Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 005839 13850914 na godz. na dobę w sumie
Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 441
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9170-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących „indywidualnej umowy o pracę” zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), z daleko idącymi odwołaniami do unormowań konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 r. oraz polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., które obecnie już nie obowiązują, ale były (i mogą być nadal) podstawą do ustalenia statutu stosunku pracy w przypadku, gdy umowa o pracę została zawarta w okresie ich obowiązywania.

Zgodnie z utrwaloną w polskiej doktrynie systematyką opracowań poświęconych prawu prywatnemu międzynarodowemu, w monografii w pierwszej kolejności wskazano same normy kolizyjne i opisano zastosowane w nich łączniki, by w dalszej części pracy omówić ich zakres (zakres dzięki nim ustalonemu statutu stosunku pracy).

Specyfika kolizyjnej regulacji stosunków pracy wymagała także przedstawienia – poza unormowaniami wynikającymi z rozporządzenia Rzym I (konwencji rzymskiej) – także i regulacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ona bowiem współkształtuje kolizyjnoprawny opis stosunku pracy, uzupełniając rozporządzenie Rzym I i konwencję rzymską w przypadkach, gdy pracownik zostaje skierowany przez swojego pracodawcę do czasowego wykonywania obowiązków za granicę.

W książce omówiono także zagadnienia powiązane ze stosunkiem pracy, choć niewchodzące wprost w zakres jego statutu. Przedmiotem zainteresowania stały się zatem kolizyjnoprawna problematyka umów towarzyszących stosunkowi pracy, jak również konsekwencje upadłości pracodawcy na stosunek pracy i roszczenia pracownika z tym związane, w przypadku gdy w grę wchodzi element międzynarodowy, a co za tym idzie – kolizja praw. Ostatni rozdział monografii został poświęcony unormowaniu kolizyjnemu zbiorowego prawa pracy, gdzie szczególną uwagę zwrócono na układy zbiorowe pracy i inne porozumienia grupowe oraz spory zbiorowe i prawo do strajku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM WITOLD KUROWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WITOLD KUROWSKI • STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM WITOLD KUROWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: dr hab. Grzegorz Żmij Publikacja dofinansowana przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” Publikacja rekomendowana przez Centrum Badań Nad Europejskim Prawem Prywatnym (RCEPL) © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9169-4 ISBN e-book 978-83-255-9170-0 Agnieszce i Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzecznictwa ................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Unormowania kolizyjne stosunku pracy. Uwagi prawnoporównawcze ........................................................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Stosunki pracy w dawnych polskich ustawach kolizyjnych ................ I. Ustawy kolizyjne z 1926 r. .............................................................. II. Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. .............. 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Wybór prawa ............................................................................. 3. Prawo właściwe w braku wyboru prawa ............................... 4. Stosunek Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. do dyrektywy 96/71/WE .......................................................... 5. Zdolność stron do zawarcia umowy o pracę i dokonywania czynności w ramach stosunku pracy .......... 6. Forma umowy o pracę oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy ......... § 3. Unormowania kolizyjne stosunków pracy w wiążących Polskę umowach międzynarodowych ................................................................. § 4. Stosunki pracy w wybranych zagranicznych regulacjach kolizyjnych .................................................................................................. § 5. Międzynarodowe publiczne prawo pracy ............................................. Rozdział II. Zagadnienia kwalifikacyjne ............................................................ Rozdział III. Kolizyjne unormowanie umowy o pracę .................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Wybór prawa dla umowy o pracę .......................................................... § 3. Ograniczenie zakresu zastosowania prawa wybranego ....................... § 4. Prawo właściwe w braku wyboru prawa ............................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... XI XVII XLI XLV 1 1 3 3 7 7 9 16 24 28 34 37 43 51 57 73 73 80 97 109 109 VII Spis treści II. Prawo państwa, w którym (lub – gdy takiego brak – z którego) pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy ................................................................................................ III. Prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika (w którym pracownik został zatrudniony) .................................. IV. Reguła korekcyjna ............................................................................ Rozdział IV. Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na statut stosunku pracy .................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie legis fori ........................... § 3. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie kraju trzeciego ................ Rozdział V. Pozycja prawna pracowników delegowanych do świadczenia pracy w innym państwie .................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w państwie członkowskim do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego ................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Zakres podmiotowy dyrektywy 96/71/WE .................................. III. Okres delegowania ........................................................................... IV. Zakres przedmiotowy dyrektywy 96/71/WE ............................... 1. Maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku oraz minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych ...................................................................................... 2. Minimalne stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny (z wyjątkiem uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych) ............................................................................ 3. Warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego ..................... 4. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy oraz środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudniania kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, a także co do dzieci i młodzieży ........... 5. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz inne postaci równouprawnienia (niedyskryminacji) ................................. V. Możliwość objęcia zakresem ochrony wynikającej z dyrektywy 96/71/WE innych elementów stosunku pracy niż wskazane w jej art. 3 ust. 1 lit. a–g ................................................ 112 145 153 163 163 179 184 193 193 201 201 204 212 217 221 225 242 245 248 250 VIII Spis treści VI. Relacja pomiędzy prawem państwa przyjmującego (miejsca wykonywania pracy) a statutem stosunku pracy (art. 3 ust. 7 dyrektywy 96/71/WE) ..................................................................... VII. Przepisy regulujące warunki zatrudnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a–g dyrektywy 96/71/WE, jako przepisy wymuszające swoje zastosowanie .................................................. § 3. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność poza państwem członkowskim do wykonywania pracy na terytorium Polski ................................................................................. § 4. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce (państwie członkowskim) do wykonywania pracy na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie ...... Rozdział VI. Prawo właściwe dla stosunku pracy wynikającego z innego źródła niż umowa o pracę – wzmianka ....................................................... Rozdział VII. Zakres zastosowania prawa właściwego .................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Umowa o pracę .......................................................................................... § 3. Treść stosunku pracy ................................................................................ I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Rodzaj, miejsce i warunki pracy .................................................... III. Czas pracy ......................................................................................... IV. Wynagrodzenie pracownika .......................................................... V. Urlop pracowniczy oraz inne przypadki przerw w świadczeniu pracy ........................................................................ VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy ..................................................... VII. Inne prawa i obowiązki pracownicze ........................................... § 4. Odpowiedzialność pracownika ............................................................... § 5. Wygaśnięcie stosunku pracy ................................................................... § 6. Wypadki przy pracy ................................................................................. § 7. Własność intelektualna a stosunek pracy .............................................. Rozdział VIII. Zdolność stron umowy o pracę ................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracownika ... § 3. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracodawcy ... Rozdział IX. Forma umowy o pracę i innych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy ................................................... Rozdział X. Umowy towarzyszące stosunkowi pracy ...................................... Rozdział XI. Umowa o pracę i stosunek z niej wynikający a upadłość międzynarodowa ................................................................................................ 256 258 264 266 269 277 277 279 288 288 292 295 298 310 315 318 321 327 329 334 337 337 340 347 353 361 365 IX Spis treści Rozdział XII. Unormowania kolizyjne zbiorowego prawa pracy ................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia grupowe ....................... § 3. Spory zbiorowe pracowników i prawo do strajku ............................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 371 371 372 378 385 X Wykaz skrótów 1. Akty normatywne międzynarodowym nym międzynarodowym międzynarodowym watnym międzynarodowym międzynarodowym AlbanU ............................................ ustawa albańska z 2.6.2011 r. o prawie prywatnym BułgU .............................................. ustawa bułgarska z 17.5.2005 r. o prawie prywat- ChinU .............................................. ustawa chińska z 28.10.2010 r. o prawie prywatnym CzarnogU ....................................... ustawa czarnogórska z 23.12.2013 r. o prawie pry- CzeskaU .......................................... ustawa czeska z 25.1.2012 r. o prawie prywatnym DelegPracU .................................... ustawa z 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowni- ków w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 868) DomU ............................................. ustawa dominikańska z 15.10.2014 r. o prawie pry- watnym międzynarodowym dyrektywa 91/533/EWG ............... dyrektywa Rady 91/533/EWG z 14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego in- formowania pracowników o warunkach stosowa- nych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. UE L Nr 288 z 18.10.1991 r., s. 32) dyrektywa 96/71/WE .................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71/ WE z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pracow- ników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE L Nr 18 z 21.1.1997 r., s. 1) dyrektywa 2003/88/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2008/104/WE .............. dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa 2014/67/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE L Nr 299 z 18.11.2003 r., s. 9) i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tym- czasowej (Dz.Urz. UE L Nr 327 z 5.12.2008 r., s. 9) i Rady 2014/67/UE z 15.5.2014 r. w sprawie egzekwo- wania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowa- XI Wykaz skrótów nia pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) Nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośred- nictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.Urz. UE L Nr 159 z 28.5.2014 r., s. 11) EstU ................................................. ustawa estońska z 27.3.2002 r. o prawie prywatnym międzynarodowym stosowania prawa JapU ................................................. ustawa japońska z 21.6.2006 r. o ogólnych regułach KC québ. ......................................... Kodeks cywilny Québec z 8.1.1991 r. KC rum. .......................................... Kodeks cywilny rumuński z 17.7.2009 r. Konst ............................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) konwencja brukselska ................... konwencja brukselska z 27.9.1968 r. w sprawie jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 339 z 21.12.2007 r., s. 3) konwencja rzymska ....................... konwencja z 19.6.1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. WE L Nr 266 z 9.10.1980 r., s. 1) KoreaU ............................................ ustawa Republiki Koreańskiej (Korei Południowej) z 7.4.2001 r. o prawie prywatnym międzynarodo- wym KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy KP74 ................................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, LiechtU ........................................... ustawa Liechtensteinu z 19.9.1996 r. o prawie pry- (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) poz. 141 ze zm.) (nie obowiązuje) watnym międzynarodowym PrPrywM ........................................ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzyna- rodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) PrPrywM26 .................................... ustawa z 2.8.1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych (Dz.U. Nr 101, poz. 581 ze zm.) (nie obowiązuje) PrPrywM65 .................................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) (nie obo- wiązuje) PrPrywMd ...................................... ustawa z 2.8.1926 r. o prawie właściwem dla stosun- ków prywatnych wewnętrznych (Prawo prywatne międzydzielnicowe) (Dz.U. Nr 201, poz. 580 ze zm.) (nie obowiązuje) XII rozporządzenie Bruksela I ............ rozporządzenie Rady Wykaz skrótów (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra- wach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L Nr 12 z 16.1.2001 r., s. 1) (nie obowiązuje) rozporządzenie Nr 883/2004 ....... rozporządzenie Nr 1346/2000 ..... rozporządzenie Bruksela I bis ...... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie ju- rysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351 z 20.12.2012 r., s. 1) rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościo- wego (Dz.Urz. UE L Nr 160 z 30.6.2000 r., s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie ko- ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L Nr 200 z 7.6.2004, s. 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L Nr 177 z 4.7.2008 r., s. 6) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z 11.7.2007 r. o prawie wła- ściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L Nr 199 z 31.1.2007 r., s. 40) rozporządzenie Rzym II ............... rozporządzenie Rzym I ................ SłowacU .......................................... ustawa słowacka z 4.12.1993 r. o prawie prywatnym SzwajcU ........................................... ustawa szwajcarska z 18.12.1987 r. o prawie prywat- międzynarodowym i regułach jurysdykcyjnych TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nym międzynarodowym (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 1) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, TunU ............................................... ustawa tunezyjska z 27.11.1998 r. o prawie prywat- TurU ................................................ ustawa turecka z 27.11.2007 r. o prawie prywatnym poz. 864/30 ze zm.) nym międzynarodowym międzynarodowym TWE ................................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską UkrU ............................................... ustawa ukraińska z 23.6.2005 r. o prawie prywat- (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) nym międzynarodowym XIII Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Clunet .............................................. Journal de droit international CMLR .............................................. Common Market Law Review Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ECLI ................................................ European Case Law Identifier EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze ICLQ ................................................ The International and Comparative Law Quarterly IHR .................................................. IPRax ............................................... Praxis des Internationalen Privat- und Verfahren- Internationales Handelrecht srechts C.H.Beck KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze Legalis ............................................. System Informacji Prawnej Wydawnictwa MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPr ............................................... Monitor Prawa Pracy NP .................................................... Nowe Prawo NPN ................................................. Nowy Przegląd Notarialny OSA/Kat. ......................................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- i Pracy wych Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPHZ ............................................... Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPPM .............................................. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSM ................................................. Przegląd Stosunków Międzynarodowych PwHZ .............................................. Prawo w Handlu Zagranicznym R.Pr. ................................................. Radca Prawny XIV RabelsZ ........................................... Rabels Zeitschrift für ausländisches und internatio- RCDIP ............................................. Revue critique de droit international privé RdA .................................................. Recht der Arbeit RDIPP ............................................. Rivista di diritto internazionale privato e processu- Wykaz skrótów nales Privatrecht ale RecdC .............................................. Recueil des Cours Rej. ................................................... Rejent RIDC ............................................... Revue internationale de droit comparé RIW ................................................. Recht der internationalen Wirtschaft RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RtDE ................................................ Revue trimestrielle de droit européen SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SI ...................................................... Studia Iuridica SIS .................................................... Studia Iuridica Silesiana YPIL ................................................ Yearbook of Private International Law 3. Organy orzekające i instytucje EFTA ............................................... Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Eu- ropean Free Trade Association) MOP ................................................ Międzynarodowa Organizacja Pracy SA .................................................... sąd apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy Tryb. EFTA .................................... Trybunał Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (daw- niej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) UE .................................................... Unia Europejska 4. Inne skróty litera ang. .................................................. angielski art. .................................................... artykuł lit. ..................................................... m.in. ................................................ między innymi niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja XV Wykaz skrótów rok strona (-y) tom to jest tekst jednolity przyp. .............................................. przypis r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... t. ....................................................... tj. ...................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp vol. ................................................... volume w zw. ............................................... w związku wol. .................................................. wolumen wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XVI Wykaz literatury Allwood W.A., Characteristic Performance and Labour Disputes under the Brussels Co- nvention: Pandora’s Box, Yearbook of European Law 1987, vol. 7 Armatowska M., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościo- wego, Warszawa 2011 Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015 Balicki J., Międzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1976 Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016 Barcz J., Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej, EPS 2015, Nr 11 Bariatti S., Les limites au choix de la loi applicable dans les contrats impliquant une partie faible, w: S. Corneloup, N. Joubert (red.), Le règlement communautaire „Rome I” et le choix de loi dans les contrats internationaux, Paris 2011 Barnard C., A Proportionate Response to Proportionaly in the Field of Collective Ac- tion, European Law Review 2012, Nr 2 Barnard C., EC Employment Law, Oxford 2006 Barnard C., More Posting, Industrial Law Journal 2014, Nr 2 Barnard C., The UK and posted workers: The effect of Commission v. Luxembourg on the territorial application of British labour law, Industrial Law Journal 2009, Nr 1 Barnard C., Viking and Laval: An Introduction, w: C. Barnard (red.), The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2007–2008, vol. 10 Basedow J., The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of In- ternational Relations. General Course on Private International Law, RecdC 2012, t. 360 Ben-Israel R., Strikes, lockouts and other kinds of hostile actions, w: O. Kahn-Freund, B. Hepple (red.), International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XV, Labour Law. Chapter 15, Tübingen 1978 Bělohlávek A.J., Rozporządzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, t. I, War- szawa 2010 ropejskiej, PS 2005, Nr 2 Biernat S., Europejskie orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Eu- Blackett A., Trebilcock A. (red.), Research Handbook on Transnational Labour Law, Cheltenham–Northampton 2015 Blanpain R., European Labour Law, The Hague–London–Boston 1999 Blanpain R., European Labour Law, Alphen aan den Rijn 2014 XVII Wykaz literatury Blanpain R., Bisom-Rapp S., Corbett W.R., Josephs H.K., Zimmer M.J., The global work- place. International and comparative employment law – cases and materials, Cambridge 2007 Blanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa Błaszczyk P., Pojęcie siedziby osoby prawnej w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, PiP 2011, Nr 11 Bochove L.M. van, Overriding Mandatory Rules as a Vehicle for Weaker Party Protec- tion in European Private International Law, Erasmus Law Review 2014, Nr 3 Boemke B., Privatautonomie im Arbeitsvertragsrecht, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1993 1993, Nr 12 Bogdan M., Concise introduction to EU private international law, Groningen 2006 Bonomi A., Mandatory Rules in Private International Law. The Quest for Uniformity of Decisions in a Global Environment, YPIL 1999, vol. I Bonomi A., Overriding mandatory provisions in the Rome I Regulation on the Law Applicable to Contracts, YPIL 2008, vol. X Briggs A., The Brussels Convention, Yearbook of European Law 1993, vol. 13 Brucko-Stępkowski K., Wybór prawa właściwego dla stosunku pracy, cz. 1, MoPr 2010, Nr 9; cz. 2, MoPr 2010, Nr 10 Bruun N., Malmberg J., Sanctions for ‘EU-unlawful’ Collective Action, w: S. Evju (red.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel gover- nance, Oslo 2014 Bucher A. (red.), Commentaire romand. Loi sur le droit international privé. Convention de Lugano, Bâle 2011 Bucher A., Les nouvelles règles du droit international privé suisse dans le domaine du droit du travail, w: Mélanges Alexandre Berenstein. Le droit social à l’aube du XXIe siècle, Lausanne 1989 Bushati A.G., The Albanian private international law of 2011, YPIL 2013/2014, vol. 15 Calliess G.-P. (red.), Rome Regulations: Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Alphen aan den Rijn 2015 Carballo Piñeiro L., International Maritime Labour Law, Berlin–Heidelberg 2015 Cashin-Ritaine E., Les cessions contractuelles de créances de sommes d’argent dans les relations civiles et commerciales franco-allemandes, Paris 2001 Cavalier G., Upex R., The Concept of Employment Contract in European Union Private Law, The International and Comparative Law Quarterly 2006, Nr 3 Charbonneau A., Marché international du travail maritime. Un cadre juridique en for- mation, Aix-en-Provence 2009 Clerici R., Quale favor per il lavoratore nel regolamento Roma I, w: G. Venturini, S. Ba- riatti (red.), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Po- car, Milano 2009 Collins H., Independent Contractors and the Challenge of Vertical Disintegration to Employment Protection Laws, Oxford Journal of Legal Studies 1990, Nr 3 XVIII Wykaz literatury Collins H., Social Dumping, Multi-level Governance and Private Law in Employment Relationships, w: D. Leczykiewicz, S. Weatherill (red.), The Involvement of EU Law in Private Law Relationships, Oxford–Portland 2013 Coursier P., Le conflit de lois en matière de contrat de travail. Étude en droit interna- tional privé français, Paris 1993 Cybichowski Z., Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, Warszawa 1932 Czepelak M., Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europej- Czepelak M., Europeizacja międzynarodowego prawa zobowiązań umownych a prawo skiej, Warszawa 2015 polskie, PiP 2009, Nr 6 Czepelak M., Europejskie przepisy o prawie właściwym dla zobowiązań umownych a umowy międzynarodowe, EPS 2008, Nr 10 Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzeń rzymskich, Warszawa 2012 Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodo- wego, Warszawa 2008 Czepelak M., Wprowadzenie konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 19.06.1980 r. do polskiego porządku prawnego, EPS 2007, Nr 5 Czepelak M., Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w rozporzą- dzeniu rzymskim II, KPP 2009, Nr 2 Czubik P., Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich, NPN 2015, Nr 3 Davies A.C.L., One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, Industrial Law Journal 2008, Nr 2 Davies P., Posted Workers: Single Market of Protection of National Labour Law Sys- Davies P., The Posted Workers Directive and the EC Treaty, Industrial Law Journal tem?, CMLR 1997, Nr 3 2002, vol. 31, Nr 3 1998, Nr 3 Däubler W., Das neue internationale Arbeitsrecht, RIW 1987, Nr 4 Däubler W., Posted Workers and Freedom to Supply Services, Industrial Law Journal Deinert O., Arbeitnehmerentsendung im Rahmen der Erbringung von Dienstleistun- gen innerhalb der europäischen Union – Rechtsprobleme der Sonderanknüpfung eines „harten Kerns” arbeitsrechtlicher Vorschriften des Arbeitsortes, RdA 1996, Nr 6 Deinert O., Internationales Arbeitsrecht, Tübingen 2013 Deinert O., Posting of Workers to Germany – Previous Evolutions and New Influences Throughout EU Legislation Proposals, International Journal of Comparative La- bour Law and Industrial Relations 2000, Nr 3 Desmarais J., Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit du travail, RIDC 1997, Nr 2 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: