Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 005404 13861853 na godz. na dobę w sumie
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - ebook/pdf
Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 344
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2353-9747 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> encyklopedie, słowniki >> słowniki dwujęzyczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Kolejny, dziewiąty już, tom prezentowanego wydawnictwa jest wyjątkowy z tego względu, że geneza jego powstania wiąże się z pamięcią o Pani Profesor Lucynie Frąckiewicz. Zebrane przez Redaktorów artykuły są spójne tematycznie, dotyczą bowiem szeroko pojętego problemu ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Zostały one pomieszczone w czterech blokach tematycznych. W bloku pierwszym „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne – aspekty teoretyczne i praktyczne”, przedstawiono artykuł R. Janika o roli interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku, A. Lipskiego dotyczący debaty nad wykluczeniem społecznym, J. Sztumskiego o marginesie społecznym w ujęciu socjologicznym, R. Jończego na temat wpływu zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia na przykładzie wsi województwa opolskiego, R. Rauzińskiego, T. Sołdry-Gwiżdż, K. Szczygielskiego o grupach szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, M. Baron-Wiaterek traktujący o systemowych podstawach pomocy osobom niepełnosprawnym, B. Kołaczek na temat znaczenia świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, P. Jusko dokonał analizy sytuacji społecznej i pomocy społecznej w Republice Słowackiej, a J. Jarosiński opisuje kwestie ruchu zawodowego wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim.                                          

W bloku „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy” M. Barátová i L. Lojdová zajęły się kwestią rodziny jako formą ochrony przed ubóstwem dzieci, M. Kowalewicz skupiła się na kwestii samookreślenia się zawodowego i technologii innowacyjnych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, A. Odlerová zestawiła problematykę rozbieżności światów ludzi młodych i starych.             

Blok „Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zawiera tekst J. M. Zabielskiej o wykluczeniu społecznym w świetle pracowników opieki społecznej. Tekst M. Klimka traktuje o rozwiązywaniu problemów społecznych jako formie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. O ważności instytucji mniejszości niemieckiej pisze K. Łukaniszyn, a B. Jarosiński przedstawia znaczenie małych firm jako lekarstwa na złą koniunkturę na rynku pracy.

„Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka” to ostatni blok tomu. O wykluczeniu społecznym osób starszych pisze T. Zbyrad. Wykluczenia cyfrowego osób starszych dotyczą artykuły B. Janeczko i S. Czopko. Z. Wajda prezentuje genogram – narzędzie w pracy terapeutycznej z zagrożonymi wykluczeniem społecznym. J. Maciaszek dowodzi, że wykluczenie w jednej sferze życia generuje podobne sytuacje w innych sferach – na zasadzie błędnego koła. L. Vavrinčiková analizuje funkcjonowanie instytucji zwolnienia warunkowego, a A. Majewska zajmuje się reintegracją zawodową osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 9 NR 2963 Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 9 pod redakcją Jana Iwanka i Mieczysława Stolarczyka przy współpracy Mariana Mitręgi Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Nauki Polityczne Jan Iwanek Kolegium Redakcyjne Jan Iwanek (przewodniczący) Mieczysław Stolarczyk (zastępca przewodniczącego) Janusz Sztumski, Sylwester Wróbel Rafał Glajcar (sekretarz) Recenzent Zdzisław Pisz Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com Spis treści Od Redakcji Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne — aspekty teoretyczne i praktyczne Robert Janik: Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku Aleksander Lipski: Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczo‑ ne w debacie nad wykluczeniem społecznym Janusz Sztumski: Margines społeczny w świetle socjologii Romuald Jończy: Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego — przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski: Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny Małgorzata Baron-Wiaterek: Systemowe podstawy pomocy osobom niepełno‑ sprawnym Bożena Kołaczek: Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych Peter Jusko: A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects Janusz Jarosiński: Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginali‑ zacji w środowisku kolejarskim 9 15 34 51 57 78 103 118 137 144 6 Spis treści Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy Miroslava Barátová, Lada Lojdová: Family as a form of protection against child poverty Maria Kowalewicz: Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Andrea Odlerová: Too old for the young 157 163 172 Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Janina M. Zabielska: Wykluczenie społeczne — czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać? Marek Klimek: Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Katarzyna Łukaniszyn: Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju spo‑ łeczno-gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego Bartosz Jarosiński: Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia 181 196 205 227 Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka Teresa Zbyrad: Wykluczenie społeczne osób starszych w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej (na przykładzie województwa podkarpackiego) . Beata Janeczko: Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e-seniorów — prob‑ lem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych Sabina Czopko: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych Zbigniew Wajda: Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym Justyna Maciaszek: Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi Lenka Vavrinčiková: The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic Anna Majewska: Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobot‑ nych i wykluczonych społecznie — w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Noty o Autorach 243 256 274 284 299 316 326 339 Contents From Editorial Poverty and Marginalization, Social Exclusion — Theoretical and Practical Aspects Robert Janik: The role of government intervention in the creation of the “welfa‑ re state” in the twentieth century Aleksander Lipski: Axioms legitimate discourse, or what is excluded in the debate on social exclusion Janusz Sztumski: The margin of society in the context of sociology Romuald Jończy: The influence of the foreign earning migration on the living standards as well as on the creation of regional demand — an example of rural areas of the Opole district Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski: Groups particularly in risk of social exclusion — a demographic aspect Małgorzata Baron-Wiaterek: System basics assistance to disabled persons Bożena Kołaczek: The role of social benefits into beat children poverty, particu‑ larly disabled children Peter Jusko: A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects Janusz Jarosiński: Trade union movement with regard to the problems of exclu‑ sion and marginalization in the railwaymen circle 9 15 34 51 57 78 103 118 137 144 8 Contents Tackling Poverty Children and Young People and Intergenerational Transmitting Poverty Miroslava Barátová, Lada Lojdová: Family as a form of protection against child poverty Maria Kowalewicz: Professional self-identification and innovative technologies of rehabilitation of disabled children Andrea Odlerová: Too old for the young 157 163 172 Partnership Cooperation in the Field of Social Policy to Combat Social Exclusion Janina M. Zabielska: Social exclusion — whether social work can help fight it? . Marek Klimek: The strategy of solving the social problems as a tool to prevent from the social exclusion Katarzyna Łukaniszyn: The influence of the German organizations and societies on the social-economic development of the Opole district as well as on the integration of the Opole community Bartosz Jarosiński: Small companies in the Świętokrzyskie Province as an exam‑ ple of civil initiative in employment 181 196 205 227 Determinants of Social Exclusion Vulnerable Groups Teresa Zbyrad: The older persons social exclusion in institutional system of social help. On example of Podkarpacie province Beata Janeczko: Virtual absence or e-senior society — the problem of digital exclusion of older people Sabina Czopko: Counteraction against the digital exclusion of the elderly Zbigniew Wajda: Genogram in therapeutic work with people threatened of social exclusion Justyna Maciaszek: The stigma: problem of stigma and social exclusion of people with mental disorders Lenka Vavrinčiková: The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic Anna Majewska: Initiatives taken for the long-term unemployed and socially excluded in Bytom, Zabrze and the social economy and the Urban Family Welfare Centers Notes about the Authors 243 256 274 284 299 316 326 339 Od Redakcji Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników dziewiąty tom wydawnictwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Geneza jego powstania jest ściśle związana z pamięcią o Pani Profesor Lucynie Frą‑ ckiewicz. W rocznicę Jej śmierci grupa pracowników naukowych Uniwersy‑ tetu Śląskiego, wychowanków Pani Profesor, postanowiła przypomnieć Jej postać w sposób najbardziej godny pracownika naukowego — dyskursem intelektualnym. Zwrócono się do środowiska naukowego powiązanego z dzie‑ dziną polityki społecznej z prośbą o wypowiedź w kwestiach zakreślonych tematyką uwzględniającą propozycje zawarte w dokumentach „Europejskie‑ go Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” zainaugurowa‑ nego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W efekcie kon‑ taktów, rozmów i dyskusji uzyskano obszerny i interesujący materiał będący odbiciem aktualnych problemów polityki społecznej zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, który pozwalamy sobie przedstawić w środowisku poli‑ tologicznym. W niniejszym zbiorze znalazło się dwadzieścia pięć artykułów, które ze względu na poruszaną problematykę zawarto w czterech blokach tematycznych: „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne — aspek‑ ty teoretyczne i praktyczne”, „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy”, „Partnerska współpra‑ ca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szcze‑ gólnego ryzyka”. Autorami tych opracowań są pracownicy i doktoranci naszego Instytutu, jak również przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków naukowo -dydaktycznych w Polsce i za granicą. Dział „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne — aspekty teo‑ retyczne i praktyczne” obejmuje dziesięć artykułów. Robert Janik w opra‑ 10 Od Redakcji cowaniu Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu „welfare state” w XX wieku analizuje rolę, jaką państwowe działania interwencjonistyczne odegrały w powstaniu welfare state. Aleksander Lipski w publikacji zaty‑ tułowanej Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczone w debacie nad wykluczeniem społecznym podkreśla, że debata nad wyklu‑ czeniem społecznym toczy się w ramach dyskursu opartego na aksjomatach właściwych systemowi społeczeństwa rynkowego. Janusz Sztumski w arty‑ kule Margines społeczny w świetle socjologii zwraca uwagę na to, że w życiu społecznym występują dwa różne zjawiska: marginalizacja i wykluczenie, które nie są identyczne ze względu na swoje uwarunkowania i konsekwen‑ cje. Romuald Jończy wyniki badań przeprowadzonych na obszarach wiej‑ skich województwa opolskiego prezentuje w artykule Zagraniczna migracja zarobkowa jako forma strategii poprawy jakości życia na obszarach wiej‑ skich i peryferyjnych. Niezwykle ważna i aktualna problematyka zaprezento‑ wana została w opracowaniu Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry -Gwiżdż i Kazimierza Szczygielskiego pod tytułem Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny. Zwrócono w nim uwagę między innymi na emigrantów zarobkowych i ich dzieci w kontekście osła‑ bionych więzi rodzinnych i społecznych („eurosieroty”) w związku z nasile‑ niem w regionie procesów migracyjnych. Małgorzata Baron -Wiaterek w arty‑ kule Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym udowadnia tezę, że skuteczność funkcjonowania systemu pomocy osobom niepełno‑ sprawnym w Polsce nie jest tylko zależna od usprawnień legislacyjnych, lecz ważne są odpowiednie działania, tworzące mechanizmy korzystne dla osób niepełnosprawnych. Bożena Kołaczek w tekście zatytułowanym Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepeł‑ nosprawnych podkreśla, że status rodziców na rynku pracy jest czynnikiem w zasadniczym stopniu określającym zasięg ubóstwa rodzin z dziećmi. Peter Jusko w tekście A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects (Zakładowa polityka społeczna w Republice Słowackiej — stan i perspektywy) dokonuje analizy obecnej sytuacji oraz perspektyw polityki społecznej w Republice Słowackiej. Ostatni z artykułów tej części tomu, autorstwa Janusza Jarosińskiego, zatytułowany Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim opisuje działalność Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, zmierzającą do poprawy sytuacji materialnej emerytów i rencistów kolejowych, zarówno we własnym środowisku pracowniczym, jak i na drodze inicjatyw parlamen‑ tarnych oraz publicznych. W części nazwanej „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy” znalazły się trzy artykuły. Miroslava Barátová i Lada Lojdová w pracy Family as form of protection against child poverty (Rodzina jako forma ochrony przed ubóstwem dzieci) Od Redakcji 11 koncentrują się na opinii, że ubóstwo należy traktować jako poważny problem społeczny i etyczny każdego rozwiniętego społeczeństwa — problem, który często negatywnie wpływa na życie nie tylko samych jednostek dotknię‑ tych tym zjawiskiem, lecz również osób z ich otoczenia, a przede wszyst‑ kim dzieci. Maria Kowalewicz w opracowaniu Samookreślenie się zawodo‑ we i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych apeluje o wykreowanie programu narodowego, działającego na stałej podstawie, opierającego się na doświadczeniach szkół naukowych, organizacji nieko‑ mercyjnych i społecznych, organów władz i instytucji państwowych, a także struktur biznesowych. Z kolei celem jaki wyznaczyła sobie Andrea Odlerová w swoim artykule Too old to the young (Za stary dla młodych), jest przedsta‑ wienie dwóch różnych światów, dwóch różnych pokoleń — pokolenia dziad‑ ków (starszego pokolenia) i pokolenia ich wnuków (młodszego pokolenia). Trzecia część niniejszego tomu poświęcona została problemowi określo‑ nemu jako: „Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakre‑ sie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Zaprezentowano w niej cztery teksty. Pierwszym z nich jest publikacja Janiny Marii Zabielskiej Wykluczenie społeczne — czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać? dotycząca problematyki wykluczenia społecznego, a opierająca się na wyni‑ kach badań przeprowadzonych wśród pracowników pomocy społecznej województwa lubelskiego. Marek Klimek w opracowaniu Strategia rozwią‑ zywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wyklucze‑ niu społecznemu dokonuje analizy znaczenia gminnych i powiatowych stra‑ tegii rozwiązywania problemów społecznych, oraz funkcję wojewódzkich strategii polityki społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Katarzyna Łukaniszyn w tekście Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju społeczno ‑gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego podkreśla ważność instytucji mniejszości niemieckiej w rozwo‑ ju i integracji społeczności regionu opolskiego. Bartosz Jarosiński w opra‑ cowaniu Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktyw‑ ności obywatelskiej w sferze zatrudnienia przedstawia rozwój małych oraz średnich firm w województwie świętokrzyskim, który stanowił odpowiedź na gwałtownie pogarszającą się koniunkturę na rynku pracy oraz sytuację gospodarczą regionu. Ostatnia część prezentowanego zeszytu poświęcona została tematowi „Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka”. Składa się na nią siedem pozycji. Teresa Zbyrad w artykule Uwarunkowania wykluczenia osób starszych w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej (na przykładzie województwa podkarpackiego) zwraca uwagę na fakt, że osoby starsze pozbawione są dostępu do tych wszystkich instytucjonalnych form pomocy, jakie oferuje chociażby system pomocy społecznej. Dwa kolej‑ ne opracowania poświęcone zostały tzw. wykluczeniu cyfrowemu. Beata 12 Od Redakcji Janeczko w artykule Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e ‑seniorów — problem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych podkreśla, iż XXI wiek przyniósł nowy podział — podział cyfrowy, w wyniku którego ludzie starzy są szczególnie zagrożeni tym, iż staną się grupą najbardziej pokrzywdzo‑ ną. Sabina Czopko w opracowaniu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych również upatruje w tym procesie niekorzystne dla seniorów zjawisko. Tekst Zbigniewa Wajdy Genogram w pracy terapeutycznej z oso‑ bami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zawiera sposoby wykorzystania genogramu (stanowi on rodzaj psychologicznego drzewa genealogicznego, za pomocą którego można zobaczyć interakcje rodzinne, w szczególności wzory i mechanizmy transgeneracyjne) jako narzędzia w pracy terapeutycz‑ nej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W opracowaniu Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburze‑ niami psychicznymi Justyna Maciaszek podkreśla, że wykluczenie społeczne ma charakter kumulatywny i działa na zasadzie błędnego koła. Jej zdaniem wykluczenie w jednym wymiarze z łatwością prowadzi do wykluczenia w zupełnie innym wymiarze (choroba psychiczna — utrata pracy — ubó‑ stwo lub nagłe pogorszenie się statusu społecznego — wykluczenie ze spo‑ łeczności „normalnych” — wykluczenie z życia publicznego i kulturalnego). W artykule Lenki Vavrinčikovej Probation institute in criminal justice in the Slovak Republic (Instytucja zwolnienia warunkowego w sprawach karnych w Republice Słowackiej) pokazana jest analiza funkcjonowania instytucji warunkowego zwolnienia jako narzędzie pracy socjalnej w sprawach kar‑ nych w Republice Słowackiej. Anna Majewska w artykule Inicjatywy podej‑ mowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie zwraca uwagę na ekonomię społeczną, której nadrzędnym celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, pomimo swojej obszerności i różnorodności tematycznej, zostanie życzliwie przyjęta, a wszystkich zain‑ teresowanych zachęcamy do współpracy przy przygotowywaniu kolejnych tomów naszego wydawnictwa. Pragniemy także podziękować pracownikom Uniwersytetu Śląskiego: Pawłowi Grzywnie, Joannie Lustig, Natalii Stępień, Wiesławie Walkowskiej i Bożenie Zasępie za trud i czas niezbędny, by „ociosać” materię składają‑ cą się na prezentowaną publikację. Sądzimy, że Pani Profesor byłaby z Was zadowolona. Redaktorzy tomu Noty o Autorach Robert Rauziński, prof. zw. dr hab., demograf, polityk społeczny, ekonomista, PIN — Instytut Śląski w Opolu, Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Przewodniczący Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PAN, Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Członek Rządowej Rady Ludnościowej Janusz Sztumski, prof. zw. dr hab., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach Małgorzata Baron -Wiaterek, dr hab., prof. nadzwyczajny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Zarządzania, kierownik Zakładu Administracji i Prawa Robert Janik, dr hab., prof. nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej i Gór‑ nośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, przewodniczący Instytutu Rozwoju Pedagogiki Społecznej i Integracji Euro‑ pejskiej w Hamburgu Janusz Jarosiński, dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanow‑ skiego w Kielcach, kierownik Zakładu Masowych Organizacji Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych Romuald Jończy, dr hab., ekonomista, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Eko‑ nomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem Peter Jusko, doc. dr, Uniwersytet Mateja Bela w Banskej Bystricy (Słowacja), Wydział Pedagogiczny, Katedra Pracy Socjalnej 340 Noty o Autorach Maria Kowalewicz, doc. dr, Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześ‑ ciu (Białoruś), kierownik Katedry Pedagogiki Dzieciństwa Beata Janeczko, dr, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli Bartosz Jarosiński, dr, adiunkt w Zakładzie Masowych Organizacji Społecznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Marek Klimek, dr, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli; Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach Bożena Kołaczek, dr, adiunkt w Zakładzie Problemów Rodziny Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Aleksander Lipski, dr, socjolog, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Justyna Maciaszek, dr, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli Teresa Sołdra -Gwiżdż, dr, socjolog, dyrektor PIN — Instytutu Śląskiego w Opolu, sekretarz Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PAN Kazimierz Szczygielski, dr, geograf społeczny, demograf, polityk społeczny, kie‑ rownik Zakładu Badań Regionalnych PIN — Instytutu Śląskiego w Opolu, członek Rządowej Rady Ludnościowej oraz Komisji Regionalnej Polityki Społecznej PAN Lenka Vavrinčiková, dr, Uniwersytet Mateja Bela w Banskej Bystricy (Słowa‑ cja), Wydział Pedagogiczny, Katedra Pracy Socjalnej Janina M. Zabielska, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Teresa Zbyrad, dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Miroslava Barátová, mgr, Uniwersytet Konštantína Filozofa w Nitrze (Słowa‑ cja), Wydział Filozoficzny, Katedra Socjologii Noty o Autorach 341 Sabina Czopko, mgr, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersyte‑ tu Śląskiego w Katowicach Lada Lojdová, mgr, Uniwersytet Konštantína Filozofa w Nitrze (Słowacja), Wydział Filozoficzny, Katedra Socjologii Katarzyna Łukaniszyn, mgr, doktorantka w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetu Mateja Bela w Banskej Bystricy (Słowacja) Anna Majewska, mgr, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersy‑ tetu Śląskiego w Katowicach Zbigniew Wajda, mgr, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki, pracow‑ nik Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwi‑ cach oraz w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Rybniku. Odbył szko‑ lenie w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor Barbara Konopka Projektant okładki i stron działowych Beata Klyta W projekcie okładki i stron działowych użyto fontu Resagokr ze strony www.glukfonts.pl Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Małgorzata Krakowiak Skład i łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISSN 1895 ‑3492 (wersja drukowana) ISSN 2353‑9747 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail:wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład 100 + 50 egz. Ark. druk. 21,5. Ark. wyd. 26,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 32 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: