Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00452 005403 19041317 na godz. na dobę w sumie
Sukces tu i teraz. Osiągniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, niż się spodziewasz - książka
Sukces tu i teraz. Osiągniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, niż się spodziewasz - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2915-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzień, w którym zmieniło się Twoje życie

Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością

Co Cię napędza? Ambicja? Wielkie marzenia i plany? Chcesz realizować swoje cele i pomysły, poczuć osobiste spełnienie i satysfakcję zawodową? Poznaj najbardziej kompleksową ze wszystkich strategii wyznaczania i osiągania celów, jakie kiedykolwiek opisano w książkach.

Twój czas i Twoje życie są bezcenne. Nie musisz poświęcać wielu lat na osiąganie celów, które można urzeczywistnić w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dzięki strategiom proponowanym przez Tracy...ego możesz osiągnąć każdy, choćby nawet najbardziej brawurowy cel, jaki sobie wyznaczysz, i to w nadspodziewanie krótkim czasie. Tempo, w jakim będziesz piął się na szczyt, zadziwi nie tylko Ciebie, ale i wszystkich wokół.Ten inspirujący poradnik jest klasyką gatunku. Dzięki niemu dowiesz się o sobie wielu zaskakujących rzeczy

Przede wszystkim jednak poznasz system realizacji własnych planów, który będzie Ci służyć przez całe życie.

W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu książki znalazły się nowe rozdziały dotyczące finansów, życia rodzinnego i zdrowia - trzech sfer, w których osiąganie celów może przynosić największe korzyści, ale w których najtrudniej się je wyznacza i realizuje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: SUKCES TU I TERAZ. OSIĄGNIESZ WSZYSTKO, CZEGO CHCESZ, SZYBCIEJ, NIŻ SIĘ SPODZIEWASZ Autor: Brian Tracy Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-2915-2 Tytuł oryginału: Goals!: How to Get Everything You Want — Faster Than You Ever Thought Possible Format: A5, stron: 288   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Dzień, w którym zmieniło się Twoje życie • Uwolnij swój potencjał • Stwórz swoją własną przyszłoœć • Dąż twardo do sukcesu i nigdy się nie poddawaj Przejmij kontrolę nad swoją przyszłoœcią Co Cię napędza? Ambicja? Wielkie marzenia i plany? Chcesz realizować swoje cele i pomysły, poczuć osobiste spełnienie i satysfakcję zawodową? Poznaj najbardziej kompleksową ze wszystkich strategii wyznaczania i osiągania celów, jakie kiedykolwiek opisano w książkach. Twój czas i Twoje życie są bezcenne. Nie musisz poœwięcać wielu lat na osiąganie celów, które można urzeczywistnić w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Dzięki strategiom proponowanym przez Tracy’ego możesz osiągnąć każdy, choćby nawet najbardziej brawurowy cel, jaki sobie wyznaczysz, i to w nadspodziewanie krótkim czasie. Tempo, w jakim będziesz piął się na szczyt, zadziwi nie tylko Ciebie, ale i wszystkich wokół. Ten inspirujący poradnik jest klasyką gatunku. Dzięki niemu dowiesz się o sobie wielu zaskakujących rzeczy • poznasz swoje mocne strony, • zyskasz większe poczucie własnej wartoœci, • wzmocnisz pewnoœć siebie, • nauczysz się skutecznie radzić sobie z problemami i przeszkodami, • zaczniesz otaczać się odpowiednimi ludźmi, • zrozumiesz, jak stawiać czoła wyzwaniom. Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Przede wszystkim jednak poznasz system realizacji własnych planów, który będzie Ci służyć przez całe życie. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu książki znalazły się nowe rozdziały dotyczące finansów, życia rodzinnego i zdrowia — trzech sfer, w których osiąganie celów może przynosić największe korzyœci, ale w których najtrudniej się je wyznacza i realizuje. Spis treĂci WPROWADZENIE Sukces to cele Zaczynamy — uwolnij swój potencjaï ROZDZIAŁ 1. Przejmij kontrolÚ nad swoim ĝyciem ROZDZIAŁ 2. Sprecyzuj swoje wartoĂci ROZDZIAŁ 3. Zastanów siÚ nad swoimi przekonaniami ROZDZIAŁ 4. Stwórz swojÈ wïasnÈ przyszïoĂÊ ROZDZIAŁ 5. ROZDZIAŁ 6. Wyznacz swoje prawdziwe cele ROZDZIAŁ 7. Wyznacz swój zasadniczy sens ROZDZIAŁ 8. ROZDZIAŁ 9. Wyznacz sobie cele finansowe i je osiÈgnij ROZDZIAŁ 10. ROZDZIAŁ 11. ROZDZIAŁ 12. ROZDZIAŁ 13. Monitoruj postÚpy ROZDZIAŁ 14. Usuñ przeszkody ROZDZIAŁ 15. Otaczaj siÚ odpowiednimi luděmi ROZDZIAŁ 16. ROZDZIAŁ 17. MÈdrze organizuj swój czas SporzÈdě plan dziaïania Zacznij od poczÈtku Zostañ ekspertem w swojej dziedzinie Popraw swoje ĝycie rodzinne oraz relacje z innymi Pracuj nad swoim zdrowiem 7 11 21 33 43 55 63 77 85 97 109 125 139 151 161 175 185 197 6 SUKCES TU I TERAZ ROZDZIAŁ 18. Weryfikuj swoje cele kaĝdego dnia ROZDZIAŁ 19. Nieustannie wizualizuj swoje cele ROZDZIAŁ 20. Aktywuj swojÈ nadĂwiadomoĂÊ ROZDZIAŁ 21. Nie poddawaj siÚ, dopóki nie osiÈgniesz sukcesu WNIOSKI. Zacznij dziaïaÊ juĝ dziĂ Brian Tracy: Prelegent, autor ksiÈĝek, trener O autorze 211 223 237 247 267 271 273 ROZDZIAŁ 2. Przejmij kontrolÚ nad swoim ĝyciem Co do zasady czïowiek bardzo niewiele zawdziÚcza swojemu urodzeniu — czïowiek jest tym, kim sam siebie uczyni. — ALEXANDER GRAHAM BELL W wieku dwudziestu jeden lat nie miaïem grosza przy duszy. Mieszkaïem w maïym, jednopokojowym mieszkaniu. Byï Ăro- dek zimy, a ja pracowaïem na budowie. Wieczorami nie bardzo mo- gïem wychodziÊ z domu (do miejsc, w których mógïbym siÚ ogrzaÊ), bo na nic nie byïo mnie staÊ, miaïem zatem duĝo czasu na myĂlenie. Pewnego wieczoru siedziaïem przy swoim maïym stole kuchennym i nagle doznaïem olĂnienia, które odmieniïo moje ĝycie. Niespodzie- wanie uĂwiadomiïem sobie, ĝe ksztaït reszty mojego ĝycia zaleĝy tylko i wyïÈcznie ode mnie. Nikt mi nigdy nie pomoĝe i nikt nigdy nie przy- bÚdzie mi na ratunek. Znajdowaïem siÚ tysiÈce kilometrów od rodzinnych stron i dawno juĝ postanowiïem, ĝe tam nie wrócÚ. W tamtej chwili zrozumiaïem, ĝe jeĂli w moim ĝyciu ma siÚ coĂ zmieniÊ, to zmiana ta musi znaleěÊ swój poczÈtek we mnie. Dopóki ja siÚ nie zmieniÚ, nie zmieni siÚ nic innego. Sam jestem odpowiedzialny za swoje ĝycie. Wielkie odkrycie Do dziĂ pamiÚtam tamten moment. To byïo jak pierwszy skok ze spadochronem — jednoczeĂnie przeraĝajÈce i ekscytujÈce. Oto znala- zïem siÚ na krawÚdzi ĝycia… i postanowiïem skoczyÊ. Od tej chwili 22 SUKCES TU I TERAZ wiedziaïem, ĝe to ja kierujÚ swoim ĝyciem. Zrozumiaïem, ĝe jeĂli moja sytuacja ma siÚ zmieniÊ, najpierw muszÚ zmieniÊ siÚ ja. Wszystko zaleĝaïo ode mnie. Póěniej przekonaïem siÚ, ĝe moment przyjÚcia na siebie odpowie- dzialnoĂci za wïasne ĝycie to olbrzymi skok z dzieciñstwa w doro- sïoĂÊ. Wielka szkoda, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi nigdy tego nie robi. Spotkaïem bardzo wiele osób po czterdziestce czy po piÚÊdziesiÈtce, które wciÈĝ narzekajÈ, skarĝÈ siÚ na przykre doĂwiadczenia z przeszïoĂci i zrzucajÈ odpowiedzialnoĂÊ za swoje problemy na innych bÈdě na zewnÚtrzne okolicznoĂci. Wielu ludzi nadal ma pretensje, ĝe jedno z ich rodziców coĂ zrobiïo lub czegoĂ nie zrobiïo — im lub dla nich — trzydzieĂci lub czterdzieĂci lat temu. Tacy ludzie sÈ wiÚěniami przeszïoĂci i nie po- trafiÈ siÚ od niej uwolniÊ. Twój najwiÚkszy wróg NajwiÚkszym wrogiem sukcesu i szczÚĂcia sÈ wszelkiego rodzaju ne- gatywne emocje, które hamujÈ CiÚ, mÚczÈ i odbierajÈ Ci caïÈ radoĂÊ ĝycia. Od zarania dziejów wyrzÈdziïy pojedynczym ludziom i caïym spoïeczeñ- stwom wiÚcej krzywd niĝ wszystkie historyczne plagi razem wziÚte. Jeĝeli chcesz byÊ naprawdÚ szczÚĂliwy i odnosiÊ wielkie sukcesy, jednym z Twoich najwaĝniejszych celów powinno byÊ uwolnienie siÚ od negatywnych emocji. Na szczÚĂcie postulat ten moĝna bez pro- blemu zrealizowaÊ, wystarczy tylko dowiedzieÊ siÚ, jak to zrobiÊ. Negatywne emocje, czyli strach, uĝalanie siÚ nad sobÈ, zawiĂÊ, za- zdroĂÊ, poczucie, ĝe jest siÚ gorszym, czy wreszcie gniew, na ogóï stano- wiÈ skutek oddziaïywania czterech czynników. Kiedy je zidentyfikujesz i wyeliminujesz ze swojego myĂlenia, automatycznie zniknÈ z niego równieĝ wszelkie negatywne emocje, a ich miejsce zajmÈ emocje po- zytywne, takie jak miïoĂÊ, spokój, radoĂÊ czy entuzjazm. Caïe Twoje ĝy- cie zmieni siÚ na lepsze — moĝe siÚ to staÊ w ciÈgu kilku minut, a na- wet kilku sekund. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM 23 Przestañ uzasadniaÊ swoje zachowanie PierwszÈ z czterech podstawowych przyczyn odczuwania negatyw- nych emocji jest uzasadnianie. Moĝesz podtrzymywaÊ negatywne na- stawienie tak dïugo, jak dïugo bÚdziesz w stanie uzasadniÊ takÈ posta- wÚ przed sobÈ i innymi luděmi — jak dïugo bÚdziesz mógï zasïoniÊ siÚ gniewem lub zdenerwowaniem. WïaĂnie dlatego ogarniÚci gnie- wem ludzie nieustannie rozwodzÈ siÚ na temat swoich negatywnych emocji i próbujÈ je tïumaczyÊ. Jeĝeli jednak nie zdoïasz uzasadniÊ swojej negatywnoĂci, nie bÚdziesz mógï odczuwaÊ gniewu. Weěmy na przykïad osobÚ, która ze wzglÚdu na spowolnienie go- spodarcze i spadajÈce przychody firmy traci pracÚ. Takie sytuacje zdarzajÈ siÚ ciÈgle i prÚdzej czy póěniej kaĝdego z nas mogÈ dotknÈÊ. Ofiara takiej sytuacji wĂcieka siÚ jednak na swojego szefa, który tÚ decyzjÚ podjÈï. Zaczyna wtedy uzasadniaÊ swój gniew, wymyĂlajÈc ko- lejne argumenty, z których wynika, ĝe zostaïa niesprawiedliwie zwol- niona. Determinacja moĝe skïoniÊ takÈ osobÚ do wstÈpienia na drogÚ sÈdowÈ lub podjÚcia innego rodzaju próby wyrównania rachunków z firmÈ. Dopóki bÚdzie ona usprawiedliwiaÊ swoje negatywne emocje wobec byïego szefa i firmy, emocje te zachowajÈ kontrolÚ nad jej za- chowaniem i bÚdÈ wypeïniaÊ wiÚkszÈ czÚĂÊ jej ĝycia i myĂli. Kiedy jednak powie sobie: „Cóĝ, zostaïem zwolniony. To siÚ zdarza. Nie moĝna odbieraÊ tego osobiĂcie. Ludzie tracÈ pracÚ na okrÈgïo. Zapewne najlepiej bÚdzie, jak zacznÚ szukaÊ nowej pracy”, negatywne emocje natychmiast zniknÈ. Zwolniony pracownik uspokoi siÚ, za- cznie jasno myĂleÊ i skoncentruje siÚ na swoim celu oraz dziaïaniach, które moĝe podjÈÊ, aby znaleěÊ nowÈ pracÚ. Gdy tylko przestanie tïu- maczyÊ swoje zachowanie, zacznie myĂleÊ bardziej pozytywnie i sku- teczniej dziaïaÊ. Nie racjonalizuj, nie szukaj wymówek DrugÈ przyczynÈ negatywnych emocji jest racjonalizacja — polega ona na próbie znalezienia „spoïecznie akceptowanego uzasadnienia dla zachowania, które w normalnych okolicznoĂciach spoïecznie uwaĝa siÚ za niedopuszczalne”. 24 SUKCES TU I TERAZ Racjonalizujesz, poniewaĝ starasz siÚ coĂ usprawiedliwiÊ lub po- kazaÊ w korzystnym Ăwietle swoje zachowanie, z powodu którego masz wyrzuty sumienia lub które czyni CiÚ nieszczÚĂliwym. Tïumaczysz takie postÚpowanie, znajdujÈc wyjaĂnienie, które wydaje siÚ spójne (choÊ tak naprawdÚ wiesz, ĝe prawdopodobnie sam doprowadziïeĂ do caïej sytu- acji). Nierzadko zdarza siÚ, ĝe tworzysz skomplikowane teorie dowodzÈ- ce sïusznoĂci Twojego postÚpowania i wyjaĂniajÈce, ĝe w rzeczywistoĂci zachowanie to byïo zupeïnie akceptowalne (szczególnie w danych oko- licznoĂciach). Tego rodzaju racjonalizacja podtrzymuje negatywne emocje. Racjonalizacja i uzasadnianie nieodïÈcznie wiÈĝÈ siÚ z konieczno- ĂciÈ zrzucenia winy za dany problem na kogoĂ lub coĂ innego. Stawiasz siÚ w roli ofiary, a drugÈ osobÚ lub organizacjÚ przedstawiasz jako swo- jego oprawcÚ. Wzbij siÚ ponad opinie innych TrzeciÈ przyczynÈ powstawania negatywnych emocji jest nadwraĝli- woĂÊ na to, jak traktujÈ CiÚ inni ludzie. W przypadku niektórych osób fundamentem toĝsamoĂci czïowieka jest to, co mówiÈ im inni, jak z ni- mi rozmawiajÈ, co o nich mówiÈ, a nawet jak na nich patrzÈ. Opinie innych ludzi stanowiÈ dla takich osób jedyne ěródïo poczucia wïasnej wartoĂci. Kiedy opinie te z jakiegoĂ powodu nabierajÈ negatywnego charakteru (lub komuĂ tak siÚ tylko wydaje), „ofiara” natychmiast zaczyna siÚ zïoĂciÊ, ogarnia jÈ poczucie zaĝenowania i wstydu, wpada w kompleksy. Moĝe teĝ popaĂÊ w depresjÚ i rozpacz, a takĝe zaczÈÊ uĝalaÊ siÚ nad sobÈ. W duĝej mierze wyjaĂnia to, dlaczego zdaniem psy- chologów niemal wszystkie nasze dziaïania majÈ na celu pozyskanie szacunku ze strony innych ludzi, a przynajmniej zapobiegniÚcie utra- ceniu tego szacunku. ChcÈc wyzwoliÊ siÚ od nadmiernego przywiÈ- zania do tego, co myĂlÈ o nas inni, trzeba uĂwiadomiÊ sobie, ĝe tak naprawdÚ inni ludzie w ogóle o nas nie myĂlÈ. WiÚkszoĂÊ martwi siÚ sobÈ i drobnostkami z wïasnego ĝycia i na ogóï nie ma zbyt wiele czasu na rozmyĂlanie o innych. Jak to siÚ mówi, „gdybyĂ wiedziaï, jak rzadko myĂlÈ o Tobie inni, poczuïbyĂ siÚ obraĝony”. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM 25 Zdaj sobie sprawÚ, ĝe inni nie ponoszÈ odpowiedzialnoĂci CzwartÈ i najgorszÈ przyczynÈ powstawania negatywnych emocji jest obwinianie. Kiedy podczas moich seminariów rysujÚ „Drzewo nega- tywnych emocji”, jego pieñ opisujÚ wïaĂnie jako skïonnoĂÊ do obwi- niania innych ludzi za nasze problemy. JeĂli uda Ci siÚ ĂciÈÊ pieñ tego drzewa, natychmiast umrÈ wszystkie jego owoce — czyli wszystkie inne negatywne emocje. Moĝna przyrównaÊ to do lampek choinko- wych, które gasnÈ natychmiast po wyjÚciu wtyczki z kontaktu. OdpowiedzialnoĂÊ jako antidotum Antidotum na wszelkiego rodzaju negatywne emocje to wziÈÊ na siebie peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za bieĝÈcÈ sytuacjÚ. Nie da siÚ powiedzieÊ: „Jestem za to odpowiedzialny” i jednoczeĂnie dalej odczuwaÊ gniew. Juĝ samo wziÚcie na siebie odpowiedzialnoĂci powoduje, ĝe wszelkie negatywne emocje, których doĂwiadczasz, po prostu znikajÈ. Odkrycie tego prostego, lecz jakĝe waĝnego faktu: „Jestem za to odpowiedzialny” oraz jego moĝliwoĂci w zakresie natychmiastowej eli- minacji negatywnych emocji staïo siÚ punktem zwrotnym w moim ĝyciu, a takĝe w ĝyciu setek tysiÚcy moich uczniów. Wyobraě to sobie! Moĝesz uwolniÊ siÚ od negatywnych emocji i przejÈÊ kontrolÚ nad swoim ĝyciem dziÚki prostemu stwierdzeniu: „Jestem za to odpowiedzialny”. Powtarzaj to sobie, gdy tylko, z jakiego- kolwiek powodu, zaczynasz odczuwaÊ gniew lub zdenerwowanie. Najpierw musisz uwolniÊ siÚ od wszelkich negatywnych emocji, biorÈc na siebie peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za obecnÈ sytuacjÚ, a dopiero potem moĝesz zaczÈÊ wyznaczaÊ i osiÈgaÊ cele we wszystkich obsza- rach swojego ĝycia. Tylko bÚdÈc wolnym mentalnie i emocjonalnie, moĝesz zaczÈÊ odpowiednio kierowaÊ swojÈ energiÈ i entuzjazmem. Bez caïkowitej akceptacji osobistej odpowiedzialnoĂci za swoje ĝycie nie moĝe byÊ mowy o jakimkolwiek postÚpie. Kiedy jednak weěmiesz juĝ na siebie peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za siebie, nie bÚdzie juĝ ĝadnych ograniczeñ w kwestii, kim moĝesz byÊ oraz co moĝesz robiÊ i mieÊ. 26 SUKCES TU I TERAZ Przestañ obwiniaÊ innych Od tego momentu powinieneĂ przestaÊ obwiniaÊ kogokolwiek za co- kolwiek — dotyczy to przeszïoĂci, teraěniejszoĂci i przyszïoĂci. Jak powiedziaïa Eleanor Roosevelt, „bez twojej zgody nikt nie moĝe spo- wodowaÊ, ĝe poczujesz siÚ gorszy”. Komik Buddy Hackett stwierdziï kiedyĂ: „Nigdy nie chowam do nikogo urazy; ty chowasz do kogoĂ urazÚ, a w tym czasie ten ktoĂ siÚ bawi!”. Postanów sobie, ĝe odtÈd nie bÚdziesz juĝ szukaï wymówek i uspra- wiedliwiaï swojego zachowania. Kiedy popeïnisz bïÈd, powiedz „prze- praszam” i zacznij naprawiaÊ sytuacjÚ. Za kaĝdym razem, gdy kogoĂ obwiniasz lub szukasz wymówek, sam pozbawiasz siÚ mocy. Tracisz siïÚ. DoĂwiadczasz negatywnych emocji i jesteĂ wĂciekïy. Nie zacho- wuj siÚ w ten sposób. Kontroluj swoje emocje Aby zabezpieczyÊ swój umysï przed negatywnymi emocjami, przestañ krytykowaÊ innych ludzi, narzekaÊ na nich lub ich potÚpiaÊ. Za kaĝdym razem, gdy kogoĂ krytykujesz, uskarĝasz siÚ na coĂ, co Ci siÚ nie podoba, lub potÚpiasz kogoĂ za coĂ, co zrobiï lub czego nie zrobiï, wyzwalasz w sobie negatywne emocje, w szczególnoĂci gniew. W rezultacie to Ty cierpisz. Twoja negatywnoĂÊ nie ma przecieĝ ĝadnego wpïywu na drugÈ osobÚ. Odczuwanie gniewu wobec drugiej osoby jest równo- znaczne z przyzwoleniem na to, by to ona — na odlegïoĂÊ — kon- trolowaïa Twoje emocje, a nierzadko równieĝ ogólnÈ jakoĂÊ Twojego ĝycia. To po prostu niemÈdre. W swojej ksiÈĝce zatytuïowanej The Seat of the Soul Gary Zukav stwierdza: „Pozytywne emocje dajÈ moc, a negatywne emocje tÚ moc odbierajÈ”. Pozytywne emocje, czyli szczÚĂcie, ekscytacja, miïoĂÊ i entu- zjazm, pozwalajÈ Ci poczuÊ siÚ silniejszym i bardziej pewnym siebie. Negatywne emocje, takie jak gniew, ból czy poczucie winy, osïabiajÈ CiÚ i wrogo nastawiajÈ do Ăwiata, czyniÈ CiÚ draĝliwym i maïo przy- jemnym dla otoczenia. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM 27 Kiedy weěmiesz peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za siebie, wïasnÈ sytu- acjÚ oraz wszystko, co przypada Ci w udziale, bÚdziesz mógï z duĝÈ pewnoĂciÈ siebie przystÈpiÊ do pracy i rozwiÈzywania wïasnych pro- blemów. Staniesz siÚ „panem swojego losu i kapitanem swojej duszy”. Zaïóĝ, ĝe sam jesteĂ wïasnym szefem Od tej chwili powinieneĂ myĂleÊ o sobie jako o prezesie firmy Ăwiad- czÈcej usïugi samemu sobie. Zachowuj siÚ tak, jakbyĂ byï samoza- trudniony. Masz uwierzyÊ, ĝe w peïni kontrolujesz wszystkie obszary swojego ĝycia osobistego i zawodowego. Przypomnij sobie, ĝe Twoja sytuacja wyglÈda tak, a nie inaczej z powodu tego, co zrobiïeĂ lub czego zaniechaïeĂ. W duĝej mierze sam jesteĂ kowalem swojego losu. Ty wybierasz, Ty decydujesz Moĝna pokusiÊ siÚ o doĂÊ ogólne stwierdzenie, ĝe zarabiasz dziĂ do- kïadnie tyle, ile kiedyĂ postanowiïeĂ — ani mniej, ani wiÚcej. Jeĝeli Twoje bieĝÈce dochody CiÚ nie satysfakcjonujÈ, zadecyduj, ĝe zaczniesz zarabiaÊ wiÚcej. Wyznacz sobie odpowiedni cel, opracuj plan i zacznij go realizowaÊ, abyĂ wreszcie zarabiaï tyle, ile chcesz. JesteĂ szefem swojego ĝycia i swojej kariery zawodowej oraz kowa- lem wïasnego losu, a wiÚc to Ty podejmujesz wszelkie decyzje. Ty jesteĂ szefem i Ty tu rzÈdzisz. Sformuïuj wïasnÈ strategiÚ Prezes firmy jest odpowiedzialny za jej strategiÚ oraz funkcjonowanie, a Ty jesteĂ odpowiedzialny za planowanie strategiczne wïasnego ĝycia osobistego i zawodowego. Opracowanie ogólnej strategii zarzÈdzania — czyli wyznaczanie celów, planowanie, definiowanie wskaěników i osiÈganie odpowiednich wyników — naleĝy do Twoich obowiÈzków. Ponosisz odpowiedzialnoĂÊ za osiÈganie wïaĂciwych rezultatów — za iloĂÊ i jakoĂÊ wykonywanej pracy oraz jej spodziewane efekty. Jako prezes odpowiadasz równieĝ za strategiÚ marketingowÈ. Musisz opracowaÊ plan autopromocji i rozwoju, zbudowaÊ wïasny wizerunek 28 SUKCES TU I TERAZ i opakowaÊ siÚ na tyle atrakcyjnie, by z powodzeniem sprzedaÊ siÚ na wysoce konkurencyjnym rynku za najwyĝszÈ moĝliwÈ cenÚ. JesteĂ równieĝ odpowiedzialny za strategiÚ finansowÈ. Musisz dokïadnie okreĂliÊ, jakÈ czÚĂÊ swoich usïug chcesz sprzedawaÊ, jak szybko majÈ rosnÈÊ Twoje roczne dochody, ile chcesz oszczÚdzaÊ i inwe- stowaÊ, wreszcie — ile chcesz mieÊ pieniÚdzy w dniu przejĂcia na eme- ryturÚ. To wszystko zaleĝy wyïÈcznie od Ciebie. W zakres Twoich obowiÈzków wchodzi równieĝ strategia budo- wania relacji z innymi, w tym z luděmi, z którymi spotykasz siÚ czÚsto w ĝyciu rodzinnym i zawodowym. Zawsze polecam moim uczniom, by ostroĝnie dobierali sobie szefów. Wybór konkretnego szefa ma ol- brzymi wpïyw na to, ile bÚdziesz zarabiaï, jak szybkie postÚpy bÚdziesz robiï i czy bÚdziesz szczÚĂliwy w swojej pracy. Ten wybór równieĝ naleĝy do Twoich obowiÈzków. Nie powinieneĂ pozwoliÊ na to, by kto- kolwiek dokonaï go za Ciebie. Dokonuj nowych wyborów, podejmuj nowe decyzje Dokïadnie takie samo znaczenie ma wybór ĝyciowego partnera oraz przyjacióï. Ma on taki sam — lub nawet wiÚkszy — wpïyw na Twoje sukcesy i Twoje szczÚĂcie jak na wszystkie inne decyzje, które po- dejmujesz. JeĂli któraĂ z dotychczasowych decyzji CiÚ nie uszczÚĂli- wia, tylko od Ciebie zaleĝy, czy zmienisz swoje postÚpowanie i doko- nasz nowych wyborów. Skoro jesteĂ prezesem, sprawujesz równieĝ peïnÈ kontrolÚ nad swoim osobistym dziaïem badañ i rozwoju, nad szkoleniem samego siebie oraz nieustannym rozwijaniem wïasnych umiejÚtnoĂci i posze- rzaniem wiedzy. Sam musisz rozpoznaÊ wïasne uzdolnienia, kwalifi- kacje i kluczowe kompetencje, których bÚdziesz potrzebowaï, aby móc zarabiaÊ w nadchodzÈcych miesiÈcach i latach. NastÚpnie musisz sam zainwestowaÊ czas i pieniÈdze w nabycie wszystkich tych umiejÚtno- Ăci. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Przykra prawda jest taka, ĝe nikt nie przejmuje siÚ TobÈ bardziej niĝ Ty sam. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM 29 Zostañ „spóïkÈ o potencjale wzrostu” Rozwiñmy nieco tÚ metaforÚ: wyobraě sobie, ĝe jesteĂ spóïkÈ, której akcje sÈ notowane na gieïdzie. Czy inni mogÈ w te akcje inwestowaÊ i mieÊ pewnoĂÊ, ĝe w kolejnych miesiÈcach i latach bÚdÈ zyskiwaÊ na wartoĂci, a firma bÚdzie zwiÚkszaÊ rentownoĂÊ? Czy jesteĂ „spóïkÈ o potencjale wzrostu”, czy teĝ wartoĂÊ rynkowa Twoich akcji ustabi- lizowaïa siÚ? Zaïóĝmy, ĝe postanowiïeĂ, iĝ bÚdziesz „spóïkÈ o potencjale wzrostu”. JakÈ strategiÚ zamierzasz realizowaÊ, aby rok po roku osiÈgaÊ wzrost dochodów na poziomie 25 – 30 procent? JesteĂ prezesem wïasnego ĝycia, a w ĝyciu rodzinnym peïnisz funkcjÚ maïĝonka i rodzica — waĝ- nym dla Ciebie osobom jesteĂ winien to, aby siÚ nieustannie rozwijaÊ, ciÈgle zyskiwaÊ na wartoĂci, wiÚcej zarabiaÊ i osiÈgaÊ coraz wyĝszÈ rentownoĂÊ. OkreĂl swoje poczucie umiejscowienia kontroli W literaturze psychologicznej duĝy nacisk kïadzie siÚ na teoriÚ poczucia umiejscowienia kontroli. Po ponad piÚÊdziesiÚciu latach badañ psycho- logowie ustalili, ĝe poczucie umiejscowienia kontroli decyduje o tym, czy jesteĂ w ĝyciu szczÚĂliwy, czy nieszczÚĂliwy. Juĝ wyjaĂniam dlaczego. Ludzie o wewnÚtrznym poczuciu kontroli sÈ przekonani, ĝe sami kierujÈ wïasnym ĝyciem i majÈ nad nim peïnÈ kontrolÚ. CzujÈ siÚ silni, pewni siebie i mocni. SÈ zasadniczo optymistyczni i pozytywnie na- stawieni do ĝycia. Nie majÈ problemów sami ze sobÈ, majÈ za to po- czucie sprawowania kontroli nad wïasnym losem. Z drugiej strony mamy ludzi o zewnÚtrznym poczuciu kontroli, którzy czujÈ siÚ kontrolowani przez szefa, koniecznoĂÊ pïacenia rachunków, fakt pozostawania w zwiÈzku maïĝeñskim, problemy z dzieciñstwa czy wïasnÈ bieĝÈcÈ sytuacjÚ. WïaĂciwie majÈ poczucie braku kontroli i w rezultacie czujÈ siÚ sïabi i przeraĝeni, sÈ ěli oraz negatywnie i wrogo nastawieni do Ăwiata, wreszcie — czujÈ siÚ bezsilni. Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe miÚdzy iloĂciÈ odpowiedzialnoĂci, którÈ na siebie bierzesz, a poczuciem kontroli wystÚpuje bezpoĂrednia 30 SUKCES TU I TERAZ zaleĝnoĂÊ. Im czÚĂciej stwierdzasz: „Jestem za to odpowiedzialny”, tym bardziej wewnÚtrznego charakteru nabiera Twoje poczucie kontroli, tym stajesz siÚ silniejszy i bardziej pewny siebie. Zïoty trójkÈt BezpoĂrednia zaleĝnoĂÊ wystÚpuje równieĝ miÚdzy odpowiedzialnoĂciÈ a szczÚĂciem. W im wiÚkszym stopniu bierzesz na siebie odpowiedzial- noĂÊ, tym bardziej jesteĂ szczÚĂliwy. Wydaje siÚ zatem, ĝe wszystkie trzy elementy — odpowiedzialnoĂÊ, poczucie kontroli i szczÚĂcie — znakomicie do siebie pasujÈ. Im wiÚkszÈ przyjmujesz odpowiedzialnoĂÊ, tym bardziej wewnÚtrz- ne staje siÚ Twoje poczucie kontroli. Im silniejsze masz poczucie, ĝe kontrolujesz swoje ĝycie, tym jesteĂ szczÚĂliwszy. DziÚki optymi- stycznemu nastawieniu i poczuciu, ĝe sprawujesz kontrolÚ nad swoim ĝyciem, bÚdziesz mógï wyznaczaÊ sobie bardziej ambitne cele. BÚdziesz równieĝ odczuwaï wiÚkszÈ motywacjÚ i determinacjÚ do ich osiÈga- nia. Zyskasz poczucie, ĝe sam jesteĂ panem swojego losu i ĝe moĝesz zrobiÊ ze swoim ĝyciem wszystko, co tylko zechcesz. Wszystko w Twoich rÚkach W ramach pierwszego kroku na drodze do wyznaczania celów musisz uĂwiadomiÊ sobie, ĝe drzemie w Tobie praktycznie nieograniczony potencjaï — moĝesz byÊ, kim chcesz, a takĝe robiÊ i mieÊ wszystko, czego tylko zapragniesz. Musisz po prostu chcieÊ tego wystarczajÈco mocno i wystarczajÈco ciÚĝko pracowaÊ, by to osiÈgnÈÊ. Drugi krok polega na tym, byĂ wziÈï na siebie peïnÈ odpowiedzial- noĂÊ za swoje ĝycie oraz za wszystko, co siÚ z TobÈ dzieje. Koniec z wy- mówkami i obwinianiem innych. Utrwal sobie te dwie myĂli — ĝe drzemie w Tobie nieograniczony potencjaï i ĝe ponosisz caïkowitÈ odpowiedzialnoĂÊ za swoje ĝycie — a bÚdziesz gotowy do wykonania kolejnego kroku, czyli okreĂlenia swojej przyszïoĂci finansowej. PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM ŻYCIEM 31 Przejmij kontrolę nad swoim życiem 1. Zidentyfikuj swój najwiÚkszy problem lub ěródïo negatywnych emocji w Twoim ĝyciu. Dlaczego ponosisz odpowiedzialnoĂÊ za tÚ sytuacjÚ? 2. PomyĂl, ĝe jesteĂ prezesem wïasnej firmy. Czy zachowywaïbyĂ siÚ inaczej, gdybyĂ posiadaï 100 procent akcji firmy, w której pracujesz? 3. Podejmij postanowienie, ĝe od dziĂ przestajesz winiÊ kogokolwiek za cokolwiek i bierzesz peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za wszystkie ob- szary swojego ĝycia. Jakie dziaïania powinieneĂ podjÈÊ, skoro teraz to Ty tu decydujesz? 4. Przestañ szukaÊ wymówek i zacznij robiÊ postÚpy. Wyobraě sobie, ĝe Twoje ulubione wymówki nie znajdujÈ uzasadnienia w faktach i podejmij odpowiednie dziaïania. 5. Zrozum, ĝe jesteĂ gïównÈ siïÈ sprawczÈ w swoim ĝyciu. Znajdu- jesz siÚ teraz w takiej, a nie innej sytuacji w wyniku podjÚtych wczeĂniej decyzji i dokonanych kiedyĂ wyborów. Co powinieneĂ w zwiÈzku z tym zmieniÊ? 6. Podejmij postanowienie, ĝe przebaczysz dzisiaj wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek wyrzÈdzili Ci krzywdÚ. Zapomnij o tym. WiÚcej o tym nie mów. Zajmij siÚ intensywnie czymĂ, co jest dla Ciebie waĝne, a nie bÚdziesz miaï juĝ czasu, by dalej myĂleÊ negatywnie. 7. Wskaĝ jedno konkretne dziaïanie, które podejmiesz bezzwïocznie, aby przejÈÊ peïnÈ kontrolÚ nad wszystkimi obszarami swojego ĝycia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sukces tu i teraz. Osiągniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, niż się spodziewasz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: