Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 005200 14053730 na godz. na dobę w sumie
Strychy/piwnice. Inne przestrzenie - ebook/pdf
Strychy/piwnice. Inne przestrzenie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2712-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Strychy/piwnice. Inne przestrzenie to zbiór artykułów młodych naukowców (doktorantów), którzy obrali sobie za cel przyjrzenie się przestrzeniom marginalizowanym we współczesnym dyskursie literaturoznawczym i kulturoznawczym. Tom ma charakter interdyscyplinarny (literatura polska, europejska; teksty autobiograficzne; film; malarstwo; rzeczywiste przestrzenie). Jest on adresowany do studentów oraz naukowców, którzy zajmują się badaniami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

strychy/piwnice NR 3355 strychy/piwnice inne przestrzenie pod redakcją Aliny Świeściak i sandry treli wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Dorota Kozicka Redaktor: Sandra Trela Projekt okładki, redakcja techniczna, skład i łamanie: WIEŚ Korekta: Anna Tyka Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-711-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-712-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,0 Ark. wyd. 14,0 Papier offsetowy kl. III, 90 g. Cena 20 zł + VAT Druk i oprawa EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI Strychy, piwnice… / 7 I Małgorzata Cieliczko Schody — spacjalne ambiwalencje / 13 II Dariusz Mężyk Umiejscowienie ciała / 37 Elżbieta Owczarek O wyobraźni przestrzennej Franza Kafki / 51 Antonina Kurtok Rzeczywiste i nierzeczywiste w (nie)filmowym obrazie świata jugosłowiańskiego i postjugosłowiańskiego / 63 III Ewelina Suszek Poetyckie podziemia pamięci / 77 Magdalena Piotrowska-Grot Miejsca podpatrywania/podpatrywane — puzzle przestrzenne Tomasza Różyckiego / 95 Adrian Jaworek Wielość przestrzeni w Katedrze Jacka Dukaja / 113 IV Magdalena Cebula Podział przestrzeni w kulturze islamu / 129 Martyna Grodzka Własny pokój. Rola przestrzeni zamkniętych w opowiadaniu Doris Lessing Pokój nr 19 / 143 Katarzyna Niesporek Przestrzeń wybrana. Szpital psychiatryczny w dzienniku Edy Ostrowskiej / 153 Petra Buchta Przestrzenie trywialne? Marginalizowana twórczość Eriki Mann / 169 V Sandra Trela Przestrzenie nieznane. Wiersze Jacka Malczewskiego / 191 Kamila Czaja Rzecznik miejsc pokonanych. Przestrzenie Filipa Springera / 203 Marta Giglok Przestrzeń celowo ograniczona — rola kanonu w sztuce ikony / 221 Anna Arciszewska Od kazamaty po mansardę — pochodzenie i znaczenie synonimów apelatywu piwnica i strych / 239 Noty o autorach / 247 Indeks nazwisk / 251 STRyChy, PIWNICE… Autorzy tekstów zawartych w książce Strychy/piwnice. Inne prze- strzenie przyglądają się przestrzeniom marginalnym i marginali- zowanym we współczesnej kulturze. Tytułowe strychy i piwnice wydają się wymownym symbolem tego rodzaju przestrzeni, jak- kolwiek w większości zamieszczonych tu szkiców stanowią one zaledwie punkt wyjścia do analiz literaturoznawczych, estetycz- nych, kulturologicznych, psychologicznych, antropologicznych, a także językoznawczych i religioznawczych; traktowane są jako metafora przestrzennej inności. Oczywiście tego rodzaju metafory od dawna były przedmiotem refleksji w humanistyce, np. krytyce tematycznej (m.in. Gastona Bachelarda), filozofii poststrukturali- stycznej (np. Michela Foucaulta), feminizmie (Lindy McDowell), teorii afektu (Nigela Thrifta) czy geopoetyce (Kennetha White’a). Przyjmując perspektywę wynikającą z myślenia interdyscyplinar- nego — porównując sposoby istnienia i obrazowania przestrze- ni, funkcje oraz metody użycia tych metafor, przewijające się we współczesnej myśli humanistycznej — uprzywilejowujemy przestrzenie zamknięte, często opresyjne, niepewne i tajemnicze, zakazane albo zapomniane czy zdegradowane. Wszystkie one uruchamiają oczywiste kody kulturowe, ale też je przewartoś- ciowują. Zwornikiem tych refleksji jest tak czy inaczej podmiot — wchodzący z miejscem w najróżniejsze relacje i sam (jak mówi jeden z autorów tego tomu) będący miejscem. Nie powinno więc dziwić, że analizowane tu przestrzenie z jednej strony można 8 Alina Świeściak, Sandra Trela traktować jako przestrzenie psychologiczne, z drugiej badać je jako fenomeny widzialności i że w ich interpretacji pomocne są przede wszystkim krytyka tematyczna, psychoanaliza i fenomenologia. Tom otwiera fenomenologiczna analiza — „pośredniczących” między strychem a piwnicą — schodów (Małgorzata Cieliczko Schody — spacjalne ambiwalencje), przywracająca im semantyczną i kulturową widoczność, przedstawiająca je jako niejednoznaczne „antropologiczne nie-miejsce”. Artykuły Dariusza Mężyka (Umiejscowienie ciała), Elżbiety Owczarek (O wyobraźni przestrzennej Franza Kafki) i Antoniny Kurtok (Rzeczywiste i nierzeczywiste w (nie)filmowym obrazie świata jugosłowiańskiego i postjugosłowiańskiego) łączy problem przestrzen- no-cielesnej (Mężyk i Owczarek) i kulturowej (Kurtok) izolacji. Dariusz Mężyk, analizujący „więzienną” twórczość Andrzeja Stasiuka, bada relacje tekstu, ciała, miejsca i przestrzeni, Elżbieta Owczarek zajmuje się Kafkowskim człowiekiem wykluczonym, „wydomowionym”, a Antonina Kurtok tożsamościowymi prob- lemami krajów byłej Jugosławii, groteskowo przedstawionymi przez Emira Kusturicę w słynnym Undergroundzie. Przestrzenie analizowane przez Ewelinę Suszek (Poetyckie podzie- mia pamięci) i Magdalenę Piotrowską-Grot (Miejsca podpatrywania/ podpatrywane — puzzle przestrzenne Tomasza Różyckiego) to teks- tualno-psychoanalityczne penetracje jaźni bohaterów literackich. Interpretacja Zejścia Stanisława Grochowiaka (Ewelina Suszek) odkrywa „niebo podziemne” tego autora, polifoniczne relacje czasoprzestrzenne i mechanizmy mitologizacji właściwe jego poezji, z kolei analiza Bestiarium Tomasza Różyckiego (Magdalena Piotrowska-Grot), wychodząc od charakterystycznego dla tej po- wieści motywu podglądania, idzie tropem sennych przemieszczeń, bada nieoczywistość, przenikanie się przestrzeni „rzeczywistych” i fantazmatycznych. Nie tyle o psychologiczny, ile o ontologiczno- -metafizyczny status przestrzeni — i jej związek z tożsamością bohaterów — pyta Adrian Jaworek, interpretując Katedrę Jacka Dukaja (Wielość przestrzeni w „Katedrze” Jacka Dukaja). Strychy, piwnice… 9 Wyraźnie wyróżniającą się część książki stanowią teksty wią- żące analizy przestrzeni z kobiecością, śledzące różne ścieżki społeczno-kulturowych wykluczeń. Magdalena Cebula (Podział przestrzeni w kulturze islamu) bada problem terytorializacji sek- sualności, „rozdziału płciowego pracy i przestrzeni”, pokazując drogi emancypacji maghrebskich kobiet w połowie XX wieku na podstawie powieści Fatimy Mernissi, Leïli Marouane i Lamii Azzouz. Psychologicznie pozytywną rolę przestrzeni zamkniętych — pozwalającego funkcjonować poza przestrzenią męskiej domi- nacji „własnego pokoju” (Virginia Woolf) — analizuje Martyna Grodzka (Własny pokój. Rola przestrzeni zamkniętych w opowiadaniu Doris Lessing „Pokój nr 19”). Katarzyna Niesporek (Przestrzeń wy- brana. Szpital psychiatryczny w dzienniku Edy Ostrowskiej) zajmuje się kobiecością uwikłaną w dynamiczne, nieoczywiste relacje psychicznej normy i nienormalności, a Petra Buchta (Przestrzenie trywialne? Marginalizowana twórczość Eriki Mann) postacią i twór- czością Eriki Mann — „nienormatywnej”, poszukującej własnej drogi artystycznej córki niemieckiego noblisty. Ton zamykają teksty niemieszczące się w kontekstach psycho- logicznych, uprzywilejowujące inne, przede wszystkim kulturo- wo-estetyczne aspekty literackiej przestrzenności, jakkolwiek dwa pierwsze również idą tropem wykluczeń. Sandra Trela analizuje twórczość poetycką Jacka Malczewskiego, traktując ją jako swego rodzaju suplement do jego malarstwa, ale suplement znaczący, będący palimpsestem skrywającym/ujawniającym jego stosunek do świata, do malarstwa, do siebie jako artysty i człowieka, sprowadzający się często do poczucia obcości i niezrozumienia (Przestrzenie nieznane. Wiersze Jacka Malczewskiego). Kamila Cza- ja pisze o książkach Filipa Springera, „adwokata wykluczonej architektury”, który badając symptomy „chorób przestrzeni”, idąc śladami miejsc „pokonanych”, uczłowiecza architekturę, czyni z niej ogniwo komunikacji pomiędzy artystą (architektem) a użytkownikiem (nami) (Rzecznik miejsc pokonanych. Przestrzenie Filipa Springera). Marta Giglok zajmuje się estetyczno-sakralnymi aspektami przestrzenności ikony — formalnie kanonicznej, świa- 10 Alina Świeściak, Sandra Trela domie archaicznej, bo wykraczającej poza estetyczność, pozwala- jącej się czytać poza porządkiem sztuki (Przestrzeń celowo ograni- czona — rola kanonu w sztuce ikony). Tom zamyka językoznawcza analiza terminów związanych z przestrzennością — tekst Anny Arciszewskiej Od kazamaty po mansardę — pochodzenie i znaczenie synonimów apelatywu „piwnica” i „strych”. Redaktorki NOTy O AUTORACh Anna Arciszewska  doktorantka językoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej AhE w Łodzi. Zajmuje się onomastyką, szczególnie nazewnictwem miejskim. Petra Buchta  doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego; jej dotychczasowe zainteresowania badawcze związane były z problematyką pamięci w utworach W.G. Sebalda; obecnie zajmuje się eseistyką, twórczością Eriki Mann oraz aspektami interkulturowymi literatury. Magdalena Cebula — doktorantka w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kultury i literatury krajów Maghrebu, a także seksualności, feminizmu i gender studies, w szczególności w tym właśnie kręgu kul- turowym. Poza pracą naukową zajmuje się także nauczaniem języka francuskiego i przekładoznawstwem. Małgorzata Cieliczko  doktorantka w Zakładzie Literatury XX wie- ku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Kla- sycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania dotyczą teorii literatury, estetyki, filozofii, historii nauki, psychologii, a związane są przede wszystkim z literaturą i kulturą XX wieku. Kamila Czaja — doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka filologii polskiej 248 Noty o autorach i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną, piosenką poetycką i komparatystyką literacką. Marta Giglok  absolwentka kulturoznawstwa i teologii, doktorant- ka w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teolo- gicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczka kursów ikonopisarskich organizowanych przez Śląską Szkołę Ikonograficzną w Zabrzu. Zainteresowania naukowe: teologia ikony, kognitywna teoria metafory i jej zastosowanie w badaniach teologicznych, sztuka i kultura Górnego Śląska. Martyna Grodzka — absolwentka historii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie studentka kultury i literatury anglojęzycznego obszaru języko- wego (UŚ). Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim literatury brytyjskiej okresu modernizmu i postmodernizmu, dramatu amerykańskiego oraz historii Wielkiej Brytanii i Irlandii. Adrian Jaworek — doktorant kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. W swojej pracy badawczej zajmuje się historią polskiej literatury popularnej. Szczególnie fascynuje go okres dwudziestolecia między- wojennego, gdzie dostrzega interesujące początki powieści fantastycz- nonaukowej. Kładzie duży nacisk na dwa aspekty kultury popularnej ― historyczny oraz mitologiczny. Antonina Kurtok  doktorantka w Zakładzie Slawistyki Kulturoznaw- czej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; zajmuje się współczesną literaturą i kulturą chorwacką, obejmującą zarów- no tendencje i zjawiska kultury wysokiej, jak i popularnej; bada również chorwacko-węgierskie relacje historyczne i kulturowe. Dariusz Mężyk ― nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, doktorant Wydziału Filologiczne- go Uniwersytetu Śląskiego; jego dotychczasowe zainteresowania zwią- zane były z tematyką psychoanalizy; obecnie zajmuje się problematyką miejsca, ciała i przestrzeni w prozie Andrzeja Stasiuka. Katarzyna Niesporek — doktorantka w Zakładzie Literatury Współ- czesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwer- Noty o autorach 249 sytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się polską poezją XX wieku oraz zagadnieniami najnowszej kultury literackiej. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014) oraz Eda. Szkice o wyobraźni i (nad)wrażliwości (2015). Współredaktorka tomu zbiorowego Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne światy (2014). Elżbieta Owczarek — doktorantka w Katedrze Literatury Porów- nawczej Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską poświęciła Kolonii karnej Franza Kafki, natomiast jej praca doktorska dotyczyć będzie studiów nad zwierzęcością w prozie tego samego autora. Zaintereso- wania naukowe autorki to: animal studies, komparatystyka i literatura niemieckojęzyczna. Magdalena Piotrowska-Grot — ur. w 1987 roku, doktorantka w Za- kładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się polską poezją dru- giej połowy XX wieku — głównie poetyckimi sposobami obrazowania zaświatów, a także zagadnieniem nicości tematyzowanej oraz nicościo- wania dyskursu i problemem (nie)wyrażalności sfery eschatologicznej. Ewelina Suszek — magister filologii polskiej i filozofii (studia ukoń- czone w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów hu- manistycznych), doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i estetyki współczesnej. Laure- atka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Autorka monografii Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2014). Sandra Trela  doktorantka w Zakładzie historii Literatury Po- romantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ, absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Śląski) oraz slawistyki (Uniwersytet Debreczyński na Węgrzech, Program ERASMUS), dyplo- mowany lektor języka polskiego. Laureatka Konkursu im. J.J. Lipskie- go (2013) oraz stypendystka Fundacji im. M. Mochnackiego (2014/15). Zajmuje się literaturą modernizmu, korespondencją sztuk, badaniami kulturowymi, literaturą ukraińską oraz węgierską. INDEKS NAZWISK Adamiak Elżbieta 243 Aït Sabbah Fatna (właśc. Mernis- si Fatima) 9, 130, 141 al-Szarif Manal 137 Anders Günther 54, 61 Anders Jarosław 23 Ange Daniel 226 Ariosto Ludovico 24 Arystoteles 217 Aszyk Karolina 237 Auden Wystan hugh 178 Augé Marc 18–20, 28–29, 33 Azzouz Esma Lamia 9, 140–141 Bachelard Gaston 7, 20–26, 32–33, 55, 81, 86, 89, 100–101, 121, 153–154 Bandrowski-Kaden Juliusz 195 Barańczak Stanisław 151, 207 Barthes Roland 109, 199, 202 Baudelaire Charles 31, 51, 80 Bauman Zygmunt 105–106, 216–217 Benjamin Walter 54–55, 58 Bhutto Benazir 138 Białoszewski Miron 13 Błońska Wanda 31 Błoński Jan 20, 31, 81, 154 Bobrownicka Maria 68 Borkowska Ewa 195 Borkowska Grażyna 26 Boryś Wiesław 243 Bourdieu Pierre 129–130, 132, 141 Bouzar Dounia 138–139 Brach-Czaina Jolanta 103 Brackett-Vincent Cynthia 152 Brandstaetter Roman 17 Brodski Josif 212 Broniarek Wojciech 240 Brontë Charlotte 143 Broz (Tito) Josip 63, 65, 67, 70 Brückner Aleksander 239–245 Brzeska Izabela 232 Brzostek Dariusz 30 Brzozowski Wawrzyniec 28 Bułgakow Sergiusz 223, 228 Bureau Tehran 139 Burszta Wojciech Józef 18 Camus Albert 218–220 252 Indeks nazwisk Carter Angela 143 Certeau de Michel 15–16 Chopin Kate 143 Chromik Anna 217 Chudak henryk 20, 81, 101, 121, 154 Chrystus 18, 222, 224, 226, 232, 234 Chymkowski Roman 18 Cichoń Krzysztof 225 Cienkowski Witold 240 Cieślak Tomasz 103 Cirlić Dorota Jovanka 70–71 Cirlić-Straszyńska Danuta 70 Czaja Dariusz 28–29 Czaja Kamila 203 Czapliński Przemysław 82, 88 Czekalski Tadeusz 70 Czermińska Małgorzata 80 Czerski Janusz 223 Czerwiński Marcin 114 Czyżewski Lech 55 Čolović Ivan 68, 71–72 ćosić Dobrica 72 Damasiewicz Witold 237 Dante Alighieri 24, 110 Darska Bernadetta 219 Das Liza 148 Derrida Jacques 44–45, 47, 111, 195 Despentes Virginie 140 Dickinson Emily 151 Dionizjusz z Furny 221 Dohm hedwig 173, 176 Dukaj Jacek 8, 113–125 Dziura Ryszard 225 Eco Umberto 109 Eisenstein Siergiej 18 Eliade Mircea 114 Elwich Beata 223, 236 Evdokimov Paul 221–222, 226– 227, 230, 232, 235 Faryno Jerzy 81 Fatima Nisar 138 Fert Józef 153, 155 Fiennes Sophie 101 Fish Stanley 213 Florenski Paweł 235 Ford Susan 145 Foucault Michel 7, 32, 123–125, 154, 156, 158–160, 165 Frank Bruno 182 Frąckiewicz Sebastian 203 Freud Zygmunt 41, 80, 100–101, 111, 172 Garbo Greta 177 Gentry Deborah S. 149 Gilbert Sandra M. 146 Gilman Charlotte 143 Głowiński Michał 31, 139 Gołębiewska Maria 44 Gotovina Ante 72 Grabowski Stanisław 84 Graczyk Ewa 21, 26 Graf Paweł 24–25 Graham harman 16 Grek Teofan 223 Grochowiak Stanisław 8, 77–94 Grochowska Agnieszka 110 Grodzki Bogusław 83 Gründgens Gustaf 169, 177 Gubart Susan 146 Guze Joanna 219 Indeks nazwisk 253 hallgarten Richard 182 hansen Oskar 205–208, 210–212, 214–216, 218–219 hansen Zofia 205–208, 210, 212, 215, 219 harris Colleen S. 152 hauptmann Gerhart 182 heidegger Martin 87 heraklit 48 herbert Zbigniew 16 heydel Adam 191–192 hitchcock Alfred 101 Iqbal Sofia 138 Jaffé Aniela 93 Janion Maria 79–80, 88, 90, 92 Jankowska Magdalena 67 Jannings Emil 177 Jansen Sharon L. 144, 146–147 Jarrett David 145 Jazykowa Irina 229, 231 Jedynakiewicz-Mróz Katarzyna 171, 179 Jelačić Josip 72 Jentys Maria 157, 167 Jung Carl Gustav 80, 93 Klinger Jerzy 226 Kłodkowski Piotr 138 Kłosiński Krzysztof 111 Kochanowska Anna 54 Kolankiewicz Leszek 93 Kolbuszewski Jacek 192 Kołakowski Leszek 103–104 Konikowska Magdalena 217 Kopciewicz Lucyna 130 Korrodi Eduard 174 Kowalewicz Krzysztof 243 Kowalska Małgorzata 19 Kovačević Dušan 65 Koziołek Ryszard 53, 204, 206, 213 Körner Theodor 182 Kroker Wiesław 129 Kuczyńska Agnieszka 225 Kudelska Dorota 192, 200 Kunce Aleksandra 87 Kundu Rama 148 Kunz Tomasz 217 Kurek Jacek 89 Kusturica Emir 8, 64–67, 70–71, 74 Kwiatkowski Jerzy 78 Kwietniewska Małgorzata 42 Kydryński Juliusz 51 Kadłubek Zbigniew 87 Kafka Franz 8, 51–61, 249 Kajdanek Katarzyna 216 Kalita halina 16 Kania Izabela 196 Karpowicz Tymoteusz 32 Kazimierzowska Katarzyna 215 Kerr Alfred 182 Kierkegaard Søren 84 Klejnowski-Różycki Dariusz 226 Lazar (książę) 72 Leiris Michel 22 Lessing Doris 9, 143–152 Leśniewska Jadwiga 224 Leśniewski Krzysztof 224 Lichański Stefan 78 Lichniak Zygmunt 17 Lipski Jan Józef 249 Lis Marek 223 Lurker Manfred 193 254 Indeks nazwisk Lühe von der Irmela 171–172, 174, 178 Ładoń Monika 204 Ławniczakowa Agnieszka 191, 195 Łosski Włodzimierz 232 Łotman Jurij 81, 85 Łucka Robert 212 Łucyk Szymon 139 Łukasiewicz Jacek 78, 83, 85 Łukasiewicz Małgorzata 52 Łukaszuk Teodor Dionizy 227 Majchrowski Zbigniew 21 Malczewska Maria (z Gralew- skich) 192 Malczewski Jacek 9, 191–202 Malinowski Kazimierz Bolesław 157 Maliszewski Krzysztof 89 Mann Elisabeth 169 Mann Erika 9, 169–188, 247 Mann Golo 169, 174 Mann heinrich 169–170 Mann Katia 173, 181 Mann Klaus 169, 176, 180, 182 Mann Michael 169 Mann Monika 169 Mann Tomasz 169–174, 177–178 Manojlović Predrag „Miki“ 65, 67 Mansard François 242 Margański Janusz 216 Markač Mladen 72 Markiewicz henryk 37, 199 Markowski Andrzej 240 Markowski Bogdan 213 Markowski Michał Paweł 14, 112 Marouane Leïla 9, 132, 141 Marzęcki Józef 48 Mazowiecki Tadeusz 69 McDowell Linda 7 Menninghaus Winfried 54, 60 Merleau-Ponty Maurice 19 Mickiewicz Adam 40, 92, 247 Migasiński Jacek 19 Milcuszek Kazimierz 213 Milecki Aleksander 199 Milošević Slobodan 65, 72 Miłobędzka Krystyna 249 Miłosz Czesław 14 Mizerkiewicz Tomasz 82 Mochnacki Maurycy 249 Molé Wojsław 223 Morawińska Agnieszka 40 Mus Malwina 110 Musiałowicz henryk 237 Myca Anna 237 Mytych-Forajter Beata 80, 83–84, 87, 89, 92 Naganowska Irena 173 Naganowski Egon 173 Nancy Jean-Luc 42, 53 Nawrocki Michał 78–81 Nęcka Agnieszka 95, 103–104, 112 Niepokólczycki Wacław 145 Nowosielski Jerzy 236–237 Nycz Ryszard 14, 112 Ochocki Aleksander 100 Okopień-Sławińska Aleksandra 193 Olsen Bjørnar 15–16 Olszański Grzegorz 204 Opacki Ireneusz 248–249 Oppman Artur 13 Indeks nazwisk 255 Oraić Tolić Dubravka 64, 72 Ormsby Frank 23 Ostrowska Eda 9, 153–168 Różycki Tomasz 8, 95–112 Rublow Andriej 223, 225–226 Rychter Marcin 16 Paglia Camille 140 Paprocki henryk 223, 229 Perec Georges 27–30, 33 Petryńska Magdalena 68 Pieniążek-Marković Krystyna 63 Pieńkosz Konstanty 84 Pieter Józef 79 Pietrych Krystyna 103 Piotrowska-Grot Magdalena 110 Piranesi Giovanni Battista 31 Pizan de Christine 144 Plath Sylvia 143 Platon 91 Poe Edgar Allan 57 Podgórzec Zbigniew 235 Podraza-Kwiatkowska Maria 78, 194 Poncjusz Piłat 18 Poniedzielski Andrzej 243 Poręba Marcin 100 Porębski Mieczysław 193 Poulet Georges 31 Pringsheim Alfred 173 Przyboś Julian 92, 212 Putrament Jerzy 92 Radoneżski Sergiusz 226 Ray Mohit K. 148 Rejniak-Majewska Agnieszka 124, 154 Rem Goran 63 Reszke Robert 93, 100 Rogozińska Renata 237 Royston Rosemary 152 Sablić Tomić helena 63 Salwa Piotr 109 Sandel Michael J. 217 Sawa (święty) 72 Scanzoni von Signe 175 Schiller Friedrich 186 Schulz Bruno 55, 97 Sebald Winfried Georg 247 Sempoliński Jacek 201 Sennett Richard 217 Shallcross Bożena 15 Shands Kerstin W. 150 Sikora Tomasz 217 Simić Pero 70 Simmel Georg 52 Sinclair Upton 177 Siwek Joanna 210 Sławek Tadeusz 80–81, 87, 89–90, 145 Słonimski Jerzy 219 Słowiński Grzegorz 54 Smallwood Carol 152 Smirnenski Christo 16 Solski Zbigniew 223 Spiż Stefan 213 Springer Filip 9, 203–220 Stankowska Agata 82 Stasiuk Andrzej 8, 37–49, 248 Stefanowski Aleksander 151 Stevens Wallace 14 Syrkus helena 216 Szahaj Andrzej 213 Szymczak Mieczysław 204, 241–245 256 Indeks nazwisk Zachajkiewicz Nelly 85 Zagajewski Adam 32 Zaleski Marek 79, 84, 90–91, 93 Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna 155 Zeidler-Janiszewska Anna 217 Zgorzelski Czesław 249 Zieliński Bogusław 63 Zouari Fawzia 135–136, 141 Žižek Slavoj 65, 101 Żakowski Maciej 32 Żurowska Maria 221 Szymczyk Aleksandra 139 Świderski Bronisław 84 Świeściak Alina 103 Świetlicki Marcin 249 Tabakowska Elżbieta 86 Tanović Denis 64 Tatarkiewicz Anna 20, 81, 101, 114, 121, 154 Thiel-Jańczuk Katarzyna 15 Thoma hans 182 Thrift Nigel 7 Tieck Ludwig 182 Tillich Paul 48 Tomisław (król) 72 Trabelsi Bahaa 134–135, 141 Trela Sandra 192, 198 Treppa Zbigniew 237 Trznadel Jacek 109 Tuan yi-Fu 40 Tudjman Franjo 72 Ugrešić Dubravka 64, 71–73 Urbaniak Mike 212 Urzędowska Marta 137 Uspienski Leonid 221–222, 233–235 Walter Bruno 182 Wedekind Frank 182 Wedekind Pamela 177 Weisbrod Carol 145 Weitzmann Kurt 224 Wergiliusz 24 Werter Jan 55 White Kenneth 7 Wojnakowski Ryszard 193 Woolf Virginia 9, 143–147
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Strychy/piwnice. Inne przestrzenie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: