Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 008096 15707568 na godz. na dobę w sumie
Starożytne klucze radości. Zmień sposób myślenia i otwórz się na szczęście - książka
Starożytne klucze radości. Zmień sposób myślenia i otwórz się na szczęście - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2928-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedyną miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest to, jak wiele radości odczuwasz każdego dnia

Naprawdę żyje tylko ten, kto nieustannie cieszy się z życia
Menander

Od zarania dziejów wszyscy poszukują szczęścia. Szczęście. Jego definicji jest tyle, ilu ludzi na świecie, a może nawet więcej. Często terminem tym określa się rodzaj stałego i długofalowego poczucia zadowolenia ze wszystkich aspektów życia. Ale czy w takiej postaci jest ono w ogóle do osiągnięcia?

Czym szczęście jest dla Ciebie? Czy jest to błyskotliwa kariera oraz spełnienie na niwie zawodowej i materialnej? A może ciepłe domowe ognisko, wypełnione miłością? Albo coś jeszcze zupełnie innego? Wiecznie na to czekasz, zastanawiając się, z którego kierunku nadejdzie? Tymczasem to coś już jest przy Tobie, było tam od zawsze! Jeśli uświadomisz sobie, że jesteś istotą, której prawdziwą naturą jest bezgraniczna radość, osiągniesz stan, w którym świadomie będziesz potrafił nadać swojemu życiu wymarzony kierunek.

Trzymasz przed sobą Starożytne klucze radości. To właśnie ta książka odsłania niezwykle skuteczne, znane już od tysiącleci, a jednocześnie proste techniki, które pozwolą Ci uzmysłowić sobie pełnię Twojego potencjału. Co najważniejsze, przyswojenie sobie tych wyjątkowych umiejętności zajmie Ci nie więcej niż dwadzieścia minut dziennie. To wystarczy do przeformułowania swojego światopoglądu tak, byś mógł doświadczyć rzeczywistości, której pragniesz.Patron książki:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Starożytne klucze radości. Zmień sposób myślenia i otwórz się na szczęście Autor: Tomislav Tomić Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2928-2 Tytuł oryginału: Ancient Keys of Joy: Discover the Ancient Secrets of Authentic Happiness! Format: A5, stron: 184 Jedyną miarą prawdziwego sukcesu w życiu jest to, jak wiele radości odczuwasz każdego dnia • Czy pragniesz zaznać w swoim życiu radości i wewnętrznego spokoju? • Czy chciałbyś zacząć przeżywać życie, o jakim zawsze marzyłeś? Życie, które zawsze uważałeś za swoje przeznaczenie? • Czy chciałbyś, by zaczęły towarzyszyć Ci poczucie celu i pasja życia? • Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, ta książka jest dla Ciebie! Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Naprawdę żyje tylko ten, kto nieustannie cieszy się z życia Menander Od zarania dziejów wszyscy poszukują szczęścia. Szczęście. Jego definicji jest tyle, ilu ludzi na świecie, a może nawet więcej. Często terminem tym określa się rodzaj stałego i długofalowego poczucia zadowolenia ze wszystkich aspektów życia. Ale czy w takiej postaci jest ono w ogóle do osiągnięcia? Czym szczęście jest dla Ciebie? Czy jest to błyskotliwa kariera oraz spełnienie na niwie zawodowej i materialnej? A może ciepłe domowe ognisko, wypełnione miłością? Albo coś jeszcze zupełnie innego? Wiecznie na to czekasz, zastanawiając się, z którego kierunku nadejdzie? Tymczasem to coś już jest przy Tobie, było tam od zawsze! Jeśli uświadomisz sobie, że jesteś istotą, której prawdziwą naturą jest bezgraniczna radość, osiągniesz stan, w którym świadomie będziesz potrafił nadać swojemu życiu wymarzony kierunek. Trzymasz przed sobą Starożytne klucze radości. To właśnie ta książka odsłania niezwykle skuteczne, znane już od tysiącleci, a jednocześnie proste techniki, które pozwolą Ci uzmysłowić sobie pełnię Twojego potencjału. Co najważniejsze, przyswojenie sobie tych wyjątkowych umiejętności zajmie Ci nie więcej niż dwadzieścia minut dziennie. To wystarczy do przeformułowania swojego światopoglądu tak, byś mógł doświadczyć rzeczywistości, której pragniesz. Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl SPIS TRE¥CI Zamiast wstÚpu CzÚĂÊ I: RadoĂÊ w nas Rozdziaï 1. Czy potrzebujemy powodu, aby byÊ szczÚĂliwi? RadoĂÊ jako miara prawdziwego sukcesu Rozdziaï 2. O technikach przedstawionych w ksiÈĝce „Magiczne odpowiedzi” Zastosowanie opisanych w ksiÈĝce praktyk — dwa sïowa-klucze Twój umysï i medytacja jako děwignie CzÚĂÊ II: Kreacja rzeczywistoĂci Rozdziaï 3. Niezliczone formy rzeczywistoĂci Czym jest „nasza” rzeczywistoĂÊ? Baza wszystkiego ¥wiat czÚstotliwoĂci Rozdziaï 4. Znaczenie myĂli Efekt placebo Obiektywna rzeczywistoĂÊ a nasze postrzeganie MyĂli — most ïÈczÈcy CiÚ z rzeczywistoĂciÈ, której doĂwiadczasz Opór wobec niechcianego oznacza skoncentrowanie siÚ na niechcianym 11 17 19 23 24 24 26 31 32 35 37 43 44 45 46 47 8 STARO¿YTNE KLUCZE RADO¥CI Rozdziaï 5. Jak ksztaïtujÈ siÚ przekonania Pragnienia niezwiÈzane z przekonaniami Jak uĂwiadomiÊ sobie wïasne przekonania i „przeprogramowaÊ” je 55 Rozdziaï 6. PrzyĂpieszamy proces kreacji wymarzonej rzeczywistoĂci 57 59 60 61 62 64 65 66 67 67 69 Dekrety afirmacyjne Wywoïywanie poĝÈdanych wibracji Dekret afirmacyjny ïaknie uwagi Trzy zasadnicze bïÚdy Dlaczego wciÈĝ nie jesteĂ tym, kim chciaïbyĂ byÊ Nowe idee — spodziewaj siÚ oporu Konceptualizacja dekretu afirmacyjnego Metoda stopniowania Nowa idea i zespolenie wibracji Rytm kreacji rzeczywistoĂci Jak ïatwo wyksztaïciÊ w sobie nawyk Ăwiadomego 51 53 69 70 73 75 77 81 82 85 89 91 92 92 95 101 113 115 kontrolowania myĂli „Pozytywne” i „negatywne” myĂlenie to tylko etykietki Rozdziaï 7. Jaki typ wibracji wysyïasz w danej chwili? Lista cech Rozdziaï 8. Jak otoczenie wpïywa na nasze nowe idee Rozdziaï 9. Akceptacja Najdoskonalszy punkt startowy Rozdziaï 10. Tworzenie problemów (problemy jako wyzwania) Gïówne ěródïo problemów Problemy obiektywne oraz subiektywne Problemy duĝe i caïkiem maïe Zasada 85/15 Rozdziaï 11. UĂwiadamiamy sobie nasze potrzeby serca Wytyczanie i realizacja celów — magiczne klucze Czy powinno siÚ wyznaczaÊ termin na realizacjÚ swoich celów? Rozdziaï 12. Jak zerwaÊ z rutynÈ dnia codziennego Spis treĂci 9 CzÚĂÊ III: Medytacja Rozdziaï 13. Kilka sïów na temat medytacji Czym jest medytacja? Medytacja — odkrywamy wewnÚtrznÈ radoĂÊ Próba i bïÈd kontra decyzja i praktyka Medytacja a religia Medytacja a nieĂwiadomoĂÊ Doznawanie przyjemnoĂci jako przeszkoda PojÚcie oĂwiecenia Czy medytacja moĝe zaszkodziÊ? 123 124 127 129 129 130 132 133 135 Rozdziaï 14. O tym, jak trudno jest wygospodarowaÊ na medytacjÚ 20 minut dziennie (i jak stworzyÊ czas) 137 CzÚĂÊ IV: Nasza „prawdziwa natura” Rozdziaï 15. Kim jestem? Utoĝsamianie siÚ z wïasnÈ osobowoĂciÈ Akceptacja paradygmatów Porównywanie siebie z innymi CzÚĂÊ V: Wprowadzenie do medytacji Rozdziaï 16. Techniki medytacji Przygotowanie Magiczna formuïa relaksacji Medytacja děwiÚkiem (mantra) Medytacja oddechu Rozdziaï 17. NajczÚĂciej zadawane pytania dotyczÈce medytacji Rozdziaï 18. Zakoñczenie DziÚkujÚ Ci O autorze 145 147 152 153 157 158 158 159 161 165 177 181 182 ROZDZIA’ 12. JAK ZERWAm Z RUTYNk DNIA CODZIENNEGO Ryby zapominajÈ, ĝe ĝyjÈ w wodzie. Ludzie zapominajÈ, ĝe ĝyjÈ otoczeni magiÈ tao. Konfucjusz W szystko we WszechĂwiecie nieustannie porusza siÚ i rozsze- rza. W ciÈgïym ruchu jest energia, z której zbudowane jest wszystko, z nami samymi wïÈcznie. Tymczasem rutyna, która nie- postrzeĝenie wkrada siÚ w nasze ĝycie, sprawia, ĝe wiÚkszoĂÊ z nas przestaje dostrzegaÊ otaczajÈcÈ ich magiÚ. Nasze zmysïy zatraciïy znacznÈ czÚĂÊ swojej wraĝliwoĂci. Jemy, pijemy, kochamy siÚ i spacerujemy zawsze w ten sam sposób. Sta- wiamy opór nowemu i nieustannie odkïadamy na póěniej sma- kowanie ĝycia, zupeïnie jak gdybyĂmy oczekiwali, ĝe wydarzy siÚ coĂ niesïychanego, co zmotywuje nas i pobudzi do zmiany. Taka motywacja jest jednak poza naszym zasiÚgiem. ¿ycie przepïywa obok nas, a utraconego czasu nie da siÚ juĝ odzyskaÊ. Tymczasem perfekcyjnie dopracowane dzieïo zwane „ludzkim ĝyciem” czeka jedynie na okazjÚ, by rozkwitnÈÊ i objawiÊ swoje piÚkno. 116 CZ}¥m II KREACJA RZECZYWISTO¥CI Namalowanie obrazu Mony Lisy jest bez cienia wÈtpliwoĂci osiÈgniÚciem artystycznym na miarÚ mistrza. Jednak sztukÈ godnÈ najwiÚkszego uznania jest stworzenie przygody z gliny dnia codzien- nego. Stworzenie prawdziwego doznania ze zwykïego spaceru, po- rannej kawy, spotkania z przyjacióïmi, zabawnej komedii… Kluczem jest tu czasownik „tworzyÊ”. Aby jednak stworzyÊ coĂ zupeïnie nowego, musisz zaczÈÊ spoglÈdaÊ na ludzi i wydarzenia z nieco innej perspektywy. RzeczywistoĂÊ, która zdominowaïa Twoje ĝycie, jest odzwierciedleniem Twojego obecnego punktu widzenia. Z takiego punktu widzenia nie da siÚ zobaczyÊ niczego nowego. *** Kaĝdy dzieñ twojego ĝycia jest stronÈ twojej historii. stare przysïowie arabskie *** Kaĝdego dnia szukaj nowych dróg dla starych rzeczy. Baw siÚ ĝy- ciem. Eksperymentuj: x Od czasu do czasu zmieñ swojÈ drogÚ do pracy. x Zaparkuj swój samochód na innym stanowisku. x Wprowadě do swojej diety danie, którego nigdy wczeĂniej nie jadïeĂ. x Od czasu do czasu rób zakupy spoĝywcze w sklepie, w którym jeszcze nie byïeĂ. x Tymczasowo zmieñ rozkïad miejsc przy stole kuchennym. x Kaĝdego dnia staraj siÚ dostrzec w swoim otoczeniu nowy szczegóï. x Zamów w kawiarni napój, którego jeszcze nigdy nie pró- bowaïeĂ. Rozdziaï 12. Jak zerwaÊ z rutynÈ dnia codziennego 117 x Przynajmniej raz w tygodniu spÚdě dzieñ bez oglÈdania te- lewizji i lektury dziennika. x Obejrzyj film, na który nigdy byĂ siÚ nie zdecydowaï. x Przyjrzyj siÚ ludziom, których znasz od lat, jak gdybyĂ spotkaï ich po raz pierwszy; spróbuj odszukaÊ w nich nowe, nieznane wczeĂniej cechy. Weě pod uwagÚ, ĝe charakter stosunków ïÈczÈcych tych samych ludzi z innymi osobami moĝe byÊ zu- peïnie inny od tego, jaki ïÈczy ich z TobÈ. PostrzegajÈc ich wszystkich zawsze w ten sam sposób, nie pozwalasz ani im, ani sobie samemu poznaÊ siebie nawzajem. *** Badania naukowe dowiodïy, ĝe ludzie, którzy poszukujÈ nowych sposobów na wykonywanie codziennych, dobrze znanych czyn- noĂci, uaktywniajÈ w mózgu caïkiem nowe komórki. Czytaj: komórki juĝ tam byïy, my jednak nie wykorzystywaliĂmy ich w Ăwiadomy sposób. Tymczasem to nie wszystko: w reakcji na zmianÚ naszego punktu widzenia „przeprogramowuje” siÚ caïa sieÊ neuronowa w naszym mózgu. Ci, którzy zdajÈ sobie sprawÚ ze znaczenia i nie- zwykïego potencjaïu naszego mózgu, zadajÈ sobie zapewne pyta- nie: jak wiele tracimy kaĝdego dnia, ĝyjÈc i pracujÈc niezmiennie w ten sam sposób? *** Rutyna niszczy naszÈ ludzkÈ kreatywnoĂÊ, czyli coĂ, czego kaĝdy z nas bardzo potrzebuje. Pozwól, by Twoje reakcje na wydarzenia wokóï Ciebie byïy „Ăwieĝe”: kaĝdÈ z nich twórz na uĝytek wyïÈcznie tej jednej, specyficznej sytu- acji. Nie dopuĂÊ, by Twoje reakcje przerodziïy siÚ w rutynowe zacho- wania, odgrywane kaĝdorazowo w okreĂlonej sytuacji. 118 CZ}¥m II KREACJA RZECZYWISTO¥CI Za kaĝdym razem, gdy postrzegasz kogoĂ poprzez stworzony wczeĂniej schemat, przestajesz byÊ czïowiekiem, a stajesz siÚ ro- botem. Za kaĝdym razem, gdy w sposób sztampowy reagujesz na wydarzenia obok siebie, dïawisz swojÈ kreatywnoĂÊ i popadasz w otÚpienie. Antyglobalistyczne protesty przeciwko zanieczyszczaniu Ărodowi- ska, antyglobalistyczne wystÈpienia przeciwko ociepleniu klimatu, marsze przeciwko terroryzmowi… Dlaczego nikt nie zaprotestuje przeciwko globalnemu otÚpieniu, które postÚpuje kaĝdego dnia? Czymĝe jest zniszczenie dokonywane przez terroryzm, zanie- czyszczenie Ărodowiska i zmiany klimatyczne wobec faktu, ĝe wiÚk- szoĂÊ ludzi „nie ĝyje” tak czy owak? Drĝymy przed Dniem SÈdu Ostatecznego, gdy tymczasem nasze ĝycie tu i teraz jest nam zupeïnie obojÚtne. Wypatrujemy jutra… i nastÚpnego dnia…i jeszcze jednego… Czekamy, aĝ wydarzy siÚ jakiĂ cud, i nie potrafimy sobie uzmy- sïowiÊ, ĝe ĝycie samo w sobie jest cudem najwspanialszym z moĝ- liwych. Ten cud dokonuje siÚ wïaĂnie teraz, na naszych oczach, bez wzglÚdu na to, kim jesteĂmy i jaka jest nasza pozycja w spo- ïeczeñstwie. Rutyna przeczy naturze ĝycia. Ze wszystkich siï unikaj wyko- nywania jakiejkolwiek czynnoĂci zawsze w ten sam sposób. *** Kiedy siÚ kochasz, kochaj siÚ, jak gdybyĂ nigdy nie robiï tego wcze- Ăniej. Traktuj swojego partnera, jak gdybyĂ dopiero co go poznaï, i nie obiecuj sobie niczego po spotkaniu. Po prostu relaksuj siÚ, baw i rozkoszuj siÚ grÈ. DziÚki takiemu podejĂciu oboje dacie sobie szansÚ naprawdÚ poznaÊ siÚ nawzajem i doĂwiadczyÊ siebie w peïni. Uczucie znudzenia w wieloletnich zwiÈzkach nie pojawia siÚ dlatego, ĝe od dïugiego czasu jesteĂ zwiÈzany wciÈĝ z tÈ samÈ osobÈ, ale gïównie dlatego, ĝe po pewnym czasie zaczynasz spoglÈdaÊ na swojego partnera w ten sam, ustalony juĝ sposób. To samo dotyczy stosunków z innymi luděmi z Twojego otoczenia. Rozdziaï 12. Jak zerwaÊ z rutynÈ dnia codziennego 119 „Gdy kochasz siÚ z mÚĝczyznÈ lub kobietÈ, spraw, by byïo to wielkie ĂwiÚto. Za kaĝdym razem tchnijcie w to nowego ducha. Zatañczcie, zanim zaczniecie siÚ kochaÊ. Pomódlcie siÚ, zanim to siÚ stanie. Pobiegnijcie do lasu i kochajcie siÚ wïaĂnie tam. Wybierzcie siÚ po- pïywaÊ i kochajcie siÚ w wodzie. W ten sposób kaĝdy akt miïosny wzbudzi w Was coraz to wiÚksze pokïady wraĝliwoĂci, a miïoĂÊ nigdy nie stanie siÚ nudna i pozbawiona smaku” — Osho *** Poszukuj nowych doznañ, a Twoje ĝycie stanie siÚ sztukÈ. JeĂli dodasz do tego regularnÈ medytacjÚ, uczucie ĂwieĝoĂci i radoĂci ĝycia bÚdzie towarzyszyÊ Ci kaĝdego dnia. *** Identyczne zapatrywania na ĝycie sprawiajÈ, ĝe wielu z nas nie do- strzega dróg wyjĂcia z sytuacji, które wywoïujÈ nasz dyskomfort. Czy uwaĝasz, ĝe najwiÚksi mistrzowie sztuki postrzegali ĝycie, podobnie jak wiÚkszoĂÊ ludzi? Gdyby tak byïo, z pewnoĂciÈ nie byliby w stanie dostrzec wszechogarniajÈcego piÚkna wokóï nas i przekazaÊ go innym w zrozumiaïym dla nich jÚzyku. *** Niepodobna wejĂÊ dwa razy do tej samej rzeki. Heraklit z Efezu *** Dlaczego ludzie idÈ przez ĝycie otÚpieni rutynÈ, pokornie akceptujÈc to, ĝe wykorzystujÈ jedynie uïamek swojego potencjaïu? Czyĝby, tworzÈc Ăwiat, Stwórca popeïniï bïÈd?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Starożytne klucze radości. Zmień sposób myślenia i otwórz się na szczęście
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: