Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 004281 15178322 na godz. na dobę w sumie
Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein - książka
Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3640-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przebudzenie wielkiego umysłu

Przygotuj się na największą przygodę Twojego życia. Do dyspozycji otrzymujesz nieograniczony wgląd w jeden z najbardziej fascynujących umysłów współczesnego świata. Masz niepowtarzalną okazję przyjrzeć się modelom kiełkowania wybitnych idei i niekonwencjonalnych pomysłów, które zmieniły losy świata.

Niniejsza książka analizuje procesy myślenia oraz poznawcze 'strategie geniuszu', kryjące się za niezwykłą osobowością i osiągnięciami Alberta Einsteina. Przedstawia idee, które odnosiły się nie tylko do świata nauki i rzeczywistości fizykalnej, ale także do świata duchowego i systemów funkcjonowania społecznego. Dzięki lekturze odkryjesz, jak Einstein wprowadzał swoje koncepcje w czyn, oraz poznasz metody wykorzystywania nieszablonowego sposobu myślenia w codziennych sytuacjach.

Istotą serii książek 'Strategie geniuszy' jest ukazanie, jak narzędzia proponowane przez NLP mogą być zastosowane do analizy sylwetek ważnych postaci historycznych i literackich w celu pielęgnowania Twojej kreatywności oraz doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów. Dzięki programowaniu neurolingwistycznemu nauczysz się uaktywniać własne pokłady genialności i wykorzystywać je w sferze osobistej oraz zawodowej.Robert Dilts jest jednym z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów neurolingwistycznego programowania (NLP). Jego osobisty wkład w rozwój tej dziedziny obejmuje wiele podstawowych technik odnoszących się do strategii poznawczych i zmiany przekonań, modelowania zachowań, strategii działań, uczenia się oraz komunikacji. Do stworzonych przez niego technik i modeli należą integracja skonfliktowanych przekonań, a także wzorce 'zręcznego języka' i poziomów 'neuro-logicznych'.

Bohaterami pozostałych tomów serii są: Arystoteles, Sherlock Holmes, Walt Disney, Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt Freud, Leonardo da Vinci - i wiele innych osób, których działania wywarły ważny wpływ na kształt współczesnego świata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Strategies of Genius, Volume Two Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-3640-2 Copyright © 1994 by Meta Publications. Printed in the United States of America. All rights reserved. This book or parts thereof may not be reproduced in any form without written permission of the Publisher. Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/strage Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci PodziÚkowania Przedmowa Wprowadzenie 1. Epistemologia Einsteina 2. Makrostrategia modelowania Einsteina 3. Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina 4. PoglÈdy Einsteina na jÚzyk 5. Mikroanaliza procesu myĂlenia twórczego Einsteina 6. Teoria wzglÚdnoĂci 7. Psychologiczne implikacje teorii wzglÚdnoĂci 8. Zastosowania strategii Einsteina 9. Podsumowanie procesu myĂlowego Einsteina 10. Podsumowanie Posïowie A. Podstawy i zaïoĝenia NLP B. Presupozycje NLP C. Sïowniczek pojÚÊ NLP Bibliografia 7 9 11 19 41 55 65 75 87 127 145 165 169 183 185 199 203 211 6 Tytuï ksiazki Rozdziaï 3 Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina Chociaĝ polem dziaïania Einsteina byïa fizyka, to zadania, które przyszïo mu rozwiÈzywaÊ w pracy naukowej, przypominajÈ do zïudzenia problemy, przed jakimi stajemy kaĝdego dnia. CzÚsto bowiem nasze problemy przy- bierajÈ postaÊ pewnego objawu, którego przyczyny nie sÈ postrzegalne bezpoĂrednio czy to z powodu zïoĝonoĂci systemu, czy teĝ dlatego, ĝe nie zdajemy sobie sprawy ze wszystkich elementów skïadajÈcych siÚ na problem. Poniĝej przedstawiam przykïad procesu, o którym pisaï Einstein w kon- tekĂcie zjawisk fizycznych, ale który równie dobrze moĝe zostaÊ przed- stawiony w perspektywie pracy menedĝera: ZarzÈdzasz fabrykÈ „B”. Kierownik dziaïu napraw zarzÈdza sze- Ăcioma oĂmioosobowymi zespoïami, które nadzoruje szeĂciu bryga- dzistów. Martwi ciÚ jednak, ĝe zespoïy te nie pracujÈ szczególnie wydaj- nie, gdyĝ pracownicy robiÈ tylko to, co ich zdaniem jest absolutnie niezbÚdne, a to spowalnia pracÚ caïego dziaïu. Jedynym wyjÈtkiem od tej reguïy sÈ sytuacje awaryjne, wymagajÈce natychmiastowego rozwiÈ- zania problemów. Ty wiesz jednak, ĝe pracownicy sÈ duĝo bardziej kompetentni, niĝ siÚ wydaje, i sÈ w stanie pracowaÊ duĝo efektywniej. Niezaleĝnie od tego, czy jesteĂ menedĝerem, czy teĝ nie, zastanów siÚ, jak moĝna rozwiÈzaÊ powyĝszy problem. Zanim jednak przejdziesz dalej, zanotuj swoje pomysïy juĝ teraz. Wrócimy bowiem do nich póěniej i sprawdzimy, czy Twoje podejĂcie do tego zagadnienia zmieniïo siÚ na skutek lektury niniejszego rozdziaïu. 56 Strategie geniuszy. MyĂl jak Albert Einstein ByÊ moĝe przez myĂl przeszïo Ci pytanie: „A jak do tego problemu podszedïby taki geniusz jak Einstein?”. Do niedawna takie pytanie pozo- stawaïoby bez odpowiedzi, gdyĝ przeciÚtny czïowiek mógïby uznaÊ, ĝe nie da siÚ na nie odpowiedzieÊ, albo ĝe wymagaïoby to wziÚcia pod uwagÚ zbyt duĝej liczby czynników. Jednakĝe dziÚki technikom psychologicznego modelowania NLP moĝemy uzyskaÊ wglÈd w schematy myĂlowe i procesy leĝÈce u podstaw geniuszu Einsteina, dziÚki czemu bÚdziemy je wykorzy- stywaÊ sami. OdkrywajÈc takie drobne fragmenty strategii myĂlenia, moĝemy lepiej zrozumieÊ i lepiej zastosowaÊ na wïasny uĝytek twórcze zdolnoĂci Einsteina. OsobiĂcie uwaĝam, ĝe najlepiej bÚdzie zaczÈÊ od przyjrzenia siÚ temu, jak sam Einstein rozumiaï „myĂlenie”, „postrzeganie” i „umysï”. Chociaĝ byï on fizykiem, a nie psychologiem, z pewnoĂciÈ moĝna go nazwaÊ do- skonaïym uĝytkownikiem procesów psychologicznych. Co wiÚcej, wielki fizyk nie byï teĝ caïkowitym laikiem w dziedzinie psychologii, gdyĝ czÚsto byï wypytywany o swoje odkrycia teoretyczne i wielokrotnie spotykaï siÚ z najwybitniejszymi psychologami swojej epoki. Oprócz tego, ĝe udzielaï wywiadów Maksowi Wertheimerowi, twórcy teorii Gestalt, który wypytywaï go o „drobne szczegóïy konkretnych zjawisk skïadajÈcych siÚ na jego proces myĂlenia”1, Einstein czÚsto korespondowaï teĝ z Sigmundem Freudem, wymieniajÈc siÚ z nim uwagami na temat podstawowych elementów psy- chiki w skali indywidualnej i spoïecznej, a takĝe ich wpïywu na moĝliwoĂÊ wprowadzenia pokoju na Ăwiecie. Poza tym, ĝe umoĝliwiajÈ nam uzyskanie wglÈdu w poglÈdy Einsteina na Ăwiat, jego „myĂli o myĂleniu” mogÈ takĝe uïatwiÊ nam zrozumienie procesów psychicznych leĝÈcych u podstaw jego geniuszu. Gdy myĂlimy o Einsteinie, w pierwszej kolejnoĂci kojarzÈ siÚ nam z nim skomplikowane wzory matematyczne, zrozumiaïe wyïÈcznie dla wÈskiej grupy wtajemniczonych fizyków i niedostÚpne dla wszystkich po- zostaïych. Mimo to sam Einstein twierdziï, ĝe jego proces myĂlenia twórcze- go nie ma nic wspólnego z matematykÈ. ¿aden produktywny czïowiek nie wierzy w tak papierowy sposób. Sposób, w jaki dwa potrójne zespoïy aksjomatów zostaïy sobie prze- ciwstawione w ksiÈĝce Einsteina i Infelda [poĂwiÚconej wzglÚdnoĂci 1 Max Wertheimer, Productive Thinking, Greenwood Press, Westpoint 1959, s. 228. Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina 57 — RD], nie ma nic wspólnego z procesami myĂlowymi. Jest on bo- wiem wyïÈcznie wynikiem póěniejszego sformuïowania tematu i próbÈ zapisu stworzonych idei. Aksjomaty wyraĝajÈ pewne podstawowe zasa- dy w postaci skondensowanej. Kiedy juĝ dojdziemy do tak waĝnych wniosków, ich zapisywanie staje siÚ przyjemne, ale w omawianym procesie [opracowywaniu teorii wzglÚdnoĂci — RD] wnioski takie nie wyrastajÈ z manipulowania aksjomatami2. Zamiast gloryfikowaÊ swoje dokonania umysïowe lub teĝ ukrywaÊ je pod postaciÈ zawiïych wzorów matematycznych, Einstein utrzymywaï, ĝe „caïa nauka jest niczym wiÚcej jak sublimacjÈ codziennego myĂlenia”3. Podobnie jak ma to miejsce w NLP, Einstein odnosiï podstawowy proces codziennego myĂlenia do stymulacji i reaktywacji doĂwiadczenia zmysïowego. Nasze psychiczne doĂwiadczenia zawierajÈ barwne sekwencje doĂwiad- czeñ zmysïowych, ich wyobraĝeñ pamiÚciowych, obrazów i uczuÊ. W odróĝnieniu od psychologii fizyka odnosi siÚ bezpoĂrednio wy- ïÈcznie do wspomnianych doĂwiadczeñ zmysïowych i „rozumienia” powiÈzañ pomiÚdzy nimi. Jednakĝe koncepcja „prawdziwego Ăwiata zewnÚtrznego” opartego na potocznym rozumowaniu zaleĝy wy- ïÈcznie od wraĝeñ zmysïowych4. Einstein odróĝniaï nastÚpujÈce rzeczy: a) „doĂwiadczenia zmysïowe” stanowiÈce dane wejĂciowe przychodzÈce z otoczenia; b) „wyobraĝenia pamiÚciowe”, czyli wraĝenia pozostawione przez otrzymane doĂwiadczenia zmysïowe; 2 Ibidem, s. 228. 3 Albert Einstein, Physics and Reality, w: Ideas and Opinions, Crown Books, New York 1954, s. 290. 4 Ibidem, s. 290. 58 Strategie geniuszy. MyĂl jak Albert Einstein c) „obrazy” (najprawdopodobniej pochodzenia wewnÚtrznego w odróĝnieniu od „doĂwiadczeñ zmysïowych” pochodzÈcych ze „Ăwiata zewnÚtrznego”); d) „uczucia” (które mogÈ byÊ naszymi subiektywnymi reakcjami na doĂwiadczenia zmysïowe, wspomnienia i obrazy). Dla Einsteina te cztery kategorie tworzyïy ïÈcznÈ kompletnÈ grupÚ doĂwiadczeñ, której elementy wybieramy i ïÈczymy w celu stworzenia myĂlowych modeli otaczajÈcego nas Ăwiata. Z perspektywy NLP warto zauwaĝyÊ, ĝe powyĝsza definicja ma charakter silnie wzrokowy („barwne sekwencje”, „wyobraĝenia pamiÚciowe”, „obraz”). Einstein wspomina teĝ o uczuciach, ale caïkowicie pomija przy tym děwiÚkowy i sïowny system reprezentacji. Powyĝsze obserwacje sÈ zgodne z uwagami samego Einsteina, który wspominaï, ĝe w jego pracy nad najwaĝniejszymi odkryciami jÚzyk (sïowny i matematyczny) graï bardzo niewielkÈ rolÚ. W wywiadzie udzielonym Maksowi Wertheimerowi i poĂwiÚconym rozwojowi teorii wzglÚdnoĂci Einstein utrzymywaï, ĝe: „Takie myĂli nie przychodziïy do mnie w postaci sïownej. Bardzo rzadko myĂlÚ bowiem sïowami. Na ogóï w mojej gïowie pojawia siÚ jakaĂ myĂl, którÈ ja nastÚpnie staram siÚ ubraÊ w sïowa”. Kiedy wspo- mniaïem, ĝe wiele osób stwierdza, iĝ myĂli przede wszystkim sïowami, Einstein tylko siÚ zaĂmiaï5. Einstein myĂlaï nie sïowami lub formuïami matematycznymi, ale przede wszystkim obrazami i uczuciami. W liĂcie do Jacques’a Hadamarda, psychologa poznawczego, wyjaĂniaï: Sïowa lub jÚzyk, napisane bÈdě wypowiedziane, nie wydajÈ siÚ od- grywaÊ ĝadnej roli w moim mechanizmie myĂlenia. Wraĝenia psy- chiczne, sïuĝÈce jako elementy myĂli, wydajÈ siÚ pewnymi znakami oraz mniej lub bardziej wyraěnymi obrazami, które mogÈ byÊ „Ăwia- domie” odtwarzane i ïÈczone. 5 Max Wertheimer, Productive Thinking, s. 228. Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina 59 OczywiĂcie istnieje pewna wiÚě pomiÚdzy tymi elementami a odno- szÈcymi siÚ do nich koncepcjami logicznymi. Jest takĝe jasne, ĝe pra- gnienie uzyskania powiÈzanych ze sobÈ logicznie koncepcji stanowi emocjonalnÈ podstawÚ doĂÊ sïabo zdefiniowanej zabawy wspomnia- nymi wczeĂniej elementami. Jednakĝe z perspektywy psychologicznej ta gra w poïÈczenia wydaje siÚ jednÈ z podstawowych cech myĂli twórczej, która siÚ przejawia, zanim jeszcze dowolne logiczne poïÈ- czenie sïów lub innych znaków moĝe byÊ przekazane innym. W moim przypadku wspomniane elementy majÈ charakter przede wszystkim wzrokowy i w niektórych sytuacjach takĝe miÚĂniowy. Konwencjonalne sïowa i inne znaki pojawiajÈ siÚ w ĝmudnym pro- cesie wtórnym, kiedy mechanizm wspomnianej zabawy w poïÈczenia jest juĝ ustalony i moĝe byÊ odtwarzany wtedy, gdy bÚdzie to po- trzebne… [Mój standardowy styl myĂlenia] ma charakter wzrokowy i motoryczny. Na etapie, na którym pojawiajÈ siÚ sïowa, pojawia siÚ teĝ kontrastujÈcy z poprzednimi stylami styl děwiÚkowy, ale jak juĝ wspomniaïem wczeĂniej, styl ten wystÚpuje wyïÈcznie w póěniejszym etapie procesu myĂlenia6. W powyĝszej wypowiedzi Einstein wyjaĂnia, ĝe sïowne lub mate- matyczne reprezentacje jego myĂli pojawiajÈ siÚ po zakoñczeniu procesu myĂlenia twórczego, które w jego przypadku wykorzystuje obrazy wzro- kowe (oznaczane w NLP jako Ww, od sïowa Wzrokowy, wewnÚtrzny) oraz „motoryczne” lub „miÚĂniowe” wraĝenia kinestetyczne (oznaczane w NLP jako K, od Kinestetyczny). Po zakoñczeniu ksztaïtowania obrazów sÈ one tïumaczone na wyra- ĝenia sïowne lub matematyczne (oznaczane w NLP jako Sc — Sïuchowy, cyfrowy). Na uwagÚ zasïuguje fakt, ĝe Einstein uĝywa sïowa „kontrastu- jÈcy”, podkreĂlajÈc obcoĂÊ tego stylu dla swoich typowych procesów my- Ălowych. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe w strategii Einsteina organizacja i po- szukiwanie informacji zachodzÈ poprzez „zabawÚ w poïÈczenia” obra- zów wzrokowych i wraĝeñ cielesnych. System děwiÚkowo-cyfrowy (tzn. 6 Albert Einstein, List do Jacques’a Hadamarda, w: Brewster Ghiselin (red.), The Creative Process, Mentor Books, New American Library, New York 1952, s. 43. 60 Strategie geniuszy. MyĂl jak Albert Einstein sïowny) jest wykorzystywany przede wszystkim do oceny wyników tejĝe „zabawy” pod kÈtem „logicznych” zasad ïÈczenia elementów, a nastÚpnie do wyraĝenia ich za pomocÈ pÚtli Wzrokowo — Kinestetycznej. Uczucia i emocje wytwarzane w umyĂle (oznaczane jako Kw, czyli Kinestetyczne, wewnÚtrzne) wydajÈ siÚ peïniÊ w strategii rolÚ motywacyj- nego ěródïa dostÚpu i systemu prowadzÈcego myĂlenie, o czym Einstein wyraziï siÚ nastÚpujÈco: „pragnienie uzyskania powiÈzanych ze sobÈ logicznie koncepcji stanowi emocjonalnÈ podstawÚ doĂÊ sïabo zdefiniowanej zabawy”. Uczucia takie wydajÈ siÚ teĝ dostarczaÊ informacji o wzglÚdnej „wiÚzi” (a takĝe o jej braku) pomiÚdzy wzrokowÈ i kinestetycznÈ „zabawÈ” a po- siadajÈcymi bardziej logiczny charakter modelami sïownymi i matema- tycznymi. Einstein wyjaĂniaï rolÚ tych wewnÚtrznych uczuÊ w sposób nieco bar- dziej szczegóïowy, piszÈc: Przez wszystkie te lata miaïem poczucie podÈĝania w kierunku czegoĂ konkretnego. OczywiĂcie uczucie takie bardzo trudno jest wyraziÊ sïo- wami, ale jestem pewien, ĝe wïaĂnie tak byïo, i stan ten róĝniï siÚ dia- metralnie od racjonalnego ksztaïtu rozwiÈzañ, do których doszedï w procesie myĂlenia. Nie mam przy tym wÈtpliwoĂci, ĝe za takim po- czuciem ukierunkowania musi kryÊ siÚ jakiĂ logiczny mechanizm, ale sam postrzegam go w sposób wzrokowy, niczym szkic albo plan7. Einstein wyjaĂnia w ten sposób, ĝe jego „poczucie podÈĝania w okreĂlo- nym kierunku” byïo zgodne z pewnego rodzaju „obrazem caïoĂci” (który sam okreĂlaï mianem „szkicu”). Proces dajÈcy siÚ opisaÊ jako przejĂcie od 7 Max Wertheimer, Productive Thinking, s. 228. Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina 61 „szkicu” do „poczucia podÈĝania w okreĂlonym kierunku” nie tylko znajduje siÚ pomiÚdzy procesami „zabawy w poïÈczenia” i „koncepcji logicznych”, ale stoi takĝe ponad „zabawÈ w poïÈczenia” i w pewnym sensie wpïywa na niÈ na wyĝszym poziomie, podobnie jak lalkarz wpïywa na ruchy mario- netki. Niĝszy poziom zabawy elementami wzrokowymi oraz „miÚĂniowymi” lub „motorycznymi” sÈ zawiadowane poprzez wyĝszy i szerszy w swoim spektrum wzrokowy „szkic” oraz odczuwane w caïym ciele poczucie ukie- runkowania. Wertheimer podsumowaï to nastÚpujÈco: W grÚ wchodzÈ tu dwa kierunki: uzyskiwanie spójnego obrazu caïoĂci oraz postrzeganie tego, czego caïa struktura wymaga od swoich czÚĂci8. Poniĝszy wykres przedstawia w syntetycznej formie wszystko to, co do tej pory powiedzieliĂmy o strategii Einsteina: Rysunek pokazujÈcy podstawowÈ strategiÚ myĂlenia Einsteina Einstein daje nam doĂÊ bezpoĂredni opis tego, jak „zabawa w poïÈ- czenia” wykorzystuje obrazy w celu stworzenia obrazu caïoĂci: 8 Ibidem, s. 212. 62 Strategie geniuszy. MyĂl jak Albert Einstein Co dokïadnie oznacza myĂlenie? Etap przyjmowania wraĝeñ zmy- sïowych, na którym w myĂli pojawiajÈ siÚ obrazy, nie jest jeszcze myĂleniem. Podobnie etap, na którym takie obrazy tworzÈ ciÈgi i ich kolejne elementy przywoïywane sÈ przez elementy juĝ istniejÈce — teĝ jeszcze nie jest do koñca myĂleniem. Kiedy jednak w tak utworzo- nych ciÈgach zacznie siÚ pojawiaÊ jeden obraz, wówczas — dokïadnie poprzez takie powtórzenia — staje siÚ on porzÈdkujÈcym elementem tychĝe ciÈgów, które bez niego nie sÈ w ĝaden sposób poïÈczone. Taki element staje siÚ zatem pewnym narzÚdziem, koncepcjÈ9. Einstein zgadza siÚ z Arystotelesem, mówiÈc, ĝe ani dane zmysïowe, ani wewnÚtrzna replikacja tych danych przyjmujÈcych postaÊ „wyobraĝeñ pamiÚciowych”, ani nawet ïÈczenie wraĝeñ zmysïowych w procesie aso- cjacji nie wystarczajÈ do wyczerpujÈcego opisania procesu myĂlenia. Dla Einsteina elementem decydujÈcym o istnieniu „myĂlenia” byïa „koncepcja”, czyli „element porzÈdkujÈcy” pojawiajÈcy siÚ dziÚki zauwaĝeniu czegoĂ, co powtarza siÚ w wielu róĝnych doĂwiadczeniach. Proces ten Arystoteles nazywaï „indukcjÈ”. W NLP taki element porzÈdkujÈcy, który ïÈczy seriÚ doĂwiadczeñ w jednÈ caïoĂÊ, okreĂlamy mianem „wzorca”. „Koncepcja” jest „elementem porzÈdkujÈcym” ïÈczÈcym serie doĂwiadczeñ W tej chwili moĝemy wiÚc powiedzieÊ, ĝe mamy ogólnÈ wizjÚ tego, jak Einstein wykorzystywaï podstawowe procesy psychiczne, które sam uwaĝaï za niezbÚdne dla codziennego myĂlenia (tj. „doĂwiadczenia zmy- sïowe”, „wyobraĝenia pamiÚciowe”, „obrazy”, „uczucia” i „jÚzyk”). 9 Albert Einstein, Physics and Reality, s. 291. Podstawowa struktura strategii myĂlenia Einsteina 63 1. DoĂwiadczenia zmysïowe sÈ dla strategii danymi wejĂciowymi (Wz, Sz, Kz). 2. DoĂwiadczenia zmysïowe zostawiajÈ wyobraĝenia pamiÚciowe (Wr), które w procesie „zabawy w poïÈczenia” wykorzystujÈ stwo- rzone w jej wyniku obrazy (Wk) w procesie asocjacji stymulowa- nej dziaïaniem motorycznym i miÚĂniowym (Ke). 3. Liczne ciÈgi obrazów, bÚdÈce wynikiem „zabawy”, ïÈczÈ siÚ w wiÚk- szy „wzrokowy szkic” (Wi) poprzez „koncepcje”, które byïy od- kryte w sposób intuicyjny poprzez dostrzeganie powtarzajÈcych siÚ obrazów stanowiÈcych „elementy porzÈdkujÈce” lub wzorzec ïÈ- czÈcy wczeĂniej caïkowicie od siebie niezaleĝne obrazy. 4. Uczucie (Kw) wskazujÈce stopieñ „kompletnoĂci” lub „wiÚzi” pomiÚdzy elementami zapewnia informacjÚ zwrotnÈ i wzmoc- nienie, które sïuĝÈ równieĝ ukierunkowaniu i ksztaïtowaniu „za- bawy w poïÈczenia”. 5. Koncepcje wzrokowe wynikajÈce z interakcji „zabawa w poïÈczenia” — koncepcja — uczucie sÈ nastÚpnie wiÈzane z logicznymi (matematycznymi lub sïownymi) koncepcjami, które sÈ oceniane i wyraĝane poprzez logiczne modele jÚzyka (Sc). 64 Strategie geniuszy. MyĂl jak Albert Einstein
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: