Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 011488 10697001 na godz. na dobę w sumie
Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości - ebook/pdf
Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 493
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5172-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem monografii jest przedstawienie zagadnień wiążących się ze stanowiskiem prawnym syndyka jako strony w strukturze statycznej i dynamicznej procesu dotyczącego masy upadłości. Poruszono w niej kwestie wiążące się z dualizmem stanowiska prawnego syndyka, procesem dotyczącym masy upadłości jako skutkiem rzeczywistego zbiegu norm prawnych, wstąpieniem syndyka do procesu dotyczącego masy upadłości oraz dopuszczalnością prowadzenia przez syndyka takiego procesu, a także szczególnymi rodzajami procesów dotyczących masy upadłości z udziałem syndyka.

„Jest to rozprawa dojrzała, w której Autor rozwiązał wiele zagadnień, wykazując się znawstwem omawianej materii. Podkreślić trzeba, że w pracy przedstawiono ogrom zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z tematem, przy rzetelnym wykorzystaniu literatury krajowej i zagranicznej oraz orzecznictwa. Znajomość zagadnień praktycznych i teoretycznych, których dotyczy tematyka rozprawy, umiejętne korzystanie z dorobku literatury i judykatury oraz cechujący się kulturą słowa sposób prezentacji poglądów dowodzi, iż Przemysław Feliga jest autorem dojrzałym. Podkreślić trzeba, że jest to autor, którego opublikowany dorobek odbiega in plus od przeciętnej. Do istotnych walorów pracy zaliczam także jej komunikatywny język i jasność wywodów”.

Prof. nadzw. dr hab. A. Jakubecki

„Rozprawa stanowi pierwsze, całościowe opracowanie w polskiej literaturze postępowania cywilnego stanowiska prawnego syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości. Zawiera w pełni oryginalne rozwiązanie postawionego problemu. Imponujące są także wykaz wykorzystanych w pracy pozycji literatury polskiej i zagranicznej, głównie niemieckiej oraz liczba przypisów, które często mają charakter nie tylko danych bibliograficznych, lecz zawierają także treści merytoryczne, w tym polemikę z poglądami orzecznictwa i doktryny”.

Prof. nadzw. dr hab. J. Jagieła

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI PRZEMYSŁAW  FELIGA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZEMYSŁAW FELIGA • STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Polecamy nasze publikacje: Wieńczysław Grzyb REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW. ANALIZA DOGMATYCZNA NA TLE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM www.ksiegarnia.beck.pl STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI PRZEMYSŁAW FELIGA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5171-1 ISBN e-book 978-83-255-5172-8 Książkę tę dedykuje mojej Mamie Spis treści Wstęp .............................................................................................................................. XV Wykaz skrótów ............................................................................................................. XIX Bibliografia ................................................................................................................... XXVII Rozdział I. Historycznoporównawcze i prawnoporównawcze ujęcie stanowiska prawnego syndyka oraz jego udziału w procesie dotyczącym masy upadłości. ...................................................................................................... §.1... Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.2... Prawo.rzymskie.............................................................................................. §.3... Prawo.średniowieczne.i.kodeksowe............................................................ §.4... Prawo.krajowe................................................................................................ §.5... Prawo.międzynarodowe.oraz.regulacje.prawne.wybranych.państw.... Rozdział II. Dualizm stanowiska prawnego syndyka. ......................................... §.6... Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.7... Pojęcie.dualizmu.stanowiska.prawnego.syndyka.w.aspekcie. teoretycznym.................................................................................................. 1 1 2 5 8 18 31 31 32 35 35 36 43 48 52 52 55 58 60 60 VII §.8... Dualizm.stanowiska.prawnego.syndyka.w.świetle.regulacji.Prawa. upadłościowego.i.naprawczego.................................................................... I...Status.prawny.syndyka....................................................................... 1...Teoria.przedstawicielstwa............................................................ 2...Teoria.zajmowanego.urzędu........................................................ II...Status.prawny.podmiotu.wyznaczonego.na.syndyka................... III...Charakter.prawny.powołania.i.odwołania.syndyka..................... . . . 1...Charakter.prawny.powołania.syndyka.przez.sąd. i.sędziego.komisarza..................................................................... 2...Charakter.prawny.odwołania.syndyka.przez.sąd.i.sędziego. komisarza........................................................................................ §.9... Znaczenie.dualizmu.stanowiska.prawnego.syndyka.dla.jego.udziału. w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości..................................................... Rozdział III. Proces dotyczący masy upadłości jako skutek zbiegu norm prawnych. ................................................................................................................ §.10...Uwagi.wprowadzające................................................................................... Spis treści §.11...Zbieg.norm.prawnych.prawa.cywilnego.i.upadłościowego.jako. źródło.prawne.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.............................. §.12...Proces.dotyczący.masy.upadłości.jako.skutek.rzeczywistego.zbiegu. norm.prawnych.oraz.taki.proces.w.wykładniach.doktrynalnej. i.operatywnej.................................................................................................. §.13...Analiza.omówionych.norm.kolizyjnych,.wykładni.doktrynalnej. oraz.operatywnej.odnoszących.się.do.procesu.dotyczącego.masy. upadłości.(próba.skonstruowania.definicji.procesu.dotyczącego. masy.upadłości).............................................................................................. §.14...Elementy.kolizyjnych.norm.prawnych.procesu.dotyczącego.masy. upadłości.......................................................................................................... . . . . I...Proces.i.postępowanie.upadłościowe.jako.kolidujące.sądowe. postępowania.cywilne.dotyczące.masy.upadłości........................ II...Podmiot.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.............................. III...Czas.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.i.jego.znaczenie. dla.bytu.prawnoprocesowego.tego.procesu.................................... IV...Roszczenie.procesowe.odnoszące.się.do.masy.upadłości.jako. przedmiot.procesu.............................................................................. 1...Roszczenie.procesowe.jako.przedmiot.procesu....................... 2...Pojęcie.masy.upadłości,.jej.charakter.prawny.i.skład............. 3...Związek.roszczenia.procesowego.z.masą.upadłości.w.procesie. dotyczącym.masy.upadłości........................................................ §.15...Cel.i.funkcja.procesu.dotyczącego.masy.upadłości................................. §.16...Proces.dotyczący.i.niedotyczący.masy.upadłości.(kryteria.podziału).. §.17...Rodzaje.procesów.dotyczących.masy.upadłości....................................... Rozdział IV. Pozycja prawna syndyka jako strony w procesie dotyczącym masy upadłości. ................................................................................................................ §.18...Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.19...Syndyk.jako.strona.procesu.cywilnego...................................................... I...Pozycja.prawna.syndyka.jako.strony.w.procesie.w.świetle. regulacji.Kodeksu.postępowania.cywilnego.................................. 1...Syndyk.jako.strona.procesu.cywilnego.w.aspekcie. ogólnym.......................................................................................... 2...Ujęcie.syndyka.jako.strony.procesu.cywilnego.w.znaczeniu. procesowym.oraz.w.znaczeniu.formalnym.w.poglądach. doktryny.......................................................................................... II...Pozycja.prawna.syndyka.jako.strony.procesu.cywilnego. w.świetle.regulacji.Prawa.upadłościowego.i.naprawczego........... 1...Syndyk.jako.strona.według.teorii.przedstawicielstwa.(syndyk. jako.„zastępca.bezpośredni”)...................................................... . . VIII 61 63 74 79 79 85 87 88 88 94 100 102 104 110 114 114 114 115 115 119 121 121 . Spis treści 2...Syndyk.jako.strona.według.teorii.zajmowanego.urzędu. (syndyk.jako.„zastępca.pośredni”)............................................. 3...Syndyk.jako.„nietypowy”.zastępca.pośredni.strony............... III...Pozycja.prawna.syndyka.jako.strony.procesu.cywilnego. będącej.zarządcą.cudzego.majątku.w.świetle.regulacji.Prawa. upadłościowego.i.naprawczego.oraz.Kodeksu.postępowania. cywilnego............................................................................................. 1...Syndyk.jako.„zarządca.cudzego.majątku”.według.Prawa. upadłościowego.i.naprawczego................................................... 2...Syndyk.jako.„zarządca.cudzego.majątku”.według.Kodeksu. postępowania.cywilnego.............................................................. §.20...Przymioty.syndyka.jako.strony.procesu.dotyczącego.masy. . . upadłości.......................................................................................................... I...Zdolność.sądowa.i.procesowa.syndyka........................................... 1...Zdolność.sądowa.syndyka............................................................ 2...Zdolność.procesowa.syndyka...................................................... 3...Braki.zdolności.sądowej.i.procesowej.syndyka.oraz.skutki. prawne.tych.braków...................................................................... II...Legitymacja.procesowa.syndyka...................................................... 1...Pojęcie.legitymacji.procesowej.syndyka.................................... 2...Źródło.normatywne.legitymacji.procesowej.syndyka............ 3...Charakter.prawny.legitymacji.procesowej.syndyka................ 4...Rodzaje.legitymacji.procesowej.syndyka.................................. 4.1..Legitymacja.procesowa.syndyka.czynna.i.bierna............. 4.2..Legitymacja.procesowa.syndyka.indywidualna. i.łączna..................................................................................... 4.3..Legitymacja.procesowa.syndyka.prywatna.i.publiczna... 4.4..Legitymacja.procesowa.syndyka.zwykła. i.nadzwyczajna....................................................................... 4.5..Legitymacja.procesowa.syndyka.materialna. i.formalna................................................................................ 5...Skutki.prawne.braku.legitymacji.procesowej.syndyka........... §.21...Oznaczenie.syndyka.jako.strony.i.podpis.syndyka.w.pisemnych. czynnościach.uczestników.postępowania.cywilnego.oraz.oznaczenie. syndyka.w.pisemnych.decyzyjnych.czynnościach.organów. postępowania.cywilnego............................................................................... . . . I...Oznaczenie.syndyka.jako.strony.w.pisemnych.czynnościach. uczestników.postępowania.cywilnego............................................ II...Podpis.syndyka.na.pismach.procesowych...................................... III...Oznaczenie.syndyka.jako.strony.w.pisemnych.decyzyjnych. czynnościach.organów.postępowania.cywilnego.......................... 124 131 134 134 137 139 139 140 147 150 153 154 156 160 164 164 165 166 167 168 174 176 176 180 183 IX §.22...Syndyk.a.pełnomocnictwo.procesowe.i.prokura.w.procesie. Spis treści . . dotyczącym.masy.upadłości......................................................................... I...Syndyk.a.pełnomocnictwo.procesowe............................................. 1...Pojęcie.pełnomocnictwa.procesowego...................................... 2...Skutki.prawne.ogłoszenia.upadłości.likwidacyjnej.dla. pełnomocnictw.procesowych.udzielonych.przez.upadłego. w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.z.udziałem. syndyka........................................................................................... 3...Dopuszczalność.udzielenia.przez.syndyka.pełnomocnictw. procesowych.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości............ II...Syndyk.a.prokura................................................................................ 1...Pojęcie.prokury.............................................................................. 2...Skutki.prawne.ogłoszenia.upadłości.likwidacyjnej. dla.prokury.ustanowionej.przez.upadłego.w.procesie. dotyczącym.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka.................... 3...Dopuszczalność.ustanowienia.prokury.w.procesie. dotyczącym.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka.................... Rozdział V. Wstąpienie syndyka do procesu dotyczącego masy upadłości wszczętego przez dłużnika lub przeciwko niemu przed ogłoszeniem upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. .................................. §.23...Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.24...Zawieszenie.postępowania.na.podstawie.art..174.§.1.pkt.4.KPC........... I...Ratio unormowania.zawartego.w.art..174.§.1.pkt.4.KPC............. II...Przesłanki.wydania.przez.sąd.postanowienia.na.podstawie. . . art..174.§.1.pkt.4.KPC......................................................................... . . III..Wydanie.przez.sąd.postanowienia.na.podstawie.art..174.§.1. pkt.4.KPC............................................................................................. IV...Skutki.procesowe.wydania.przez.sąd.postanowienia. na.podstawie.art..174.§.1.pkt.4.KPC................................................ . V...Skutki.procesowe.naruszenia.obowiązku.wydania.przez.sąd. postanowienia.na.podstawie.art..174.§.1.pkt.4.KPC..................... §.25...Podjęcie.postępowania.na.podstawie.art..180.§.1.pkt.5.KPC................. I...Ratio.unormowania.z.art..180.§.1.pkt.5.KPC................................. II...Rodzaje.procesów.dotyczących.masy.upadłości.podlegających. podjęciu.na.podstawie.art..180.§.1.pkt.5.KPC............................ . . . III...Podjęcie..postępowania.dotyczącego.mienia.upadłego. na.podstawie.art..180.§.1.pkt.5 in fine.KPC.................................... 1...Wydanie.przez.sąd.postanowienia.w.przedmiocie.wezwania. syndyka.do.wzięcia.udziału.w.sprawie...................................... 2...Sposób.i.forma.złożenia.oświadczenia.przez.syndyka. o.wstąpieniu.bądź.odmowie.wstąpienia.do.postępowania..... X 187 188 189 190 195 204 205 206 208 211 211 212 213 217 230 237 248 251 252 254 265 265 267 Spis treści 3...Charakter.prawny.oświadczenia.o.wstąpieniu.albo.odmowie. wstąpienia.do.postępowania........................................................ 4...Wydanie.przez.sąd.postanowienia.o.podjęciu.zawieszonego. postępowania.i.skutki.procesowe.wydania.takiego. postanowienia................................................................................ IV...Podjęcie.postępowania.dotyczącego. masy.upadłości.innego.aniżeli.postępowanie.dotyczące.mienia. upadłego.na.podstawie.art..180.§.1.pkt.5.in principio KPC......... V...Podjęcie.postępowania.dotyczącego.masy.upadłości. obejmującego.wierzytelność.podlegającą.procedurze.zgłoszenia. i.uznania.w.postępowaniu.upadłościowym.przeciwko.syndykowi. na.podstawie.art..180.§.1.pkt.5.in principio.KPC........................... . . Rozdział VI. Dopuszczalność prowadzenia przez syndyka lub przeciwko niemu procesu dotyczącego masy upadłości wszczętego przez upadłego lub przeciwko niemu po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. ................................................................................................. §.26...Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.27...Dopuszczalność.prowadzenia.przez.syndyka.procesu.dotyczącego. masy.upadłości.wszczętego.przez.upadłego.po.ogłoszeniu.upadłości. obejmującej.likwidację.majątku.upadłego................................................. §.28...Kwestia.dopuszczalności.prowadzenia.procesu.dotyczącego.masy. upadłości.przeciwko.syndykowi.wszczętego.przeciwko.upadłemu. po.ogłoszeniu.upadłości.obejmującej.likwidację.majątku.upadłego..... . I...Koncepcje.na.temat.niedopuszczalności.prowadzenia. przeciwko.syndykowi.procesu.dotyczącego.masy.upadłości. wszczętego.przeciwko.upadłemu.po.ogłoszeniu.upadłości. likwidacyjnej.o.roszczenie.procesowe.obejmujące.wierzytelność. podlegającą.procedurze.zgłoszenia.i.uznania.w.postępowaniu. upadłościowym................................................................................... 1...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.niedopuszczalności. drogi.procesu.cywilnego.............................................................. 2...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.przejściowej. niedopuszczalności.drogi.sądowej............................................. 3...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.powagi.rzeczy. osądzonej........................................................................................ 4...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.istnienia.sprawy. w.toku.............................................................................................. 5...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.braku.zdolności. procesowej.upadłego..................................................................... 6...Koncepcja.odrzucenia.pozwu.z.powodu.braku.legitymacji. formalnej.upadłego....................................................................... 270 274 277 280 284 284 285 287 287 287 289 292 293 295 297 XI Spis treści 7... Koncepcja.oddalenia.powództwa.z.powodu.braku.legitymacji. procesowej.upadłego..................................................................... 8...Koncepcja.przekazania.pozwu.sędziemu.komisarzowi.jako. zgłoszenie.wierzytelności............................................................. 9....Koncepcja.zrzeczenia.się.przez.wierzyciela.prawa. do.zaspokojenia.wierzytelności.w.postępowaniu. upadłościowym.............................................................................. . II...Dopuszczalność.prowadzenia.przeciwko.syndykowi. procesu.dotyczącego.masy.upadłości.wszczętego.przeciwko. upadłemu.po.ogłoszeniu.upadłości.likwidacyjnej.o.roszczenie. procesowe.obejmujące.inne.prawa.aniżeli.wierzytelności. podlegające.procedurze.zgłoszenia.i.uznania.w.postępowaniu. upadłościowym................................................................................... Rozdział VII. Odrębności w zakresie wszczęcia, przebiegu i zakończenia procesu dotyczącego masy upadłości z udziałem syndyka. ......................... §.29..Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.30..Możliwość.wszczęcia.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.przez. syndyka.lub.przeciwko.niemu...................................................................... . . I...Wszczęcie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości. przez.syndyka...................................................................................... II...Wszczęcie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.przeciwko. syndykowi............................................................................................. . III...Zapis.na.sąd.polubowny.a.wszczęcie.procesu.dotyczącego. masy.upadłości.przez.syndyka.lub.przeciwko.niemu................... §.31..Przebieg.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka..... . . . I...Dokonywanie.przez.syndyka.czynności.procesowych. materialno-dyspozycyjnych.............................................................. II...Dopuszczenie.dowodu.z.przesłuchania.syndyka.w.charakterze. strony.oraz.dowodu.z.zeznań.syndyka.w.charakterze.świadka.. III...Dopuszczalność.wystąpienia.syndyka.z.procesów.dotyczących. masy.upadłości.................................................................................... §.32..Zakończenie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem. syndyka............................................................................................................ I...Pojęcie.zakończenia.procesu.dotyczącego.masy.upadłości. z.udziałem.syndyka............................................................................ II...Zakończenie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem. syndyka.wskutek.prawomocnego.zakończenia.procesu. podczas.trwania.postępowania.upadłościowego.obejmującego. likwidację.majątku.upadłego............................................................ III...Zakończenie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem. syndyka.wskutek.prawomocnego.zakończenia.postępowania. . . . XII 301 302 309 313 315 315 315 316 316 318 320 321 326 330 333 333 334 Spis treści upadłościowego.obejmującego.likwidację.majątku.upadłego. podczas.trwania.procesu................................................................... 1...Sytuacje.procesowe,.w.których.dochodzi.do.zakończenia. procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka. wskutek.prawomocnego.zakończenia.postępowania. upadłościowego.obejmującego.likwidację.majątku.upadłego,. podczas.trwania.procesu.............................................................. 2...Skutki.procesowe.zakończenia.procesu.dotyczącego.masy. upadłości.z.udziałem.syndyka.wskutek.prawomocnego. zakończenia.postępowania.upadłościowego.obejmującego. likwidację.majątku.upadłego.dla.dalszego.biegu.procesu...... 2.1..Wygaśnięcie.funkcji.syndyka.i.związana.z.tym.utrata. bytu.syndyka.jako.strony.procesu.cywilnego................... 2.2..Przypadki.następstwa.procesowego.w.miejsce. syndyka.................................................................................... . . 2.3..Przypadki.braku.następstwa.procesowego.w.miejsce. syndyka.................................................................................... IV...Zakończenie.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem. syndyka.wskutek.wystąpienia.syndyka.z.procesu.podczas.trwania. procesu.i.postępowania.upadłościowego.obejmującego.likwidację. majątku.upadłego................................................................................ V...Skutki.procesowe.czynności.procesowych.dokonanych. przez.podmiot,.który.był.wyznaczony.na.syndyka.po.zakończeniu. procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka.......... Rozdział VIII. Szczególne rodzaje procesów dotyczących masy upadłości z udziałem syndyka. .............................................................................................. §.33..Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.34..Syndyk.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.o.wyłączenie. składnika.majątkowego.z.masy.upadłości................................................. I...Charakter.prawny.powództwa......................................................... II...Termin.do.wytoczenia.powództwa.i.jego.charakter.prawny....... III...Żądanie.i.podstawa.faktyczna.powództwa..................................... IV...Właściwość.i.rozstrzygnięcie.sądu................................................... §.35..Syndyk.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.o.uznanie.czynności. upadłego.za.bezskuteczną............................................................................. I...Charakter.prawny.powództwa......................................................... II...Termin.do.wytoczenia.powództwa.i.jego.charakter.prawny....... III...Żądanie.i.podstawa.faktyczna.powództwa..................................... IV...Właściwość.i.rozstrzygnięcie.sądu................................................... . . . . . . . . §.36..Syndyk.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.w.sprawach. małżeńskich.................................................................................................... 336 336 337 337 339 342 344 344 347 347 348 348 351 354 358 359 359 362 363 364 365 XIII Spis treści §.37..Syndyk.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.w.sprawach.z.zakresu. prawa.pracy..................................................................................................... §.38..Syndyk.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości.w.sprawach. transgranicznych............................................................................................ Rozdział IX. Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości a stanowisko prawne innych podmiotów postępowania cywilnego w procesie. ........................................................................................... §.39..Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.40..Syndyk.a.stanowisko.prawne.innych.podmiotów.postępowania. cywilnego.uczestniczących.w.postępowaniu.upadłościowym............... . . . I...Syndyk.a.stanowisko.prawne.nadzorcy.sądowego.w.procesie. dotyczącym.masy.upadłości.............................................................. II...Syndyk.a.stanowisko.prawne.zarządcy.w.procesie.dotyczącym. masy.upadłości.................................................................................... III...Syndyk.a.stanowisko.prawne.upadłego.w.procesie.dotyczącym. i.niedotyczącym.masy.upadłości...................................................... §.41..Stanowisko.prawne.syndyka.w.procesie.dotyczącym.masy. upadłości.a.stanowisko.prawne.innych.podmiotów.zarządzających. masą.majątkową.w.procesie.dotyczącym.masy.majątkowej. objętej.zarządem............................................................................................. §.42..Stanowisko.prawne.syndyka.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości. a.stanowisko.prawne.prokuratora.w.procesach.prowadzonych. na.podstawie.art..7.i.60.KPC........................................................................ Podsumowanie. ............................................................................................................. Indeks rzeczowy. .......................................................................................................... 371 382 397 397 398 399 406 410 417 428 434 439 XIV Wstęp Celem.niniejszego.opracowania.jest.przedstawienie.zagadnień.wiążących.się.ze.sta- nowiskiem.prawnym.syndyka.jako.strony.w.strukturze.statycznej.i.dynamicznej.procesu. dotyczącego.masy.upadłości.. Dla.precyzyjnego.ustalenia.przedmiotu.badań.niezbędne.jest.uprzednie.wyjaśnienie. sposobu.rozumienia.w.pracy.pojęć.stanowiska.prawnego.syndyka.oraz.procesu.dotyczą- cego.masy.upadłości..Co.się.tyczy.pierwszego.pojęcia,.zaprezentowano.je.w.aspekcie.du- alizmu.stanowiska.prawnego.syndyka,.rozróżniając.status.prawny.syndyka.i.status.praw- ny.podmiotu.wyznaczonego.na.syndyka,.oraz.podjęto.próbę.wyjaśnienia,.w.jaki.sposób. tak.rozumiane.stanowisko.prawne.oddziałuje.na.udział.syndyka.w.strukturze.statycznej. oraz.dynamicznej.procesu.dotyczącego.masy.upadłości..Odnośnie.do.drugiego.pojęcia,. w.pracy.przyjęto,.że.proces.dotyczący.masy.upadłości.jest.skutkiem.rzeczywistego.zbie- gu.norm.prawnych.(dwóch.kolidujących.cywilnych.postępowań.sądowych.odnoszących. się.do.masy.upadłości),.do.którego.mają.zastosowanie.nieco.odmienne.regulacje.prawne. w.porównaniu.z.procesem.niedotyczącym.masy.upadłości.. Po.scharakteryzowaniu.stanowiska.prawnego.syndyka.jako.przedmiotu.badań,.z.punk- tu.widzenia.jego.udziału.w.procesie.dotyczącym.masy.upadłości,.podjęto.próbę.określenia. pozycji.prawnej.syndyka.jako.strony.w.takim.procesie..W.związku.z.tym.niezbędne.było. wyjaśnienie.kluczowych.kwestii.odnoszących.się.do.syndyka.jako.strony.procesu.według. Kodeksu.postępowania.cywilnego.oraz.Prawa.upadłościowego.i.naprawczego,.z.uwzględ- nieniem.pozycji.prawnej.syndyka.jako.strony.będącej.zarządcą.cudzego.majątku..Dla.tej. analizy.znaczenie.mają.również.przymioty.strony,.które.poddano.badaniu.w.kontekście. dualizmu.stanowiska.prawnego.syndyka,.przyjmując,.że.zdolność.sądowa.oraz.zdolność. procesowa.wiążą.się.ze.statusem.prawnym.podmiotu.wyznaczonego.na.syndyka,.zaś.legi- tymacja.procesowa.–.ze.statusem.prawnym.syndyka..Przedstawiono.także,.ze.względu.na. znaczenie.dla.praktyki.stosowania.prawa,.zagadnienia.odnoszące.się.do.oznaczania.syndy- ka.jako.strony.w.pisemnych.czynnościach.procesowych.oraz.jego.podpisu,.a.także.kwestie. nawiązujące.do.skutków.prawnych.ogłoszenia.upadłości.likwidacyjnej.dla.pełnomocnictw. procesowych.oraz.prokury,.udzielonych.przez.upadłego.w.procesie.dotyczącym.masy.upad- łości.z.udziałem.syndyka.oraz.dopuszczalności.ustanowienia.pełnomocnika.procesowego. i.prokury.przez.syndyka.zajmującego.pozycję.prawną.strony.w.takim.procesie. Po.omówieniu.kwestii,.które.zasadniczo.wiążą.się.ze.strukturą.statyczną.procesu.do- tyczącego.masy.upadłości,.niezbędne.jest.również.przedstawienie.udziału.syndyka.w.jego. strukturze.dynamicznej,.z.punktu.widzenia.odmiennych.regulacji.prawnych.tego.proce- su.w.porównaniu.z.procesem.niedotyczącym.masy.upadłości..Z.tego.względu.omówione. zostały.zagadnienia.wiążące.się.ze.wstąpieniem.syndyka.do.procesów.dotyczących.masy. upadłości.wszczętych.przez.dłużnika.lub.przeciwko.niemu.przed.ogłoszeniem.upadłości. obejmującej.likwidację.majątku.dłużnika.oraz.z.dopuszczalnością.prowadzenia.przez.syn- XV Wstęp dyka.lub.przeciwko.niemu.procesów.dotyczących.masy.upadłości,.wszczętych.przez.upad- łego.lub.przeciwko.niemu.po.ogłoszeniu.upadłości.obejmującej.likwidację.majątku.upadłe- go..Z.tego.też.powodu.poruszono.w.pracy.problematykę.odrębności.w.zakresie.wszczęcia,. przebiegu.i.zakończenia.procesu.dotyczącego.masy.upadłości.z.udziałem.syndyka.oraz. szczególnych.rodzajów.procesów.dotyczących.masy.upadłości.z.jego.udziałem. W.zamiarze.doprecyzowania.stanowiska.prawnego.syndyka.w.procesie.dotyczącym. masy.upadłości.przedstawiono.je.w.porównaniu.ze.stanowiskami.prawnymi.innych.pod- miotów.postępowania.cywilnego.w.procesie. Przeprowadzone.rozważania.kończy.krótkie.podsumowanie,.w.którym.podjęto.próbę. sformułowania.kilku.wniosków.de lege ferenda. Przedmiot.badań.w.niniejszej.pracy.wpłynął.na.dobór.badawczych.metod.prawni- czych1..Złożoność.zagadnień.wiążących.się.ze.stanowiskiem.prawnym.syndyka.w.proce- sie.dotyczącym.masy.upadłości.nakazuje.uwzględnienie.pluralizmu.metod.badawczych.. Dlatego.w.pracy.posłużono.się.kilkoma.metodami.prawniczymi.właściwymi.ze.względu. na.przedmiot.analizy,.co.zwiększy.możliwość.bardziej.kompleksowego.i.pełnego.przed- stawienia.podjętego.tematu. Zasadniczą.metodą.badawczą.przyjętą.w.rozprawie.jest.metoda.analizy.dogmatycznej,. w.której.uwzględniono.logikę,.argumentację,.analizę.i.hermeneutykę2..Metodę.tę.uzupeł- niono.podejściem.historycznym.w.prawoznawstwie,.gdyż.prawo.stanowi.część.kultury. społecznej.(prawo.jako.zjawisko.społeczne.jest.tworem.historii).i.wielu.instytucji.nie.da.się. wyjaśnić.bez.poznania.ich.historycznej.genealogii3..Dopełnieniem.podejścia.historyczne- go.w.prawoznawstwie.jest.metoda.prawonoporównawcza4,.która.ma.jednak.w.pracy.zna- czenie.uboczne..Jako.zasadniczy.przedmiot.badań.komparatystycznych.wybrano.prawo. niemieckie..Stanowi.ono.szczególnie.przydatny.materiał.badawczy.z.punktu.widzenia.celu. niniejszej.pracy,.gdyż.historycznie.prawo.niemieckie.obowiązywało.w.byłych.dzielnicach. pruskich,.jego.dorobek.stanowił.punkt.wyjścia.i.podstawę.wielu.teoretycznych.rozpraw. polskich.przedstawicieli.nauki.postępowania.cywilnego.i.upadłościowego,.zaś.prawo.pol- skie.pozostawało.i.nadal.pozostaje.pod.znacznym.wpływem.prawa.niemieckiego.. 1.J. Stelmach, B. Bożek.(Metody.prawnicze,.Kraków.2004,.s..34).zauważyli,.że.termin.„metody. prawnicze”.może.być.postrzegany.w.trojaki.sposób,.a.mianowicie.jako.metody:.praktyczne.(sto- sowane.przez.praktyków.w.interpretacji.obowiązującego.prawa),.dogmatycznoprawne.(stosowane. w.rozważaniach.nad.poszczególnymi.instytucjami.prawnymi),.teoretyczne.(stosowane.w.teorii.prawa. i.filozofii)..W.niniejszym.opracowaniu.pojęcie.metody.prawniczej.użyto.w.rozumieniu.dogmatycz- noprawnym. 2.Zob..J. Stelmach, B. Brożek,.Metody.prawnicze,.s..37. 3.Według.J. Bardacha (Themis a Klio,.czyli.o.potrzebie.podejścia.historycznego.w.prawoznaw- stwie,.[w:].Zagadnienia.metodologiczne.prawoznawstwa,.pod.red..J. Wróblewskiego,.Wrocław.1982,. s..24,.26).podejście.historyczne.w.prawoznawstwie.implikuje.szerszy.aspekt.badawczy.aniżeli.metoda. historyczna,.gdyż.zakłada.widzenie.całościowe,.które.może.zostać.osiągnięte.przez.zastosowanie. różnych.metod.badawczych,.a.nie.wyłącznie.zabiegi,.jakie.mogą.zostać.podjęte.przy.pomocy.technik. badawczych.(ibidem,.s..23). 4.Zob..szerzej.S. Rozmaryn,.Z.teorii.badań.i.prac.prawno-porównawczych,.PiP.1966,.Nr.2,.s..398; L. Lubiński,.Przedmiot.komparatystyki.prawa.procesowego,.[w:].Proces.cywilny..Nauka.–.Kodyfikacja. –.Praktyka..Księga.jubileuszowa.dedykowana.Profesorowi.Feliksowi.Zedlerowi,.pod.red..P. Grzegor- czyka, K. Knoppka, M. Walasika,.Warszawa.2012,.s..1069.i.n. XVI Wstęp Z.powodu.zróżnicowanej.struktury.pracy,.podstawową.jednostką.systematyzacyjną. jest.paragraf..Numeracja.paragrafów.wzrasta.niezależnie.od.układu.rozdziałów,.dlatego. w.odesłaniach.będą.wskazane.numery.paragrafów.bez.oznaczania.numeru.rozdziałów,.co. ułatwi.poruszanie.się.w.tekście. W.pracy.uwzględniono.stan.prawny.obowiązujący.na.dzień.31.3.2013.r. Monografia.stanowi.poprawioną.wersję.rozprawy.doktorskiej.obronionej.na.Wydziale. Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu.Łódzkiego.w.grudniu.2012.r. Pragnę.w.tym.miejscu.serdecznie.podziękować.Promotorowi.pracy.–.Panu.prof..nadzw.. dr..hab..Sławomirowi Cieślakowi za.życzliwą.opiekę.i.pomoc,.której.udzielił.mi.w.toku.przy- gotowania.rozprawy,.a.ponadto.za.wsparcie.merytoryczne,.wnikliwe.uwagi.i.wskazówki,. które.pozwoliły.na.właściwe.ukształtowanie.rozprawy.. Na.ostateczny.kształt.monografii.w.istotny.sposób.wpłynęły.cenne.i.wszechstronne. uwagi.Recenzentów.–.prof..nadzw..dr..hab..Andrzeja Jakubeckiego.oraz.prof..nadzw..dr.. hab..Józefa Jagieły, którym.składam.serdeczne.wyrazy.podziękowania. Słowa.szczególnego.podziękowania.kieruję.do.Pana.Profesora.zw..dr..hab..Janusza Jankowskiego.–.Kierownika.Katedry.Postępowania.Cywilnego.i.Uniwersytetu.Łódzkiego. –.za.wieloletnią.opiekę.naukową,.okazaną.pomoc.i.inspirację.intelektualną.do.dalszej.pra- cy.naukowej. Warszawa,.czerwiec.2013.r... ..........dr.Przemysław Feliga . . . XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa aust..KO..................................Kaiserliche Verordnung.z..10.12.1914.r..über.die.Einführung. einer.Konkursordnung,.einer.Ausgleichsordnung.und.einer. Anfechtungsordnung.(RGBl..s..337) BGB.........................................Bürgerliches Gesetzbuch.z.16.8.1896.r..(RGBl..s..195) ChinKPC................................ustawa.z.9.4.1991.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.uchwa- lona.na.4..posiedzeniu.Ogólnochińskiego.Zgromadzenia. Przedstawicieli.Ludowych. ChinPrUp.................................ustawa. z. 27.8.2006. r.. –. Prawo. upadłościowe. przedsię- biorstw.uchwalona.na.23..posiedzeniu.Komitetu.Stałego. 10.. Ogólnochińskiego. Zgromadzenia. Przedstawicieli. Ludowych C.Com.....................................Ordonnance. n°2000-912. du. 18. septembre. 2000. rélati- ve.á.la.partie.Législative.du.Code.de.commerce,.J.O..n°219. du.21.septembre.2000,.p..14783,.texte.n°22. CzPrUp...................................Zákon.182/2006.ze.dne.30.3.2006.o.úpadku.a.způsobech.jeho. řešení.(insolvenční zákon) dKPC.......................................rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.29.11.1930.r.. –.Kodeks.postępowania.cywilnego.(Dz.U..z.1930.r..Nr.83,. poz..651) EKPCz.....................................Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Podstawowych. Wolności.(Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284) EGGVG...................................Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz z.27.1.1877.r.. (RGBl..s..77) InsO.........................................Insolvenzordnung.z.5.10.1994.r..(BGBl..s..2866) IO.............................................Bundesgesetz über das Insolvenzverfahren.(Insolvenzordnung. –.IO).z.10.12.1914.r..(RGBl..s..337) KC............................................ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..z.1964.r..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KH...........................................rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.6.1934.r.. –.Kodeks.Handlowy.(Dz.U..z.1934.r..Nr.57,.poz..502.ze.zm.) KK............................................ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553. ze.zm.) XIX Wykaz skrótów KomSEgzU.............................ustawa.z.29.8.1997.r..o.komornikach.sądowych.i.egzekucji.(t.j.. Dz.U..z.2011.r..Nr.231,.poz..1376.ze.zm.) KP............................................ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,. poz..94.ze.zm.) KPA.........................................ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyj- nego.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..267.ze.zm.) KPC.........................................ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. (Dz.U..z.1964.r..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KrRejSU..................................ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(t.j.. Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.) KRO.........................................ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(Dz.U.. z.2012.r..poz..788.ze.zm.) KSCU......................................ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywil- nych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.ze.zm.) KSH.........................................ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U.. z.2000.r..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KWU.......................................ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j.. Dz.U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.ze.zm.) KZ............................................rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.10.1933.r..–. Kodeks.zobowiązań.(Dz.U..z.1933.r..Nr.82,.poz..598.ze.zm.) LicSyndykU............................ustawa.z.15.6.2007.r..o.licencji.syndyka.(Dz.U..Nr.123,.poz..850. ze.zm.) niem..KO................................Konkursordnung.vom.10.2.1877.r..(RGBl..s..351) öHGB......................................Unternehmensgesetzbuch.(Handelsgesetzbuch).z..10.5.1897.r.. (RGBl..s..219). öZPO.......................................Gesetz.z.1.8.1895.r..über das gerichtliche Verfahren in bür- gerlichen Rechtsstreitigkeiten.(Zivilprozessordnung).(RGBl.. s..113) PrAut.......................................ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrew- nych.(t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.ze.zm.) PrPrywM................................ustawa.z.4.2.2011.r..–.Prawo.międzynarodowe.prywatne.(Dz.U.. Nr.80,.poz..432.ze.zm.) PrUp..........................................rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.24.10.1934.r.. –.Prawo.upadłościowe.(t.j..Dz.U..z.1991.r..Nr.118,.poz..512. ze.zm.) PrUpN.....................................ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze. (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.175,.poz..1361.ze.zm.) PrUSP......................................ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..427.ze.zm.) XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: