Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00395 006484 18437275 na godz. na dobę w sumie
Strategia reklamy marki, produktów i usług - książka
Strategia reklamy marki, produktów i usług - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-791-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki skutecznej reklamy

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Czy jednak możemy tak powiedzieć o każdej reklamie? Ile reklam staje się tematem żartów, parodii, krytyki a nawet skandali? Ile z nich skutecznie odstrasza potencjalnych klientów zamiast ich zachęcić? Stworzenie oryginalnej kampanii reklamowej, której efektem będzie zainteresowanie produktem, usługą lub firmą, jest sporym wyzwaniem nie tylko dla agencji reklamowej, ale również dla osoby koordynującej ten proces z ramienia zleceniodawcy. Wybór odpowiedniej grupy docelowej oraz mediów wykorzystywanych przy promocji to kluczowe elementy skutecznej kampanii reklamowej.

Książka 'Strategia reklamy marki, produktów i usług' opisuje szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z kampaniami reklamowymi. Czytając ją dowiesz się, jakie miejsce w działaniach marketingowych zajmuje reklama oraz jak wpływa na postrzeganie firmy i jej produktów. Poznasz różne rodzaje przekazu reklamowego i nauczysz się dobierać odpowiednią formę reklamy do promowanych towarów lub usług. W książce znajdziesz również praktyczne porady dotyczące przygotowywania schematu identyfikacji wizualnej firmy i materiałów promocyjnych oraz planowania skutecznych kampanii reklamowych z wykorzystaniem różnych mediów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Strategia reklamy marki, produktów i us³ug Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7361-791-4 Format: A5, stron: 176 Poznaj tajniki skutecznej reklamy Mówi siê, ¿e reklama jest dŸwigni¹ handlu. Czy jednak mo¿emy tak powiedzieæ o ka¿dej reklamie? Ile reklam staje siê tematem ¿artów, parodii, krytyki a nawet skandali? Ile z nich skutecznie odstrasza potencjalnych klientów zamiast ich zachêciæ? Stworzenie oryginalnej kampanii reklamowej, której efektem bêdzie zainteresowanie produktem, us³ug¹ lub firm¹, jest sporym wyzwaniem nie tylko dla agencji reklamowej, ale równie¿ dla osoby koordynuj¹cej ten proces z ramienia zleceniodawcy. Wybór odpowiedniej grupy docelowej oraz mediów wykorzystywanych przy promocji to kluczowe elementy skutecznej kampanii reklamowej. Ksi¹¿ka „Strategia reklamy marki, produktów i us³ug” opisuje szczegó³owo wszystkie zagadnienia zwi¹zane z kampaniami reklamowymi. Czytaj¹c j¹ dowiesz siê, jakie miejsce w dzia³aniach marketingowych zajmuje reklama oraz jak wp³ywa na postrzeganie firmy i jej produktów. Poznasz ró¿ne rodzaje przekazu reklamowego i nauczysz siê dobieraæ odpowiedni¹ formê reklamy do promowanych towarów lub us³ug. W ksi¹¿ce znajdziesz równie¿ praktyczne porady dotycz¹ce przygotowywania schematu identyfikacji wizualnej firmy i materia³ów promocyjnych oraz planowania skutecznych kampanii reklamowych z wykorzystaniem ró¿nych mediów. (cid:129) Modele i funkcje reklamy (cid:129) Okreœlenie potrzeb klienta (cid:129) Slogany reklamowe i reklama wizualna (cid:129) Identyfikacja wizualna firmy — logotyp, liternictwo i kolorystyka (cid:129) Projektowanie reklam prasowych (cid:129) Reklama internetowa i multimedialna (cid:129) Kampanie reklamowe w radiu i telewizji (cid:129) Reklama zewnêtrzna (cid:129) Projektowanie kompleksowych kampanii reklamowych Spis treści 1. Miejsce reklamy w działaniach marketingowych firmy ...............5 1.1. Dlaczego reklama? .........................................................................................5 1.2. Podejmowanie decyzji przez klienta. Wpływ reklamy ..........................24 2. Kreatywna i efektywna reklama .......................................................41 2.1. Komunikacja słowem .................................................................................41 2.2. Tworzenie reklam obrazem .......................................................................54 2.3. Identyfikacja wizualna firmy i jej rola w reklamie .................................63 3. Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić .......................................... 73 3.1. Jak wykonać identyfikację wizualną firmy? ............................................73 3.2. Reklama prasowa, której nie przeoczysz .................................................84 3.3. Internet, czyli jak się zareklamować? .......................................................96 3.4. Reklama radiowa i telewizyjna ...............................................................107 3.5. Reklama zewnętrzna ................................................................................. 115 4. Planowanie, wykonanie i badanie końcowego efektu reklam .....123 4.1. Kampania reklamowa firmy ...................................................................123 4.2. Kampania reklamowa w Internecie .......................................................132 A Zalety i wady różnych form reklam ..............................................137 B Identyfikacja wizualna firmy Seven Heaven ..............................139 C Spis rysunków i tabel ........................................................................155 D Bibliografia .........................................................................................163 Skorowidz ............................................................................................167 Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 3.1. Jak wykonać identyfikację wizualną firmy? Identyfikacja wizualna firmy składa się z trzech głównych części: elementów podstawowych (znaków, kolorystyki, typografii), projektów materiałów drukowanych wewnętrznych oraz projektów graficznych reklam. 3.1.1. Logotyp i logo Nazwa firmy powinna kojarzyć się z branżą, w jakiej działa przedsię- biorstwo. Graficzne przedstawienie nazwy firmy to logotyp. Logo można zbudować na logotypie, na samym znaku graficznym lub na połączeniu logotypu z grafiką. 74 Startegia reklamy marki, produktów i usług Należy dokonać analizy logo (jeśli takie istnieje w firmie) i podjąć decyzję, czy będzie ono całkowicie zmienione, czy tylko rewitalizo- wane. Rewitalizacja logo polega na zmianie jego wyglądu, jednak bez całkowitej zmodyfikowania jego kształtów i kolorystyki. Rewita- lizację znaku wykonuje się, gdy logo jest źle skonstruowane, nieczytelne albo firma zmienia branżę działalności i chce go lekko zmodyfikować. W logo analizuje się takie elementy jak: (cid:153) kształt, wśród którego możemy wyróżnić: kanciaste (kojarzone z siłą, dynamizmem), owalne (kobiece, odpowiednie dla produktów ochronnych), formy proste (produkty elitarne) i zakrzywione (produkty innowacyjne). (cid:153) kontrast, dzięki któremu możemy tonować różnorodność elementów budujących logo. (cid:153) symetria lub asymetria. Symetryczne logo wprowadza uporządkowanie, ładniej się komponuje z elementami graficznymi reklamy, natomiast asymetryczne wzbudza niepokój, ale także bardziej zwraca uwagę i jest łatwiejsze do zapamiętania. (cid:153) obszar logo. Można go podzielić na zbudowany na planie prostokąta (poziomy, pionowy) oraz na polu kwadratu. Prostokątne kształty określa się jako mocne, natomiast obłe i kwadratowe jako delikatne. Logo należy zwymiarować, aby znać dokładne proporcje i rozmiesz- czenie poszczególnych elementów. Po zaprojektowaniu należy przed- stawić możliwe do wykorzystania formy logo (kolorowe, czarno-białe) oraz zakazane (zakazane kolory, tła, przestawienia elementów itp.). Przykład: Logo linii lotniczych Seven Heaven oraz zakazane formy jego stoso- wania (rysunki 3.1 i 3.2). Logo jest zbudowane na planie prostokąta, asymetryczne. Znaczki po lewej stronie wskazują na dynamizm oraz mają symbolizować ptaki, które szybują po niebie (odniesienie do linii lotniczych). Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 75 Rysunek 3.1. Logo Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Rysunek 3.2. Niedozwolone formy logo Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Po zaprojektowaniu logo należy określić jego kolorystykę w modelu CMYK oraz krój pisma, jaki ma być użyty. W podanym wyżej przy- kładzie kolor niebieski jest zdefiniowany jako CMYK: C 90, M 35, Y 0, K 5. Czcionka to News Goth BT. W obszarze logo nie można umieszczać żadnych znaków dodatko- wych. Logo nie może być deformowane i nie ma możliwości zmiany firmowego koloru, wymiarów ani czcionki. 76 Startegia reklamy marki, produktów i usług 3.1.2. Druki firmowe Projektując druki firmowe, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty: jaki będzie pa- pier (grubość, faktura), treść i układ materiałów. Ważne jest także, aby całość była zgodna z kolorystyką, liternictwem, zasadami przyjętymi przy projektowaniu logo. Należy przyjąć tzw. konstans firmy, czyli stały układ graficzny znaku firmowego, pełnej nazwy i informacji o firmie. Druki firmowe są ważnym elementem identyfikacji wizualnej firmy. Są to: (cid:153) papier i koperty firmowe, (cid:153) wizytówki, (cid:153) kartki do notatek, (cid:153) identyfikatory pracowników, itp. Papier i koperty firmowe Logo oraz podstawowe informacje o firmie powinny być umieszczone w prawej części papieru firmowego, u góry (podczas szybkiego prze- glądania dokumentów ten element jest najlepiej widoczny). Można także papier firmowy zaprojektować w formie podzielonej — na górze umieścić logo firmy, nazwę (czasami hasło reklamowe), a na dole dane adresowe. Przykład: Papier firmowy oraz koperta firmy Seven Heaven (rysunki 3.3 i 3.4). Papier firmowy zaprojektowany jest symetrycznie (nagłówek i stopka). W nagłówku znajduje się logo firmy, jest ono umieszczone na niebie- skim tle (inwersja logo oryginalnego). W stopce zostały umieszczone dane adresowe oraz znaczek z logo, który dopełnia kompozycyjnie całość projektu. Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 77 Rysunek 3.3. Papier firmowy Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Rysunek 3.4. Koperta firmowa Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. 78 Startegia reklamy marki, produktów i usług Na kopercie firmowej logo i dane adresowe zostały umieszczone w lewym rogu. Całość nadruku jest w kolorze firmowym. Wizytówki Wizytówki firmowe są biletami, którymi firma posługuje się w kon- taktach z klientami i innymi przedsiębiorstwami. Wizytówki mogą różnić się rozmiarem, jednak standardowa wielkość to 9×5 cm. Najpo- pularniejsze rozmieszczenie elementów na wizytówce to: (cid:153) logo i nazwa firmy na górze, w lewym rogu; (cid:153) imię i nazwisko na środku wizytówki, pod spodem stanowisko służbowe, na dole dane adresowe; Dane adresowe powinny zawierać pełną nazwę firmy, numer telefonu i faksu, e-mail. Im bardziej kolorowe logo, tym wizytówka powinna być prostsza i wydrukowana na gładkim papierze, najlepiej białym, niefakturowanym. Przy projektowaniu wizytówki należy pamiętać o kilku zasadach: (cid:153) wizytówka powinna być przejrzysta i prosta, (cid:153) bez względu na rodzaj logo firmowego oraz kolorystykę zawsze dobrym rozwiązaniem są wizytówki wykonane na białym, błyszczącym papierze, (cid:153) wizytówka dotyczy osoby, powinna więc głównie zawierać imię i nazwisko oraz najważniejsze dane. Przykład: Wizytówka firmy Seven Heaven wraz z wymiarami (rysunek 3.5). Inne materiały informacyjne, takie jak notesy, papier faksowy, iden- tyfikatory powinny być spójne z całkowitą wizualizacją firmy. Przykład: Identyfikatory na bagaż firmy Seven Heaven (rysunek 3.6). Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 79 Rysunek 3.5. Wizytówka firmowa i jej wymiarowanie Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Rysunek 3.6. Identyfikatory na bagaż Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. 80 Startegia reklamy marki, produktów i usług Identyfikatory na bagaż nawiązują formą graficzną do papieru firmowego. W górnej części znajduje się logo, natomiast pozostałe elementy rozmieszczone zostały wg spe- cyfiki danych materiałów. 3.1.3. Materiały reklamowe Identyfikacja wizualna to także opracowanie schematów reklam (rozmieszczenie grafiki i tekstu) oraz wszystkich zewnętrznych mate- riałów tworzonych przez firmę. Standaryzacji podlegają: (cid:153) ubrania pracowników, (cid:153) flagi, (cid:153) tablice informacyjne, szyldy, (cid:153) układy graficzne reklam prasowych, (cid:153) układy graficzne reklam zewnętrznych, itp. Przykład: Materiały reklamowe firmy Seven Heaven (rysunki 3.7 i 3.8). Rysunek 3.7. Nadruk na długopisach Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Przykład: Schematy reklam firmy Seven Heaven (rysunki 3.9 i 3.10). Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 81 Rysunek 3.8. Flagi reklamowe i wymiarowanie Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Rysunek 3.9. Reklama prasowa Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. 82 Startegia reklamy marki, produktów i usług Rysunek 3.10. Billboard Źródło — projekt graficzny wykonany i udostępniony przez Monikę Serafin, specjalistę ds. reklamy wizualnej. Slogany: (cid:153) Czas jest po naszej stronie. (cid:153) Zmień pilota na naszego. (cid:153) Staniemy się Twoją codziennością. (cid:153) Nic nie stanie nam na drodze. Reklama radiowa Reklama radiowa składa się z żartobliwych sytuacji, które mają na celu przyciągnąć uwagę odbiorcy. Poniżej została przedstawiona reklama radiowa firmy Seven Heaven. Dialog Czas trwania: 20 s. Rozmowa telefoniczna. Mąż: Kochanie, pilot! Gdzie jest pilot, pilot!!! Żona: Zapewniam Cię, że pilot jest w dobrych rękach, sama spraw- dzałam, kochanie. Mąż: Halina, zejdź z obłoków na ziemię i zrób coś z tym pilotem!!! Trzeba go zamienić na nowego!!! Warsztat reklamy, czyli co i jak zrobić 83 Żona: Właśnie to zrobiłam. Mąż: Jak to?! Żona: No, przeczytałam w tej reklamie „Zmień pilota na naszego” i pomyślałam, że zamienię, bo na pewno jest ładniejszy od naszego starego. Mąż: A na jaką firmę zamieniłaś? Żona: Seven Heaven, nazywa się Marek. I faktycznie jest ładniejszy. Lektor: Zmień pilota na naszego i odwiedź z nami siódme niebo. Linie lotnicze Seven Heaven. Reklama telewizyjna Tekst taki jak w dialogu radiowym. Akcja: Dom i samolot. Obraz: mąż ze słuchawką w ręku biega po całym mieszkaniu i szuka pilota telewizyjnego. Żona siedzi w fotelu samolotowym i w czasie przeprowadzania rozmowy zerka w stronę kokpitu, kiedy dochodzi do sedna: (...) „Nazywa się Marek i faktycznie jest ładniejszy”, ujęcie przedstawia siedzącego tyłem pilota, który właśnie odwraca się do kobiety i puszcza jej oczko, w tym momencie mąż przeżywa zdzi- wienie. Pojawiają się migawki z logo firmy, w tle słychać tekst lektora: „Zmień pilota na naszego i odwiedź z nami siódme niebo. Linie lotnicze Seven Heaven”. Hasła reklamowe są oparte na żarcie słownym i powtarzane są we wszystkich formach reklam. Na reklamach prasowych i billboardach hasło jest umieszczone na czerwonym, wyróżniającym się pasku. Logo znajduje się zawsze na dole, na niebieskim tle. Informacje dodatkowe o firmie to numer infolinii oraz adres e-mail. Pełna identyfikacja wizualna przedstawiona jest w dodatku 2.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategia reklamy marki, produktów i usług
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: