Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 009280 20667347 na godz. na dobę w sumie
Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja i inwentaryzacja – część I - ebook/pdf
Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja i inwentaryzacja – część I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-08-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich KSR w swoich politykach rachunkowości, od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2017 r.

Celem dwuczęściowego Poradnika jest przedstawienie zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem postanowień KSR 11.

Z części I można dowiedzieć się m.in.:

· kiedy składnik majątkowy można uznać za środek trwały,

· jakie są zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych,

· jak ustalać wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej,

· w jaki sposób dokonuje się zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania,

· jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania,

· kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book ŚRODKI TRWAŁE – DOKUMENTOWANIE, EWIDENCJA, INWENTARYZACJA – CZĘŚĆ I stan prawny listopad 2017 r. IZABELA MOTOWILCZUK - - 6 8 0 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - -  Spis treści Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja, inwentaryzacja – część I ....................................................................................................................................... .4 1.. Definicja.środków.trwałych..................................................................................................... . 6 1.1. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych ....................................................................... 7 1.2. Kompletność środka trwałego ........................................................................................................... 8 1.3. Zdatność do użytkowania środka trwałego ....................................................................................... 10 1.4. Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki .......................................................... 13 1.5. Wartość istotna środka trwałego ....................................................................................................... 13 2.. Zasady.tworzenia.obiektów.inwentarzowych.środków.trwałych.......................................... .16 2.1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych ........................................... 17 2.2. Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych ................................................................. 20 2.2.1. Obiekty inwentarzowe w grupie 0 – „Grunty” ......................................................................... 20 2.2.2. Obiekty inwentarzowe w grupie 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” ............. 21 2.2.3. Obiekty inwentarzowe w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”........................... 23 2.2.4. Zespoły komputerowe .............................................................................................................. 24 3.. Ustalanie.wartości.początkowej.środków.trwałych................................................................ .25 3.1. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego w cenie nabycia ................................................... 27 3.2. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w koszcie wytworzenia ....................................... 28 3.2.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej w koszcie wytworzenia ................................ 28 3.2.2. Szczególne zasady rozliczania i ewidencji kosztów środków trwałych budowanych siłami własnymi ....................................................................................................................... 33 3.2.1.1. Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy ..................................................... 3.2.1.2. Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy ................................................. 3.3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia ...................................................................................................................... 37 3.4. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania) ................................................................................................................ 37 3.5. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej ...................................................................... 38 3.5.1. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ....................... 38 3.5.2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych ujawnionych (nadwyżki) ........................ 30 3.5.3. Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych .................................................................................................................... 40 3.5.4. Koszty inwestycji zaniechanych ............................................................................................. 41 4.. Numery.inwentarzowe.środków.trwałych............................................................................... .42 4.1. Zasady konstruowania numerów inwentarzowych ............................................................................ 43 4.2. Zasady znakowania obiektów inwentarzowych środków trwałych ................................................... 47 5.. Zwiększenie.wartości.początkowej.używanych.środków.trwałych....................................... .48 5.1. Aktualizacja wartości środków trwałych ........................................................................................... 49 5.2. Zasady rozliczania nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środka trwałego ........................ 49 5.2.1. Nakłady na ulepszenie środków trwałych ............................................................................... 50 5.2.2. Ulepszenia w obcych środkach trwałych ................................................................................ 53 5.2.3. Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych ............................................................... 54 2 listopad2017r. Spistreści  6..Zaprzestanie.ujmowania.środków.trwałych.w.ewidencji.bilansowej..................................... .56 6.1. Sprzedaż środków trwałych ............................................................................................................... 56 6.2. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce sektora publicznego ......................................................... 57 6.3. Nieodpłatne przekazanie jednostce spoza sektora publicznego ....................................................... 57 6.4. Nieodpłatne przekazanie jako aport .................................................................................................. 58 6.5. Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru ............................................................... 58 7..Odłączanie.i.przyłączanie.części.dodatkowych.i.peryferyjnych........................................... .60 8...Dokumentowanie.operacji.gospodarczych.dotyczących.środków.trwałych......................... .64 8.1. Dowód OT – „Przyjęcie środka trwałego” ........................................................................................ 66 8.2. Dowód PT – „Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego” .................................................................... 68 8.3. Dowód MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego” ....................................................... 70 8.4. Dowód LT – „Likwidacja środka trwałego” ..................................................................................... 72 9..Bilansowa.ewidencja.pomocnicza.środków.trwałych............................................................ .73 9.1. Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych .................................................................................................................... 74 9.1.1. Indywidualne karty środków trwałych ..................................................................................... 74 9.1.2. Księga inwentarzowa środków trwałych ................................................................................. 76 9.2. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo ............................................................................................................... 78 9.2.1. Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych ............................................................ 78 9.3. Indywidualne kartoteki wyposażenia ............................................................................................... 80 9.4. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych .................................................................................... 80 9.4.1. Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych .............................................................. 81 9.4.2. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji ..................................................... 81 9.4.3. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych o wartości nieistotnej ....................................... 82 10..Specyfika.przeprowadzania.inwentaryzacji.środków.trwałych............................................ .83 listopad2017r. 3  Izabela Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja, inwentaryzacja – część I Wstęp Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przy- jął nowy.Krajowy.Standard.Rachunkowości.nr.11.„Środki.trwałe”. W KSR 11 w sposób kompleksowy zostały uregulowane kwestie związane z dokumentowa- niem i ujmowaniem w księgach rachunkowych środków trwałych oraz operacji wpływających na zmniejszenie i zwiększenie wartości tych aktywów, które dotąd funkcjonowały w ramach praktyki rachunkowości. KSR.11.ma.po.raz.pierwszy.zastosowanie.w.jednostkach.organizacyjnych. sektora.publicznego,.które.postanowiły.o.stosowaniu.wszystkich.Krajowych. Standardów. Rachunkowości. w. swoich. politykach. rachunkowości,. od. roku. obrotowego.rozpoczynającego.się.1.stycznia.2017.r..W jednostkach, które nie przyjęły wszystkich KSR w sposób ogólny, w każdym przypadku wystąpienia w działalności jednostki transakcji, zdarzenia lub warunku, będących sprawami, których przepisy o rachunkowości nie regulują, ich kierownicy są zobowiązani do szczegółowego opracowania i uzasadnienia przyjętych zasad (polityki) rachunko- wości w tych sprawach. Stosowanie.KSR.przy.formułowaniu.zasad.(polityki). rachunkowości. przez. jednostki. sektora. finansów. publicznych. nie. jest. obo­ wiązkowe. Ponieważ jednak ich przyjęcie w sprawach nieuregulowanych przez ustawę o rachunkowości zapewnia rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji ma- jątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostki powinny uwzględniać i uregulować w sposób w nich wskazany kwestie nieustalone w przepisach ogólnie obowiązujących. Celem.dwuczęściowego.Poradnika.jest.przedstawienie.zasad.gospodaro­ wania.i.ewidencjonowania.środków.trwałych.w.jednostkach.sektora.finan­ sów.publicznych,.z.uwzględnieniem.postanowień.KSR.11, które ze względu na przedmiot regulacji mogą mieć zastosowanie w tych jednostkach (odpowiadają szczególnym zasadom gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi i zrów- 4 listopad2017r. nanymi z nimi prawami: prawem użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego i spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego).  W. części. I są omówione zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji. Podano ich praktyczne.zastosowanie.na.przykładach. operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Z.Poradnika.można.m.in.. dowiedzieć.się,.jakie.są.zasady: ●● uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryte- riów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletno- ści i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych, ●● ustalania wartości początkowej środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, ●● dokonywania zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych ●● ●● ●● w trakcie ich użytkowania, rozliczania nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, zaprzestania ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, ●● przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową. W.części.II zostaną omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, doku- mentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Ponadto będą przedstawione wzory wypełnionych dokumen- tów księgowych. Przedstawione zostaną także sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora. Przedmiotem osobnego opracowania będą zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych ujęte w KSR 11 i ich praktyczne zastosowanie w różnych typach jednostek sektora finansów publicznych. listopad2017r. 5 Definicjaśrodkówtrwałych 1. Definicja środków trwałych Środki trwałe zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachun- kowości (dalej: uor) jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do.środków.trwałych.zalicza.się.w.szczególności.następujące.rzeczy: ●● nieruchomości, w tym grunty, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, ●● maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ●● ulepszenia w obcych środkach trwałych, ●● inwentarz żywy. Do środków trwałych zalicza.się.również.rzeczowe.prawa.majątkowe, takie jak: ●● prawo użytkowania wieczystego gruntu, ●● spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ●● spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Cechy rzeczowych aktywów trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 12, 13 i 18 uor) 1. Mają wiarygodnie ustaloną wartość (określaną według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub innej wartości, którą można wiarygodnie ustalić). 2. Powstały w wyniku przeszłych zdarzeń (czyli zostały już nabyte, wytworzone). 3. W przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (np. przez wytwarzanie za ich pomocą produktów czy usług). 4. Ich przewidywany okres ekonomicznej przydatności w danej jednostce jest dłuższy niż rok. 5. Są kontrolowane przez jednostkę, co przejawia się tym, że jednostka jest uprawniona do czerpania korzyści z tych składników oraz ponosi ryzyko związane z uzyskaniem tych korzyści (stanowią własność jednostki lub są jej oddane w leasing spełniający wymogi z art. 3 ust. 4 uor). 6. Są przeznaczone na potrzeby jednostki. W państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakła- dach budżetowych do środków trwałych zalicza.się.ponadto środki.trwałe.stanowiące.włas­ ność.Skarbu.Państwa.lub.jednostki.samorządu.terytorialnego,.otrzymane.przez.jednostkę. organizacyjną.w.zarząd.lub.użytkowanie.i.przeznaczone.na.potrzeby.tej.jednostki (§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun- kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celo- wych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypo- spolitej Polskiej – dalej: stare rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont, oraz § 2 pkt 5 obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budże- towych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – dalej: nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Poszerzenie.definicji środków trwałych w przypadku jedno- 6 listopad2017r. Definicjaśrodkówtrwałych stek organizacyjnych sektora finansów publicznych niemających osobowości prawnej o środki trwałe znajdujące się w ich zarządzie lub użytkowaniu koresponduje z zasadami funkcjonowa- nia tych jednostek. Zasady te są określone w: ●● art. 12 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) – zgodnie z którym odpowiedni organ państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przy tworzeniu jednostki budżetowej powinien określić mienie przekazywane jej w zarząd, ●● art. 16 ust. 2 uofp – zgodnie z którym odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego przy tworzeniu samorządowego zakładu budżetowego powinien określić składniki majątko- we przekazywane mu w użytkowanie. Wymienione jednostki organizacyjne nie są właścicielami składników mienia Skarbu Pań- stwa lub jednostki samorządu terytorialnego – właścicielem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem założycielskim dla tych jednostek organizacyj- nych. Dotyczy to nie tylko składników mienia, w które zostały one wyposażone przez orga- ny założycielskie przy ich utworzeniu, lecz także składników mienia nabywanych w toku ich działalności. Mienie to jest w posiadaniu jednostek organizacyjnych, które je nabyły, ale jest nabywane na własność Skarbu Państwa (jednostki państwowe) lub jednostki samorządu teryto- rialnego (jednostki samorządowe). Z tego względu, aby nie było wątpliwości, czy jednostki te kontrolują użytkowane przez nie środki trwałe, definicja środków trwałych będących w posia- daniu tych jednostek jest szersza niż wynikająca z uor. Przedmiot.majątkowy.(lub.prawo.rzeczowe).może.być.uznane.za.środek.trwały.tylko. jeśli.spełnia.wszystkie.ww..warunki. Ocena ich spełniania powinna być dokonywana na dzień przyjęcia tego przedmiotu (prawa) do użytkowania, tj. na dzień, w którym jednostka zakończyła wykonywanie wszystkich czyn- ności faktycznych i prawnych warunkujących jego użytkowanie. Przyjęcie.środka.trwałego. do.użytkowania.należy.odpowiednio.udokumentować (zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości danej jednostki). 1.1. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych Za środek trwały może być uznany wyłącznie składnik majątkowy, który jednostka zamierza wykorzystywać na własne potrzeby przez okres trwający dłużej.niż.rok. Przy szacowaniu okre- su ekonomicznej użyteczności można wykorzystywać jednostki czasu (dni, miesiące, lata) lub inne jednostki, właściwe dla określenia czasu trwania możliwości faktycznych lub prawnych użytkowania danej rzeczy, takie jak np.: liczba godzin pracy, liczba przejechanych kilometrów, liczba wytworzonych produktów. Przykład Jednostka zamierza użytkować zakupiony samochód osobowy do jazd służbowych do czasu prze- jechania przez niego 200 000 km, a następnie wymienić go na nowy. Rozwiązanie to jest podyk- towane wysokimi kosztami napraw wyeksploatowanych pojazdów. Na podstawie średniej liczby przejeżdżanych kilometrów w jazdach służbowych w ciągu roku jednostka ustaliła, że nowo zaku- listopad2017r. 7 Definicjaśrodkówtrwałych piony pojazd będzie eksploatowany przez 3 lata, tak więc spełnia warunek ekonomicznej użytecz- ności konieczny do uznania tego pojazdu za środek trwały. Przy ustalaniu czasu trwania okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego jednostka powinna brać pod uwagę kryteria podane w ramce. kryteria ustalania długości okresu ekonomicznej przydatności środka trwałego 1.. Kryteria.obiektywne – niezależne od jednostki – wynikające z: ●● właściwości rzeczy (np. trwałości wynikającej z gatunku i rodzaju materiałów, z jakich została wykonana), ●● właściwości prawa rzeczowego (np. użytkowanie wieczyste ustanawiane jest zgodnie z art. 236 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; dalej: k.c., na okres nie krótszy niż 40 lat i nie dłuższy niż 99 lat) lub czasu trwania stosunku prawnego będącego podstawą posiadania rzeczy przez jednostkę (nieruchomość może być oddana jednostce budżetowej w trwały zarząd na czas oznaczony, np. 5 lat), ●● różnych uwarunkowań zewnętrznych, na które jednostka nie ma wpływu (np. tempo postępu technologicznego, okres trwania pozwolenia na użytkowanie). 2.. .Kryteria.subiektywne wynikające ze specyfiki działalności danej jednostki, powodujące wydłu- żenie się lub skrócenie okresu ekonomicznej przydatności, takie jak np.: ●● szczególne warunki eksploatacji środka trwałego, ●● ponadprzeciętna lub mniejsza od przeciętnej intensywność eksploatacji, ●● niemożność wykonywania konserwacji i wymiany zużytych części z zalecaną przez producenta częstotliwością. Przykład Jednostka zamierza kupić samochód osobowy przeznaczony do odbywania podróży służbo- wych. Zgodnie z informacjami producenta pojazd powinien działać bezawaryjnie (pod warun- kiem wykonywania zalecanych przeglądów i konserwacji) przez około 3 lata albo do przejechania 150 000 km. Ponieważ pojazd służbowy w jednostce będzie wykorzystywany z ponadprzeciętną intensywnością (około 75 000 km rocznie) i w trudnych warunkach (zła jakość dróg, teren górzy- sty, drogi gruntowe, maksymalne dopuszczalne obciążenie), jednostka przyjęła, że maksymalny okres użytkowania samochodu wyniesie 2 lata, po upływie których pojazd zostanie sprzedany. Składniki aktywów, które jednostka zamierza wykorzystywać na własne potrzeby w okresie krótszym niż rok, nie mogą być uznane za środki trwałe, nawet jeśli obiektywnie rzecz biorąc takie przedmioty normalnie mogą być wykorzystywane powyżej roku. Koszty nabycia (wytwo- rzenia) takich składników zalicza się do kosztów bieżących okresu, w którym zostały poniesione. 1.2. Kompletność środka trwałego Zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, przyję- tego uchwałą Komitetu Standardów Rachunkowości Nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. (dalej: KSR 11) 8 listopad2017r. Definicjaśrodkówtrwałych środek.trwały.jest.kompletny,.jeżeli.może.realizować.przypisane.mu.funkcje. Oznacza to, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe. Przez część.składową.środka.trwałego należy rozumieć nieodłączny element środka trwa- łego warunkujący jego użytkowanie, który nie może być od niego odłączany bez istotnego uszczerbku dla zdatności środka trwałego do użytkowania. Część składowa jest powiązana fi- zycznie (wchodzi fizycznie w skład danego środka trwałego) lub prawnie ze środkiem trwałym. Częścią składową jest np.: ●● skrzynia biegów, silnik, akumulator w samochodzie, ●● silnik w kosiarce samobieżnej, ●● kondygnacja budynku, ●● jednostka centralna, monitor i klawiatura w zespole komputerowym, ●● oprogramowanie systemowe w zespole komputerowym. W przypadku niektórych kategorii środków trwałych regulacje prawne określają wykaz czę- ści składowych, które muszą one mieć, aby można było je uznać za kompletne, a w konsekwen- cji dopuścić do użytkowania. Spełnianie tych warunków zazwyczaj wymaga poświadczenia w określony sposób (np. przez wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku, wydanie świade- ctwa dopuszczenia pojazdu do ruchu itp.). Oprócz części składowych środek.trwały.może.być.wyposażony.w.części: ●● dodatkowe, ●● peryferyjne. Częścią. dodatkową (inaczej dodatkowym wyposażeniem) jest element środka trwałego, który zwiększa jego walory użytkowe, ale nie jest niezbędny do jego funkcjonowania lub nie po- woduje ograniczenia w jego użytkowaniu. Część dodatkowa wchodzi fizycznie w skład środka trwałego lub jest z nim w inny sposób trwale związana (fizycznie lub prawnie) i sama nie może być uznana za kompletny składnik aktywów. Częścią dodatkową może być np.: radioodtwarzacz samochodowy, klimatyzacja zamontowana w samochodzie osobowym, rolety antywłamaniowe zamontowane w budynku, sieć teleinformatyczna zamontowana w budynku. Częścią.peryferyjną jest element fizycznie (konstrukcyjnie) niewchodzący w skład środka trwałego, który realizuje samodzielnie określone funkcje użytkowe. Część peryferyjna nie wa- runkuje możliwości użytkowania środka trwałego, z którym ma być powiązana, a jej brak nie ogranicza jego właściwości użytkowych. Część peryferyjna może: 1) wchodzić w skład środka trwałego, z którym jest powiązana; 2) stanowić odrębny środek trwały: ●● użytkowany w stałym powiązaniu z więcej niż jednym środkiem trwałym, ●● czasowo przyłączany do różnych środków trwałych. Przykłady Przykładem części peryferyjnych są różne urządzenia dodatkowe zespołów komputerowych, takie jak drukarki czy urządzenia wielofunkcyjne (połączenie drukarki, kserokopiarki i skanera), stabi- lizatory napięcia. Urządzenia te mogą być na stałe przypisane do określonego zespołu komputero- listopad2017r. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja i inwentaryzacja – część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: