Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 006823 18476186 na godz. na dobę w sumie
Sprzedaj swój software - książka
Sprzedaj swój software - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0338-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-92%), audiobook).

Znajdź rynek i odbiorców dla swoich programów

Każdy, nawet najdoskonalszy i najbardziej rewolucyjny program, pozostanie wyłącznie dumą swoich twórców, jeśli nie trafi w odpowiednim momencie na rynek i nie zdobędzie grona użytkowników. Proces produkcji oprogramowania to dopiero pierwszy krok. Kolejnymi, wbrew pozorom o wiele bardziej skomplikowanymi etapami są promocja, sprzedaż i obsługa klientów. Niedocenianie bądź nawet lekceważenie tych kroków doprowadziło wiele firm, oferujących niezwykle ciekawe produkty, do upadku bądź 'wchłonięcia' przez większe. Autorzy oprogramowania, którzy chcą, aby ich pomysły przyniosły nie tylko uznanie w środowisku programistów, ale również pieniądze, powinni poznać zasady budowania rynku dla swoich produktów.

Czytając książkę 'Sprzedaj swój software', zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci stworzyć efektywnie działającą firmę programistyczną. Dowiesz się, w jaki sposób zaplanować projekt informatyczny, jak poznać oczekiwania klientów i przełożyć je na konkretny produkt. Nauczysz się budować zespół, zarządzać nim i eliminować potencjalne problemy. Poznasz metody kontroli jakości i usuwania błędów z oprogramowania. Zaplanujesz skuteczną kampanię promocyjną i działania sprzedażowe z wykorzystaniem różnych mediów i technik. Przeczytasz także o obsłudze klientów, rozwijaniu istniejących produktów i zarządzaniu firmą w warunkach szybkiego jej rozwoju, który na pewno będzie efektem wdrożenia wiadomości, jakie znajdziesz w tej książce.

Dołącz do grona znanych producentów oprogramowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Sprzedaj swój software Autor: Edward Hasted T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski ISBN: 83-246-0338-7 Tytu³ orygina³u: Software That Sells: A Practical Guide to Developing and Marketing Your Software Project Format: B5, stron: 368 ZnajdŸ rynek i odbiorców dla swoich programów (cid:129) Zaplanuj projekt i zrealizuj go w odpowiedni sposób (cid:129) Poznaj skuteczne metody promocji oprogramowania (cid:129) Zorganizuj efektywny proces sprzeda¿y dla swojego przedsiêwziêcia Ka¿dy, nawet najdoskonalszy i najbardziej rewolucyjny program, pozostanie wy³¹cznie dum¹ swoich twórców, jeœli nie trafi w odpowiednim momencie na rynek i nie zdobêdzie grona u¿ytkowników. Proces produkcji oprogramowania to dopiero pierwszy krok. Kolejnymi, wbrew pozorom o wiele bardziej skomplikowanymi etapami s¹ promocja, sprzeda¿ i obs³uga klientów. Niedocenianie b¹dŸ nawet lekcewa¿enie tych kroków doprowadzi³o wiele firm, oferuj¹cych niezwykle ciekawe produkty, do upadku b¹dŸ „wch³oniêcia” przez wiêksze. Autorzy oprogramowania, którzy chc¹, aby ich pomys³y przynios³y nie tylko uznanie w œrodowisku programistów, ale równie¿ pieni¹dze, powinni poznaæ zasady budowania rynku dla swoich produktów. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Sprzedaj swój software”, zdobêdziesz wiedzê, która pomo¿e Ci stworzyæ efektywnie dzia³aj¹c¹ firmê programistyczn¹. Dowiesz siê, w jaki sposób zaplanowaæ projekt informatyczny, jak poznaæ oczekiwania klientów i prze³o¿yæ je na konkretny produkt. Nauczysz siê budowaæ zespó³, zarz¹dzaæ nim i eliminowaæ potencjalne problemy. Poznasz metody kontroli jakoœci i usuwania b³êdów z oprogramowania. Zaplanujesz skuteczn¹ kampaniê promocyjn¹ i dzia³ania sprzeda¿owe z wykorzystaniem ró¿nych mediów i technik. Przeczytasz tak¿e o obs³udze klientów, rozwijaniu istniej¹cych produktów i zarz¹dzaniu firm¹ w warunkach szybkiego jej rozwoju, który na pewno bêdzie efektem wdro¿enia wiadomoœci, jakie znajdziesz w tej ksi¹¿ce. (cid:129) Badanie rynku pod k¹tem zapotrzebowania (cid:129) Wybór odpowiedniej formy prawnej przedsiêbiorstwa (cid:129) Budowanie wizerunku firmy (cid:129) Zdobywanie kapita³u na rozwój (cid:129) Planowanie projektu (cid:129) Rekrutacja i budowanie zespo³u projektowego (cid:129) Kontrola jakoœci produktu (cid:129) Dokumentacja i instrukcja obs³ugi (cid:129) Polityka cenowa (cid:129) Kampania promocyjna (cid:129) Techniki sprzeda¿y (cid:129) Obs³uga klientów (cid:129) Zarz¹dzanie rozwijaj¹c¹ siê firm¹ Do³¹cz do grona znanych producentów oprogramowania O autorze ................................................................................................ 13 Rozdział 1. Jak zwycięzcy rozRozdaia zwycięzczwy ............................ 19 Gdzie zwycięzcy znajdują swoje pomysły? ................................................................................19 Jak utrwalić dobry pomysł? .........................................................................................................20 Krok 1.Usiądź ..........................................................................................................................20 Krok 2. Rozciągnij swój pomysł .............................................................................................21 Krok 3. Upewnij się, że pomysł jest dobrze zdefiniowany .....................................................22 Krok 4. Rozwiń swoją koncepcję ............................................................................................22 Krok 5. Skonfrontuj koncepcję z własnym doświadczeniem ......................................................23 Krok 6. Zbierz swoją paczkę ...................................................................................................24 Krok 7. Jesteś tylko człowiekiem ............................................................................................24 Dlaczego opłaca się rozwijać pomysły? ......................................................................................25 Rozdział 2. O co Rytaia Oudzie sukcesuy ................................................ 27 Kogo pytać? .................................................................................................................................28 Ilu ludzi trzeba przebadać? ..........................................................................................................29 Etyka ............................................................................................................................................30 Zadanie dla profesjonalisty? ........................................................................................................30 Tworzenie kwestionariusza .........................................................................................................31 Jaka może być cena? ................................................................................................................31 Możliwości sprzedaży .............................................................................................................32 Konkurencja .............................................................................................................................32 Informacje o firmie ..................................................................................................................33 Trudne pytania .........................................................................................................................33 Typy pytań ...................................................................................................................................33 Pytania otwarte ........................................................................................................................34 Pytania zamknięte ....................................................................................................................34 Pytania porównawcze ..............................................................................................................34 Pytania nieporównawcze .........................................................................................................34 Skala Likerta ............................................................................................................................35 Badanie pilotażowe ......................................................................................................................35 4 Sprzedaj swój software Metody kontaktu ......................................................................................................................... 36 Wywiady bezpośrednie ........................................................................................................... 37 Z kim się kontaktować? .......................................................................................................... 38 Jak interpretować wyniki? .......................................................................................................... 39 Jakie cechy powinien mieć nowy program? ........................................................................... 39 Gdzie taki produkt powinien być sprzedawany? .................................................................... 40 Czy znasz jakieś podobne produkty? ...................................................................................... 40 Jaka będzie wielkość sprzedaży? ............................................................................................ 41 Respondenci jako przyszli klienci .......................................................................................... 41 Podsumowanie ............................................................................................................................ 42 Przykładowy kwestionariusz ...................................................................................................... 42 Rozdział 3. iOad sukcesu .........................................................................45 Zwiększanie swoich szans .......................................................................................................... 46 Planowanie zabiera czas, a jednocześnie go oszczędza .......................................................... 46 Myśl wstecz ............................................................................................................................ 47 Konsultacje z potencjalnymi użytkownikami ......................................................................... 48 Przewidywanie cyklu sprzedaży ............................................................................................. 49 Tworzenie planu .......................................................................................................................... 50 Różnica między idealnym a skończonym ............................................................................... 52 Ujednolicony plan realizacji ................................................................................................... 52 Jak realizować projekty w terminie? ...................................................................................... 55 Gromadzenie apostołów .......................................................................................................... 56 Planowanie .............................................................................................................................. 62 Rozdział 4. Chcę tu Rracowa. ................................................................63 Ludzie .......................................................................................................................................... 63 Podkreślanie etosu firmy ............................................................................................................. 64 Wspólny język ............................................................................................................................. 65 Zebrania .................................................................................................................................. 65 Obieg informacji ..................................................................................................................... 66 Środowiska pracy ........................................................................................................................ 66 Relacje z pracownikami .............................................................................................................. 68 Dzielenie się sukcesem ............................................................................................................... 69 Stabilność firmy .......................................................................................................................... 70 Uwalnianie ludzkiego ducha ....................................................................................................... 71 Rozdział 5. Gromadzedie irodkzw .........................................................73 Porada .......................................................................................................................................... 74 Pieniądze ..................................................................................................................................... 74 Pieniądze, które będziesz musiał zwrócić osobiście ............................................................... 75 Pieniądze, które będzie musiała spłacić firma ........................................................................ 77 Pieniądze zainwestowane w firmę .......................................................................................... 77 Biznesplan ................................................................................................................................... 79 Zespół zarządzający ................................................................................................................ 80 Szansa ...................................................................................................................................... 80 Okoliczności ........................................................................................................................... 81 Struktura .................................................................................................................................. 82 Streszczenie ............................................................................................................................. 83 Spis treści 5 Sprzedaj pomysł w windzie .....................................................................................................83 Niepubliczna emisja pierwotna ...............................................................................................83 Czy warto ubiegać się o kapitał wysokiego ryzyka? ...............................................................84 Pomoc w naturze ......................................................................................................................84 Zrób to sam ..............................................................................................................................84 Rozdział 6. irodukcia oRrodramowadia ............................................... 87 Ludzie ..........................................................................................................................................88 Zdobywanie odpowiednich ludzi .............................................................................................88 Zabezpiecz się ..........................................................................................................................93 Małe jest piękne .......................................................................................................................93 Proces ...........................................................................................................................................94 Negocjowanie zmian ...................................................................................................................95 Z dala od problemów ...................................................................................................................95 Zarządzanie ryzykiem ..............................................................................................................95 Zapas czasu i pieniędzy ...........................................................................................................96 Likwidowanie czynników rozpraszających .............................................................................97 Projekty zlecone ....................................................................................................................104 Wiedzieć, kiedy skończyć .....................................................................................................108 Lista kontrolna ...........................................................................................................................108 Rozdział 7. Jak die wywaRa. otwartych drzwiy ................................. 111 Cel ..............................................................................................................................................112 Myśl, dyskutuj, uzgadniaj ..........................................................................................................113 Główne obszary zastosowania komponentów ...........................................................................114 Szukanie pakietów komponentów .............................................................................................114 Im szersze zastosowanie, tym większe korzyści .......................................................................116 Pamiętaj, że świat się zmienia ...................................................................................................116 Programowanie wieloplatformowe ............................................................................................117 Rozdział 8. irodramowadie ez zdryzoty ........................................... 119 Czy masz doświadczenie? .........................................................................................................119 Strategia .....................................................................................................................................120 Budowanie zespołu ....................................................................................................................121 Wybór odpowiednich ludzi ...................................................................................................121 Rekrutacja ..............................................................................................................................121 Rozmowy kwalifikacyjne ......................................................................................................123 Motywowanie pracowników .................................................................................................125 Struktura płac .........................................................................................................................125 Wyposażenie ..........................................................................................................................126 Szkolenie ................................................................................................................................127 Planowanie i rozdzielanie pracy ................................................................................................127 Kontrola i komunikacja .........................................................................................................127 Biurowe intrygi ......................................................................................................................128 Zwolnienia .............................................................................................................................128 Redukcje ................................................................................................................................129 Pracujący zdalnie ...................................................................................................................129 Awanse ..................................................................................................................................130 Poznaj siebie i swoich ludzi ...................................................................................................130 Utrzymywanie zespołu ..........................................................................................................130 6 Sprzedaj swój software Rozdział 9. Wczesda eOimidacia łędzw ...............................................133 Obsesja jakości .......................................................................................................................... 134 Jak podejść do kwestii jakości? ................................................................................................ 135 Jak klasyfikować błędy? ........................................................................................................... 135 Jak mierzyć jakość? .................................................................................................................. 136 Poprawność ........................................................................................................................... 137 Niezawodność ....................................................................................................................... 137 Wydajność ............................................................................................................................. 138 Integralność ........................................................................................................................... 138 Użyteczność .......................................................................................................................... 138 Utrzymywalność ................................................................................................................... 139 Elastyczność .......................................................................................................................... 139 Testowalność ......................................................................................................................... 139 Przenośność ........................................................................................................................... 139 Możliwość wielokrotnego zastosowania .............................................................................. 140 Interoperacyjność .................................................................................................................. 141 Kwantyfikatory jakości to po prostu wskaźniki ....................................................................... 141 Jak mierzyć jakość? .................................................................................................................. 141 Charakterystyka funkcjonalna .................................................................................................. 142 Punkty funkcyjne .................................................................................................................. 142 Metoda Mark II ..................................................................................................................... 143 Punkty charakterystyczne ..................................................................................................... 143 Metryka wybuchowa ............................................................................................................. 144 Punkty charakterystyczne 3D ............................................................................................... 144 COCOMO ............................................................................................................................. 144 Błędy ......................................................................................................................................... 144 Kontrola wersji .......................................................................................................................... 145 Klasyfikacja .............................................................................................................................. 145 Długość ................................................................................................................................. 145 Liczba i rozmiar błędów ....................................................................................................... 146 Metryka gęstości błędów ...................................................................................................... 146 Dalsza klasyfikacja ............................................................................................................... 146 Jak z góry minimalizować liczbę błędów? ............................................................................... 147 Przeczesz swoje plany techniczne gęstym grzebieniem ....................................................... 147 Podziel duży projekt na etapy ............................................................................................... 148 Bazuj na codziennych konsolidacjach .................................................................................. 148 Utwórz dobre środowisko dla komunikacji .......................................................................... 148 Testowanie ................................................................................................................................ 148 Procedura .............................................................................................................................. 149 Plan testów ............................................................................................................................ 149 Testy autorskie ...................................................................................................................... 149 Sprzęt do testowania ............................................................................................................. 150 Testy wewnętrzne (nieformalne) .......................................................................................... 150 Wspólne programowanie (nieformalny codzienny nadzór) ................................................. 150 Kontrola zewnętrzna ............................................................................................................. 150 Testy konsumenckie .............................................................................................................. 151 Jak najwcześniejsze rozpoczęcie beta-testów ....................................................................... 151 Monitorowanie funkcjonalności ........................................................................................... 151 Spis treści 7 Kryteria publikacji .................................................................................................................152 Zakończenie testów ...............................................................................................................152 Ty, jakość i prawo ......................................................................................................................153 Rozdział 10. ORłacaOde słowa ............................................................... 155 Wskazówki instalacyjne ............................................................................................................157 Podręczniki i systemy pomocy ..................................................................................................158 Zamiast drukowania ...................................................................................................................158 Podejście alfabetyczne ...........................................................................................................160 Podejście funkcjonalne ..........................................................................................................160 Podejście zadaniowe ..............................................................................................................160 Czy wszystko zostało opisane? ..................................................................................................160 Nie zapomnij o udokumentowaniu samego programu ..............................................................161 Kilka ogólnych wskazówek na temat pisania ............................................................................161 Układ tekstu ...........................................................................................................................163 Obraz służy za tysiące słów ...................................................................................................164 Drobiazgi są ważne ................................................................................................................164 Kiedy już napiszemy... ...............................................................................................................164 Rozdział 11. Zadim Rowiesz „Rtart a Rroces Ru Oikacii .................. 165 Publikacja oprogramowania obejmuje wszystko ......................................................................166 Odliczanie ..................................................................................................................................167 Typy premier i stosowne działania ............................................................................................169 Nowe produkty ......................................................................................................................169 Nowe wersje ..........................................................................................................................169 Aktualizacja pomiędzy nowymi wersjami ............................................................................170 Nowe podwersje ....................................................................................................................170 Problemy związane z publikacją ...............................................................................................170 Planowanie dat premier .........................................................................................................170 Wybór dnia premiery .............................................................................................................171 Czy złote płyty są tylko dla gwiazd muzyki? ........................................................................172 Udostępnianie oprogramowania na stronie internetowej ......................................................172 Kto nad tym panuje? ..............................................................................................................172 Wstrzymywanie procesu publikacji ......................................................................................172 Co robić, jeżeli w czasie publikacji wystąpią poważne problemy? ......................................173 Szukanie winnych w niczym nie pomaga .............................................................................174 Rozdział 12. Zakładadie airmy .............................................................. 175 Uniwersalne rozwiązanie? .........................................................................................................175 Dlaczego firma? .........................................................................................................................176 Plusy ......................................................................................................................................176 Minusy ...................................................................................................................................176 Zanim założymy firmę ...........................................................................................................177 Słowniczek firmowy ..............................................................................................................178 Ile kosztuje założenie spółki kapitałowej? ............................................................................180 Profesjonalni doradcy ............................................................................................................180 Podstawowe informacje o zakładaniu firmy .............................................................................182 Kto może założyć firmę? .......................................................................................................182 Kapitał zakładowy .................................................................................................................182 8 Sprzedaj swój software Co dalej? ............................................................................................................................... 184 Ilu członków zarządu? .......................................................................................................... 185 Udziały i kontrola nad spółką ............................................................................................... 185 Odpowiedzialność spółki .......................................................................................................... 186 Odpowiedzialność członków zarządu ................................................................................... 186 Odpowiedzialność administratora spółki lub sekretarza zarządu ......................................... 187 Prowadzenie księgowości ..................................................................................................... 188 Rozdział 13. Wyzdaczadie ced ..............................................................191 Teoria cen .................................................................................................................................. 191 Wyznaczanie odpowiedniej ceny .............................................................................................. 192 Jaki jest rzeczywisty koszt stworzenia programu? ............................................................... 192 Rozmiar rynku ...................................................................................................................... 193 Jaką cenę rynek może i chce zapłacić? ..................................................................................... 194 Bezpośrednia konkurencja .................................................................................................... 194 Ceny produktów podobnych ................................................................................................. 195 Korzyści, jakie odnosi użytkownik ....................................................................................... 195 Jakich oczekujesz zysków? ................................................................................................... 196 Pozytywny wpływ reklamy i działań PR .................................................................................. 196 Jak produkty towarzyszące mogą zwiększyć zyski? ................................................................ 197 Przedziały cen ........................................................................................................................... 198 Nigdy nie sprzedawaj zbyt tanio ............................................................................................... 198 Inne sposoby osiągania przychodów ........................................................................................ 199 Masa krytyczna ......................................................................................................................... 200 Udział w rynku ma ścisły związek z ceną ................................................................................ 200 Sedno ......................................................................................................................................... 201 Rozdział 14. iromowadie Rroduktu .....................................................203 Marketing .................................................................................................................................. 203 Pisanie planu marketingowego ............................................................................................. 205 Co takiego jest w nazwie? ..................................................................................................... 206 Marka .................................................................................................................................... 206 Tworzenie wizerunku firmy .................................................................................................. 208 Komunikowanie się z opinią publiczną ................................................................................ 217 Reklama .................................................................................................................................... 218 Drobna rada ........................................................................................................................... 218 Chciałbyś, ale nie możesz ..................................................................................................... 219 Reklama jest bardzo uniwersalna ......................................................................................... 219 Wybór mediów ...................................................................................................................... 220 Operowanie małymi budżetami ............................................................................................ 220 Targi ...................................................................................................................................... 226 Działania public relations ......................................................................................................... 226 Imprezy ................................................................................................................................. 228 Testowe wersje oprogramowania dla dziennikarzy .............................................................. 228 Wybieranie rynku .................................................................................................................. 229 Pozycjonowanie produktu w sposób zrozumiały ................................................................. 230 Wykorzystaj swoje zalety ..................................................................................................... 231 Spis treści 9 Inne możliwości poza sprzedażą ...............................................................................................231 Shareware ..............................................................................................................................231 Adware ...................................................................................................................................232 Upgrade Ware ........................................................................................................................232 Certyfikacja innego producenta .............................................................................................232 Darmowe oprogramowanie ...................................................................................................232 Konkursy ................................................................................................................................233 Kilka wskazówek na zakończenie .........................................................................................233 Rozdział 15. RRrzedaR da duRa skaOę .................................................... 235 Poznajmy uczestników gry ........................................................................................................236 Producent ...............................................................................................................................236 Dystrybutorzy ........................................................................................................................237 Dystrybutorzy internetowi .....................................................................................................238 Detaliści .................................................................................................................................238 Użytkownik ............................................................................................................................239 Międzynarodowi dystrybutorzy .............................................................................................239 Duże sieci detaliczne .............................................................................................................239 Regionalne biura sprzedaży ...................................................................................................239 Przedstawiciele handlowi ......................................................................................................240 Marketing wielopoziomowy ..................................................................................................240 Modele dystrybucji ....................................................................................................................240 Sprzedaż bezpośrednia ..........................................................................................................241 Dystrybucja dwuwęzłowa ......................................................................................................241 Dystrybucja trójwęzłowa .......................................................................................................242 Dystrybucja międzynarodowa ...............................................................................................242 Dystrybucja wielopoziomowa ...............................................................................................242 Sprzedaż poprzez inne firmy .................................................................................................244 Wybieranie dystrybutorów i detalistów .....................................................................................244 Marże .....................................................................................................................................246 Warunki .................................................................................................................................246 Podział obowiązków ..............................................................................................................247 Procedury dystrybucyjne .......................................................................................................247 Zarządzanie dystrybucją ........................................................................................................250 Czy dystrybutorów i detalistów czeka śmierć? .....................................................................252 Rozdział 16. Rkuteczda sRrzedaR ......................................................... 255 Istota sprzedaży .........................................................................................................................255 Czym tak naprawdę jest sprzedaż? ........................................................................................256 Koszty sprzedaży ...................................................................................................................256 Jak podejść do sprzedaży? .........................................................................................................258 Tok rozumowania klientów ...................................................................................................259 Dlaczego relacje z klientami są ważne ..................................................................................260 Podobieństwa skali ................................................................................................................261 Marketing wirusowy ..............................................................................................................262 Toczenie krwi z kamienia ......................................................................................................262 Zarządzanie zespołem handlowców ......................................................................................263 Bazowanie na danych ............................................................................................................263 10 Sprzedaj swój software Analiza sprzedaży ................................................................................................................. 264 Zespoły handlowców ............................................................................................................ 265 Po czym poznać potencjalnie dobrego handlowca? ............................................................. 265 Nagrody i historie z przestrogą ............................................................................................. 266 Szkolenie ................................................................................................................................... 268 Akwizycja przez telefon ....................................................................................................... 269 Programy mogą odciążać od rutynowych prac ..................................................................... 270 Wizyty u klienta .................................................................................................................... 270 Prezentacje ............................................................................................................................ 272 Kupowanie lub gromadzenie własnych kontaktów .............................................................. 272 Klienci, którzy ulegają .......................................................................................................... 273 Poważni potencjalni klienci .................................................................................................. 273 Monitorowanie sprzedaży ..................................................................................................... 274 Sortowanie klientów pod względem ważności ..................................................................... 274 Sprzedawanie poprzez handlowców z innych firm .............................................................. 275 Relacje z klientami ................................................................................................................ 276 Budowanie dynamiki klienta ................................................................................................ 277 Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej ...................................................................... 277 Co musi znaleźć się na stronie? ............................................................................................ 278 Przetwarzanie zamówień elektronicznych ............................................................................ 282 Obsługa opóźnień i zwrotów ................................................................................................ 284 Rozdział 17. Jak utrzyma. kOiedtzwy ...................................................285 Co daje wsparcie? ..................................................................................................................... 285 Punkt widzenia klientów ........................................................................................................... 286 Własne możliwości ................................................................................................................... 286 Brak wsparcia ........................................................................................................................ 287 System pomocy ..................................................................................................................... 287 E-mail .................................................................................................................................... 287 Grupy dyskusyjne ................................................................................................................. 288 Strony internetowe ................................................................................................................ 289 Telefon i wideotelefon .......................................................................................................... 289 Wizyty u klienta .................................................................................................................... 289 Organizacja wsparcia ................................................................................................................ 290 Koszty ....................................................................................................................................... 290 Pracownicy wsparcia ................................................................................................................ 291 Kiedy należy uruchomić wsparcie? ...................................................................................... 291 Na co zwracać uwagę, wybierając pracowników do zespołu wsparcia ................................ 291 Kiedy kupić wsparcie od innej firmy? .................................................................................. 291 Szkolenie pracowników wsparcia ......................................................................................... 291 Angażowanie programistów ................................................................................................. 294 Mierzenie wsparcia ................................................................................................................... 294 Pobieranie opłat za wsparcie ..................................................................................................... 295 Dbanie o dobre samopoczucie klienta ...................................................................................... 296 Korzystanie z opinii klientów ................................................................................................... 296 Spis treści 11 Rozdział 18. Ratowadie todacedo statku ............................................ 299 Ta druga złota reguła .................................................................................................................299 Rachunki bankowe .....................................................................................................................301 Systemy finansowo-księgowe ...................................................................................................301 Karty kredytowe ....................................................................................................................302 Oszustwa dokonywane za pomocą kart kredytowych ...........................................................302 Korzystanie z usług pośredników ..........................................................................................303 Fakturowanie i terminy płatności ..........................................................................................303 Kontrola płatności ..................................................................................................................304 Kryzysy to rzecz normalna ........................................................................................................305 Dostrzeganie wczesnych sygnałów ostrzegawczych .............................................................306 Przetrwają te firmy, które zareagują wcześniej .....................................................................306 Prognozowanie ..........................................................................................................................307 Płacenie dostawcom ...................................................................................................................310 Jak wydawać pieniądze? ............................................................................................................310 Rozdział 19. Zarzadzadie wzrostem .................................................... 313 Sukces odsiewa kule u nogi od gwiazd .....................................................................................313 Wybieranie następnego celu ......................................................................................................314 Wyciąganie wniosków z własnego sukcesu ..............................................................................315 Prawdziwym czynnikiem napędzającym wzrost są ludzie ........................................................316 Zarząd ........................................................................................................................................317 Zmiana biura bez zmiany porządku ...........................................................................................319 Rozkręcanie sprzedaży ..............................................................................................................320 Ekspansja zagraniczna ...............................................................................................................321 Finansowanie .............................................................................................................................322 Wnioski ......................................................................................................................................322 Rozdział 20. Gotowoi. da daOsze sukcesy ........................................... 323 Pouczająca opowieść .................................................................................................................323 Zbyt piękne, by było prawdziwe? ..............................................................................................326 Czy wysłali odpowiednią osobę? ..........................................................................................326 Czy mają sensowny powód zakupu? .....................................................................................327 Jak rozpoznać konia trojańskiego? ........................................................................................328 Kiedy samemu wykonać pierwszy krok? ..................................................................................328 Jak prowadzić firmę i jednocześnie ją sprzedawać? .................................................................329 Zarys umowy .........................................................................................................................329 Kłopotliwość ..........................................................................................................................330 Gotowość ...............................................................................................................................330 Wycena firmy ........................................................................................................................332 Jak zmaksymalizować wartość firmy? ..................................................................................333 Umowa ...................................................................................................................................333 Transakcja ..............................................................................................................................333 12 Sprzedaj swój software Dodatek A ORtymaOizacia strody Rod katem wyszukiwarek (czyOi zwycięzca zdardia wszystko) ......................................................335 Krok 1. Poznaj potencjalnych użytkowników strony ............................................................... 336 Krok 2. Opanuj podstawy HTML-a .......................................................................................... 337 Krok 3. Wybór wyszukiwarek .................................................................................................. 337 Krok 4. Uczyń stronę przyjazną dla wyszukiwarek ................................................................. 339 Z ramkami czy bez? .............................................................................................................. 340 Strony statyczne czy dynamiczne? ....................................................................................... 340 Krok 5. Przygotowywanie listy słów kluczowych .................................................................... 341 Kilka zasad stosowania słów kluczowych ............................................................................ 343 Krok 6. Indeksowanie strony .................................................................................................... 343 Element Meta Name= Keywords ....................................................................................... 344 Tytuły .................................................................................................................................... 344 Strony przygotowywane dla wyszukiwarek ......................................................................... 345 Im więcej łączy, tym lepiej ................................................................................................... 345 Upraszczanie adresu .............................................................................................................. 346 Nie zmieniajmy adresów URL .............................................................................................. 347 Inne przydatne metaparametry .............................................................................................. 347 Opis i tytuł strony .................................................................................................................. 347 Zamieszczanie na stronie opinii o produkcie ........................................................................ 348 Dodawanie grafiki i animacji ................................................................................................ 348 Pamiętaj o osobach z wadami wzroku i słuchu .................................................................... 348 Krok 7. Zgłaszamy stronę i monitorujemy efekty .................................................................... 349 Bądź realistą .............................................................................................................................. 350 Rkorowidz ..............................................................................................351 Być może nie wiesz jeszcze, co przesądza o sukcesie w dziedzinie produkcji oprogramo- wania, ale wiesz już, co rodzi problemy: t Niedokończone plany. t Mgliste cele. t Trywializacja procesu planowania. t Nierealne terminy. t Niewystarczające środki. t Zbyt długie lub zbyt krótkie cykle produkcyjne. t Nieodpowiedni ludzie w zespole. t Brak prawdziwego wsparcia z góry. Mimo tak wielkiej wagi planowania i gromadzenia funduszy to właśnie produkcja opro- gramowania jest etapem, na którym firma programistyczna przekształca swoje marzenia w rzeczywistość. Produkcja oprogramowania to jego pisanie i zarządzanie tym pisaniem. Nie może działać, jeżeli harmonogramy, ludzie i techniki nie zostały ze sobą zgrane. Przemyślany plan o odpowiedniej strukturze znacznie uprości proces produkcji. Po szczegółowym określeniu zasobów, kolejności i kluczowych etapów możliwe jest po- suwanie się na przód z w miarę stałą prędkością. Nie trzeba podejmować krytycznych decyzji w połowie drogi. Bywa jednak, że najprostszy fragment kodu może okazać się najbardziej skomplikowa- nym. Podobnie może być z produkcją. Jak nakazują reguły, musimy jednocześnie kon- trolować cztery sprawy: ludzi, produkt, projekty i proces. Niniejszy rozdział to prak- tyczna szkółka żonglowania czterema piłkami. Na szczęście, jeżeli będziesz postępował zgodnie z zasadami opisanymi dotychczas w tej książce, większość pracy będziesz miał już za sobą. 88 Sprzedaj swój software Wszystkie opisane wcześniej stanowiska sprowadzają się do tylko dwóch fundamentalnych ról: zarządzania i produkowania. Pierwsza rola to administrowanie procesem, a druga to wykonywanie pracy. Nazwy konkretnych stanowisk różnią się w zależności od skali działalności. Stosowana terminologia też bywa różna w różnych firmach. Obowiązujące obecnie przykładowe nazwy stanowisk związanych z zarządzaniem to: t menedżerowie projektu, t dyrektorzy ds. technicznych, t technolodzy, t architekci, t wiceprezes ds. technicznych. Odpowiedniki po stronie programistów to: t starsi programiści (senior developer), t programiści, t testerzy, t twórcy dokumentacji. Możliwe jest jednoczesne pełnienie funkcji zarządczej i programistycznej przez jedną osobą albo zajmowanie się więcej niż jednym obszarem zadaniowym. Jednak rzadko zdarza się informatyk biegły w zarządzaniu i odwrotnie — menedżerowie są najczęściej marnymi programistami, chyba że mają dość duże doświadczenie w tym zakresie. Pod- chodź więc realistycznie do swoich umiejętności. Nie porywaj się z motyką na słońce. ZdobZdobywaodeodywdbyeZaobdwy W każdym projekcie programistycznym czas jest na wagę złota. Ostatnią rzeczą, na jaką możesz sobie pozwolić, jest zatrudnienie ludzi, którzy będą go marnować. W pierwszej kolejności powinieneś szukać osób, które znają się na danym typie aplikacji i wszelkich kwestiach z nią związanych. Jeżeli więc tworzysz program do projektowania, to kandy- daci, którzy pracowali przy programach graficznych albo byli szkoleni w tym kierunku, są zesłańcami niebios. Jeżeli tworzone przez Ciebie oprogramowanie wymaga szczególnych kompetencji, musisz zatrudnić kandydata z odpowiednim doświadczeniem. Osoby takie mogą wnieść głęboką znajomość aplikacji i rozwiązań programistycznych, na które ktoś nieobeznany nigdy sam by nie wpadł. Ich doświadczenie nie tylko tworzy fundament do rozwiązywania problemów technicznych, ale także pozwala pisać kod w taki sposób, jakiego oczekuje klient. W ten sposób można uniknąć znacznych poprawek w przyszłości. W innym bowiem razie wydawca oprogramowania będzie musiał prze- konać klientów do pracy w programie odstającym od pewnych norm. Kiedy programiści znają dziedzinę, w której aplikacja będzie zastosowana, również o wiele łatwiej imple- mentować usprawnienia dla klientów i odrzucać sugestie, które nie dają ostatecznym użyt- kownikom żadnej realnej korzyści. Rozdział 6. t Produkcja oprogramowania 89 Jeżeli z początku nie jesteś w stanie zebrać załogi takiego kalibru i z takim doświadczeniem, na jakie zasługuje projekt, bądź wytrwały. Nie ruszaj z realizacją, dopóki jej nie znaj- dziesz. Zawsze lepiej poczekać, aż dostępni będą lepsi, niż próbować zaczynać z osobami niekompetentnymi. Każdy zatrudniony powinien rozumieć, do czego służy produkt i dla- czego jest potrzebny. Jeżeli jakaś osoba nie widzi sensu istnienia takiego produktu albo nie akceptuje go ze strony etycznej lub emocjonalnej, zapraszanie jej do zespołu mogłoby być dla niej krzywdzące. Zatrudniając poszczególne osoby, zwracaj uwagę, by inwestować pieniądze tam, gdzie wymagają tego Twoje potrzeby. MenedżeMenMdżer p Już od wczesnego etapu potrzebni są ludzie, którzy czuwaliby nad pracami zespołu i me- nedżer projektu jest oczywiście taką osobą. Menedżer projektu jest stałym orędowni- kiem produktu. Jego zadaniem jest nadzór nad pisaniem kodu i budowaniem programu, tak by zgadzał się ze specyfikacją co do natury i treści. W firmie będącej u progu po- wstania zwykle rolę tę bierze na siebie szef marketingu. Dobry menedżer projektu to najlepsza gwarancja terminowości realizacji. Osoba ta będzie wiedziała, jak zarządzać projektem i tworzyć harmonogramy realizacji. Oprócz własnego wkładu w pisanie kodu w razie potrzeby pomoże i doradzi programistom w sprawie no- wych podejść i technik. Co równie ważne, menedżer projektu sprawi, że wszyscy skupią się na tej samej wizji i powstanie mniej niepotrzebnego kodu. Menedżer projektu nosi w sobie całą mądrość o tym, do czego służy produkt, jak trzeba go napisać i dlaczego jest taki ważny. Interpretuje firmową wizję produktu na potrzeby programistów w odniesieniu do kompozycji ekranów, komunikatów ekranowych oraz umieszczania logotypu firmy lub produktu. Poza tym pilnuje, by z pokoju programisty wychodziły tylko autoryzowane wersje kodu. Niektóre firmy wierzą, nie bez powodu, że co bardziej delikatne kwestie tej roli powinny zostać przejęte przez doświadczoną osobę, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w codzienny proces pisania kodu. Osoba ta może zajmować się również nadzorowaniem beta-testów. To, jaką osobę możesz przyciągnąć, w dużej mierze zależy od rozmiaru Twojej organizacji i tego, co jesteś w stanie zaoferować. Poza tym zależy od nieograniczonych szans i nagród związanych z taką pracą. PdeczPoendzn peddPMecdeoenedżeM enMdżer pz Każdy wartościowy menedżer projektu powinien potrafić przeanalizować projekt, zapla- nować jego realizację, dodać coś od siebie i dbać, by wszyscy byli skoncentrowani i za- dowoleni. Menedżer projektu powinien być członkiem zespołu i nie stawiać się pona
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sprzedaj swój software
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: