Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 009266 20633968 na godz. na dobę w sumie
Stosunki międzynarodowe. International Relations 2014/2 (50) - ebook/pdf
Stosunki międzynarodowe. International Relations 2014/2 (50) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 359
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 02090961 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Półrocznik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ważne akademickie forum prezentacji studiów, materiałów i recenzji na temat zjawisk, instytucji, norm i wyników naukowych obserwacji oraz analiz stosunków międzynarodowych. Autorzy pochodzą ze wszystkich środowisk akademickich w Polsce oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Rosji i innych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SŁOWO WSTĘPNE W październiku 2014 r. minęła 10 rocznica śmierci prof. zw. dr. hab. Józefa Kukułki. Dziesięć lat temu odszedł od nas wybitny uczony, historyk, politolog, współtwórca polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, autor fundamentalnych prac teo- retycznych, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i wieloletni dyrek- tor Instytutu Stosunków Międzynarodowych na tym wydziale, wychowawca wielu pokoleń studentów, badaczy i uczniów. Ta śmierć wstrząsnęła środowiskiem naszego Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu, a także całą polską społecznością badaczy sto- sunków międzynarodowych. Pozostały po Nim wybitne dzieła, odkrywcze myśli, notatki z wykładów i semi- nariów naukowych, wzory solidnego warsztatu badawczego i postawy rzetelności naukowej, a także wypromowani absolwenci, doktorzy i uczniowie, oraz wdzięczna pamięć tychże, Jego przyjaciół i współpracowników. Część Jego uczniów funkcjonuje w Zakładzie Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych, którym Profesor kiero- wał w latach 1990–2003. Profesor J. Kukułka z rodzinnego chłopskiego domu w Galicji wyniósł głód wie- dzy i heroiczny wręcz upór w zdobywaniu wykształcenia w trudnych czasach okupacji hitlerowskiej i siermiężnej Polski w latach stalinizmu. Stopień kandydata nauk (odpo- wiednik stopnia doktora) historycznych uzyskał w 1958 r. w Polskiej Akademii Nauk. Nie mogąc znaleźć pracy odpowiadającej Jego kwalifi kacjom zaangażował się w 1956 r. w działalność na rzecz reaktywowania Związku Młodzieży Wiejskiej. To związało Go z ruchem ludowym – Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, a po rozpo- częciu transformacji ustrojowej w Polsce – z Polskim Stronnictwem Ludowym. Działal- ność polityczna, równoległa do pracy naukowej, nie ograniczała rzetelności Jego badań naukowych. Mogą to w pełni potwierdzić uczestnicy prowadzonego przez Profesora seminarium doktorskiego i habilitacyjnego. Sam miałem takie doświadczenie z tych seminariów. Na seminariach naukowych i w codziennych kontaktach z Profesorem 10 Słowo wstępne ujawniało się natomiast Jego cenne doświadczenie z pracy w dyplomacji. To wzbogacało dowodami z praktyki polityczno-dyplomatycznej Jego publikacje, w tym teoretyczne. Profesor J. Kukułka dołączył do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego w 1972 r. Sprawował różne funkcje kierownicze na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w tym w Instytucie Nauk Politycznych, w latach 1977–1990 był dyrek- torem Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który współtworzył, a później pozo- stał naukowym „guru” naszego Instytutu. Uważał, i nam, swoim uczniom, przeka- zywał fundamentalną prawdę, że Uniwersytet i profesorowie są dla studentów. Był niesamowicie sumienny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wniósł wielki wkład w kształcenie kadr. W Jego seminariach naukowych uczestniczyli młodzi uczeni z licz- nych uczelni spoza UW. Wypromował blisko 300 magistrów, 30 doktorów, doradzał w przygotowaniu i recenzował kilkadziesiąt rozpraw habilitacyjnych, przewodniczył komisji wydziałowej ds. awansów profesorskich, był także członkiem Komisji Senac- kiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych UW (1999–2002). Najgłębszy i najtrwalszy ślad, jaki pozostawił po sobie Profesor Józef Kukułka stanowi jego dorobek naukowy. W bibliotekach pozostały Jego liczne pionierskie publikacje z historii i teorii stosunków międzynarodowych. Nowe światło na sto- sunki polsko-francuskie po traktacie wersalskim rzuciła opublikowana w 1970 r. Jego rozprawa habilitacyjna Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919–1922). Pod- stawy teorii nowej dyscypliny naukowej – nauki o stosunkach międzynarodowych nakreślił Profesor w opublikowanej w 1978 r. książce Problemy teorii stosunków mię- dzynarodowych. Praca ta została przetłumaczona na język rosyjski (1980) i chiński (1987). Już ta publikacja sprawiła, że Jego nazwisko zaczęło być znane nie tylko w polskiej, ale i międzynarodowej społeczności akademickiej. W 2000 r. Profesor J. Kukułka dał pełny wykład ogólnej, spójnej teorii stosunków międzynarodowych, publikując pracę Teoria stosunków międzynarodowych. Trzy lata później wydał popu- laryzujący Jego teorię podręcznik Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. W tych publikacjach, jak i w dziesiątkach innych poświęconych różnym aspektom współczesnych stosunków międzynarodowych, Profesor prezentował spójne politolo- giczne podejście, a równocześnie interdyscyplinarne ujęcie zjawisk i procesów mię- dzynarodowych. Jego prace cechuje niezwykle konsekwentna dyscyplina metodolo- giczna i logiczny wywód, uargumentowane sądy; inspirują one do dalszych badań. Niewątpliwie stanowi to wielki wkład w rozwój nauki o stosunkach międzynarodo- wych. Profesor Kukułka sformułował twierdzenia tej nauki, takie jak: prawo interna- cjonalizacji, prawo instytucjonalizacji, prawo oddziaływań międzynarodowych, prawo współzależności międzynarodowych. Analizując rozwój i zmienność stosunków mię- dzynarodowych zauważył prawo pulsacji międzynarodowych. Poza wartością ekspla- nacyjną publikacji Profesora, pionierskie znaczenie ma Jego wielokrotnie wydawana monumentalna Historia współczesna stosunków międzynarodowych. Profesor Kukułka nie był zwolennikiem multiplikacji swoich publikacji nauko- wych, jeśli decydował się na napisanie artykułu czy książki, zawsze była to rzecz Słowo wstępne 11 nowa, oryginalne ujęcie, nowe opracowanie. Każda Jego większa praca przed opubli- kowaniem była przedmiotem dyskusji na seminarium, zebraniu Zakładu czy Instytutu lub konferencji naukowej. Właśnie konferencje instytutowe i dyskusje w szerszym gronie były Jego ulubioną formą dochodzenia do twierdzeń naukowych. To dzięki Jego inicjatywom i wielkiemu wkładowi pracy Instytut Stosunków Międzynarodo- wych stał się głównym akademickim ośrodkiem badań nad stosunkami międzynaro- dowymi w Polsce. Profesor Kukułka był bezgranicznie oddany pracy naukowej i kształceniu studen- tów, zawsze lojalnym wobec najbliższej mu placówki naukowej i człowiekiem Uni- wersytetu. Podejmując nowe przedsięwzięcia był odważnym romantykiem, realizując je – niezwykle pracowitym i rzetelnym pozytywistą. Był nieprzeciętną, wielką osobo- wością i autorytetem naukowym. Stawiał ambitne zadania sobie i swoim najbliższym współpracownikom. Najbardziej wymagającym był wobec swoich uczniów. Jestem jednym z tych, którzy mieli zaszczyt z Nim pracować, pod Jego okiem się uczyć i na Nim się wzorować, a przy tym przeżywać wspaniałą przygodę intelektualną. Jestem dumny z tego. Dzisiaj, 10 lat po śmierci Profesora Józefa Kukułki, możemy tylko przypomnieć Jego dorobek naukowy. Był to dorobek różnorodny i wielowątkowy. Niech więc odda- wany do rąk Czytelników 50. tom periodyku Instytutu Stosunków Międzynarodowych – „Stosunki Międzynarodowe–International Relations” będzie naszym skromnym hoł- dem dla twórczości naukowej naszego niezwykłego Profesora i Mistrza. Wszystkim Autorom artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie, którzy w swojej aktywności naukowej i pracy zawodowej spotykali się z Profesorem Józefem Kukułką i zechcieli przyczynić się do uczczenia Jego pamięci, serdecznie dziękuję. Pragnę także wyrazić wdzięczność Profesorowi Stanisławowi Bieleniowi za pomoc w przygotowaniu specjalnego wydania oraz za 15-letnią pracę jako redaktora naczelnego naszego czasopisma. Prof. dr hab. Ryszard Zięba Kierownik Zakładu Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stosunki międzynarodowe. International Relations 2014/2 (50)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: