Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 004779 18972444 na godz. na dobę w sumie
Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim - książka
Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim - książka
Autor: , , Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2867-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaproszenie na rozmowę to już wielki sukces i jednocześnie ogromna szansa, której nie powinno się zmarnować złym przygotowaniem

Po angielsku? No problem!

'Halo? Czy to pani Anna Nowak (pan Jan Kowalski)? Z przyjemnością informuję, iż pierwszy etap procesu rekrutacji okazał się pomyślny. Chcemy zaprosić panią (pana) na rozmowę kwalifikacyjną. Czwartek, godzina dziewiąta rano w siedzibie naszej firmy, serdecznie zapraszam'. Na Twojej twarzy już pojawia się szeroki uśmiech, już chcesz krzyczeć z radości, gdy na samym końcu rozmowy miła pani po drugiej stronie słuchawki dodaje: 'Aha, rozmowa odbędzie się w języku angielskim', co skutecznie studzi Twój zapał...

Oczywiście znasz język - podczas zagranicznych wakacji bez problemu robisz zakupy i pytasz o drogę; w kinie oglądasz film, tylko czasem zerkając na polskie napisy; ba, spotkawszy obcokrajowca, z przyjemnością rozpoczynasz towarzyską pogawędkę. Jednak rozmowa kwalifikacyjna w obcym języku to coś zupełnie innego niż luźna wymiana myśli. To Twoja szansa na wymarzoną pracę, przepustka do lepszej przyszłości, innymi słowy - najpoważniejszy test ze znajomości języka! Dlatego też musisz się do niego dobrze przygotować./

I zdaj ten test na piątkę - w języku polskim i angielskim!Wacław Kisiel-Dorohinicki - psycholog, absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany trener kadr, licencjonowany doradca zawodowy, specjalizujący się w obszarach rozwoju osobistego, rynku pracy i biznesu. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Równolegle zajmuje się rekrutacją, projektując i przeprowadzając procesy selekcji kandydatów na różne stanowiska. Stały współpracownik wielu firm i instytucji szkoleniowych. Autor książki AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy.

Małgorzata Kisiel-Dorohinicka - absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2005 roku specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu kreowania wizerunku, analizy kolorystycznej oraz zasad etykiety i savoir-vivre w biznesie.

Joanna Nosal-Charowska - absolwentka kierunku turystyka i rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunku public relations i marketing w UK International College na East London University oraz Chartered Institute for Securities and Investment w Londynie. Od wielu lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ma doświadczenie w pracy w branży turystycznej i finansowej (m.in. dla Intercontinental Hotels Group, Corus Hotels Group, Lloyds Bank oraz Bank of New York Mellon). Obecnie pracuje w firmie consultingowej FMConsult jako konsultantka z zakresu prawa finansowego i inwestycji na rynkach finansowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim Autorzy: Wacław Kisiel-Dorohinicki, Małgorzata Kisiel-Dorohinicka, Joanna Nosal-Charowska ISBN: 978-83-246-2867-4 Format: 140 × 208, stron: 144 Zaproszenie na rozmowę to już wielki sukces i jednocześnie ogromna szansa, której nie powinno się zmarnować złym przygotowaniem Po angielsku? No problem! „Halo? Czy to pani Anna Nowak (pan Jan Kowalski)? Z przyjemnością informuję, iż pierwszy etap procesu rekrutacji okazał się pomyślny. Chcemy zaprosić panią (pana) na rozmowę kwalifikacyjną. Czwartek, godzina dziewiąta rano w siedzibie naszej firmy, serdecznie zapraszam”. Na Twojej twarzy już pojawia się szeroki uśmiech, już chcesz krzyczeć z radości, gdy na samym końcu rozmowy miła pani po drugiej stronie słuchawki dodaje: „Aha, rozmowa odbędzie się w języku angielskim”, co skutecznie studzi Twój zapał… Oczywiście znasz język — podczas zagranicznych wakacji bez problemu robisz zakupy i pytasz o drogę; w kinie oglądasz film, tylko czasem zerkając na polskie napisy; ba, spotkawszy obcokrajowca, z przyjemnością rozpoczynasz towarzyską pogawędkę. Jednak rozmowa kwalifikacyjna w obcym języku to coś zupełnie innego niż luźna wymiana myśli. To Twoja szansa na wymarzoną pracę, przepustka do lepszej przyszłości, innymi słowy — najpoważniejszy test ze znajomości języka! Dlatego też musisz się do niego dobrze przygotować. • Dowiedz się, kogo naprawdę szukają • Poznaj firmę, do której aplikujesz • Sprawdź, jakie będą Twoje przyszłe obowiązki • Dobierz właściwą garderobę • Opanuj odpowiednie słownictwo • Przygotuj trafne odpowiedzi na typowe pytania • Naucz się odpowiadać na pytania nietypowe I zdaj ten test na piątkę — w języku polskim i angielskim! IDŹ DO:  Spis treści  Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:  Katalog online  Bestsellery  Nowe książki  Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE:  Zamów informacje o nowościach  Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treści PO ANGIELSKU?... WHY NOT! ............................5 CZĘŚĆ I TAK WYBIERA SIĘ NAJLEPSZYCH ........................9 Cel rekrutacji i selekcji ..................................................................... 9 Opis stanowiska pracy .................................................................... 14 Źródła rekrutacji ............................................................................ 17 Nabór pracowników ....................................................................... 19 Metody selekcji .............................................................................. 20 Rozmowa telefoniczna ................................................................... 22 Testy ............................................................................................... 24 Assessment Center ......................................................................... 28 Rozmowa kwalifikacyjna ................................................................ 29 CZĘŚĆ II WYZWANIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ......... 37 Trzy razy pięć ................................................................................. 37 Informacje o firmie ........................................................................ 39 Informacje o stanowisku ................................................................ 41 Ja a stanowisko ............................................................................... 43 Znaczenie wizerunku ..................................................................... 45 Kontrola własnego stresu ............................................................... 65 Difficult Questions — trudne pytania ........................................... 68 Kim jesteś? Pytania dotyczące Ciebie i Twojego sposobu postrzegania świata ................................................................ 86 Pytania własne ................................................................................ 98 Po rozmowie ................................................................................ 102 Na stanowisku .............................................................................. 104 4 S U C C E S S F U L I N T E R V I E W CZĘŚĆ III WARTO WIEDZIEĆ ......................................105 Dokumenty aplikacyjne — pierwszy krok ku rozmowie kwalifikacyjnej .................... 105 Znajomość języka obcego — Twój paszport językowy ................ 120 Questions from interview — wybrane pytania ............................. 121 Słówka i zwroty angielskie ........................................................... 130 Bibliografia ...........................................141 CZĒĦă III WARTO WIEDZIEă Dokumenty aplikacyjne — pierwszy krok ku rozmowie kwalifikacyjnej Gdy mówimy o dokumentach aplikacyjnych, zawsze mamy na myĂli curriculum vitae i list motywacyjny. Nie oznacza to, ĝe inne doku- menty nie sÈ istotne, jednak to wïaĂnie te dwa tworzÈ peïnÈ aplikacjÚ. RolÈ CV jest w sposób syntetyczny i uporzÈdkowany przedstawiÊ najistotniejsze informacje o kandydacie. List motywacyjny jest nato- miast pismem przewodnim, wskazujÈcym na motywacjÚ i zaintere- sowanie konkretnÈ ofertÈ pracy. Obok CV i listu motywacyjnego pracodawca moĝe poprosiÊ kan- dydata o przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak: refe- rencje, Ăwiadectwa pracy, zaĂwiadczenie/oĂwiadczenie o niekaralno- Ăci, dyplomy i certyfikaty oraz inne wynikajÈce z przepisów czy opisu stanowiska. Zdarza siÚ, ĝe kandydaci, chcÈc zyskaÊ dodatkowe punkty, przesyïajÈ dodatkowe dokumenty jako zaïÈczniki do CV i listu moty- wacyjnego. Niestety, efekt zazwyczaj jest odwrotny do zamierzonego. Warto mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe nawet najlepiej napisany ĝyciorys i list motywacyjny nie zagwarantujÈ pracy. Ich rolÈ jest przecieĝ stworzenie obrazu profesjonalisty w oczach pracodawcy i zacieka- wienie go na tyle, by zaprosiï kandydata na rozmowÚ. Rysunek 3.1 obrazuje sposób podziaïu nadsyïanych aplikacji. 106 S U C C E S S F U L I N T E R V I E W Rysunek 3.1. Sposób podziaïu nadsyïanych aplikacji Curriculum vitae Przygotowanie CV wielu osobom zajmuje dosïownie kilka chwil. KorzystajÈ one ze wzoru ĝyciorysu, który dopasowany jest do kon- kretnego stanowiska pracy. MnogoĂÊ wzorów CV zamieszczonych w internecie sprawia, ĝe korzystanie z nich staïo siÚ wïaĂciwie po- wszechne. W pewnym sensie takie postÚpowanie uspokaja kandy- data — stosuje on przecieĝ wzór przygotowany przez specjalistów. Nie naleĝy jednak bezkrytycznie odtwarzaÊ treĂci opublikowanych wzorców. MogÈ one byÊ tylko i wyïÈcznie wskazówkÈ czy podstawÈ do wïasnych przemyĂleñ na temat przebiegu Ăcieĝki edukacyjno- -zawodowej. Przed przygotowaniem profesjonalnego ĝyciorysu bardzo istotne jest przemyĂlenie strategii, by jak najkorzystniej przedstawiÊ infor- macje o sobie. JeĂli masz bogate doĂwiadczenie zawodowe, zacznij od niego. JeĂli TwojÈ silnÈ stronÈ jest wyksztaïcenie, to moĝe warto odwróciÊ kolejnoĂÊ. Tak naprawdÚ to, co zamieĂcisz w CV, oraz kolejnoĂÊ gïównych punktów zaleĝy od dwóch czynników. Pierwszy to wymagania wobec kandydata i stawiane mu zadania, natomiast drugi — to, co moĝesz zaoferowaÊ pracodawcy: Twoje doĂwiadcze- nie, wiedza, znajomoĂÊ jÚzyków obcych… ZwróÊ uwagÚ na wszystkie istotne szczegóïy. Skoncentruj siÚ zwïaszcza na tych wynikajÈcych z oferty, na którÈ odpowiadasz. W A R T O W I E D Z I E ă 107 CV jest dokumentem, w którym trzeba zawrzeÊ prawdÚ. Umieszcza siÚ w nim jednakĝe tylko wybrane dane, dlatego waĝne jest dostoso- wanie go do stanowiska. JAK SIĒ CZYTA I INTERPRETUJE IJYCIORYSY ZAWODOWE? „ PodstawĎ jest lista kryteriów, których speãnienie decyduje o przejħciu kandydata do nastēpnego etapu rekrutacji. „ Wobec wszystkich kandydatów stosuje siē te same kryteria. „ Sãowne deklaracje kandydata muszĎ byĄ zweryfikowane w oparciu o drugie ıródão informacji. „ Rekruter zwraca uwagē na wyksztaãcenie (w tym przerwy w nauce) i ciĎgãoħĄ zatrudnienia i sprawdza nastēpujĎce informacje: „ czy na podstawie przebiegu nauki i pracy widaĄ celowy rozwój kariery; „ jakie byãy branija i przedmiot dotychczasowego dziaãania na rynku pracy; „ ile trwaãy poszczególne okresy zatrudnienia; „ jak czēsto dochodzião do zmiany pracy; „ jaka jest ranga ukoĝczonej szkoãy; „ jaki jest poziom znajomoħci jēzyka obcego. Na analizÚ ĝyciorysu zawodowego pracodawca poĂwiÚca niewiele czasu. Jest to logiczne, jeĂli wziÈÊ pod uwagÚ, jak ograniczonym cza- sem dysponuje oraz jak wiele aplikacji spïywa w odpowiedzi na zamieszczane oferty pracy. Konieczne jest zatem zachowanie odpo- wiedniej struktury. Standardem staïo siÚ odwracanie chronologii w zamieszczanych wydarzeniach: zaczyna siÚ wiÚc od wydarzeñ aktu- alnych i stopniowo przechodzi do tych bardziej odlegïych w czasie. ¿yciorys ma nie tylko zawieraÊ informacje o kandydacie, ale byÊ jednoczeĂnie czytelny. Postaraj siÚ, aby gotowe CV daÊ komuĂ do przeczytania — zaufana osoba bowiem moĝe daÊ Ci dodatkowe, cenne wskazówki lub wskazaÊ bïÚdy, których Ty nie zauwaĝasz. 108 S U C C E S S F U L I N T E R V I E W Curriculum vitae J A N N O W A K 21.06.1976 ul. Koħciuszki 1 44-100 Gliwice Education 10.1995 – 09.2000 Tischner European University, Krakow, Poland International Public Relations Professional Experience Position: Responsibilities: Position: Responsibilities: Position: Responsibilities: 04.2004 – 06.2011 Barclays Ltd, London, UK Public Relations Marketing Executive contribution and development of integrated marketing plan and its execution, organising and arranging promotional events, monitoring competitors activity, market research and collection and analysis of information used to help determine the demand for products or services, liaising and networking with advertising agencies, suppliers and partner organisations, arranging for the effective distribution of marketing materials, maintaining and updating customer databases 09.2002 – 03.2004 Wydawnictwo Helion, Gliwice, Poland Public Relations Marketing Executive contribution and development of integrated marketing plan and its execution, organising and arranging promotional events, monitoring competitors activity 10.2000 – 07.2002 Y Z Marketing Group, Krakow, Poland Public Relations Marketing Executive contribution and development of integrated marketing plan and its execution, organising and arranging promotional events, monitoring competitors activity Skills/Additional Information: W A R T O W I E D Z I E ă 109 Full Driving Licence (prawo jazdy) ”New Vision of PR Marketing” Conference (2011) ”PR Marketing in UE” Conference (2009) ”Marketing Online” 20h Training (2010) ”Techniques of sales” 16h Training (2009) ”PR Marketing Course” 40h Training (2007) ”Creativity Training” 20h Training (2005) ”Customer Service” 16h Training (2002) Strong computer skills and substantial knowledge of MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Open Office, CorelDRAW and Illustrator Web development and design Good knowledge in ……… Strong attention to details and ability to work under tight deadlines Creativity and communications skills Europass language passport Understanding Speaking Writing Writing C2 Listening Desired proficiency level Reading Communication Expressing C1 Level of self- independence C2 Desired proficiency level C1 Desired proficiency level B2 Level of self- independence Diplomas/courses and certificates Name of diploma/course/certificate Name of issuer/institution Year European level Language experience Description I worked for a well-known international company, where in day-to-day operations, English language was essential to communicate. I spent a year in London to get work experience and to improve my language skills. I have studied English through my primary and secondary school, and also at the University. From To 2007 2010 2003 1990 2004 2000 References John Smith HR Manager Barclays Ltd 0207 823 77 00 Written references supplied upon request Hobby Psychology, sport (handball) 110 S U C C E S S F U L I N T E R V I E W Przedstawiony powyĝej wzór naleĝy traktowaÊ jedynie jako przy- kïad. W zaleĝnoĂci od tego, co kandydat moĝe zaoferowaÊ praco- dawcy, dodatkowo poszerzy swoje CV i stworzy nowe podpunkty, jak na przykïad Training Courses (szkolenia) czy Skills (umiejÚtnoĂci). Przedstawiona kolejnoĂÊ równieĝ nie musi byÊ uznana za coĂ, co powinno byÊ staïe i niezmienne — jednak zmiana ustalonego po- rzÈdku powinna byÊ dziaïaniem Ăwiadomym i przemyĂlanym. Warto jeszcze zwróciÊ uwagÚ na pewien szczegóï, który moĝe zadecydowaÊ o tym, czy CV bÚdzie brane pod uwagÚ, czy nie — to klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Warto pamiÚtaÊ, ĝe na terenie Polski jest to warunek konieczny1. Co ciekawe, ów dopisek nie stanowi wymogu formalnego w caïej Unii Europejskiej; na przykïad w Wielkiej Brytanii tego typu zgoda nie jest wymagana od kandydata. Podczas przygotowywania CV w jÚzyku angielskim trzeba pamiÚtaÊ o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze nie tïumacz nazw firm, w których pracowaïeĂ (dotyczy to zwïaszcza osób, które nie posiadajÈ doĂwiadczenia zawodowego poza granicami kraju). Poprzez tego typu zabiegi znieksztaïcisz przekaz, poniekÈd równieĝ utrudnisz weryfikacjÚ danych zawartych w Twojej aplikacji. Zdarza siÚ oczywiĂcie, ĝe firmy posïugujÈ siÚ dwoma nazwami — polskÈ i angielskÈ — w takiej sytu- acji wybór nazwy angielskiej staje siÚ zrozumiaïy i naturalny. Tïumaczenie stanowisk jest juĝ zdecydowanie bardziej dyskusyjnÈ kwestiÈ. W wielu branĝach bowiem stosuje siÚ angielskÈ termino- logiÚ zamiast polskich odpowiedników; na przykïad Accounts Clerk Manager, Human Resources Manager zamiast ksiÚgowy czy kierownik dziaïu zasobów ludzkich (w tabeli 3.1 znajdziesz tïumaczenia nazw 1 Kaĝde CV przesïane do pracodawcy na terenie Polski powinno byÊ opa- trzone klauzulÈ ,,Wyraĝam zgodÚ na przetwarzanie moich danych osobo- wych dla potrzeb niezbÚdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z UstawÈ z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). . W A R T O W I E D Z I E ă 111 dziaïu zasobów ludzkich (w tabeli 3.1 znajdziesz tïumaczenia nazw niektórych stanowisk). Dlatego decyzjÚ, czy tïumaczyÊ, czy nie, zosta- wiamy Czytelnikowi. Kluczowe natomiast jest wskazanie zakresu obowiÈzków — obowiÈzkowo musisz przetïumaczyÊ to, czym siÚ w danej firmie zajmowaïeĂ. Tabela 3.1. Nazwy wybranych zawodów w jÚzyku angielskim i polskim accounts analyst — analityk finansowy accounts clerk — ksiēgowy accounts supervisor — samodzielny administrator sieci — system administrator ksiēgowy administration director — kierownik ds. administracyjnych administration manager — asystent biura zarzĎdu back office assistant — pracownik zaplecza biurowego cashier — kasjer chief accountant — gãówny ksiēgowy compliance consultant — doradca nadzoru finansowego cost control clerk — kosztorysant customer adviser — doradca klienta customer services clerk — pracownik dziaãu obsãugi klienta direct sales/sales executive — specjalista ds. sprzedaijy finance manager — kierownik finansowy insurance sales executive — specjalista ds. ubezpieczeĝ insurance sales adviser — doradca ds. ubezpieczeĝ internal auditor — audytor wewnētrzny invoice clerk — fakturzysta IT Officer — informatyk junior/senior underwriter — mãodszy/ starszy specjalista ds. ubezpieczeĝ lawyer — prawnik lead business analyst — gãówny analityk biznesowy legal adviser — radca prawny management board office assistent — asystent prezesa (dyrektora) analityk finansowy — accounts analyst asystent biura zarzĎdu — administration manager asystent prezesa (dyrektora) — management board assistant, personal assistant audytor wewnētrzny — internal auditor doradca klienta — customer adviser doradca nadzoru finansowego — compliance consultant doradca ds. ubezpieczeĝ — insurance sales adviser doradca podatkowy — tax consultant dyrektor ds. personalnych — personnel director doradca handlowy — sales director, sales adviser fakturzysta — invoice clerk gãówny analityk biznesowy — lead business analyst gãówny ksiēgowy — chief accountant informatyk — IT officer kasjer — cashier kierownik ds. administracyjnych — administration director kierownik ds. jakoħci — quality assurance manager kierownik ds. zakupów — purchasing manager kierownik dziaãu marketingu — marketing manager kierownik finansowy — finance manager 112 S U C C E S S F U L I N T E R V I E W Tabela 3.1. Nazwy wybranych zawodów w jÚzyku angielskim i polskim — ciÈg dalszy market research supervisor kierownik magazynu — store/ — specjalista ds. badania rynku marketing manager — kierownik dziaãu marketingu office clerk — sekretarka personnel director — dyrektor ds. personalnych product manager — szef produktu programming officer — programista purchasing manager — kierownik ds. zakupów warehouse manager kontroler jakoħci — quality control officer kosztorysant — cost control clerk ksiēgowy — accounts clerk magazynier — storeman brygadzista — shift foreman mãodszy/starszy specjalista ds. ubezpieczeĝ — junior/senior underwriter quality assurance manager — kierownik ds. jakoħci pracownik zaplecza biurowego — back office assistant quality control officer — kontroler jakoħci recruitment supervisor — specjalista ds. rekrutacji regional sales representative — regionalny przedstawiciel handlowy safety AT work officer — specjalista ds. BHP sales adviser — doradca handlowy sales director — dyrektor handlowy secretary — recepcjonista shift foreman — brygadzista store/warehouse manager — kierownik magazynu storeman — magazynier system administrator — administrator sieci tax consultant — doradca podatkowy training supervisor — specjalista ds. szkoleĝ pracownik dziaãu obsãugi klienta — customer services clerk prawnik — lawyer programista — programming officer radca prawny — legal adviser recepcjonista — secretary regionalny przedstawiciel handlowy — regional sales representative samodzielny ksiēgowy — accounts supervisor sekretarka — office clerk specjalista ds. badania rynku — market research supervisor specjalista ds. BHP — health and safety officer specjalista ds. rekrutacji — recruitment supervisor specjalista ds. sprzedaijy — direct sales/sales executive specjalista ds. szkoleĝ — training supervisor specjalista ds. ubezpieczeĝ — insurance sales executive szef produktu — product manager
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: