Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00336 006699 20585583 na godz. na dobę w sumie
Strategie Uczenia Się - ebook/pdf
Strategie Uczenia Się - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 103
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62435-00-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dzisiejszych czasach, kiedy wymaga się od pracowników i studentów znajomości kilku języków obcych, trening strategii uczenia się wydaje się nieunikniony. Opanowanie określonej strategii może znacznie wpłynąć na szybkość i efektywność tegoż procesu. W tajniki uczenia się wprowadza autorka tej książki, łącząc rozważania teoretyczne z przykładami zastosowania pośrednich i bezpośrednich strategii uczenia się. Książka ta jest przeznaczona dla nauczycieli, rodziców oraz studentów wszystkich języków obcych.

Książka, która uczy jak się uczyć.

Na początku autorka zamieściła uwagi wstępne, które zawierają myśli metodologiczne i lingwistyczne, dzięki czemu czytelnik będzie lepiej rozumiał myśli oraz zagadnienia poruszane w kolejnych rozdziałach. W książce można znaleźć treści dotyczące reguł funkcjonowania pamięci, wędrówki informacji po systemie pamięci oraz klasyfikacji strategii uczenia się. Warte uwagi są techniki efektywnego uczenia się słownictwa. Ponadto, w książce zostały opisane(poparte przykładami oraz zawierające ćwiczenia) praktyczne następujące strategie: Linkword - metoda słowa klucza oraz sieć skojarzeniowa - Mind Mapping Tone’go Buzana. W książce swoje miejsce znalazły również mnemotechniki takie jak: metoda łańcuszkowa, rysunkowych podstawników cyfr, lingwistycznych zastępników czy też LOCI.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-62435-00-5 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Fotografia: Łukasz Malcharek Skład: EPROFESS, Żory Wydawnictwo EPROFESS Żory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo EPROFESS dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych i innych. Autor i wydawnictwo nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Nieautoryzowane Wszelkie rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie w całości oraz we fragmentach, za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiarek mechanicznych, nagrywających i innych, stanowi naruszenie praw autorskich. zastrzeżone. prawa Spis treści Uczenie się ......................................................................... 5 Czynniki, które wpływają na proces uczenia się: ............... 7 Podział inteligencji według Howarda Gardnera: (8,9) ........ 8 Test na style uczenia się ..................................................16 Strategie uczenia się.........................................................28 Reguły funkcjonowania pamięci ......................................28 Wędrówka informacji po systemie pamięci .....................31 Pamięć krótkotrwała ........................................................33 Pamięć długotrwała ..........................................................33 Klasyfikacja strategii uczenia się .....................................35 Strategie bezpośrednie .....................................................35 Stretegie pośrednie ...........................................................41 Techniki efektywnego uczenia się ...................................45 Efektywne uczenie się słownictwa: ..................................46 Metoda „linkword”- słowa klucza ......................................53 Przykładowe asocjacje fonemiczne ..................................57 Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs ................................60 Ćwiczenia zapamiętywania czasowników frazowych: .............................................62 prawopółkulowego Wyrażenia idiomatyczne - idioms ....................................71 Ćwiczenia zapamiętywania idiomów: ........................................................................73 prawopółkulowego Sieć skojarzeniowa ...........................................................84 Mnemotechniki ..................................................................87 Metoda „łańcuszkowa” ....................................................87 Metoda „loci” ..................................................................89 Metoda „haków”- rysunkowych podstawników cyfr .........90 Lingwistyczne zastępniki .................................................92 Figure 1 Oxford’s strategy classification system (Oxford, 1990) ..... 93 Figure 2 Oxford’s strategy classification system (Oxford, 1990) 94 Bibliografia .........................................................................95 Strategie Uczenia się Aneta Pluta Uczenie się str. 5 i następują doświadczenia Anatomiczno-fizjologiczną Uczenie się jest procesem, w wyniku którego utrwala się określone zmiany zachowania. podstawą procesu uczenia się jest mózg, zbudowany z miliardów komórek nerwowych, zwanych neuronami. Komórki te tworzą gigantyczną i złożoną sieć połączonych ze sobą neuronów. W zależności od stanu umysłu, w mózgu co minutę zachodzi od 100 tysięcy do 1 miliona reakcji chemicznych. Nasz umysł pracuje jak zintegrowana całość. ludzie wykorzystują tylko od 5-10 jego zdolności (8,9). Jednakże, według naukowców W procesie uczenia się bardzo ważne jest stawianie sobie celów oraz ewaluacja partii materiału do nauczenia, określenie naszych priorytetów i tego co zamierzamy osiągnąć. Zakres materiału / zagadnienia Powody, dla których chcę do przyswojenia się uczyć danego materiału Najważniejsze priorytety Data: do kiedy mam zamiar nauczyć się Co będzie świadczyło o posiadanej wiedzy z danego materiału ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. Zagadnienia mniej ważne, ale nadal znaczące ...................... ...................... ...................... ...................... Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta str. 6 .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. Strategie Uczenia się Aneta Pluta .. ...................... .. ...................... .. .. ...................... .. ...................... .. Najmniej ważne zagadnienia ...................... ...................... .. .. ...................... ...................... .. .. ...................... ...................... .. .. .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. ...................... .. Carl Rogers zwracał szczególną uwagę na mocne strony człowieka. Co więcej, podkreślał fakt, iż w każdym z nad tkwi ogromny potencjał. Oto prawa sformułowane przez Rogersa:  Każdy z nas ma zdolność uczenia się  Uczniowie, chłoną wiedzę jeśli program nauczania / kursu odpowiada ich potrzebom  Bezpieczeństwo odgrywa dużą role w procesie uczenia się. Słuchacz, który czuje się zagrożony, negatywnie ocenia swoje postępy, co wiąże się z obniżeniem motywacji i niższymi osiągnięciami  Uczymy się poprzez działanie  Dany słuchacz uczy się efektywniej gdy czuje, że ponosi odpowiedzialność za poziom opanowanej wiedzy  Najlepsze wyniki osiągane są przy jednoczesnym samowolnym zaangażowaniu ucznia w pracę, Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta połączonym intelektualnym jak i emocjonalnym zaangażowaniem z str. 7 zarówno  Słuchacze są bardziej twórczy i przejmują na siebie odpowiedzialność za proces uczenia się, gdy sami dokonują ewaluacji swoich postępów. Ocena zewnętrzna, nauczyciela, jest mniej znacząca od tej, która dał sobie uczeń  To właśnie na nauczycielach, pedagogach spoczywa obowiązek przedstawienia słuchaczom różnych sposobów uczenia się (8,9). Czynniki, które wpływają na proces uczenia się: 1. Wiek układu nerwowego, lat kończy się rozwój czyli i wzrost Mając około 20 ośrodkowego rdzenia kręgowego i mózgu. Mózgowie człowieka rozwija się najprężniej do roku życia, kiedy to osiąga aż 85 masy i wymiarów. Niestety ludzkie komórki nie są zdolne do regeneracji. W wyniku procesu starzenia się neurony obumierają, a masa mózgowa się. Pocieszający jest fakt, iż prowadzone badania nad zdolnością podziału komórek neuronowych jednej z części mózgu zwanej hipokampem, wypadły pomyślnie. Po 40 roku życia człowiek codziennie traci aż 100 tysięcy komórek nerwowych. Pod koniec życia człowiek traci od 10 do 35 masy tzw. szarych komórek nerwowych. Na podstawie biologicznych uwarunkowań, możemy się zdolności uczenia zmniejsza stwierdzić, iż Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 8 dynamicznie wzrastają do 20 roku życia, poziom ten utrzymuje się przez pewien czas bez zmian po czym powoli obniża się, a po około 45 roku życia gwałtownie spada (8,9,11,12,21). 2. Inteligencja Istnieje korelacja pomiędzy poziomem inteligencji, a wynikami uczenia się. Bardziej inteligentne osoby lepiej przyswajają materiał reorganizacji semantycznej, choć już przy materiale zapamiętywanym metoda mechaniczną różnice te są znacznie mniejsze. Ponadto, duże znaczenie ma iloraz inteligencji w prace pamięci werbalnej. wymagający inteligencji Howard Gardner wprowadził pojęcie wielorakiej. Na podstawie swoich badań ogłosił, iż każdy z nas posiada więcej niż jeden rodzaj inteligencji (8,9,11,12,21). Podział inteligencji według Howarda Gardnera: (8,9) Inteligencja językowa – umiejętność posługiwania się językiem, wzorami, symbolami, płynna wymowa, zrozumienie przekazu ustnego i pisemnego, zdolności lingwistyczne. Osoba o tej inteligencji najlepiej uczy się słuchając, pisząc, czytając czy też dyskutując. Cechą charakterystyczną takiej osoby jest umiejętność słuchania innych oraz bardzo dobre posługiwanie się słowem pisanym, jak i mówionym. Przydatne w Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 9 liczbach, tej logiczne rozwiązuje łamigłówki, nauce osób o tej inteligencji są: magnetofony, wykłady, komputery, gry, multimedia, książki. Inteligencja matematyczno–logiczna – obliczenia, działania na symbolach, myślenie koncepcyjne i abstrakcyjne. Inteligencja akademicka - inteligencja językowa wraz z matematyczno-logiczną, dzięki niej człowiek jest w stanie sukcesywnie się uczyć. Osoba o inteligencji dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, bez problemów dokonuje różnorakich działań na liczbach czy symbolach nawet nie mając wszystkich danych. Ponadto, taka osoba trafnie wysuwa hipotezy, tworzy modele, gromadzi dane, dowody. Inteligencja muzyczna – zdolności muzyczne, gra na jakimś instrumencie, śpiew, poczucie rytmu. Zdolność czytania nut, wrażliwość na dźwięki. Osoba posiadająca inteligencję muzyczną będzie eksperymentować z dźwiękami, zmienia nastrój pod wpływem muzyki. Taka osoba często gra na jakimś instrumencie muzycznym, poszukuje muzycznych form ekspresji. Przydatne w tej inteligencji są rozmowy przez telefon, wideokonferencje, szeroko rozumiana muzyka, sprzęt muzyczny itd. Inteligencja czynności motoryczne, postawa ciała. Często występuje u dzieci, tancerzy, choreografów, trenerów, sportowców. kinestetyczna jak i również – Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta dobra koordynacją – ruchową Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 10 Inteligencja kinestetyczna objawia się odbieraniem świata poprzez ruch, wrażenia zmysłowe. Osoba o takiej inteligencji dobrze uczy się poprzez ruch, ćwiczenia praktyczne. Cechuje się sprawnością fizyczna, oraz zręcznością. orientacja w Inteligencja przestrzenna przestrzeni, kierunki geograficzne. Dzięki tej inteligencji możemy uczyć się za pomocą obrazów przestrzennych. inteligencję przestrzenną Osoba posiadająca najlepiej uczy się poprzez tworzenie sieci skojarzeniowych ( map pamięci), map, wykresów, diagramów czy tez innych pomocy przestrzenno- wizualnych. Poza tym osoba taka lubi rysować, układać puzzle. W nauce przydatne są grafiki, diagramy, obrazy, wideokonferencje, wizualizacje Inteligencja intrapersonalna – polega na rozumieniu samego siebie. Zdolność rozróżniania uczuć od nastrojów. Dobrze znamy siebie, swoje słabe i mocne strony. Potrafimy kontrolować swoje emocje, ukierunkować nasze działania na sukces, zwiększać motywację. Osoba o tym rodzaju inteligencji dobrze radzi sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi, ma wysoką lubi przebywać sam na sam, automotywację, dobrze zna samego siebie, docenia rozwój wewnętrzny. Poza tym osoba taka lubi czytać czasopisma, dzienniki itd. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 11 – interpersonalna kontakty Inteligencja międzyludzkie, umiejętność odczytywania cudzych emocji i nastrojów. Zdolność wnikliwej interpretacji i analizy komunikatów niewerbalnych. Osoba posiadająca interpersonalną wywiera duży wpływ w grupie, łatwo nawiązuje kontakty, dobrze pracuje w grupach czy zespole. Ponadto, odczytywania zarówno komunikatów i niewerbalnych, jest uważnym słuchaczem oraz reaguje na poglądy innych ludzi (11,12,21). werbalnych inteligencję jak posiada zdolności 3. Wiedza jak interpretacje Wiedza jest swoistym filtrem odbioru informacji, który dokonuje selekcji. Informacje są przyswajane w kontekście posiadanego systemu wiedzy, który wpływa zarówno na i przechowywanie w pamięci. Informacje podawane w izolacji nie są długo przechowywane w pamięci, w odróżnieniu od tych, które ulegają internalizacji z już posiadanymi. Związana jest z tym również redundacja, czyli nadmiar informacji w odbieranym przekazie. Posiadana wiedza wpływa na skrócenie czasu uczenia się danego materiału z danej dziedziny (11,12,21). 4. Zainteresowania selektywne Zainteresowania zapamiętywanie. Zwracamy uwagę na interesujące nas fakty, jednocześnie w ogóle nie koncentrujemy się na wpływają na Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 12 pozostałych informacjach. Ma to wpływ na tępo uczenia się zakresu materiału, który jest interesujący dla samej osoby pomiędzy zainteresowaniami, a osiągnięciami wynosi od 0,2 do 0,6 (11,12,21). Korelacja uczącej się. 5. Dominujący rodzaj aktywności W świetle badań, uczenie się jest najefektywniejsze, gdy jest powiązane z dominującym rodzajem aktywności osoby uczącej się. Młodsze dzieci uczą się najlepiej podczas gier i zabaw, przy dużej aktywności ruchowej. trakcie zorganizowanej nauki, gdzie Młodzież w systematycznie wyznaczane są cele, łatwe do osiągnięcia, przy częstym występowaniu wzmocnienia pozytywnego. Dorośli natomiast w sytuacji pracy, bądź pod jej presją, osiągają lepsze wyniki w procesie uczenia się, w odróżnieniu od uczenia się w domu (11,12,21). 6. Nastawienie Nastawienie, stosunek do uczenia się danej osoby, w ogromnym stopniu wpływa na percepcję, spostrzeganie, wybiorcze koncentrowanie uwagi na określonym obszarze treści, zapamiętywanie oraz na stosowane strategie pamięciowe. Nastawienie jednostki uczącej się odzwierciedla się w trwałości przechowywanego materiału oraz retencji (11,12,21). 7. Motywacja Czynniki motywacyjne podwyższają aktywność osoby uczącej się, determinują selekcję bodźców oraz Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 13 ukierunkowują działanie. Niska motywacja wypływa w negatywny sposób na proces uczenia się. Źródła motywacji:  Zewnętrzne: środowisko, system kar i nagród  Wewnętrzne: potrzeba zdobywania wiedzy, zainteresowania, ambicje, plany i dążenia życiowe (11,12,21). bezinteresowna 8. Postawy i poglądy Lepsza akwizycja materiału ma miejsce, zapamiętywane poglądami osoby uczącej się. treści są zgodne z postawami gdy i 9. Poziom aspiracji Podczas uczenia się, umiarkowany poziom aspiracji jest jak najbardziej pożądany. Ujemny wpływ na proces uczenia się maja zbyt niskie lub zbyt wysokie aspiracje, gdyż zadania wydają się wtedy zbyt trudne lub zbyt łatwe. Poziom aspiracji ma również wpływ na wykształcenie się niekorzystnych cech osobowości. W przypadki aspiracji zbyt niskich mamy do czynienia z brakiem ambicji, niechęcią do podejmowania wysiłku w procesie uczenia się. Natomiast gdy inspiracje są zbyt wysokie występuje poczucie braku powodzenia, niedocenienia przez innych oraz utrata wiary we własne zdolności (11,12,21). Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta str. 14 10. Dotlenienie organizmu Strategie Uczenia się Aneta Pluta Dotlenienie odgrywa dużą rolę w procesie przyswajania informacji. Największa przemiana materii występuje właśnie w ośrodkowym układzie nerwowym, właśnie z tego powodu dotlenienie ma ogromne znaczenie. Mózg waży około 1500 gramów, co stanowi 2 całkowitej masy ciała. Przez mózg przepływa od 15 do 20 całej krwi ta przedstawia się zupełnie inaczej. Podczas palenia tytoniu znaczna część hemoglobiny wiąże się z tlenkiem węgla, co ogranicza rzutując na wydajności intelektualnej (11,12,21). tlen. U palaczy sprawa transportującej transport tlenu, 11. Środowisko Nasze najbliższe otoczenie wywiera znaczny wpływ na proces uczenia się. W środowisku, gdzie używa się języka docelowego ( tj. np. angielskiego), uczymy się i przyswajamy nowe informacje znacznie szybciej. Procedury nauki w środowisku nienaturalnym ( tj. w pracy, szkole) różnią się w ogromnym stopniu od tych w naturalnym dyskursie. Podczas akulturacji ( asymilacji) z rodzimymi użytkownikami języka docelowego, którego chcemy się nauczyć, w głównej mierze posługujemy się językiem obcym, zaczynamy nawet myśleć w tym języku. Gdy nie wiemy jak cos wyrazić, używamy różne techniki zastępcze takie jak opis, podanie synonimów, antonimów, pokazywanie itp. Natomiast podczas nauki w szkole, czy miejscu pracy, często używamy rodzimego języka, gdy nie znamy jakiegoś słowa czy struktury. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 15 Ponadto, w śrosowisku społecznym moga zaistnieć takie jak prożniactwo społeczne, czyli zrzucanie kwestie odpowiedzialności na sie nieróbstwem, jak i również facylitacja społeczna, czyli napięcie, które motywuje nas do działania i dania z siebie wszystkiego bedąc pod presją oceny naszego działania przez innych (11,12,21). innych, przejawiające 12. Styl uczenia się Każdy z nas posiada swój własny indywidualny styl uczenia sie: wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny. Niektórzy z nas posiadają więcej niz jeden styl uczenia się. Warto zaznaczyć, iż wraz z wiekiem, czy też rozwojem zdolności językowych nasz indywidualny styl uczenia sie może ulec zmianie. Wzrokowcy najlepiej jakiś material uczą się, gdy mają przed sobą dydaktyczny, plakaty, książki, filmy DVD, prezentacje, najlepiej przyswajaja wiedzę podczas słuchania wykładów, nagrań, piosenek, audiobooków, audycji radiowych, itp. Kinestetycy ( dotykowcy) najlepiej uczą się, gdy są w ruchu (11,12,21). itp. Słuchowcy handouty teksty, Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta str. 16 Test na style uczenia się Strategie Uczenia się Aneta Pluta 1. Gdy spotykam nieznaną mi osobę, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na to: a) jak wygląda i jak jest ubrana b) jak się wypowiada, jaki jest jej ton głosu c) co czuję do niej d) w jaki sposób się zachowuje, jak gestykuluje, co robi 2. Gdy spotykam nowa osobę, to po kilku dniach najlepiej pamiętam: a) jej twarz, wygląd, co miała na sobie b) jej imię / nazwisko c) moje odczucia względem tej osoby d) to co razem robiliśmy lub czynność podczas której ją poznałem 3. Wchodząc do nieznanego pomieszczenia moją uwagę przyciąga: a) jego wygląd, zawartość, układ b) dźwięki i rozmowy, jakie się w nim toczą, muzyka w tle c) moje emocjonalne i fizyczne odczucia d) ruch, co się dzieje w danym pomieszczeniu lub to co ja tam robię 4. Najbardziej odpowiada mi: a) gdy nauczyciel daje mi coś do czytania na papierze lub tablicy, pokazuje mi książki, ilustracje, wykresy, mapy, szkice lub przedmioty, nie każąc mi Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 17 przy tym niczego mówić, pisać, ani o niczym dyskutować b) gdy nauczyciel wyjaśnia wszystko, mówiąc lub wygłaszając wykład, pozwala mi przedyskutować temat i zadawać pytania, nie każąc mi przy tym na nic patrzeć, niczego czytać, pisać ani robić c) gdy nauczyciel pozwala mi zapisywać informacje lub sporządzać rysunki, dotykać przedmiotów, pisać na klawiaturze lub robić coś rękami d) gdy nauczyciel pozwala mi robić projekty, symulacje, eksperymenty, grać w gry, odgrywać role, odtwarzać rzeczywiste sytuacje z życia, dokonywać odkryć lub też angażować się w inne działania związane z ruchem 5. Podczas gdy uczę innych najczęściej: a) pokazuję podręczniki lub wykres, udzielam krótkiej informacji, nie dopuszczam nikogo do słowa, nie wywołuję dyskusji, zdawkowo odpowiadam na pytania b) prowadzę prezentację, nie pokazując żadnych materiałów graficznych, prowadzę debaty, panele dyskusyjne, lubię, gdy słuchacze zadają mi pytania, chętnie na nie odpowiadam c) rysuję grafy, wykresy, sieci skojarzeniowe, dużo gestykuluję, często podaję definicje d) demonstruje coś, angażuje uczestników w coś 6. Najbardziej lubię książki: a) w których jest dużo opisów b) zawierające dużo danych, faktów informacji, dialogów, dat, ilustrację Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta słucham muzyki, oglądam Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 18 c) romanse, gdzie bohaterowie przeżywają rozterki miłosne, muszą dokonywać trudnych wyborów, przeżywają skrajne emocje d) krótkie, rzeczowe, rozwijające umiejętności, takie gdzie dużo się dzieje a akcja jest wartka 7. W wolnym czasie: a) czytam książki, czasopisma, oglądam filmy b) słucham radia, nagrań, muzyki c) piszę, rysuję, maluję d) uprawiam sport, jeżdżę na rowerze 8. Najlepiej uczę się: a) gdy telewizję, ponieważ mi nie przeszkadza i potrafię się wtedy skupić b) w ciszy: nie potrafię się skupić na nauce, gdy coś mi przeszkadza, np. muzyka w tle c) gdy dobrze się czuję, gdy jest mi wygodnie, gdy jestem zrelaksowany, odprężony. Potrafię uczyć się zarówno w ciszy jak i zgiełku. Negatywne emocje ( moje i innych) utrudniają mi naukę d) będąc zrelaksowanym, w dobrym humorze, w ciszy czy też zgiełku, jednakże dekoncentruje mnie ruch, poczynania innych osób 9. Podczas rozmowy: a) patrzę na twarz rozmówcy, chcę także, by ta osoba patrzyła na moją twarz, gdy do niej mówię b) spoglądam jedynie krótko na rozmówcę, po czym mój wzrok wędruje na prawo i lewo Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 19 jedynie krótko na rozmówcę, by c) spoglądam zobaczę jego wyraz twarzy, po czym spoglądam w dół lub w bok d) rzadko spoglądam na rozmówcę, patrzę głównie w dół lub w bok, jeśli jednak pojawi się jakiś ruch lub działanie natychmiast spoglądam w tamtym kierunku 10. Najlepiej charakteryzuje mnie zdanie: a) zwracam uwagę na kolory, kształty, wzory i desenie w miejscach, w których się znajduje; mam dobre oko do barw i kształtów b) nie znoszę ciszy i samotności. Gdy jestem sam nucę, podśpiewuję, słucham muzyki, radia, telewizji itp. c) jestem wrażliwy na uczucia innych ludzi, łatwo mnie zranić, opinia innych na mój temat jest dla mnie bardzo ważna d) nie potrafię usiedzieć na jednym miejscu, nosi mnie wszędzie, tupie nogami, kołyszę się na krześle, obgryzam paznokcie, jestem nadpobudliwy 11. Najlepiej opisuje mnie: a) zwracam nieodpowiednie dopasowanie części garderoby danej osoby lub na to, że jej włosy są w nieładzie i często chcesz to naprawić b) niepokoi mnie, gdy ktoś ma kłopoty z wyrażaniem się, jestem wrażliwy na szmery i inne odgłosy c) często emocjonuję wzruszającej książki czy też oglądając film się podczas czytania uwagę na Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta Strategie Uczenia się Aneta Pluta str. 20 d) niepokoisz się i czujesz się nieprzyjemnie, gdy muszę siedzieć na miejscu nic nie robiąc 12. Wzbudza we mnie niepokój: a) miejsce, w którym panuje bałagan i nieład b) miejsce, w którym jest za cicho c) miejsce, w którym nie czujesz się dobrze fizycznie lub emocjonalnie d) miejsce, w którym nie wolno niczego robić lub jest za mało przestrzeni na ruch 13. Podczas nauki nie lubię: a) słuchać wykładu, nie mając żadnych materiałów dydaktycznych, wykresów b) czytać po cichu, nie mogąc dyskutować czy też debatować na dany temat c) niemożliwości notowania, gryzmolenia na kartce d) patrzeć i słuchać, siedzieć bez ruchu, nie mogąc się w nic zaangażować 14. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Jakie wspomnienia są najsilniejsze? a) to, co widziałem, na przykład wygląd ludzi, miejsc czy przedmiotów b) to, co słyszałem, na przykład dialogi i rozmowy to, co powiedziałeś, oraz dźwięki wokół ciebie c) wrażenia dotykowe na skórze i ciele, a także to, jak czułem się fizycznie i emocjonalnie d) to, co dokonania robiłem, ruchy mojego ciała, moje Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Aneta Pluta
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategie Uczenia Się
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: