Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00544 009876 16885390 na godz. na dobę w sumie
Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego - ebook/pdf
Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8219-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wojciecha Cejrowskiego technik autoprezentacyjnych, które demaskuje, uwydatniając nawet najdrobniejsze ich przejawy, za pomocą których świadomie kreuje swój własny wizerunek oraz z pozoru niepostrzeżenie, ale umiejętnie steruje jego odbiorem przez czytelnika. Mamy nadzieję, że książka będzie zachętą do podjęcia dalszych bardziej kompleksowych badań nad strategią autoprezentacji Cejrowskiego również w innych aspektach jego bogatej (i jakże wzbudzającej emocje i kontrowersje) działalności dziennikarskiej. Celem książki nie jest oczywiście wartościowanie tych technik autoprezentacyjnych wszak o sukcesie książki stanowi między innymi indywidualny zamysł twórczy i świadomość pisarska jej autora, a ich wykorzystanie leży już tylko w jego gestii. Jak dowodzi liczba sprzedanych egzemplarzy Rio Anacondy oraz Gringo wśród dzikich plemion, Cejrowski osiągnął niewątpliwie sukces czytelniczy, choć na próbę odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce Wojciecha Cejrowskiego w historycznoliterackim szeregu wybitnych polskich podróżopisarzy, wśród których, naszym zdaniem, należy wymienić zwłaszcza Olgierda Budrewicza, Alinę i Czesława Centkiewiczów, Arkadego Fiedlera, Ferdynanda Goetla, Ryszarda Kapuścińskiego, Antoniego Ossendowskiego, Ksawerego Pruszyńskiego, Melchiora Wańkowicza i Lucjana Wolanowskiego, będziemy musieli jeszcze poczekać.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP „Pisząc o Wojciechu Cejrowskim zwykle dodaje się, że odbierając jego działalność podróżniczą, trzeba pozbyć się uprzedzeń i nie zwra- cać uwagi na charakter uwidaczniający się w takich programach jak (nie)sławny WC kwadrans. Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem z tym problemu. Po prostu książki Cejrowskiego bronią się same, a ich autor jawi się w nich jako zupełnie inna osoba (trochę gorzej jest z progra- mami TV, gdzie da się odczuć czasem lekką „ironiczną wredność” – ale to inna sprawa). WC ratuje się humorem i lekkim piórem, dzięki którym potrafi ukryć swoje intencje i czytelnik nigdy do końca nie wie, czy podróżnik bezczelnie wyśmiewa, czy tylko delikatnie ironi- zuje. I jeszcze dwie wielkie zalety. Po pierwsze – humor – wszechobecny, tryskający z każdego zdania, a co najważniejsze umiarkowany (jak na WC) i niedrażniący dosadnością. Po drugie – bliskość wobec czytel- nika. Cejrowski nie wywyższa się, nie podkreśla, że jest super globtro- terem, tylko zachęca, mówiąc, że każdy może robić to, co on. Obie książki to świetna, wybitnie poprawiająca humor lektura”1. Recenzja autorstwa Jakuba Gałki reprezentuje głos czytelników Rio Anacondy oraz Gringo wśród dzikich plemion – zarówno tych, którzy Woj- ciecha Cejrowskiego darzą niechęcią, jak i tych, którzy identyfikują się z jego poglądami. Bez względu na to, jak bardzo kontrowersyjną czy ekscentryczną postacią wydaje się komuś ten reporter, podróżnik i dziennikarz, jego reportaże podróżnicze stały się bestsellerami, czyta- nymi przez osoby o różnym światopoglądzie, w każdym praktycznie przedziale wiekowym i o zróżnicowanym statusie społecznym. Książki te okazywały się trafionymi prezentami, zabawną lekturą uprzyjemnia- jącymi podróż, a przy tym pozostawały niebanalnym studium z zakresu kultury Indian. Co sprawia, że reportaże podróżnicze2 Rio Anaconda 1 J. Gałka, Kabareciarz w dżungli, cyt. za: http://esensja.pl/magazyn/2008/08/iso/07,053.html. 2 Reportaż podróżniczy traktujemy tutaj jako tematyczną odmianę gatunkową re- portażu z nadrzędną funkcją użytkową. Odmiana ta ostatecznie ukształtowała się w XX wieku, głównie za sprawą Egona Erwina Kischa. W takim ujęciu reportaż podróżniczy jest przykładem reportażu publicystycznego, co potwierdzają badania historycznojęzy- kowe Artura Rejtera omówione w jego monografii zatytułowanej Kształtowanie się ga- 7 B. Królikowska, D. Rott – Strategie autoprezentacyjne... oraz Gringo... zyskały taką popularność na polskim rynku czytelniczym? Z całą pewnością, jak podkreślił cytowany recenzent, wszechobecny humor oraz bliskość wobec czytelnika. Te dwie zalety – uzupełnione o przystępność, dociekliwość, naoczność, impresyjność3 – w zasadzie zawsze gwarantowały pisarzowi pozytywny odbiór dzieła, będąc dowo- dem znajomości potrzeb odbiorcy. Okazuje się jednak, że wszelkie zabiegi, które mają uatrakcyjnić lek- turę, można interpretować jeszcze inaczej. Precyzyjne dopracowanie opowieści pod każdym względem i jej pozorne nastawienie na żądnego prawdy i autentycznych przeżyć odbiorcę, daje świadectwo umiejętno- ści autora, uwydatniając jego zdolności pisarskie i swoisty talent narra- cyjny. Dzięki temu w oczach odbiorcy Cejrowski prezentuje się jako jednostka nieprzeciętna, której chce on poświęcić swój czas, wybierając go spośród innych. Aby tak się stało, autor musi zadbać o swój wizeru- nek, a czynić to może między innymi poprzez konsekwentne prezento- wanie siebie w tekście (autopromocję). Autopromocję na użytek na- szych rozważań rozumiemy jako budowanie pożądanego wizerunku własnej osoby i manipulowanie wywieranym wrażeniem4. Niniejsza praca poświęcona będzie analizie obu książek podróżopi- sarskich Wojciecha Cejrowskiego. Za cel pracy stawiamy sobie odsło- nięcie najważniejszych mechanizmów i technik autoprezentacyjnych, którymi posługiwał się ich autor. Mimo że są to opowieści o jego po- dróżach do Ameryki Południowej oraz Środkowej i o napotkanych tam ludziach, stanowiące także próbę konfrontacji świata cywilizowanego z kulturą dzikich plemion, to jednak osoba reportera zaprezentowana została na każdej płaszczyźnie tekstu tak silnie, że stała się równorzęd- nym, jeśli nie najważniejszym, bohaterem utworów. Przenikanie się konwencji literatury faktu oraz literatury pięknej w jego reportażach po- dróżniczych pozwala Cejrowskiemu przybierać rozmaite role, z których tunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000. Zob. też Z. Szulczewski, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976. Obser- wacje reportaży Cejrowskiego oparto wyłącznie na tekstach pisanych – książkowych, pomijając reportaże telewizyjne czy programy radiowe. 3 Wyliczono tutaj wybrane wyznaczniki gatunkowe wyszczególnione w pracy Z. Szulczewskiego, Publicystyka..., s. 69–78. 4 Zob. szerzej M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, przeł. A. Kacmajor, Gdańsk 1999 passim. 8 Wstęp każda jest równie barwna i wyrazista, a wszystkie razem składają się na obraz oryginalnej, zabawnej i niezwykle kompetentnej osobowości re- portera. Jest to oczywiście osobowość świadomie przez autora-narratora kreowana, w każdym momencie opowieści nastawiona na pozyskanie sympatii czytelnika, a jednocześnie emanująca siłą i świadomością pre- zentacyjną. Powstaje pytanie: czy dbałość o czytelnika i związane z nią chwyty pisarskie, mające uatrakcyjnić lekturę, powodują pozy- tywny odbiór autora, czy też to świadomy, nastawiony na autoprezenta- cję proces tworzenia reportaży, odzwierciedla się w przyjemności ich czytania i, tym samym, w zadowoleniu lekturowym odbiorcy? Odpo- wiedź na to pytanie odnaleźć można po dogłębnej analizie tekstów i wy- chwyceniu wszystkich fragmentów, które – postawmy w tym miejscu hipotezę badawczą – dowodzą drugiej tezy. Cejrowski spójnie połączył zarówno troskę o satysfakcję czytelnika, jak i staranną autoprezentację i przedstawianie autora w jak najlepszym świetle. W obu książkach od- naleźć jednak można przykłady na to, że techniki autoprezentacyjne re- portera czasami pojawiają się jako naddatek, odwracający uwagę od- biorcy od głównego tematu lektury i kierujący ją na jego osobę. Niniejsza książka jest pierwszą krytyczną analizą zastosowanych przez Wojciecha Cejrowskiego technik autoprezentacyjnych, które de- maskuje, uwydatniając nawet najdrobniejsze ich przejawy, za pomocą których świadomie kreuje swój własny wizerunek oraz – z pozoru niepostrzeżenie, ale umiejętnie – steruje jego odbiorem przez czytel- nika. Mamy nadzieję, że książka będzie zachętą do podjęcia dalszych – bardziej kompleksowych badań – nad strategią autoprezentacji Cej- rowskiego również w innych aspektach jego bogatej (i jakże wzbudza- jącej emocje i kontrowersje) działalności dziennikarskiej. Celem książki nie jest oczywiście wartościowanie tych technik au- toprezentacyjnych – wszak o sukcesie książki stanowi między innymi indywidualny zamysł twórczy i świadomość pisarska jej autora, a ich wykorzystanie leży już tylko w jego gestii. Jak dowodzi liczba sprzeda- nych egzemplarzy Rio Anacondy oraz Gringo wśród dzikich plemion5, 5 „Rio Anaconda znalazła się na listach bestsellerów. 15 000 sprzedanych egzemplarzy w pierwszych miesiącach sprzedaży. Do marca 2009 sprzedano ponad 250 000 egzem- plarzy”; „Gringo wśród dzikich plemion – do marca 2009 sprzedano ponad 250 000 egzem- plarzy” (cyt. za: www.cejrowski.com). 9 B. Królikowska, D. Rott – Strategie autoprezentacyjne... Cejrowski osiągnął niewątpliwie sukces czytelniczy, choć na próbę od- powiedzi na pytanie, jakie jest miejsce Wojciecha Cejrowskiego w his- torycznoliterackim szeregu wybitnych polskich podróżopisarzy, wśród których, naszym zdaniem, należy wymienić zwłaszcza Olgierda Bud- rewicza, Alinę i Czesława Centkiewiczów, Arkadego Fiedlera, Ferdy- nanda Goetla, Ryszarda Kapuścińskiego, Antoniego Ossendowskiego, Ksawerego Pruszyńskiego, Melchiora Wańkowicza i Lucjana Wola- nowskiego, będziemy musieli jeszcze poczekać. Autorzy pragną podziękować Panu prof. dr. hab. Maciejowi Kawce za wnikliwa recenzję i wszystkie uwagi oraz Pani dr Agnieszce Sikorze za zgodę na wykorzystanie fotografii jej autorstwa na okładce książki. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: