Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 003477 18802032 na godz. na dobę w sumie
Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia - książka
Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3688-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Radosny i bystry osesek

Pierwsze tygodnie po urodzeniu stanowią prawdziwy początek nauki i rozwoju umysłowego Twojego dziecka. Im wcześniej poddasz malucha stymulacji sensorycznej i im szybciej stworzysz mu możliwość rozwoju ruchowego oraz komunikacji werbalnej, tym większa będzie szansa na obudzenie drzemiącego w nim potencjału. Jeśli chcesz wiedzieć, jak najlepiej wspomóc rozwój Twojego dziecka, ta książka pomoże Ci osiągnąć zadziwiające rezultaty.

Autorzy w sposób właściwy tylko dla 'subtelnej rewolucji' przedstawiają przełomowe etapy rozwoju niemowlaka. Nauczysz się przygotowywać odpowiednie warunki, umożliwiające właściwą stymulację mózgu dziecka. Dowiesz się także, jak stworzyć skuteczny i zrównoważony program fizycznego oraz intelektualnego rozwoju noworodka. Najważniejsze jest jednak to, że wspólne realizowanie tego programu zbliży Was do siebie, a powstała więź będzie silna i trwała.

Ta książka jest niezbitym dowodem na to, że niemowlęta mogą rozwijać się intelektualnie. Pokazuje też, jak niezwykły wpływ ma ten wczesny rozwój na późniejsze osiągnięcia w szkole i życiu dorosłym.


Sprawdź również:

Subtelna rewolucja. Czytanie od pierszego roku życia Subtelna rewolucja. Liczenie od pierwszego roku życia

Glenn Doman - ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie Pensylwanii. Od tego momentu prowadził pionierskie badania na temat rozwoju mózgu u dzieci. W 1955 roku założył Instytut Osiągania Ludzkiego Potencjału w Filadelfii. Na początku lat 60. znane na całym świecie prace Instytutu związane z leczeniem dzieci z uszkodzeniami mózgu doprowadziły do przełomowych odkryć w dziedzinie rozwoju zdrowych dzieci. Autor pracował i mieszkał w stu różnych krajach, od najbardziej rozwiniętych po najbardziej prymitywne. W każdym z nich zajmował się badaniami dzieci. Glenn Doman jest również autorem siedmiu książek wydanych w serii 'Subtelna rewolucja'.

Janet Doman - jest dyrektorką Instytutu i córką Glenna. Wychowywała się w Instytucie i aktywnie angażowała w pomoc dzieciom z uszkodzeniami mózgu od najmłodszych lat. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Pensylwanii oddała się uczeniu 'najlepszych rodziców na świecie', pomagając im odkryć ogromny potencjał dzieci i ich własny jako nauczycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Develop And Nurture Your Newborn s Full Potential Tytuł oryginału: How Smart Is Your Baby?: Tłumaczenie: Anna Kanclerz Projekt okładki: Magdalena Stasik ISBN: 978-83-246-3688-4 Copyright © 2006 by Janet Doman. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Reprinted by special arrangement with Square One Publishers, Garden City Park, New York, U.S.A, Copyright © 2006 by Janet Doman. Photography: Alicia Ahumada, Sherman Hines, Jim Kaliss, Kerper Studio, Inc. Artwork: Jim Kaliss Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/subrep Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Podziękowania 7 Słowo wstępne 11 Wstęp 13 1. Co wiedzą matki? 17 2. W poszukiwaniu zdrowia 21 3. Nowy typ dziecka 27 4. Jak funkcjonuje mózg? 33 5. Noworodek 37 6. Uruchom zegar 43 7. Profil rozwojowy dziecka 51 8. Ocena stanu noworodka 59 9. Program sensoryczny dla noworodka 69 10. Program umożliwiający rozwój motoryczny noworodka 77 11. Druga ocena dziecka 95 12. Rozszerzenie programu rozwoju sensorycznego 107 13. Rozszerzenie programu umożliwiającego rozwój motoryczny dziecka 121 14. Program rozwijania sprawności językowej od 0 do 12 miesięcy 129 Book Smart Baby.indb 5 14-03-2012 13:32:44 5 6 Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia 15. Trzecia ocena dziecka: świadome odbieranie wrażeń zmysłowych i celowe reakcje 147 16. Program stymulacji sensorycznej na III etapie rozwoju 157 17. Program dający dziecku szansę rozwoju motorycznego na etapie III 179 18. Czwarta ocena dziecka 193 19. Program stymulacji sensorycznej na etapie IV 205 20. Program dający szansę rozwoju motorycznego na etapie IV 219 21. Co robić, a czego unikać 233 22. Subtelna rewolucja 243 247 Posłowie O naszych dzieciach 251 O Instytucie O a utorach 253 249 Dodatek A Materiały dodatkowe 255 Dodatek B Ponowna ocena kampanii na rzecz układania niemowląt do snu na wznak 259 Dodatek C Akcesoria, które możesz zrobić dla dziecka samodzielnie 269 Book Smart Baby.indb 6 14-03-2012 13:32:44 7 Profil rozwojowy dziecka Profil rozwojowy dziecka opracowany przez Instytut to opis najważniej- szych etapów rozwoju zdrowego dziecka, jakie przechodzi ono od uro- dzenia do ukończenia sześciu lat. Profil przedstawia progresywny rozwój mózgu. Został opracowany na  podstawie wyników wieloletnich badań nad rozwojem dziecka. Doszliśmy do wniosku, że człowiek różni się od innych istot żywych sześcioma umiejętnościami. Posiadanie tych umiejętności, za które odpowiada praca kory mózgo- wej, jest charakterystyczne wyłącznie dla człowieka. Trzy z  nich mają charakter motoryczny i  są  całkowicie uzależnione od kolejnych trzech funkcji o charakterze sensorycznym. Każdy człowiek posiada trzy funkcje motoryczne: 1. Chodzenie i bieganie w sposób naprzemienny (obie nogi poruszają się równocześnie) w pozycji wyprostowanej. 2. Mówienie przy użyciu złożonego języka symbolicznego, powsta- łego i  używanego w  sposób umowny i  zwyczajowy (na  przykład języka angielskiego, chińskiego, hiszpańskiego, japońskiego, wło- skiego itp.). 3. Pisanie — umiejętność zapisywania wymyślonego przez człowieka, symbolicznego języka przy użyciu przeciwstawnego kciuka i palca wskazującego. Te trzy funkcje motoryczne są charakterystyczne dla człowieka i każda z nich jest wynikiem pracy rozwiniętej u człowieka kory mózgowej. Wymienione powyżej trzy umiejętności motoryczne opierają się na wyjątkowych dla człowieka zdolnościach sensorycznych: 1. Zdolności widzenia pozwalającej przeczytać symboliczny, wymy- ślony przez człowieka język. Book Smart Baby.indb 51 14-03-2012 13:32:45 51 52 Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia 2. Zdolności słuchu umożliwiającej zrozumienie tego symbolicznego języka. 3. Zdolności czucia dającej możliwość identyfikowania obiektów je- dynie przez dotyk, bez potwierdzania wrażenia dotykowego przez zmysł wzroku, słuchu, powonienia lub smaku. Każda z wyżej wymienionych zdolności sensorycznych jest charakte- rystyczna jedynie dla człowieka i jest funkcją kory mózgowej. Po przestudiowaniu wczesnego rozwoju zarówno dzieci zdrowych, jak i z uszkodzeniem mózgu doszliśmy do wniosku, iż rozwój każdej z wy- mienionych funkcji przebiega w siedmiu etapach, które obejmują okres od urodzenia dziecka do ukończenia przez nie sześciu lat. Siedem etapów rozwijania się funkcji odpowiada siedmiu stadiom rozwoju mózgu, podczas których kształtują się różne jego części. Dziecko ma te części mózgu od urodzenia, ale dopiero później, w miarę ich dojrze- wania i rozwoju, stają się one funkcjonalne. Pień mózgu i wczesny rozwój obszarów podkorowych. Stadium I Wczesny rozwój pnia mózgu i rdzenia. Stadium II Stadium III Śródmózgowie i obszary podkorowe. Stadium IV Wczesny rozwój kory mózgowej. Początkowy rozwój kory. Stadium V Stadium VI Prymitywny rozwój kory. Stadium VII Zaawansowany rozwój kory. Odkryliśmy, że w przypadku rozwijających się normalnie dzieci osią- ganie kolejnych stadiów rozwoju mózgu pokrywa się w czasie z osiąga- niem kolejnych etapów rozwoju wspomnianych powyżej sześciu funkcji. Siedem ważnych okresów w  życiu dziecka (chociaż u  każdego dziecka mogą mieć nieco inne ramy czasowe) to: Narodziny 2,5 miesiąca 7 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 36 miesięcy 72 miesiące Book Smart Baby.indb 52 14-03-2012 13:32:45 Profil rozwojowy dziecka 53 Skoro fragmenty układanki zaczęły do siebie pasować, mogliśmy stwo- rzyć tabelę przedstawiającą sześć ważnych i charakterystycznych dla czło- wieka funkcji oraz siedem stadiów rozwoju mózgu, w których wykształ- cają się one u zdrowych dzieci (patrz tabela 7.1 na stronie 54). Kiedy już określiliśmy istotne etapy rozwoju, przez które dziecko musi przejść, aby w pełni osiągnąć sprawność motoryczną i sensoryczną, mu- sieliśmy zdefiniować funkcje krytyczne dla ludzkiego wzrostu i rozwoju. Wymagało to bacznej obserwacji setek zdrowych dzieci znajdujących się na wszystkich etapach rozwoju. Te badania trwają od pięćdziesięciu lat do dnia dzisiejszego. Jeżeli o naszym Instytucie będą mówić jeszcze za sto lat, co jest bar- dzo prawdopodobne dzięki opracowanemu przez nas profilowi rozwojo- wemu, będzie to głównie owoc naszej pracy. Profil rozwojowy to opis wzrostu i rozwoju mózgu człowieka trwający od urodzenia do wieku sześciu lat, kiedy mózg dziecka dojrzewa. Jest to  rzeczowy dokument, który ma  być jasny i  czytelny dla każ- dego rodzica, i co najważniejsze — rodzic powinien z łatwością z niego korzystać. Problem ze  stworzeniem profilu rozwojowego nie polegał na  tym, co w nim uwzględnić, ale co z niego wykluczyć. Praktycznie rzecz biorąc, pierwszych sześć lat życia dziecka obfituje w różnego rodzaju wydarzenia. Gesell i jego współpracownicy spędzili wiele lat na katalogowaniu tych wydarzeń. Było to gigantyczne przedsięwzięcie. Przede wszystkim Gesell i  jego zespół udokumentowali wszystko, co dziecko w ciągu tych pięciu niezwykle ważnych lat potrafi robić. Jednak my chcieliśmy dowiedzieć się czegoś znacznie ważniejszego: które z nabywanych przez dziecko w ciągu pierwszych sześciu lat umiejętności są istotne? Krótko mówiąc: które z  rzeczy, jakie dziecko zaczyna robić, są  przy- Za  każdy z  siedmiu etapów rozwoju dziecka odpowiada różne sta- dium rozwoju mózgu. Chociaż wszystkie te części mózgu dziecko posiada w  chwili przyjścia na  świat, stają się one funkcjonalne w  następującym po sobie porządku, od najniższego stadium rozwoju w momencie naro- dzin do najwyższego w wieku sześciu lat. czyną, a które skutkiem? trafiło ich ono wykonywać? Jakie czynności ograniczyłyby normalny rozwój dziecka, gdyby nie po- Book Smart Baby.indb 53 14-03-2012 13:32:45 54 Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia PRofil Rozwojowy Tabela 7.1. Uproszczony profil rozwojowy Vii zaawansowany Rozwój koRy 72 mie­ siąCe C z y T a n i e j ę z y k a R o z u m i e n i e i d e n T y f i k o w a ­ n i e P R z e z d o T y k Vi V PRymiTywny Rozwój koRy 36 mie­ sięCy wCzesny Rozwój koRy 18 mie­ sięCy iV PoCząTkowy Rozwój koRy 12 mie­ sięCy iii ii i Rozwój śRódmózgowia i obszaRów PodkoRowyCh Rozwój Pnia mózgu i wCzesny Rozwój obszaRów PodkoRowyCh wCzesny Rozwój Pnia mózgu i Rdzenia 7 mie­ sięCy 2,5 mie­ siąCa naRo­ dziny s P R a w n o ś ć w z R o k o w a s P R a w n o ś ć s ł u C h o w a s P R a w n o ś ć d o T y k o w a o d R u C h i ź R e n C z n y o d R u C h P R z e s T R a C h u b a b ń s k o d R u C h i i e g o C h o d z e n i e s P R a w n o ś ć R u C h o w a m ó w i e n i e P i s a n i e s P R a w n o ś ć j ę z y k o w a s P R a w n o ś ć m a n u a l n a o d R u C h C h o d z e n a i P ł a C z u o d R u C h o d R u C h C h w y T n y Do uproszczonego profilu rozwojowego musieliśmy dodać: 1. Wykres ludzkiego mózgu z następującymi po sobie stadiami rozwoju. 2. Konkretne funkcje mózgu w każdym z czterdziestu dwóch pól tabeli. 3. Kolory, którymi wyróżniliśmy każde stadium rozwoju mózgu. W ten sposób można prześledzić rozwój dziecka etap po etapie i ko- lumna po kolumnie. Book Smart Baby.indb 54 14-03-2012 13:32:45 Profil rozwojowy dziecka 55 Dzięki profilowi rozwojowemu rodzice mogą upewnić się, że ich dzie- cko jest w ogólnie prawidłowym wieku neurologicznym, i zająć ewentu- alnymi problemami. Tak naprawdę profil określa neurologiczny wiek dziecka z punktu wi- dzenia sześciu sprawności: wzrokowej, słuchowej, dotykowej, ruchowej, językowej i manualnej. Rodzice, oceniając dziecko, w  każdej kolumnie zaznaczają te umie- jętności, które ich pociecha już nabyła, oraz te, których jeszcze sobie nie przyswoiła. Pod koniec badania rodzice rysują linię łączącą wszyst- kie najwyższe etapy rozwoju osiągnięte przez dziecko. Czasem oczekują, że we wszystkich sześciu kolumnach ich dziecko osiągnie ten sam etap rozwoju, ale takie sytuacje są rzadkością. Dzieci z konieczności osiągają wyższy poziom rozwoju w sferze sen- sorycznej niż motorycznej. Dziecko musi otrzymać sporą dawkę bodź- ców sensorycznych, zanim przyjmowane przez nie informacje wywołają u niego reakcję motoryczną. W skrócie — informacja musi najpierw do- trzeć do mózgu, a dopiero potem można oczekiwać reakcji. Dlatego część motoryczna profilu zawsze będzie nieco słabiej rozwinięta niż strona sensoryczna. Możliwa jest sytuacja, w  której dziecko nie osiągnie doskonałości w zdobywaniu poszczególnych sprawności na niższych etapach rozwoju. Może także osiągnąć bardziej zaawansowany etap rozwoju, zanim jego rozwój na wszystkich poprzednich etapach będzie doskonały. Jednak nie osiągnie ono doskonałości na ostatnim etapie rozwoju (VII), jeżeli do- skonale nie opanowało umiejętności zdobytych na wszystkich niższych etapach. Ostatecznie otrzymaliśmy tabelę znaną jako profil rozwojowy opraco- wany przez Instytut Doskonalenia Ludzkich Możliwości (patrz tabela 7.2). Jak już zostało wspomniane w tej książce, w przeszłości istniała teo- ria, zgodnie z którą rozwój dziecka jest z góry przesądzony i nie można na niego wpływać ze względu na dziedziczność genów, więc przebiega we- dług ściśle określonego harmonogramu następujących po sobie etapów. Udowodniliśmy, że teoria ta jest nieprawdziwa. Porządek, w jakim następują kolejne ważne etapy rozwoju (wzroko- wego, słuchowego i dotykowego w części sensorycznej profilu oraz ru- chowego, językowego i manualnego w części motorycznej), jest funkcją rozwoju mózgu, który następuje, w miarę jak coraz „wyższe” części mózgu są używane. Book Smart Baby.indb 55 14-03-2012 13:32:45 56 Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia Wiek, w jakim dziecko nabywa kolejnych umiejętności, jest bardzo zróż- nicowany i zależy od dwóch czynników: 1. Częstotliwości, intensywności i czasu trwania bodźców, które mózg dziecka odbiera z otoczenia. 2. Stanu neurologicznego dziecka. Tabela 7.2. Profil rozwojowy stosowany w Instytucie DOMINUJąCE STADIUM ROZWOJU MóZgU PRZEDZIAł WIEKOWy ROZWOJU W MIESIąCACh SPRAWNOŚć WZROKOWA SPRAWNOŚć SłUChOWA SPRAWNOŚć DOTyKOWA Vii zaawansowany rozwój kory Vi Prymitywny rozwój kory V wczesny rozwój kory iV Początkowy rozwój kory Rozwój śródmózgowia i obszarów podkorowych Rozwój pnia mózgu i wczesny rozwój obszarów podkorowych iii ii i wczesny rozwój pnia mózgu i rdzenia ponadprzeciętny 0 – 0,5 przeciętny powolny 0 – 1 0 – 2 ponadprzeciętny przeciętny powolny ponadprzeciętny przeciętny powolny ponadprzeciętny przeciętny powolny ponadprzeciętny przeciętny powolny ponadprzeciętny przeciętny powolny ponadprzeciętny przeciętny powolny Czytanie z pełnym zrozumieniem Rozumienie słownictwa i poprawnych zdań dotykowa identyfikacja obiektów 36 72 144 Rozumienie na poziomie zaawansowanym Rozumienie na poziomie zaawansowanym Rozumienie na poziomie zaawansowanym 18 36 72 9 18 36 6 12 24 3,5 7 14 1 2,5 5 Rozpoznawanie symboli wizualnych i liter w trak­ cie zbierania doświad­ czeń Rozumienie dwóch tysię­ cy słów i prostych zdań umiejętność odróżnie­ nia cech obiektów przez dotyk Rozumienie na poziomie prymitywnym Rozumienie na poziomie prymitywnym Rozumienie na poziomie prymitywnym Rozróżnianie podob­ nych, ale różnych prostych symboli wizualnych Rozumienie 10 do 25 słów i dwóch dwu­ wierszy odróżnianie dotykiem podobnych, ale różnych obiektów Rozumienie na poziomie wczesnym Rozumienie na poziomie wczesnym Rozumienie na poziomie wczesnym zbieżność widzenia pozwalająca na dostrze­ ganie głębi obrazu Rozumienie dwóch słów uświadomienie sobie przez dotyk trójwymia­ rowości przedmiotów pozornie zlewających się z tłem Rozumienie na poziomie początkowym Rozumienie na poziomie początkowym Rozumienie na poziomie początkowym Rozpoznawanie szczegó­ łu obrazu Rozpoznawanie znacze­ nia dźwięków Rozpoznawanie wrażeń dotykowych Świadome odbieranie wrażeń zmysłowych Świadome odbieranie wrażeń zmysłowych Świadome odbieranie wrażeń zmysłowych dostrzeganie konturów Żywa reakcja na zagraża­ jące życiu dźwięki Percepcja silnych wrażeń czuciowych Percepcja wywołująca żywe reakcje Percepcja wywołująca żywe reakcje odruch źreniczny odruch moro Percepcja wywołująca żywe reakcje odruch babińskiego Odbieranie bodźców na poziomie odruchowym Odbieranie bodźców na poziomie odruchowym Odbieranie bodźców na poziomie odruchowym Book Smart Baby.indb 56 14-03-2012 13:32:45 Profil rozwojowy dziecka 57 Profil rozwojowy przedstawia szczegółowy rozwój każdego dziecka od narodzin do szóstego roku życia, kiedy rozwój neurologiczny w rze- czywistości jest już zakończony. Kiedy opracowywaliśmy ten profil, nie używaliśmy zwyczajowych ter- minów z takich dziedzin, jak medycyna, psychologia czy rozwój dziecka. Tego rodzaju określenia często przedstawiają dającą się zaobserwować PRofil Rozwojowy oPRaCowany PRzez glenna j. domana SPRAWNOŚć RUChOWA SPRAWNOŚć JęZyKOWA SPRAWNOŚć MANUAlNA sprawne posługiwanie się nogą w sposób zgodny z dominującą półkulą mózgu Posługiwanie się pełnym zaso­ bem słownictwa i budowanie poprawnych zdań używanie przy pisaniu ręki zgodnie z dominującą półkulą mózgu Ekspresja na poziomie zaawan- sowanym Chodzenie i bieganie w sposób naprzemienny Ekspresja na poziomie zaawan- sowanym używanie dwóch tysięcy słów i budowanie krótkich zdań Ekspresja na poziomie zaawan- sowanym oburęczność z dominacją jednej ręki Ekspresja na poziomie prymitywnym Chodzenie bez posługiwania się rękami w celu utrzymania rów­ nowagi Ekspresja na poziomie prymitywnym Posługiwanie się słownictwem zło­ żonym z 10 – 25 wyrazów i dwóch dwuwierszy Ekspresja na poziomie prymitywnym używanie przeciwstawnego kciu­ ka w obu rękach równocześnie Ekspresja na poziomie wczesnym Chodzenie z rękami uniesionymi powyżej lub na wysokości linii ramion w celu utrzymania rów­ nowagi Ekspresja na poziomie wczesnym wypowiadanie dwóch słów w spo­ sób spontaniczny i sensowny Ekspresja na poziomie wczesnym używanie przeciwstawnego kciu­ ka w jednej lub drugiej ręce Ekspresja na poziomie początkowym Chodzenie na czworakach i opano­ wanie umiejętności raczkowania wzorcem naprzemiennym Ekspresja na poziomie początkowym wydawanie świadomych dźwię­ ków Ekspresja na poziomie początkowym małpi chwyt Celowe reakcje dziecka Pełzanie w pozycji brzuchem do podłoża, zwieńczone pełza­ niem wzorcem naprzemiennym Celowe reakcje dziecka Płacz jako żywa reakcja na zagro­ żenie życia Celowe reakcje dziecka umiejętność zwolnienia uchwytu w reakcji na bodźce związane z zagrożeniem życia Żywe reakcje dziecka Ruszanie kończynami bez poru­ szania ciałem Żywe reakcje dziecka Płacz przy narodzinach i tuż po nich Żywe reakcje dziecka odruch chwytny Reakcje na poziomie odruchowym Reakcje na poziomie odruchowym Reakcje na poziomie odruchowym Book Smart Baby.indb 57 14-03-2012 13:32:46 58 Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia chronologię zdarzeń, która towarzyszy rozwojowi dziecka, i  chociaż te wy da rzenia mogą być prawdziwe, nie są istotne dla jego rozwoju. W  dodatku wiele tych terminów dla każdego oznacza coś innego. To  zmniejsza ich użyteczność jako niezawodnych narzędzi i  tłumaczy, dlaczego w badaniach różnych obserwatorów pojawiają się zupełnie różne dane dotyczące wieku, w jakim przeciętne dziecko nabywa konkretnych umiejętności. Ponieważ mieliśmy do czynienia z dziećmi znajdującymi się w różnym stanie — od rozwijających się ponadprzeciętnie po dzieci z uszkodzeniem mózgu — musieliśmy opracować profil rozwojowy, który posłużyłby nam za dokładną normę porównawczą. Chociaż rozwój dzieci przebiega w tempie różnym od przedstawionej w profilu normy, musimy go do tych norm i wartości średnich porównywać. Naszym celem jest pomóc każdemu dziecku przejść przez etapy pra- widłowego rozwoju w odpowiedniej kolejności i w jak najkrótszym czasie, jednak tak, aby osiągnęło doskonałą sprawność na etapie wykształcania się wszystkich funkcji. Wykorzystujemy profil rozwojowy Instytutu jako normę prawidło- wego rozwoju. Rozwój każdego dziecka jest z nią porównywany, a następ- nie przygotowujemy odpowiedni program zajęć w domu, aby ten rozwój przyspieszyć. Przedstawione w profilu czterdzieści dwie funkcje to kluczowe czyn- niki w życiu dziecka od chwili jego narodzin do ukończenia sześciu lat. To, jak szybko i jak dobrze opanuje te umiejętności, będzie miało duży wpływ na jego funkcje intelektualne, fizyczne i społeczne w przyszłości. Wykształcenie każdej z  wyżej wymienionych podstawowych funk- cji zależy bezpośrednio od  ilości czasu spędzonego na  ich ćwiczeniu i praktykowaniu. Book Smart Baby.indb 58 14-03-2012 13:32:46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: