Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 008651 10734931 na godz. na dobę w sumie
Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka. - ebook/pdf
Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 508
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3762-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia podejmuje problematykę zagranicznych systemów prawa karnego.  Stanowi cenną, pionierską pozycję w piśmiennictwie polskim. Koncentruje się na porównawczej analizie francuskiego  i polskiego systemu środków penalnych. System francuski jest bowiem szczególnie rozbudowany,  nowoczesny i w tym zakresie wyróżnia się na tle innych krajów.

Na podkreślenie zasługuje to, że Autor uwzględnia w pracy trzy komplementarne aspekty analizy tych systemów, tj. doktrynalny, legislacyjny oraz praktyczny.  Tak szeroko pomyślaną analizę porównawczą opiera o szeroki kontekst historycznych i kulturowo-cywilizacyjnych uwarunkowań polityki kryminalnej, a także aktualnych tendencji rozwojowych przestępczości we Francji i w Polsce.

Szczególną uwagę Autor poświęca  analizie instrumentariów ograniczania kary pozbawienia wolności. Głównym walorem pracy jest więc ukazanie tych rozwiązań francuskich w tym zakresie, które dobrze sprawdzają się w praktyce. Mogą zatem być przydatne dla doskonalenia polskiego prawa karnego.

W zakończeniu pracy Autor formułuje szereg oryginalnych i ważnych  postulatów de lege ferenda, m.in. wprowadzenia do polskiego prawa karnego możliwości częściowego zawieszenia wykonania kary, a także redukcji na etapie jej wykonywania, wzorowanych na rozwiązaniach francuskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA PIOTR  STĘPNIAK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR STĘPNIAK • ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Polecamy nasze publikacje z tej serii: L. Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE E. Hryniewicz PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH B. Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI K. Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA www.sklep.beck.pl ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA PIOTR STĘPNIAK WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3761-6 ISBN e-book 978-83-255-3762-3 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................... . Wykaz literatury.................................................................................................... . IX XI Wykaz najważniejszych aktów prawnych cytowanych i wykorzystanych w pracy........................................................................ . XXV Źródła statystyczne wykorzystane w pracy......................................... .XXVII Wprowadzenie ....................................................................................................... . 1 Część I. Zagadnienia wstępne....................................................................... . 15 Rozdział 1. Cele, przedmiot i problematyka pracy. Przyjęta metoda ............................................................................................. . 17 Rozdział 2. Historyczne i kulturowo-aksjologiczne uwarunkowania polityki kryminalnej we Francji i Polsce a aktualne jej tendencje. Konteksty analizy porównawczej ................................................................................................. . Rozdział 3. Obraz przestępczości we Francji i w Polsce oraz jego ewolucja......................................................................................... . Część II. Systemy środków penalnych .................................................... . 29 45 71 Rozdział 4. Uwagi ogólne. Dualizm systemowy a kary, środki zabezpieczające i tzw. środki dla bezpieczeństwa .... . 73 Rozdział 5. Sposób legislacji systemów środków penalnych i budowa sankcji karnych......................................................................... . 89 Rozdział 6. Katalogi kar i środków karnych ........................................ . 109 Rozdział 7. Inne środki penalne.................................................................. . 119 Rozdział 8. Zasady stosowania środków penalnych. Ustawowy i sądowy wymiar kar oraz środków karnych....... . 143 Rozdział 9. Łagodzenie i obostrzenie wymiaru kary...................... . 163 V Spis treści Część III. Ogólny obraz polityki karnej ostatnich lat w aspekcie porównawczym..................................................................... . 173 Część IV. Kara pozbawienia wolności i kompleks zagadnień materialnoprawnych z nią związanych........................................... . 191 Rozdział 10. Problem jednolitości kary. Dwie przeciwstawne koncepcje............................................................................................................ . 193 Rozdział 11. Górne i dolne granice kary. Określenie kary najsurowszej i najłagodniejszej............................................................ . 201 Rozdział 12. Porównanie sankcji karnych z karą pozbawienia wolności za wybrane przestępstwa...................... . 213 Część V. Ograniczanie kary pozbawienia wolności na różnych etapach postępowania karnego.................................. . 235 Rozdział 13. Etap orzekania .......................................................................... . 237 §.1.. Ustawowe.instrumenty.rezygnacji.z.kary..Odstąpienie.. .. od.jej.wymierzenia................................................................................... . 237 §.2.. Zawieszenie.wykonania.kary.jako.uwolnienie.. . . . . .. od.wykonania.kary.bezwzględnej..Geneza.i.rozwój................... . 244 I.. Uwagi.o.genezie.i.rozwoju.instytucji......................................... . 244 II.. Regulacje.współczesne..Zasady.ogólne.dla.wszystkich. rodzajów.zawieszeń.......................................................................... . 251 §.3.. Współczesne.rodzaje.zawieszeń.oraz.kryteria.ich.. .. zróżnicowania........................................................................................... . 255 I.. Ze.względu.na.zakres..Zawieszenie.całkowite.. i.częściowe........................................................................................... . 255 II.. Ze.względu.na.jego.treść.oraz.sposób.wykonania................ . 258 1.. Zawieszenie.proste.wykonania.kary.pozbawienia.. wolności........................................................................................... . 260 2.. Zawieszenie.połączone.z.poddaniem.sprawcy.. próbie................................................................................................ . 261 3.. Zawieszenie.połączone.z.nałożeniem.na.skazanego. obowiązku.pracy.w.interesie.ogólnym................................ . 271 Rozdział 14. Etap wykonawczy. Formy wykonania kary poza zakładem karnym ......................................................................................... . 277 §.1.. Uwagi.ogólne..Cele.i.zasady.wykonania.kary... .. Indywidualizacja.a.personalizacja.wykonawcza.......................... . 277 §.2.. Wstrzymywanie.wykonania.kary.i.wykonanie.. .. w.częściach................................................................................................. . 289 VI Spis treści §.3.. Francuski.system.redukcji.kary.wykonywanej............................. . 298 §.4.. Formy.wykonania.kary.poza.zakładem.karnym........................... . 308 I.. Uwagi.ogólne....................................................................................... . 308 II.. Umieszczenie.na.zewnątrz.zakładu............................................ . 313 III.. Warunki.półwolnościowe.............................................................. . 317 IV.. Umieszczenie.pod.nadzorem.(dozorem).elektronicznym. . 322 §.5.. Skracanie.okresu.uwięzienia.poprzez.zwolnienie.. .. warunkowe................................................................................................. . 332 I.. Przygotowanie.do.zwolnienia.w.końcowym.okresie.kary.. 332 II.. Warunkowe.zwolnienie.................................................................. . 338 III.. Pomoc.po.zwolnieniu.i.środki.kontroli.skazanego............... . 347 . . . . . . . Część VI. Stosowanie różnych instrumentów kary pozbawienia wolności na etapie jej orzekania i wykonywania w świetle statystyk urzędowych ...................... . 355 Rozdział 15. Etap orzekania............................................................................ . 357 Rozdział 16. Etap wykonawczy..................................................................... . 373 Część VII. Wygaszanie środków penalnych oraz skutków ich stosowania................................................................................................. . 383 Rozdział 17. Uchylenie karalności i darowanie kary....................... . 385 §.1.. Uwagi.ogólne............................................................................................. . 385 §.2.. Uchylenie.karalności.ze.względu.na.podeszły.wiek.. .. i.przedawnienie........................................................................................ . 386 §.3.. Abolicja.a.darowanie.kary.w.drodze.amnestii.i.aktów.. .. łaski................................................................................................................ . 388 Rozdział 18. Wygaszanie środków dla bezpieczeństwa................. . 393 Rozdział 19. Rehabilitacja i zatarcie skazania ..................................... . 397 Podsumowanie najważniejszych ustaleń. Dyskusja....................... . 407 §.1.. Ogólne.cechy.francuskiego.i.polskiego.systemu.środków. .. penalnych..Sposób.posługiwania.się.nim....................................... . 407 I.. Potrzeba.badań.porównawczych................................................. . 407 II.. Systemowy.dualizm.środków.penalnych................................. . 408 III.. Systematyka.kar.a.problem.nadmiernej.surowości.kar.. za.zbrodnie........................................................................................... . 413 IV.. Rozgraniczenie.kar.kryminalnych.od.poprawczych.. a.krzyżowanie.się.zakresów.wymiaru.kary.za.zbrodnie.. i.występki.............................................................................................. . 417 V.. Sposób.określenia.i.stosowanie.kary.najsurowszej.............. . 418 . . . . . VII Spis treści . . . . . . . . VI.. Kary.poprawcze.jako.kary.o.średniej.i.małej.mocy... Brak.dolnej.granicy.ustawowego.zagrożenia.karą.. a.wymiar.kar........................................................................................ . 420 VII.. Zastępowalność.kary.uwięzienia.karami.. wolnościowymi.jako.zasada.systemowa.Code.Penal........... . 423 §.2.. Instrumentarium.ograniczania.kary.pozbawienia.wolności.. .. na.etapie.orzekania.................................................................................. . 427 I.. Ustalenia.ogólne................................................................................. . 427 II.. Uwolnienie.i.odraczanie.orzeczenia.kary................................ . 427 III.. Częściowe.zawieszenie.wykonania.kary.jako.. nowoczesny.środek.prawnokarny............................................... . 428 IV.. Zawieszenie.proste.a.probacyjne..Bilans.zalet.i.wad............ . 434 §.3.. Ograniczanie.kary.pozbawienia.wolności.na.etapie.. .. wykonania................................................................................................... . 437 I.. Ustalenia.ogólne..Kontrowersje.wokół.systemów.. i.programów.wykonania.kary....................................................... . 437 II.. Problem.zwłoki.w.podejmowaniu.procesu.. . . . wykonawczego................................................................................... . 440 III.. Redukcja.kary.wykonywanej......................................................... . 441 IV.. Możliwości.wykonania.kary.poza.zakładem.karnym........... . 444 V.. Zwolnienie.warunkowe.................................................................. . 448 §.4.. Wygaszanie.kar.i.środków.dla.bezpieczeństwa............................ . 451 Postulaty de lege ferenda dla ustawodawstwa polskiego ............ . 455 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 475 VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CP....................................... Code.penal.(francuski.kodeks.karny) CPP.................................... Code.de.Procedure.Penale.(francuski.kodeks.postepo- wania.karnego) KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.). KK.z.1969.r........................ ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.13,.poz..94. ze.zm.) KK.......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553. ze.zm.). KKW.................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy.(Dz.U.. Nr.90,.poz..557.ze.zm.) Konstytucja.RP.............. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) KPK.z.1969.r................... ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.13,.poz..96.ze.zm.) KPK................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) Ordonnance................... Ordonnance.du.2.fevrier.1945.realtive.a.l’enfance.de- linquante.(francuskie.rozporządzenie.w.sprawie.prze- stępczości.nieletnich.z.2.2.1945.r.) 2. Organy i instytucje SN....................................... Sąd.Najwyższy NSA.................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA....................................... Sąd.Apelacyjny TK...................................... Trybunał.Konstytucyjny UE....................................... Unia.Europejska WSA................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................... Dziennik.Urzędowy IX Wykaz skrótów 4. Inne skróty m.in. ................................ między innymi Nr ..................................... numer orz. .................................. orzeczenie op. cit. ............................. dzieło cytowane post. ................................ postanowienie poz. ................................. pozycja RP ..................................... Rzeczypospolita Polska s. ....................................... strona t. ....................................... tom t.j. ..................................... tekst jednolity tj. ...................................... to jest tzn. .................................. to znaczy uchw. .............................. uchwała w zw. z ........................... w związku z wyr. ................................. wyrok zd. .................................... zdanie X Wykaz literatury Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M.,.Girdwoyn P.,.Prawo.karne. i.wymiar.sprawiedliwości.państw.Unii.Europejskiej,.Toruń.2007 Agneseaux J.,.La.role.de.juge.dans.la.creation.de.surcis.probatoire,.Perpignan. 2003. Ambreois P.,.Reflexions.sur.les.dispositifs.de.la.surveillance.electronique,.To- ulouse.2006 Ancel M.,.La.defense.sociale.nouvelle..Un.mouvement.de.politique.humani- ste,.Paris.1954. Ancel M.,.Znaczenie.i.metoda.prawa.porównawczego,.Warszawa.1979 Andenaes J.,.Przyszłość.prawa.karnego,.PiP.1974,.z..1 Arnaud A.J.,.Pour.une.pensee.juridique.europeenne,.PUF.1992 Badinter V.R.,.L’abolition.de.la.peine.de.mort,.Paris.2007 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.,.Kodeks.karny,.Komentarz,.t..I,.Warsza- wa.1987. Barte H.N., Ostaptzeff G.,.Criminologie.clinique,.Paris,.Milan,.Barcelone,.Bonn. 1992. Bemmelen V.,.The.constancy.of.crime,.The.British.Journal.of.Criminology,.Ja- nuary.1952. Beziz-Ayache A.,.Dictionnaire.de.la.sanction.penale,.Paris.2009. Bezpieczeństwo.i.porządek.publiczny.w.Polsce..Raport.MSWIA,.Warszawa. 5.6.2000.r..Do.użytku.wewnętrznego Bibal-Sery D.,.Prison.et.Droits.de.l’Homme,.Direction.de.l’Administration.Pe- nitentiaire,.Paris.1995 Bibal-Sery D.,.Prison.et.Droits.de.l’.Homme..Ministere.de.la.Justice,.Paris.1995. Bilan.2008.de.la.lutte.contre.la.criminalite..Rapport.du.Ministere.de.l’.Inte- rieur.du.19.janvier.2009,.Paris. Błachnio-Parzych A., Jakubowska-Hara J.,.Kosonoga J., Kuczyńska H., Ku- nicka-Michalska B., Nowak C., Skupiński J.,.Alternatywy.pozbawienia.wol- ności.w.polskiej.polityce.karnej,.pod.red..J. Skupińskiego,.Warszawa.2009 Bogunia L.,.Status.prawny.skazanego.na.kare.pozbawienia.wolności.w.pro- jekcie.Kodeksu.karnego.wykonawczego,.[w:].Współczesne.problemy.nauk. penalnych..Zagadnienia.wybrane,.praca.zbiorowa.pod.red..M. Bojarskiego,. Wrocław.1994 Borricand J., Simon A.M.,.Droit.Penal..Procedure.Penal,.Paris.2008 Borucka-Arctowa M.,.Problemy.metodologiczne.badań.porównawczych.w.na- ukach.prawnych.i.innych.naukach.społecznych,.Studia.Prawnicze.1970,. Nr.29 Bouloc B., Matsopoulou H.,.Droit.Penal.general.et.procedure.penale,.Paris.2009 XI Wykaz literatury Bouvand J.,.La.grande.tradition.du.travail.social.dans.la.societe.occidental,. Paris.1987 Buchała K.,.System.sądowego.wymiaru.kary.w.projekcie.KK,.[w:].Problemy. kodyfikacji.prawa.karnego..Księga.pamiątkowa.prof..M..Cieślaka,.Kraków.. 1993 Buchała K., Zoll A.,.Kodeks.karny,.Komentarz..Część.ogólna,.Kraków.1998 Canin P.,.Droit.penal.general,.Paris.2000 Cere J.P.,.La.prison,.Paris.2007 Cere J.P.,.La.retention.de.surete.a.l’epreuve.de.la.Convention.Europeenne.des. droits.de.l’homme,.Actualite.Juridique.Penal.2008 Chabert B., Sur P.O.,.Droit.Penal.General,.Paris.1996 Cieślak W., Kulesza J., Marek A., Oczkowski T., Raglewski J., Sakowicz A., Wró- bel W.,.Środki.karne,.[w:].Kary.i.środki.karne..Poddanie.sprawcy.próbie.. System.Prawa.karnego,.pod.red..A. Marka,.t..6,.pod.red..M. Melezini,.War- szawa.2010 Ciosek M.,.Człowiek.w.warunkach.izolacji.więziennej,.Gdańsk.1996 Ciosek M.,.Psychologia.sądowa.i.penitencjarna,.Warszawa.2003 Clemmer D.,.The.Prison.Community,.New.York.1958. Combessie P.,.Sociologie.de.la.prison,.Paris.2001 Consedine J.,.Sprawiedliwość.naprawcza..Przywrócenie.ładu.społecznego,. Warszawa.2004. Couvrat P.,.Le.sursis:.de.quelques.difficultes..Bordeaux.1993 Cro R., Jones P.A.,.An.Introduction.to.criminal.law,.London.1968 Crocq L.,.Les.traumatismes.psychiques.de.guerre,.Paris.1999. Cusson M.,.Prevenir.la.delinquence..Les.methodes.efficaces,.Paris.2002 Cybulska H.,.Rozwój,.organizacja.i.działalność.zespołowa.kuratorów.dla.nielet- nich,.Biuletyn.Inspektorów.Społecznych.i.Kuratorów.dla.Nieletnich.1959,. Nr.3 Czapów Cz.,.Wychowanie.resocjalizujące,.Warszawa.1978 Ćwiąkalski Z.,.Nadzwyczajne.złagodzenie.kary.w.praktyce.sądowej,.Warsza- wa.1982 Danet J.,.La.retention.de.surete..au.prisme.de.la.politique.criminelle:.une.pre- miere.approche..Gazette.du.Palais,.2/4.mars.2008 Daszkiewicz K.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary.–.propozycje.zmian,. Prokuratura.i.Prawo.2000,.Nr.11 Debock Ch.,.Face.a.la.drogue:.quelle.politique?.Problemes.politiques.et.sociaux,. no.745.z.3.marca.1995.r.. Desport F., le Gunehec F.,.Droit.Penal.General,.Paris.2009 Faget J., Armand M.,.Probation.et.controle.judiciaire:.recherche.exploatoire,. ISC.Bordeaux.1976 Faugeron C.,.Approche.de.la.prison,.De.Boeck.1996 Faugeron C.,.Prison.et.politiques.penitentiaires,.La.Documentation.Francaise.. Problemes.politiques.et.sociaux,.Nr.688/1995 Faugeron C., Boulaire J.M.,.Prison.et.d.peines.de.prison..Elements.de.construc- tion.d’une.theorie,.Etudes.et.donnees.penales.1991 Ferstermann M.,.Guide.pratique.du.travail.social,.Milhouse.1993 XII Wykaz literatury Filar M.,.Nowelizacje.Kodeksu.karnego.przez.Sejm.VI.kadencji,.[w:].Problem. spójności.prawa.karnego.z.perspektywy.jego.nowelizacji,.pod.red..A. Mar- ka,.T. Oczkowskiego,.Toruń.2011 Filar M.,.Polityka.kryminalna.czy.polityka.(nowelizacja.Kodeksu.karnego.w.za- kresie.przestępstw.seksualnych),.[w:].Węzłowe.problemy.prawa.karnego,. kryminologii.i.polityki.kryminalnej..Księga.pamiątkowa.ofiarowana.Profe- sorowi.Andrzejowi.Markowi,.pod.red..V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachow- skiego, J. Wójcikiewicza,.Warszawa.2010 Filar M.,.Rola.mediów.w.kreowaniu.zagrożeń.i.sprzyjaniu.populizmowi,.Ar- chiwum.Kryminologii,.t..XXIX–XXX,.Warszawa.2009 Foucault M.,.Dits.et.ecrits.1954-188,.vol..IV..1980–1988,.Edition.sous.la.Direc- tion.de.Daniel.Defert.et.Francois.Ewald,.Galimard,.bez.daty.wydania Foucalt M.,.Surveiller.i.punir..Naissance.de.la.prison,.Paris.1975 Froment J.C.,.L’assignation.a.domicile.sous.surveillance.electronique,.Revue. Penitentiaire.1996 Gaberle A.,.Nierozłączna.triada..Przestępczość..Przestępca..Społeczeństwo,. Gdańsk.2003 Gajdus D., Gronowska B.,.Europejskie.standardy.traktowania.więźniów.(re- konstrukcja.standardów.oraz.ich.znaczenie.dla.polskiego.prawa.i.praktyki. penitencjarnej),.Toruń.1998 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2008 Gardocki L.,.Zagadnienia.teorii.kryminalizacji,.Warszawa.1990 Gare T., Ginestet C.,.Droit.Penal.et.procedure.penale,.Paris.2008 Garnier C.,.Memento.de.l’execution.des.peines.et.autres.decisions.de.justice. penale,.Ministere.de.la.Justice..Direction.des.Affaires.Criminnelles.et.Gra- ces,.Paris Garraud R.,.Traite.theorique.et.pratique.de.dront.penal,.Sirey.1936,.volume.6 Gassin R.,.Criminologie,.Paris.2003 Gauvier R.,.Garde.et.reinsertion;.la.gestion.de.prisons,.Paris.2005 Gouttenoire A.,.Les.droits.de.l’homme.en.prison,.Revue.Penitentiaire.2005,. Nr.3 Grupiński R.,.Zmiana.przepisów.o.przedawnieniu.karalności.w.świetle.zasady. lex retro non.agit,.[w:].Rozważania.o.prawie.karnym..Księga.poświęcona. prof..A..Ratajczakowi,.Poznań.1999 Guizot,.Traite.de.la.peine.de.mort.en.materie.politique,.Paris.1822 Habermas J.,.Die.Neue.Unübersichtlichkeit,.Frankfurt.a..Main.1985 El Hage N.,.L’introduction.de.la.surveillance.electronique.a.distance,.Droit.Pe- nal.1998,.Nr.13 Herzog-Evans M.,.Droit.de.l’execution.des.peines,.Paris.2007 Herzog-Evans M.,.Droit.penal.general,.Paris.2000 Herzog-Evans M.,.Quelle.logique.a.la.reforme.de.2004,.Problemes.politiques. et.sociaux,.Nr.920,.juillet.2004 von Hisch A.,.Seriousness..Severity.and.the.Kiving.standard,.[w:].Principled. Sentencing..Reading.on.Theory.and.Policy,.Oxford.2004 Hołda J., Hołda Z.,.Prawo.karne.wykonawcze,.Zakamycze.2004 Hołda Z., Postulski K.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz,.Gdańsk.2005 XIII Wykaz literatury Hołyst B.,.Bariery.resocjalizacji.penalnej,.[w:].Problemy.współczesnej.peni- tencjarystyki.w.Polsce,.t..I,.Warszawa.1984 Hołyst B.,.Kryminologia,.Warszawa.1986 Hołyst B.,.Przepełnienie.więzień..Aspekty.kryminologiczne.i.penitencjarne,. [w:].Więziennictwo..Nowe.wyzwania..Praca.zbiorowa.pod.red..B. Hołysta, W. Ambrozika,.P. Stępniaka,.Warszawa–Poznań–Kalisz.2001 Jamieson A.,.Global.Drug.Trafficking,.[w:].Terrorism.and.Drug.Trafficking.In. the.1990.(red.).J. Jamieson,.Aldershot.and.Brookfield.1994 Janas M.,.Le.JAP.et.l’amenagement.des.peines.vers.le.milieu,.Actualite.juridi- que.penal,.mars.2005 Janas M.,.Les.resultates.des.courtes.peines,.Pignans.2006 Jasiński J.,.Spór.o.ocenę.polityki.karnej.lat.osiemdziesiątych,.PiP.1982,.z..3–4 Jescheck H.H.,.Część.ogólna.projektu.polskiego.Kodeksu.karnego.w.świetle. prawnoporównawczym,.PiP.1992,.z..12 Justice.et.delinquence..Evolution.et.tendences..Ministere.de.la.Justice.2008,. Paris Kaczmarek T.,.Ogólne.dyrektywy.wymiaru.kary.w.teorii.i.praktyce,.Wrocław. 1980 Kaczmarek T.,.Racjonalny.wobec.opinii.społecznej.a.populizm.penalny,.Ar- chiwum.Kryminologii,.t..XXIX–XXX,.Warszawa.2009 Kalisz T.,.Zatrudnienie.skazanych.odbywających.karę.pozbawienia.wolności,. Kolonia.Limited.2004 Kalitowski M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.,.Kodeks. karny..Komentarz,.t..2,.Gdańsk.1999 Kensey A.,.le Toquex L.,.Vingt.ans.d’activite.des.comites.de.probation.et.d’as- sistance.aux.liberes,.Infostat.Justice,.no.20.mars.1991 Kodeks.karny..Komentarz,.pod.red..O. Górniok,.Warszawa.2004 Kolb P., Leturmy L.,.Droit.penal.general,.Paris.2009 Kołłątaj H.,.Prawo.polityczne.narodu.polskiego,.Warszawa.1954 Komentarz.wprowadzający.do.tymczasowego.regulaminu.wykonywania.kary. pozbawienia.wolności,.Centralny.Zarząd.Zakładów.Karnych,.Warszawa.1974 Konarska-Wrzosek V.,.Dyrektywy.wyboru.kary.w.polskim.ustawodawstwie. karnym,.Toruń.2002 Kopaliński W.,.Słownik.wyrazów.obcych.i.zwrotów.obcojęzycznych,.Warsza- wa.1994 Kordik J.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary.w.systemie.środków.pro- bacyjnych.i.jego.efektywność,.Wrocław.1998 Korecki J.,.Kara.25.lat.pozbawienia.wolności.w.Polsce,.Warszawa.1988 Korecki J.,.Propozycje.zmian.w.KKW.na.tle.dotychczasowej.praktyki,.PWP. 2000,.Nr.26 Kossowska A.,.Zapobieganie.przestępczości.w.Polsce.–.perspektywa.krymino- logiczna,.[w:].Mit.represyjności,.wokół.zagadnień.prewencji.kryminalnej. pod.red..J. Czapskiej,.H. Kury,.Kraków.2002. Kotowski W.,.Projektowane.rozwiązania.w.systemie.dozoru.elektronicznego,. Probacja.2010,.Nr.III–IV Kuhn A.,.Detenus:.Combien?.Pourquoi?.Que.faire?,.Haupt.2006 XIV Wykaz literatury Kunicka-Michalska B.,.Warunkowe.umorzenie.postępowania,.[w:].Kary.i.środ- ki.karne..Poddanie.sprawcy.próbie,.pod.red..M. Melezini,.System.Prawa.Kar- nego,.t..6,.pod.red..A. Marka,.Warszawa.2010 Kunicka-Michalska B.,.Zarys.prawa.karnego.Hiszpanii,.Warszawa.2009. Kuźniar R.,.O.prawach.człowieka:.idee,.instytucje,.praktyka,.Warszawa.1992 Lachowski J.,.Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie.w.prawie.polskim.na. ustawodawstwa.państw.Rady.Europy,.[w:].X.lat.obowiązywania.Kodeksu. karnego.wykonawczego..Praca.zbiorowa,.pod.red..S. Lelentala,.G.B. Szczy- gieł,.Białystok.2009 Lacomte P.,.La.surveillance.electronique.comme.une.mesure.de.surete,.Mini- stre.de.la.Justice,.Paris.2007 Lafere P.,.L’avenement.des.tribunaux.de.cour.d’assises,.Le.journal.des.proces,. Nr.486,.2004.. Larguier J.,Criminologie.et.science.penitentiaire,.Paris.2005 Larguier J.,.Droit.penal.general,.Paris.2007 Larguier J.,.Procedure.penale,.Paris.1995 Laskowska K.,.Rola.prawa.karnego.w.ograniczaniu.patologii.jako.zagrożenia. dla.społeczeństwa.XXI.wieku,.Archiwum.Kryminologii.2009,.t..XXXI Lasocik Z., Funkcjonowanie.oddziałów.dla.tzw..„więźniów.niebezpiecznych”. w.Polsce,.Archiwum.Kryminologii,.tom.XXXI,.2009. Lasok D.,.Zarys.prawa.Unii.Europejskiej,.Toruń.1995 Lavasseur G., Chavanne A., Montreuil J., Bouloc B.,.Droit.penal.et.procedure. penale,.Paris.1995 Lazerges Ch.,.L’actualite.de.la.pensee.de.Marc.Ancel,.Revue.des.Sciences.Cri- minelles,.2005 Leblois-Happe.J.,.Retention.de.surete.vs.Unterbringung.in.die.Sicherungsver- wahrung:.les.enseignements.d’une.comparaison.franco.–.allemande,.Actu- alite.juridique.penal.2008 Le.Guide.du.sortant.de.prison,.Observatoire.International.de.Prison,.Paris.2006 Lelental S.,.Cel.wykonywania.kary.pozbawienia.wolności.oraz.warunki.i.środ- ki.jego.realizacji.w.świetle.art..67.KKW,.[w:].Węzłowe.problemy.prawa.kar- nego,.kryminologii.i.polityki.kryminalnej..Księga.pamiątkowa.ofiarowana. Prof..Andrzejowi.Markowi,.pod.red..V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskie- go,.J. Wójcikiewicza,.Warszawa.2010 Lelental S.,.Kodeks.karny.wykonawczy..Komentarz,.Warszawa.2010 Lelental S.,.Kodeks.karny.wykonawczy.z.1997.r.,.z.perspektywy.dziesięciu.lat. obowiązywania,.[w:].X.lat.obowiązywania.Kodeksu.karnego.wykonawcze- go,.pod.red..S. Lelentala,.G. Szczygieł,.Białystok.2009 Lelental S.,.Nowelizacja.Kodeksu.karnego.i.ich.ocena.wykonawczego.i.ich.ocena,. [w:].Służba.więzienna.wobec.problemów.resocjalizacji.penitencjarnej..Praca. zbiorowa.pod.red..W. Ambrozika,.P. Stępniaka,.Poznań–Warszawa–Kalisz.2004. Lelental S.,.Prawo.karne.wykonawcze,.Warszawa.1999 Lelental S.,.Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie.w.projekcie.kodyfika- cji.karnej,.[w:].Problemy.nauk.penalnych..Prace.ofiarowane.Pani.Profesor. Oktawii.Górniok,.Katowice.1996 XV Wykaz literatury Lelental S.,.Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie,.[w:].Kary.i.środki.karne.. Poddanie.sprawcy.próbie..System.Prawa.karnego,.pod.red..A. Marka,.t..6,. pod.red..M. Melezini,.Warszawa.2010 Lelental S.,.Wdrażanie.Kodeksu.karnego.wykonawczego..Problematyka.przepi- sów.wykonawczych.do.KKW.i.ich.zgodności.upoważnieniem.ustawowym,. [w:].Więziennictwo..Nowe.wyzwania..II.Polski.Kongres.Penitencjarny,.War- szawa–Poznań–Kalisz.2001 Les.conditions.de.detention.en.France,.Observatoire.Internationale.de.Prison,. Rapport.2009,.Paris Leuret D.,.Ingenerie.social..Quelgues.remarques.sur.la.methode.de.reagir,.Mil- house.2009.. Levy R.,.Placement.sous.surveillance.electronique;.mieus.evaluer.avant.d’aller. plus.loin,.Archives.Juridiques.Penal,.avril.2005 Lipton D., Martinson R., Wilks J.,.The.effectiveness.of.Correctional.Treatment,. New.York.1975 Liszke W.,.Kontrolowanie.zachowania.skazanego.i.realizacji.obowiązków. w.okresie.próby.–.bez.orzeczonego.dozoru,.[w:].Zarys.metodyki.pracy.ku- ratora.sądowego,.pod.red..T. Jedynaka,.S. Stasiaka,.Warszawa.2008 v. Liszt F.,.Schmidt A...Por..Lehrbuch.des.deutsche.Strafrecht..Ausatze.Und.Vor- trage..Leipzig.1932 Lobe Fouda M.,.Droit.penal.en.schemat,.Paris.2007 Lorho G., Parissier P.,.Le.droit.des.peines,.La.justice.au.quotidien,.Paris.2003 Łętowski J.,.Współczesne.problemy.prawniczych.badań.porównawczych,.Stu- dia.Prawnicze.1987,.Nr.3 Łukaszewicz A.,. Trybunał. wytyka. Sejmowi. procedury,. Rzeczpospolita. z.17.4.2009.r. Machel H.,.Sens.i.bezsens.resocjalizacji.penitencjarnej..Casus.polski,.Kraków. 2006. Machel H.,.Więzienie.jako.instytucja.karna.i.resocjalizacyjna,.Gdańsk.2003 de Maillard J., Roche S.,.Crime.and.Justice.In.France,.European.Journal.of.Cri- minology,.vol..1,.no.1,.January.2004 Marek A.,.Prawo.karne,.Warszawa.2005 Marek.A.,.Rola.amerykańskiej.probacji.i.jej.efektywność,.Acta.Uniwersitatis. Nicolaie.Copernici.1978,.z..89 Marek A.,.Rola.kary.pozbawienia.wolności.na.tle.tendencji.w.polityce.krymi- nalnej,.[w:].Księga.jubileuszowa.więziennictwa.polskiego.1918–1988,.pod. red..A. Marka,.Warszawa.1990 Massias F.,.Legalite,.dangerosite,.perpetuite;.le.controle.de.la.CEDH.sur.les.pe- ines.perpetuelles,.[w:].La.sanction.du.droit,.Melanges.Couvrat,.PUF.2001 Mayaud Y.,.La.retention.de.surete.apres.la.decision.du.Conseil.Constitution- nel,.Reccueil.Dalloz.2008 Melezini M.,.Punitywność.wymiaru.sprawiedliwości.karnej.w.Polsce.w.XX.wie- ku,.Białystok.2003 Melezini M.,.Systematyka.kar.i.środków.karnych..Zagadnienia.ogólne,.[w:].Kary. i.środki.karne..Poddanie.sprawcy.próbie.pod.red..M. Melezini,.System.Pra- wa.Karnego,.t..6,.pod.red..A. Marka,.Warszawa.2010 XVI Wykaz literatury Merle A., Vitu A.,.Traite.de.droit.criminel,.t..II.–.Procedure.penale,.Paris.2001 Michalska A.,.Komitet.Praw.Człowieka,.kompetencje,.funkcjonowanie,.orzecz- nictwo,.Helsińska.Fundacja.Praw.Człowieka,.Warszawa.1994 Migdal J., Raglewski J.,.Kara.pozbawienia.wolności..Zarys.dziejów.polskiej. doktryny.prawa.i.praktyki.penitencjarnej,.Gdańsk.2005 Mitera M., Zubik M.,.Kara.śmierci.w.świetle.doświadczeń.współczesnych.sys- temów.prawnych,.Warszawa.1998 Moczydłowski P.,.Więziennictwo.w.okresie.transformacji.ustrojowej.w.Pol- sce:.1989–2003,.[w:].System.penitencjarny.i.postpenitencjarny.w.Polsce.. Praca.zbiorowa.pod.red..T. Bulendy,.R. Musidłowskiego,.Warszawa.2003 Morris N., Tonry M.,.Between.prison.and.probation:.Intermediate.punishment. in.a.national.sentencing.system,.New.York.1990 Motyka K.,.Prawa.człowieka..Wprowadzenie..Wybór.źródeł,.Lublin.2004 Musidłowski R.,.Pomoc.postpenitencjarna.w.systemie.pomocy.społecznej,. [w:].System.penitencjarny.i.postpenitencjarny.w.Polsce..Praca.zbiorowa. pod.red..T. Bulendy,.R. Musidłowskiego,.Warszawa.2003 Mycka K.,.Alternatywy.pozbawienia.wolności.w.polskiej.polityce.karnej..Mi- nisterstwo.Sprawiedliwości,.Departament.Wykonania.Orzeczeń.i.Probacji.. Warszawa.2009 Myrna B.,.Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie.w.świetle.nowej.kody- fikacji.karnej,.[w:].Nowa.kodyfikacja.prawa.karnego,.t..VI,.Wrocław.2000 Nicoll W.,.Salmon T.C.,.Zrozumieć.Unię.Europejską,.Warszawa.2002 Niedźwiedź M.,.Rola.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości.w.kształtowaniu. zewnętrznych.kompetencji.Wspólnoty.Europejskiej,.[w:].Wymiar.sprawie- dliwości.w.Unii.Europejskiej..Praca.zbiorowa.pod.red..C. Miki,.Toruń.2001 Nowak S.,.Metodologia.badań.społecznych,.Warszawa.2007. Nouveau.Memento.de.l’Application.des.Peines,.Ecole.Nationale.de.la.Magi- strature,.mars.2009 Ortalan,.Elements.de.droit.penal,.Paris.1875.Rossi,.Traite.de.dront.penal,.Pa- ris.1829 Ostrihanska Z.,.Diagnoza.w.pracy.kuratora.sądowego,.[w:].Zarys.metodyki. pracy.kuratora.sądowego,.pod.red..T. Jedynaka,.K. Stasiaka,.Warszawa.2008 Ostrihanska Z.,.Probacja.na.podstawie.badań.nad.nadzorem.rodziennego.ku- ratora.sądowego,.[w:].Probacyjne.środki.polityki.karnej..Stan.i.perspekty- wy..Senat.Rzeczypospolitej.Polskiej,.Warszawa.2001. Ostrihanska Z., Greczuszkin A.,.Praca.z.indywidualnym.przypadkiem.w.nad- zorze.rodzinnego.kuratora.sądowego,.Lublin.2005 Ostrihanska Z., Szamota B., Wójcik D.,.Młodociani.sprawcy.przestępstw.o.cha- rakterze.chuligańskim,.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.1982 Ostrowska.K.,.Psychologia.resocjalizacyjna,.Warszawa.2008 Papierkowski Z.,.Rehabilitacja.i.zatarcie.skazania.a.zniesławienie,.Warszawa. 1934 Pawela S.,.Prawo.karne.wykonawcze,.Warszawa.2007 Perben D.,.Les.grandes.axes.de.la.politique.ministerielle,.[w:].Prison..Perma- nence.d’un.debat..Problemes.politiques.et.sociaux.2004,.Nr.929 Pin X.,.Droit.penal.general,.Paris.2009 XVII Wykaz literatury Płatek M.,.Systemy.penitencjarne.państw.skandynawskich,.Warszawa.2007 Pływaczewski E. (red.).Przestępczość.zorganizowana,Warszawa.2011. Pływaczewski E. (red.),.Przestępczość.zorganizowana..Świadek.koronny..Ter- roryzm..W.ujęciu.praktycznym,.Kraków.2005 Podemski K.,.Poczucie.zagrożenia.przestępczością.i.sposoby.jego.redukcji. przez.mieszkańców,.Poznań.2006 Poklewski-Koziełł K.,.Nowy.Kodeks.karny.Francji,.PiP.1993,.z..9 Populizm.penalny.i.jego.przejawy.w.Polsce..Materiały.z.Ogólnopolskiego. Zjazdu.Katedr.Prawa.Karnego,.Szklarska.Poręba,.24–27.9.2008.r.,.pod.red.. Z. Sienkiewicz,.R. Kokota,.Wrocław.2009 Porowski M., Rzepliński A.,.O.granicach.reformy.więziennictwa,.[w:].Spory. wokół.reformy.więziennictwa..Praca.zbiorowa.pod.red..S. Walczaka,.War- szawa.1985 Pospiszyl K.,.Resocjalizacja,.Warszawa.1998 Postępowanie.z.więźniami.niebezpiecznymi,.Kalisz.2000 Pradel J.,.Droit.penal.general,.Paris.2006 Pradel J.,.Une.double.resolution.en.dront.penal.francais.avec.la.loi.du.25.fe- vrieir.2008.sur.les.criminels.dangereux,.Dalloz.2008 Pradel.J..(dir.),.Prison:.sortir.avant.terme..Techniques.judiciaires.de.reduction. de.la.oeine.private.de.liberte,.Cujas,.Travaux.de.l’Institut.de.sciences.crimi- nelles.de.Poitiers,.1996. Pradel J., Bosly H..(dir.),.Surete,.penalite.et.aterite,.Travaux.de.l’Institut.de. science.criminelles.de.Poitiers,.Cujas.1999 Pradel J., Casorla E.,.Code.de.procedure.penale..Code.de.justice.militaire,. Paris.2001 Prawa.człowieka:.geneza,.koncepcje,.ochrona,.pod.red..B. Banaszaka,.Wro- cław.1993. Prise.en.charge.medico-psycho-sociale,.Le.Comite.Medical.Pour.les.Exiles,.Gu- ide.pratique.destine.aux.professionnels,.Paris.Saint.Denis Probation.Round.the.World..A.comparative.Study.(eds..K. Hamai.et.al.),.Lon- don–New.York.1995 Przybylczak L.,.Warunkowe.przedterminowe.zwolnienie,.[w:].Nowa.kodyfi- kacja.prawa.karnego,.t..II,.Wrocław.1998. Renout H.,.Droit.penal.general,.Paradigme.2008 Robert J.H.,.Droit.penal.general,.Paris.2005 Robert Ph.,.Mesurer.le.crime:.entre.statistique.et.enqute.de.victimation,.Revue. francaise.de.sociologie,.decembre.1998 Rodakiewicz W.,.Dozór.w.ramach.instytucji.warunkowego.przedterminowe- go.zwolnienia.skazanych.młodocianych,.[w:].Nowa.kodyfikacja.prawa.kar- nego,.t..XII,.Wrocław.2003 Rodakiewicz W.,.Przesłanki.warunkowego.zwolnienia.z.reszty.kary.pozbawie- nia.wolności.sprawców.młodocianych,.[w:].Nowa.kodyfikacja.prawa.kar- nego,.t..VIII,.Wrocław.2001 Rodakiewicz W.,.Wszczęcie.postępowania.i.wydanie.postanowienia.w.przed- miocie.warunkowego.przedterminowego.zwolnienia,.[w:].Nowa.kodyfika- cja.prawa.karnego,.t..IX,.Wrocław.2001 XVIII Wykaz literatury Rogacka-Rzewnicka M.,.Prawo.karne,.[w:].Prawo.francuskie..A. Machowska, K. Wojtyczek.(red.),.t..I,.Zakamycze.2004 Rossi,.Traite.de.droit.penal,.Paris.1829 Rot.H. (red.),.Główne.kultury.prawne.współczesnego.świata,.Warszawa.1995 Rusinek M.,.Ustawa.o.dozorze.elektronicznym..Komentarz,.Warszawa.2010 Rzeplińska I.,.Przestępczość.i.jej.kontrola.–.co.wynika.z.dwudziestolecia.RP,. [w:].Po.20.latach..Polska.transformacja.z.perspektywy.ekonomicznej,.so- cjologicznej.i.prawniczej,.Warszawa.2010 Rzeplińska I.,.Przestępczośc.jako.zjawisko.w.przestrzeni.politycznej.–.obser- wacje.współczesne,.[w:].O.prawie.i.jego.dziejach.księgi.dwie.–.studia.ofia- rowane.Prof..Adamowi.Lityńskiemu.w.czterdziestolecie.pracy.naukowej. i.siedemdziesięciolecie.urodzin,.Białystok.2010 Rzepliński A.,.Sądownictwo.w.Polsce.Ludowej..Między.dyspozycyjnością.a.nie- zawisłością..Warszawa.1989 Rzepliński A.,.Sądownictwo.w.PRL,.Warszawa.1988 Quelle.logique.a.la.reforme.de.2004,.[w:].Prisons..Permanence.d’un.debat.. Problemes.politiques.et.sociaux,.Nr.920,.juillet.2004 Salaz D.,.La.volonte.de.punir..Essai.sur.le.populisme.penal,.Paris.2005 Salvage Ph.,.Droit.Penal.General,.Grenoble.1998 Schmelk R., Picca G.,.Penologie.et.droit.penitentiaire,.Cujas.1967 Seem O.,.Les.prisons.francaises.comptent.358.detenus.pour.activisme,.Le.Mon- de.z.9.9.2005.r.. Selke W.L.,.Program.Concepts.from.International.Corrections,.International. Journal.of.Comparative.and.Applied.Criminal.Justice,.1992,.vol..16,.no..1 Senna E.,.Premieres.reflexions.sur.les.adaptations.du.regime.de.surete.des. condamnes.criminels.dangereux,.Actualite.juridique.penal.2008 Servais R.,.Les.debats.de.la.probation.en.France,.Perpignan,.bez.daty.wydania Shaw R., Haines K.,.The.Criminal.Justice.System;.a.central.role.for.the.proba- tion.service,.Cambridge.1989 Sielicki D.,.Elektroniczne.monitorowanie.przestępców.–.nowoczesna.alterna- tywa.pozbawienia.wolności,.PWP.2005,.Nr.47–48 Siemaszko A.,.Komu.kradną,.kogo.biją,.Warszawa.2001 Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.,.Atlas.przestępczości.w.Pol- sce,.t..3,.Warszawa.2003 Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.,.Atlas.przestępczości.w.Pol- sce,.t..4,.Warszawa.2009 Skupiński J.,.Warunkowe.skazanie.w.prawie.polskim.na.tle.porównawczym,. Warszawa.1992 Skupiński J.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary.pozbawienia.wolności,. [w:].Alternatywy.pozbawienia.wolności.w.polskiej.polityce.karnej,.pod.red.. J. Jakubowskiej-Hary,.J. Skupińskiego,.Warszawa.2009 Skupiński J.,.Warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary,.[w:].Kary.i.środki.kar- ne..Poddanie.sprawcy.próbie.pod.red..M. Melezini,System.Prawa.karnego,. t..6,.pod.red..A. Marka,.Warszawa.2010 Słownik.prawniczy.polsko-francuski,.Polska.Akademia.Nauk,.Instytut.Państwa. i.Prawa,.Ossolineum.1987. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: