Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00922 012820 16005601 na godz. na dobę w sumie
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16 - ebook/pdf
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 228
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 1895-3492 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Dziewięć artykułów będących efektem badawczych prac politologów z katowickiego ośrodka naukowego i przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo-badawczych to zawartość 16. tomu wydawnictwa ciągłego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” firmowanego przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  Teksty – jak zawsze – pomieszczono w działach tematycznych. Tym razem są to: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki międzynarodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”.

W pierwszym z działów znalazły się dwa teksty. Sławomir Czech główny problem swojego artykułu zawarł w pytaniu o przyczyny wyjątkowej kondycji szwedzkiej gospodarki oraz finansów publicznych po recesji 2008‒2009. Drugi artykuł w dziale, autorstwa Katarzyny Todos, zawiera tezę,  że właściwe funkcjonowanie systemu praw i wolności człowieka i obywatela jest możliwe pod warunkiem istnienia środków umożliwiających ich egzekwowanie.

W dziale drugim pomieszczono trzy teksty. Kazimierz Jóskowiak analizuje kwestię współpracy terytorialnej i jej instrumenty prawne w WE i UE oraz przedstawia mechanizmy nią rządzące. Łukasz Wojcieszak, charakteryzuje Szanghajską Organizację Współpracy z uwzględnieniem jej tendencji do ewoluowania od organizacji bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, do stowarzyszenia skupionego na współpracy i integracji gospodarczej. Justyna Łapaj analizując problem Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków, przedstawia specyfikę latynoamerykańskiego systemu penitencjarnego.

Dział „Komunikowanie społeczne” otwiera artykuł Stanisława Michalczyka analizującego politykę medialną z  odwołaniem się do płaszczyzn regulacji: government i governance. Katarzyna Brzoza podjęła kwestię udziału kobiet w wyborach parlamentarnych, akcentując rolę, miejsce i wykreowany wizerunek medialny liderek czołowych partii podczas kampanii wyborczej w 2015 r. Dariusz Krawczyk koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych  w odniesieniu do prasy samorządowej, zwracając uwagę skutki wchłaniania mediów tradycyjnych przez cyberprzestrzeń.

Ostatni artykuł w niniejszym tomie został włączony do działu „Myśl polityczna”. Jest to tekst  Małgorzaty Zarębskiej, która analizuje treść ogłoszonej w maju 2015 roku encykliki papieskiej Laudato si’, zastanawiając się, czy więcej w niej tradycji Kościoła, czy nowego spojrzenia na  konkretne problemy społeczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 16 S t u d a P o i i l i t i c a e U n v e r s i t a t i s S i l i e s e n s s T o m i 1 6 Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 2353-9747 KATOWICE 2016 Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 16 NR 3540 Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 16 pod redakcją Jana Iwanka i Rafała Glajcara Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzenci Radosław Zenderowski, Marek Jeziński, Tomasz Słomka Rada Programowa „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” Luis Aguiar de Luque (University Carlos III, Madrid) Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Roman Bäcker (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) Ladislav Cabada (Metropolitan University Prague, Czech Republic) Roman Chytilek (Masaryk University in Brno, Czech Republic) Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski) Guillermo Escobar Roca (University Alcalá, Spain) Ján Koper (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia) Aleksandr Koroczenskij (Belgorod State University, Russia) Branislav Kováčik (Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia) Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński) Fulco Lanchester (University La Sapienza, Rome) Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Tomasz Mielczarek (Uniwersytet w Kielcach) Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Viktor Sidorov (Saint Petersburg State University, School of Journalism and Mass Communication, Russia) Ildefonso Soriano López (University Complutense de Madrid) Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski) Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki) Jaroslav Ušiak (Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia) Milan Vošta (University of Economics Prague, Czech Republic) Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Klaus Ziemer (Fachbereich III, Politikwissenschaft, Universität Trier, Niemcy) Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski) Kolegium Redakcyjne Jan Iwanek (przewodniczący) Marian Gierula, Mariusz Kolczyński, Mieczysław Stolarczyk, Sylwester Wróbel, Rafał Glajcar (sekretarz), Robert Radek (sekretarz) Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Od Redakcji Systemy polityczne i gospodarcze Sławomir Czech: O źródłach dobrych instytucji i makroekonomicznej stabilności: eko- nomia polityczna szwedzkiego kryzysu 2008—2009 Katarzyna Todos: Środki ochrony konstytucyjnych praw i wolności Stosunki międzynarodowe Kazimierz Jóskowiak: Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej na przykładzie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej Łukasz Wojcieszak: Ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy — od militarnego do gospodarczego wymiaru kooperacji? 9 15 40 69 95 Justyna Łapaj: Sytuacja Polaków osadzonych w ekwadorskich więzieniach za przemyt narkotyków w kontekście kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Ekwadorze 118 Komunikowanie społeczne Stanisław Michalczyk: Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna Katarzyna Brzoza: „Kobieca twarz” wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Perspektywa politologiczno-medioznawcza Dariusz Krawczyk: Prasa samorządowa w cyberprzestrzeni. Nowy wymiar polityki informacyjnej gmin i powiatów? 147 167 193 6 Spis treści Myśl polityczna Małgorzata Zarębska: Encyklika Laudato si’ papieża Franciszka. Kontynuacja tradycji Kościoła czy próba nowego spojrzenia? Noty o Autorach 211 225 Table of Contents From Editorial Political and Economic Systems Sławomir Czech: Sound institutions and macroeconomic stability: the political economy of the Swedish 2008—2009 recession Katarzyna Todos: Remedies for the protection of constitutional rights and freedoms . 9 15 40 International Relations Kazimierz Jóskowiak: The institutionalization of territorial cooperation within the Euro- pean Union on the example of the European grouping of territorial cooperation Łukasz Wojcieszak: Evolution of the Shanghai Cooperation Organisation — from the mili- tary to the economic cooperation? Justyna Łapaj: The situation of Poles inmates in the Ecuadorian prisons, in the context of the crisis of justice in Ecuador 69 95 118 Social Communication Stanisław Michalczyk: Media Policy as a theory and practice of regulation Katarzyna Brzoza: „Female face” of parliamentary election in Poland in 2015. The per- spective of media and politics Dariusz Krawczyk: Self-government press in cyberspace. New dimension of information policy of communes and poviats? 147 167 193 8 Table of Contents Political Thought Małgorzata Zarębska: The Pope Francis’s encyclical Laudato si’. Continuation of the Church’s teaching or an attempt at a new perspective Notes about the Authors 211 225 Od Redakcji Do rąk Czytelników oddajemy kolejny, szesnasty już tom wydawnictwa ciągłego Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ślą- skiego — „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Znalazło się w nim dziewięć artykułów będących efektem prac badawczych prowadzonych przez politologów z katowickiego ośrodka naukowego, jak również przedstawicieli innych krajowych jednostek naukowo -badawczych. W celu ułatwienia Czy- telnikom lektury niniejszego tomu teksty te pomieszczono w czterech dzia- łach tematycznych: „Systemy polityczne i gospodarcze”, „Stosunki między- narodowe”, „Komunikowanie społeczne” oraz „Myśl polityczna”. W pierwszym z wymienionych działów znalazły się dwa teksty. Otwiera go artykuł zatytułowany O  źródłach  dobrych  instytucji  i  makroekonomicz- nej stabilności: ekonomia polityczna szwedzkiego kryzysu 2008—2009. Jego autor, Sławomir Czech, odwołuje się do ogromnego potencjału analityczne- go ekonomii politycznej w wyjaśnianiu natury i dynamiki rzeczywistości gospodarczej. Główny problem artykułu został zaś zbudowany wokół pytania o przyczyny wyjątkowo dobrej kondycji szwedzkiej gospodarki oraz finan- sów publicznych po recesji 2008—2009. Postawiono przy tej okazji tezę, że sytuacja taka nie była dziełem przypadku, ale efektem doświadczenia naby- tego w czasie wcześniejszego kryzysu oraz następującej po nim determinacji władz w budowaniu nowego ładu gospodarczego. Drugi artykuł w tym dziale, autorstwa Katarzyny Todos, nosi tytuł Środki ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Autorka wykazuje w nim, że właściwe funkcjonowanie systemu praw i wolności człowieka i obywatela jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją odpowiednie środki umożliwiające ich egzekwowanie. Ważną częścią jej badań jest analiza danych statystycz- nych dotyczących zakresu wykorzystania środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Okazuje się, że w Polsce ludzie stosunkowo często sięgają 10 Od Redakcji po nie, co może dowodzić ich skuteczności. Może to jednak świadczyć także o znacznej skali pojawiających się nieprawidłowości. W dziale „Stosunki międzynarodowe” znalazły się trzy teksty poświę- cone różnym zagadnieniom relacji sytuujących się zarówno w bliższym, jak i dalszym środowisku zagranicznym Polski. W artykule zatytułowanym Instytucjonalizacja  współpracy  terytorialnej  w  Unii  Europejskiej  na  przy- kładzie  europejskiego  ugrupowania  współpracy  terytorialnej Kazimierz Jóskowiak analizuje tytułowy problem w trzech aspektach. Po pierwsze, zwraca uwagę na proces kształtowania instrumentów prawnych współpracy terytorialnej we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. Po drugie, podkreśla istotność funkcjonalności prawnej, przedmiotowej i integracyjnej europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Po trzecie w końcu, wskazuje na mechanizmy współpracy, będące przejawem instytucjonalizacji współpracy terytorialnej. Kolejny artykuł, autorstwa Łukasza Wojcieszaka, zatytułowany został Ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy – od militarnego do gospo- darczego wymiaru kooperacji? Tytułowy podmiot powstał jako forum wie- lopoziomowej i zinstytucjonalizowanej kooperacji Rosji, Chin oraz kilku państw środkowoazjatyckich. Charakteryzuje go różnorodność obszarów współpracy, ale jednocześnie – na co autor artykułu zwraca szczególną uwagę – wykazuje ona tendencje w zakresie ewoluowania od organizacji skoncen- trowanej na zapewnianiu bezpieczeństwa, zwłaszcza militarnego, w kierun- ku stowarzyszenia skupionego na współpracy i integracji gospodarczej. Ostatni artykuł w dziale „Stosunki międzynarodowe” jest zatytułowa- ny Sytuacja  Polaków  osadzonych  w  ekwadorskich  więzieniach  za  przemyt  narkotyków  w  kontekście  kryzysu  wymiaru  sprawiedliwości  w  Ekwadorze. Tytułowe zagadnienie nie zostało dotychczas poddane głębszej analizie w literaturze politologicznej. Tym bardziej zwrócenie przez autorkę artyku- łu, Justynę Łapaj, uwagi na tę kwestię warte jest podkreślenia. Analizuje ona problem, uwzględniając specyfikę latynoamerykańskiego systemu peni- tencjarnego. Pozwala jej to ukazać nie tylko jego relewantność, ale również spojrzeć nań przez pryzmat czynników społeczno -kulturowych, prawnych, politycznych i ekonomicznych. Dział „Komunikowanie społeczne” otwiera artykuł Stanisława Michal- czyka, zatytułowany Polityka  medialna  jako  teoria  i  praktyka  regulacyj- na. Podjęta w nim została interesująca próba analizy polityki medialnej, od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Autor odwołuje się przy tym do dwóch płaszczyzn regulacji: government i governance. Z kolei Katarzyna Brzoza w artykule zatytułowanym „Kobieca  twarz”  wyborów  parlamentarnych  w  Polsce  w  2015  roku.  Perspektywa  politologiczno ‑medioznawcza skoncentrowała uwagę na kwestii udziału kobiet w wyborach parlamentarnych. Zasadniczy wątek artykułu wiąże się Od Redakcji 11 z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rolę, miejsce i wykreowany wize- runek medialny liderek PO, PiS oraz Zjednoczonej Lewicy podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Zamykający dział „Komunikowanie społeczne” artykuł Dariusza Kraw- czyka pt. Prasa  samorządowa  w  cyberprzestrzeni.  Nowy  wymiar  polityki  informacyjnej  gmin  i  powiatów? wpisuje się w nurt badań nad komuniko- waniem społecznym koncentrujący się na wykorzystaniu nowoczesnych roz- wiązań technologicznych. Cyberprzestrzeń, zgodnie z naturą zjawisk kon- wergencji, wchłania media tradycyjne, udostępniając ich zawartość w nowej formule. Dzięki temu poszerza się społeczny zasięg mediów konwencjonal- nych. Mając to na uwadze, Dariusz Krawczyk analizuje zidentyfikowane zmiany w kontekście prasy samorządowej. Ostatni artykuł w niniejszym tomie został włączony do działu „Myśl poli- tyczna”. Jest on zatytułowany Encyklika „Laudato si’” papieża Franciszka.  Kontynuacja tradycji Kościoła czy próba nowego spojrzenia? Jego autorka, Małgorzata Zarębska, analizuje treść ogłoszonej w maju 2015 roku encykliki papieskiej. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście ogólnoświa- towych debat nad sposobami rozwiązywania konkretnych problemów spo- łecznych. Zachęcając do lektury tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, wyrażamy nadzieję, że zaspokoją one oczekiwania Czytelników. Redaktorzy tomu Noty o Autorach* Sławomir Czech (slawomir.czech@ue.katowice.pl) — doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zain- teresowania badawcze: ekonomia polityczna i instytucjonalna, historia gospodarcza, model szwedzki. Wybrane publikacje: Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu  szwedzkim. Katowice 2013; Choice  Overload  Paradox  and  Public  Policy  Design.  The Case of Swedish Pension System. “Equilibrium. Quarterly Journal of Econom- ics and Economic Policy” 2016, Vol. 11, No 3; Understanding Evolution of the Swed- ish Model: Change or Continuity? “Journal of Economics and Management” 2015, Vol. 20, s. 106—127; The  Political  Economy  of  Staying  Outside  the  Eurozone:  Poland  and  Sweden  Compared. „Oeconomia Copernicana” 2015, Vol. 6, No 3, s. 23—43. Katarzyna Todos — magister prawa, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski. Od 2014 r. związana z Kancelarią Radcy Prawnego Jacka Sznajdera „Vis Legis” w Tarnowskich Górach. Zasadniczym przedmiotem zainteresowań autorki pozostają kwestie dotyczące praw i wolności człowieka i obywatela. Obszar jej naukowych zainteresowań obejmuje również problematykę prawa prasowego. Kazimierz Jóskowiak (kjoskowiak@pro-de.home.pl) — doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Uczelni Technicz- no-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Wykłady w Szkole Głównej Han- dlowej — Podyplomowe Studium Służb Zagranicznych. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna i dyplomacja w strukturze stosunków międzynarodowych, aspekty polityczne integracji europejskiej, system prawny i instytucjonalny oraz prawo Unii Europejskiej, zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych. Wybrane publikacje: Samorząd  terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na  przyszłość. Katowice 2008; Prawne  aspekty  podmiotowości  jednostek  samorządu  * Według kolejności opracowań zamieszczonych w zbiorze 226 Noty o Autorach terytorialnego  we  współpracy  międzynarodowej.  W: Samorząd  terytorialny  w  przestrzeni  publicznej. Red. Z. Zychowicz. Szczecin 2012; Zmienność  i  insty- tucjonalizacja  procesów  integracji  europejskiej.  W: Dynamika  współczesnych  sto- sunków międzynarodowych. Red. W. Kostecki. Warszawa 2013. Łukasz Wojcieszak (lwojcieszak@tu.kielce.pl) — absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poli- tyce. Zatrudniony w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Ochrony Własności Intelektualnej na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zainteresowania ba- dawcze: bezpieczeństwo energetyczne, polityka wschodnia Polski i Unii Europej- skiej. Najważniejsze publikacje: Kłopotliwy sąsiad? Jednocząca się Europa wobec  Białorusi. Bielsko-Biała 2012; Polska, Ukraina i Białoruś wobec problemu dostaw  i tranzytu rosyjskiego gazu. Bielsko-Biała 2013; Bezpieczeństwo naftowe Polski —  problem dywersyfikacji. Przemyśl 2015. Justyna Łapaj (justyna.lapaj@us.edu.pl) — magister nauk humanistycznych, asys- tentka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania ba- dawcze koncentrują się wokół Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu, a także sze- roko rozumianej kultury żydowskiej i problematyki praw człowieka na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Korei Północnej. Przygotowuje dysertację doktorską na temat Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce zagranicznej po 1990 roku. Od 2010 roku członkini kolegium redakcyjnego czasopisma UŚ „Pisma Huma- nistyczne”. Organizatorka wielu studencko-doktoranckich konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z udziałem licznych ekspertów ze świata nauki, kultury, biznesu i polityki. Uczestniczka projektów badawczych, konferencji naukowych i autorka artykułów osadzonych w zagadnieniach sto- sunków międzynarodowych. Wybrane publikacje: Brazylia  w  polskiej  polityce  zagranicznej w drugiej dekadzie XXI wieku. Stosunki Polski z mocarstwami w dru- giej dekadzie XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2016; Największe  wyzwania  i  problemy  Polski  w  relacjach  z  państwami  Ameryki  Łacińskiej  i  Karaibów  po  1990  roku. W: Dylematy  polityki  zagranicznej  Polski  na  początku  XXI  wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2014; Polacy  w  Brazylii.  Aspekty  historyczne  i  współczesność. „Pisma Huma- nistyczne” 2013, z. 10: Brazylia. Wybrane  aspekty  stosunków  chińsko‑izraelskich  w latach 1948—2012. „Pisma Humanistyczne” 2013, z. 9: Made in China: rozmowy  o Państwie Środka. Stanisław Michalczyk (michalczykst@op.pl) — profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainte- resowania badawcze: teoria komunikowania masowego, komunikowanie polityczne, komunikowanie lokalne. Autor 6 monografii, m.in. Społeczeństwo medialne. Studia  z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008; Demokracja medialna. Teorety- czna analiza problemu. Toruń 2010; Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów.  Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Katowice 2015. Promo- tor sześciu doktorantów. Noty o Autorach 227 Katarzyna Brzoza (katarzyna.brzoza@us.edu.pl) — doktor w zakresie nauk o poli- tyce; adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydak- tyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują komu- nikowanie społeczne i komunikowanie polityczne. Dotychczas opublikowała ponad 20 artykułów naukowych, uczestniczyła w 17 konferencjach naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Consortium for Political Research. Wybrane publikacje:  Entertainizacja  polityki. „Zeszyty Pra- soznawcze” 2014, T. 57, nr 2, s. 394—407; Polskie portale internetowe na Wyspach  Brytyjskich. W: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 12. Red. J. Iwanek, R. Glajcar. Katowice 2014, s. 187—211; Rola  „Dziennika  Zachodniego”  w  wy‑ borach samorządowych 2014 r. W: Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice  medioznawcze. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. Mikołów 2016, s. 65—86; Wybór  następcy  papieża  Benedykta  XVI  na  łamach  „Rzeczpospolitej”  i  „Gazety  Wybor‑ czej”. „Kultura — Media — Teologia” 2015, nr 20, s. 57—78. Dariusz Krawczyk (d.krawczyk@olpress.pl) — doktor nauk humanistycznych w zakre- sie nauk o polityce, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Komu- nikacji Społecznej, naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zainteresowania badawcze: public relations, komunikacja społeczna firm i instytucji, narzędzia komunikacyjne samorządu, współczesne dziennikarstwo i media. Wybrane publikacje: Zmiany w społecznym postrzeganiu prestiżu zawodu  dziennikarza  wobec  przekształceń  rynku  medialnego.  W: Teorie  komunikacji  i  mediów  9.  Seria  projektowanie  komunikacji.  Red. M. Graszewicz, M. Wszołek. Wrocław 2016; Oblicze samorządu w prasie samorządowej — metody kształtowania  wizerunku „Rocznik Prasoznawczy” 2015, R. IX; Media w działaniach public rela- tions  samorządu  na  przykładzie  miast  Górnośląskiego  Związku  Metropolitalnego. W: Public  Relations  i  marketing  w  sektorze  publicznym. Red. M. Kaczmarczyk. Sosnowiec 2012; redakcja naukowa (wspólnie z S. Michalczykiem) książki Oblicza  mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze. Mikołów 2016. Małgorzata Zarębska (malgorzata.kaute@gmail.com) — doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Przedmiotem jej zainteresowań jest historia doktryn politycznych i prawnych oraz system polityczny i samorząd terytorialny. Jest autorką opracowań z tego zakresu, wśród których znajduje się m.in.: Słownik myśli społeczno-politycznej. Bielsko-Biała 2004, książki Kapitalizm, demokracja, nauka  społeczna  Kościoła  katolickiego  w  myśli  politycznej  Michaela  Novaka. Bielsko-Biała 2009, współredaktorem prac Obywatele dyplomaci. Bielsko- -Biała 2009 oraz Sukces czy porażka roku 89. Wokół  polskiej  myśli  politycznej  i ustrojowej czasu transformacji. Oświęcim 2011. Redakcja Barbara Konopka Projektant okładki i stron działowych Beata Klyta Korektor Zbigniew Kantyka Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISSN 1895 -3492 (wersja drukowana) ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail:wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 90 + 50 egz. Ark. druk. 14,25. Ark. wyd. 16,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 16 S t u d a P o i i l i t i c a e U n v e r s i t a t i s S i l i e s e n s s T o m i 1 6 Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISSN 2353-9747 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: