Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00534 010410 10728172 na godz. na dobę w sumie
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - ebook/pdf
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 239
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-514-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowana monografia jest poświęcona wszystkim środkom prawnym stosowanym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niezależnie od tego, w jakim akcie zostały one uregulowane.
Problem środków prawnych w egzekucji administracyjnej jest doniosły teoretycznie, ma również ogromne znaczenie praktyczne. Środki prawne służą ochronie praw zobowiązanego, a jednocześnie stanowią ważny instrument zapewniający legalność działania organów egzekucyjnych.
Monografia kierowana jest do studentów prawa i administracji, może również być przydatna pracownikom administracji publicznej, jak i wszystkim zainteresowanym problematyką egzekucji administracyjnej
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA PIERZCHA£A · ŒRODKI PRAWNE W POSTÊPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI Polecamy nasze publikacje z tej serii: Katarzyna Górska ZACHOWANIE ZWYKŁEJ FORMY PISEMNEJ CZYNNOŚCI PRAWNYCH Robert Zawłocki POJĘCIE I FUNKCJE SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU W PRAWIE KARNYM Piotr Podleś PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Artur Mezglewski, Anna Tunia WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO Daniel Wacinkiewicz KONTROLA I NADZÓR W PRAWIE KOMUNALNYM Izabella Gil SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Jerzy Bujny PRAWA PACJENTA. MIĘDZY AUTONOMIĄ A PATERNALIZMEM Bogusław Kosmus SPROSTOWANIE I ODPOWIEDŹ PRASOWA Maciej Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ www.sklep.beck.pl ŒRODKI PRAWNE W POSTÊPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI EWA PIERZCHA£A Redakcja: Aleksandra Dróżdż Monika Pawłowska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-514-5 Spis treści Od Autorki................................................................................................................. Spis treści Spis treści Wstęp............................................................................................................................ Wykaz skrótów ....................................................................................................... IX XI XV Wykaz literatury.................................................................................................... XIX Rozdział I. Zagadnienia podstawowe ........................................................ § 1. Stosunek ogólnego postępowania administracyjnego do postępowania egzekucyjnego........................................................ I. Uwagi ogólne ...................................................................................... II. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępo- wania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie środków prawnych...................................................... § 2. Środek prawny – istota i znaczenie ................................................... I. Określenie i zakres terminu „środek prawny” ........................ II. Ewolucja środków prawnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym........................................................ III. Klasyfikacja środków prawnych .................................................. § 3. Funkcje środków prawnych .................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................... II. Funkcja ochronna.............................................................................. III. Funkcja kontrolna.............................................................................. IV. Funkcja porządkująca ...................................................................... Rozdział II. Środki prawne w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym......................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne............................................................................................... § 2. Zarzut ............................................................................................................. I. Przesłanki wniesienia zarzutu ...................................................... 1. Podstawy zarzutu a wniosek o umorzenie postępowania 2. Podstawy zarzutu a zawieszenie postępowania .................. II. Wymogi formalne.............................................................................. III. Zobowiązany jako podmiot uprawniony do wniesienia zarzutów................................................................................................ IV. Rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie wniesienia zarzutów................................................... V. Kompetencje organu właściwego do rozpatrzenia zarzutu VI. Dwufazowość rozpatrywania zarzutu ....................................... 1 1 1 8 12 12 17 20 24 24 26 27 29 31 31 33 36 39 43 44 46 50 55 58 V Spis treści VII. Zarzut a odwołanie z KPA............................................................... § 3. Zażalenie ....................................................................................................... I. Istota i charakter prawny zażalenia ............................................ II. Przedmiot zażalenia.......................................................................... 1. Pojęcie i rodzaje zaskarżanych postanowień........................ 2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego jako podstawa wniesienia zażalenia.................................................... III. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia .................... IV. Wymogi formalne.............................................................................. V. Kompetencje organów właściwych do rozpatrzenia zażalenia ................................................................................................ 1. Kompetencje organu I instancji................................................ 2. Kompetencje organu II instancji .............................................. § 4. Żądanie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji ............................................................... I. Podstawy wyłączenia........................................................................ II. Osoba trzecia jako podmiot uprawniony do wniesienia żądania ................................................................................................... III. Wierzyciel a żądanie wyłączenia spod egzekucji................... IV. Granice dopuszczalności wniesienia żądania......................... V. Wymogi formalne i materialne..................................................... VI. Kompetencje organu egzekucyjnego......................................... § 5. Skargi ............................................................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................... II. Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania ...................................................................................... 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi .......................... 3. Wymogi formalne........................................................................... 4. Kompetencje organu..................................................................... III. Skarga na bezczynność wierzyciela ............................................ 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmioty uprawione do wniesienia skargi .......................... 3. Wymogi formalne........................................................................... 4. Kompetencje organu..................................................................... IV. Skarga na oszacowanie wartości ruchomości......................... 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi .......................... 3. Wymogi formalne i materialne.................................................. 4. Kompetencje organu..................................................................... V. Skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji .................................................................................................. 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ....................... 3. Wymogi formalne i materialne.................................................. 60 63 63 64 64 69 72 75 76 76 77 82 82 84 86 88 90 92 95 95 97 98 99 100 101 103 103 104 106 107 108 108 110 111 112 113 113 115 116 VI Spis treści 4. Kompetencje organu..................................................................... 117 VI. Skarga na czynności dotyczące obwieszczenia o licytacji nieruchomości.................................................................................... 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ....................... 3. Wymogi formalne i materialne.................................................. 4. Kompetencje organu..................................................................... VII. Skarga na czynności poborcy skarbowego............................... 1. Przedmiot skargi ............................................................................. 2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi ....................... 3. Wymogi formalne i materialne.................................................. 4. Kompetencje organu..................................................................... VIII. Podsumowanie ................................................................................... § 6. Wniosek o dokonanie oszacowania zajętej ruchomości lub prawa majątkowego przez biegłego sądowego ............................. I. Przedmiot wniosku........................................................................... II. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku............................. III. Tryb wnoszenia i rozstrzygania wniosku ................................. IV. Skutki wniesienia wniosku ............................................................ Rozdział III. Środki prawne uregulowane w KPA stosowane w egzekucji administracyjnej........................................................................ § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Istota i charakter nadzwyczajnych środków prawnych mających zastosowanie w egzekucji administracyjnej ............... I. Wznowienie postępowania egzekucyjnego ............................ 1. Podstawy wznowienia postępowania ..................................... 2. Podmioty uprawnione do żądania wznowienia postępo- wania .................................................................................................. 3. Wymogi formalne........................................................................... 4. Kompetencje organu..................................................................... II. Stwierdzenie nieważności postanowienia............................... 1. Przesłanki........................................................................................... 2. Podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania............ 3. Kompetencje organu..................................................................... § 3. Stosunek skarg i wniosków z KPA do skarg z ustawy egzekucyj- nej................................................................................................................... I. Charakter prawny skargi................................................................. 1. Przedmiot zaskarżenia .................................................................. 2. Podmioty skarżące ......................................................................... 3. Wymogi formalne........................................................................... 4. Tryb rozpatrywania ....................................................................... II. Wniosek jako innowacja wśród środków prawnych ............ Rozdział IV. Środki ochrony sądowej........................................................ § 1. Środki ochrony w postępowaniu przed sądami powszechnymi 119 119 122 123 125 126 126 127 128 129 130 133 133 134 135 136 139 139 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 153 153 153 155 155 156 158 161 161 VII Spis treści I. Uwagi ogólne ...................................................................................... II. Powództwo opozycyjne (przeciwegzekucyjne zobowiąza- nego)....................................................................................................... 1. Przedmiot .......................................................................................... 2. Podmiot uprawniony do wniesienia powództwa............... 3. Tryb rozpatrywania ....................................................................... III. Powództwo ekscydencyjne (przeciwegzekucyjne osoby trzeciej).................................................................................................. 1. Przedmiot .......................................................................................... 2. Podmiot uprawniony do wniesienia pozwu ........................ 3. Tryb rozstrzygnięcia ...................................................................... IV. Powództwo o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego ................................................................................... 1. Przedmiot .......................................................................................... 2. Podmiot uprawniony do wniesienia powództwa............... 3. Tryb postępowania ........................................................................ § 2. Środki ochrony w postępowaniu przed sądami administracyj- nymi ............................................................................................................... I. Uwagi wprowadzające..................................................................... II. Zakres przedmiotowy skargi ......................................................... III. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi .......................... IV. Tryb rozpatrywania skargi ............................................................ § 3. Koncepcja kontroli postępowania egzekucyjnego przez organ niezależny .................................................................................................... § 4. Uwagi podsumowujące ........................................................................... Rozdział V. Proponowany model środków prawnych..................... Rozdział VI. Wnioski końcowe ...................................................................... 161 162 162 165 165 166 166 168 168 169 169 170 171 172 172 173 175 176 181 183 185 199 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 203 VIII Od Autorki Niniejsza praca została przygotowana na podstawie rozprawy doktor- skiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Ernesta Knosali. Pragnęłabym złożyć gorące podziękowania Panu Profesorowi Ernesto- wi Knosali, a także Panom Profesorom Czesławowi Martyszowi i Janowi Szreniawskiemu za konstruktywne i cenne uwagi, a także za życzliwość, które niezwykle pomogły mi w przygotowaniu niniejszego opracowania. Bardzo jestem wdzięczna mojemu Mężowi i Synowi, a także całej mojej ro- dzinie za cierpliwość i wsparcie duchowe, które okazały się niezbędne, aby to dzieło zostało zakończone z powodzeniem. Ewa Pierzchała IX Wstęp WstępWstęp Ideałem demokratycznego państwa prawnego jest dobrowolne wykony- wanie przez obywateli i inne podmioty obowiązków prawnych zarówno wo- bec państwa, jak i wobec siebie. Wynika to z charakteru tego państwa i prawa zarówno ze względu na jego wolnościowe założenia i cele, jak i sposób stano- wienia prawa. Ponieważ rzeczywistość jest zwykle odległa od ideałów, często się zdarza, że obowiązki nie są dobrowolnie wykonywane. Prawo przewiduje więc możliwość użycia przymusu państwowego do ich wykonania przez określone podmioty profesjonalnie do tego przygotowane w sposób z góry szczegółowo zorganizowany, gwarantujący nie tylko jego skuteczność, ale i poszanowanie pewnych praw zobowiązanego1. Zarówno gwarancję sku- tecznej egzekucji, jak i poszanowanie praw zobowiązanego zapewniają od- powiednio dobrane i skonstruowane środki egzekucyjne i środki prawne. Przedmiot niniejszej publikacji związany jest z zagadnieniem środków prawnych występujących w egzekucji administracyjnej. Użycie ich we właściwy sposób, w odpowiednim momencie przez konkretne podmioty może wpłynąć na kształt i kierunek egzekucji, może przesądzić o jej większej lub mniejszej skuteczności, może wreszcie zupełnie zablokować działanie organu egzekucyjnego bądź też je diametralnie przyspieszyć. Wszystkie te cechy uzależnione są jednak od dobrej, nowoczesnej procedury będącej na- rzędziem w ręku administracji2. Procedura ta, kształtowana od wielu lat, pa- mięta różne układy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Środki prawne roz- wijały się bowiem na przełomie przemian, których wpływ na kierunek i kształt tych środków był ogromny3. Ich ocena pod względem społecznym, ekonomicznym i politycznym pomoże w lepszym zrozumieniu mechani- zmów działających w obecnym systemie środków prawnych. W aspekcie społecznym środki te zawdzięczają głównie możliwość aktywnego udziału stron w procesie egzekucji. Korzystanie z tych środków ma często charakter kontrolny, weryfikujący rozstrzygnięcia organu egzeku- cyjnego. W wymiarze społecznym środki te należałoby ocenić jako instru- 1 E. Smoktunowicz, Egzekucja administracyjna i sądowa, Warszawa 1995, s. 28. 2 Zob. J. Starościak, Gwarancje wykonania aktów administracyjnych, [w:] System prawa administracyjnego, rozdz. II. Prawne formy i metody działania administracji, Wrocław 1978, s. 111—113. 3 Por. J. Litwin, Postępowanie administracyjne. Postępowanie karno-administracyj- ne. Postępowanie przymusowe w administracji. Objaśnione orzecznictwem, Warsza- wa 1935, s. 45. XI Wstęp menty wpływające na świadomość uczestników postępowania w zakresie podniesienia lub zachowania pełnego obiektywizmu podejmowanych rozstrzygnięć lub rzetelności wykonywanych czynności egzekucyjnych. Aspekt społeczny wiąże się w pewnym zakresie z aspektem psychologicz- nym, bowiem kreowanie świadomości społeczeństwa jest zagadnieniem na pograniczu socjologii i psychologii. Polityczny wymiar środków prawnych ma tło głównie historyczne i prze- jawia się przede wszystkim w tym, że środki te były niejednokrotnie na- rzędziem w rękach ustroju. Kwestie związane z ustaleniem kategorii pod- miotów, którym były one przyznane, lub organów, które miały być weryfikowane przez użycie tych środków, często były zależne od układów politycznych i od panującego ustroju polityczno-gospodarczego. Wymiar ekonomiczny środków prawnych wiąże się z tym, że ich celem jest przede wszystkim dążenie do skutecznego i w miarę sprawnego wyegze- kwowania obowiązku administracyjnego. Obowiązek ten niejednokrotnie stanowi korzyść finansową należną państwu bądź gminom. Wyrazem tego może być skarga na bezczynność wierzyciela czy skarga na przewlekłość po- stępowania. Przedstawione trzy aspekty środków prawnych mają zasadniczy wpływ na umiejscowienie ich w systemie prawnym oraz na rolę, jaką pełnią w egze- kucji administracyjnej. Z punktu widzenia obywatela oraz organu egzekucyj- nego istotne jest zachowanie równowagi między czynnikiem społecznym, politycznym i ekonomicznym. Także wolą ustawodawcy jest to, aby egzeku- cja był efektywna i legalna. Z pewnością pomocne w uzyskaniu tego celu będą zarówno trafnie skonstruowane instrumenty prawne, jak i właściwe ich wykorzystanie przez uprawnione osoby. Po tych uwagach można wstępnie sformułować tezę, że środki prawne są materią niejednolitą, wielowątkową, a ich kształtowanie na przełomie kilku- dziesięciu lat spowodowało wiele wewnętrznych sprzeczności procedural- nych. Zadaniem do wykonania jest zatem analiza tych środków oraz ocena ich prawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem zbadania istnienia spój- ności między przepisami wewnątrz ustawy egzekucyjnej dotyczących zagad- nień środków prawnych, przepisami wewnątrz całego systemu postępowa- nia administracyjnego, zbadania istnienia luk prawnych, utrudniających poruszanie się przeciętnemu obywatelowi po gąszczu przepisów prawnych oraz z uwzględnieniem zbadania występowania zjawiska przeregulowania niektórych instytucji, a także określenie stopnia skuteczności tych środków. Rozpatrzenie wszystkich wymienionych sytuacji prawnych wymaga omówienia wielu zagadnień o charakterze ogólniejszym, bez których trudno byłoby wyjaśnić kwestie szczegółowe. Stąd przed przystąpieniem do rozwa- żań ściśle związanych z problemem środków prawnych w postępowaniu eg- zekucyjnym, a mających charakter analizy obowiązujących przepisów praw- nych, podjęte zostały w pracy następujące kwestie natury ogólniejszej: „pojęcia podstawowe” (Rozdział I), obejmujące zagadnienia takie jak stosu- XII Wstęp nek ogólnego postępowania administracyjnego do postępowania egzekucyj- nego, istotę i znaczenie środka prawnego oraz funkcje środków prawnych. Szczegółowej analizie zostały poddane zagadnienia związane z admini- stracyjnoprawnymi środkami uregulowanymi w ustawie egzekucyjnej (Roz- dział II), administracyjnoprawnymi środkami uregulowanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, a stosowanymi w egzekucji (Rozdział III) oraz środkami ochrony sądowej (Rozdział IV). Analiza powyższych zagad- nień zakończona jest propozycją nowego modelu systemu środków praw- nych mających zastosowanie w egzekucji administracyjnej oraz wnioskami końcowymi stanowiącymi swego rodzaju puentę rozważań. W związku z tym, że punktem wyjścia w niniejszej publikacji jest analiza obowiązujących przepisów prawnych, podstawową metodą tu zastosowaną jest metoda analityczno-prawna. W pewnym jednak zakresie konieczne było wyjście poza analizę przepisów. W szczególności uzasadnione było wskaza- nie funkcji i roli tych środków prawnych w egzekucji administracyjnej. Roz- ważania z tego zakresu okazały się szczególnie przydatne przy omówieniu skuteczności środków prawnych i wykazaniu mniej doskonałych środków prawnych. Natomiast formułowanie zasad, na których powinny opierać się środki prawne, okazało się niezbędne przy budowaniu propozycji nowego modelu tych środków oraz wniosków de lege ferenda. W pracy występują także wątki prawnoporównawcze1. Sięgnięto tu do rozwiązań prawnych występujących w ogólnym postępowaniu administra- cyjnym oraz do egzekucji sądowej uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego. Wobec niewielkich różnic w sposobie unormowania środków prawnych w egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej interesującym zadaniem badawczym byłoby prześledzenie instytucji obu egzekucji pod względem podobieństw i różnic, i pojęcie próby przybliżenia obu tych po- stępowań. Podjęcie takich badań w tej pracy nie było możliwe ze względu na zakres wykraczający poza obszar wyznaczony tematem publikacji. W pracy brak jest wątku empiryczno-prawnego. Wszelkie próby podej- mowane w tym zakresie nie pozwalają na ustalenie rzeczywistego obrazu funkcjonowania środków prawnych. Sytuacja taka jest wynikiem przede wszystkim tego, że postępowanie egzekucyjne prowadzi wiele organów ad- ministracji państwowej o zróżnicowanym charakterze. Wielość organów prowadzących postępowanie egzekucyjne, brak wiarygodności danych o ilo- ści ich przeprowadzenia lub korzystania przez podmioty uprawnione ze środków prawnych powodują, że badania te, choć byłyby dla pracy ważnym elementem wspierającym lub obalającym tezę, okazały się nie do przeprowa- dzenia. 1 Na temat metod zob. J. Starościak, O metodzie prawnoporównawczej, [w:] Admini- stracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974, s. 65 oraz Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa—Poznań 1983, s. 23 i n. XIII Wstęp W pewnym zakresie niezbędne także okazało się sięgnięcie do stanu prawnego poprzednio obowiązującego, zwłaszcza występującego przed ostatnią największą nowelizacją z 2001 r.1. Nieśmiałą myślą przewodnią tej pracy jest zainicjowanie działań zmie- rzających do znowelizowania ustawy egzekucyjnej w zakresie środków prawnych, tak aby wyeliminować błędy i niejasności mogące pojawić się podczas szczegółowej analizy przepisów dotyczących środków prawnych, a także doprowadzenie do zmniejszenia liczby norm prawnych regulujących ten zakres materiału. Obecnie rozmiary tej regulacji, jak widać, stwarzają realną barierę poznania jej przez przeciętnego obywatela. Jedną z dróg wy- chodzącą naprzeciw oczekiwaniom społecznym mogłoby być opracowanie nowych rozwiązań prawnych oraz poddanie egzekucji administracyjnej nad- zorowi sądów administracyjnych. Pewnych uściśleń wymaga tytuł publikacji. „Środki prawne w postępo- waniu egzekucyjnym w administracji” swoim zakresem obejmują wszystkie instytucje procesowe służące uprawnionym podmiotom do weryfikacji ak- tów lub czynności podjętych przez właściwe organy i inne podmioty w celu ich reformacji lub kasacji uregulowane w ustawie egzekucyjnej i poza nią. Te- mat ten obejmuje swym zasięgiem wszystkie środki prawne, które mają za- stosowanie w postępowaniu w egzekucyjnym bez względu na źródło regula- cji. Struktura pracy nawiązuje do podziału środków ze względu na ich miejsce uregulowania. Oddzielnej analizie poddawane są środki prawne uregulowane w ustawie egzekucyjnej, w Kodeksie postępowania admini- stracyjnego oraz Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi. Podział taki jest wyrazem wielości i róż- norodności środków prawnych. Niniejsza publikacja stanowi próbę usystematyzowania środków praw- nych uregulowanych w postępowaniu egzekucyjnym i ułożenia ich w przej- rzysty schemat środków funkcjonujących w innych postępowaniach admini- stracyjnych, zwłaszcza w postępowaniu ogólnym. Celem tych środków jest bowiem przede wszystkim zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postę- powania, przeprowadzenie skutecznej egzekucji obowiązków administra- cyjnych oraz realizacja prawa obywatela do ochrony własnych interesów. W obecnym stanie prawnym ogromna mozaika tych środków nie daje na ra- zie takiej gwarancji, a pokaźna ich liczba nie ułatwia obywatelom korzystania z nich. Niejednokrotnie trudno jest znaleźć wytłumaczenie faktu zróżnico- wania warunków wnoszenia środków prawnych o podobnym charakterze. Wraz z kolejnymi nowelizacjami katalog tych środków wzbogacał się. Nato- miast oddalał się proces ujednolicenia postępowania w tej części. 1 Ustawa z 6.9.2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra- cji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 1368). XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmŚwPD ...... dekret z 28.1.1947 r. o egzekucji administracyjnej świad- czeń pieniężnych (Dz.U. Nr 21, poz. 84 ze zm.) – utracił moc obowiązującą 1.1.1967 r. Wykaz skrótów Wykaz skrótów EgzAdmU .............. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) KC............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP .... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC.......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OrdPod .................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU ............. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PostPrzymR .......... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.3.1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji (Dz.U. Nr 36, poz. 342 ze zm.) – utraciło moc obowiązującą 1.1.1967 r. 2. Organy i instytucje NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny SA.............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy TK............................. Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma AUWr ...................... Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Dz.U......................... Dziennik Ustaw GP ............................ Głos Prawa XV Wykaz skrótów KPP ......................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .......................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ......................... Monitor Prawniczy MoPod .................... Monitor Podatkowy NP............................. Nowe Prawo ONSA ...................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSN ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP (OSPiKA) ...... Orzecznictwo Sądów Polskich (Orzecznictwo Sądów Pol- skich i Komisji Arbitrażowych) OSNAP ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy OSNC ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Pal. ........................... Palestra PiP ........................... Państwo i Prawo POP.......................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ............................. Przegląd Podatkowy PPC .......................... Polski Proces Cywilny Prok. i Pr. ............... Prokuratura i Prawo PS ............................. Przegląd Sądowy Rej. ........................... Rejent RHUJ ....................... Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego RPEiS ...................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. SP ............................. Studia Prawnicze ST ............................. Samorząd Terytorialny ZNUŁ ...................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUWr ................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego .................. Rzeczpospolita 4. Inne skróty art. ........................... artykuł cz. ............................. część itd. ........................... i tak dalej itp. ........................... i tym podobne m.in. ........................ między innymi n. .............................. następny (-a, -e) niepubl. ................. niepublikowany (-a, -e) np. ........................... na przykład XVI Wykaz skrótów ......................... pozycja Nr ............................. numer por. .......................... porównaj poz. pt. ............................. pod tytułem red. .......................... redakcja s. ............................... strona T. t.j. ............................. tekst jednolity tj. .............................. to jest tzw. .......................... tak zwany (-a, -e) uchw. ...................... uchwała w zw. z ....................w związku z w. wg ............................ według wyr. ......................... wyrok z. ............................... zeszyt zd. ............................ zdanie ze zm. ...................... ze zmianą (-ami) zob. .......................... zobacz .............................. tom ............................. wiek XVII Wykaz literatury Adamiak B., Glosa do postanowienia NSA z 10.12.1991 r., III SA 997/91, OSP Wykaz literatury Wykaz literatury 1995, Nr 4, poz. 86. Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z 26.7.1999 r., V SA 708/99, OSP 2000, Nr 9, poz. 134. Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyj- nym, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1984. Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjne- go, AUWr Nr 503, Prawo LXXXVIII, Wrocław 1980. Adamiak B., Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, PiP 2001, Nr 8. Adamiak B., Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z 7.4.1992 r., I SA 1547/92, Prok. i Pr. 1995, Nr 3, poz. 76. Adamiak B, Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komen- tarz, Warszawa 2000. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne, Warszawa 2004. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001. Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie KPA, PiP 1960, z. 3. Bigo T., Prawo administracyjne i instytucje ogólne (wykłady opracowane przez W. Kawkę), Wrocław 1948. Blomeyer K., Zwangsvollstreckung, Berlin 1956. Borkowski J., Administracyjne postępowania szczególne, Łódź 1972. Borkowski J., Nieważność decyzji administracyjnej, Łódź – Zielona Góra 1997. Borkowski J., Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967. Bogomilski B., Tok instancji w postępowaniu administracyjnym, Rada Naro- dowa 1959. Bojnowski E., Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej, Warszawa 1975. Borucka-Arctowa M., Poglądy na społeczne funkcje prawa w świetle badań empirycznych, PiP 1981, z. 5. Bujkowa O., Ochrona obywatela w Kodeksie postępowania administracyjne- go, Warszawa 1984. Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne i postępowa- nie egzekucyjne w administracji, Kraków 2002. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: