date) { WeatherData wd = weatherDao.find(date); if (wd != null) return new Double(wd.getHigh()); return null; } } public interface WeatherDao { WeatherData find(Date date); WeatherData save(Date date); WeatherData update(Date date); } public class StaticDataWeatherDaoImpl implements WeatherDao { public WeatherData find(Date date) { WeatherData wd = new WeatherData(); wd.setDate((Date) date.clone()); ... return wd; } public WeatherData save(Date date) { ... } public WeatherData update(Date date) { ... } } Zgodnie z dobrymi praktykami napisano też przypadek testowy, który weryfikuje prawi- dłowe funkcjonowanie tego kodu. Jeśli użyjemy popularnego narzędzia JUnit, kod takiego testu może mieć następującą postać: public class WeatherServiceTest extends TestCase { public void testSample1() throws Exception { WeatherService ws = new WeatherService(); Double high = ws.getHistoricalHigh(new GregorianCalendar(2004, 0, 1).getTime()); // … w tym miejscu powinieneś umieścić dodatkowy kod sprawdzający zwracaną wartość… } } Nasza usługa pogodowa wykorzystuje dane pogodowe w formie obiektu DAO (obiektu do- stępu do danych; ang. Data Access Object), który jest niezbędny do uzyskania danych histo- rycznych. Do obsługi obiektu DAO program wykorzystuje co prawda interfejs WeatherDao, jednak w przedstawionym przykładzie usługa pogodowa bezpośrednio tworzy egzemplarz konkretnego, znanego typu DAO, który implementuje ten interfejs: StaticDataWeather- åDaoImpl. Dodatkowo nasza aplikacja testowa, WeatherServiceTest, bezpośrednio wyko- rzystuje konkretną klasę WeatherService (eliminuje możliwość specjalizacji). Prezentowany przykład zakodowano bez korzystania z technik IoC. O ile usługa pogodowa współpracuje z odpowiednim obiektem DAO za pośrednictwem interfejsu, konkretny egzemplarz obiektu D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie9 druk 02.doc 83 84 Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie DAO (określonego typu) jest przez tę usługę tworzony bezpośrednio i właśnie usługa po- godowa steruje jego cyklem życia; oznacza to, że wspomniana usługa jest obarczona zależ- nościami zarówno od interfejsu DAO, jak i konkretnej klasy implementującej ten interfejs. Co więcej, przykładowa aplikacja testowa reprezentuje klienta tej usługi, który bezpośred- nio tworzy egzemplarz konkretnego typu usługi pogodowej, zamiast korzystać z pośred- nictwa właściwego interfejsu. W rzeczywistej aplikacji bardzo prawdopodobne byłoby wy- stępowanie innych niejawnych zależności (np. od konkretnego frameworku utrwalania danych), a prezentowane do tej pory podejście wymagałoby kodowania tych zależności na stałe w kodzie źródłowym programu. Spójrzmy teraz na prosty przykład tego, jak kontener Springa może obsługiwać mechanizm odwracania kontroli. W pierwszej kolejności przebudujemy naszą usługę pogodową, aby prezentowała właściwy podział na interfejs i implementację oraz umożliwiała definiowanie (konfigurowanie) dla tej implementacji konkretnego egzemplarza obiektu DAO w formie właściwości komponentu JavaBean: public interface WeatherService { Double getHistoricalHigh(Date date); } public class WeatherServiceImpl implements WeatherService { private WeatherDao weatherDao; public void setWeatherDao(WeatherDao weatherDao) { this.weatherDao = weatherDao; } public Double getHistoricalHigh(Date date) { WeatherData wd = weatherDao.find(date); if (wd != null) return new Double(wd.getHigh()); return null; } } // ta sama klasa co w poprzednim przykładzie public class StaticDataWeatherDaoImpl implements WeatherDao { ... } Do zarządzania egzemplarzem usługi pogodowej użyjemy kontekstu aplikacji Springa, a kon- kretnie klasy ClassPathXmlApplicationContext, i upewnimy się, że kontekst aplikacji otrzymał obiekt DAO naszej usługi, z którym będzie mógł współpracować. W pierwszej kolejności musimy zdefiniować plik konfiguracyjny w formacie XML, applicationContext.xml: ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE beans PUBLIC -//SPRING//DTD BEAN//EN http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd beans bean id= weatherService class= ch02.sample2.WeatherServiceImpl property name= weatherDao ref local= weatherDao / 84 D:! AAA DZISIAJSpring Framework. Prof
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spring Framework. Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: