Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00498 014074 11054827 na godz. na dobę w sumie
Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 315
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5399-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa analiza pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym. Celem pracy jest przede wszystkim uchwycenie istoty tego środka karnego. Jej analiza pozwala na określenie całej dolegliwej treści, jak również na zdefiniowanie funkcji stawianych przed tym instrumentem polityki karnej. W pracy została także poruszona problematyka przesłanek jego orzekania, w szczególności zaś budzącej najwięcej kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie przesłanki podmiotowej w postaci motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość tego środka karnego w polskim prawie karnym. W tym świetle celowe było rozważenie, czy niektóre składniki jego treści nie pozostają w sprzeczności ze standardami konstytucyjnymi, dotyczącymi praw człowieka i obywatela. W niniejszej publikacji zawarto także rozważania dotyczące pozbawienia praw publicznych na gruncie prawa karnego skarbowego, prawa nieletnich oraz wojskowego prawa karnego, jak również odnoszące się do jego wykonania. W polskim prawie karnym aktualny kształt tego środka penalnego uwarunkowany jest historycznie, stąd też zasadne było przedstawienie jego ewolucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ŚRODEK KARNY POZBAWIENIA PRAW PUBLICZNYCH W POLSKIM PRAWIE KARNYM DAMIAN  SZELESZCZUK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DAMIAN SZELESZCZUK • ŚRODEK KARNY POZBAWIENIA PRAW PUBLICZNYCH W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy nasze publikacje: Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Piotr Wiatrowski DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Wieńczysław Grzyb REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW. ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. www.ksiegarnia.beck.pl ŚRODEK KARNY POZBAWIENIA PRAW PUBLICZNYCH W POLSKIM PRAWIE KARNYM DAMIAN SZELESZCZUK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UwB dr hab. Mirosława Melezini prof. dr hab. Lech K. Paprzycki © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5398-2 ISBN e-book 978-83-255-5399-9 Mojej żonie Dagmarze oraz córkom Ani i Justynce w dowód wdzięczności dedykuję niniejszą pracę Spis treści Wstęp .............................................................................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................................................ Bibliografia ................................................................................................................... Rozdział I. Ewolucja kar polegających na pozbawieniu praw .......................... § 1. Kształtowanie się kar dodatkowych w postaci pozbawienia praw ...... § 2. Rozwój pozbawienia praw publicznych w dawnym polskim prawie karnym .......................................................................................................... § 3. Pozbawienie praw w ustawodawstwach państw zaborczych obwiązujących na ziemiach polskich ........................................................ I. Pozbawienie praw na ziemiach polskich pod zaborem austriackim ........................................................................................ II. Pozbawienie praw w ustawodawstwie pruskim ........................... III. Ustawodawstwo rosyjskie wobec pozbawienia praw .................. Rozdział II. Kary dodatkowe polegające na utracie praw publicznych w ustawodawstwie karnym II Rzeczypospolitej oraz Polski Ludowej ..... § 1. Problematyka kar dodatkowych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej oraz w projektach Kodeksu karnego ......................................................... § 2. Utrata praw publicznych i obywatelskich praw honorowych w KK z 1932 r. oraz w ustawach dodatkowych .................................................. § 3. Pozbawienie praw publicznych w systemie środków represyjnych stosowanych przez podziemny wymiar sprawiedliwości ..................... § 4. Pozbawienie praw publicznych w ustawodawstwie karnym Polski Ludowej .......................................................................................................... § 5. „Niskie pobudki” jako przesłanka stosowania kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny ........................................................... § 6. Pozbawienie praw publicznych w pracach nad reformą KK z 1969 r. .... Rozdział III. Istota pozbawienia praw publicznych na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r. .................................................................................................. § 1. Treść środka karnego pozbawienia praw publicznych .......................... § 2. Okres na który orzeka się pozbawienie praw publicznych ................... XI XVII XXI 1 1 9 15 15 17 19 23 23 29 39 40 54 62 67 67 87 VII § 3. Obowiązywanie pozbawienia praw publicznych ................................... I. Okres od uprawomocnienia się orzeczenia do rozpoczęcia wykonania kary pozbawienia wolności ........................................ II. Okres odbywania kary pozbawienia wolności ............................ III. Rzeczywiste odbywanie kary pozbawienia wolności ................. IV. Odbywanie kary pozbawienia wolności niezwiązane z faktycznym pobytem w zakładzie karnym ............................... V. Pozbawienie wolności, które nie jest wynikiem skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ........................................ § 4. Skutki skazania ............................................................................................ § 5. Cele pozbawienia praw publicznych ......................................................... I. Cel sprawiedliwościowy .................................................................. II. Cele zapobiegawcze ........................................................................... 1. Prewencja szczególna .................................................................. 2. Prewencja ogólna ......................................................................... III. Cel kompensacyjny ........................................................................... IV. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział IV. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r. ............................................................ § 1. Przesłanka przedmiotowa ......................................................................... § 2. Podmiotowa przesłanka orzekania pozbawienia praw publicznych ... I. Główne problemy psychologii motywacji ..................................... II. Rozumienie motywacji na gruncie psychologii .......................... III. Motywacja w prawie karnym i w innych naukach penalnych .. IV. Trudności w adaptacji pojęcia motywacji na potrzeby prawa karnego ............................................................................................... V. Motywacja w ujęciu J. Gierowskiego .............................................. 1. Motywy emocjonalne ................................................................ A. Zazdrość .................................................................................. B. Zemsta ..................................................................................... C. Motywacja seksualna ............................................................. 2. Motywy patologiczne ................................................................. 3. Motywy racjonalne ..................................................................... A. Motywy ekonomiczne .......................................................... B. Przestępstwa z nienawiści .................................................... VI. Szczególne potępienie ...................................................................... Rozdział V. Wymiar i wykonanie pozbawienia praw publicznych ................. § 1. Ustawowy i sądowy wymiar pozbawienia praw publicznych .............. § 2. Dyrektywy wymiaru pozbawienia praw publicznych .......................... VIII 89 90 92 93 94 98 101 108 110 113 113 115 117 118 119 119 121 121 125 131 136 142 152 152 154 155 159 161 161 162 163 167 167 179 Spis treści § 3. Wykonanie środka karnego pozbawienia praw publicznych ............... § 4. Modyfikacje wymiaru pozbawienia praw publicznych ......................... I. Uznanie środka karnego za wykonany .......................................... II. Ułaskawienie ...................................................................................... III. Amnestia ........................................................................................... § 5. Przedawnienie wykonania środka karnego pozbawienia praw publicznych .................................................................................................. § 6. Pozbawienie praw publicznych a zatarcie skazania ............................... Rozdział VI. Odrębności stosowania środka karnego pozbawienia praw publicznych ............................................................................................................ § 1. Problematyka stosowania pozbawienia praw publicznych wobec nieletnich ...................................................................................................... § 2. Pozbawienie praw publicznych jako środek karny orzekany wobec żołnierzy ....................................................................................................... § 3. Pozbawienie praw publicznych w prawie karnym skarbowym ............ Rozdział VII. Kierunki ewolucji pozbawienia praw publicznych na tle przemian polskiego prawa karnego ................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... § 2. Pozbawienie praw publicznych w świetle międzynarodowych oraz konstytucyjnych standardów praw człowieka......................................... § 3. Ocena środka karnego pozbawienia praw publicznych w świetle politycznokryminalnych założeń Kodeksu karnego ............................. § 4. Pozbawienie praw publicznych w projektach nowelizacji KK .................. Zakończenie .................................................................................................................. Aneks ............................................................................................................................. Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 183 189 189 191 192 192 196 199 199 207 217 224 224 225 230 237 247 252 259 IX Spis treści Wstęp Przedmiotem opracowania jest kompleksowa analiza pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym. Jako szczególny środek reakcji karnej na przestępstwo pozbawienie praw publicznych występowało w prawie karnym niemal od jego zarania. Również współcześnie jest obecne w ustawodawstwach wielu państw, niezależnie od ich systemu politycznego. Dzieje się tak, pomimo że już dawano zapowiadano rychły zanik tego środka karnego. Nie wydaje się jednak, by proces ten nastąpił w najbliższym czasie. Na przestrzeni wieków zmieniła się treść tego środka karnego, obejmująca różne kategorie praw przysługujących człowiekowi jako jednostce, a przede wszystkim jako członkowi wspólnot społecznych. Elementem, który niewątpli- wie wpisany jest w treść pozbawienia praw publicznych jest dolegliwość. Stąd środek ten ma wyraźne cechy kary kryminalnej. Jego pozycja w prawie karnym ulegała zmianie wraz z ewolucją kar, która doprowadziła do ukształtowania się kar dodatkowych, mających wzmacniać karzącą funkcję prawa karnego i zwięk- szać dolegliwość reakcji karnej. W początkowym okresie natężenie dolegliwości przez pozbawienie praw publicznych powiązane było z określonymi typami rodzajowymi przestępstw, zwłaszcza najcięższych, jak np. przeciwko państwu. Z czasem zwiększenie dolegliwości zaczęło być łączone z popełnieniem prze- stępstw budzących żywą reprobatę moralną. W przypadku takich przestępstw kara dodatkowa w postaci pozbawienia praw publicznych, stała się środkiem piętnującym sprawcę przede wszystkim w sferze moralnej. W ten sposób zabez- pieczała społeczność przed szkodliwym oddziaływaniem sprawcy1. Potwierdze- niem tej historycznej tendencji rozwojowej pozbawienia praw publicznych są rozwiązania przyjmowane zarówno w prawodawstwach obcych, jak i w prawie polskim. Kary, których treścią była utrata przez skazanego prawa przebywania we wspól- nocie i innych praw przynależnych członkom społeczności, były obecne we wszyst- kich niemal prawodawstwach starożytnych2. Występowały także w późniejszym 1 Zob. B Wróblewski, Penologja. Socjologja kar, t. I, Wilno 1926, s. 21 i n. 2 Zob. R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1, Paris 1981, s. 875. Warto odnotować pogląd R. Hubego, wg którego w prawodawstwach starożytnych utrata lub ograniczenie praw uważane były za karę bardziej dolegliwą niż inne kary. Zob. tenże, Studia nad kodeksem karnym 1818 roku. Część I, Warszawa 1863, s. 79. XI okresie w kodyfikacjach karnych większości państw. W systemie prawa polskiego kary te wzmiankowane były już w najstarszych pomnikach prawa pisanego. W prawie karnym odrodzonej Polski kara ta występowała pod postacią utraty praw obywatelskich i obywatelskich praw honorowych. Istotne zmiany w ustawo- wej regulacji tej kary dodatkowej nastąpiły w wyniku wejścia w życie KK z 1969 r. Na mocy jego przepisów doszło do wyodrębnienia jednolitej kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych. Pomimo wyraźnych tendencji do zmniejszenia represyjności prawa karnego, w KK pozbawienie praw publicznych zostało utrzy- mane i otwiera katalog środków karnych, które w założeniach ustawodawcy sta- nowić mają jeden z podstawowych instrumentów polityki karnej. Pomimo że pozbawienie praw publicznych występuje w polskim prawie kar- nym od dawna, to jednak w literaturze prawnokarnej ta problematyka nie była przedmiotem szczególnego zainteresowania. Najobszerniejszej jak dotąd analizy pozbawienia praw publicznych dokonał A. Mogilnicki, w liczącej już ponad 100 lat pracy dotyczącej kar dodatkowych3. W tej publikacji jednak, zagadnienie kary pozbawienia praw ujmowane było razem z innymi karami dodatkowymi, głów- nie w perspektywie ich genezy i rozwoju. Mimo niezwykłej wagi tego dzieła, ma ono walor w znacznej mierze historyczny. W czasie obowiązywania Kodeksów karnych z 1932 r. oraz z 1969 r. nie ukazało się żadne kompleksowe opracowanie dotyczące tej kary dodatkowej. Również po wejściu w życie KK zagadnienie to nie doczekało się całościowego opracowania monograficznego4. Podjęcie problematyki pozbawienia praw publicznych ma służyć wypełnie- niu tej luki w doktrynie polskiego prawa karnego. Za celowością opracowania przemawiają także inne względy. Pozbawienie praw publicznych zajmuje pierwsze miejsce w katalogu środków karnych. Jego treść jest niezmiernie dolegliwa, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że orzeczenie tego środka karnego powoduje daleko idące konsekwencje w sferze gwarantowanych przez przepisy konstytucyjne praw obywatelskich i politycznych. Ich utrata, będąca konsekwencją orzeczenia pozbawienia praw publicznych, jest wyjątkowo dotkliwa. Dolegliwość pozbawienia praw publicznych potęguje się wraz z poszerzeniem się zakresu współuczestnictwa obywateli w życiu publicznym i wzrostem świadomości spo- łecznej, co do wagi decyzji wyborczych. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim regulacja zawarta w obowiązują- cym prawie karnym. Tak sprofilowane zagadnienie badawcze wymaga przedsta- wienia problemów szczegółowych. W rozważaniach dotyczących tego środka 3 A. Mogilnicki, Kary dodatkowe, Warszawa 1907. 4 Nie znaczy to jednak, że temat ten nie był podejmowany w piśmiennictwie. Najbardziej kom- pleksowy charakter miały artykułowe opracowania M. Budyn, Motywacja zasługująca na szczególne potępienie, Prok. i Pr. 2000, Nr 9 oraz J. Lachowskiego, Pozbawienie praw publicznych w kodeksie karnym, Prok. i Pr. 2003, Nr 10. XII Wstęp karnego kluczowym problemem wydaje się być jego istota. Analiza istoty po- zwoli na określenie całej dolegliwej treści tego środka karnego, jak również na zdefiniowanie celów stawianych przed tym instrumentem polityki karnej. W dal- szej kolejności należało przedstawić problematykę przesłanek oraz wymiaru tego środka karnego. To one w zasadniczej mierze decydują o realizacji określonych celów penalnych. Uczynienie ze środków karnych jednego z ważniejszych ele- mentów polityki karnej wymaga przedstawienia ogólnych założeń reformy prawa karnego, szczególnie zaś tych, które dotyczyły systemu sankcji. Podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość tego środka karnego w polskim prawie karnym. W uzasadnieniu projektu kodeksu karnego wyrażone zostało stanowisko, że w warunkach demokratycznego państwa prawa środek ten utracił swoją dotychczasową rolę. W tym świetle celowe będzie rozważenie, czy niektóre składniki treści tego środka karnego nie pozostają w sprzeczności ze standardami konstytucyjnymi, dotyczącymi praw człowieka i obywatela. Dotyczy to również tzw. skutków skazania. Ich analiza ma służyć kompleksowemu ukazaniu wszyst- kich, nie tylko prawnych, ale i społecznych następstw orzeczenia tego środka karnego. W niniejszej rozprawie zawarto także rozważania dotyczące wykonania orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, gdyż w znacznej mierze przez wy- konanie środka karnego weryfikuje się możliwość realizacji stawianych przed nim celów. Kompleksowe ujęcie problemu wymaga także jego analizy na gruncie wyspecjalizowanych gałęzi praw karnego: prawa karnego skarbowego, prawa nieletnich oraz specyfiki orzekania pozbawienia praw publicznych względem żołnierzy. W polskim prawie karnym aktualny kształt pozbawienia praw pu- blicznych uwarunkowany jest historyczne, stąd celowe wydaje się także przed- stawienie ewolucji tego środka penalnego. Najwięcej kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie zrodziło rozwiązanie po- legające na uzależnieniu orzeczenia tego środka karnego od wystąpienia moty- wacji zasługującej na szczególne potępienie. Miało ono odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy psychologicznej. Jednak na gruncie psychologii brak jest nie tylko zgody co do rozumienia motywacji, ale także co do konieczności jej wyodręb- niania. Dylematy psychologii, dotyczące rozumienia motywacji, nie sprzyjają osiągnięciu precyzji treściowej, tak istotnej dla prawa karnego, zwłaszcza w kon- tekście jego funkcji gwarancyjnej. Adaptacja określonej koncepcji motywacji na grunt prawa została pozostawiona orzecznictwu i doktrynie. Z tych względów, że jest to zagadnienie nowe, które nie doczekało się jeszcze kompleksowego opraco- wania, w rozprawie wiele miejsca poświęcono zagadnieniu motywacji. Z per- spektywy pozbawienia praw publicznych jest to jeden z kluczowych problemów, gdyż stanowi przesłankę zastosowania tego środka karnego. Został on przedsta- wiony w szerszej perspektywie, mianowicie na tle analiz dotyczących psychologii zachowań człowieka oraz w odniesieniu do niskiej pobudki, od wystąpienia XIII Wstęp której (w niektórych sytuacjach), uzależnione było orzeczenie pozbawienia praw publicznych pod rządami poprzednio obowiązujących kodeksów karnych. Rozwa- żania dotyczące motywacji stanowią próbę przedstawienia ważniejszych koncepcji teoretycznych i wskazania istotniejszych problemów, jakie napotyka wymiar sprawiedliwości, normatywnie zmuszony do posługiwania się pojęciami za- czerpniętymi z innych dziedzin nauki. Jak zasadnie podnosił M. Cieślak, nie- trudno narazić się w takim wypadku na zarzut niekompetencji, zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jak psychologia5. Prawnik, pytając o mo- tywację, powinien poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego sprawca popełnił przestępstwo? Odpowiedzi na nie dostarcza właśnie m.in. psychologia. Publikacja została podzielona na siedem rozdziałów. W założeniu obejmują one całość zagadnień związanych z pozbawieniem praw publicznych, począwszy od rozwoju tej kary w najstarszych prawodawstwach, przez ewolucję tej kary dodatkowej w prawie polskim, ustawodawstwach państw zaborczych i w polskich XX-wiecznych ustawach karnych. Treść kolejnych rozdziałów obejmuje problema- tykę istoty pozbawienia praw publicznych, przesłanek jego orzekania i wymiaru tego środka karnego. Osobny rozdział poświęcono odrębnościom stosowania pozbawienia praw publicznych wobec nieletnich, żołnierzy i na obszarze prawa karnego skarbowego. Ostatni rozdział dotyczy przewidywań co do kierunku roz- woju pozbawienia praw publicznych. Przedmiotem opracowania są rozwiązania dotyczące pozbawienia praw pu- blicznych w systemie prawa polskiego. Pominięto analizę porównawczą, z uwagi na różnorodność treści tego środka, według rozwiązań prawnych różnych państw. Odrębności normatywne są uwarunkowane nie tylko historycznie, ale także od- powiadają kulturze prawnej poszczególnych państw. To znaczne zróżnicowanie nie pozwalałoby na uogólnienie analiz, chociaż niektóre regulacje będą przywo- ływane w celu określenia najbardziej optymalnego modelu pozbawienia praw publicznych. Podjęty temat zdeterminował zastosowanie metody formalno-dogmatycznej, jako sposobu analizy tej instytucji prawnokarnej, z uwzględnieniem przyjętych w nauce reguł interpretacyjnych, przy wykorzystaniu orzecznictwa sądowego oraz dorobku doktryny. Przedstawienie ewolucji tego środka karnego sprawiło, że w pewnym zakresie, w pracy wykorzystano metodę historyczną. Przy analizie pojęcia „motywacja” w głównej mierze oparto się na kompleksowym ujęciu mo- tywacji zaproponowanym przez J.K. Gierowskiego uznając jego przydatność dla właściwej interpretacji użytego w kontekście pozbawienia praw publicznych zwrotu „motywacja zasługująca na szczególne potępienie”6. 5 Zob. M. Cieślak, Recenzja książki L. Kubickiego, Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, PiP 1977, Nr 2, s. 125. 6 Zob. J.K. Gierowski, Motywacja zabójstw, Kraków 1989. XIV Wstęp Niniejsza publikacja stanowi uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej, obro- nionej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2008 r. W związku z tym składam serdeczne podziękowania Promotorowi tej rozprawy – prof. dr hab. Alicji Grześkowiak za wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie. Słowa wdzięczności kie- ruję także do recenzentów: Pani prof. dr hab. M. Melezini oraz Pana prof. dr. hab. L. Paprzyckiego, za niezmiernie cenne uwagi, które skłoniły mnie do pogłębionej refleksji nad poruszonymi zagadnieniami. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1.6.2013 r. Lublin, lipiec 2013 r. dr Damian Szeleszczuk XV Wstęp Wykaz skrótów 1. Akty prawne KK ........................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. ........................ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ........................ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS ...................................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) KKW ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW z 1969 r. .................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) KK WP ................................ dekret PKWN z 23.10.1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 6, poz. 27 ze zm.) Konstytucja ......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KPC z 1930 r. ...................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. Nr 83, poz. 651 ze zm.) KPK ..................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r. ...................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33, poz. 313) KRO ..................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSU ..................................... ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) MKK .................................... Mały Kodeks Karny – dekret z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) NielU ................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) XVII PW KK ................................ rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Przepisy wpro- wadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 573 ze zm.) 2. Organy ETPCZ ................................ Europejski Trybunał Praw Człowieka KKPK – ................................ Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego KRS ...................................... Krajowa Rada Sądownictwa NSW .................................... Najwyższy Sąd Wojskowy RPO ..................................... Rzecznik Praw Obywatelskich SA ........................................ Sąd Apelacyjny SN ........................................ Sąd Najwyższy TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TS ......................................... Trybunał Stanu 3. Czasopisma AUL ..................................... Acta Universitatis Lodzienzis AUWr. ................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Biuletyn SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego CZPH .................................. Czasopismo Prawno-Historyczne CZPiE .................................. Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne CZPKiNP ............................ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP ..................................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy GSP ...................................... Gdańskie Studia Prawnicze GSW .................................... Gazeta Sądowa Warszawska Jur. ........................................ Jurysta KSP ...................................... Krakowskie Studia Prawnicze NP ........................................ Nowe Prawo OSAP ................................... Opolskie Studia Administracyjno-Prawne OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNwSK ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. ....................................... Palestra PiP ....................................... Państwo i Prawo PAK ..................................... Prawo – Administracja – Kościół PiZS ..................................... Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PPiA .................................... Przegląd Prawa i Administracji PPK ...................................... Przegląd Prawa Karnego XVIII Wykaz skrótów Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo PS ......................................... Przegląd Sądowy RPEiS ................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SP ......................................... Studia Prawnicze SPE ....................................... Studia Prawno-Ekonomiczne UŚ ........................................ Uniwersytet Śląski WPP .................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZN ........................................ Zeszyty Naukowe ZN IBPS .............................. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZN KUL .............................. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ZN UJ .................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZN UŁ ................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 4. Inne b.r.w. .................................... brak roku wydania lit. ......................................... litera m.in. ..................................... między innymi n. .......................................... następny (-a, -e) Nr ......................................... numer pkt ........................................ punkt PSZ ...................................... Polskie Siły Zbrojne post. ..................................... postanowienie por. ....................................... porównaj poz. ...................................... pozycja r. ........................................... rok rec. ....................................... recenzja red. ....................................... redaktor rozdz. ................................... rozdział s. ........................................... strona t. ........................................... tom t.j. ......................................... tekst jednolity uchw. ................................... uchwała w. .......................................... wiek wyr. ...................................... wyrok z. ........................................... zeszyt zob. ...................................... zobacz ze zm. .................................. ze zmianami XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: