Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 003616 18781796 na godz. na dobę w sumie
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej - książka
Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej - książka
Autor: , Liczba stron: 368
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1826-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wojownik wielkiego biznesu
Intrygująca pozycja, kolejne okno, przez które możemy spojrzeć na świat chińskiej filozofii i myśli wojskowej. Gdy Państwo Środka na stałe zajmie miejsce wśród światowych superpotęg, znaczenie starożytnych traktatów z pewnością wzrośnie
'Foreign Affairs' (opiniotwórczy amerykański dwumiesięcznik)

Kodeks wyrafinowanych taktyk

Podobnie jak bestseller Sztuka wojny, również Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej jest dziełem ponadczasowym i uniwersalnym, znajdującym oddźwięk w różnego rodzaju kręgach kulturowych. Ów podręcznik taktyki, oparty na klasycznych chińskich traktatach wojskowych, to ekspresyjny spis strategii, które równie dobrze sprawdzają się na polu walki, co w biznesie, relacjach międzyludzkich i naszym codziennym życiu.

Poznaj kodeks zwycięskiego wojownika i rozważ nowe, niekonwencjonalne strategie. Chcesz wiedzieć, jak odnosić 'pokojowe zwycięstwa' na każdym polu swojego życia? Zastrasz przeciwnika, pokrzyżuj jego plany, zamanifestuj swoją siłę, manipuluj sprzymierzeńcami wroga i nieustannie wprowadzaj go w błąd! Twój zdezorientowany przeciwnik będzie musiał przygotować się na wszystkie ewentualności, a skoro nie odkryje Twoich słabych punktów, z czasem zostanie zmuszony do rezygnacji z zaplanowanych działań. Jak dokonać tej sztuki, dowiesz się właśnie z obowiązkowego podręcznika każdego zwycięzcy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej Autor: Chi Liu, Ralph D. Sawyer ISBN: 978-83-246-1826-2 Tytu³ orygina³u: One Hundred Unorthodox Strategies: Battle and Tactics of Chinese Warfare Format: A5, stron: 368 Wojownik wielkiego biznesu • Strategie, które poprowadz¹ Ciê do bezwarunkowego zwyciêstwa • Techniki manipulowania, dezorientowania i pokonywania przeciwnika • Zasady, które dadz¹ Ci si³ê, pewnoœæ siebie i przewagê nad wrogiem Intryguj¹ca pozycja, kolejne okno, przez które mo¿emy spojrzeæ na œwiat chiñskiej filozofii i myœli wojskowej. Gdy Pañstwo Œrodka na sta³e zajmie miejsce wœród œwiatowych superpotêg, znaczenie staro¿ytnych traktatów z pewnoœci¹ wzroœnie „Foreign Affairs” (opiniotwórczy amerykañski dwumiesiêcznik) Kodeks wyrafinowanych taktyk Podobnie jak bestseller Sztuka wojny, równie¿ Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej jest dzie³em ponadczasowym i uniwersalnym, znajduj¹cym oddŸwiêk w ró¿nego rodzaju krêgach kulturowych. Ów podrêcznik taktyki, oparty na klasycznych chiñskich traktatach wojskowych, to ekspresyjny spis strategii, które równie dobrze sprawdzaj¹ siê na polu walki, co w biznesie, relacjach miêdzyludzkich i naszym codziennym ¿yciu. Poznaj kodeks zwyciêskiego wojownika i rozwa¿ nowe, niekonwencjonalne strategie. Chcesz wiedzieæ, jak odnosiæ „pokojowe zwyciêstwa” na ka¿dym polu swojego ¿ycia? Zastrasz przeciwnika, pokrzy¿uj jego plany, zamanifestuj swoj¹ si³ê, manipuluj sprzymierzeñcami wroga i nieustannie wprowadzaj go w b³¹d! Twój zdezorientowany przeciwnik bêdzie musia³ przygotowaæ siê na wszystkie ewentualnoœci, a skoro nie odkryje Twoich s³abych punktów, z czasem zostanie zmuszony do rezygnacji z zaplanowanych dzia³añ. Jak dokonaæ tej sztuki, dowiesz siê w³aœnie z obowi¹zkowego podrêcznika ka¿dego zwyciêzcy! • Sztuka zawierania korzystnych sojuszy. • Najlepsze taktyki ofensywne i obronne. • Znaczenie prowokacji. • Przygotowanie siê do nierównej walki. • Techniki prowadzenia negocjacji pokojowych. Spis treści Przedmowa Słowo o wymowie oraz transkrypcjach Przybliżona chronologia okresów dynastycznych Wprowadzenie 1. Wstępne szacunki 2. Plany 3. Szpiedzy 4. Oddziały elitarne 5. Piechota 6. Jazda 7. Strategie wodno-lądowe 8. Rydwany 9. Zaufanie 10. Szkolenie 11. Przewaga liczebna 12. Gdy dysponujesz mniejszymi siłami… 13. Miłość 14. Lęk 15. Nagrody 16. Karanie 17. Gospodarz 18. Gość 19. Silni 7 11 13 15 37 41 43 46 49 53 57 59 63 66 69 72 75 78 84 86 88 92 96 4 Sto niekonwencjonalnych strategii 20. Słabi 21. Arogancja 22. Sojusze 23. Rozmieszczenie 24. Siła strategiczna 25. Dzień 26. Noc 27. Przygotowania 28. Zaopatrzenie 29. Lokalni przewodnicy 30. Wiedza 31. Obserwatorzy 32. Bagna 33. Teren sporny 34. Teren korzystny 35. Góry 36. Doliny 37. Ofensywa 38. Obrona 39. Inicjatywa 40. Reakcja 41. Niekonwencjonalność 42. Konwencjonalność 43. Próżnia 44. Materia 45. Brak rozwagi 46. Ciężar armii 47. Zysk 48. Szkoda 49. Bezpieczeństwo 99 102 107 109 112 116 119 121 124 126 129 132 135 138 140 143 147 149 153 155 157 159 164 167 169 171 174 176 178 181 50. Zagrożenie 51. Walka do śmierci 52. Szukając szansy na przeżycie 53. Głodni 54. Nasyceni 55. Zmęczenie 56. Rozluźnienie 57. Zwycięstwo 58. Porażka 59. Atakowanie 60. Odwrót 61. Prowokacja 62. Zniewolenie 63. Odległe 64. Bliskie 65. Rzeki 66. Strategie wykorzystania środków zapalających 67. Powolność 68. Szybkość 69. Porządek 70. Nieporządek 71. Podział 72. Łączenie 73. Złość 74. Duch walki 75. Odwroty 76. Pościgi 77. Unikanie bitwy 78. Nieunikniona walka 5 Sto niekonwencjonalnych strategii 186 189 194 195 198 200 203 204 206 209 212 214 217 220 222 224 229 231 236 240 243 247 251 254 257 261 264 267 269 6 Sto niekonwencjonalnych strategii 79. Unikanie 80. Oblężenia 81. Fałszywe przesłanki 82. Negocjacje pokojowe 83. Wytrzymać atak 84. Poddania 85. Niebo — warunki pogodowe 86. Człowiek 87. Trudności 88. Łatwe 89. Przynęta 90. Niezgoda 91. Wątpliwości 92. Ubodzy 93. Wiatr 94. Śnieg 95. Dbanie o morale 96. Strach 97. Listy 98. Zmiana 99. Czar wojny 100. Zapomnieć o wojnie Dodatek Charakterystyka historyczna działań wojennych na obszarze Chin Skorowidz 272 274 277 280 283 286 288 292 299 302 304 307 311 313 315 317 321 325 328 331 336 341 349 357 203 Sto niekonwencjonalnych strategii 56 Rozluźnienie Taktyka Gdy prowadzisz działania wojenne, po zwycięskiej bitwie nie możesz po- zwolić sobie na jakiekolwiek rozluźnienie. Powinieneś skoncentrować się nawet bardziej i skupić się na następnym kroku przeciwnika. Nawet jeśli ostatnie wydarzenia przyniosły ci ulgę i spowodowały pewne uspokojenie, zajmij się pracą. Zasada taktyki brzmi: „Ten, kto jest przygotowany, nie ucierpi od złego losu”. Komentarz Koncept „rozluźnienia”, stanu wypoczęcia, a w konsekwencji — bycia nieprzygotowanym — stanowi drugi element pary konceptualnej „zmę- czenie” versus „rozluźnienie”, wprowadzonej w poprzednim rozdziale. Na podstawie zawartości wcześniejszych rozdziałów można by sądzić, że w tym miejscu pojawią się dodatkowe argumenty na potwierdzenie wyż- szości wypoczętych oddziałów nad zmęczonym wrogiem — analogicznie do sytuacji opisanych w rozdziale „Zmęczenie”. Tym razem jednak autor ostrzega przed zbytnią pewnością siebie, która może pojawić się po zwy- cięstwie — mimo że ta sama tematyka (w bardziej bezpośredniej formie — arogancji) pojawi się w kolejnym rozdziale. Co więcej, w żadnej z kil- ku dostępnych wydań chińskiego traktatu nie ma w tym rozdziale części „Tło historyczne”, pomimo że stosunkowo łatwo znaleźć w historii kilka przykładów starć mogących stanowić świetną ilustrację dla omawianej właśnie zasady taktycznej. Za przykład mogłaby tu służyć na przykład kampania Sun Pina przeciwko P’ang Chüanowi i państwu Wei. Sun Pin zmusił przeciwnika do manewrów, a sam obserwował jego ruchy, mając do swojej dyspozycji wypoczęte i właściwie rozwinięte na pozycjach wyj- ściowych oddziały (patrz rozdział 30., „Wiedza”). 204 Sto niekonwencjonalnych strategii Teoretycy wojskowości stale ostrzegali przed zaniedbaniami i rozluź- nieniem dyscypliny, które mogłyby spowodować, że ofiara zostałaby „wzięta z zaskoczenia”. Kiedy człowiek nie czuje się zagrożony, czujność zamienia się w niedbałość. Niemniej jednak, oprócz wyraźnej opinii Sun Tzu na temat konieczności wykorzystywania świeżych zwycięstw, wielu teoretyków podkreślało zagrożenie, jakie niesie ze sobą zwycięstwo. Są- dzono, że im więcej zwycięstw, tym większa strata dla kraju. Przykładem może być tutaj rozdział Metod wojskowych Sun Pina, zatytułowany „Woj- na pod księżycem”. Wu Chi stwierdzał: Zwycięstwo w bitwie jest sprawą łatwą, lecz zachowanie korzyści wynika- jących ze zwycięstwa jest rzeczą trudną. A zatem mówi się, że spośród tych państw pod Niebem, które angażują się w działania zbrojne, te, które odniosły pięć zwycięstw, spotka klęska, te, które wygrały cztery bitwy, będą wycieńczone, ci z trzema wiktoriami staną się hegemonami, ci, co sięgnęli po dwa zwycięstwa, zostaną królami, a ci, co zwyciężyli tylko raz, staną się cesarzami. Dlatego też nieliczne są przypadki zdobycia władzy nad świa- tem w wyniku długiej kampanii, zwieńczonej wieloma zwycięstwami. Znamy za to wiele przypadków, gdy dawne imperia po licznych zwycię- stwach przestawały istnieć. 57 Zwycięstwo Taktyka Kiedy bitwa kończy się twoim zwycięstwem, bacz na to, by nie stać się aroganckim i nie stracić koncentracji. Przeciwnie — powinieneś dzień i noc przygotowywać się na nadejście przeciwnika. Wtedy, nawet jeśli wróg uderzy ponownie, nie stanie ci się nic złego, bo jesteś przygotowany. W Ssu-ma Fa czytamy: „Po zwycięstwie należy działać tak, jakby ostatnia bitwa wcale nie została wygrana”. 205 Sto niekonwencjonalnych strategii Tło historyczne W czasie rządów drugiego cesarza Ch’in Hsiang Liang wydał Liu Pango- wi i Hsiang Yü rozkaz zaatakowania miasta Hsiang-yang z dwóch kierun- ków, a następnie wymordowania wszystkich obrońców. W tym czasie sam ruszył na zachód. Na wschód od P’u-yang doszło do bitwy, w której udało mu się rozbić armię Ch’in. Resztki armii Ch’in schroniły się w P’u-yang. W tym czasie Liu Pang i Hsiang Yü zaatakowali Ting’t-ao, a następnie opano- wali ziemie leżące na zachodzie i sięgające aż po Yung-ch’iu. Armia Ch’in doznała kolejnej klęski, zginął także jej dowódca, Li Yu. Po jakimś czasie obaj generałowie zdobyli także miasto Wai-huang. Hsiang Liang z coraz większą pogardą i arogancją odnosił się do armii Ch’in. Sung Yi tak oto skomentował zachowanie Hsiang Lianga: „Ten, kto zwycięża, a potem pozwala, by jego żołnierze stali się rozluźnieni, ten dowódca, który staje się arogancki, dozna klęski. Ty, mój Panie, pozwalasz sobie na spokój, podczas gdy armia Ch’in codziennie staje się silniejsza. W twoim imieniu martwię się o przyszłość tej kampanii”. Hsiang Liang nie przejął się słowami doradcy, w zamian za to wysłał Sung Yi jako emi- sariusza do Ch’i. W drodze na placówkę Sung Yi spotkał ambasadora Ch’i, lorda Kao-linga. Spytał go, czy zamierza spotkać się z Hsiang Liangiem. Gdy usłyszał odpowiedź twierdzącą, rzekł do niego: „Wkrótce Hsiang Liang zostanie pobity. Jeśli będziesz podróżował powoli, unikniesz śmierci. Jeżeli będziesz podróżował szybko, będziesz świadkiem klęski. Ch’in rzeczywi- ście zmobilizowali wszystkich żołnierzy”. Dowództwo nad całością sił objął generał Chang Han, który natychmiast uderzył na zaskoczonego tym obrotem sprawy Hsiang Lianga, doprowadzając go do klęski. W toku walk Hsiang Liang pożegnał się z życiem. Komentarz W rozdziale zatytułowanym „Zwycięstwo” ponownie mamy do czynienia z ostrzeżeniami dotyczącymi rozprzężenia, pojawiającego się po wielkich zwycięstwach. Pojawia się tu także przestroga dotycząca arogancji, która może okazać się równie niebezpieczna. Cytat w części „Taktyka” pocho- dzi z traktatu Ssu-ma Fa, z rozdziału pod tytułem „Przemyślane pozycje”, gdzie znajdujemy ostrzeżenie przed arogancją opanowującą oddziały armii: 206 Sto niekonwencjonalnych strategii Niezależnie od tego, czy twoje oddziały są liczne, czy nieliczne, nawet je- śli właśnie odniosłeś zwycięstwo, żołnierze powinni zachowywać się tak, jakby ostatnia bitwa wcale nie została wygrana. Żołnierze nie powinni chwalić się tym, jak ostra jest ich broń, ani mówić o tym, jak twarde są ich zbroje, ani chełpić się tym, jak trwałe są ich rydwany i jak wspaniałe są ich konie. Nie wolno przeceniać swojej siły — bo tacy żołnierze nie posiedli jeszcze Tao. Jak już wspominano w rozdziale 21., arogancja uznawana była za jed- ną w wielkich wad, którą wróg mógł łatwo wykorzystać, nawet jeśli wcze- śniej nie doprowadziła do poważnych błędów w ocenie sytuacji. Z drugiej strony, dowódcy starający się nie dopuścić do pojawienia się arogancji w działaniach swoich żołnierzy, nie mogą jednocześnie zbytnio obniżać ich morale. Jednym słowem — powinni dążyć do osiągnięcia stanu rów- nowagi pomiędzy pewnością siebie i dumą ze zwycięstwa. Poniższy frag- ment z Ssu-ma Fa zawiera kilka wskazówek, jak to uczynić: Jeśli zwyciężasz, dziel się z żołnierzami radością z osiągnięć i chwal ich. Jeśli prowadzisz armię do ponownej bitwy, uczyń nagrody wyjątkowo hojnymi, a kary — ostrzejszymi. Jeśli nie udało ci się poprowadzić swojej armii do zwycięstwa, weź winę na siebie. Jeżeli znów musisz walczyć, złóż przysięgę i zajmij pozycję do ataku. Nie powtarzaj poprzednio stosowanej taktyki. Czy wygrywasz, czy przegrywasz, zawsze stosuj się do tego zale- cenia, które określa się mianem „Prawdziwej reguły”. 58 Porażka Taktyka Kiedy odniosłeś porażkę, nie możesz dać się pokonać lękowi. Powinieneś raczej poszukać potencjalnych korzyści wynikających z nieszczęścia, jakie cię spotkało. Jeśli uporządkujesz swoje oddziały, naostrzysz klingi, wlejesz 207 Sto niekonwencjonalnych strategii nowe siły w serca oficerów i żołnierzy, poczekasz na chwilę, gdy w obozie wroga zapanuje rozluźnienie i dojdzie do zaniedbań, a potem znienacka na niego uderzysz, będziesz zwycięzcą. W Sztuce wojny znajduje się na- stępująca zasada taktyczna: „Jeśli ktoś reaguje na wyrządzoną mu szkodę, wyciągnie właściwe wnioski z nieszczęścia”. Tło historyczne Podczas walk wewnętrznych w ostatnich latach panowania cesarzy z dy- nastii Chin (w okresie Wei-Chin) Ssu-ma Yung, król Ho-chien przeby- wający w Kuang-chung, wysłał Chang Fanga przeciwko Ssu-ma Yi, królowi Ch’ang-shy. Chang Fang wyprowadził swoje oddziały z Han-ku i skierował się na południe od Huang He, gdzie armia rozłożyła się obozem. Cesarz Sui z Chin oddelegował tymczasem do walki generała Huang-fu Shanga. Chang Fang przygotował zasadzkę, doprowadzając do rozbicia armii Hu- ang-fu Shanga, po czym ruszył do Lo-yang. Tymczasem Huang-fu Shang nie zamierzał przerywać działań wojennych i ruszył za Chang Fangiem do Lo-yang. Doszło do walk ulicznych. Gdy Chang Fang zorientował się, że zbliża się ku niemu wóz cesarza, opanował go wielki lęk. Wkrótce oka- zało się też, że jego oddziały nie potrafią sprostać żołnierzom Huang-fu Shanga. Ostatecznie Chang Fang poniósł dotkliwą porażkę. Uliczki i alejki miasta pełne były martwych i rannych żołnierzy Chang Fanga. Po wycofaniu się z miasta siły generała Chang Fanga zajęły tymczaso- wą pozycję obronną trzydzieści mil dalej, w pobliżu mostu. Jego ludzie przeżywali gorycz porażki i trudno było podnieść ich na duchu. Przeciw- nie, sami żołnierze namawiali Chang Fanga do tego, by w sekrecie, pod osłoną nocy, opuścił obóz. Dowódca odparł im: „To normalne, że morale armii rośnie i maleje. Najważniejsze, by umieć wykorzystać porażkę. Jeśli przed zmierzchem wzniesiemy umocnienia tam, gdzie nasz wróg ich się nie spodziewa, zadziałamy w sposób nieortodoksyjny”. Przed nocą Chang Fang zebrał siły i uderzył na wroga znajdującego się niecałe siedem mil od miasta Lo-yang. Huang-fu Shang, który wciąż jeszcze cieszył się z wcześniej- szego zwycięstwa, nie zwrócił uwagi na działania przeciwnika. Wkrótce przekonał się, że armia Chang Fanga zakończyła prace fortyfikacyjne, dlatego postanowił bezzwłocznie zaatakować wroga. Został jednak od- party i poniósł wielkie straty. 208 Sto niekonwencjonalnych strategii Komentarz W rozdziale zatytułowanym „Porażka” autor wraca do tematu poruszane- go już w dwóch wcześniejszych częściach traktatu, a mianowicie zagroże- nia wynikającego z rozprzężenia i arogancji po zwycięstwie. Tym razem spoglądamy jednak na ten sam problem z perspektywy pokonanego, a nie zwycięzcy. Przy założeniu, że pobita armia jest w stanie ponownie zebrać oddziały, wprowadzić surową dyscyplinę, zebrać niezbędne materiały wojenne i zadbać o podupadłego ducha bojowego żołnierzy, jeśli wcze- śniejsza przegrana nie oznaczała całkowitego rozbicia sił, wciąż istnieje szansa na wykorzystanie naturalnego w szeregach zwycięzców rozluźnie- nia i wykonanie efektywnego kontrataku, który zaskoczy przeciwnika. Wydarzenia opisane w części „Tło historyczne”, dające pewien obraz wy- niszczających wszystkie strony walk o dominację z ostatniego okresu rzą- dów cesarzy z dynastii Chin w pierwszych latach IV w. n.e., są także przy- kładem zmiennych kolei losów długich kampanii. Na początku armia Huang-fu Shanga poniosła spore straty w wyniku zasadzki, ale mimo to kontynuowała działania zbrojne na trudnym terenie miejskim, świetnie nadającym się do tego, by wykorzystać ograniczony teren do uzyskania lo- kalnej przewagi, dzięki której nawet słabsze oddziały mogą odnieść zna- czące zwycięstwo. Niemniej jednak Chang Fang, który świetnie rozumiał znaczenie morale żołnierzy, oparł się pokusie, by poddać się rozpaczy, a w zamian za to zajął się przywróceniem porządku w armii, organizowaniem skutecznej grupy operacyjnej. Udało mu się zaskoczyć Huang-fu Shanga, który szybko zaczął lekceważyć doświadczenie wojenne swojego wroga. (Z uwagi na podobieństwa tematyczne oraz te same przykłady wydarzeń historycznych opisanych w niniejszym rozdziale warto zapoznać się także z treścią rozdziału 95., „Dbanie o morale”, nawiązującą do tematyki od- budowy ducha bojowego pokonanej armii).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: