Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 004150 15213208 na godz. na dobę w sumie
Stosunek służbowy. Tom 11 - ebook/pdf
Stosunek służbowy. Tom 11 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 543
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2581-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego.

W publikacji przedstawiono także uprawnienia, obowiązki, a także zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy i pracowników administracji. Autorzy omówili również rozpatrywanie sporów ze stosunku służbowego oraz zbiorową reprezentację praw i interesów w stosunkach służbowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 11 Stosunek służbowy Tadeusz Kuczyński Eliza Mazurczak-Jasińska Jakub Stelina INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Stosunek słu(cid:298)bowy Tom 11 SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Stosunek słu(cid:298)bowy Tom 11 REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL Stosunek słu(cid:298)bowy Tom 11 Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy Prof. dr hab. Tadeusz Kuczy(cid:276)ski – Uniwersytet Wrocławski; dr Eliza Mazurczak-Jasi(cid:276)ska – Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Jakub Stelina – prof. Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Tadeusz Kuczy(cid:276)ski Eliza Mazurczak-Jasi(cid:276)ska Jakub Stelina – rozdz. I, II, V, VIII, IX, X – rozdz. VI, VII, XI – rozdz. II, III, IV, XII Redakcja: Aleksandra Dró(cid:298)d(cid:298) Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne ISBN 978-83-255-2580-4 ISBN e-book 978-83-255-2581-1 Przedmowa Oddawany do r(cid:261)k Czytelników Tom 11 Systemu Prawa Administracyjnego, wspól- nego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmuje zagadnienia dotycz(cid:261)ce prawa stosunku słu(cid:298)bowego w administracji publicznej. Prac(cid:266) rozpoczynaj(cid:261) rozwa(cid:298)ania obejmuj(cid:261)ce nast(cid:266)puj(cid:261)ce kwestie: poj(cid:266)cie i przedmiot prawa stosunków słu(cid:298)bowych, geneza i kierunki rozwoju prawa stosunków słu(cid:298)bowych, (cid:296)ródła prawa stosunków słu(cid:298)bowych. Ustalenia poczynione w uwagach wprowadzaj(cid:261)cych pozwalaj(cid:261) Autorom omówić szczegółowe zagadnienia dotycz(cid:261)ce stron stosunku słu(cid:298)bowego, nawi(cid:261)zania stosunków słu(cid:298)bowych, zmiany stosunku zatrudnienia, ustania stosunku słu(cid:298)bowego, uprawnie(cid:276) i obowi(cid:261)zków w ramach stosunku słu(cid:298)bowego. Prace ko(cid:276)cz(cid:261) uwagi dotycz(cid:261)ce odpowie- dzialno(cid:286)ci porz(cid:261)dkowej i dyscyplinarnej, rozpatrywania sporów ze stosunku słu(cid:298)bowe- go i zbiorowej reprezentacji praw i interesów w stosunkach słu(cid:298)bowych. Praca jest dziełem kilku autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczn(cid:261) tre(cid:286)ć, prezentowane sta- nowisko prawne i form(cid:266) wypowiedzi odpowiadaj(cid:261) autorzy poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ci tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzgl(cid:266)dnia stan prawny na dzie(cid:276) 1.7.2011 r. Warszawa, lipiec 2011 r. Redaktorzy Spis tre(cid:286)ci Str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Poj(cid:266)cie i przedmiot prawa stosunków słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . 1 § 1. Poj(cid:266)cie stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2. Stosunki słu(cid:298)bowe słu(cid:298)b zmilitaryzowanych (mundurowych) . . . . . . 14 I. Kierownicy słu(cid:298)b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 II. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 III. Pracownicy zatrudnieni w słu(cid:298)bach zmilitaryzowanych . . . . . . . . . . . . . § 3. Pracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pracownicy mianowani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 38 III. Stosunki słu(cid:298)bowo-pracownicze i pracowniczo-słu(cid:298)bowe. . . . . . . . . . . . 40 IV. Stosunki pracownicze z elementami słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 V. Pracownicy umowni wykonuj(cid:261)cy zadania słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 VI. Pozostali pracownicy umowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Pracownicy powołani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 § 4. Przedmiot prawa stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa stosunków słu(cid:298)bowych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. (cid:295)ródła koncepcji publicznoprawnego stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . § 7. Stosunki słu(cid:298)bowe w okresie mi(cid:266)dzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Stosunek słu(cid:298)bowy w przepisach Reskryptu Rady Regencyjnej . . . . . . . III. Stosunek słu(cid:298)bowy w ustawie o pa(cid:276)stwowej słu(cid:298)bie cywilnej . . . . . . . . IV. Inne stosunki słu(cid:298)bowe niepodlegaj(cid:261)ce ustawie o pa(cid:276)stwowej 53 54 57 60 60 62 64 słu(cid:298)bie cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 § 8. Stosunki słu(cid:298)bowe i stosunki pracy z elementami słu(cid:298)by w latach 1944–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 78 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 II. Urz(cid:266)dnicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 III. Inne stosunki słu(cid:298)bowe przekształcone w stosunki pracy . . . . . . . . . . . . IV. Stosunki słu(cid:298)bowe sensu stricto (w słu(cid:298)bach zmilitaryzowanych) . . . . . 94 § 9. Stosunki słu(cid:298)bowe i stosunki pracy z elementami słu(cid:298)by po 1989 r. . 96 96 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 II. Stosunki pracy z elementami słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Stosunki słu(cid:298)bowe sensu stricto (w słu(cid:298)bach zmilitaryzowanych) . . . . . 103 § 10. Kierunki rozwoju prawa stosunków słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . . . . . . . 104 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 II. Od publicznoprawnej (słu(cid:298)bowej) do zobowi(cid:261)zaniowej (pracowniczej) koncepcji stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 III. Od pozaustawowej do ustawowej metody regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 IV. Od nominacyjnej do umownej podstawy zatrudnienia słu(cid:298)bowego . . . . . 109 VII Spis tre(cid:286)ci V. Od administracyjnej do cywilnej drogi rozpatrywania sporów . . . . . . . . 112 VI. Niepracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 VII. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział III. (cid:295)ródła prawa stosunków słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 11. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 II. (cid:295)ródła prawa o charakterze powszechnie obowi(cid:261)zuj(cid:261)cym. . . . . . . . . . . . 125 III. (cid:295)ródła prawa o charakterze wewn(cid:266)trznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 IV. „Specyiczne (cid:296)ródła prawa pracy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 12. Konstytucyjne i mi(cid:266)dzynarodowe (cid:296)ródła prawa stosunków słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Konstytucja RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II. Prawo mi(cid:266)dzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 13. (cid:295)ródła prawa w zakresie stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto . . . . . . 134 I. Pragmatyki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 II. (cid:295)ródła prawa o charakterze wewn(cid:266)trznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 14. (cid:295)ródła prawa w zakresie stosunków pracy z elementami słu(cid:298)by . . . . 139 I. Pragmatyki pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 II. (cid:295)ródła prawa o charakterze wewn(cid:266)trznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 III. Specyiczne (cid:296)ródła prawa pracy w zakresie stosunków pracy z elementami słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział IV. Strony i nawi(cid:261)zanie stosunków słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . . . . . . 153 § 15. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 16. Strony stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto i stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 I. Podmioty stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 II. Podmioty stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . 169 § 17. Podstawy nawi(cid:261)zania stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto i stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 II. Podstawy nawi(cid:261)zania stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto (mianowanie słu(cid:298)bowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 III. Mianowanie jako podstawa nawi(cid:261)zania stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 IV. Pozostałe podstawy nawi(cid:261)zania stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 § 18. Nawi(cid:261)zanie stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto i stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 II. Procedura prowadz(cid:261)ca do nawi(cid:261)zania stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 III. Procedura prowadz(cid:261)ca do nawi(cid:261)zania stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Rozdział V. Zmiana stosunku zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 19. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 § 20. Zmiana stosunku zatrudnienia w drodze czynno(cid:286)ci prawnej przeło(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 I. Przeniesienie do innej pracy (w inne miejsce słu(cid:298)bowe) w drodze formalnie i materialnie jednostronnego aktu przeło(cid:298)onego . . . . . . . . . . . 229 II. Zawieszenie w czynno(cid:286)ciach (obowi(cid:261)zkach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 21. Zmiana stosunku zatrudnienia w drodze współdziałania stron . . . . . 237 VIII Spis tre(cid:286)ci § 22. Zmiana stosunku zatrudnienia wynikaj(cid:261)ca z nało(cid:298)enia kary dyscyplinarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 § 23. Zmiana stosunku zatrudnienia wynikaj(cid:261)ca ze zdarzenia prawnego . 251 Rozdział VI. Ustanie stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 § 24. Ustanie pracowniczego stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 I. Poj(cid:266)cie ustania pracowniczego stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . 255 II. Rozwi(cid:261)zanie słu(cid:298)bowego stosunku pracy w drodze jednostronnej czynno(cid:286)ci prawnej słu(cid:298)bodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 III. Rozwi(cid:261)zanie słu(cid:298)bowego stosunku pracy z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . 299 IV. Rozwi(cid:261)zanie słu(cid:298)bowego stosunku pracy w drodze porozumienia stron 302 V. Rozwi(cid:261)zanie stosunku słu(cid:298)bowego wskutek jednostronnej czynno(cid:286)ci pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 VI. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie słu(cid:298)bowego stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 VII. Ustanie umownego stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 VIII. Ustanie stosunku pracy z powołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 § 25. Ustanie niepracowniczego stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 I. Poj(cid:266)cie ustania stosunku słu(cid:298)bowego funkcjonariuszy słu(cid:298)b mundurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 II. Rozwi(cid:261)zanie niepracowniczego stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . 325 III. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie stosunku słu(cid:298)bowego funkcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . 361 IV. Odwołanie kierownika (szefa) słu(cid:298)by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Rozdział VII. Uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez słu(cid:298)bodawc(cid:266) przepisów o rozwi(cid:261)zywaniu i wygaszaniu stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 § 26. Pracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 § 27. Niepracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 § 28. Konsekwencje nieprzywrócenia do pracy (słu(cid:298)by) . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 29. Pracownicy powołani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Rozdział VIII. Uprawnienia funkcjonariusza i pracownika . . . . . . . . . . . . . 389 § 30. Poj(cid:266)cie uprawnie(cid:276) pracowników i funkcjonariuszy i ich podział . . . 389 § 31. Uprawnienia płacowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 32. Uprawnienia urlopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 I. Urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 II. Urlop bezpłatny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 III. Urlop zdrowotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 IV. Urlop macierzy(cid:276)ski i wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 V. Urlop okoliczno(cid:286)ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 § 33. Uprawnienia socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 § 34. Uprawnienia emerytalno-rentowe i chorobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 § 35. Zaliczenie okresu słu(cid:298)by do sta(cid:298)u pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 § 36. Pracownicy umowni niewykonuj(cid:261)cy zada(cid:276) słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . 404 Rozdział IX. Obowi(cid:261)zki funkcjonariusza i pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . 407 § 37. Poj(cid:266)cie obowi(cid:261)zków funkcjonariusza i pracownika oraz ich podział . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 § 38. Obowi(cid:261)zki okre(cid:286)laj(cid:261)ce jako(cid:286)ciow(cid:261) stron(cid:266) wykonywania pracy lub pełnienia słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 I. Obowi(cid:261)zek sumiennego i starannego wykonywania swoich powinno(cid:286)ci (zada(cid:276)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 II. Obowi(cid:261)zek przestrzegania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 III. Obowi(cid:261)zek stosowania si(cid:266) do polece(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 IV. Obowi(cid:261)zek podnoszenia umiej(cid:266)tno(cid:286)ci (kwaliikacji) zawodowych . . . . 417 IX Spis tre(cid:286)ci § 39. Obowi(cid:261)zki okre(cid:286)laj(cid:261)ce stosunek pracownika i funkcjonariusza do zatrudniaj(cid:261)cej go jednostki organizacyjnej i do słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . 419 I. Obowi(cid:261)zek zachowania tajemnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 II. Zakaz przejawiania aktywno(cid:286)ci politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 III. Obowi(cid:261)zek powstrzymania si(cid:266) od podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zaj(cid:266)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 IV. Obowi(cid:261)zek poddania si(cid:266) okresowym ocenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 V. Obowi(cid:261)zek składania o(cid:286)wiadcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 VI. Obowi(cid:261)zek godnego zachowania si(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 VII. Zakaz działalno(cid:286)ci zwi(cid:261)zkowej i uczestniczenia w strajku . . . . . . . . . . . 431 § 40. Obowi(cid:261)zki osób zatrudnionych na podstawie powołania . . . . . . . . . . 433 § 41. Obowi(cid:261)zki pracowników umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Rozdział X. Odpowiedzialno(cid:286)ć porz(cid:261)dkowa i dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . 437 § 42. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 § 43. Odpowiedzialno(cid:286)ć porz(cid:261)dkowa i odpowiedzialno(cid:286)ć dyscyplinarna za „przewinienia mniejszej wagi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 I. Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 II. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 § 44. Kwaliikacja odpowiedzialno(cid:286)ci dyscyplinarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 I. Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 II. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 § 45. Przesłanki odpowiedzialno(cid:286)ci dyscyplinarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 I. Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 II. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 § 46. Kary dyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 § 47. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania dyscyplinarnego i jego zasady . . . . . . . . . . . 453 I. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 II. Zasady post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 § 48. Zatarcie kar dyscyplinarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 § 49. Zasada prawomocno(cid:286)ci ostatecznych orzecze(cid:276) dyscyplinarnych . . . 460 § 50. Pracownicy powołani i umowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 § 51. Koszty post(cid:266)powania dyscyplinarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Rozdział XI. Rozpatrywanie sporów ze stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . 463 § 52. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 § 53. Rozstrzyganie sporów przez s(cid:261)d pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 I. Pracowniczy stosunek słu(cid:298)bowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 II. Niepracowniczy stosunek słu(cid:298)bowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 § 54. Rozstrzyganie sporów przez s(cid:261)d administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . 483 I. Pracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 II. Niepracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Rozdział XII. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów w stosunkach słu(cid:298)bowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 55. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 56. Dyferencjacja stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto i stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi w zakresie zbiorowej reprezentacji praw i interesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 II. Dyferencjacja stosunków słu(cid:298)bowych sensu stricto . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 III. Dyferencjacja stosunków pracy z elementami słu(cid:298)bowymi . . . . . . . . . . . 499 § 57. Przedstawicielstwa funkcjonariuszy i pracowników . . . . . . . . . . . . . 501 I. Zwi(cid:261)zki zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 II. Pozazwi(cid:261)zkowe formy przedstawicielstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 X Spis tre(cid:286)ci III. Podmioty reprezentuj(cid:261)ce pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 § 58. Uprawnienia przedstawicielstw pracowników i funkcjonariuszy . . . 509 I. Reprezentowanie pracowników i funkcjonariuszy w sprawach zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 II. Reprezentowanie pracowników i funkcjonariuszy w sprawach indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 XI Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa ABWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) BORU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rz(cid:261)du (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 ze zm.) CBAU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InfNiejU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) InstytutyBadU . . . . . . . ustawa z 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KuratS(cid:261)dU . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s(cid:261)dowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r.– Kodeks zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – obecnie nie obowi(cid:261)zuje NIKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwy(cid:298)szej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) NSAU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym S(cid:261)dzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) – obecnie nie obowi(cid:261)zuje XIII Wykaz skrótów OgrDzGospU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodar- czej przez osoby pełni(cid:261)ce funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) PANU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 ze zm.) PIPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) PolicjaU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PracSamU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorz(cid:261)dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) PracSProkU . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach s(cid:261)dów i prokuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 ze zm.) PracUrzPa(cid:276)U . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) ProkGenSPU . . . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa(cid:276)stwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami administra- cyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrSzkolWy(cid:298) . . . . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) PrUSAdm . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PSCU. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.2.1922 r. o pa(cid:276)stwowej słu(cid:298)bie cywilnej (tekst jedn. Dz.U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72 ze zm.) – obecnie nie obowi(cid:261)zuje PSPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.1991 r. o Pa(cid:276)stwowej Stra(cid:298)y Po(cid:298)arnej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) SKOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o samorz(cid:261)dowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) SamGmU. . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SKWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2006 r. o słu(cid:298)bie funkcjonariuszy Słu(cid:298)by Kontrwywia- du Wojskowego oraz Słu(cid:298)by Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 710 ze zm.) SłCelU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o Słu(cid:298)bie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o słu(cid:298)bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) SłWi(cid:266)zU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o Słu(cid:298)bie Wi(cid:266)ziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) SNU. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) SporyZbiorU . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o rozwi(cid:261)zywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) StrGrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o Stra(cid:298)y Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SystO(cid:286)wU . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie o(cid:286)wiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) SystUbezpSpołU . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpiecze(cid:276) społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) (cid:285)wPienU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1999 r. o (cid:286)wiadczeniach pieni(cid:266)(cid:298)nych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzy(cid:276)stwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) TFUE. . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.) ZwolGrupU . . . . . . . . . ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwi(cid:261)zywania z pra- cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz(cid:261)cych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o zwi(cid:261)zkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) (cid:297)ołZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.9.2003 r. o słu(cid:298)bie wojskowej (cid:298)ołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje ABW . . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego AW . . . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu BOR . . . . . . . . . . . . . . Biuro Ochrony Rz(cid:261)du CBA . . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne KRRiT . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy MON . . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Obrony Narodowej MOP . . . . . . . . . . . . . . Mi(cid:266)dzynarodowa Organizacja Pracy NIK . . . . . . . . . . . . . . . Najwy(cid:298)sza Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny PAN . . . . . . . . . . . . . . Polska Akademia Nauk PKWN . . . . . . . . . . . . Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PSP . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwowa Stra(cid:298) Po(cid:298)arna RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SG . . . . . . . . . . . . . . . . Stra(cid:298) Graniczna SKO. . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)dowe Kolegium Odwoławcze SKW . . . . . . . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Kontrwywiadu Wojskowego SN . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SW . . . . . . . . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Wi(cid:266)zienna SWW . . . . . . . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Wywiadu Wojskowego TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny ZUS . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpiecze(cid:276) Społecznych 3. Publikatory i czasopisma AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.P. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Praw XV Wykaz skrótów Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódzkich S(cid:261)dów Administracyjnych OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Izba Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych OSS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz(cid:261)dowych OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A OTK-B . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Legislacyjny PNU(cid:285)l . . . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Publicznego Pr. Pracy . . . . . . . . . . . Prawo Pracy Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)d Terytorialny ZNSA . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe S(cid:261)downictwa Administracyjnego ZNUG . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego 5. Pi(cid:286)miennictwo Boć, Administracja publiczna, 2002, 2003 . . . . . . . . . Administracja publiczna (pod red. J. Bocia), Wrocław 2002, 2003 Jagielski, R(cid:261)czka, Komentarz . . . . . . . . . J. Jagielski, K. R(cid:261)czka, Komentarz do ustawy o słu(cid:298)bie cywilnej, War- szawa 2001 Stelina, Prawo urz(cid:266)dnicze . . . . . . . . . . J. Stelina, Prawo urz(cid:266)dnicze, Warszawa 2009 XVI Wykaz skrótów System PrAdm (t. 1, 6, 9, 12) . . . . . . . System Prawa Administracyjnego (pod red. R. Hausera, Z. Niewiadom- skiego, A. Wróbla), t. 1. Instytucje prawa administracyjnego, Warsza- wa 2009; t. 6. Podmioty administruj(cid:261)ce, Warszawa 2011; t. 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010; t. 12. Odpowiedzialno(cid:286)ć odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010 System Prawa Administracyjnego (t. I, II, III, IV) . . . . . . System Prawa Administracyjnego, t. I (pod red. J. Staro(cid:286)ciaka), Osso- lineum 1977; t. II (pod red. J. Jendro(cid:286)ki), Ossolineum 1977; t. III (pod red. T. Rabskiej i J. Ł(cid:266)towskiego), Ossolineum 1978; t. IV (pod red. T. Rabskiej), Ossolineum 1980 Zieli(cid:276)ski, Stosunek prawa pracy . . . . . . . . T. Zieli(cid:276)ski, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, War- szawa 1977 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany cz. . . . . . . . . . . . . . . . . cz(cid:266)(cid:286)ć EKDA . . . . . . . . . . . . . Europejski Kodeks Dobrej Administracji m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity ust. . . . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p w zw. z . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku z XVII Rozdział I. Poj(cid:266)cie i przedmiot prawa stosunków słu(cid:298)bowych Spis tre(cid:286)ci Nb § 1. Poj(cid:266)cie stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 2. Stosunki słu(cid:298)bowe słu(cid:298)b zmilitaryzowanych (mundurowych) . . . . . . 14 I. Kierownicy słu(cid:298)b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 II. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 III. Pracownicy zatrudnieni w słu(cid:298)bach zmilitaryzowanych . . . . . . . . . . . . . . 27 § 3. Pracownicze stosunki słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 I Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 II. Pracownicy mianowani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 III. Stosunki słu(cid:298)bowo-pracownicze i pracowniczo-słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . 55 IV. Stosunki pracownicze z elementami słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 V. Pracownicy umowni wykonuj(cid:261)cy zadania słu(cid:298)by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 VI. Pozostali pracownicy umowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 VII. Pracownicy powołani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 § 4. Przedmiot prawa stosunku słu(cid:298)bowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Literatura: W. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009; W. Cajsel, Glosa do wyroku NSA z 5.5.1997 r., II SA 1260/96, R. Pr. 1999, Nr 3; J. Cie(cid:286)lak, w: Prawo administracyjne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 1997; M. Czechowski, Status prawny szefa słu(cid:298)by specjalnej oraz komendanta, szefa i dyrektora generalnego słu(cid:298)by umundu- rowanej, w: Ksi(cid:266)ga Pami(cid:261)tkowa w pi(cid:261)t(cid:261) rocznic(cid:266) (cid:286)mierci Profesora Andrzeja Kijowskiego (pod red. Z. Niedbały), Warszawa 2010; A. Dubowik, W(cid:261)tpliwo(cid:286)ci wokół trybu zmian stosunku pracy z mianowania, w: Prawo pracy. Z aktualnych zagadnie(cid:276). Materiały konferencji. Tykocin 8–10 maja 1998 r. (pod red. W. Sanetry), Białystok 1999; ta(cid:298), Wzmo(cid:298)ona trwało(cid:286)ć stosunku pracy z mianowania, PiZS 2007, Nr 9; J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. I, Kra- ków 1995; B. Gawlik, w: System prawa cywilnego, t. I. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna (pod red. S. Grzybowskie- go), Ossolineum 1985; G. Go(cid:296)dziewicz, Układy zbiorowe pracy. Przepisy zwi(cid:261)zkowe. Komentarz, Bydgoszcz 1994; A. Góra-Błaszczykowska, Glosa do uchwały SN z 9.12.2003 r., III PZP 15/03, PS 2005, Nr 4; Z. Hajn, Poj(cid:266)cie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, cz. I, PiZS 1997, Nr 5; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999; M. Ja- bło(cid:276)ski, Prawo dost(cid:266)pu do słu(cid:298)by publicznej, w: Prawa i wolno(cid:286)ci obywatelskie w Konstytucji RP (pod red. B. Banaszaka i A. Preisnera), Warszawa 2002; W. Jakimowicz, Bezpo(cid:286)rednie sto- sowanie przepisów konstytucji przez organy administracji publicznej, cz. II, Stosowanie norm– reguł i stosowanie norm–zasad, PPP 2008, Nr 6; W. Ja(cid:286)kiewicz, Stosunki słu(cid:298)bowe w admini- stracji, Warszawa–Pozna(cid:276) 1969; J. Jo(cid:276)czyk, Prawo pracy, Warszawa 1994; ten(cid:298)e, Wprowadzenie do problematyki słu(cid:298)b publicznych, w: Słu(cid:298)by publiczne, Materiały IX Zimowej Szkoły Prawa Pracy (pod red. J. Jo(cid:276)czyka), Wrocław–Karpacz 1982, Wrocław 1982; A. Kabat, Prawo do s(cid:261)du jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych, w: Podstawowe prawa jednostki i ich s(cid:261)dowa ochrona (pod red. L. Wi(cid:286)niewskiego), Warszawa 1997; S. Kasznica, Polskie Kuczy(cid:276)ski 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stosunek służbowy. Tom 11
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: