Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 007232 13868923 na godz. na dobę w sumie
Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty - ebook/pdf
Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 352
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3379-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Głównym celem badawczym pracy była szeroko pojęta analiza procesów i trendów zachodzących na arenie międzynarodowej na początku XXI wieku (w jego pierwszej i drugiej dekadzie). Celem szczegółowym było również wskazanie nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego państw, a także ich wpływu na charakter relacji międzynarodowych i kształtujący się ład międzynarodowy. Kolejnym priorytetem była aktywizacja ogólnopolskiego studencko-doktoranckiego ruchu naukowego, umożliwiająca młodym badaczom publikację w recenzowanej pracy zbiorowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W y b r a n e a s p e k t y S t o s u n k i m i ę d z y n a r o d o w e n a p o c z ą t k u X X I w i e k u Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku Wybrane aspekty Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Tomasz Okraska Monika Szynol Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku Wybrane aspekty Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku Wybrane aspekty Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Tomasz Okraska Monika Szynol Uniwersytet Śląski ◆ Katowice 2017 Recenzent Miron Lakomy Spis treści Wstęp Część I. Teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych Katarzyna CzorniK Polityka zagraniczna państwa jako jedna z kategorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty Część II. Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w Europie na początku XXI w. MoniKa Szynol Od integracji do stagnacji. Poszerzanie i pogłębianie integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej w XXI w. agata SawiCKa Migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy Zachodniej DoMiniK leloneK Wybrane przyczyny i implikacje kryzysu migracyjno-uchodźczego w skali globalnej Bożena KaliSz Strefa Schengen a zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej BoryS gawrońSKi Obszar euroatlantycki w strategii Federacji Rosyjskiej eugeniuSz Januła Federacja Rosyjska – potęga militarna czy fikcja Sylwia DeMeDziuK 7 13 39 65 99 125 143 159 Kierunki gruzińskiej polityki zagranicznej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r. 181 DawiD PuDło Podaytońska Bośnia i Hercegowina jako przykład niestabilności na Bałkanach – utrzymanie państwowości czy rozpad? JaKuB Siotor Nordyckie inwestycje w polskim sektorze energetycznym norBert wilCzyńSKi Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jako jedna z form kooperacji państw Grupy Wyszehradzkiej w XXI w. 199 217 233 Część III. Wybrane problemy w stosunkach międzynarodowych w regionach pozaeuropejskich na początku XXI w. toMaSz oKraSKa Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI w. toMaSz waśKiel Nowa Wielka Gra, rosyjsko-chińska rywalizacja w Azji Centralnej MagDalena Cyran Indie – Bangladesz: rozwój stosunków bilateralnych w pierwszej dekadzie XXI w. BartoSz rogaCz Modernizacja Izraelskich Sił Obronnych w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego w XXI w. Noty o Autorach Summary Zusammenfassung 251 273 293 309 347 349 349 Wstęp Dwie pierwsze dekady XXI  w. nacechowane zostały wieloma determinantami sil- nie destabilizującymi relacje międzypaństwowe, a nawet destrukcyjnie oddziałują- cymi na kształt stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym (europej- skim, bliskowschodnim, afrykańskim czy azjatyckim) i globalnym. Nowe wyzwania i zagrożenia, które pojawiły się lub szerzej uwydatniły po zamachach terrorystycz- nych dokonanych przez członków Al Kaidy 11 września 2001 r. na World Trade Cen- ter i Pentagon, implikowały, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długotermino- wej, wieloma przeobrażeniami, w  kształcie i  charakterze powiązań bilateralnych i multilateralnych pomiędzy państwami w różnych częściach świata. W efekcie tych wydarzeń intensyfikacji uległo poczucie, jak i faktyczne zagrożenie związane z ter- roryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem islamskim. Ataki z 11 września 2001 r. i ich rozległe skutki stały się impulsem do postrzegania areny międzynaro- dowej przez poszczególnych jej aktorów bardziej w kategoriach pola rywalizacji niż kooperacji. Nastąpiło również zwiększenie roli hard power w  polityce zagranicz- nej poszczególnych państw, a tym samym częstsze wykorzystywanie instrumentów, w których obecny jest element użycia siły zbrojnej do realizacji własnych interesów i celów w poszczególnych regionach świata. Tendencje te dotyczyły zarówno polity- ki mocarstw: Stanów Zjednoczonych (casus Iraku), Federacji Rosyjskiej (casusy Gru- zji i Ukrainy), Chińskiej Republiki Ludowej (casus Ujgurów), Francji i Wielkiej Bry- tanii (casus Libii), jak i państw mniejszych. Na początku XXI w. niezwykle istotna dla tendencji zachodzących w środowisku międzynarodowym jest również dostrze- galna ewolucja roli i pozycji organizacji międzynarodowych takich jak NATO, ONZ czy UE, a nawet, można rzec, kryzysy i konflikty interesów, które zaczynają stano- wić w coraz większym stopniu jedną z determinant ich funkcjonowania. W przypad- ku Unii Europejskiej szczególnie dotkliwy okazał się kryzys migracyjno-uchodźczy, który stanowił jedną z implikacji wydarzeń Arabskiej Wiosny, której fala przetaczała się przez region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej począwszy od grudnia 2010 r., a stanowiła m.in. skutek polityki Zachodu wobec państw regionu i wydarzeń takich jak III wojna w Zatoce Perskiej, obalenie reżimu Muammara Kaddafi’ego w Libii czy trwająca wojna domowa w Syrii. Pojawiły się wówczas pytania o spoistość UE, soli- darność państw członkowskich, wartość i trwałość zasad, na których zostało opar- te jej funkcjonowanie, a nawet możliwość rozpadu w sytuacji postępującego brexitu. W przypadku NATO, mającego stanowić gwarant bezpieczeństwa zarówno w obsza- rze euroatlantyckim, jak i poza nim, również pojawiły nowe wyzwania i zagrożenia związane m.in. z polityką Federacji Rosyjskiej na obszarze bliskiej zagranicy (Gruzji i Ukrainy), poczuciem zagrożenia na tzw. wschodniej flance NATO i domaganiem 8 Wstęp się zwiększenia jego obecności militarnej w tym obszarze, implikacjami Arabskiej Wiosny i niestabilnością południowego sąsiedztwa państw członkowskich Sojuszu, powstaniem i działalnością tzw. Państwa Islamskiego na obszarze Syrii i Iraku, nasile- niem tendencji terrorystycznych w Europie Zachodniej związanych z rozwojem rady- kalnego islamu, kryzysem migracyjno-uchodźczym, czy w końcu wyborami prezy- denckimi w Stanach Zjednoczonych i odpowiedzią na pytanie o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego nową rolę podczas prezydentury Donalda Trumpa (war- tość art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego). Celem niniejszej publikacji jest zatem szeroko pojęta analiza wybranych wyzwań, zagrożeń i problemów w polityce zagranicznej wybranych państw europejskich i poza- europejskich, zarówno w relacjach dwu-, jak i wielostronnych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. Publikacja zawiera 15 artykułów, podzielonych na trzy części. Dotyczą one kolejno: teoretycznych aspektów stosunków międzynarodowych, procesów i zjawisk zachodzą- cych w Europie na początku XXI w. oraz tendencji w stosunkach międzynarodowych, pojawiających się w pozostałych częściach globu. Autorami poszczególnych opracowań są zarówno pracownicy naukowi związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, jak i doktoranci oraz studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie, w tym: Uni- wersytet Gdański, Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Wrocławski, Aka- demię Sztuki Wojennej czy Uniwersytet Jagielloński. Część pierwsza została zatytułowana Teoretyczne aspekty stosunków międzynaro- dowych. Znajduje się w niej tylko jeden artykuł, autorstwa Katarzyny Czornik – Poli- tyka zagraniczna państwa jako jedna z kategorii w nauce o stosunkach międzynarodo- wych. Wybrane aspekty. W części drugiej niniejszego zbioru, zatytułowanej Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w Europie na początku XXI w., znajduje się dziesięć opracowań. Są to kolejno artykuły: Moniki Szynol (Od integracji do stagnacji. Poszerzanie i pogłę- bianie integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej w XXI w.), Agaty Sawickiej (Migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako wyzwanie i zagrożenie dla bez- pieczeństwa Europy Zachodniej), Dominika Lelonka (Implikacje kryzysu migracyjno- -uchodźczego w skali globalnej), Bożeny Kalisz (Strefa Schengen a zarządzanie kry- zysowe Unii Europejskiej), Borysa Gawrońskiego (Obszar euroatlantycki w strategii Federacji Rosyjskiej), Eugeniusza Januły (Federacja Rosyjska – potęga militarna czy fik- cja?), Sylwii Demedziuk (Kierunki gruzińskiej polityki zagranicznej po wojnie rosyjsko– gruzińskiej w 2008 r.), Dawida Pudło (Podaytońska Bośnia i Hercegowina jako przykład niestabilności na Bałkanach – utrzymanie państwowości czy rozpad?), Jakuba Sioto- ra (Nordyckie inwestycje w polskim sektorze energetycznym) oraz Norberta Wilczyń- skiego (Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jako jedna z form kooperacji państw Grupy Wyszehradzkiej w XXI w.). Natomiast część trzecia, zatytułowana Wybrane problemy w stosunkach międzyna- rodowych w regionach pozaeuropejskich na początku XXI w., obejmuje cztery opraco- wania, które przygotowali: Tomasz Okraska (Daleki Wschód w stosunkach międzynaro- Wstęp 9 dowych w XXI w.), Tomasz Waśkiel (Nowa Wielka Gra, rosyjsko – chińska rywalizacja w Azji Centralnej), Magdalena Cyran (Indie – Bangladesz: rozwój stosunków bilateral- nych w pierwszej dekadzie XXI w.) oraz Bartosz Rogacz (Modernizacja Izraelskich Sił Obronnych w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego w XXI w.). Należy podkreślić, iż prezentowany zbiór jest inicjatywą związaną z 15-leciem funkcjonowania Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. Stanowi on niejako podsumowanie pewnego etapu jego działal- ności oraz wpisuje się w działania na rzecz aktywizacji ogólnopolskiego studencko- -doktoranckiego ruchu naukowego, o czym świadczy zaangażowana w projekt liczba młodych badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe z całego kraju. Ponadto publikacja stanowi kontynuację badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach. Katarzyna Czornik, autorka tekstu wprowadzają- cego, od 2012 roku pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Stosunków Międzyna- rodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Redaktorzy publikacji pragną złożyć wyrazy podziękowania opiekunowi naukowe- mu Panu Profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi za okazaną życzliwość oraz nie- zwykle cenne wsparcie merytoryczne udzielane podczas opracowywania niniejszego zbioru. Redaktorzy dziękują również Panu Profesorowi Mironowi Lakomemu z Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach za przygotowanie recenzji wydawniczej. Katarzyna Czornik Tomasz Okraska Monika Szynol International Relations at the Beginning of the 21st Century. Selected Aspects Summary The first two decades of the 21st century were characterised by numerous determinants that strongly destabilise interstate relations, and even have a destructive influence on the shape of international relations in the regional (European, Middle East, African or Asian) and glob- al dimension. The aim of this publication is to offer a broadly understood analysis of selected challenges, threats, and problems in foreign policy of selected European and non-European countries, both in bilateral and multilateral relations in the first and second decade of the 21st century. The studies concern, inter alia, the theoretical aspects of international relations, pro- cesses, and phenomena taking place in Europe at the beginning of the 21st century and trends in international relations appearing in other parts of the globe. Internationale Beziehungen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Manche Aspekte Zusammenfassung Die zwei ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts waren durch zahlreiche Determinanten geken- nzeichnet, welche die internationalen Beziehungen destabilisierten oder sogar auf deren Stand im regionalen (europäischen, nahöstlichen, afrikanischen, asiatischen) und globalen Ausmaß destruktiv wirkten. Das Ziel der vorliegenden Publikation ist eine groß angelegte Untersu- chung von ausgewählten Herausforderungen, Bedrohungen und Problemen in der Ausland- spolitik einiger europäischer und außereuropäischer Länder in den zwei ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts, sowohl in bilateralen als auch multilateralen Beziehungen. Die Abhandlun- gen betreffen u.a.: theoretische Aspekte der internationalen Prozesse und der in Europa und in anderen Erdteilen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert stattfindenden Phänomene und zu beobachtenden Trends. Wydanie na prawie maszynopisu gwarantowanego Skład, opracowanie DTP Beata Klyta Copyright © 2017 by Uniwersytet Śląski Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-226-3374-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3379-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Wydanie I. Liczba ark. druk.: 22,0; ark. wyd.: 29,0. Cena 38 zł (+VAT). Wydrukowana na papierze offsetowym 90 g. Do składu użyto krojów pism: Minon Pro oraz Myriad Pro. Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.”, Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław S t o s u n k i W y b r a n e a s p e k t y m i ę d z y n a r o d o w e n a p o c z ą t k u X X I w i e k u Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku Wybrane aspekty Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Tomasz Okraska Monika Szynol
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: