Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 010448 11038627 na godz. na dobę w sumie
Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 508
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-878-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podstawowym celem pracy jest analiza statusu ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym.
W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: Autorka przedstawia problematykę osobowości prawnej i ułomnej osobowości prawnej w prawie Federacji Rosyjskiej, prawie francuskim, niemieckim, angielskim i amerykańskim oraz prawie Wspólnoty Europejskiej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MARLENA WACH · STATUS U£OMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M. Safjan, J. Jastrzębski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA E. Cała-Wacinkiewicz CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO A. Mezglewski, A. Tunia WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO U. Drozdowska CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW PACJENTA B. Szmulik SKARGA KONSTYTUCYJNA. POLSKI MODEL NA TLE PORÓWNAWCZYM D. Wacinkiewicz KONTROLA I NADZÓR W PRAWIE KOMUNALNYM D. Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŚCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA A. Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE www.sklep.beck.pl STATUS U£OMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM MARLENA WACH Redakcja: Aneta Flisek Recenzenci: Prof. dr hab. Henryk Cioch Prof. UW dr hab. Michał Romanowski ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-7483-878-8 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI Literatura................................................................................................................... XVII Wprowadzenie........................................................................................................ Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej ..................................... § 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć.................................................. § 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa .................................... § 3. Rozwój historyczny osób prawnych .................................................. I. Teorie dotyczące osobowości prawnej.................................. 1. Teorie fikcyjnej osoby prawnej ........................................... 2. Teorie realnej osoby prawnej............................................... 3. Osoba prawna jako konstrukcja prawna ......................... § 4. Cechy osoby prawnej............................................................................... I. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych ...... 1. Nasciturus ................................................................................... II. Zdolność sądowa osób prawnych w ujęciu historycznym ................................................................................... III. Sposoby tworzenia osób prawnych i uzyskanie osobowości ...................................................................................... 1. Normatywne nadanie osobowości prawnej................... IV. Charakter prawny statutu........................................................... 1. Statut jako akt normatywny prawa przedmiotowego ... 2. Statut jako pozaprawny akt normatywny organizacji społecznej ................................................................................... 3. Koncepcja cywilistyczna statutu ........................................ V. Wpis w rejestrze sądowym......................................................... 1. Charakter wpisu........................................................................ 2. Skutki wpisu lub jego braku................................................. 3. Inne rejestry, ewidencje ........................................................ VI. Działanie przez organy ................................................................ VII. Wyodrębnienie majątku osoby prawnej i odpowie- dzialność za zobowiązania.......................................................... VIII. Ochrona dóbr osobistych ........................................................... § 5. Podmiotowość prawna a przyznanie statusu przedsiębiorcy .. 1 15 15 21 22 25 25 30 31 33 36 39 43 46 49 51 52 53 54 57 58 60 61 62 65 68 69 V Spis treści § 6. Zagadnienie statutu personalnego w aspekcie międzynarodowym.................................................................................. § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Koncepcje ułomnych osób prawnych............................ § 1. Uwagi wstępne........................................................................................... § 2. Proponowane określenia terminologiczne ..................................... § 3. Geneza kształtowania się ułomnych osób prawnych .................. § 4. Tendencje w literaturze i orzecznictwie.......................................... § 5. Zdolność prawna ułomnych osób prawnych jako cecha normatywna............................................................................................... § 6. Przyznanie zdolności sądowej ułomnym osobom prawnym.... I. Zdolność sądowa w orzecznictwie ......................................... § 7. Zmiany prawa a aktualność koncepcji ułomnych osób prawnych .................................................................................................... I. Zmiany w prawie handlowym .................................................. II. Zmiany w zakresie prawa cywilnego ..................................... § 8. Odpowiedzialność za zobowiązania ułomnych osób prawnych .................................................................................................... I. Odpowiedzialność subsydiarna członków........................... § 9. Przyjęte rozwiązanie uregulowania statusu ułomnych osób prawnych .................................................................................................... § 10. Podsumowanie......................................................................................... Rozdział III. Ułomne osoby prawne jako korporacje ..................... § 1. Uwagi wprowadzające............................................................................. § 2. Ogólna charakterystyka korporacji i zakładów ............................. § 3. Osoby prawne i ułomne osoby prawne jako podmioty typu korporacyjnego......................................................................................... I. Cechy korporacji............................................................................ 1. Członkostwo w korporacji .................................................... 2. Zrzeszenie osób......................................................................... 3. Realizacja wspólnego celu .................................................... 4. Dobrowolność tworzenia i przynależności .................... 5. Możliwość liczbowego określenia składu członkowskiego........................................................................ 6. Swoboda w określaniu stosunków organizacyjnych ... 7. Zależność organizacyjna między członkiem a korporacją ............................................................................... 8. Tworzenie norm korporacyjnych....................................... 9. Trwałość korporacji................................................................. § 4. Korporacje w systemach prawa obcego........................................... § 5. Konstrukcje prawne typu zakładowego ........................................... 75 78 87 87 89 93 100 109 114 117 126 128 130 136 137 138 140 147 147 148 150 159 160 162 165 167 168 169 171 172 174 175 178 VI Spis treści I. Fundacja ............................................................................................ 1. Fundacja przed rejestracją .................................................... 2. Status fundacji ........................................................................... 3. Status fundacji w innych systemach prawnych............. II. Państwowe osoby prawne .......................................................... III. Wojewódzkie osoby prawne...................................................... IV. Samorządowe jednostki organizacyjne jako struktury 179 183 185 186 188 195 typu zakładowego.......................................................................... 196 § 6. Osoby prawne posiadające cechy zarówno korporacji, jak i zakładów ............................................................................................ § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych ............ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Modelowe ułomne osoby prawne....................................................... I. Handlowe spółki osobowe w świetle Kodeksu handlo- wego oraz Kodeksu spółek handlowych............................... 1. Spółka jawna, spółka komandytowa jako ułomny 198 206 215 215 219 221 podmiot prawa w Kodeksie handlowym........................ 222 2. Projekt ustawy KSH w odniesieniu do spółek osobowych ................................................................................. 2.1. Dwa odmienne stanowiska w kwestii natury prawnej spółek osobowych ........................................ 3. Spółki osobowe na tle Kodeksu spółek handlowych .. II. Spółka w organizacji – zarys rozwoju problemu na tle Kodeksu handlowego oraz Kodeksu spółek handlowych...................................................................................... 1. Powstanie i organizacja .......................................................... 2. Działanie i odpowiedzialność spółki w organizacji..... § 3. Sporne rodzaje ułomnych osób prawnych ...................................... I. Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej ............ 1. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej .............. II. Stowarzyszenie zwykłe ................................................................ 1. Stowarzyszenie zwykłe jako ułomna osoba prawna .... III. Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń...... IV. Charakter prawny pracowniczej kasy zapomogowo- -pożyczkowej.................................................................................... V. Charakter prawny spółki cywilnej .......................................... 1. Próby upodmiotowienia spółki cywilnej......................... 2. Zdolność sądowa spółki cywilnej – analiza 226 227 228 234 239 244 248 251 262 265 267 271 273 276 282 historyczna ................................................................................. 284 3. Spółka cywilna na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego .............................................................................. 286 VII Spis treści 4. Podsumowanie zagadnienia ................................................. VI. Spółdzielnia przed rejestracją ................................................... 289 290 1. Odpowiedzialność za zobowiązania przed zarejestrowaniem spółdzielni i po jej zarejestrowaniu ........................................................................ VII. Partie polityczne jako realnie istniejące organizacje polityczne ......................................................................................... 1. Osobowość prawna i zdolność prawna partii 297 300 politycznych............................................................................... 305 2. Partie niezarejestrowane, działające na podstawie ustawy o partiach politycznych z 1990 i 1997 r. .......... 3. Partia polityczna przed rejestracją..................................... 4. Podsumowanie zagadnienia ................................................. VIII. Związki zawodowe niezarejestrowane .................................. § 4. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział V. Ułomne osoby prawne w wybranych systemach prawa obcego ................................................................................................... § 1. Uwagi ogólne .............................................................................................. § 2. Prawo Federacji Rosyjskiej .................................................................... I. Osoby prawne w prawie Federacji Rosyjskiej .................... 1. Pojęcie i cechy osoby prawnej............................................. 2. Organizacyjno-prawne formy podmiotów 309 313 315 316 319 327 327 328 331 333 gospodarczych Federacji Rosyjskiej.................................. 337 3. Organizacyjno-prawne formy działalności niezarobkowej........................................................................... 341 II. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w prawie Federacji Rosyjskiej ................................. 342 III. Podsumowanie regulacji zawartych w prawie Federacji Rosyjskiej ....................................................................... § 3. Prawo francuskie....................................................................................... I. Zagadnienie osobowości prawnej........................................... II. Kategorie osób prawnych .......................................................... III. Typy spółek bez osobowości prawnej.................................... 1. Spółka w organizacji (société en formation) ................. 2. Spółka udziałowa (société en participation – SEP) ..... 3. Spółka wynikająca z okoliczności faktycznych (société créée de fait).............................................................. 4. Spółka faktyczna (société de fait) ....................................... IV. Podsumowanie regulacji zawartych w prawie francuskim........................................................................................ § 4. Prawo niemieckie ..................................................................................... I. Osoby prawne prawa cywilnego i handlowego ................. 346 348 348 350 353 354 358 360 361 362 365 365 VIII Spis treści II. Ułomne osoby prawne i pozostałe jednostki organizacyjne w prawie niemieckim ..................................... 1. Spółki osobowe ......................................................................... 2. Przedspółka (Vorgesellschaft; in Gründung) ................ 3. Przedstowarzyszenie (Vorvereine) .................................... 4. Stowarzyszenia niezarejestrowane..................................... 5. Przedspółdzielnia (Vorgenossenschaft)........................... III. Uwagi prawnoporównawcze z uregulowaniami prawa polskiego ............................................................................. § 5. Prawo angielskie........................................................................................ I. Sposoby powstania spółek i ich rodzaje................................ II. Partnership jako odrębna jednostka niebędąca osobą prawną ............................................................................................... 1. Spółka zwykła (general partnership)................................ 2. Spółka zwykła z ograniczoną odpowiedzialnością części wspólników (limited partnership)...................... III. Spółka w organizacji..................................................................... IV. Podsumowanie uregulowań zawartych w prawie angielskim......................................................................................... § 6. Prawo amerykańskie................................................................................ I. Partnerships w prawie amerykańskim.................................. 1. Spółka jawna (general partnership) i nadanie jej osobowości prawnej............................................................... 2. Spółka komandytowa (limited partnership).................. 3. Spółka partnerska (limited liability partnership) ....... II. Prawo amerykańskie – podsumowanie................................. § 7. Prawo Wspólnot Europejskich ............................................................. I. Ponadnarodowe formy spółek i innych podmiotów ........ 1. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) .......................................................................................... II. Uwagi końcowe .............................................................................. § 8. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział VI. Uwagi i wnioski końcowe..................................................... 368 369 371 376 377 379 383 385 385 387 388 389 390 393 394 395 396 397 398 399 401 404 406 408 409 415 § 1. Krytyczne stanowiska wobec koncepcji ułomnych osób prawnych .................................................................................................... 415 § 2. Zasadność, funkcjonowanie i skutki normatywnego uregulowania statusu ułomnych osób prawnych ........................ 417 § 3. Nadal istniejące kontrowersje wokół osobowości i podmiotowości....................................................................................... 425 § 4. Stopniowe zacieranie się różnic pomiędzy ułomnymi osobami prawnymi a osobami prawnymi....................................... 430 IX Spis treści § 5. Jedynie częściowe rozwiązanie problemu podmiotowości ułomnych osób prawnych .................................................................... 441 § 6. Przyjęcie wyłącznie korporacyjnej natury ułomnych osób prawnych .................................................................................................... § 7. Rozwiązania de lege lata i de lege ferenda ....................................... Indeks rzeczowy.................................................................................................... 449 451 459 X Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów artykuł art. .......................................... BGB ........................................ Kodeks cywilny niemiecki Biul.RL .................................. Biuletyn Rady Legislacyjnej cyt. .......................................... DzKulU.................................. cytat ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowa- dzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw EwiR ...................................... Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht FundacjaU ............................ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) GP............................................ Gazeta Prawna GS ............................................ Gazeta Sądowa ibidem .................................. IBPS ........................................ itp. .......................................... j.s.t. ......................................... jw. ........................................... KC ........................................... tamże Instytut Badania Prawa Sądowego i tym podobne jednostka samorządu terytorialnego jak wyżej ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCa. ........................................ Kodeks cywilny austriacki (powszechna księga ustaw cywilnych) KCFR ...................................... Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej KCfranc. ............................... Kodeks cywilny francuski KH........................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KHfranc. KomPrywU .......................... .............................. Kodeks Napoleona z 1807 r. ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywaty- zacji (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397) XI Wykaz skrótów Konstytucja ......................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319, zm. 2006, Nr 200, poz. 1471) KP ........................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO........................................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm. ) KRS ......................................... Krajowy Rejestr Sądowy KRSU...................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186) KSH ........................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlo- KulFizU ................................. wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 ze zm.) KZ ........................................... Kodeks zobowiązań m.in. ....................................... między innymi MoP ........................................ Monitor Prawniczy n. ............................................. następne NP ........................................... Nowe Prawo np. .......................................... na przykład Nr ............................................ NSA ......................................... Naczelny Sąd Administracyjny OiFFEU .................................. numer ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) z cytowanego dzieła op. cit. .................................... orz. ......................................... orzeczenie OSA ........................................ Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSNC ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP ......................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych XII Wykaz skrótów OTK Zb.Urz. ........................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy Pal. .......................................... Palestra PartiePU ............................... ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych PInstFU.................................. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) ustawa z 16.7.1987 r. o państwowych instytu- cjach filmowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710) Państwo i Prawo PiP........................................... PiZS ........................................ Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ .......................................... Prawo i Życie pkt........................................... punkt PN ........................................... POP......................................... por. ......................................... porównaj poz. ........................................ pozycja PPH......................................... PPiA ........................................ PrBank................................... Przegląd Notarialny Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa i Administracji ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDzGosp ............................ ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gos- podarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) Prok. i Pr. .............................. Prokuratura i Prawo PrPrywM .............................. ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) Pr.Gosp. ................................ Prawo Gospodarcze Pr. P. PrSpółdz ............................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. ....................................... Prawo Przedsiębiorcy Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrStow .................................. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach PrUpN.................................... PrzedsPU .............................. (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 ze zm.) Przegląd Sądowy PS............................................. PSejm. .................................... Przegląd Sejmowy XIII Wykaz skrótów Prawo Spółek ......................................... Rejent ...................................... publikowany Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego rok PSp .......................................... Prz.Leg. ................................. Przegląd Legislacyjny publ. PUG ........................................ r. .............................................. red. ......................................... pod redakcją Rej. RGZ ........................................ Reichsgericht – Rechtsprechung in Zivilsachen RP ............................................ Rzeczypospolitej Polskiej RPEiS...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ....................................... Radca Prawny s. .............................................. SA ............................................ SamGminU........................... strona Sąd Apelacyjny ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590) Studia Cywilistyczne ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) Sąd Najwyższy Studia Prawnicze Studia Prawno-Ekonomiczne Samorząd Terytorialny to jest tekst jednolity to znaczy tak zwany ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) SamPowiatU ........................ SamWojewU ........................ SC ............................................ SGospU.................................. SN............................................ SP............................................. SPE .......................................... ST............................................. tj. ............................................. t.j. ............................................ tzn. ......................................... tzw. ......................................... ust. .......................................... ustęp WłLokU ................................. Wok. ....................................... Wokanda WSA ........................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ze zm. ..................................... ZIP........................................... ze zmianami Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenz- praxis XIV Wykaz skrótów ZNUW ................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego ........................................ zob. ZwZawU ............................... zobacz ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) XV Literatura Adamiak B., Statut gminy, ST 1993, Nr 7–8. Literatura Literatura Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1997. Agopszowicz A. (red.), Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie teryto- rialnym. Komentarz, Warszawa 1999. Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu tery- torialnego w zarysie, Katowice 2001. Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1999 i Lwów 1935. Asłanowicz M., Podmiotowość prawna spółki partnerskiej na tle pozostałych osobowych spółek handlowych, PPH 1999, Nr 4. Asłanowicz M., Charakter prawny spółki partnerskiej, PiP 1998, z. 7. Asłanowicz M., Treść umowy spółki partnerskiej, PPH 1998, Nr 12. Asłanowicz M., Charakter i pozycja zarządu w spółce partnerskiej, PPH 1999, Nr 8. Asłanowicz M., Instytucja spółki partnerskiej w wybranych systemach praw- nych a prawo polskie, PSp 1999, Nr 10. Asłanowicz M., Zmiany w składzie wspólników spółek partnerskich oraz po- zostałych osobowych spółek handlowych, PSp 2000, Nr 1. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. Âàñèëüåâ Å.À., Ãðàæäàíñêîå è òîðãîâîå ïðàâî êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, Ìockba, 1993. Bajor B., Kodeks spółek handlowych w zasięgu czasowym, Pr. P. 2001, Nr 1. Bandarzewski K., Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej przed rejestracją, PUG 1996, Nr 1. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Mączyński M., Płażek S., Jednostki pomoc- nicze gminy, Kraków 2002. Bähr F., Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, wyd. 10, 2003. Bar L., Położenie prawne przedsiębiorstwa państwowego w sferze prawa ad- ministracyjnego, Warszawa 1968. Baumbach A., Hopt K. J., Handelsgesetzbuch mit GmbH Co., Handelsklau- seln, Bank und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), wyd. 30, Monachium 2000. XVII Literatura Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i kon- strukcje normatywne, Warszawa 1994. Bednarek E., Rodzaje stowarzyszeń, Gazeta Prawna Nr 59, 11–17.11.1997. Bednarek E., Funkcjonowanie stowarzyszenia, GP Nr 60, 18–24.11.1997. Áek Ì., Ëåáåäåâ Ê.Ê., Õîçÿéñòâåííîå ïðàâî, Ó÷åáíèê, 1996. Bendetson W., Osobowość prawna w radzieckiej nauce prawa a ujęcie tego problemu w projekcie kod. cyw. PRL, NP 1954, Nr 11. Bielski P., Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, PPH 1999, Nr 6. Bielski P., Spółdzielnia jako przedsiębiorca rejestrowy, Gdańskie Studia Prawnicze 2000, t. VII. Bielski P., Kodeks spółek handlowych a kodeks handlowy, Gdańsk 2001. Bielski P., Spółki handlowe jako przedsiębiorcy rejestrowi, cz. II, PSp 2001, Nr 3, s. 27. Bielski P., Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, PPH 2002, Nr 3, s. 34. Bielski P., Spółka kapitałowa w organizacji a status przedsiębiorcy, PPH 2002, Nr 6, s. 1. Bieniek G., Spółki cywilne na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiZS 1993, Nr 10–11. Bieniek G., Przegląd orzecznictwa, PiZS 1993, Nr 9, s. 68. Bieniek G., Przegląd orzecznictwa, PiZS 1993, Nr 10–11, s. 85. Bieniek G., Przedsiębiorstwa państwowe. Przepisy i komentarz, Warszawa 1997. Bieniek G., Aktualne problemy związane z reprezentacją Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, PS 1999, s. 9 i n. Bieniek G., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorial- nego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2003. Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy – Prawo działalności gospodarczej, PPH 2000, Nr 4. Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wol- ność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, PPH 1994, Nr 9. Bierzanek R., Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1989. Âèòðÿíñêèé Â.Â., Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ î þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ, Âåñòíèê ÂÀÑ, 1995, Nr 5. Blicharz J., Pozycja prawna stowarzyszeń: studium prawno-administracyjne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, Wrocław 1996, Nr 255, s. 3–78. Blicharz J., Ustawa o fundacjach. Komentarz., Wrocław 2002. Blicharz R., Pawełczyk M., Przedsiębiorca, czyli kto?, PUG 2004, Nr 3, s. 5–11. XVIII Literatura Bloch J., Tomkiewicz J., Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Komen- tarz, Warszawa 1991. Błaś A., Samorząd powiatowy – wybrane problemy ustroju i funkcjonowa- nia, (w:) J. Boć (red.), Powiat – teoria, kompetencje. Komentarz, Wrocław 2001. Błaszczak Ł., Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego – analiza wybranych zagadnień procesowych, PS Nr 9 z 2005 r. Błaś A., Funkcje osobowości prawnej gminy i związku komunalnego, Acta UW Przegląd Prawa i Administracji Nr 35, Wrocław 1996. Boć J. (red), Powiat – teoria, kompetencje. Komentarz, Wrocław 2001. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1997. Boć J., Dolnicki B., Korczak J., Lisowski P., Maciejak M., Miemiec M., Mie- miec W., Komentarz do ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym, (w:) Powiat, J. Boć (red.), cz. III, Wrocław 2001. Áîãóñëàâñêèé Ì.Ì., Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. Ó÷åáíèê. Ì., 1994. Bratuś S.N., Osoby prawne w radzieckim prawie cywilnym, Warszawa 1950. Brol J., Prawo o stowarzyszeniach z komentarzem oraz przepisami wykonaw- czymi i związkowymi, Zielona Góra 1994. Brol J., Spółki handlowe i cywilne. Problematyka prawna, Warszawa 1993. Brol J., Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993. Brol J., Fundacje (po zmianach ustawodawczych), Bydgoszcz 1992. Brol J., Fundacje, GP 1988, Nr 8, s. 3. Broniewicz W., Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, Nr 5. Brzozowski A., Pazdan M., Pietrzykowski K., Safjan M., Skowrońska E., Ko- deks cywilny, Komentarz, t. I, red. prof. dr hab. K. Pietrzykowski, Warsza- wa 2005. Bucior D., Konstrukcja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowej spółki osobowej, PSp 2002, Nr 6, s. 13. Buczkowski S., (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972. Buczkowski S., Podstawy prawne samodzielności przedsiębiorstwa pań- stwowego, PiP 1959, z. 5–6. Bugajna-Sporczyk D., Oddział stowarzyszenia. Konsekwencje podwójnej osobowości prawnej, GS 1996, Nr 17, wkładka Gazeta doradcy prawnego 1996, Nr 11, s. 1–3; GS 1996, Nr 18, wkładka Gazeta doradcy prawnego 1996, Nr 12, s. 3. Bugajna-Sporczyk D., Janson I., Zakładamy fundację, wyd. 2, Warszawa 1996. Bukowski T., Jędrzejewski P., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003. Burian B., Glosa krytyczna do uchwały SN z 7.7.1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, z. 11, poz. 204. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: