Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00291 005117 15690552 na godz. na dobę w sumie
Statystyka po ludzku - ebook/pdf
Statystyka po ludzku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375824773 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak bez problemu zdać egzamin ze statystyki?

Niejednokrotnie można spotkać się z opinią, że statystyka to jeden z najtrudniejszych przedmiotów na studiach. Dla niektórych studentów ten przedmiot to prawdziwy horror!

Faktem jest, że statystyka to rozległa dziedzina wiedzy… Opanowanie tak obszernego materiału stanowi dla wielu studentów poważny problem.

Jakie korzyści da Ci ta książka?

* Oszczędność czasu - nie musisz już gorączkowo poszukiwać wiedzy do egzaminu w dziesiątkach różnych publikacji. Tutaj wszystko masz w jednym miejscu i to na dodatek poukładane. Będziesz potrafił skutecznie przygotować się do egzaminu.

* Wiedza przekazana prostym językiem - autor publikacji nie tylko doskonale zna się na temacie przez siebie prezentowanym, ale także potrafi go przekazać w sposób zrozumiały. To bardzo ważna cecha - nareszcie wszystkie te zagmatwane wzory staną się dla Ciebie proste!

* Ponadto dzięki tej publikacji oszczędzisz mnóstwo nerwów! Jako student doskonale wiesz, ile stresu kosztuje Cię każdy egzamin. Dzięki tej publikacji będziesz podchodzić do statystyki z większym dystansem, ponieważ będziesz mieć niemalże 100% pewność, że zaliczysz każdy egzamin związany z tym przedmiotem.

'Statystyka po ludzku” jest książką napisaną bardzo przystępnie, przejrzyście i logicznie. Uważam, że może być śmiało adresowana do studentów, którzy muszą uczyć się tego przedmiotu.'

M. Ś.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Statystyka po ludzku Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 13.06.2007 Tytuł: Statystyka po ludzku (fragment utworu) Autor: Paweł Tatarzycki Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA ETAPÓW BADANIA STATYSTYCZNEGO 2. OPIS STATYSTYCZNY Grupowanie i zliczanie danych Prezentacja materiału statystycznego Gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych Kontrola zebranych danych Ustalenie celu badania statystycznego Określenie przedmiotu badania Wybór metody badania statystycznego Przygotowanie badania 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. Obserwacja statystyczna 1.2.1. 1.2.2. 1.3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego 1.3.1. 1.3.2. Analiza statystyczna 1.4. 1.5. Trening i ewaluacja 2.1. Opis struktury zbiorowości 2.1.1. Miary natężenia i struktury 2.1.2. Miary położenia 2.1.3. Miary dyspersji 2.1.4. Miary asymetrii Miary koncentracji 2.1.5. 2.1.6. Trening i ewaluacja 2.2. Analiza współzależności 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Analiza dynamiki 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. ............................................................................................................................5 ..............7 .........................................................................................9 ........................................................10 ...................................................................11 .......................................................22 .....................................................................................27 .........................................30 .........................................................................49 .........................................53 ...................................................................53 ..........................................................69 ..........................................................................................109 ...........................................................................................112 .......................................................................................130 ...............................................................................131 .......................................................................134 ........................................................................................138 ..........................................................................................159 .........................................................................................172 ....................................................................................177 ...................................................................................183 ...................................................................................190 ..........................................................................................191 .........................................................................................215 ...................................................................................235 ..............................................................................................248 ....................................................251 .................................................................................260 ..........................................................267 ...................................................................................284 ...............................................................293 ..................................293 ........................302 ...............................................................................303 ......................................................................................308 ......................................................................310 ..................................................................................311 .....................................................................................314 ....................................................................................323 .................................................................................327 ..................................................................................................329 ..............................................................................331 ......................................................................................................333 Wybrane modele tendencji rozwojowej Analiza sezonowości Indeksy indywidualne i agregatowe Trening i ewaluacja 3. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE rachunku Wybrane zagadnienia z 3.1. Charakterystyka wybranych rozkładów 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. Dobór próby 3.3. Rozkład dwumianowy Rozkład Poissona Rozkład hipergeometryczny Rozkład jednostajny Rozkład normalny Rozkład t-Studenta Rozkład chi-kwadrat Rozkład F Twierdzenia graniczne Miary korelacji Analiza regresji Trening i ewaluacja prawdopodobieństwa prawdopodobieństwa Przedział ufności dla wartości przeciętnej Przedział ufności dla frakcji Przedział ufności dla odchylenia standardowego Wybrane hipotezy parametryczne Wybrane hipotezy nieparametryczne 3.4. Estymacja przedziałowa 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Weryfikacja hipotez statystycznych 3.5. 3.5.1. 3.5.2. Trening i ewaluacja 3.6. ....................................................................................343 ................................................345 ......................................................................350 .....................................353 .................................................................355 .............................................................358 ........................................................373 ...........................................................................................378 TABLICE STATYSTYCZNE....................................................................................384 Tablice rozkładu Poissona........................................................................................384 Dystrybuanta rozkładu normalnego..........................................................................385 Tablice rozkładu t-Studenta......................................................................................386 Tablice rozkładu chi-kwadrat...................................................................................387 BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................388 Literatura...................................................................................................................388 Inne źródła................................................................................................................389 SPIS TABEL................................................................................................................391 SPIS RYSUNKÓW......................................................................................................394 STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 5 WstępWstęp Celem tej publikacji jest „poukładanie” obszernego materiału ze statystyki, ze wskazaniem na praktyczne zastosowania nabywanej wiedzy w tym za- kresie. W myśl zasady stopniowania trudności – najtrudniejsze, najbardziej złożone zagadnienia omówiono pod koniec tego opracowania. Przykłado- wo, dobór próby – mimo że jest to elementarne pojęcie statystyki – omó- wiono w rozdziale ostatnim, co jest konsekwencją wprowadzonej zasady. Aby ułatwić przejścia do pokrewnych tematów czy trudnych pojęć staty- stycznych, zastosowano nowatorskie rozwiązanie na wzór hiperłączy inter- netowych. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie przy powtarzaniu ma- teriału na „za pięć dwunasta”, przed kolokwium czy egzaminem. I tak np. odwołanie w kolorze hiperłącza „(zob. Dobór próby)” przyciąga uwagę Czytelnika. W wersji elektronicznej możliwe jest kliknięcie na linku powo- dujące przejście do podrozdziału „Dobór próby”. W myśl zasady związku teorii z praktyką wprowadzany materiał wyjaśnia- ny jest na przykładach, co ułatwia jego zrozumienie, a dodatkowo czyni na- ukę ciekawszą. Integralną częścią publikacji są przykłady wykonane w ar- kuszu kalkulacyjnym MS Excel. W tekście publikacji znajdują się informa- cje typu (zob. Przykłady…). Każdy większy dział „wieńczy” zestaw zadań do samodzielnego wykona- nia, poprzedzonych rozbudowanym przykładem, zawartych w podrozdzia- łach „Trening i ewaluacja”. Czytelnik może dokonywać analiz, wykorzy- stując szereg danych praktycznych zebranych w pliku Dane_do_analizy. xls. Obok tradycyjnych zadań – w większości działów sprawdzających za- mieszczono testy wielokrotnego wyboru, które Czytelnik z łatwością Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 6 sprawdzi w specjalnie przygotowanych w tym celu arkuszach MS Excel pt. Ewaluacja. Animacje, czyli prezentacje PowerPoint ukazujące w sposób dynamiczny wykonywanie złożonych czynności obliczeniowych w arkuszu kalkulacyj- nym Excela, są pomocne przy studiowaniu rozbudowanych przykładów w działach „Trening i ewaluacja”, jak również przy analizie wspomnianych przykładów wykonanych w arkuszu MS Excel. Do publikacji dołączono ponadto trzy aplikacje wykonane w programie MS Excel: Bonus 1: „Szeregi statystyczne” – aplikacja do grupowania i prezentacji da- nych. Bonus 2: „Rozkłady prawdopodobieństwa” – pozwala błyskawicznie obli- czyć prawdopodobieństwo dla zadanej wartości lub odwrotnie – dla wybra- nych rozkładów. Bonus 3: „Chi-kwadrat” – wspomaga analizę współzależności danych jako- ściowych. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 7 1.1. Charakterystyka etapów Charakterystyka etapów badania statystycznego statystycznego badania Badanie statystyczne to złożony proces składający się z kilku etapów. Po- niższa tabela zawiera syntetyczne zestawienie podziału badań statystycz- nych na poszczególne etapy według wybranych autorów. Tabela 1.1. Etapy badania statystycznego w świetle literatury przedmiotu. Autorzy A. Bielecka A. Komosa, J. Musiałkiewicz T. Michalski J. Pociecha B. Pułaska-Turyna Etapy badania statystycznego 1. Planowanie i organizacja badania. 2. Zbieranie danych statystycznych. 3. Opracowanie zebranego materiału statystycznego. 4. Analiza wyników badania. 1. Przygotowanie badania. 2. Zebranie materiału statystycznego (danych statystycznych). 3. Przygotowanie materiału statystycznego do opracowania. 4. Opracowanie materiału statystycznego. 5. Prezentacja materiału statystycznego. 6. Analiza statystyczna – podstawa wyciągnięcia wniosków. 1. Przygotowanie badania. 2. Zebranie materiału statystycznego i przygotowanie do opracowania. 3. Opracowanie materiału statystycznego. 4. Prezentacja danych statystycznych i analiza statystyczna. 1. Rozpoznanie i sformułowanie problemu. 2. Postawienie hipotezy i ustalenie możliwych rozwiązań. 3. Określenie źródeł informacji. 4. Przygotowanie do gromadzenia danych pierwotnych. 5. Gromadzenie danych. 6. Opracowanie danych i ich analiza. 7. Przygotowanie sprawozdania. 1. Projektowanie badania. 2. Obserwacja statystyczna. 3. Opracowanie materiału statystycznego. 4. Analiza statystyczna. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 8 M. Sobczyk W. Starzyńska 1. Przygotowanie (programowanie) badania. 2. Obserwacja statystyczna. 3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. 4. Opis lub wnioskowanie statystyczne. 1. Przygotowanie lub programowanie badania statystycznego. 2. Obserwacja statystyczna. 3. Opracowanie surowego materiału statystycznego. 4. Analiza opracowanego materiału statystycznego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [3, s. 29], [7, s. 22], [10, s. 28], [14, s. 33], [15, s. 19-20], [19, s. 20], [21, s. 22]. W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się cztery podstawowe eta- py badania statystycznego. Mimo pewnych rozbieżności w nazwach, moż- na wymienić następujące podstawowe etapy: 1. Przygotowanie (planowanie, projektowanie, programowanie) badania. 2. Obserwacja statystyczna (zbieranie materiału statystycznego). 3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. 4. Analiza statystyczna (opis lub wnioskowanie statystyczne). Bardziej szczegółową klasyfikację przedstawili A. Komosa i J. Musiałkie- wicz [7, s. 22]. Autorzy ci wyodrębnili dodatkowy etap: „przygotowanie materiału statystycznego do opracowania” (np. T. Michalski włącza je do etapu drugiego) oraz oddzielny etap „prezentacja materiału statystycznego” – na ogół jest ona zaliczany do etapu trzeciego (T. Michalski wyjątkowo zalicza ją do ostatniego etapu, związanego z analizą danych [10, s. 28]). Nieco odmienną klasyfikację etapów badania statystycznego (marketingo- wego) przedstawia J. Pociecha [14, s. 33]. Po pierwsze etap – szósty stano- wi połączenie dwóch wyodrębnionych wcześniej (opracowanie materiału statystycznego i analiza danych). Po drugie – wyodrębniony przez tego au- tora etap piąty („gromadzenie danych”) stanowi jedną z podstawowych czynności zaliczanych do etapu, jakim jest obserwacja statystyczna. Zatem Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 9 rozpisany został szczegółowo etap pierwszy, związany z przygotowaniem badania statystycznego (trzy pierwsze wymienione przez tego autora etapy). W dalszej części tego rozdziału dokładniej scharakteryzowano cztery etapy badań statystycznych według podziału odpowiadającego klasyfikacji M. Sobczyka [19, s. 20]. Autor ten w ramach poszczególnych etapów wy- mienia następujące czynności: Tabela 1.2. Czynności wchodzące w skład badania statystycznego w przekroju poszcze- gólnych etapów. Etap badania statystycznego I Przygotowanie badania II Obserwacja statystyczna III IV Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego Analiza statystyczna Wykaz czynności wchodzących w skład danego etapu 1. Ustalenie celu badania statystycznego. 2. Określenie przedmiotu badania (zbiorowości i jednostki statystycznej). 3. Właściwe określenie jednostki sprawozdawczej (źródeł danych). 4. Decyzja co do metody badania (pełne czy częściowe). 1. Ustalenie wartości cech ilościowych lub odmian cech jakościowych u wszystkich jednostek badanej zbiorowości (generalnej bądź próbnej). 2. Kontrola formalna i merytoryczna zebranych danych. 1. Grupowanie lub klasyfikacja. 2. Zliczanie danych. 3. Tabelaryczna prezentacja materiału statystycznego. 4. Graficzna prezentacja materiału statystycznego. 1. Opis statystyczny. 2. Wnioskowanie statystyczne (badanie częściowe – próba losowa). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [19, s. 20-30]. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 10 2.2. Opis statystyczny Opis statystyczny Opis statystyczny ma sumaryczny charakter, co oznacza, że dotyczy on ca- łej zbiorowości generalnej bądź próbnej, a nie poszczególnych jednostek statystycznych. Opisu statystycznego dokonuje się za pomocą odpowied- nich miar [19, s. 30]. W dalszej części tego rozdziału omówiono wybrane miary opisu statystycznego, stosowane w analizie struktury zbiorowości, analizie współzależności oraz analizie dynamiki. Rozdział ten ma zatem analityczny charakter i stanowi wstęp do wnioskowania statystycznego. Dlatego we wszystkich wzorach, gdzie pojawi się liczebność zbiorowości, będzie ona oznaczana literą n jako liczebność zbiorowości próbnej (nie- mniej jednak wzory te znajdują również zastosowanie przy obliczaniu cha- rakterystyk dla całej populacji generalnej). Tym, na co należy zwrócić uwagę przy studiowaniu niniejszego rozdziału – a o czym niejednokrotnie zdarza się zapominać na egzaminie – jest rodzaj danej cechy statystycznej i związany z nią typ skali pomiarowej. Jak już była mowa, pomiar cech ilościowych na skalach „słabszych” pociąga za so- bą znaczną utratę informacji. Im silniejszy typ skali pomiarowej, tym wię- cej miar statystycznych można obliczyć (zob. tabela 1.5). Ponadto – w przypadku cech ilościowych – wybór odpowiedniej miary (skorzystanie z prawidłowego wzoru statystycznego) zależy od tego, czy dane są pogrupowane, a jeśli tak, to czy pogrupowano je w szereg rozdziel- czy punktowy, czy też szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi. W związku z powyższym – przy prezentowaniu miar opisu statystycznego podkreślono, czy dany wzór znajduje zastosowanie dla danych niepogrupo- wanych, czy też pogrupowanych w szereg rozdzielczy (punktowy lub z przedziałami klasowymi). Zwrócono też uwagę na typ skali pomiaru da- nych, umożliwiający zastosowanie określonej miary. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 11 1.1. Przygotowanie badania Na tym etapie należy sprecyzować cel badania statystycznego, określić zbiorowość i jednostkę statystyczną, jak również dokonać wyboru metody badania. Jest to ważny etap, ponieważ popełnione tu błędy w dużym stop- niu mogą zaważyć na jakości całego badania. 1.1.1. Ustalenie celu badania statystycznego Na wstępie formułowane są koncepcje dotyczące całości badania staty- stycznego. Podstawową kwestią jest dokładne określenie celów (ogólnych i szczegółowych) oraz hipotez roboczych [10, s. 28]. A. Bielecka [3, s. 29] wyróżnia dwa zasadnicze cele badania statystycznego, tj.: 1. Cel diagnostyczny – określa, co i dlaczego jest przedmiotem badania statystycznego. 2. Cel praktyczny – precyzuje, komu i czemu badanie ma służyć. Oto przykłady określenia celu diagnostycznego i praktycznego (por. [3, s. 30]): Przykład 1. Celem diagnostycznym jest określenie skuteczności wybra- nych narzędzi marketingowych stosowanych w sprzedaży jogurtów w pew- nym supermarkecie – badaniu poddano takie narzędzia, jak: promocje ce- nowe, degustacje, zamieszczenie oferty w gazetce reklamowej. Cel prak- tyczny takiego badania to zweryfikowanie hipotezy głoszącej, iż na wzrost popytu znacząco wpływa połączenie promocji cenowej z prezentacją pro- mowanego jogurtu w gazetce reklamowej. Jeśli hipoteza ta okaże się słusz- na, to w przyszłości dział marketingu supermarketu zawsze będzie stoso- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 12 wał promocje cenowe dla tej grupy produktów, w połączeniu z wydrukiem oferty promocyjnej w gazetce reklamowej (efekt synergiczny). Przykład 2. Firma zajmująca się pośrednictwem finansowym planuje wprowadzenie do oferty pośredniczenia w zawieraniu umów odnośnie zmiany Otwartego Funduszu Emerytalnego. Może jednak podpisać umowę wyłącznie z jednym funduszem. Celem diagnostycznym badania będzie określenie częstotliwości i kierunku zmian poszczególnych OFE przez za- pisane już do nich osoby oraz identyfikacja kluczowych czynników powo- dujących te zmiany. Można postawić hipotezę, iż o zmianie OFE decydują głównie czynniki ekonomiczne, takie jak stopa zwrotu czy prowizja od składki. Gdy hipoteza ta okaże się słuszna, to firma podpisze umowę z fun- duszem o najwyższej stopie zwrotu netto, tj. stopie skorygowanej o koszty prowizji od składek. W przeciwnym razie należy określić czynniki poza- ekonomiczne (np. podpisać umowę z funduszem gwarantującym najwyższą stawkę dla akwizytora od podpisanej umowy – czynnik ten może okazać się skutecznym motywatorem dla osób pozyskujących klientów dla danego OFE). Przykład 3. Firma edukacyjna zamierza rozszerzyć swoją ofertę o naucza- nie na odległość (tzw. e-learning). Celem diagnostycznym projektowanego badania statystycznego będzie określenie preferencji wśród wybranej grupy studentów odnośnie różnych form nauczania, w tym stosunku do nauczania na odległość. Ponadto celem diagnostycznym jest określenie najbardziej popularnych przedmiotów. Początkowo – z uwagi na znaczne koszty inwe- stycji w platformę e-learningową – planowane jest wprowadzenie tylko dwóch przedmiotów. Celem praktycznym będzie w tym przypadku zwery- fikowanie hipotezy o dużym zainteresowaniu nauczaniem on-line, a w przypadku jej poprawności – optymalne dostosowanie oferty do rynku (wybór najbardziej popularnych przedmiotów). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 13 Jak widać, cel diagnostyczny określa obecny stan rzeczy, natomiast cel praktyczny zmierza do wyciągnięcia wniosków i podjęcia odpowiednich kroków w przyszłości. 1.1.2. Określenie przedmiotu badania Mając ustalone cele badania statystycznego oraz hipotezy robocze – można przejść do kolejnej czynności, jaką jest określenie zbiorowości i jednostki statystycznej. Zbiorowość statystyczna – zwana też populacją statystyczną lub generalną – to „ogół osób, rzeczy bądź zjawisk będących przedmiotem badań statystycznych” [3, s. 15]. Oto przegląd klasyfikacji populacji statystycznych według wybranych kryteriów: Tabela 1.3. Klasyfikacja zbiorowości statystycznych pod kątem wybranych kryteriów. Kryterium klasyfikacji Rodzaje zbiorowości statystycznych I II III IV V zbiorowości Ilość badanych cech Kryterium jednorodności Charakter jednostek jednostek zbiorowości 1. Zbiorowość jednorodna – wszystkie jednostki są tego samego typu, rodzaju i gatunku. 2. Zbiorowość niejednorodna – jednostki różnią się cechami jakościowymi. 1. Zbiorowość statyczna – badanie na określony moment. 2. Zbiorowość dynamiczna – badanie w danym przedziale czasowym. 1. Zbiorowość jednowymiarowa – badanie ze względu na jedną cechę. 2. Zbiorowość wielowymiarowa – badanie ze względu na wiele cech. 1. Zbiorowość skończenie liczna – ograniczona możliwa do określenia liczba jednostek. 2. Zbiorowość nieskończenie liczna – nieograniczona pod względem liczebności. 1. Zbiorowość całkowita (populacja generalna). 2. Zbiorowość próbna (próba). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [2, s. 22-25]. Liczba elementów zbiorowości Zasięg (zakres) Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 14 Jednostka statystyczna – zwana też jednostką badania lub obserwacją – to „najmniejszy element zbiorowości statystycznej” [3, s. 15]. Wchodzące w skład badanej zbiorowości jednostki statystyczne odznaczają się pewnymi właściwościami, określanymi mianem cech statystycznych [19, s. 12]. Oto szczegółowa klasyfikacja cech statystycznych: Rysunek 1.1. Klasyfikacja cech statystycznych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [2, s. 26-28], [3, s. 18]. Ogólnie rzecz biorąc, cechy statystyczne można podzielić na dwie grupy [21, s. 15]: 1. CECHY STAŁE – własności wspólne wszystkim jednostkom badanej zbiorowości statystycznej. 2. CECHY ZMIENNE – własności, dzięki którym poszczególne jednostki różnią się między sobą, przy czym dokładny stopień zmienności po- szczególnych cech jest możliwy lub niemożliwy do określenia. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 15 Cechy stałe służą do określenia jednostki statystycznej, a tym samym zbio- rowości statystycznej, pod względem rzeczowym, przestrzennym i czaso- wym i nie podlegają badaniu statystycznemu (pełnią rolę „klasyfikatorów”) [19, s. 12]. Zatem jednostką statystyczną jest „każdy element wchodzący w skład zbiorowości statystycznej i posiadający – tak jak wszystkie jed- nostki tej zbiorowości – tę samą lub te same cechy stałe” [2, s. 25]. Wyróż- nia się następujące typy cech stałych [2, s. 26-27]: 1. Cechy rzeczowe (przedmiotowe) – właściwości, którymi charakteryzu- je się ściśle określony zbiór osób, rzeczy lub zjawisk. Cecha rzeczowa precyzuje, kto lub co jest przedmiotem badania statystycznego. 2. Cechy przestrzenne – informują o tym, z jakiego miejsca lub obszaru pochodzą jednostki włączone do badania statystycznego. 3. Cechy czasowe – określają, z jakiego okresu lub momentu włączono daną jednostkę w skład zbiorowości statystycznej. M. Sobczyk podkreśla, iż w tej samej zbiorowości można wyodrębnić róż- ne jednostki statystyczne [19, s. 12]. Wybór właściwej jednostki statystycz- nej zależy głównie od określonego celu badania statystycznego, co ukazują poniższe przykłady: Przykład 1. Celem badania statystycznego jest określenie struktury liczby uczestników Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (FIO), które inwestują powierzone środki na krajowym rynku papierów wartościowych. Raport ma dotyczyć stanu na koniec 2005 roku. Oto jak zostały określone cechy stałe (zob. rys. 1.1): Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 16 1. Cecha rzeczowa informuje, iż przedmiotem badania jest struktura liczby osób lokujących środki finansowe w Otwartych Funduszach Inwestycyj- nych (FIO). 2. Cecha przestrzenna zawęża krąg analizy do polskich funduszy inwestu- jących w krajowe papiery wartościowe. 3. Cecha czasowa określa moment w czasie, czyli dane za rok 2005. Rysunek 1.2. Przykład określenia zbiorowości i jednostek statystycznych według cech stałych. Źródło: Opracowanie własne. Z powyższego schematu wynika, iż jednostkami statystycznymi wchodzą- cymi w skład oznaczonej kolorem niebieskim populacji generalnej są po- szczególne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, lokujące powierzone środki Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 17 wyłącznie na rynku krajowym (stąd nie uwzględniono funduszu „Z”) i pro- wadzące działalność w 2005 roku (nie uwzględniamy w analizie funduszy, które powstały w trakcie 2005 roku) – łącznie 18 jednostek statystycznych. W wyniku analizy statystycznej – zgodnie z celem tego badania – otrzyma się rozkład liczby uczestników FIO w zależności od klasy ryzyka funduszu (zob. miary natężenia i struktury). Innym celem jest porównanie dynamiki liczby uczestników Funduszu „A” Zrównoważonego z Funduszem „A” Akcji w latach 2000-2005 (zob. anali - za dynamiki). Celem praktycznym jest określenie zmian w preferencjach odnośnie tych dwóch funduszy i odpowiednie przygotowanie oferty pro- mocyjnej. Porównywane będą dwie populacje: 1. Jako cechę rzeczową przyjęto odpowiednio FIO „A” Zrównoważony (pierwsza populacja) i FIO „A” Akcji (druga populacja). 2. W tym przypadku nie ma potrzeby określania cechy przestrzennej, po- nieważ wybrane fundusze działają na określonym rynku. 3. Cecha czasowa jest wspólna dla obu porównywanych populacji – jest nią zakres czasowy określony na lata 2000-2005. W tej sytuacji jednostką statystyczną (obserwacją) jest konkretny punkt da- nych w przekroju czasowym – liczba obserwacji jest równa liczbie lat obję- tych analizą. Należy zaznaczyć, iż możliwe jest porównywanie funduszy, które działają na rynku w określonym czasie (np. porównanie z FIO „E” Akcji ogranicza analizę do lat 2002-2005). Przykład 2. Celem badania jest analiza dziennych zmian procentowych in- deksu największych polskich spółek WIG 20 w określonym czasie: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 18 1. Cecha rzeczowa określa przedmiot analizy, czyli procentowe dzienne zmiany indeksu WIG 20 (można dokonać porównań z innymi indeksami giełdowymi, np. WIG-iem). 2. Cecha przestrzenna precyzuje, iż chodzi o GPW w Warszawie. 3. Cecha czasowa określa liczbę sesji giełdowych (np. 50 ostatnich sesji). W tej sytuacji jednostką statystyczną jest sesja giełdowa. Celem analizy może być także ustalenie, jakie spółki w danym dniu wpłynęły pozytywnie na poziom badanego indeksu. Należy wyjaśnić, iż indeks ten jest wypadko- wą zmian kursów akcji 20 największych spółek wchodzących w jego skład. Oto określenie cech stałych: 1. Cecha rzeczowa – procentowe dzienne zmiany kursów akcji spółek WIG 20. Cecha przestrzenna – GPW w Warszawie. 2. 3. Cecha czasowa – określenie sesji giełdowej (np. ostatnia sesja). W tej sytuacji jednostką statystyczną nie będzie już sesja giełdowa, lecz spółka zaliczana do indeksu WIG 20. Nietrudno zauważyć, iż istnieje dwa- dzieścia jednostek statystycznych (w skład WIG 20 wchodzi bowiem dwa- dzieścia spółek). Przykład 3. Celem badania statystycznego jest analiza wyników egzaminu ze statystyki w semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006 na stu- diach dziennych uczelni państwowych. Populację generalną określono pod względem cech stałych następująco: 1. Cecha rzeczowa – studenci studiów dziennych uczelni państwowych, którzy w semestrze letnim przystąpili do egzaminu ze statystyki (możli- we porównanie ze studiami wieczorowymi i zaocznymi). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 19 2. Cecha przestrzenna – osoby studiujące na terytorium RP (wyniki można porównać np. z innymi krajami Unii Europejskiej). 3. Cecha czasowa – semestr letni roku akademickiego 2005/2006 (wyniki analizy można np. porównać z analogicznym okresem roku poprzednie- go). Jednostki statystyczne w tym przypadku tworzą studenci studiów dzien- nych polskich uczelni państwowych, którzy w semestrze letnim w roku akademickim 2005/2006 przystąpili do egzaminu ze statystyki. Druga grupa cech statystycznych to cechy zmienne – podlegają one bada- niu statystycznemu [19, s. 12]. Należą do nich trzy kategorie cech, a mia- nowicie (zob. rys. 1.1): 1. Cecha jakościowa (nominalna) to „niemierzalna właściwość, której konkretny wariant występuje lub nie występuje w danej zbiorowości i nie dając wyrażać się liczbowo, daje się opisać jedynie za pomocą określeń słownych” [2, s. 28]. Wariantów cech nominalnych (zob. skala no minalna ) nie da się uporządkować (por. [20, s. 22]). 2. Cecha quasi-ilościowa (niby-ilościowa, porządkowa) to „właściwość, która określa natężenie badanej cechy u poszczególnych jednostek danej zbiorowości w sposób opisowy” [2, s. 28]. Warianty cech porządko- wych (zob. skala porządkowa) – w przeciwieństwie do wariantów cech nominalnych – można uporządkować (por. [20, s. 22]). Cechy porządkowe – w bardziej ogólnej klasyfikacji – zaliczane są do cech jakościowych. Istotne jest to, iż warianty cech jakościowych wyrażone są za pomocą określeń słownych (werbalnych). Przypisywane niekiedy cechom jakościowym (nominalnym lub porządkowym) liczby nie wyrażają bowiem ich wartości – pełnią jedynie rolę „etykiet” (por. [3, s. 18]). Przyjęta w niniejszej publikacji szczegółowa klasyfikacja cech statystycznych – wyodrębniająca cechy quasi-ilościowe – ma za zadanie ułatwienie doboru skal pomiarowych w zależności od rodzaju cechy statystycznej. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 20 3. Cecha ilościowa to „mierzalna właściwość, występująca z określonym natężeniem u wszystkich jednostek zbiorowości statystycznej” [2, s. 27]. Właściwości cech ilościowych – określanych też mianem cech mie- rzalnych – można mierzyć za pomocą liczb mianowanych typu: metry, kilogramy, sztuki, lata, jednostki pieniężne, czas itp. (por. skala prze - działowa i skala ilorazowa). Do cech ilościowych należą [3, s. 18]: ► cecha skokowa – warianty tej cechy wyrażone są za pomocą liczb należących do zbioru przeliczalnego lub skończonego (typową jed- nostką miary są sztuki/liczby naturalne), ► cecha quasi-ciągła (niby-ciągła) – cecha ze swej natury skokowa, ale z uwagi na bardzo dużą liczbę przyjmowanych wartości liczbo- wych traktowana jako cecha ciągła. Różnica między kolejnymi war- tościami liczbowymi jest niewielka (np. ceny wyrażone z dokład- nością do jednego grosza). ► cecha ciągła – cecha, której warianty wyrażone są za pomocą liczb rzeczywistych, gdzie pomiędzy dwiema dowolnymi wartościami liczbowymi danej cechy można teoretycznie zawsze znaleźć wartość pośrednią cechy (typowymi jednostkami miary cech ciągłych są m.in.: czas, metry, kilogramy, wiek). Należy podkreślić, iż warunkiem zaklasyfikowania danej cechy do cech skokowych nie jest fakt, iż jej warianty występują w postaci liczb całkowi- tych. Przykładem mogą być oceny z egzaminu: 3; 3,5 (3+); 4; 4,5 (4+); 5. Mimo że cecha ta nie przyjmuje wyłącznie liczb całkowitych (np. tak jak miałoby to miejsce w przypadku liczby nieobecności w szkole), to – z uwa- gi na niewielką liczbę możliwych wariantów – jest ona cechą skokową. Przy charakterystyce cech statystycznych kilkakrotnie pojawiło się pojęcie wariantu cechy. Wariant cechy statystycznej jest „informacją uzyskaną o jednostce statystycznej w trakcie badania statystycznego” [7, s. 10]. Z uwagi na liczbę możliwych wariantów, cechy statystyczne dzieli się na [20, s. 22]: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 21 ► cechy dychotomiczne (zero-jedynkowe) – cecha może przyjąć tylko dwa warianty. ► cechy wielodzielne (politomiczne) – przyjmują więcej niż dwa warianty. Liczba wariantów danej cechy może być co najwyżej równa liczbie jedno- stek wchodzących w skład określonej zbiorowości statystycznej – jest to możliwe w przypadku cech ciągłych. Zazwyczaj jednak liczba wariantów jest mniejsza od liczby jednostek, ponieważ identyczny wariant cechy mo- że występować u kilku jednostek statystycznych (por. [19, s. 13]). Oto przykłady identyfikacji rodzaju cech statystycznych (zmiennych): Przykład 1. Nawiązując do prezentowanego wcześniej przykładu z Fundu- szami Inwestycyjnymi Otwartymi (zob. rys. 1.2), należy ustalić – po okre- śleniu jednostki i zbiorowości statystycznej – typy cech statystycznych. Przykład ilustruje rys. 1.3: Rysunek 1.3. Przykłady cech statystycznych. Źródło: Opracowanie własne (dane umowne). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 22 Zbiorowość statystyczna została określona pod względem rzeczowym (co jest przedmiotem badania), przestrzennym (teren badania) oraz czasowym (moment badania określony na 2005 rok). Tak określona zbiorowość składa się z 18 jednostek statystycznych, którymi są poszczególne Fundusze Inwestycyjne Otwarte lokujące środki finansowe na krajowym rynku w 2005 roku. Wybraną jednostkę statystyczną zaznaczono żółtym kolorem. Każda jednostka posiada szereg właściwości, czyli zmiennych cech statystycznych. Dwie pierwsze, „Nazwa funduszu” i „Klasa ryzyka”, mają jakościowy charakter, ponieważ ich warianty dają się opisać w sposób słowny. Pogrubionym kolorem zaznaczono jeden z wariantów cechy „Klasa ryzyka” – cecha ta jest cechą quasi-ilościową (porządkową), ponieważ jej warianty można uporządkować pod kątem stopnia ryzyka (niemniej jednak w innych analizach, gdzie ryzyko nie ma znaczenia, cecha ta jest cechą nominalną). „Stopa zwrotu” nie jest cechą quasi-ciągłą, ponieważ teoretycznie można ją wyznaczyć z nieskończenie dużą precyzją – jest to iloraz ceny jednostki uczestnictwa z końca do ceny z początku 2005 roku. Natomiast ceny z definicji podaje się z dokładnością do 1 grosza. Przykład 2. Celem badania statystycznego jest analiza rynku mieszkań w tzw. standardzie deweloperskim w Polsce. Oto zestaw cech statystycz- nych branych pod uwagę: 1. Nazwa województwa – cecha jakościowa nominalna. 2. Ilość pokoi – cecha ilościowa skokowa. 3. Cena mieszkania (zł/m2) – cecha ilościowa quasi-ciągła. Przykład 3. Przedmiotem badania statystycznego jest określenie czynni- ków wpływających na wyniki egzaminu ze statystyki. Jako cechę zależną przyjęto liczbę punktów uzyskanych na egzaminie (cecha ilościowa quasi- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 23 ciągła – punkty mierzone w skali od zera do 100 z dokładnością do 0,1). Oto zestaw zmiennych objaśniających: 1. Liczba nieobecności na zajęciach – cecha ilościowa skokowa. 2. Przeciętna liczba godzin poświęconych nauce statystyki tygodniowo – jw. 3. Preferencje co do przedmiotu statystyka (nudny, ciekawy) – cecha po- rządkowa. 4. Płeć studenta – cecha jakościowa (nominalna). Reasumując, zbiorowość statystyczną tworzą poszczególne jednostki staty - styczne, posiadające określone cechy statystyczne. O ile cechy stałe – wspólne wszystkim jednostkom badania statystycznego – służą do określe- nia zbiorowości, o tyle cechy zmienne podlegają badaniu. Należy ustalić, czy będzie ono obejmowało wszystkie jednostki, czy tylko wybrane z nich, a następnie dokonać wyboru adekwatnej metody badania. 1.1.3. Wybór metody badania statystycznego Kolejną czynnością w fazie wstępnej jest określenie metody badania staty- stycznego. Wybór metody zależy od takich czynników, jak (por. [19, s. 16]): – – – – – cel badania statystycznego, rodzaj zbiorowości statystycznej, stopień szczegółowości badania, ilość dostępnych środków finansowych, stosowane metody analizy (opis lub wnioskowanie statystyczne). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 24 Badanie statystyczne obejmuje wszystkie jednostki statystyczne lub tylko wybrane z nich, czyli próbę. Próba to pewien podzbiór populacji general- nej, którego elementy zostały dobrane w sposób losowy bądź nielosowy (por. [20, s. 20]). Innymi słowy: próba to „liczebność jednostek badania” [5, s. 19]. Klasyfikacja metod badania statystycznego – ze względu na liczbę jedno- stek objętych badaniem – przedstawia się następująco: Rysunek 1.4. Klasyfikacja metod badań statystycznych ze względu na liczbę jednostek objętych badaniem. Źródło: Opracowanie na podstawie: [7, s. 14]. Ogólnie rzecz biorąc, można wyodrębnić trzy grupy metod badania staty- stycznego: 1. BADANIE PEŁNE (całkowite, wyczerpujące) – polega na tym, że in- formacje o badanych cechach statystycznych są gromadzone od wszyst- kich jednostek statystycznych wchodzących w skład zbiorowości staty- stycznej [7, s. 15]. 2. BADANIE CZĘŚCIOWE (niepełne, fragmentaryczne) – obejmuje wy- brane jednostki zbiorowości statystycznej [19, s. 16]. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 25 3. SZACUNEK STATYSTYCZNY (szacunek wartości) – interpolacyjny lub ekstrapolacyjny szacunek statystyczny zaliczany jest niekiedy w li- teraturze przedmiotu do metod badania częściowego (zob. [3, s. 32]): ► interpolacja polega na znajdowaniu nieznanych wartości funkcji w dowolnym punkcie przedziału (x1, xn) na podstawie dostępnych wartości funkcji, należących do tego przedziału (np. ustalanie warto- ści kwartyli). ► ekstrapolacja polega na ustaleniu nieznanych wartości funkcji w do- wolnym punkcie leżącym poza przedziałem wartości posiadanych: xn+1, xn+i (np. prognozowanie). Do metod badania pełnego należą (zob. [7, s. 15-18]): 1. Spis statystyczny jest to badanie polegające na zbieraniu informacji o wartościach cechy statystycznej bezpośrednio od wszystkich jedno- stek tworzących zbiorowość statystyczną. Informacje te są zbierane przez specjalnie do tego celu przeszkolone osoby (rachmistrzów spiso- wych). Jednocześnie informacje te są utrwalane na formularzach spiso- wych, przygotowanych przez instytucję organizującą spis. Rachmistrze spisowi dokonują zatem bezpośredniej obserwacji statystycznej. Spisy statystyczne dostarczają szczegółowych informacji o badanej zbiorowo- ści. Ze względu na bardzo wysokie koszty omawiana metoda znajduje zastosowanie w badaniach najważniejszych zjawisk społeczno-gospo- darczych (np. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 roku przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny). 2. Rejestracja statystyczna polega na wpisywaniu zdarzeń i faktów do odpowiednich rejestrów. Rejestracja statystyczna ma węższy zakres te- matyczny aniżeli spis statystyczny. Ponadto różni się ona od niego spo- sobem gromadzenia informacji – przy rejestracji statystycznej nie wy- stępuje bezpośrednia obserwacja statystyczna, lecz informacje będące przedmiotem rejestracji są zgłaszane w punktach rejestracyjnych. Wy- różnia się: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 26 ► doraźną rejestrację statystyczną – polega ona na tym, że w wyzna- czonym czasie określone osoby zgłaszają się w wyznaczonych miej- scach i udzielają informacji objętej tematyką rejestracji (np. ewiden- cja działalności gospodarczej), ► bieżącą rejestrację statystyczną – polega ona na ciągłym, bieżącym, systematycznym notowaniu zdarzeń i faktów określonych przez in- stytucję prowadzącą rejestrację (np. ewidencja ludności). 3. Sprawozdawczość statystyczna to najbardziej powszechny rodzaj peł- nych badań statystycznych – polega na przekazywaniu przez jednostki sprawozdawcze określonych informacji liczbowych i opisowych w po- staci standardowych sprawozdań. Instytucja organizująca badanie staty- styczne powinna opracować odpowiednie formularze statystyczne wraz z instrukcjami ich wypełniania, jak również określić termin ich przeka- zywania (jako przykład można podać opracowane dla celów podatko- wych formularze PIT adresowane do osób fizycznych czy też formula- rze ZUS wypełniane przez przedsiębiorców). Zbiorowości statystycznej nie można poddać badaniu pełnemu w takich sy- tuacjach, jak (por. [2, s. 23], [3, s. 31-32]): – badany element ulega zniszczeniu (badanie pełne oznaczałoby w tej sy- tuacji zniszczenie wszystkich elementów), – badanie pełne jest zbyt kosztowne (np. z uwagi na dużą populację gene- ralną), – badanie pełne jest zbyt czasochłonne (np. duża dynamika zmian badane- go zjawiska wymaga podjęcia szybkich decyzji), – badana zbiorowość jest nieskończenie duża (w praktyce za taką popula- cję można też uznać bardzo liczne populacje, np. liczbę potencjalnych internautów – w tej sytuacji można mówić wyłącznie o badaniu częścio- wym). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 27 W powyższych sytuacjach odpowiednim badaniem jest badanie częściowe. W literaturze statystycznej wymienia się następujące metody badania czę- ściowego: 1. Metoda monograficzna polega na wszechstronnym opisie i szczegóło- wej analizie pojedynczej jednostki statystycznej lub niewielkiej liczby charakterystycznych (typowych) jednostek badanej zbiorowości. Dzięki niewielkiej grupie jednostek można w badaniu uwzględnić stosunkowo dużą liczbę cech statystycznych (zob. cechy zmienne). Podstawowe znaczenie w tej metodzie ma opis w oparciu o dane liczbowe [10, s. 25]. Przykładem może być opis wybranej placówki wychowawczo-oświato- wej. 2. Metoda ankietowa polega na tym, że podmiot organizujący badanie zwraca się do określonej grupy osób (respondentów) z zaproszeniem do dobrowolnego wypowiedzenia się w określonej sprawie. Zaproszenie to może mieć charakter powszechny (ankieta kierowana do szerokiego gro- na osób, np. za pośrednictwem Internetu) lub selektywny (ankieta kiero- wana do wąskiej grupy respondentów, np. za pośrednictwem prasy spe- cjalistycznej). Z uwagi na fakt, iż ankieta wypełniana jest przez respon- denta, powinna być ona zredagowana w taki sposób, aby każdy ankieto- wany jednoznacznie rozumiał stawiane mu pytania i potrafił udzielić na nie odpowiedzi [7, s. 19-20] (zob. Gromadzenie danych ze źródeł pier - wotnych). 3. Metoda reprezentacyjna opiera się na próbie pobranej ze zbiorowości generalnej w sposób losowy. Z teoretycznego i praktycznego punktu wi- dzenia metoda ta jest najbardziej prawidłową formą badania częściowe- go. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa przy uogólnianiu wy- ników z próby losowej na całą zbiorowość (zob. wnioskowanie staty - styczne) pozwala na określenie wielkości popełnianego błędu. Możli- wości tej nie stwarzają pozostałe metody badania częściowego, tj. meto- da monograficzna i ankietowa [19, s. 17-18]. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 28 Przyjmując jako kryterium klasyfikacji częstotliwość przeprowadzania ba- dania statystycznego, można wyróżnić trzy rodzaje badań statystycznych [7, s. 15]: 1. Badania doraźne (sporadyczne, jednorazowe, ad hoc) – są prowadzone wówczas, gdy zapotrzebowanie na określony rodzaj informacji pojawia się bardzo rzadko i jest spowodowane nieprzewidzianymi przyczynami (np. badanie preferencji nabywców danego produktu). 2. Badania okresowe są badaniami powtarzalnymi, które przeprowadza się w określonych momentach (np. publikowany na koniec każdego kwartału ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych). 3. Badania ciągłe polegają na tym, że obserwacja i rejestracja określonych zdarzeń i faktów odbywa się w sposób ciągły. Badania ciągłe dotyczą jedynie niektórych, ściśle określonych faktów i zdarzeń (np. analiza pro- cesu produkcyjnego pod względem jakości – konstrukcja tzw. kart kontrolnych). W wypadku podjęcia decyzji o wyborze metody badania częściowego poja- wia się kwestia doboru próby. Z uwagi na złożony charakter tego zagad- nienia – metody doboru próby omówiono w ostatnim rozdziale (zob. Dobór próby). W tym miejscu warto podkreślić, iż w przypadku metody reprezen - tacyjnej dobór próby powinien być wyłącznie losowy. 1.2. Obserwacja statystyczna (diagnostycznego Po ustaleniu celu badania statystycznego i praktycznego), określeniu zbiorowości i jednostki statystycznej (pod względem rzeczowym, przestrzennym i czasowym), jak również dokonaniu wyboru odpowiedniej metody badania (pełnego lub częściowego) – można przystąpić do drugiego etapu, jakim jest obserwacja statystyczna. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 29 Ogólnie rzecz biorąc, metody pozyskiwania danych można podzielić na dwie grupy (por. [19, s. 20], [21, s. 20]): 1. Metody korzystania z publikowanych źródeł informacji (odpłatne lub nieodpłatne pozyskiwanie informacji od jednostek sprawozdawczych). 2. Metody przeprowadzania własnego badania statystycznego (zob. gro - madzenie informacji ze źródeł pierwotnych). Zebrane w wyniku obserwacji statystycznej dane określa się mianem mate- riału statystycznego [19, s. 20], przy czym – w zależności od przyjętej metody gromadzenia danych – rozróżnia się [10, s. 32]: 1. Materiał statystyczny pierwotny – informacje do prowadzenia danego badania statystycznego uzyskiwane są drogą odrębnego badania. Infor- macje te pochodzą z tzw. źródeł pierwotnych w wyniku pomiaru bezpośredniego (zob. kwestionariusz). 2. Materiał statystyczny wtórny – materiał zaczerpnięty spoza statystycz- nych źródeł, zwanych źródłami wtórnymi, który został wykorzystany w badaniach statystycznych. Wybrane wtórne źródła danych znajdują się w pliku dane_do_analizy.xls, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. Plik ten zawiera wybrane dane finansowe i dane społeczno-gospodarcze. Poniżej przedsta- wiono przykłady wtórnych źródeł informacji: Przykład 1. Jednostką sprawozdawczą dostarczającą co kwartał informacji o trzyletnich stopach zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych jest Komi- sja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (http://www.knuife - .gov.pl/). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 30 Przykład 2. Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.pl) mają obowiązek sporządzania okresowych raportów finansowych. Przykład 3. Jednostką sprawozdawczą prezentującą m.in. poziom stóp pro- centowych jest Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl). Przykład 4. Instytucją prezentującą dane o przestępczości w Polsce jest Komenda Główna Policji (http://www.kgp.gov.pl). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szereg zniekształceń rzeczywisto- ści, wynikających z błędnej interpretacji oficjalnych informacji pochodzą- cych właśnie ze źródeł wtórnych. Oto następujące sytuacje: Sytuacja 1. Oficjalny ranking najlepiej sprzedających się płyt CD (np. z oprogramowaniem edukacyjnym) nie musi odzwierciedlać nawet kolej- ności miejsc w rankingu. Dzieje się tak za sprawą „drugiego” – nieoficjal- nego – obrotu nielegalnym oprogramowaniem, w wyniku czego ustalenie najbardziej popularnych programów komputerowych wymaga przeprowadzenia odrębnych badań wśród wybranej grupy respondentów (anonimowość ankiety sprzyja zakreślaniu odpowiedzi, jaki program ostat- nio kupił ankietowany – nie wnika się przy tym, z jakiego źródła on pocho- dzi). Sytuacja 2. Ustalenie faktycznej liczby rozwiedzionych rodzin jest prak- tycznie niemożliwe w oparciu o dane ze źródeł wtórnych – wiadomo bo- wiem, iż część rodzin rozwodzi się fikcyjnie („na papierze”) w celu otrzy- mania zasiłku dla matki samotnie wychowującej dziecko. W tym przypad- ku wiarygodnych informacji mogłaby dostarczyć anonimowa ankieta. Sytuacja 3. Kwestią kłopotliwą jest określenie skali ruchu turystycznego w pewnej nadmorskiej miejscowości w oparciu o wpływy z podatku klima- tycznego (np. 1 zł za dobę). Takie informacje nie uwzględniają osób, które specjalnie przyjeżdżają na jeden dzień do tej miejscowości (np. na organi- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 31 zowany koncert), czy też turystów znajdujących zakwaterowanie bez reje- stracji i tym samym niepłacących podatku klimatycznego. Ponadto należy pamiętać, iż źródła wtórne niekiedy dostarczają tylko po- bieżnych informacji. I tak śledząc dostępne statystyki odwiedzin pewnego portalu internetowego można dowiedzieć się, ile procent odwiedzających to kobiety, jaka jest struktura wiekowa itp. Niestety, takie zbiorcze informacje nie pozwalają na określenie zależności np. pomiędzy wiekiem a płcią osób odwiedzających portal – tu konieczne jest dotarcie do danych niepogrupo- wanych. Powyższe przykłady pokazują, iż mimo bogactwa informacji pochodzą- cych ze źródeł wtórnych, niekiedy niezbędne jest dotarcie do informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych. W kolejnym podrozdziale dokładniej omówiono organizację własnego badania statystycznego (gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych). Tym, na co należy zwrócić uwagę przy studiowaniu niniejszego rozdziału – a o czym niejednokrotnie zdarza się zapominać na egzaminie – jest rodzaj danej cechy statystycznej i związany z nią typ skali pomiarowej. Jak już była mowa, pomiar cech ilościowych na skalach „słabszych” pociąga za so- bą znaczną utratę informacji. Im silniejszy typ skali pomiarowej, tym wię- cej miar statystycznych można obliczyć (zob. tabela 1.5). Ponadto – w przypadku cech ilościowych – wybór odpowiedniej miary (skorzystanie z prawidłowego wzoru statystycznego) zależy od tego, czy dane są pogrupowane, a jeśli tak, to czy pogrupowano je w szereg rozdziel- czy punktowy, czy też szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi. W związku z powyższym – przy prezentowaniu miar opisu statystycznego podkreślono, czy dany wzór znajduje zastosowanie dla danych niepogrupo- wanych, czy też pogrupowanych w szereg rozdzielczy (punktowy lub z przedziałami klasowymi). Zwrócono też uwagę na typ skali pomiaru da- nych, umożliwiający zastosowanie określonej miary. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 32 2.1. Opis struktury zbiorowości Przedstawiona w poprzednim rozdziale graficzna prezentacja materiału sta- tystycznego z wykorzystaniem wykresów ukazujących strukturę badanej zbiorowości (zob. wykresy strukturalne) pozwala na wstępną ocenę empi- rycznego rozkładu zbiorowości ze względu na daną cechę statystyczną. W tym miejscu warto usystematyzować możliwe rozkłady empiryczne. Można je bowiem sklasyfikować w zależności od siły i kierunku ewentual- nej asymetrii, jak również z punktu widzenia ilości ośrodków dominując- ych. Rysunek 2.1. Typologia rozkładów empirycznych cechy ciągłej. Źródło: Opracowanie na podstawie: [9, s. 65]. Szczególne miejsce wśród rozkładów cech zajmuje rozkład normalny, nale- żący do klasy rozkładów jednomodalnych symetrycznych. Jednak w prak- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 33 tyce empiryczne rozkłady cech są na ogół bardziej „smukłe” bądź bardziej „spłaszczone” aniżeli teoretyczny rozkład normalny (zob. eksces). Można tu zatem mówić o pewnym stopniu dopasowania danych empirycznych do rozkładu normalnego (zob. Hipotezy nieparametryczne). Rozkłady cechy są w różnym stopniu lewo- bądź prawostronnie asymet- ryczne. O sile i kierunku asymetrii informują miary asymetrii. Z uwagi na siłę asymetrii rozróżnia się rozkłady umiarkowanie asymetryczne (jeden ośrodek dominujący) bądź rozkłady skrajnie asymetryczne (amodalne). Rozkłady skrajnie asymetryczne to takie, „w których prawie wszystkie jed- nostki mają niskie bądź wysokie wartości cechy” [19, s. 33]. Rozkłady typu „U” – zwane też siodłowymi – stanowią niejako złożenie rozkładu lewo- i prawostronnie asymetrycznego (w tym przypadku zamiast o wartości do- minującej można mówić o tzw. „antymodzie”, tj. wartości będącej przeci- wieństwem dominanty). Rozkłady dwumodalne (bimodalne) posiadają dwa wyraźnie widoczne ośrodki dominujące, przy czym żaden z nich nie skupia wartości skrajnych (por. rozkład siodłowy). Przykładem takiego rozkładu może być rozkład częstości kursowania autobusów komunikacji miejskiej (ośrodkami domi- nującymi są godziny porannego i popołudniowego szczytu). Analogicznie można wyznaczyć rozkład trimodalny (trzy ośrodki dominujące) oraz – uogólniając – rozkłady wielomodalne (są to raczej teoretyczne przypadki). Istnieje szereg miar statystycznych, służących do opisu zbiorowości staty- stycznej. Dlatego w literaturze przedmiotu zwykle klasyfikuje się je z punktu widzenia dwóch następujących kryteriów (por. [3, s. 96]): Pierwszy – podział miar ze względu na zakres danych niezbędnych do ich wyznaczenia: – miary klasyczne, do wyliczenia których niezbędne są wszystkie jednost- ki objęte badaniem statystycznym, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 34 – miary pozycyjne, dla wyznaczenia których potrzebne są tylko wybrane obserwacje ze względu na zajmowaną pozycję w uporządkowanym zbiorze danych. Ten podział miar statystycznych ma swoje implikacje w praktyce. Np. w przypadku danych pogrupowanych w szereg rozdzielczy klasowy z otwartym dolnym lub górnym przedziałem klasowym – zastosowanie znajdują miary pozycyjne. Drugi podział pozwala na klasyfikację miar ze względu na rodzaj informa- cji, jakie one wnoszą o empirycznym rozkładzie cechy statystycznej. I tak wyróżnia się tu (por. [19, s. 35]): 1. Miary położenia (średnie, przeciętne) – służą do określenia wartości ce- chy, wokół której skupiają się wszystkie pozostałe wartości tej cechy. 2. Miary dyspersji (zmienności, rozproszenia) – badają stopień zróżnico- wania wartości cechy, w tym wokół miar średnich. 3. Miary asymetrii (skośności) – służą do badania kierunku i siły ewentu- alnej asymetrii rozkładu zbiorowości ze względu na daną cechę staty- styczną. 4. Miary koncentracji – pozwalają określić stopień koncentracji wokół wartości średniej, jak również ustalić stopień koncentracji jednostek sta- tystycznych ze względu na wartości badanej cechy (np. koncentracja wysokości wynagrodzeń, obrotów ze sprzedaży itp.). Poniżej przedstawiono typologię miar statystycznych według obu przedsta- wionych klasyfikacji: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 35 Tabela 2.1. Typologia miar opisu statystycznego. Zakres zastosowań Miary położenia Miary dyspersji Miary asymetrii Miary klasyczne Miary pozycyjne średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna wariancja, odchylenie standardowe/przeciętne, współczynnik zmienności klasyczny, typowy obszar zmienności współczynnik asymetrii klasyczny mediana, kwartyle, percentyle, dominanta, rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności pozycyjny, typowy obszar zmienności współczynnik asymetrii pozycyjny mieszany współczynnik asymetrii – eksces, współczynnik koncentracji Lorenza Miary koncentracj i Źródło: Opracowanie na podstawie: [9, s. 54]. Kolejne podrozdziały odpowiadają klasyfikacji miar statystycznych ze względu na informacje, jakich wyznaczone charakterystyki dostarczają o rozkładzie empirycznym badanej cechy. 2.1.1. Miary natężenia i struktury Miarą natężenia jest wskaźnik natężenia, zaś struktury wskaźnik struktury. Obie te miary odzwierciedlają zależności, proporcje i relacje występujące pomiędzy liczbami absolutnymi [2, s. 72]. Wskaźnik natężenia (współczynnik natężenia) to „wzajemny stosunek li- czebności dwóch zbiorowości pozostających w logicznej zależności” [2, s. 72]. Wartość wskaźnika natężenia wyznacza się według wzoru: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 36 Współczynnik natężenia jest wielkością mianowaną – określa on liczbę jednostek pierwszej zbiorowości przypadającą na określoną jednostkę dru- giej zbiorowości [7, s. 89]. Wskaźniki natężenia pojawiły się już we wcześniejszej części tego opraco- wania. Klasycznym przykładem jest gęstość zaludnienia (zob. rys. 1.15), czyli liczba mieszkańców przypadająca na 1 km2 powierzchni danego ob- szaru. Inne ekonomiczne przykłady tego typu wskaźników to (por. [7, s. 89]): – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców według wo- jewództw, cena 1 m2 powierzchni mieszkania w danym województwie, – – wskaźnik wydajności pracy, tj. wartość przychodów na 1 zatrudnionego, – wskaźnik rotacji aktywów (wartość przychodów ze sprzedaży na 1 zł majątku przedsiębiorstwa), – wartość księgowa na 1 akcję, – PKB per capita, tj. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca. Ponadto w rozdziale pierwszym pojawił się wskaźnik natężenia niezwiąza- ny z ekonomią, a mianowicie wskaźnik natężenia liczebności. Jeśli jako rozpiętość bazowego przedziału klasowego przyjmie się wartość „1”, to wówczas otrzyma się relację liczebności i-tej klasy (ni) do jej rozpiętości (hi). Innym przykładem wskaźnika natężenia – niezwiązanego z dziedziną ekonomii – jest prędkość, czyli relacja drogi do czasu mierzona np. liczbą przebytych kilometrów na godzinę czy też w m/s (np. siła wiatru). Oto przykład obliczania wskaźników natężenia: Przykład. W tabeli poniżej zawarte są informacje o zatrudnieniu i wielko- ści przychodów ze sprzedaży w trzech oddziałach firmy. Na podstawie tych informacji obliczono wskaźniki wydajności pracy: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paweł Tatarzycki STATYSTYKA PO LUDZKU - darmowy fragment - Złote Myśli Paweł Tatarzycki ● str. 37 Tabela 2.2. Wydajność pracy w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa. Oddziały I II III Przychody (zł mies.) 10 000 20 000 40 000 70 000 Liczba zatrudnionych 10 40 20 70 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych umownych. Wydajność pracy (zł/os.) 10 000 / 10 = 1 000 20 000 / 40 = 500 40 000 / 20 = 2 000 70 000 / 70 = 1 000 Najwyższą wydajnością pracy odznacza się oddział trzeci (2000 zł mies. przychodu na 1 zatrudnionego). Wyniki te należałoby odnieść do przecięt- nej płacy miesięcznej. Należy zauważyć,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Statystyka po ludzku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: