Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 008051 12015906 na godz. na dobę w sumie
Stan Rzeczy 2014/1 (6) - ebook/pdf
Stan Rzeczy 2014/1 (6) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 353
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 20833059 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Interdyscyplinarne pismo 'Stan Rzeczy' za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią, a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Pragniemy powrócić do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLITYKA PRAWDY Niedawno minęło pół wieku od pamiętnej biesiady, podczas której pe- wien socjolog, a może psychoanalityk, krzyknął. Już od kilku dni Witold Gombrowicz był w nastroju lekko chuligańskim i szukał kogoś, komu moż- na dać „w brzuch”, „w zęby” albo po prostu – „w ryja” (Gombrowicz 1997: 272–274). A jednak, kiedy wreszcie pojawiła się taka możliwość, wpływ cywilizacji okazał się silniejszy i pisarz ograniczył się do mieszczańskiego kopnięcia w kostkę. „O, krzyk uczonego, jak to wyzwala!” (1997: 273). Skąd wziął się ten nagły, choć kontrolowany brak manier? Słuchając wywodów socjologa (psychoanalityka?), Gombrowicz poczuł się naraz jak „przed okienkiem biurokraty – tam, za okienkiem, odbywało się księgo- wanie, sumowanie, katalogowanie, cały proces mnie niedostępny, a mnie wyznaczający” (1997: 273). Badacz był ludzki i nieludzki zarazem… „oto mi opiekuńczy anioł, oschły i zimny, jak diabeł, anioł-technik” (1997: 271). Reprezentował naukę, czyli „bestię”, która zagraża naszemu czło- wieczeństwu i prowadzi do powstania „ludzkości niesamowitej”. Nauka wywyższa Rozum, który „dokona na nas zabiegów, nie dających się dzisiaj przewidzieć. Ciągle musi iść naprzód, jego sylogizmy nigdy się nie co- fają – nie wracają do punktu wyjścia” (1997: 271). Jedynym skutecznym środkiem przeciwko Jego roszczeniom, jedynym środkiem przeciwko au- tomatycznemu postępowi mógł być tylko kuksaniec, który „osadza czło- wieka w osobowości”, sprowadza go z wyżyn abstrakcji do tego, co go konstytuuje: bólu. Niestety, polski pisarz, zapewne antycypując kodeks PTS i zalecenia GIODO, nie wyjawił tożsamości ugodzonego przez siebie socjologa (psychoanalityka?). Możemy się tylko domyślać, że był to młody Pierre Bourdieu, który zahaczył o Buenos Aires w drodze z Algierii do Paryża, /008 STANRZECZY 1(6)/2014 to znaczy – w drodze do wielkości (zob. Wagner 2012). Mimo pięknych tradycji łączących nasze bratnie narody panowie nie przypadli sobie do gustu. „Socjologowie są straszni, jeszcze gorsi niż psychoanalitycy – wyjaś- niał Gombrowicz (Sanavio 1991: 33). – Kiedy spotykam socjologa, mam wielką ochotę napluć mu w twarz”. A Bourdieu chciał łączyć socjologię z psychoanalizą! Czy może być coś bardziej odrażającego? Dla hybryd tego rodzaju Gombrowicz rezerwował miejsce w najniższym kręgu piekła (zob. Gombrowicz 2004). W takiej sytuacji walka z upiornym socjologo- -psychoanalitykiem stawała się obowiązkiem, aktem sprawiedliwości, woj- ną sprawiedliwą, słuszną samoobroną: jeśli artysta kopał, to „nie po to, aby profesor poczuł się kopnięty; po to jedynie, aby artysta poczuł się kopiącym” (Gombrowicz 1997: 272). Cała twórczość Bourdieu jest próbą udzielenia adekwatnej odpowie- dzi na kopnięcie w kostkę. W tym duchu zdefiniował swoją socjologię jako „sport walki” i „środek samoobrony” (Carles 2001). Na czym owa samoobrona polegała? Na systematycznym przemilczaniu Gombrowicza. Autor Dystynkcji zastosował tutaj tę samą strategię, którą stosował wobec swych najgroźniejszych intelektualnych rywali. Gdy na przykład krytyko- wał Raymonda Boudona, nigdy nie wymieniał go z nazwiska, lecz pisał ogólnie o przedstawicielach absurdalnego „metodologicznego indywidu- alizmu” (czyt. Boudon) i gronie naiwnych, którzy w wyjaśnianiu zachowa- nia ludzkiego odwołują się do wartości ludzkich (czyt. Boudon). Gdy już musiał się na kogoś powołać, napomykał o Jonie Elsterze (czyt. Boudon), powierzając mu rolę „nieszczęsnego bohatera tego nie dającego się utrzy- mać paradygmatu” (Bourdieu, Wacquant 2001: 113). Milcząc o Boudonie – albo Crozierze, albo Touranie – nieustannie się do nich odnosił. Mil- cząc o Gombrowiczu, cały czas do niego powracał. Myślał o nim, kiedy wykpiwał „niezniszczalną śpiewkę na temat konieczności i wolności, nie- możliwości opisania geniuszu twórczego przez jakiekolwiek wyjaśnienia socjologiczne”, którą można „przypisać takiej czy innej osobie wśród kreu- jących się na obrońców praw człowieka lub natchnionych głosicieli «po- wrotu podmiotu»” (Bourdieu 2006: 189–190). To Gombrowicz – człowiek roszczący sobie prawo do absolutnej wyjątkowości – był głównym, choć niewymienionym obiektem jego wściekłych krytyk, których zwieńczeniem stały się Reguły sztuki (Bourdieu 2001). * * * Gombrowicz czy Bourdieu? Jak słusznie pokazuje za Weberem Michał Kaczmarczyk, w tym świecie jesteśmy skazani na wybór. Czy staniemy po /009 STANRZECZY 1(6)/2014 stronie tego, który kopnął, czy po stronie tego, który krzyknął? Czy po stronie tego, który rani czynem, czy po stronie tego, który zabija słowem? (zob. Bourdieu 2006: 90). A zatem: zaangażowanie czy dystans? Życie czy teoria? Polska czy Francja? Tomasz Warczok i Tomasz Zarycki opowiadają się jawnie po stronie Francji. Wykorzystują teorię Bourdieu, aby przeprowadzić chłodną i pre- cyzyjną wiwisekcję polskiej socjologii i pokazać jej strukturalne słabości. Rozwiewają marzenia tych, którzy chcieliby opowiedzieć się za konkret- nym życiem: socjologia krytyczna jest w Polszcze niemożliwa. Magdalena Nowicka jeszcze mocniej ogranicza nasze ambicje, twierdząc, że socjologia krytyczna jest nie tylko niemożliwa, lecz także niepotrzebna. Wystarczyć nam powinna skromniejsza socjologia krytyki. Jeszcze dalej idzie Jan Win- czorek, który kwestionuje nawet socjologię krytyki jako wariant minimal- ny. Wspierając się Niklasem Luhmannem, ogłasza, że prawdziwa nauka nie wnosi żadnej wartości dodanej i reprezentuje jedynie nudną prawdę. Przy okazji powołuje się na autorytet Ireny Gałęzowskiej i ostrzega, że „nie można się czuć jednocześnie katolikiem i socjologiem”. Przy Gombrowiczu – tym polskim, arcypolskim pisarzu – staje Ra- dosław Sojak. Dla niego socjologia, która chce być niezależnym arbitrem ludzkich spraw, jest w istocie „gościem, zawsze spóźniającym się na im- prezę”. Nawiązując do Millsa, twierdzi, że nie ma żadnego neutralnego punktu widzenia, stąd zaangażowanie moralne staje się koniecznością. W jego ślady, broniąc pojedynczego życia, idzie Justyna Kajta, która zamiast dokonywać „księgowania, sumowania, katalogowania” przed- stawicieli polskiego ruchu narodowego, próbuje ich zrozumieć; zamiast wykluczać – wchodzi z nimi w trudny dialog. Wreszcie Michał Bilewicz i Mateusz Olechowski wymierzają kuksańca polskim naukom społecznym (a w szczególności – psychologii społecznej). Tym razem kuksaniec jest wyrafinowany – wykorzystują bowiem naukę przeciwko nauce i pokazują, że opisywane przez psychologów procesy odczłowieczenia są najchęt- niej praktykowane przez samych psychologów. Razem z Gombrowiczem obaj autorzy bronią „kształtu ludzkiego” przeciw nieludzkiej nauce: „Nie wierzmy człowieczeństwu nauki, wszak nie człowiek na niej jedzie, a ona jego dosiada!” (Gombrowicz 1997: 270). Spór między Gombrowiczem a Bourdieu jest sporem największej wagi. Już dawno przeniósł się z argentyńskiej kawiarni do samego centrum kapi- talistycznego świata. Tak można rozumieć opisywane przez Barbarę Czar- niawską zderzenie logiki zarządzania (nakierowanej na działanie) i teorii społecznej (nakierowanej na wyjaśnianie i rozumienie). Zapewne mene- dżerowie mają nieraz ochotę kopnąć teoretyków w kostkę, a teoretycy /010 STANRZECZY 1(6)/2014 nie chcą pozostać im dłużni. Ten spór ma też znaczenie – jak wykazuje Kaczmarczyk – dla naszej przyszłości. Kiedy nad nami, w nas i przez nas „dawni bogowie” zaczynają toczyć swoją odwieczną walkę, musimy od- szukać i obronić sens własnej pracy i własnego życia. Tylko wtedy oprze- my się „zewnętrznym”, „zobiektywizowanym”, „mierzalnym” kryteriom, które powodują, że zamiast nauki uprawiamy biurokrację. W poszuki- waniu własnych kryteriów pewnego dnia wyjdziemy – być może – poza Bourdieu i Gombrowicza, którzy dobrze wiedzieli, czym jest zło, ale tylko przeczuwali, czym jest prawdziwe dobro. Michał Łuczewski Redaktor Naczelny Bibliografia: /// Bourdieu P. 2006. Medytacje pascaliańskie, tłum. J. Wakar, Oficyna Na- ukowa, Kraków. /// Bourdieu P. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas, Kraków. /// Bourdieu P., Wacquant L. 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa. /// Carles P. 2001. La Sociologie est un sport de combat, film dokumentalny. /// Gombrowicz W. 2004. Bestiarium, wybór i opracowanie W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków. /// Gombrowicz W. 1997. Dzienniki 1957–1961, Wydawnictwo Literac- kie, Warszawa. /// Sanavio P. 1991. Gombrowicz: Forma i rytuał, [w:] Gombrowicz-filozof, F. Catalaccio, J. Illg (red.), Znak, Kraków, s. 25–68. /// Wagner I. 2012. Geniusz czy biznesmen? Sprzężenie karier drogą sukcesu w nauce, „Stan Rzeczy” 2012, 2(2), s. 12–76. /011 STANRZECZY 1(6)/2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stan Rzeczy 2014/1 (6)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: