Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 014729 13630261 na godz. na dobę w sumie
SuSe Linux 7.2. Czarna księga administratora - książka
SuSe Linux 7.2. Czarna księga administratora - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-556-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> suse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce tej przedstawiono szczegółowe informacje na temat dystrybucji SuSE Linux. Są one zapisem doświadczeń i wiedzy autora, zdobytych w ciągu kilku lat praktycznego wykorzystywania tej dystrybucji Linuksa. Po zapoznaniu się z treścią tej książki wiedza czytelnika o systemie SuSE Linux będzie już wystarczająco duża, aby mógł w miarę odważnie z niego korzystać. Rozdziały zawierają dokładne omówienie przedstawionych zagadnień wraz z ich graficzną ilustracją oraz przykładami zastosowania. Główne poruszane w książce zagadnienia to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SuSe Linux 7.2. Czarna ksiŒga administratora Autor: Tomasz Rak ISBN: 83-7197-556-2 Seria: Czarna KsiŒga Liczba stron: 366 W ksi„¿ce tej przedstawiono szczeg(cid:243)‡owe informacje na temat dystrybucji SuSE Linux. S„ one zapisem do(cid:156)wiadczeæ i wiedzy autora, zdobytych w ci„gu kilku lat praktycznego wykorzystywania tej dystrybucji Linuksa. Po zapoznaniu siŒ z tre(cid:156)ci„ tej ksi„¿ki wiedza czytelnika o systemie SuSE Linux bŒdzie ju¿ wystarczaj„co du¿a, aby m(cid:243)g‡ w miarŒ odwa¿nie z niego korzysta(cid:230). Rozdzia‡y zawieraj„ dok‡adne om(cid:243)wienie przedstawionych zagadnieæ wraz z ich graficzn„ ilustracj„ oraz przyk‡adami zastosowania. G‡(cid:243)wne poruszane w ksi„¿ce zagadnienia to: Etapy instalacji i administracji systemu SuSE Linux za pomoc„ program(cid:243)w YaST i YaST2. Pierwsze kroki w systemie i narzŒdzie konfiguracyjne SuSEconfig. Dok‡adny opis konfiguracyjnych pliku rc.config. Konfiguracja plik(cid:243)w sieciowych przy u¿yciu programu YaST. Us‡ugi systemowe: NIS (klient), NFS (klient-serwer), Firewall, Maskarada, E-mail, grupy dyskusyjne, Samba i Netatalk. Urz„dzenia systemu: karta sieciowa, modem (PPP) i ISDN. Konfiguracja systemu X Window za pomoc„ program(cid:243)w SaX, SaX2 i(cid:160) xf86config. Bezpieczeæstwo systemu operacyjnego SuSE Linux (SuSEfirewall, hardsuse). IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Rozdział 1. SuSE ........................................................................................................................... 7 Wstęp................................................... ................................................... ....................................................7 Co to jest Linux? ................................................... ................................................... ..................................8 Cel książki................................................... ................................................... ............................................8 Pomoc................................................... ................................................... .................................................10 SuSE HELP ................................................... ................................................... ....................................11 Rozdział 2. Instalacja ................................................................................................................. 13 Kroki instalacji ................................................... ................................................... ...................................13 Twoja pierwsza instalacja SuSE Linuksa to szybka droga do sukcesu................................................13 Rozpoczynamy instalację ................................................... ................................................... ...............14 Instalacja z YaST2 (tryb graficzny) ................................................... ..................................................16 Instalacja z YaST1 (tryb tekstowy) ................................................... ...................................................32 Kolejne etapy automatycznej instalacji systemu................................................... ...............................50 Pierwsze logowanie w systemie ................................................... ........................................................80 Rozdział 3. YaST......................................................................................................................... 85 YaST — Yet another Setup Tool (jeszcze jeden program instalacyjny) — tekstowo.............................85 Używanie YaST-a i jego „klawiszologia”................................................... .........................................85 YaST — menu główne ................................................... ................................................... ...................86 Administracja systemu ................................................... ................................................... .................104 Konfiguracja jądra, LILO i startu (Kernel and Boot Configuration) .................................................109 Konfiguracja sieci................................................... ................................................... .........................115 Konfigurowanie Live Filesystem CD-ROM ................................................... ...................................119 Konfiguracja loginu (Login Configuration) ................................................... ....................................120 Ustawienia susewm ................................................... ................................................... ......................120 Administracja kontami użytkowników ................................................... ...........................................121 Zarządzanie grupą ................................................... ................................................... ........................122 Kopia zapasowa................................................... ................................................... ............................122 Ustawienia bezpieczeństwa systemu (rysunek 3.50) ................................................... ......................123 Wybór czcionki trybu znakowego................................................... ...................................................123 Podaj strefę czasową ................................................... ................................................... ....................124 Konfiguracja XFree86(TM) ................................................... ................................................... .........125 Konfiguracja GPM ................................................... ................................................... .......................126 Modyfikacja pliku konfiguracyjnego ................................................... ..............................................127 YaST2 — Yet another Setup Tool (jeszcze jeden program instalacyjny) — graficznie .......................127 Używanie YaST2 ................................................... ................................................... .........................128 4 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Rozdział 4. System .................................................................................................................... 161 Pierwsze kroki................................................... ................................................... ......................................161 Start — stop ................................................... ................................................... .........................................161 Init ................................................... ................................................... ........................................................163 Poziomy pracy ................................................... ................................................... .....................................163 Skrypty startowe ................................................... ................................................... ..................................165 Config i SuSEconfig ................................................... ................................................... ........................165 Konfiguracja systemu................................................... ................................................... .......................166 Praca w systemie ................................................... ................................................... ..............................167 Zmienne w pliku rc.config ................................................... ................................................... ...........167 Pliki konfiguracyjne w katalogu /etc/rc.config.d ................................................... ............................188 Jądro ................................................... ................................................... .................................................205 Źródła jądra ................................................... ................................................... ..................................206 Moduły jądra ................................................... ................................................... ................................206 Kernel Module Loader ................................................... ................................................... .................207 Konsole wirtualne................................................... ................................................... .........................207 Pliki i katalogi ................................................... ................................................... ..............................208 Rozdział 5. W sieci .................................................................................................................... 209 Adresy sieciowe ................................................... ................................................... ...............................210 Adres IP................................................... ................................................... ........................................210 Adres bramy ................................................... ................................................... .................................210 Maska sieci ................................................... ................................................... ...................................211 Adres serwera nazw................................................... ................................................... ......................211 Konfiguracja sieci (YaST) ................................................... ................................................... ...............211 Ustalenie adresu IP................................................... ................................................... .......................211 Ustalenie nazwy hosta ................................................... ................................................... ..................213 Uruchomienie serwisów sieciowych ................................................... ...............................................213 Określenie serwerów DNS ................................................... ................................................... ...........214 Ustawianie konfiguracji programu sendmail ................................................... ..................................215 Ustawienia pliku rc.config ................................................... ..............................................................216 Pliki konfiguracyjne sieci — „ręczna” konfiguracja. Gdzie co można znaleźć?...................................217 /etc/rc.config................................................... ................................................... .................................218 /etc/hosts................................................... ................................................... .......................................218 /etc/host.conf ................................................... ................................................... ................................218 /etc/networks ................................................... ................................................... ................................219 /etc/nsswitch.conf ................................................... ................................................... .........................219 /etc/resolv.conf ................................................... ................................................... .............................221 /etc/HOSTNAME................................................... ................................................... .........................222 Skrypty startowe................................................... ................................................... ...............................222 Wyznaczanie tras w SuSE Linux (routing) ................................................... .....................................223 Jak używać /etc/route.conf? ................................................... ............................................................223 Rozdział 6. Usługi i urządzenia .............................................................................................. 225 Usługi ................................................... ................................................... ...............................................225 NIS — Network Information Service ................................................... .............................................225 NFS — rozproszone systemy plików................................................... ..............................................227 Internet — połączenie ze światem, a potem co? ................................................... .................................229 PPP ................................................... ................................................... ...............................................229 Maskarada (masquerade) i zapora sieciowa (firewall)................................................... ....................230 Konfiguracja poczty elektronicznej................................................... .................................................234 Grupy dyskusyjne — nowe wiadomości z USENET................................................... ......................236 Samba i Netatalk ................................................... ................................................... ..........................239 Netatalk: Mów do mnie...................................................... ................................................... .............245 Spis trelci 5 Konfiguracja serwera wydruku ................................................... .......................................................249 Urządzenia................................................... ................................................... ........................................250 Modem ................................................... ................................................... .............................................250 ISDN ................................................... ................................................... ................................................257 Modemy PCI ................................................... ................................................... ....................................273 Rozdział 7. System X Window................................................................................................ 279 System X Window ................................................... ................................................... ...........................279 Rys historyczny ................................................... ................................................... ............................279 Wersja 4.0 programu XFree86 ................................................... ........................................................280 Konfiguracja przy użyciu SaX2 ................................................... ......................................................281 Menadżer okien................................................... ................................................... ................................323 Trochę teorii ................................................... ................................................... .................................324 KDE — K Desktop Environment................................................... ....................................................328 Menadżer okien — fvwm2................................................... ................................................... ...........333 Konfiguracja menadżera okien przy użyciu susewm ................................................... ......................339 Konfiguracja dostosowana do twoich indywidualnych potrzeb................................................... ......344 Rozdział 8. Bezpieczeństwo..................................................................................................... 347 Bezpieczeństwo w SuSE ................................................... ................................................... ..................347 Ogólnie ................................................... ................................................... .........................................347 Zabezpieczenia lokalne ................................................... ................................................... ................348 Bezpieczeństwo sieci................................................... ................................................... ....................352 Narzędzia................................................... ................................................... ..........................................353 Narzędzia lokalne ................................................... ................................................... .........................353 Narzędzia sieciowe................................................... ................................................... .......................358 Bezpieczeństwo w SuSE Linuksie ................................................... ......................................................365 Ogólne zasady bezpieczeństwa ................................................... .......................................................366 Rozdział 3. YaST (yast) stanowi bardzo ważną część SuSE Linuksa. Jest to główny program uży- wany do konfiguracji i administracji systemu operacyjnego. Dzięki niemu możesz in- stalować lub usuwać pakiety, a także wykonywać podstawowe zadania administracji serwerem, takie jak zmiana sterowników sprzętu, konfiguracja sieci oraz dodawanie lub usuwanie użytkowników. Ten rozdział przedstawia w zarysie wiele ważnych cech programu YaST. Kilka z nich stosujemy podczas instalacji samego systemu. Warto przypomnieć, że YaST posiada dwie wersje: tekstową i graficzną. Zdecyduj się na wykorzystanie tej, która wydaje ci się bardziej przyjazna. Postaram się w tym roz- dziale opisać obie wersje, ale niektóre opcje zostały już przedstawione wcześniej, dlate- go tutaj zostaną tylko wspomniane. YaST — Yet another Setup Tool (jeszcze jeden program instalacyjny) — tekstowo SuSE Linux zawiera zawsze ostatni (najnowsz) wersaj YaST-a, dlatego to, co zobaczysz na swoim ekranie, more nieco si rórnić w daetalach od tego, co jest ukazane na przedstawionych tutaj rysunkach. Nie as to jednak radne diametralne rórnice, których nie morna byłoby zrozumieć. Urywanie YaST-a i jego „klawiszologia” Możesz rozpocząć działanie programu YaST (tekstowo) poprzez proste wpisanie po znaku zachęty polecenia yast (rysunek 3.1). Warto zwrócić uwagę, że można go uru- chomić tekstowo na konsoli tekstowej lub w oknie termin)ala w X Window. W programie YaST poruszasz się po menu oraz okienkach za pomocą kursorów i kla- wisza TAB. Możesz poruszać się po polach kursorami i wybierać pozycje z listy, uży- wając ENTER. Aby powrócić do poprzedniego menu, wykorzystaj klawisz ESC. Jeśli chcesz zapisać (zaakceptować) szczególny wybór (taki jak na przykład selekcja opcji, które chciałbyś zainstalować), powinieneś użyć klawisza funkcyjnego F10, który za- równo zapisze ustawienia, jak i powróci do poprzedniego me)nu. 86 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Rysunek 3.1. Uruchamianie YaST-a Jeśli jesteś pewny wyboru pomiędzy tak lub nie, możesz użyć klawisza TAB do przełą- czania tam i z powrotem pomiędzy dwiema opcjami. W przypadku, gdy używasz pro- gramu YaST w trybie tekstowym (z kolorowym ekranem), ustawienie aktywne jest zawsze jasnoniebieskiego koloru. W niektórych przypadkach, na przykład, gdy chcesz uzyskać dostęp z odległego termi- nala, klawisze funkcyjne mogą nie działać poprawnie. W takich przypadkach kombinacja klawiszy CTRL+F (numer) może być użyta jako zastępstwo za F (numer). Do symulacji klawisza F10 zastosuj kombinację klawiszy CTRL+F0. Nie ma — niestety — zastęp- stwa mapowania dla klawiszy funkcyjnych F11 i F12. YaST — menu główne Gdy pierwszy raz uruchomisz YaST, znajdziesz się w „menu )głównym” (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. „Menu główne” „General help for installation” (Ogólne wskazówki i „klawiszologia” YaST-a) — jak sugeruje tytuł, ta opcja menu ma do dyspozycji kilka o)gólnych wskazówek na temat instalacji (rysunek 3.3). „Adjustments of instalation - ” (Ustawienia instalacji) — ta opcja daje ci podmenu dla przystosowania instalacji do twoich potrz)eb. Rysunek 3.3. Pomoc YaST-a Rozdział 3. YaST 87 „Choose/Install packages” (Wybierz/instaluj pakiety) — ta opcja menu uruchamia narzędzie, które jest używane do instalowania) pakietów programów i usuwania ich z systemu. „Update system” (Uaktualnienie systemu) — ta opcja jest stosowana w przypadku, gdy niektóre systemy potrzebują uaktualnieni)a. „System administration - ” (Administracja systemu) — ta opcja umożliwia administrację systemu. „Show README file for installation media” (pokaż plik README odnoszący się do nośnika instalacyjnego) — dzięki tej opcji zobacz)ysz ważne informacje, których możesz potrzebować. „Copyright” — prawa. „Exit YaST” (Zakończ YaST-a) — ta opcja powoduje zakończenie działani)a programu YaST — lecz nie zawsze... Przystosowanie do instalacji Przygotowanie do instalacji jest jednym z podmenu Adjustments of installation (rysu- nek 3.4). Nacisnąwszy klawisz ESC, powrócisz do głównego menu. W rzeczywisto- ści instalacja może się rozpocząć tylko wtedy, gdy masz wyspecyfikowaną docelową partycję. Wybór jzyka Z poziomu „Select language” (Wybierz język) w masce programu YaST można zmienić język. Wartość jest przechowywana w zmiennej LANGUAGE w pliku /etc/rc.config (rysunek 3.5). Wybór układu klawiatury W polu „Select keyboard layout” (Wybierz układ klawiatury) może być zmieniony układ klawiatury, a jego wartość jest przechowywana w zmiennej KEYTABLE w pliku /etc/rc.config (rysunek 3.6). 88 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Rysunek 3.4. Menu Settings for instalation (Ustawienia instalacji) Rysunek 3.5. Wybranie języka polskiego Rysunek 3.6. Wybór układu klawiatury Medium instalacyjne (nolnik instalacyjny) Wybierając opcję Select installation medium, otrzymasz listę potencjalnych źródeł dla pakietów instalacyjnych. Z tego menu (rysunek 3.7) możesz wybrać źródło, z którego Rozdział 3. YaST 89 Rysunek 3.7. Wybór miejsca, z którego będzie przeprowadzona instalacja skorzystasz przy instalacji. Program instalacyjny utworzy również listę pakietów, które można dodawać do istniejącego systemu SuSE Linux. W większości przypadków chcemy instalować Linuksa lub pakiety dodatkowych pro- gramów bezpośrednio z CD-ROM-u, należy więc wybrać opcję Installation from CD- -ROM (Instalacja z CD-ROM-u). Wybierając z menu opcję Installation from hard drive — partition (Instalacja z innej partycji twardego dysku), mamy możliwość instalowania z dysku twardego, który za- wiera niezbędne pliki źródłowe. Opcja ta jest pomocna, jeśli twój CD-ROM nie jest do- stępny w Linuksie. Wybierając z menu opcję Installation via NFS (Instalacja poprzez NFS) czy Installation from a FTP-server (Instalacja z serwera FTP), można instalować Linuksa na kompute- rze bez dostępu do stacji CD-ROM. Instalacja z CD-ROM-u — jeżeli planujesz instalację przez CD-ROM, musisz wyszczególnić swoją stację CD-ROM. Jeśli nie jesteś pe)wny tego, jakie urządzenie posiadasz, wykorzystaj sterownik ATAPI E)IDE (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Wybieranie stacji CD-ROM 90 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Instalacja przez NFS (rysunek 3.9) — instalacja sieciowa oferuje zaawansowanym użytkownikom Linuksa możliwość łatwego wy)konywania instalacji na wielu komputerach. Jest to szczególnie użyt)eczne, gdy tylko jeden z tych komputerów ma stację CD-ROM, z którego pliki źródłowe będą umieszczone na osiągalnym serwerze NFS. Zanim spróbujemy in)stalacji przez NFS, powinniśmy się zaznajomić z konfiguracją serwera) NFS. Jest także możliwe zastosowanie tej metody instalacji w) notebookach, które mają kartę sieciową PCMCIA. Warto zauważyć, że instal)acja NFS nie jest dostępna tylko dla komputerów niepołączonych prze)z sieć Ethernet. Instalacja ta może być również realizowana na komputerac)h, które „pracują w sieci” przez ich port równoległy. Ta właściwość jest szc)zególnie interesująca dla użytkowników, którzy chcą zainstalować Linuksa na l)aptopach czy notebookach. Jeśli ktoś planuje dokonać takiej inst)alacji, musi oczywiście pamiętać o inicjowaniu wyboru jądra wspomaganego przez PLIP.) Dodatkowo w tym przypadku trzeba dysponować dodatkowym )dostępem, takim jak interfejs PLIP, aby móc prawidłowo skonfigurować por)t równoległy. Jeśli łączysz się bezpośrednio z serwerem NFS poprzez por)t równoległy, wtedy adres wejścia-wyjścia jest taki sam, jak przykładow)o dla serwera NFS. Interfejs PLIP w większości przypadków będzie się nazywał )plip1 (rysunek 3.10). Rysunek 3.9. Wstępne wprowadzanie danych sieciowych dla instalacji NFS Rysunek 3.10. Wtórne ustawienia sieci PLIP Rozdział 3. YaST 91 Instalacja z dostępnego katalogu — dzięki tej opcji możliwe jest instalowanie Linuksa bezpośrednio z dysku twardego. Jest to użyte)czna opcja, gdy nie możemy przeprowadzić instalacji, używając CD-ROM-u, z powodu niedostępności sterowników. Teraz można przepr)owadzić instalację. Aby tego dokonać, w miejscu — pokazanym na nas)tępnym rysunku 3.11— trzeba wprowadzić katalog, w którym są umiesz)czone pliki źródłowe. Powinien to być katalog, gdzie zamontowany jest )CD stosowany przez SuSE. Rysunek 3.11. Wprowadzenie katalogu źródłowego Instalacja z partycji dysku twardego — jeśli twoja stacja CD-ROM nie jest podłączona bezpośrednio, będziesz potrzebował innego źród)ła instalacji. Możesz spokojnie instalować Linuksa ze swojego dysku tw)ardego (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Instalacja z wybranego dysku twardego Instalacja przez FTP (rysunek 3.13) — odbywa się w podobny sposób jak w przypadku instalacji NFS. Zauważmy, że instalacja systemu) SuSE Linux jest możliwa na komputerze, który nie ma wcale CD-ROM-u — przez FTP. Będzie to działać tylko wtedy, gdy poprawnie zostanie pr)zeprowadzona konfiguracja sieci. Wśród możliwych opcji znajdują się nast)ępujące: 92 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Rysunek 3.13. Wstęp do instalowania przez FTP FTP Server [Name/IP] — wskazuje nazwę lub adres IP serwera FTP; Server Directory — pokazuje położenie katalogu ze źródłami; [] Use Proxy? — wybierz ją tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że musisz użyć serwera proxy FTP (zwykle nie jest to kon)ieczna opcja); Proxy [Name/IP] — jest konieczna tylko wtedy, gdy zdecydowaliśmy się użyć serwera proxy; [X] Default FTP Port? — powinna być wybierana jako wartość domyślna; Port [Number] — jej wartość domyślna powinna wynosić 21; [X] Anonymous FTP? — powinieneś wybierać ją zawsze, gdy chcesz uzyskać dostęp do publicznego serwera FTP; Login — w tym przypadku, gdy nie chcesz wybrać anonimowego FTP (opcja wyżej), możesz wpisać nazwę użytkownika oraz w n)astępnym polu hasło: Password — możesz wpisać hasło; Timeout [Seconds] — w tym przypadku 60 jest wartością sugerowaną; Local /tmp directory — pokazuje położenie katalogu dostępnego dla pamięci tymczasowej. Podział dysku twardego Najbardziej krytycznym punktem instalacji nowego systemu operacyjnego jest podział dysku twardego. Uogólniając problem, możemy stwierdzić, że każdy system operacyjny powinien używać przynajmniej jednej partycji. Z Linuksem morliwa jest jeszcze instalacja systemu na iastniejcym systemie plików MS-DOS, lecz powinno si uryć tej opcji tylko do broawse through. Wyniki działania s znacznie gorsze nir w przypadku, gdya instalujemy Linuksa na jego własnej, wydzielonej partycji, a system nie jaest tak stabilny. Dodajmy, re system sprawdzania plików nie jest dostpny dala MS-DOS i Linux nie more ingerować w DOS w chwili uruchamiania. Rozdział 3. YaST 93 Przy systemie Linux będą ogólnie potrzebne przynajmniej dwie partycje — jedna dla plików i programów, a druga dla wymiany danych z pamięci, która jest wykorzystywa- na przez działający system. Można rozważyć utworzenie partycji zbiorowej dla plików i programów. Numer i rozmiar partycji w systemie Linux zależą od użytkownika (od- syłam czytelnika do literatury dotyczącej Linuksa). Przy dodawaniu partycji, które tworzy się pod Linuksem, najpierw powinno się utwo- rzyć partycję swap do zwiększenia rozmiaru pamięci wirtualnej komputera. Jest rów- nież możliwe utworzenie plików wymiany zamiast partycji wymiany. Dla podniesienia wydajności stosuje się takie rozwiązanie, jakkolwiek nie jest to zalecane. System cały czas uzyskuje dostęp do tych plików — musi to robić poprzez system plików. Należy dodać, że systemy z ograniczoną ilością pamięci powinny zawsze używać partycji wy- miany swap. Jeśli masz więcej niż jeden dysk twardy w systemie, możesz wybrać dysk, na którym chciałbyś utworzyć partycje. Gdy tylko wybierzesz dysk, zobaczysz menu, które przed- stawia obecny stan partycji na twoim dysku (rysunek 3.)14). Rysunek 3.14. Partycje w programie YaST (edycja tablicy partycji) Kursor  i  jest używany do poruszania się po liście istniejących partycji. Do zmiany typu systemu plików skojarzonego z partycją, np. dla DOS, etx2, używa się klawisza funkcyjnego F3. Do usunięcia istniejącej partycji stosujemy klawisz funkcyjny F4. Z kolei do utworzenia nowej partycji służy klawisz funkcyjny F5. Gdy tworzymy nową partycję, opłaca się zwrócić szczególną uwagę na to, jaki rozmiar partycji jest zdefinio- wany. Możesz wyszczególnić rozmiar bloku partycji w megabajtach (MB) lub kilobaj- tach (kB). Aby utworzyć partycję wymiany swap, będzie potrzebna zmiana systemu plików, skoja- rzonego z partycją. Gdy tylko jest dostępna partycja, która będzie używana jako swap, użyj klawisza funkcyjnego F3 i wybierz swap z listy dostępnych typów partycji. Powinienel wiedzieć, re Linux nie ma okrellonego typu paratycji do instalacji. Istnieje morliwolć dowolnego wyboru pomidzy partycj główan i logiczn. Partycja logiczna pracuje według ogranicze2 współczesneago sprztu. More to być wstp do przezwycirenia faktu, ir tablica paratycji jest wystarczajco dura tylko dla czterech wejlć. Jelli chciałbyl mieć wicej nair jedn partycj na dysku, bdziesz potrzebować partycji rozszerzonej. aGdy j przygotujesz, bdziesz musiał utworzyć zbiorow partycj logiczn naa tejre partycji rozszerzonej. 94 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Jeśli planujesz instalację wielu wspólnych, nielinuksowych systemów operacyjnych na tym samym dysku, pozostaw miejsce dla nich na początku dysku. Okaże się to później mniej dokuczliwe. Miejsce ustawienia partycji/systemu plików Jeśli chcesz mieć kompletny podział dysku, musisz następnie wyszczególnić, gdzie zo- staną zamontowane partycje w drzewie katalogów Linuksa. Wybierz z menu opcję Set target partitions/file system (Ustawienie partycji/systemu plików). Na rysunku 3.15 można zobaczyć przykładowy podział dysku. Dla każdej partycji in- dywidualnie musisz wybrać, czy (i jak) będzie formatowana oraz w jakim miejscu drzewa katalogów powinna być umieszczona. Rysunek 3.15. Przydzielanie systemu plików Nalery wyszczególnić jedn partycj jako root! T partycaj nalery uznać za niezbdn, poniewar jest to punkt startowy dla wejlcia do strukturay katalogów. Widać tu analogi do funkcji, jak spełnia korze2 w struktaurze drzewiastej. Upewnij si, czy wyznaczyłel Mountpoint jako ‘/’ dla partycaji głównej. Menu na dole ekranu określa różne klawisze funkcyjne, które będą używane do mani- pulowania systemem plików. Możliwe jest jeszcze ustalenie typu systemu plików. Za pomocą klawisza funkcyjnego F3 można wybrać pomiędzy dwoma systemami plików — ext2 i reiserfs: etx2 — second extended-2 filesystem — jest przyjęty od wielu lat) jako standard systemu plików Linuksa; reiserfs — ReiserFS — jest systemem plików dla następnej generacji. Mimo że ten system jest nowy, używa się go dosyć często). Powinieneś przeczytać notatkę na ten temat w pliku /usr/share/doc/packages/reiserfs/README (rysunek 3.16). Dzięki bliskiej współpracy z zespołami HANSREISER i CHRIS HASON — SuSE po- większył stopień bezpieczeństwa systemu plików do zawartości Journaling filesystem (system księgowania plików). Journaling sprawdza się nawet dla dużych serwerowych systemów plików. Rysunek 3.16. Ustalenie systemu plików Rozdział 3. YaST 95 Prosz nie urywać ReiserFS z programami RAID1 i RAID5 Dla sprztu aRAID rozwizanie to nie ma ogranicze2 (chodzi o to, re ograaniczenia urycia ReiserFS pojawiaj si w przypadku rozwiza2 programowych RAID). Partyacja ReiserFS musi mieć co najmniej rozmiar 34 MB. Narzdzia dla ReiserFS znajaduj si w pakiecie reiserws, serii a. Bierce informacje na ten temat morna znalepć pod adresaem http://devlinux.com/projects/reiserfs. Musisz dysponować partycj przydzielon jako root/. Jelli ajur masz partycj DOS/Windows na dysku, moresz takre utworzyć punkty montowaniaa dla nich. Na przykład — moresz utworzyć punkt montowania /dosc na pierawszej partycji DOS oraz punkt montowania /dosd dla drugiej. Upewnij si, czay na pewno utworzyłel jeden (i tylko jeden) unikalny punkt montowania dla kardaej partycji! Nalery zapamitać, re nie powinno si nigdy tworzyć oddzaielnej partycji dla katalogów /etc, /bin, /sbin, /lib oraz /dev. Te katalogi, które zawieraj warne polecenia, biblioteki oraz pliki konfiguracyjne — niezbdne do montaowania reszty plików systemu — musz rezydować na partycji root. Warn wiadomolci dotyczc partycji DOS/Windows jest to,a re mog być one przyłczone do drzewa katalogów jako jeden z trzech typóaw: jako normalna partycja DOS (=msdos) — z wszystkimi zwykłymi ograniczeniami do DOS-owskiego systemu plików, jako FAT-Win95 (=vfat) — z długimi nazwami plików (jak to tylko amorliwe), jako tak zwana partycja UMS DOS, która zezwala na urywaniea długich nazw plików w zwykłej partycji DOS; nie jest to bardzo wyadajne, chyba re potrzebujesz tylko partycji DOS do przechowywaniaa danych — gdy to tylko morliwe, powinienel unikać UMS DOS. Mountpoint (na rysunku 3.15) — klawisz funkcyjny F4 jest używany do wyboru miej- sca położenia (zamontowania), gdzie określona partycja powinna być umieszczona w drzewie katalogów. Expert menu — jest stosowane dla zharmonizowania systemu plików (rys)unek 3.17). Inode Density — jest używane do określenia spodziewanych przeciętnych rozmiarów plików per inode na wyszczególnionej partycji, 96 SuSE Linux 7.2. Czarna księga administratora Rysunek 3.17. Detale dotyczące tworzonego systemu plików Block size — wskazuje rozmiar bloków (zależy od tego czas sprawdza)nia systemu plików), Behavior in case of errors — wywołuje pytanie o to, co się stanie, gdy zostaną znalezione błędy w czasie sprawdzania sys)temu plików (continue — kontynuuje działanie, panic — montuje system )plików tylko do odczytu (ro)). Formatowanie partycji — za pomocą klawisza funkcyjnego F6 możesz wybrać, czy (i w jaki sposób) mają być sformatowane partycje. Na nowych dyskach nie ma koniecz- ności sprawdzania złych sektorów podczas formatowania. Wybierając formatowanie i kontrolę, można zdecydować się na całkowite — trochę dłuższe od zwykłego — for- matowanie partycji. Wskazywanie/czytanie pliku fstab — plik fstab wskazuje Linuksowi, jakie systemy pli- ków należy rozpoznać podczas jego uruchamiania. Jeśli Linux jest już zainstalowany na dysku, możesz nacisnąć klawisz funkcyjny F7, aby przeczytać istniejący plik fstab. Punkt montowania wpisany w plik fstab będzie automatycznie włączany do istniejących partycji (nie-swapowych) na dysku. Zapis w pliku fstab dla innych typów systemów plików (swap, proc, nfs-mount, CD-ROMentries itd.) będzie w kolorze szarym i nie można go zmienić. Konfigurowanie logicznego menadrera wolumenu Informacje na temat LVM (Logical Volume Menager) — Howto znajdują się na stro- nach internetowych (rysunek 3.18): http://linux.msede.com/lvm/ Instalacja do katalogu W programie YaST (rysunek 3.19) można także — z działającym systemem — wyko- nać kompletną instalację do katalogu. Jest to możliwe przy uaktualnianiu innego kom- putera przez NFS, zakładaniu chroot enviroumen lub wykonaniu instalacji Linuksa na drugim dysku działającego systemu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SuSe Linux 7.2. Czarna księga administratora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: