Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00587 008911 10733541 na godz. na dobę w sumie
Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy - ebook/pdf
Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8424-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest poświęcona rozważaniom dotyczącym statutu szkoły wyższej jako źródło prawa pracy. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia poprzedza kompleksowa analiza statutu w znaczeniu ogólnym. Początkowe rozdziały nakreślają bowiem prawny charakter statutu, umiejscawiają go w hierarchii źródeł prawa pracy i przedstawiają jako atrybut samorządności szkoły wyższej.

Dalsza część monografii stanowi dokładne omówienie pojęcia statutu w relacji z prawem pracy m.in. w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia, a także urlopów i okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Walorem publikacji jest nie tylko dogłębność z jaką autorka analizuje teksty prawne, lecz także obecność przykładowych statutów wyższych uczelni, które doskonale ilustrują poruszaną problematykę. Oprócz tego w monografii została podjęta próba oceny przedmiotowego zakresu regulacji statutowej i  zagrożeń dotyczących ochrony praw pracowniczych.

Niniejsza pozycja stanowi źródło wiedzy zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów czy radców prawnych, jak i studentów, nauczycieli akademickich, przedstawicieli organów szkół wyższych oraz innych pracowników szkół wyższych, których stosunek pracy regulowany jest poprzez statuty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Statut Szkoły wyżSzej jako źródło prawa pracy Paulina Matyjas-ŁysakoWska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAULINA MATYJAS-ŁYSAKOWSKA • STATUT SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO PRAWA PRACY Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marta Szuniewicz OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA JAKO PRZESŁANKA OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W ŚWIETLE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA Daniel Wacinkiewicz ZASPOKAJANIE POTRZEB WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH. STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE Rafał Reiwer WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W PROCESIE CYWILNYM Anna Urbańska-Łukaszewicz WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ MAŁŻONKÓW POZOSTAJĄCYCH W USTAWOWYM USTROJU MAŁŻEŃSKIM A OCHRONA RODZINY Paweł Hadyna WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Aleksandra Klich DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W SPRAWACH CYWILNYCH NA PRZYKŁADZIE BIEGŁEGO LEKARZA Jakub Kociubiński INSTRUMENTALIZACJA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU KONSOLIDACJI SEKTORA TRANSPORTU LOTNICZEGO www.ksiegarnia.beck.pl STATUT SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO PRAWA PRACY PAULINA MATYJAS-ŁYSAKOWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz, dr hab. Anna Kosut © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8423-8 ISBN e-book 978-83-255-8424-5 Spis treści Wprowadzenie ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Charakter prawny statutu w polskim porządku prawnym ........ § 1. Pojęcie statutu ............................................................................................ § 2. Pozycja statutu w systemie źródeł prawa .............................................. I. Statut w systemie powszechnych źródeł prawa .......................... II. Statut jako źródło prawa pracy ..................................................... Rozdział II. Statut szkoły wyższej – ogólna charakterystyka ......................... § 1. Statut jako atrybut samorządności szkół wyższych ............................. § 2. Tryb uchwalania statutu szkoły wyższej ................................................ § 3. Treść statutu szkoły wyższej według odesłań ustawowych ................. I. Odesłania ustawowe do statutu a delegacje do wydania rozporządzenia ................................................................................. II. Przedmiot regulacji statutowych ................................................... § 4. Odesłanie z art. 17 PrSzkolWyż a regulacja w statucie spraw z zakresu stosunku pracy ......................................................................... § 5. Kontrola statutu z punktu widzenia zgodności z prawem ................. Rozdział III. Postanowienia statutów dotyczące nawiązania stosunku pracy ...................................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Postanowienia wskazujące organ uprawniony do zawierania umowy o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi ............................................................................................. § 3. Postanowienia określające dodatkowe „wymagania i kwalifikacje zawodowe” osób zatrudnianych w charakterze nauczyciela akademickiego na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych .................................................................... I. Ustawowe „wymagania i kwalifikacje zawodowe” w stosunku do kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich ......... II. Dodatkowe „wymagania i kwalifikacje zawodowe” według badanych statutów ........................................................................... IX XV XIX 1 1 12 12 20 41 41 54 59 59 65 69 71 79 79 80 85 85 88 V Spis treści § 4. Postanowienia regulujące dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej ............................ § 5. Postanowienia regulujące tryb potwierdzania „znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej” kandydatów na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego niespełniających niektórych wymagań ustawowych .......................................................... § 6. Postanowienia dotyczące trybu i warunków postępowania konkursowego ............................................................................................ I. Regulacja ustawowa postępowania konkursowego .................... II. Postanowienia statutowe ................................................................ § 7. Postanowienia dotyczące trybu nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim .................................................................. § 8. Postanowienia dotyczące podstawy stosunku pracy pracowników szkoły wyższej ............................................................................................ § 9. Postanowienia określające maksymalny okres zatrudnienia na stanowiskach asystenta i adiunkta osób nieposiadających wymaganego stopnia naukowego (okresu rotacyjnego) oraz warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tego okresu ....... I. Regulacja ustawowa ......................................................................... II. Postanowienia statutowe ................................................................ Rozdział IV. Postanowienia statutów dotyczące rozwiązania stosunku pracy ...................................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Postanowienia określające tryb rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim .................................................................. I. Regulacja ustawowa ......................................................................... II. Postanowienia statutowe ................................................................ § 3. Postanowienia dotyczące rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim z „ważnych przyczyn” .......................... I. Regulacja ustawowa ......................................................................... II. Postanowienia statutowe ................................................................ Rozdział V. Postanowienia statutów dotyczące okresowej oceny nauczycieli akademickich ................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Postanowienia statutowe .......................................................................... Rozdział VI. Inne postanowienia statutów dotyczące stosunku pracy ........ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Postanowienia dotyczące podejmowania i kontynuowania dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich ........................ VI 103 106 111 111 116 124 130 143 143 151 163 163 167 167 170 173 173 175 179 179 181 199 199 200 Spis treści § 3. Postanowienia dotyczące wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich .............................................................................................. § 4. Postanowienia realizujące odesłania w zakresie urlopów nauczycieli akademickich ......................................................................... I. Postanowienia statutów dotyczące urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich ............................................................... II. Postanowienia statutów dotyczące zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów dla celów naukowych i dla poratowania zdrowia .............................................................. Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 202 207 207 209 217 231 VII Wprowadzenie Przedmiotem opracowania jest analiza statutu szkoły wyższej jako źródła prawa pracy. Wybór przedmiotu rozważań wynikał, po pierwsze, z tego, że ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym1 w wielu miejscach odsyła do statutu w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Po drugie, brak jest kompleksowego na- ukowego opracowania tego zagadnienia. Niniejsza monografia zawiera w rozdziale I rozważania na temat charakteru praw- nego statutu „w ogóle”. Szczególną uwagę zwróciłam na niejednolity charakter prawny statutu. Statuty występują w sferze prawa publicznego (administracyjnego), a także w sferze prawa prywatnego. W sferze prawa administracyjnego statuty mogą być wy- dawane w formie rozporządzeń, aktów prawa miejscowego, a także aktów prawa we- wnętrznego. W zależności od formy ich stanowienia są źródłem prawa powszechnie obowiązującego albo stanowią źródło prawa wewnętrznego. W sferze prawa prywat- nego w odniesieniu do statutów ukształtowały się cztery teorie: teoria umowy, teoria normatywna, teoria mieszana i teoria traktująca statut jako „pozaprawny akt norma- tywny”. Spotkać można również pogląd, że statut to indywidualny akt organizacji, akt prywatnoprawny, czynność prawna, do której odnoszą się reguły wykładni oświadczeń woli. Ze względu na różnorodność statutów niemożliwe jest jednolite określenie pozy- cji statutu w systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Źródłami prawa po- wszechnie obowiązującego są statuty mające postać rozporządzeń i aktów prawa miej- scowego. Następnie zajęłam się statutem jako źródłem prawa pracy. Zgodnie z art. 9 KP do źródeł prawa pracy zalicza się akty prawa powszechnie obowiązujące jak i specy- ficzne źródła prawa pracy, czyli akty występujące wyłącznie w stosunkach pracy. Spe- cyficznymi źródłami prawa pracy, zgodnie z art. 9 KP, są układy zbiorowe, inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe, statuty i regulaminy. Przepis art. 87 Konstytucji RP nie nadaje przymiotu prawa powszechnie obowiązu- jącego postanowieniom zawartym w układach zbiorowych pracy, w opartych na usta- wie porozumieniach zbiorowych oraz regulaminach i statutach. Mimo to zgodność art. 9 § 1 KP w zakresie, w jakim odnosi się do statutów, z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10.6.2003 r.2 Dla obowiązywania statutu jako źródła prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP nie- zbędne jest spełnienie dwóch warunków. Statut musi być oparty na ustawie oraz musi 1 T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm. 2 SK 37/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 53. IX Wprowadzenie regulować prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jeśli chodzi o ustawową podstawę, to zasadniczą kwestią, która jest przedmiotem rozważań w niniejszej monografii, było ustalenie, czy wystarczającą podstawą jest ogólny przepis ustawy upoważniający do wy- dania statutu, czy też niezbędne jest szczegółowe upoważnienie do regulowania w sta- tucie praw i obowiązków stron stosunku pracy. Poglądy w tym zakresie są podzielone. Celem opracowania było ustalenie zakresu spraw ze stosunku pracy oddanych do regulacji w statucie szkoły wyższej, a następnie sposób wykorzystania ustawowych ode- słań do statutu w statutach wybranych szkół wyższych. Realizacji tego celu służyło przedstawienie, w rozdziale II, statutu szkoły wyższej jako atrybutu samorządności szkoły wyższej. Prawo tworzenia statutu jest bowiem przejawem samorządności nor- modawczej szkół wyższych, co jest jednym z elementów autonomii szkół wyższych, gwarantowanej w art. 70 ust. 5 Konstytucji RP. W rozdziale II została przeprowadzona analiza trybu uchwalania statutu szkoły wyższej i przedmiotu regulacji statutowej. Zakres spraw z zakresu stosunku pracy przekazanych przez PrSzkolWyż do regu- lacji w statucie jest dość obszerny. Podzieliłam je na grupy: sprawy dotyczące nawiąza- nia stosunku pracy, sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, sprawy dotyczące okresowej oceny oraz inne sprawy. W rozdziale III przeanalizowałam odesłania do statutu w zakresie nawiązania sto- sunku pracy. W tej materii odesłania dotyczą: wskazania w statucie organu uczelni uprawnionego do zawierania umowy o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycie- lami akademickimi (art. 135 ust. 1 PrSzkolWyż); określenia dodatkowych wymagań i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w charakterze nauczyciela akademic- kiego na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych (art. 116 PrSzkolWyż); określenia trybu potwierdzania znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej kandydatów na stanowiska profesora nadzwy- czajnego lub profesora wizytującego osób niespełniających wymagań, o których mowa w art. 114 ust. 2 i 3 PrSzkolWyż (art. 115 ust. 1 PrSzkolWyż); określenia trybu i wa- runków postępowania konkursowego (art. 118a ust. 1 PrSzkolWyż); trybu nawiązywa- nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim (art. 118 ust. 2 PrSzkolWyż); a w od- niesieniu do uczelni niepublicznej – także określenia organu, który nawiązuje stosu- nek pracy (art. 118 ust. 3 PrSzkolWyż); określenia maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób nieposiadających stopnia naukowego dok- tora habilitowanego oraz warunków skracania, przedłużania i zawieszania tych okre- sów (art. 120 PrSzkolWyż). W rozdziale IV omówione zostały postanowienia wybranych statutów dotyczące materii związanej z rozwiązaniem stosunku pracy. Ustawa odsyła w tym zakresie do wskazania w statucie: trybu rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademic- kim w uczelni publicznej (art. 118 ust 2 PrSzkolWyż); organu, który rozwiązuje stosu- nek pracy, i trybu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej (art. 118 ust. 3 PrSzkolWyż), oraz organu kolegialnego uczelni właści- X Wprowadzenie wego do wyrażenia opinii w zakresie rozwiązania stosunku pracy „z ważnych przyczyn” z mianowanym nauczycielem akademickim (art. 125 PrSzkolWyż). W zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich odesłania dotyczą okre- ślenia w statucie uczelni podmiotu, który jest właściwy do dokonywania okresowej oceny, a także opracowania w statucie kryteriów oceny i trybu jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni (art. 132 ust. 2 PrSzkolWyż), oraz określenia w statucie zasad dokonywania oceny nauczycieli akade- mickich przez studentów oraz sposobu jej wykorzystania (art. 132 ust. 3 PrSzkolWyż). Inne postanowienia statutów, omówione w rozdziale VI, dotyczą spraw, takich jak: określenie w statucie organu kolegialnego uczelni właściwego do wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego jednoosobowym organem uczelni publicz- nej (art. 129 ust. 5 PrSzkolWyż), określenie zadań, które uzasadniają obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej w ustawie (art. 130 ust. 4 PrSzkolWyż). W materii związanej z urlopami ustawa odsyła do określenia organu uprawnionego do wskazania trybu udzielania urlopu wypoczynkowego (art. 133 ust. 7 PrSzkolWyż), a także do określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów dla celów naukowych oraz urlopu dla poratowania zdrowia (art. 134 ust. 12 PrSzkolWyż). Na potrzeby rozprawy wybrałam kilka statutów uczelni publicznych oraz kilka sta- tutów uczelni niepublicznych. Wybrane statuty uczelni publicznych to: statut Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu3, statut Uniwersytetu Gdańskiego4, sta- tut Uniwersytetu Jagiellońskiego5, statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel- cach6, statut Uniwersytetu Łódzkiego7, statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 3 Statut Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący załącznik do uchwały Se- natu UAM Nr 59/2006 z 19.6.2006 r. (t.j. Monitor UAM Nr 19, poz. 1 z 31.3.2010 r.), z uwzględ- nieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 266/2011 z 12.12.2011 r., uchwałą Nr 283/2012 z 30.1.2012 r., uchwałą Nr 87/2013 z 25.11.2013 r. i uchwałą Nr 232/2015 r. z 22.6.2015 r., https:// pracownicy.amu.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0005/288914/Statut_UAM.pdf; dalej: statut UAM. 4 Statut Uniwersytetu Gdańskiego z 8.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Senat na posiedzeniu w dniu 25.6.2015 r. uchwałą Senatu UG Nr 49/15, http://bip.ug.edu.pl/pra- wo_uniwersytetu/statut_ug; dalej: statut UG. 5 Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu UJ Nr 115/IX/2015 z 30.9.2015 r., http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/statut; dalej: statut UJ. 6 Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalony na mocy uchwały Nr 46/2011 Senatu z 27.10.2011 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu UJK Nr 32/2015 z 30.4.2015 r., http://www.ujk.edu.pl/bip/files/uchwaly2015/Uchwala0322015_sta- tut-ujk.pdf; dalej: statut UJK. 7 Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu UŁ Nr 422 z 23.1.2012 r., http:// old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,5 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 470 z 13.4.2015 r.; dalej: statut UŁ. XI Wprowadzenie w Lublinie8, statut Uniwersytetu Rzeszowskiego9, statut Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach10, statut Uniwersytetu Warszawskiego11 oraz statut Uniwersytetu Wrocław- skiego12. Wybrałam też trzy statuty uczelni niepublicznych: statut Wyższej Szkoły Eko- nomii i Innowacji w Lublinie13 i statut Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admini- stracji w Lublinie14 oraz statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie15, mający specyficzną pozycję w tym systemie. Przy wyborze uczelni kierowałam się głównie ich wielkością i pozycją w kraju, a także dostępnością statutów. Wybór statutu UMCS wynikał również z faktu, że jest to moja uczelnia macierzysta. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadził od 1969 do 2001 r. swoją Filię w Rzeszowie, z wydziałami: Ekonomicznym oraz Prawa i Admini- stracji. Od 1.9.2001 r. Filia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie została włączona do nowo utworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ścisły związek Uniwer- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Uniwersytetem w Rzeszowie zdecydował o wyborze statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego jako materiału badawczego dla niniejszego opra- cowania. Z drugiej strony uznałam, że na tle największych uczelni w Polsce warto przyj- 8 Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uchwalony przez Senat UMCS na posie- dzeniu w dniu 14.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Nr XXIII-32.2/16 z 24.2.2016 r., http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0224/174609-statut-tekst-ujednoli- cony-na-strone-luty-2016-2.pdf; dalej: statut UMCS. 9 Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiący załącznik do uchwały Senatu URz Nr 350/01/2012 z 26.1.2012 r. z uwzględnieniem zmnian dokonanych uchwałą Nr 472/04/2015 Se- natu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30.4.2015 r., http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/sta- tut; dalej: statut URz. 10 Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat UŚ w dniu 24.1.2012 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Senatu UŚ Nr 480 z 23.6.2015 r., http://student.us.e- du.pl/akty-prawne; dalej: statut UŚ. 11 Statut Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie uchwalony przez Senat UW uchwałą Nr 115 z 21.6.2006 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu UW Nr 391 z 24.6.2015 r., http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2520/M.2015.150.Obw.7.pdf; dalej: statut UW. 12 Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 24.4.2012 r. Statut Uniwersy- tetu Wrocławskiego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Senatu Uwr Nr 96/2015 z 24.6.2015 r., http://bip.uni.wroc.pl/188/statut-uniwersytetu-wroclawskiego.html; dalej: statut UWr. 13 Statut Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie nadany Uchwałą Konwentu Nr 12/2014 z 22.11.2014 r., http://www.wsei.lublin.pl/o-uczelni/akty-prawne; dalej: statut WSEiI. 14 Statut Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie nadany uchwałą Za- rządu Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych sp. z o.o. z 15.5.2012 r. w sprawie nada- nia statutu uczelni niepublicznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu z 22.9.2014 r., w przedmiocie zmiany statutu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, http://www.wspa.pl/uczelnia/podstawy_prawne_dzialania/; dalej: statut WSPiA. 15 Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyjęty uchwałą Senatu Aka- demickiego KUL Nr 79/I/1 z 24.10.2011 r., https://www.kul.pl/files/90/bip/Statu-KUL-2011.pdf; dalej: statut KUL. XII Wprowadzenie rzeć się także rozwiązaniom przyjętym przez nieco mniejszy ośrodek naukowy, jakim jest stosunkowo „młody” Uniwersytet w Rzeszowie. Wybór niepublicznych szkół wyższych wynikał z faktu, że są to największe i najbar- dziej prestiżowe uczelnie niepubliczne działające w województwie lubelskim. Ograni- czenie się do statutów lubelskich uczelni wynikało z dostępności ich statutów. Uczelnie niepubliczne często nie były zainteresowane udostępnieniem swoich statutów do ana- lizy prawnej. Wybór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wynikał ze szczególnego charakteru tej uczelni. Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II jest bowiem niepubliczną szkołą wyższą z przedwojenną tradycją, posiadającą prawa uczelni publicznej i finan- sowaną z budżetu państwa na zasadach dotyczących uczelni publicznych16. Wszystkie statuty, które wybrałam, zostały już dostosowane do zmian wprowadzo- nych do PrSzkolWyż mocą ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkol- nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw17. Statuty zaczerpnęłam ze stron internetowych poszczególnych szkół wyższych. Sporym utrudnieniem w mojej pracy nad statutami było to, że po wejściu w życie ZmPrSzkolWyż z 18.3.2011 r. istotnie zmieniło się PrSzkolWyż, w tym wiele przepisów zawierających odesłanie do statutów oraz same statuty. Także to, że na gruncie znowe- lizowanej ustawy nie powstała jeszcze znacząca liczba publikacji oraz nie utrwaliło się orzecznictwo sądowe. W pracy podjęta została próba oceny, czy zakres spraw oddanych do regulacji sta- tutowej nie jest zbyt szeroki i czy nie stwarza to zagrożenia dla ochrony praw pracow- niczych, a także czy statuty szkół wyższych prawidłowo realizują ustawowe odesłanie. Z uwagi na przedmiot badań podstawową metodą badawczą, jaką zastosowałam w pracy, jest metoda dogmatyczna. Praca badawcza polegała głównie na analizie tek- stów prawnych. W rozprawie przedstawiłam statuty szkół wyższych w kontekście sys- temu źródeł prawa pracy, co oczywiście wykraczało poza analizę tekstów prawnych. Zmiany w przepisach prawa dotyczących szkół wyższych zdeterminowały konieczność posłużenia się w pracy również metodą historyczną. W monografii przedstawiłam sta- tut szkoły wyższej w kontekście systemu źródeł prawa pracy, co oczywiście wykraczało poza analizę tekstów prawnych. 16 Ustawa z 9.4.1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz.U. Nr 27, poz. 242); ustawa z 10.10.2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz.U. Nr 203, poz. 1268). 17 Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm. XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa FundU ............................................. ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. IzbLekU .......................................... ustawa z 17.5.1989 r. o (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.) izbach lekarskich KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny poz. 40) KH ................................................... (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) Rzeczypospolitej rozporządzenie z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KN ................................................... ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 191 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) PracSamU90 ................................... ustawa z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządo- wych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) PrSzkolWyż .................................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym szym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21) SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486) XV SzkAkad20 ...................................... ustawa z 13.7.1920 r. o szkołach akademickich SzkAkad33 ...................................... ustawa z 15.3.1933 r. o szkołach akademickich SzkolWyżU82 ................................. ustawa z 4.5.1982 r. o szkolnictwie wyższym Wykaz skrótów (Dz.U. Nr 72, poz. 494 ze zm.) (Dz.U. Nr 29, poz. 247 ze zm.) (Dz.U. Nr 14, poz. 113 ze zm.) SzkolWyżU90 ................................. ustawa z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wyższy- m(Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) ZmPrSzkolWyż z 18.3.2011 r. ..... ustawa z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach na- ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i ty- tule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.) ZwZawU ......................................... ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) 2. Organy i instytucje KUL ................................................. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II MOP ................................................ Międzynarodowa Organizacja Pracy NSZZ „Solidarność” ...................... Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Soli- w Lublinie darność” SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny UAM ................................................ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UG ................................................... Uniwersytet Gdański UJ ..................................................... Uniwersytet Jagielloński UJK .................................................. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach UŁ .................................................... Uniwersytet Łódzki UMCS .............................................. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie URz .................................................. Uniwersytet Rzeszowski UŚ .................................................... Uniwersytet Śląski w Katowicach UW .................................................. Uniwersytet Warszawski UWr ................................................ Uniwersytet Wrocławski WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny WSEiI .............................................. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie WSPiA ............................................. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ZUS .................................................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie XVI Wykaz skrótów 3. Publikatory i czasopisma Ann. UMCS ................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. GUS .................................. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycz- nego Dz.Urz. MF .................................... Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GP .................................................... Gazeta Prawna M.P. ................................................. Monitor Polski M. Spółdz. ...................................... Monitor Spółdzielczy MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPr ............................................... Monitor Prawa Pracy NP .................................................... Nowe Prawo OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Orzecznic- two Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Se- wych ria A PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPK .................................................. Przegląd Prawa Konstytucyjnego PPP .................................................. Przegląd Prawa Publicznego Prz. Sejm ......................................... Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne ST ..................................................... Samorząd Terytorialny ZNURz ............................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ŻSW ................................................. Życie Szkoły Wyższej XVII Wykaz skrótów 4. Inne skróty litera art. .................................................... artykuł cz. ..................................................... część in. ..................................................... inni KEL .................................................. Kodeks Etyki Lekarskiej lit. ..................................................... n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja PRL .................................................. Polska Rzeczpospolita Ludowa przyp. .............................................. przypis red. ................................................... redakcja s. ....................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok w zw. ............................................... w związku zob. .................................................. zobacz zd. .................................................... zdanie ze sprost. ......................................... ze sprostowaniem ze zm. .............................................. ze zmianami strona (-y) tom tekst jednolity XVIII Wykaz literatury Adamiak B., Statut gminy, ST 1993, Nr 7–8 Antonowicz D., Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005 Bałaban A., Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, w: A. Szmyt (red.), Konsty- tucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005 Bałaban A., Czy Konstytucja dotyczy przepisów administracyjnych?, PiP 1998, Nr 5 Bałaban A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Prz. Sejm. 1997, Banaszak B., Zamknięcie systemu źródeł prawa w Konstytucji RP, w: A. Kubow, T. Mi- chalczyk, J. Słodczyk (red.), Ekonomia – polityka – społeczeństwo. Księga jubile- uszowa poświęcona prof. zw. dr. hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole–Wrocław 2001 Banyś W., Autonomia, odpłatność, flagowce, Forum Akademickie 2010, Nr 07–08 Baran K.W., Autonomiczne prawo pracy – de lege lata i de lege ferenda, w: A. Wy- pych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, Gdańsk 2010 Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012 Baran K.W., Porozumienia zawierane w sporach zbiorowych jako źródła prawa pracy, MoPr 2008, Nr 9 Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002 Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa Nr 5 2003 Nr 9 Bąkowski T., O problemie przepisów prawa powszechnie obowiązującego niewymie- nionych w art. 87 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. z perspektywy ukła- dów zbiorowych pracy oraz tzw. przepisów administracyjnych, w: M. Seweryń- ski, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiąt- kowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk–Sopot 2012 Bednarczyk-Płachta A., Kontrola i nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce, PPP 2012, Berdel-Dudzińska M., Autonomia szkół wyższych w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w doktrynie prawa konstytucyjnego, ZNURz 2008, Prawo 6, Nr 48 Berdel-Dudzińska M., Konstytucyjna zasada subsydiarności a zakres autonomii szkol- nictwa wyższego we współczesnym polskim porządku prawnym, PPK 2011, Nr 4 Bień-Kacała A., Glosa do wyr. TK z 28.4.2009 r., Prz. Sejm. 2009, Nr 6 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: