Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 006365 18984014 na godz. na dobę w sumie
Struktura duchowości - ebook/pdf
Struktura duchowości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6325-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Niezliczone są drogi rozwoju duchowego, na które wkraczają ludzie zmęczeni nieustającą gonitwą współczesnego świata. Z różnych powodów i na różnym etapie życia, jednak prędzej czy później wielu z nas zaczyna stawiać sobie pytania o sens i cel życia. Zwalniamy, uspokajamy się, oddychamy głębiej, a potem ruszamy na poszukiwanie własnej duchowości. Pomocą i radą służyć nam mają rozmaici nauczyciele, guru i kapłani. Oczekujemy od nich prostych odpowiedzi, jasnych instrukcji, a co otrzymujemy? Zwykle dużo informacji, zawiłych tłumaczeń, które może i brzmią mądrze, ale do celu nas nie doprowadzą.

Teoria duchowości nie uczyni Cię człowiekiem ducha. Sprawi to dopiero praktyka. Jednak niekoniecznie taka, jaką zalecają rozmaici oświeceni. Usłyszysz od nich: oczyszczaj się, medytuj, przerabiaj lekcje, wzmacniaj osobistą moc, wykonuj rytuały... Zamiast obiecywanej wolności otrzymasz kolejne obowiązki do wykonania. A przecież nie o to chodzi! Droga duchowa ma Ci przynieść poczucie sensu, spokój, radość życia, wolność, wreszcie - szczęście, stan, w którym nic nie musisz, a wszystko możesz. Dążenie do niego jest określone w pewnej strukturze, powtarzalnej dla wszystkich duchowych praktyk. Poznaj tę strukturę, zrozum ją, a potem wybierz własną technikę czy ideę, dzięki której osiągniesz swój cel.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?strudu Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5659-7 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p. Dlaczego warto poszuka(cid:202) struktury w duchowo(cid:258)ci? .............................................................7 1. Jakie s(cid:200) ró(cid:285)ne teorie duchowo(cid:258)ci? ............................................13 2. Jak skutecznie oczyszcza(cid:202) emocje, my(cid:258)li i energi(cid:218)? ................35 3. Co buduje Twoj(cid:200) Moc osobist(cid:200)? ...............................................55 4. Jak mo(cid:285)esz kreowa(cid:202) swój (cid:258)wiat? ...............................................71 5. Jak pozna(cid:202) swoich duchowych Przewodników i Pomocników? ...........................................................................81 6. Jak wprowadzi(cid:202) duchowo(cid:258)(cid:202) w codzienne (cid:285)ycie? .....................91 7. Co jeszcze jest mo(cid:285)liwe? .........................................................101 Poleć książkęKup książkę 6 S T R U K T U R A D U C H O W O (cid:165) C I Poleć książkęKup książkę Wst(cid:218)p Dlaczego warto poszuka(cid:202) struktury w duchowo(cid:258)ci? C O SPRAWI(cid:146)O, (cid:285)e zainteresowa(cid:239)a Ci(cid:218) szeroko poj(cid:218)ta ducho- wo(cid:258)(cid:202)? Ludzie zazwyczaj zajmuj(cid:200) si(cid:218) tym tematem, szukaj(cid:200)c: (cid:120) sensu (cid:285)ycia, poniewa(cid:285) maj(cid:200) do(cid:258)(cid:202) bezmy(cid:258)lnej gonitwy w „wy(cid:258)cigu szczurów” za czym(cid:258), co i tak nie sprawia, (cid:285)e czuj(cid:200) si(cid:218) wa(cid:285)ni i spe(cid:239)nieni, (cid:120) kontroli nad tym, co si(cid:218) z nimi dzieje, poniewa(cid:285) nie potrafi(cid:200) radzi(cid:202) sobie ani ze swoimi emocjami, ani z problemami, które za bardzo ich przyt(cid:239)aczaj(cid:200) i sprawiaj(cid:200), (cid:285)e czuj(cid:200) si(cid:218) nieszcz(cid:218)(cid:258)liwi, (cid:120) zrozumienia i do(cid:258)wiadczenia (cid:258)wiata na innym poziomie ni(cid:285) materialny, poniewa(cid:285) nie wszystko daje si(cid:218) pozna(cid:202) tylko za pomoc(cid:200) „szkie(cid:239)ka i oka”. Kiedy cz(cid:239)owiek decyduje si(cid:218) pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) drog(cid:200) duchowo(cid:258)ci, prakty- kuj(cid:200)c na co dzie(cid:241) ten sposób istnienia, zwykle nie zdaje sobie sprawy z trzech podstawowych zmian, które go czekaj(cid:200). Po pierwsze: pojawi si(cid:218) wszechogarniaj(cid:200)cy spokój — który stanie si(cid:218) podstaw(cid:200) istnienia. Nawet gdy zewn(cid:218)trzny (cid:258)wiat jest pe(cid:239)en pro- blemów, stresów, ha(cid:239)asu i spi(cid:218)(cid:202) — Ty, je(cid:258)li wybierzesz drog(cid:218) Poleć książkęKup książkę 8 S T R U K T U R A D U C H O W O(cid:165) C I duchowo(cid:258)ci, b(cid:218)dziesz czu(cid:202) wewn(cid:200)trz siebie absolutny spokój, po prostu obserwuj(cid:200)c to, co si(cid:218) dzieje. W ka(cid:285)dej sytuacji dostrze(cid:285)esz rozwi(cid:200)zanie, a z czasem zaczniesz zauwa(cid:285)a(cid:202), jak Twój (cid:258)wiat wewn(cid:218)trzny wp(cid:239)ywa na (cid:258)wiat zewn(cid:218)trzny i ca(cid:239)e Twoje (cid:285)ycie wype(cid:239)nia si(cid:218) harmoni(cid:200), spokojem i równowag(cid:200). Po drugie: na bazie spokoju zacznie kie(cid:239)kowa(cid:202) poczucie szcz(cid:218)- (cid:258)cia (cid:45). Zacznie wraca(cid:202) dzieci(cid:218)ca rado(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia, zachwyt nad ma(cid:239)ymi cudami dnia codziennego, fascynacja, ekscytacja i poczucie, (cid:285)e ka(cid:285)dy dzie(cid:241) jest (cid:258)wi(cid:218)tem, które mo(cid:285)na celebrowa(cid:202)! Wbrew powszechnym opiniom duchowo(cid:258)(cid:202) nie jest ani powa(cid:285)na, ani dostojna, poniewa(cid:285) w swojej istocie jest radosna, u(cid:258)miechni(cid:218)ta i wype(cid:239)niona pozytywnymi uczuciami (cid:45). Po trzecie: dzi(cid:218)ki pod(cid:200)(cid:285)aniu t(cid:200) drog(cid:200) mo(cid:285)esz bawi(cid:202) si(cid:218) doskonale, do(cid:258)wiadcza(cid:202) wgl(cid:200)dów i wizji bez udzia(cid:239)u zewn(cid:218)trznej chemii! Do tego, (cid:285)eby po prostu si(cid:218) (cid:258)mia(cid:202), wyg(cid:239)upia(cid:202), ta(cid:241)czy(cid:202) i traktowa(cid:202) wszystko lekko, nie potrzebujesz (cid:285)adnej wymówki takiej jak alkohol lub inne u(cid:285)ywki. Mo(cid:285)esz do(cid:258)wiadcza(cid:202) poczucia jedno(cid:258)ci z ca(cid:239)ym (cid:258)wiatem i wszech- (cid:258)wiatem, wgl(cid:200)dów w istot(cid:218) rzeczy czy o(cid:258)wiecenia, nirwany, pe(cid:239)nego zrozumienia, korzystaj(cid:200)c tylko z w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci swojego umys(cid:239)u (cid:45). Dla tego wszystkiego ludzie bardzo cz(cid:218)sto szukaj(cid:200) szeroko poj(cid:218)tej duchowo(cid:258)ci. Jednak gdy tylko zaczynaj(cid:200) poznawa(cid:202) ten temat, napotykaj(cid:200) mnó- stwo teorii, wyja(cid:258)nie(cid:241), dlaczego co(cid:258) si(cid:218) dzieje; nauczycieli i guru, którzy chwal(cid:200) swoje metody, ale zazwyczaj maj(cid:200) bardzo ma(cid:239)o sposo- bów na to, aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cel. Ludzie szukaj(cid:200)cy duchowo(cid:258)ci s(cid:239)ysz(cid:200) wi(cid:218)c: oczyszczaj si(cid:218), medy- tuj, przerabiaj swoje lekcje, wzmacniaj swoj(cid:200) Moc osobist(cid:200), wykonuj rytua(cid:239)y… i zamiast obiecywanej wolno(cid:258)ci przychodz(cid:200) tylko kolejne obowi(cid:200)zki do wykonania… A przecie(cid:285) nie o to tutaj chodzi! Ta droga ma Ci dawa(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)cie, które w najpi(cid:218)kniejszej definicji jest po(cid:239)(cid:200)cze- Poleć książkęKup książkę W S T (cid:125) P 9 niem tego, (cid:285)e wszystko mo(cid:285)esz i jednocze(cid:258)nie nic nie musisz. Dlatego mo(cid:285)e warto spojrze(cid:202) na duchowo(cid:258)(cid:202) od strony jej struktury? Ja sama zajmuj(cid:218) si(cid:218) duchowo(cid:258)ci(cid:200) ju(cid:285) od prawie 20 lat i pozna(cid:239)am oraz praktykowa(cid:239)am jej ró(cid:285)ne wymiary — od hawajskiej Huny do s(cid:239)owia(cid:241)skich nurtów, od g(cid:239)(cid:218)bokich medytacji do magicznych rytua(cid:239)ów w pe(cid:239)ni ksi(cid:218)(cid:285)yca, od run do kart anielskich — i im wi(cid:218)cej teorii i praktyk poznawa(cid:239)am, tym wyra(cid:283)niej zauwa(cid:285)a(cid:239)am, (cid:285)e na naj- bardziej podstawowym poziomie s(cid:200) one do siebie podobne: w(cid:239)a(cid:258)nie na poziomie struktury. I jako (cid:285)e jestem te(cid:285) psychologiem i trenerem NLP, umiem odnale(cid:283)(cid:202) równie(cid:285) to, co jest istot(cid:200) idei i technik duchowych, i tym w(cid:239)a(cid:258)nie chcia(cid:239)abym si(cid:218) z Tob(cid:200) podzieli(cid:202) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Praktykuj(cid:200)c duchowo(cid:258)(cid:202), warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e nie ma jednej s(cid:239)usz- nej (cid:258)cie(cid:285)ki dla ka(cid:285)dego — ma ona wiele wymiarów i ka(cid:285)dy mo(cid:285)e wybra(cid:202) to, co jest dla niego najbardziej odpowiednie; w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)d(cid:218) si(cid:218) odnosi(cid:239)a do ró(cid:285)nych metod, pokazuj(cid:200)c Ci, (cid:285)e zawsze masz wybór i mo(cid:285)esz robi(cid:202) to, co jest dla Ciebie najlepsze. A jak znale(cid:283)(cid:202) to, co jest dla Ciebie odpowiednie? Warto po prostu sprawdzi(cid:202) ró(cid:285)ne techniki oraz idee i je przete- stowa(cid:202). Jak je sprawdzi(cid:202)? Po prostu pomy(cid:258)l o danej technice czy idei i wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e wk(cid:239)adasz j(cid:200) do swojego serca. Je(cid:285)eli to sprawia, (cid:285)e czujesz si(cid:218) dobrze — to jest to dobry wybór, je(cid:285)eli nie — wybierz co(cid:258) innego. Samo testowanie odnosi si(cid:218) do jednego z podstawowych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) Huny — „Skuteczno(cid:258)(cid:202) jest miar(cid:200) prawdy” — czyli to, co dla Ciebie dzia(cid:239)a, jest dla Ciebie prawdziwe, wi(cid:218)c warto to robi(cid:202). Nie ma tutaj nic, co musisz przyj(cid:200)(cid:202), bo duchowo(cid:258)(cid:202) zawsze (cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) z wolno(cid:258)ci(cid:200), dlatego potraktuj wszystko, co dalej napisa(cid:239)am, jako inspiracj(cid:218) i mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202). A potem sprawd(cid:283) i przetestuj. I prosz(cid:218) — traktuj to lekko — troch(cid:218) jak zabaw(cid:218), która ma sprawi(cid:202), (cid:285)e Twoje Poleć książkęKup książkę 10 S T R U K T U R A D U C H O W O (cid:165) C I (cid:285)ycie mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) przyjemne i radosne. Jak ju(cid:285) pisa(cid:239)am — ducho- wo(cid:258)(cid:202), odpowiednio praktykowana, przynosi spokój, szcz(cid:218)(cid:258)cie i rado(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia (cid:45). W tej ksi(cid:200)(cid:285)ce u(cid:285)ywam s(cid:239)ownictwa, które pojawia si(cid:218) w wielu teoriach duchowo(cid:258)ci, jednak znów — nie ma tutaj nic, co musisz na- zywa(cid:202) w okre(cid:258)lony sposób. Mo(cid:285)esz na przyk(cid:239)ad my(cid:258)le(cid:202) o (cid:189)ródle, Wszech(cid:258)wiecie, Bogu lub Energii i ka(cid:285)da z tych nazw jest dobra, je(cid:285)eli Tobie odpowiada. Kiedy zaczynasz patrze(cid:202) na duchowo(cid:258)(cid:202) od strony jej struktury, znikaj(cid:200) wszelkie spory co do tego, która teoria jest lepsza lub co nale(cid:285)y praktykowa(cid:202), bo zaczynasz w pe(cid:239)ni zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218), (cid:285)e w tym uj(cid:218)ciu Twoje my(cid:258)li to Twój najcenniejszy skarb, najwi(cid:218)ksza moc i najbardziej u(cid:285)yteczne narz(cid:218)dzie! To dzi(cid:218)ki nim mo(cid:285)esz cieszy(cid:202) si(cid:218) chwil(cid:200) obecn(cid:200), kszta(cid:239)towa(cid:202) swój (cid:258)wiat oraz utrzymywa(cid:202) si(cid:218) na jak najwy(cid:285)szych wibracjach. Kiedy pozwalasz swoim my(cid:258)lom po prostu p(cid:239)yn(cid:200)(cid:202), reaguj(cid:200)c na to, co dzieje si(cid:218) wokó(cid:239) Ciebie zgodnie ze swoj(cid:200) natur(cid:200) i przyzwyczaje- niami, wtedy Twoje my(cid:258)li zazwyczaj bywaj(cid:200) chaotyczne i kieruj(cid:200) si(cid:218) raczej w negatywn(cid:200) stron(cid:218), poniewa(cid:285) ludzki mózg nastawiony jest na wy(cid:239)apywanie zagro(cid:285)e(cid:241) i niebezpiecze(cid:241)stw — czyli tego wszyst- kiego, co powoduje, (cid:285)e cz(cid:239)owiek (cid:283)le si(cid:218) czuje. Ale kiedy zaczynasz je kierowa(cid:202) i kreowa(cid:202) zgodnie ze swoimi zamierzeniami, wtedy mo(cid:285)esz do(cid:258)wiadczy(cid:202) prawdziwej magii i cudów! Po pierwsze dlatego, (cid:285)e g(cid:239)owa pe(cid:239)na dobrych my(cid:258)li daje serce pe(cid:239)ne mi(cid:239)o(cid:258)ci i po prostu czujesz si(cid:218) cudownie. Po drugie dlatego, (cid:285)e Wszech(cid:258)wiat zawsze daje Ci to, na czym skupiasz swoje my(cid:258)li i uczucia, wi(cid:218)c zaczyna Ci(cid:218) otacza(cid:202) dobry (cid:258)wiat pe(cid:239)en mi(cid:239)o(cid:258)ci. Po trzecie dlatego, (cid:285)e zawsze wraca do Ciebie to, co dajesz, wi(cid:218)c dobro i mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) przychodz(cid:200) do Ciebie z ró(cid:285)nych, nawet nieoczeki- wanych, stron. Poleć książkęKup książkę W S T (cid:125) P 11 Zatem pomy(cid:258)l w(cid:239)a(cid:258)nie teraz o czym(cid:258) pi(cid:218)knym i dobrym. I niech to rozkwitnie jak pi(cid:218)kny kwiat w Twoim (cid:285)yciu (cid:45). Twoje my(cid:258)li zazwyczaj dotycz(cid:200) trzech wymiarów czasu: przesz(cid:239)o- (cid:258)ci, przysz(cid:239)o(cid:258)ci i tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci. Kiedy jeste(cid:258) w chwili obecnej, dostrzegasz ró(cid:285)ne rzeczy, sprawy i zdarzenia. I zawsze masz wybór: mo(cid:285)esz skupia(cid:202) si(cid:218) na tym, co negatywne, i to w(cid:239)a(cid:258)nie przyci(cid:200)ga(cid:202) do swojego (cid:285)ycia, albo mo(cid:285)esz skupia(cid:202) si(cid:218) na pozytywach i to w(cid:239)a(cid:258)nie wzmacnia(cid:202). To takie proste, jednak czasem trudno jest zapanowa(cid:202) nad swoj(cid:200) uwag(cid:200) i my(cid:258)lami. Co zatem mo(cid:285)esz robi(cid:202)? Po pierwsze: ka(cid:285)d(cid:200) negatywn(cid:200) my(cid:258)l mo(cid:285)esz od siebie odsun(cid:200)(cid:202), pomniejszy(cid:202), pozbawi(cid:202) ruchu i kolorów. Po drugie: od ka(cid:285)dego negatywnego zdarzenia mo(cid:285)esz si(cid:218) odci(cid:200)(cid:202) — chocia(cid:285)by wyobra(cid:285)aj(cid:200)c sobie lustro, (cid:258)cian(cid:218) czy co(cid:258) innego, co Ci(cid:218) od tego oddziela. Po trzecie: zawsze mo(cid:285)esz po prostu si(cid:218) u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:202) i pomy(cid:258)le(cid:202) o czym(cid:258) przyjemnym (cid:45). Twoja przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ju(cid:285) min(cid:218)(cid:239)a, lecz do(cid:258)(cid:202) cz(cid:218)sto zajmuje Twoje my(cid:258)li. Ludzie bardzo cz(cid:218)sto rozpami(cid:218)tuj(cid:200) przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), skupiaj(cid:200)c si(cid:218) na swoich pora(cid:285)kach, niepowodzeniach, b(cid:239)(cid:218)dach i problemach. Co w ten sposób robisz? (cid:120) Na poziomie mózgu utrwalasz (cid:258)cie(cid:285)ki neuronowe, które odpowiadaj(cid:200) za takie zachowania. (cid:120) Na poziomie umys(cid:239)u uczysz swoj(cid:200) Pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e takie programy s(cid:200) odpowiednie. (cid:120) Na poziomie emocji jeszcze raz przywo(cid:239)ujesz w(cid:239)a(cid:258)nie teraz te emocje, które by(cid:239)y zwi(cid:200)zane z minionymi zdarzeniami. (cid:120) Na poziomie energii — po prostu przyci(cid:200)gasz do siebie zdarzenia podobne do tych z przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Poleć książkęKup książkę 12 S T R U K T U R A D U C H O W O (cid:165) C I Kiedy o tym wszystkim wiesz, wtedy zdajesz sobie spraw(cid:218), (cid:285)e je(cid:258)li chodzi o przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), warto skupia(cid:202) si(cid:218) tylko na swoich sukcesach i pi(cid:218)knych chwilach. Kiedy my(cid:258)lisz o swojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, mo(cid:285)esz to robi(cid:202) na dwa sposoby (cid:45): (cid:120) Mo(cid:285)esz marzy(cid:202), wizualizowa(cid:202), precyzowa(cid:202) cele, okre(cid:258)la(cid:202) swoje zamierzenia, oczekiwania, ch(cid:218)ci i potrzeby — czyli na poziomie tre(cid:258)ci tworzy(cid:202) my(cid:258)li, które spe(cid:239)niaj(cid:200) to, czego chcesz. (cid:120) Mo(cid:285)esz te(cid:285) martwi(cid:202) si(cid:218), zapobiega(cid:202) problemom i po prostu ba(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e co(cid:258) nie wyjdzie — czyli na poziomie tre(cid:258)ci tworzy(cid:202) my(cid:258)li, które s(cid:200) przeciwie(cid:241)stwem tego, czego chcesz. Bez wzgl(cid:218)du na to, co jest tre(cid:258)ci(cid:200) Twoich my(cid:258)li — za ka(cid:285)dym razem kiedy je tworzysz, uruchamiasz Prawo Przyci(cid:200)gania i ze wszystkich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wybierasz te, o których my(cid:258)lisz. Mo(cid:285)esz w ten sposób kreowa(cid:202) swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), która albo spe(cid:239)nia Twoje oczeki- wania, albo Ci(cid:218) od nich oddala — to zawsze Twój wybór, bo tylko Ty masz pe(cid:239)n(cid:200) kontrol(cid:218) nad swoimi my(cid:258)lami. Warto po prostu pami(cid:218)ta(cid:202) i my(cid:258)le(cid:202) jak najcz(cid:218)(cid:258)ciej o swoich ma- rzeniach, bo je(cid:285)eli nie b(cid:218)dziesz marzy(cid:202), w najlepszym tego s(cid:239)owa znaczeniu, o swojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, to b(cid:218)dzie ona tylko wypadkow(cid:200) Twojego obecnego (cid:285)ycia, nastroju i zdarze(cid:241). Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Struktura duchowości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: