Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00548 010278 10709874 na godz. na dobę w sumie
Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma - ebook/pdf
Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 381
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5629-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia analizuje znaczenie prawne wybranych klauzul umownych standardowo wykorzystywanych w praktyce obrotu. Stanowi źródło informacji o możliwych skutkach zastrzegania tych klauzul w umowach podlegających prawu polskiemu, czyniąc podejmowanie decyzji o ich zastosowaniu bardziej świadomym. Książka jest zatem kierowana przede wszystkim do osób zajmujących się sporządzaniem dokumentów umownych: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz prawników wewnętrznych (in-house lawyers).

W monografii sformułowano liczne dyrektywy wykładni tytułowych klauzul umownych, które przesądzać mogą o przydatności niniejszej publikacji dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych i gospodarczych. Osobliwość poruszanych zagadnień i powodowana nią dość nietypowa problematyzacja teoretyczna daje nadzieję na zainteresowanie również ze strony Czytelników naukowo zajmujących się prawem cywilnym. Oprócz analizy z perspektywy obowiązującego prawa, klauzule omawiane w pracy zostały skonfrontowane z projektowanymi zmianami polskiego prawa cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE: ADAPTACYJNE, SALWATORYJNE, MERGER, INTERPRETACYJNE ORAZ PACTUM DE FORMA RADOSŁAW  STRUGAŁA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RADOSŁAW STRUGAŁA • STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE: ADAPTACYJNE, SALWATORYJNE, MERGER, INTERPRETACYJNE ORAZ PACTUM DE FORMA Polecamy nasze publikacje: Adam Brzozowski KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO (W ŚWIETLE ART. 6271 KODEKSU CYWILNEGO) Łukasz Chojniak ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE LUB ZATRZYMANIE Beata Janiszewska ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE Jędrzej Maksymilian Kondek BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM www.ksiegarnia.beck.pl STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE: ADAPTACYJNE, SALWATORYJNE, MERGER, INTERPRETACYJNE ORAZ PACTUM DE FORMA RADOSŁAW STRUGAŁA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Anna Kamińska Recenzja naukowa: prof. dr. hab. Piotr Machnikowski © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5628-0 ISBN e-book 978-83-255-5629-7 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  XI XV Wprowadzenie  ...........................................................................................................  Rozdział I. Cele oraz podstawowe założenia pracy   ...........................................  § 1.  Standardowe klauzule umowne – zarys problematyki  ............................  § 2.  Podstawowe założenia pracy  ........................................................................  1.  Uwagi ogólne  ...........................................................................................  2.  Pojęcie i podstawowa funkcja umowy  .................................................  3.  Pojęcie i rodzaje norm postępowania oraz stosunków prawnych  .....  4.  Funkcje wypowiedzi wyrażonych w dokumencie umownym  ........  4.1.  Uwagi ogólne  ...................................................................................  4.2.  Funkcje semiotyczne wypowiedzi i ich znaczenie w procesie  stosowania prawa  ............................................................................  4.3.  Formy komunikowania norm postępowania  .............................  4.4.  Konkluzje  .........................................................................................  § 3.  Przedmiot i metoda pracy  ............................................................................  Rozdział II. Ustalanie znaczenia prawnego klauzul umownych    ...................  § 1.  Umowa jako czynność konwencjonalna  ....................................................  § 2.  Znaczenie normatywne klauzul umownych  .............................................  1.  Wykładnia umów  ....................................................................................  1.1.  Uwagi ogólne  ...................................................................................  1.2.  Reguły obiektywnej wykładni oświadczeń woli wyrażanych  w postaci językowej  ........................................................................  1.3.  Konwersja jako szczegółowa reguła metody obiektywnej   wykładni  ...........................................................................................  1.4.  Wykładania umów a art. 247 KPC  ..............................................  2.  Swoboda umów i autonomia woli jako kompetencja   normotwórcza  ..........................................................................................  2.1.  Uwagi wstępne  ................................................................................  2.2.  Zakres swobody umów  ..................................................................  2.3.  Swoboda umów a autonomia woli  ...............................................  1 7 7 11 11 14 17 22 22 24 27 30 34 39 39 43 43 43 48 54 59 64 64 67 70 Spis treści 2.4.  Nieważność jako podstawowy skutek przekroczenia zakresu  kompetencji  .....................................................................................  2.4.1.  Nieważność czynności prawnej  ........................................  2.4.2. Nieważność częściowa czynności prawnej  ......................  § 3.  Znaczenie dowodowe klauzul umownych  .................................................  1.  Uwagi wstępne  .........................................................................................  2.  Swobodna ocena dowodów  ...................................................................  3.  Domniemania prawne związane z dokumentami .............................  4.  Konkluzje  .................................................................................................  4.1.  Znaczenie dowodowe klauzul zawartych w dokumencie   umownym  ........................................................................................  4.2.  Znaczenie dowodowe klauzul zawartych we wzorcu   umownym  ........................................................................................  Rozdział III. Obowiązek renegocjacji umowy i skutki jego niewykonania   ...  § 1.  Wprowadzenie  ................................................................................................  1.  Uwagi ogólne  ...........................................................................................  2.  Klauzule renegocjacyjne jako umowa o negocjacje  ..........................  § 2.  Odpowiedzialność za culpa in contrahendo (art. 72 § 2 KC)  ..................  1.  Uzasadnienie potrzeby wykładni art. 72 § 2 KC  ...............................  2.  Wykładnia art. 72 § 2 KC  .......................................................................  2.1.  Ratio legis  .........................................................................................  2.2.  Zastosowanie  ...................................................................................  2.3.  Problem winy ...................................................................................  2.4.  Ustawowe określenie nieprawidłowości postępowania   (bezprawność)  .................................................................................  2.5.  Zakres odszkodowania  ..................................................................  § 3.  Umowa o negocjacje (klauzula renegocjacyjna)  .......................................  1.  Zarys problematyki  ................................................................................  2.  Treść zobowiązania  ................................................................................  3.  Skutki naruszenia zobowiązania (odpowiedzialność   odszkodowawcza) ....................................................................................  4. Umowa o negocjacje a odpowiedzialność z art. 72 § 2 KC  .................  Rozdział IV. Klauzule adaptacyjne   .......................................................................  § 1.  Zarys problematyki  .......................................................................................  § 2.  Poszczególne typy klauzul adaptacyjnych  .................................................  1.  Uwagi ogólne  ...........................................................................................  2.  Klauzule rodzące dodatkowe zobowiązanie stron umowy  ..............  2.1.  Klauzule renegocjacyjne  ................................................................  2.2.  Klauzule zobowiązujące do zawarcia umowy zmieniającej  ....  VI 74 74 75 84 84 88 91 94 94 98 101 101 101 102 104 104 105 105 107 110 113 116 118 118 120 125 131 135 135 140 140 142 142 147 Spis treści 2.3.  Umowa zmieniająca jako narzędzie adaptacji stosunku   prawnego do nowych okoliczności  ..............................................  2.4.  Wykonywanie zobowiązania wynikającego z klauzul  .............  2.5.  Skutki naruszenia obowiązku renegocjowania umowy   oraz zawarcia umowy zmieniającej  .............................................  2.6.  Klauzule renegocjacyjne i klauzule zobowiązujące   do modyfikacji zamieszczone we wzorcach umownych  ..........  3.  Klauzule jednostronnej zmiany umowy (klauzule modyfikacyjne)   3.1.  Pojęcie i charakter uprawnienia do jednostronnej zmiany   umowy  ..............................................................................................  3.2.  Wykładnia art. 3841 KC i charakter klauzul modyfikacyjnych  związanych z wprowadzeniem wzorca umownego  ..................  3.3.  Kontrola klauzul modyfikacyjnych  .............................................  § 3.  Wpływ umownych klauzul adaptacyjnych na stosowanie klauzul   rebus sic stantibus  ...........................................................................................  1.  Uwagi wstępne  .........................................................................................  2.  Wykładnia art. 3571 KC  .........................................................................  2.1.  Wprowadzenie .................................................................................  2.2.  Ogólna charakterystyka  ................................................................  2.3.  Przesłanki zastosowania ................................................................  2.4.  Rozstrzygnięcie sądu  ......................................................................  2.5.  Klauzula rebus sic stantibus a odpadnięcie celu zobowiązania   3.  Inne postaci klauzuli rebus sic stantibus  .............................................  4.  Zastrzeganie klauzul adaptacyjnych a stosowanie klauzuli   rebus sic stantibus  ....................................................................................  Rozdział V. Klauzule salwatoryjne   .......................................................................  § 1.  Pojęcie i rodzaje klauzul salwatoryjnych  ...................................................  1.  Pojęcie i rodzaje klauzul salwatoryjnych w krajowej doktrynie  i orzecznictwie  .........................................................................................  2.  Klauzule salwatoryjne w praktyce kontraktowej  ...............................  § 2.  Znaczenie prawne klauzul salwatoryjnych prostych  ...............................  1.  Zarys problematyki  ................................................................................  2.  Perspektywa porównawcza – klauzule salwatoryjne   w common law oraz w wybranych systemach kontynentalnych  .....  3.  Znaczenie prawne klauzul salwatoryjnych w prawie polskim  ........  3.1.  Przegląd koncepcji dotyczących znaczenia klauzul ..................  3.2.  Dowodowe znaczenie klauzul salwatoryjnych – rozwinięcie  .  3.2.1.  Praktyczne implikacje stosowania klauzul   salwatoryjnych ......................................................................  150 154 157 160 162 162 165 168 174 174 175 175 176 178 185 186 188 189 197 197 197 198 200 200 201 204 204 212 212 VII Spis treści 3.2.2. Wyłączenie zastosowania przepisów o czynnościach   prawnych  ...............................................................................  3.2.3. Klauzule salwatoryjne a ograniczenia zastosowania   art. 58 § 3 KC  ........................................................................  § 3.  Znaczenie prawne klauzul salwatoryjnych zastępujących  ......................  § 4.  Szczególne przypadki klauzul salwatoryjnych  .........................................  Rozdział VI. Klauzula integralności (merger clause)    ......................................  § 1.  Zarys problematyki  .......................................................................................  § 2.  Klauzule integralności w common law oraz wybranych systemach  kontynentalnych  ............................................................................................  1.  Common law  ............................................................................................  2.  Wybrane systemy kontynentalne  .........................................................  § 3.  Znaczenie klauzul integralności w prawie polskim  .................................  1.  Cel stosowania klauzul integralności  ..................................................  2.  Klauzule integralności a wcześniejsze uzgodnienia stron  ...............  2.1.  Klauzule integralności jako dowód zupełności dokumentu  ...  2.2.  Klauzule integralności jako oświadczenia woli  .........................  3.  Klauzule integralności a wykładnia umowy  ......................................  3.1.  Wprowadzenie .................................................................................  3.2.  Klauzule integralności jako oświadczenia woli  .........................  3.3.  Znaczenie dowodowe klauzul integralności  ..............................  4.  Klauzule integralności a art. 56 KC  .....................................................  5.  Klauzule integralności a oświadczenia przedkontraktowe  .............  6.  Klauzula integralności a błąd  ...............................................................  7.  Klauzule integralności we wzorcach umów  .......................................  § 4.  Klauzula integralności jako przedmiot regulacji w nowym Kodeksie   cywilnym ..........................................................................................................  1.  Wstęp .........................................................................................................  2.  Art. II – 4:104 DCFR oraz art. 72 CESL (art. 68 ECL) jako   propozycja uregulowania skutków klauzuli integralności   w prawie polskim  ....................................................................................  3.  Klauzula integralności w projekcie księgi pierwszej Kodeksu   cywilnego  .................................................................................................  4.  Wnioski de lege ferenda  ..........................................................................  Rozdział VII. Klauzule umowne dotyczące formy umowy zmieniającej   .....  § 1.  Wprowadzenie  ................................................................................................  § 2.  Przepis art. 76 oraz 77 KC w wypowiedziach doktryny i orzecznictwa    § 3.  Znaczenie klauzul o formie umowy zmieniającej de lege lata   i de lege ferenda  ...............................................................................................  VIII 215 218 222 225 235 235 238 238 244 248 248 251 251 253 262 262 262 265 267 269 273 274 276 276 278 283 286 289 289 296 307 Spis treści 1.  Znaczenie klauzul w wybranych systemach prawnych  ....................  2.  Potrzeby obrotu i rozwiązania modelowe  ..........................................  3.  Znaczenie klauzul o formie w prawie polskim de lege lata   i de lege ferenda  ........................................................................................  Rozdział VIII. Klauzule interpretacyjne  .............................................................  § 1.  Zakres problematyki  .....................................................................................  § 2.  Definicje umowne  ..........................................................................................  1.  Uwagi ogólne  ...........................................................................................  2.  Charakter prawny definicji umownych  ..............................................  2.1.  Definicje jako klauzule umowne o znaczeniu dowodowym  ...  2.2.  Definicje umowne jako oświadczenia woli  ................................  2.3.  Konsekwencje przyjętej kwalifikacji  ...........................................  § 3.  Preambuły umowne  ......................................................................................  1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  2.  Charakter prawny preambuł  .................................................................  2.1.  Potencjalna niejednorodność charakteru prawnego   preambuł  ..........................................................................................  2.2.  Ustalanie charakteru prawnego preambuł  .................................  2.3.  Znaczenie dowodowe preambuł umownych  ..............................  § 4.  Znaczenie prawne pozostałych klauzul interpretacyjnych  ....................  Podsumowanie  ..........................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  307 310 315 321 321 323 323 328 328 330 333 335 335 337 337 339 341 342 345 349 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB  .....................................  Kodeks cywilny niemiecki (Bürgerliches Gesetzbuch) CC  ........................................  Kodeks cywilny włoski (Codice Civile) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KCW  ....................................  Kodeks cywilny węgierski Konstytucja  .........................  ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OchrKonkurU  ....................  ustawa z 16.2.2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).  SprzedKonsumU  ...............  ustawa z 27.7.2002 r. – o szczególnych warunkach sprzeda- ży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.  Nr 141, poz. 1176 ze zm.).  UsługiTurystU  ....................  ustawa z 29.8.1997 r. – o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.  z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm. 2. Organy orzekające SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SOKiK  .................................  XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony  Konkurencji i Konsumentów 3. Publikatory AUW  ...................................  Acta Universitatis Wratislaviensis DPP  .....................................  Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego LEX  ......................................  System Informacji Prawnej MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MU  ......................................  Monitor Ubezpieczeniowy NP  ........................................  Nowe Prawo XI Wykaz skrótów OG  .......................................  Orzecznictwo Gospodarcze  OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Izba Pracy  i Ubezpieczeń  OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich Pal.  .......................................  Palestra PiM  ......................................  Prawo i Medycyna  PiP  .......................................  Państwo i Prawo  PL  .........................................  Przegląd Legislacyjny PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank.  ..............................  Prawo Bankowe  PS  .........................................  Przegląd Sądowy Rej.  .......................................  Rejent RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SP  .........................................  Studia Prawnicze SPE  .......................................  Studia Prawno-Ekonomiczne  SPP  .......................................  Studia Prawa Prywatnego TPP  ......................................  Transformacje Prawa Prywatnego WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego  ZNUWr  ...............................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego  4. Inne §  ...........................................  paragraf art.  ........................................  artykuł CESL  ....................................  Proposal for a Regulation of the European Parliament and  of the Council on a Common European Sales Law (Projekt  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie  wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży) cz.  .........................................  część XII Wykaz skrótów DCFR  ..................................  Draft Common Frame of Reference (Projekt Wspólnego  Układu Odniesienia) ECL  ......................................  A European contract law for consumers and businesses:  Publication of the results of the feasibility study carried out  by the Expert Group on European contract law for stakehol- ders’ and legal practitioners’ feedback (Studium wykonalności  w sprawie przyszłej inicjatywy na rzecz europejskiego prawa  umów) EWG  ....................................  Europejska Wspólnota Gospodarcza GUS  .....................................  Główny Urząd Statystyczny itd.  ........................................  i tak dalej itp.  ........................................  i tym podobne nast.  .....................................  następne nieobow.  ..............................  nieobowiązujący (-a, -e) niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) np.  ........................................  na przykład Nr, nr  ...................................  numer PECL  ...................................  Principles of European Contract Law (Zasady Europejskiego  Prawa Umów) pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj post.  .....................................  postanowienie poz.  ......................................  pozycja ppkt  ......................................  podpunkt Projekt  .................................  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy  Ministrze sprawiedliwości, Księga pierwsza Kodeksu cywil- nego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009 Projekt II  .............................  I. Karasek, I. Karwala, D. Mróz, M. Pecyna, J. Pisuliński, A. Rachwał, M. Spyra, U. Walczak, K. Wyrwińska, M. Wyr­ wiński, F. Zoll, Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań.  Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego  i F. Zolla, M. Pecyna (red.), Kraków 2009 r.  ...........................................  rok red.  .......................................  redakcja s.  ...........................................  strona S.A.  ......................................  spółka akcyjna T., t.  ......................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity tj.  ..........................................  to jest tłum.  ....................................  tłumaczenie XIII Wykaz skrótów tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) uchw.  ...................................  uchwała UE  ........................................  Unia Europejska UNIDROIT  ........................  Zasady międzynarodowych umów handlowych ust.  .......................................  ustęp v.  ...........................................  versus (kontra) w zw.  ....................................  w związku ww.  .......................................  wyżej wymieniony (-a, -e) wyr.  ......................................  wyrok z o.o.  ....................................  z ograniczoną odpowiedzialnością z.  ...........................................  zeszyt zd.  ........................................  zdanie zm.  .......................................  zmiany zob.  ......................................  zobacz XIV Bibliografia Adoranti F., The Manager‘s Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms,  Global Professional Publishing 2006 Ajdukiewicz K., Język i poznanie. Tom I, Warszawa 1985 Amore G., Appalto e Claim, Padova 2007 Banaszczyk Z., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do   Banaszczyk Z., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne  art. 1–44911, Warszawa 2011 – część ogólna, Warszawa 2007 Bar Ch. von., Clive E. (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private  Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full edition, Munich 2009 Bar­Gill O., Davis K.E., Empty Promises, New York University Law and Economics Working  Papers, Paper 207, http://lsr.nellco.org/nyu_lewp/207 (24.9.2012 r.) Beale H., Howells G., Pre-contractual Information Duties in the Optional Instrument,  [w:] R. Schulze i J. Stuyck (red.), Towards a European Contract Law, Munich 2011 Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005  Bednarek M., [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część  ogólna. Tom 5, Warszawa 2006 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Warszawa 2007 Ben­Shahar O., Fixing Unfair Contracts, Stanford Law Review 2011, Vol. 63, University of  Chicago Law   Economics, Olin Working Paper No. 552, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1833824 (24.9.2012 r.) Berezowski L., Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Praktyczny przewodnik, Warszawa  Berger K.P., Renegotiation and Adaptation of International Investment Contracts: The Role  of Contract Drafters and Arbitrators, http://www.prod.law.vanderbilt.edu/publications/ journal-of-transnational-law/archives/volume-36number4/download.aspx?id=1888  (24.9.2012 r.) Bhatia V. K., Vagueness in Normative Texts, Oxford 2005 Bieniak M., Klauzula rebus sic stantibus – możliwość jej aktualnego zastosowania (uwagi  na tle art. 3571 KC), MoP 2009, Nr 12 Bierć A., Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2012  Biglazzi G., Interpretazione del contratto, Milano 1991 H.W. Bjørnstad, Entirea greement clauses, http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/pro- jects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf (24.9. 2012 r.).  Blum B.A., Contracts: Examples and Explanations, New York 2007 Błahuta F., [w:] Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J.I. Bielski (red.), Kodeks cywilny.  Komentarz Tom 2, Warszawa 1972 2008 XV Bibliografia Błaszczak Ł., [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska­Ząbczyk (red.), Dowody  w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Brzozowski A., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do   art. 1–44911, Warszawa 2011 Brzozowski A., [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 6, Prawo zobo- wiązań – część ogólna, Warszawa 2009. Canaris C.W., Grigoleit H. Ch., [w:] A. S. Hartkamp, Ch. von Bar (red.), Towards a European  Cartwright J., Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil  Civil Code, The Hague 2011 Lawyer, Oxford–Portland 2007 rale, Giuffrè Editore 2010 Cendon P. (red.), Commentario al codice civile. Artt. 1343–1469 bis. Contratto in gene- Cheshire G., Fifoot C., Furmston M., Law of contract, Oxford 2007 Chrościcki A., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2008 Cohen N., Pre-contractual duties: two freedoms and the contract to negotiate, [w:] J. Beatson, D. Friedmann (red.), Good faith and fault in contract law, Oxford 2002 Cordero­Moss G., Conclusion: the self-sufficient contract, uniformly interpreted on the  basis of its own terms: an illusion, but not fully useless, [w:] G. Cordero­Moss (red.),  Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, New  York 2011 Cordero­Moss G., Introduction, [w:] G. Cordero­Moss (red.), Boilerplate Clauses, Inter- national Commercial Contracts and the Applicable Law, New York 2011. Cordero­Moss G., Preface, [w:] G. Cordero­Moss (red.), Boilerplate Clauses, International  Commercial Contracts and the Applicable Law, New York 2011 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska­Bocian E., Zobowiązania. Zarys wy- Czachórski W., Uwagi na temat pojęcia tzw. ujemnego interesu umowy, SC 1969,   kładu, Warszawa 2009 tom XIII–XIV Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996 De Geest G., Contract law and economics, Cheltenham 2011 De Nova G., Clausole a rischio di nullità, Padova 2009 De Nova G., Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, Milano 2011 De Nova G., The Romanistic tradition: application of boilerplate clauses under Italian law,  [w:] G. Cordero­Moss (red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts  and the Applicable Law, New York 2011 Dolecki H., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I.  Art. 1–366, Warszawa 2011 Domański G., Umowa ramowa (na tle prawa niektórych państwa EWG i Polski), Warszawa  Drapała P., Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części umowy,  [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja Prawa  Prywatnego, Warszawa 2008 Drozd E., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26.11.1992 r., OSP 1993,  1989 Nr 11 XVI Bibliografia Drozd E., Forma czynności prawnych zastrzeżona wolą stron, ZNUJ 1974, Prace z wyna- lazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 1 Drozd E., Problematyka formy czynności prawnych na tle art. 77 KC, SP 1973, z. 38 Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974 Drozd E., [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne  – część ogólna, Warszawa 2002 Drozd E., Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona, NP 1973, Nr 11 Dybowski T., [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom 3. cz. I. Prawo zobo- wiązań – część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981 Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5.  Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006 Echenberg D., Negotiating international contracts: does the process invite a review of stan- dard contracts from the point of view of national legal requirements?, [w:] G. Cor­ dero­Moss (red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the  Applicable Law, New York 2011 Ejmont A., Analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów w zakresie klauzul dopuszczających zmianę ceny, TPP 2008, z. 3–4 Ereciński T., [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część  pierwsza. Tom 1, Warszawa 2007 Espenschied L.E., Contract drafting: powerful prose in transactional practice, American  Fontaine M., De Ly F., Drafting International Contracts: An Analysis of Contract Clauses,  Fontaine M., De Ly F., La redazione dei contratti internazionali. A partire dall‘analisi delle  Franciosi L.M., Trattative e due dilligence. Tra culpa in contrahendo e contratto, Milano  Frąckowiak J., [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne  Frick J.G., Arbitration and Complex International Contracts, The Hague 2001 Gadomska­Orłowska A., Ustawowe ograniczenia w tworzeniu definicji umownych, MU  Bar Association, 2010 Leiden–Boston 2009 calusole, Giuffrè Editore 2008 2009 – część ogólna, Warszawa 2012 2011, Nr 46  le, Padova 2010 Galgano F., Trattato di diritto civile: Le obbligazioni in generale, il contratto in genrera- Gandor S., Konwersja nieważnych czynności prawnych, SC 1963, z. 4 Gawlik B., Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego  Gawlik B., Zastrzeżenie w regulaminie bankowym zmiennej stopy oprocentowania kredy- (art. 66–72 KC), Kraków 1977 tu lub depozytu, Pr. Bank. 2005, Nr 2 Gawlik Z., Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym Kodeksie cywilnym, NP 1990,  Gawlik Z., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania.  Część Ogólna, Warszawa 2010  Nr 10 XVII Bibliografia 2009 Gentili A., [w:] Diritto civile. Volume III. Obbligazioni, N. Lipari, P. Rescigno (red.), Milano  Gessel­Kalinowska vel Kalisz B., Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udzia- łów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów),  Warszawa 2010  Gillies P., Concise Contract Law, Sydney 1988 Grobel S., Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia w zobowiązaniach wyni- kających z umów wzajemnych, Kraków 1991 Gniewek E., Kształtowanie treści stosunków prawnorzeczowych – zakres swobody umów,  bridge 2011 XVIII SPP 2007, z. 2 Wrocław 1983 Gniewek E., Realizacja roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, ZNUWr. Prawo CV,  Gniewek E., Zakres swobody umów w prawie rzeczowym, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar (red.) Europeizacja Prawa Prywatnego, Warszawa 2008 Gniewek E., Łupszak­Zając A., Machnikowski P., Uwagi do projektowanych zmian przepi- sów Kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów, KPP 2001, z. 1 Gontarski W., Klauzule salwatoryjne, czyli ratunkowe, Rzeczp. z 1.6.2006 r. Gorzko P., Gumularz M., Dopuszczalność i konsekwencje zastrzeżenia klauzuli merger,  KPP 2013, z. 1 Granecki P., Culpa in contrahendo, PPH 2001, Nr 1 Grochowski M., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmier- ny formalizm prawa, [w:] M. Jagielska, E. Rott­Pietrzyk, A. Wiewiórkowska­Domagalska  (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa  konsumenckiego na prawo krajowe, Warszawa 2012 Grykiel J., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne. Art. 56–81 KC. Komentarz,  Warszawa 2010 Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1974 Gwiazdomorski J., Próba korektury pojęcia czynności prawnej, ZNUJ. Prace z zakresu pra- wa cywilnego i prawa na dobrach niematerialnych 1973, CCCXLVI Gutowski M., Konwersja umowy stanowczej w w przedwstępną wobec zmian kodeksu cy- wilnego, PiP 2004, Nr 11 Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006 Gutowski M., O regułach dokonywania czynności prawnych, PiP 2010, z. 8 Gutowski M., Wzruszalność czynności prawnej, Warszawa 2010 Górnicz K., Uwagi do projektowanych zmian przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie  regulacji trybów zawarcia umowy, KPP 2001, z. 2 Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007 Hagstrøm V., The Nordic tradition: application of boilerplate clauses under Norwegian law,  [w:] G. Cordero­Moss (red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts  and the Applicable Law, New York 2011 Hesen G., Hardy R., [w:] P. Larouche, F. Chirico (red.), Economic Analysis of the DCFR:  The work of the Economic Impact Group within CoPECL, Munich 2010 Hondius E., Grigoleit H.C., Unexpected Circumstances in European Contract Law, Cam- Bibliografia Ignaciuk G., Zastosowanie metod scoringowych w działalności bankowej, http://www.stat- soft.pl/czytelnia/czytelnia.html (249.2012 r.). Jagielska M., Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP  Janiak A., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom I. Część Ogólna, War- 2000, Nr 11 szawa 2009 Janiszewska B., Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowanych przepisach  Kodeksu cywilnego, PPH 2003, Nr 10  Janowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007 Jastrzębski J., O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności odszkodowaw- czej dłużnika, KPP 2007, z. 3  Jaślikowski M., [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska­Ząbczyk (red.), Dowody  w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Jedliński A., [w:] A. Kidyba (red), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2009. Jędrzejowska A., Pisemna forma oświadczenia woli a „automatyzacja” obrotu prawnego,  PiP 1993, z. 1 Jobska M., Zmiana treści umowy w czasie trwania stosunku umownego – klauzule mody- fikacyjne w umowach banku z klientem, Pr. Bank. 2007, Nr 2 Jodłowski J., Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,  Jurkowska A., [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ko- Kaczor J., Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego, Prawo  Warszawa 2009 mentarz, Warszawa 2009 CCXCVI, Wrocław 2005 Kaliński M., [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowią- zań – część ogólna, Warszawa 2009 Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011 Karasek I., Artykuł 17 KSH a culpa in contrahendo, PPH 2002, Nr 9 Kardes F., Cronley M., Cline T., Consumer behaviour, Cengage Learning 2010 Kaspryszyn J., Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności praw- nych, Warszawa 2007 Kassin S., Fein S., Markus H.R., Social Psychology, Stamford 2010 Katner J., [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 7, Prawo zobowiązań – część  szczegółowa, Warszawa 2004 Klass G., Contract Law in the USA, New York 2010 Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964 Klein A., Skutki prawne braku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, ZNUWr. 1990 r.,  Prawo CLXXXVI Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1975 Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993 Knoppek K., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I.  Koch A., Metodologiczne zagadnienia związku przyczynowego w prawie cywilnym, Poznań  Art. 1–366, Warszawa 2011 1975. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: