Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01064 007497 13853961 na godz. na dobę w sumie
Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji - ebook/pdf
Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 162
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 9788365682925 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Celem niniejszej monografii będzie analiza wielowymiarowości zjawiska konwergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marketingowej i public relations współczesnych organizacji. Analiza ta w szczególności dotyczyć będzie technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów przeobrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i narzędzi owej komunikacji w dobie ekspansji nowych technologii i przenikania się zjawisk medialnych. Przyjęto, że tak jak konwergencja wywołuje wielorakie, skomplikowane konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw i ich funkcjonowania w sferze komunikacyjnej, tak samo zjawisko konwergencji jest wielowymiarowe, wymykające się jednoznacznym definicjom, precyzyjnym opisom i uproszczonym zabiegom badawczym. Konieczne jest więc dokonanie jego wielowymiarowej analizy z wykorzystaniem podejścia interdyscyplinarnego i złożonej metodologii wykorzystującej dorobek takich dziedzin jak nauka o zarządzaniu, nauka o mediach, socjologia, psychologia organizacji etc.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIETermin „konwergencja” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza zbieżność. Na przestrzeni wieków określano nim rozmaite zjawiska będące przedmiotem badań zarówno nauk ścisłych czy przyrodniczych, jak i społecznych. Jednym z pierwszych badaczy, którzy posłużyli się tym terminem, był angielski duchowny anglikański, astronom, fizyk i filozof przyrody William Derham, opisując w ten sposób pomiar szybkości dźwięku. W późniejszych latach pojęcie konwergencji wykorzystano w bio-logii, matematyce, meteorologii, psychologii, antropologii i wielu innych dyscypli-nach. Dziś kojarzone jest przede wszystkim z mediami masowymi, które nie tworzą już odrębnych bytów komunikacyjnych, ale uzupełniają się wzajemnie, kreując po-dobne treści, najpierw informacyjne, później reklamowe oraz stosując te same narzę-dzia i mechanizmy upowszechniania owych treści. W kulturze konwergencji, której rysem charakterystycznym są wciąż postępu-jące i wzajemnie przenikające się zależności pomiędzy treściami medialnymi, kultu-rowymi i komercyjnymi oraz ich twórcami i odbiorcami, w funkcjonowanie branży komunikacji społecznej (w tym marketingu i public relations) na stałe wpisana jest zmiana. Świat komunikacji społecznej i reguły, które go konstytuują, zmieniają się radykalnie, podobnie jak zmienia się charakter relacji łączących organizacje ze „świa-tem zewnętrznym”: klientami, kontrahentami, partnerami, społecznością lokalną itp. Strony internetowe firm i instytucji przeobrażają się w portale internetowe, wzrasta rola social mediów w komunikacji społecznej, konsumenci ewoluują w prosumen-tów, a tradycyjne modele budowania relacji z otoczeniem, które jeszcze do niedawna uznawane były za klasyczne i wzorcowe, tracą na aktualności, wypierane przez nowe paradygmaty komunikacyjne. Głęboka rewolucja dokonuje się zwłaszcza w obszarze promocji i dystrybucji: przeobrażeniu ulegają sposoby pracy nad informacją rynkową, warsztat pracy mar-ketera i PR-owca podlega nie tylko coraz silniejszej presji czasu, ale także presji no-woczesnych narzędzi zbierania i przetwarzania informacji czy doboru i efektywnego wykorzystania nowych kanałów komunikacji, pozwalających te informacje dystry-buować. Determinowana przez kulturę konwergencji zmiana – choć może nie tak wyraźnie widoczna – ma również miejsce w innych sferach realizacji współczesnych modeli biznesowych: w produkcji, zarządzaniu kapitałem ludzkim, tworzeniu stra-tegii rynkowych etc. Konwergencja, wraz z jej przejawami i skutkami (kulturowymi, technologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi) jest przeto obecna we wszystkich dziedzinach funkcjonowania współczesnych rynków, a zwłaszcza tam, gdzie podmio-ty funkcjonujące na tych rynkach sięgają po narzędzia komunikacji masowej. Komu- Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji8nikacja ta ulega obecnie głębokim przeobrażeniom: od warsztatu pracy komunika-tora, stylu i reguł uprawiania zawodów marketingowych i PR-owych, poprzez formę i treść języka wykorzystywanego w komunikacji rynkowej, po zasady zarządzania przedsiębiorstwami, reguły prowadzenia marketingu czy budowania wizerunku firm / produktów na rynkach i – szerzej – w opinii publicznej. Obecnie, w obliczu takich zdobyczy jak social media czy technologie mobilne, zjawisko konwergencji przestało być w branży marketingowej trendem, ale stało się faktem.Celem niniejszej monografii będzie analiza wielowymiarowości zjawiska kon-wergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marke-tingowej i public relations współczesnych organizacji. Analiza ta w szczególności dotyczyć będzie technologicznych, ekonomicznych i kulturowych aspektów prze-obrażeń komunikacji społecznej firm oraz ewolucji form i narzędzi owej komunika-cji w dobie ekspansji nowych technologii i przenikania się zjawisk medialnych. Przy-jęto, że tak jak konwergencja wywołuje wielorakie, skomplikowane konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw i ich funkcjonowania w sferze komunikacyjnej, tak samo zjawisko konwergencji jest wielowymiarowe, wymykające się jednoznacznym definicjom, precyzyjnym opisom i uproszczonym zabiegom badawczym. Konieczne jest więc dokonanie jego wielowymiarowej analizy z wykorzystaniem podejścia in-terdyscyplinarnego i złożonej metodologii wykorzystującej dorobek takich dziedzin jak nauka o zarządzaniu, nauka o mediach, socjologia, psychologia organizacji etc.Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach coraz silniejszej kon-kurencji, podlegają daleko idącej komercjalizacji, stają się coraz bardziej konwer-gentne, podlegają presji zmiennego, turbulentnego otoczenia zewnętrznego, cha-rakterystycznego dla czasów „nowej ekonomii”, a także – co w kontekście założeń poznawczych niniejszej monografii szczególnie istotne – oddziaływaniu zjawisk związanych z rozwojem nowych mediów charakterystycznych dla epoki 2.0 i 3.0 oraz kształtowaniem się nowego typu konsumenta, zwanego „konsumentem wirtu-alnym”. Wszystkie wskazane tu czynniki wpływają na zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw, w tym stosowanych strategii komunikacyjnych. Tradycyjne spo-soby opisu i wyjaśniania logiki funkcjonowania firm na rynkach oraz budowania przez nie relacji z otoczeniem, zarządzania zaufaniem czy kształtowania wizerunku (reputacji) przestają satysfakcjonować zarówno badaczy, jak i praktyków marketin-gu i PR, nie przystają bowiem do współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodar-czej i jej wyzwań, tracąc przez to swą aplikacyjną użyteczność. Z tych powodów zdecydowano się podjąć badania nad problemem dokonu-jącej się zmiany w obszarze uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw jako podmiotów komunikacji społecznej oraz zasad, metod i technik zarządzania tą ko-munikacją w warunkach presji konwergencji medialnej. Wyniki tych badań przed-stawiamy Czytelnikom w niniejszej monografii. Opisanie przez naukę, a następnie zrozumienie przez praktyków specyfiki przeobrażeń dokonujących się w sferze Wprowadzenie9funkcjonowania komunikacyjnego przedsiębiorstw (na poziomie zarządzania tymi przedsiębiorstwami) stanowi istotny warunek zaprojektowania takiego modelu ko-munikacji rynkowej, który umożliwi przetrwanie i rozwój organizacji w turbulent-nym otoczeniu oraz skuteczne realizowanie przez organizację celów: wizerunko-wych, finansowych, relacyjnych. Lektura rozdziałów pomieszczonych w niniejszej monografii pozwoli zidentyfikować czynniki wpływające na logikę komunikacji współczesnych przedsiębiorstw, zrozumieć konsekwencję ich oddziaływania na dzisiejsze organizacje oraz umożliwi wypracowanie sposobów i narzędzi pozwa-lających organizacjom przygotowywanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych dostosowanych do warunków konwergencji medialnej, zorientowanych na jak naj-pełniejsze zaspokojenie potrzeb swoich odbiorców oraz umożliwiających maksy-malizację skuteczności marketingowej, m.in. poprzez dotarcie do szerokiego kręgu klientów w świecie wirtualnym.Michał Kaczmarczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: