Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 005009 19014045 na godz. na dobę w sumie
Statystyka dla menedżerów - ebook/pdf
Statystyka dla menedżerów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 468
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2479-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania.

Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii:

- etapy badań statystycznych, formułowanie celu praktycznego i diagnostycznego, określanie podmiotu, przedmiotu, zakresu i czasu badania oraz możliwych do zastosowania metodbadawczych,
- postępowanie ze zbiorem danych będących efektem przeprowadzonego badania,
- wybór właściwych narzędzi do porządkowania danych,
- miary statystyczne jako najważniejsze narzędzia analizy rozkładu cechy w populacji oraz ich zastosowanie do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,
- metody analizy współzależności zjawisk - pojęcia regresji i korelacji,
- narzędzia do analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych.

Zaprezentowana tu teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi przykładami wykorzystania omawianych narzędzi, a testy kontrolne i zadania wraz z rozwiązaniami dają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Statystyka dla menedżerów jest książką dedykowaną osobom, które z koniecz- ności muszą zapoznać się z podstawowymi metodami analizy i interpretacji danych. Są to więc studenci kierunków ekonomia i zarządzanie oraz me- nedżerowie – praktycy, stykający się w swojej codziennej pracy zawodowej z sytuacjami, w których do podjęcia właściwych decyzji niezbędna jest wiedza uzyskana z analizy danych. Książka składa się z ośmiu rozdziałów, przy czym tytuł ostatniego z nich najlepiej oddaje intencje autorki – „Ucz się sam” (w domyśle – „… czytać i ana- lizować dane statystyczne”). Rozdział 1 to nauka „abecadła statystycznego”. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych, autorka wprowadza Czytelnika w bardzo bogaty i – jak mogłoby się z początku wydawać – niezwykle skomplikowany świat pojęć statystycznych, w specyficzny statystyczny żargon, tak aby mógł ostatecznie sam z łatwością się nim posługiwać. Czytelnik dowiaduje się, co jest podmiotem badania statystycznego (pojęcia: zbiorowość, podzbiorowość, próba, jednostka statystyczna), a następnie – co jest przedmiotem badania sta- tystycznego (pojęcia: cecha niemierzalna i mierzalna, sposoby mierzenia cech). W rozdziale 2 przedstawione zostały etapy badań statystycznych. Czytelnik uczy się projektowania badania: formułowania celu praktycznego i diagnostycz- nego, określania podmiotu i przedmiotu badania, zakresu i czasu badania oraz możliwych do zastosowania metod badawczych. W rozdziale 3 znajduje się odpowiedź na pytanie, jak poradzić sobie ze zbiorem danych będących efektem przeprowadzonego badania oraz za pomocą jakich narzędzi wprowadzić porządek wśród tych danych. Rozdział 4 poświęcony jest prezentacji najważniejszych narzędzi analizy rozkładu cechy w populacji, jakimi są miary statystyczne. Wyjaśniono w nim kryteria klasyfikacji miar, ich rodzaje, własności, sposoby liczenia, interpretację. Kładąc szczególny nacisk na praktyczny aspekt stosowanych narzędzi staty- stycznych, autorka wzbogaca prezentację przykładami z marketingu (ocena 12 Wstęp zgodności opinii dotyczącej zakupionego produktu), produkcji (Six Sigma), rynku finansowego (analiza rozkładu cen akcji). Cały rozdział 5 poświęcony jest zastosowaniu miar statystycznych do oceny dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych. W rozdziale 6 pokazano, jakimi narzędziami należy się posługiwać, analizując dynamikę zjawisk ekonomicznych (pojęcia: szereg czasowy, indeksy dynamiki jednorodne i agregatowe, średnia chronologiczna, średnia geometryczna). Rozdział zamykają praktyczne przykłady wykorzystania tych narzędzi: wartość eksportu/importu a zmiany kursu euro oraz analiza dynamiki wartości portfela. W rozdziale 7 Czytelnik zapoznaje się z metodami analizy współzależności zjawisk (pojęcia: współzależność zjawisk, regresja liniowa i krzywoliniowa, wykorzystanie modelu regresji do prognozowania, korelacja, tablice korela- cyjne). Rozdział ten wzbogacony jest o przykład wykorzystania analizy regresji i korelacji do wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie. Szczególną zaletą książki jest możliwość sprawdzeniu stopnia zrozumienia wprowadzanych pojęć teoretycznych. Służą do tego testy kontrolne wraz z od- powiedziami, znajdujące się na końcu każdego rozdziału. Ostatni rozdział daje możliwość sprawdzenia umiejętności „czytania liczb”. Składa się on z dwóch części – pierwsza zawiera zadania rozwiązane wraz z pełnymi interpretacjami i wnioskami końcowymi, w drugiej znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z zamieszczonymi na końcu rozdziału prawidłowymi odpo- wiedziami. 1 Podstawowe pojęcia i definicje 1.1. Co to jest statystyka ? Pojęcie „statystyka” jest rozumiane na wiele różnych sposobów. Najczęściej jest definiowane jako: • ogół czynności związanych ze zbieraniem i opraco- wywaniem danych liczbowych odnoszących się do pewnego zbioru jednostek – mówi się o statystyce notowań giełdowych, urodzeń, dochodu narodowego, wypadków drogowych, statystyce sportowej (mecze koszykówki, skoki w dal, rzuty karne); definicje statystyki • parametr charakteryzujący daną zbiorowość – może nim być średni dochód z akcji firm branży elektronicznej, przeciętne zróżnicowanie czasu rozmowy telefonicznej przy rezerwacji miejsc lotniczych, dominujący wiek członków rad nadzorczych, procent społeczeństwa popierający reformy gospodarcze w kraju itp.; • dowolna funkcja określona na wynikach obserwacji badania częściowego – próby reprezentatywnej pobranej z całej zbiorowości. Przykładem mogą być funkcje opisane wzorami, np.: x i n ∑ = = i 1 n x , R = xmax – xmin, s x ( ) = n ∑ = 1 i ( x i − x 2 ) n , z i − x x i= s x ( ) . Jeśli będziemy badać losowo wybraną grupę 10 pacjentów pewnej kliniki ze względu na czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza, to wynikami obser- wacji będą kolejne wartości xi (w min.): 4, 7, 11, 9, 6, 14, 2, 6, 4, 5. Sumując powyższe liczby i dzieląc wynik przez 10, otrzymamy wartość pierwszej statystyki x = 6,8 min. Jest to średnia arytmetyczna. Odejmując od najdłuż- szego czasu oczekiwania xmax = 14 min. czas najkrótszy xmin =2, dostaniemy wartość statystyki zwanej rozstępem R = 12. Dokonując wyliczeń wartości 14 1. Podstawowe pojęcia i definicje funkcji opisanej bardziej skomplikowanym wzorem s(x), otrzymamy wartość kolejnej statystyki – odchylenia standardowego s(x) = 3,43. Z kolei dla czasu losowo wybranego pierwszego pacjenta, np. x1 = 4, wartość wskaże nam, o ile wartości s(x) odchyla się czas 0 816 , = − = z 1 − x x 1 s x ( ) = − 4 6 8 , 3 43 , oczekiwania na wizytę pierwszego pacjenta od średniego czasu oczekiwania wszystkich 10 pacjentów; • nauka: – o poznawaniu państwa (łac. status – państwo), – zajmująca się badaniem ilościowych prawidłowości występujących w zja- wiskach masowych, – o metodach badań poświęconych właściwościom zbiorowości wyrażalnym liczbowo, – o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych, – będąca działem matematyki stosowanej. 1.2. Prawidłowość statystyczna pojęcie prawidłowości W definicji statystyki jako nauki użyte zostało pojęcie prawidłowości statystycznej. Prawidłowość statystyczna jest rozumiana jako stale powtarzająca się relacja lub związek między poszczególnymi stanami rzeczy. Na powstanie prawidłowości mają wpływ tzw. przyczyny główne oraz przyczyny uboczne. Przyczyny główne oddziałują na dane zjawisko zawsze w jednakowy sposób. U wszystkich jednostek badanej zbiorowości zauważa się podobny charakter oddziaływania, podczas gdy w poszczególnych indywidualnych przypadkach wy- stępują zakłócenia w owych prawidłowościach, spowodowane występowaniem przyczyn ubocznych czy przypadkowych, działających w sposób indywidualny na poszczególne jednostki. Prawidłowość ujawnia się przy obserwacji zjawiska masowego, kiedy na- stępuje znoszenie się skutków zjawisk przypadkowych, uwidaczniania się zaś wpływ zjawisk podstawowych, koniecznych. Jest to tzw. prawo wielkich liczb. Badając dużą liczbę mężczyzn i kobiet, zauważamy, że kobiety są z reguły niższe, mniej ważą, dłużej żyją, rzadziej chorują na raka płuc, za to częściej na osteoporozę. Analizując dochód przypadający na osobę w gminach w Polsce, szybko dojdziemy do wniosku, że gminy o niskich dochodach w większości leżą na terenach dawnej Polski B. Innymi przykładami prawidłowości statystycznych mogą być: zachorowa- nia na grypę, kształtowanie się stóp zwrotu akcji na poszczególnych sesjach giełdowych, zgony noworodków w kolejnych latach, liczba bezrobotnych Podział statystyki 15 zarejestrowanych w urzędach pracy w kolejnych miesiącach, dzienny popyt na dany towar w sklepach sieci handlowej, struktura wiekowa mężczyzn nie- pracujących. Dokładniejsza analiza tych przypadków pozwoli nam stwierdzić występowanie określonych tendencji w poziomach tych zjawisk – wzrostu, spadku bądź stabilizacji. Inny rodzaj prawidłowości to powiązania występujące pomiędzy wyróżniony- mi zjawiskami. Wydatki ponoszone na reklamę w znaczny sposób wpływają na przychody ze sprzedaży, wyższa produkcja oddziałuje na podwyższenie kosztów całkowitych, staż pracy decyduje w pewnym zakresie o wysokości płacy, wydatki przeznaczane na kulturę (kino, teatr, książka itp.) w gospodarstwie domowym wiążą się z wysokością dochodów przypadających na osobę itd. O powiązaniach można również mówić, obserwując zależność zachowania kursów akcji na giełdzie warszawskiej od sytuacji na giełdzie nowojorskiej bądź wyników finansowych osiąganych przez fundusze emerytalne od liczby ich członków. Charakter powiązań, ich siła i kierunek mogą być różne, ale nie można nie zauważyć ich istnienia. Prawidłowością statystyczną jest także regularność w częstości występowania wartości liczbowych określających dane zjawisko. I tak wzrost osób dorosłych, waga paczki proszku do prania, tygodniowe wydatki na żywność w gospodar- stwie domowym to przykłady zjawisk, których rozkład można dość dokładnie opisać za pomocą określonej funkcji matematycznej. 1.3. Podział statystyki Ze względu na zakres badań statystykę można podzielić na dwa duże działy: statystykę opisową – tzw. opis statystyczny, oraz statystykę matematyczną. Pierwsza zajmuje się metodami: • zbierania danych o całej zbiorowości statystycznej; • prezentacji zebranych danych; • analizy: statystyka opisowa – struktury badanej zbiorowości z punktu widzenia wybranych właściwości, – występowania współzależności między wybranymi właściwościami zbio- rowości, – dynamiki zjawisk w zbiorowości. Statystyka matematyczna zajmuje się metodami wnio- skowania o właściwościach zbiorowości statystycznej. Na podstawie danych uzyskanych z prób losowych pobra- nych z populacji można się dowiedzieć o wybranych parametrach oraz postaci rozkładu badanych cech. Uogólnianie wyników badań częściowych na całą statystyka matematyczna 16 1. Podstawowe pojęcia i definicje populację nosi nazwę wnioskowania statystycznego. W tym dziale statystyki do budowy stosownych narzędzi wnioskowania wykorzystuje się rachunek prawdopodobieństwa. Ilustracja 1.1. Opis statystyczny a wnioskowanie Opis statystyczny Populacja statystyczna Próba Wnioskowanie statystyczne Próbkowanie Matematykę często nazywa się królową nauk. Ze względu na ogromne możliwości wykorzystania metod i technik statystycznych w analizie danych pojawiających się w różnych dziedzinach zarządzania można analogicznie po- wiedzieć, że statystyka jest królową biznesu. Zadaniem statystyka jest wskazanie właściwych metod gromadzenia, przygotowania i interpretacji danych stanowią- cych podstawę podejmowania decyzji, zadaniem menedżera zaś określenie typu niezbędnych informacji, stanu informacji już posiadanych, stopnia dokładności opracowania danych i ewentualnie form opracowania. Wszystkie te działania mają prowadzić ostatecznie do podjęcia właściwej decyzji, a ich skuteczność mierzy się najczęściej wynikiem finansowym. 1.4. Zbiorowość, podzbiorowość, próba definicja zbiorowości statystycznej Podmiotem badań statystycznych jest zbiorowość staty- styczna, zwana często populacją statystyczną. Zbiorowość statystyczna jest rozumiana jako ogół osób, rzeczy bądź zjawisk będących przedmiotem badań statystycznych. Ogół badanych elementów ma jedną lub kilka właściwości stałych, wspólnych wszystkim jednostkom zbiorowości, identyfikujących je rzeczowo (co lub kogo badamy?), czasowo (kiedy badamy?) i przestrzennie (gdzie badamy?), a także wiele właściwości zmiennych, różnicujących poszczególne jednostki. Z powyż- szego wynika, że aby daną jednostkę zaliczyć do zbiorowości, musi ona być z jednej strony podobna do innych jednostek (tzw. kryterium logiczności),
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka dla menedżerów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: