Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 007796 10476817 na godz. na dobę w sumie
Superpamięć. Trening z Kevinem Trudeau - książka
Superpamięć. Trening z Kevinem Trudeau - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1381-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Lecytyna w 28 rozdziałach

Każda sekunda życia jest warta kilku milionów lat pamięci
Dorota Terakowska

Podobnie jak ciało - mięśnie, kondycja i wydolność - Twoja pamięć także powinna być poddawana treningom. Z biegiem lat, ze względu na częsty stres oraz zaniedbywanie lub zupełny brak ćwiczeń umysłu, zaczynasz zauważać, że przywoływanie wspomnień nie przychodzi Ci już tak łatwo. A może już masz trudności z zapamiętaniem dłuższego fragmentu tekstu, który musisz wygłosić na zebraniu lub w szkole? Albo umykają Ci sprawy, które miałeś załatwić, lub nazwiska poznanych niedawno osób? Nie trać ducha i uwierz, że Twoja pamięć ma wielki potencjał. W dodatku do jego uwolnienia nie potrzebujesz przyswajania nowych informacji. Wystarczy, że wykorzystasz odpowiednio wiedzę, którą już posiadasz.

Program rozwoju Superpamięci jest najczęściej stosowanym programem samodoskonalenia na świecie. W przeciwieństwie do innych systemów, opierających się na żmudnych skojarzeniach słownych, Superpamięć proponuje prostsze ćwiczenia z obrazami, a żadna lekcja nie trwa dłużej niż 30 minut. Wkrótce, nawet nieświadomie, zaczniesz kategoryzować rzeczy, które widzisz, słyszysz i których doświadczasz, aby następnie poukładać je w określonym porządku - tak, by w przyszłości były łatwo dostępne.

Dołóż RAM do swojego umysłu
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl SuperpamiŒ(cid:230). Trening z Kevinem Trudeau Autor: Kevin Trudeau ISBN: 978-83-246-1381-6 Tytu‡ orygina‡u: Kevin Trudeau’s Mega Memory Format: 170x230, stron: 368 Lecytyna w 28 rozdzia‡ach (cid:149) ZapamiŒtuj w mig nawet d‡ugie ci„gi liczb i skomplikowane nazwy (cid:149) Korzystaj z mentalnych szuflad i zawsze utrzymuj w nich porz„dek (cid:149) Stosuj ‡aæcuchy skojarzeæ i maluj obrazy rzeczywisto(cid:156)ci (cid:149) Ciesz siŒ z doskona‡ej pamiŒci d‡ugotrwa‡e Ka¿da sekunda ¿ycia jest warta kilku milion(cid:243)w lat pamiŒci Dorota Terakowska Podobnie jak cia‡o - miŒ(cid:156)nie, kondycja i wydolno(cid:156)(cid:230) (cid:150) Twoja pamiŒ(cid:230) tak¿e powinna by(cid:230) poddawana treningom. Z biegiem lat, ze wzglŒdu na czŒsty stres oraz zaniedbywanie lub zupe‡ny brak (cid:230)wiczeæ umys‡u, zaczynasz zauwa¿a(cid:230), ¿e przywo‡ywanie wspomnieæ nie przychodzi Ci ju¿ tak ‡atwo. A mo¿e ju¿ masz trudno(cid:156)ci z zapamiŒtaniem d‡u¿szego fragmentu tekstu, kt(cid:243)ry musisz wyg‡osi(cid:230) na zebraniu lub w szkole? Albo umykaj„ Ci sprawy, kt(cid:243)re mia‡e(cid:156) za‡atwi(cid:230), lub nazwiska poznanych niedawno os(cid:243)b? Nie tra(cid:230) ducha i uwierz, ¿e Twoja pamiŒ(cid:230) ma wielki potencja‡. W dodatku do jego uwolnienia nie potrzebujesz przyswajania nowych informacji. Wystarczy, ¿e wykorzystasz odpowiednio wiedzŒ, kt(cid:243)r„ ju¿ posiadasz. Program rozwoju SuperpamiŒci jest najczŒ(cid:156)ciej stosowanym programem samodoskonalenia na (cid:156)wiecie. W przeciwieæstwie do innych system(cid:243)w, opieraj„cych siŒ na ¿mudnych skojarzeniach s‡ownych, SuperpamiŒ(cid:230) proponuje prostsze (cid:230)wiczenia z obrazami, a ¿adna lekcja nie trwa d‡u¿ej ni¿ 30 minut. Wkr(cid:243)tce, nawet nie(cid:156)wiadomie, zaczniesz kategoryzowa(cid:230) rzeczy, kt(cid:243)re widzisz, s‡yszysz i kt(cid:243)rych do(cid:156)wiadczasz, aby nastŒpnie pouk‡ada(cid:230) je w okre(cid:156)lonym porz„dku (cid:150) tak, by w przysz‡o(cid:156)ci by‡y ‡atwo dostŒpne. Do‡(cid:243)¿ RAM do swojego umys‡u (cid:149) ZapamiŒtuj imiona i nazwiska, numery telefon(cid:243)w, adresy, dane finansowe. (cid:149) Z ‡atwo(cid:156)ci„ ucz siŒ przem(cid:243)wieæ i przyswajaj du¿e partie materia‡u. (cid:149) Rozwijaj zdolno(cid:156)(cid:230) do koncentracji i pracuj na skojarzeniach. (cid:149) Natychmiast przypominaj sobie po¿„dane informacje. (cid:149) Dowiedz siŒ, jaki wp‡yw na Twoj„ pamiŒ(cid:230) maj„ stres i odpowiednie od¿ywianie. Spis treĂci 1. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? .................................................................................... 7 CzÚĂÊ I SuperpamiÚÊ ........................................................................................... 19 2. Skojarzenia podstawowe ...................................................................................... 21 3. Tworzenie ïañcuchów. PotÚga ĝywych obrazów .................................................. 35 4. Tworzenie list wieszaków: mentalne szuflady ..................................................... 47 5. Korzystanie z list wieszaków ................................................................................ 59 6. Gramy w KoncentracjÚ ......................................................................................... 71 7. Wieszaki i Lista Drzewa ....................................................................................... 79 8. Jak organizm wpïywa na TwojÈ pamiÚÊ ............................................................... 91 9. Wieszaki i Lista Domu ....................................................................................... 107 10. ZapamiÚtywanie osób — czÚĂÊ I .............................................................................. 113 11. ZapamiÚtywanie osób — czÚĂÊ II ............................................................................... 121 12. ZapamiÚtywanie osób — czÚĂÊ III .............................................................................. 133 13. Podstawowe praktyczne zastosowania technik SuperpamiÚci ........................... 147 14. Czytanie i SuperpamiÚÊ ..................................................................................... 165 15. Sïownictwo, ortografia i SuperpamiÚÊ ............................................................... 175 16. Liczby i SuperpamiÚÊ ......................................................................................... 181 6 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau CzÚĂÊ II SuperpamiÚÊ — poziom zaawansowany ..................................... 187 17. SuperpamiÚÊ — poziom zaawansowany: podsumowanie czÚĂci I oraz wprowadzenie do czÚĂci II ..................................... 189 18. Fonetyka Listy Ciaïa ........................................................................................... 199 19. Sïowa obrazy 1 – 25 ........................................................................................... 207 20. Sïowa obrazy 25 – 50 ......................................................................................... 225 21. Sïowa obrazy 51 – 75 ......................................................................................... 241 22. Sïowa obrazy 76 – 100 ....................................................................................... 253 23. Rozwijanie umiejÚtnoĂci zapamiÚtywania osób ................................................. 265 24. ZapamiÚtywanie dïugich ciÈgów cyfr ................................................................. 277 25. ZapamiÚtywanie kart do gry .............................................................................. 295 26. ZapamiÚtywanie na co dzieñ: od urodzin po kolejnych prezydentów ............... 313 27. Wykorzystanie akronimów i zapamiÚtywanie tekstów ....................................... 327 28. Pokonywanie zïych nawyków i odtwarzanie „zapomnianych” wspomnieñ ....... 335 Obrazkowy sïownik imion ................................................................................. 349 Skorowidz .......................................................................................................... 359 Rozdziaï 1. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? Nasz Ăwiat nie jest nam dany: tworzymy go poprzez bezustanne doĂwiadczanie, kategoryzacjÚ, pamiÚÊ, ïÈczenie nowych elementów1. — Oliver Sacks, Antropolog na Marsie le mógïbyĂ poĂwiÚciÊ — Drogi Czytelniku — by wiÚcej zarabiaÊ, zwiÚkszyÊ swojÈ sprawnoĂÊ umysïowÈ i robiÊ dobre wraĝenie na kaĝdym, kogo spotykasz na swojej drodze? To, i nie tylko to, jest moĝliwe, jeĂli moĝesz korzystaÊ z potÚgi I SuperpamiÚci. Wyobraě sobie, ĝe na jakimĂ spotkaniu poznajesz piÚÊdziesiÚciu ludzi, a kilka godzin póěniej potrafisz poĝegnaÊ kaĝdego z nich po imieniu i nazwisku. Co wiÚ- cej — potrafisz takĝe wygïaszaÊ przemówienia, nie korzystajÈc z ĝadnych notatek, pamiÚtasz o wszystkich waĝnych spotkaniach, sprawach do zaïatwienia, podczas wycieczki samochodowej masz w gïowie caïy plan trasy, pamiÚtasz numery te- lefonów, wykorzystujesz swojÈ ĂwietnÈ pamiÚÊ podczas gry w karty, cytujesz caïe wersety z Biblii, przywoïujesz fragmenty sztuki, deklamujesz z pamiÚci wiersze, pamiÚtasz daty waĝnych wydarzeñ historycznych, dïugie liczby i róĝne inne dane. Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ studentem i potrafisz w dowolnej chwili przywoïaÊ z pamiÚ- ci wszystkie informacje, pozwalajÈce Ci osiÈgnÈÊ doskonaïy wynik na egzaminie. Na dodatek uczysz siÚ trzy razy szybciej niĝ pozostali studenci. Wspaniaïa pamiÚÊ z caïÈ pewnoĂciÈ zwiÚkszy TwojÈ wiarÚ we wïasne umiejÚtnoĂci. 1 Oliver Sacks, Antropolog na Marsie, Zysk i S-ka, Poznañ 1999, przekïad Piotr Amsterdamski, Barbara Lindenberg, Beata Maciejewska — przyp. tïum. 8 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau To wszystko moĝesz osiÈgnÈÊ dziÚki SuperpamiÚci. Czy brzmi to jak kolejny slogan? Moĝesz byÊ pewien, ĝe to nie ĝaden chwyt reklamowy. Idealnej pamiÚci — lepszej niĝ fotograficzna — nie musisz kupowaÊ. Masz jÈ do swojej dyspozycji, a wielki potencjaï znajdujÈcy siÚ w zasiÚgu rÚki tylko czeka na wykorzystanie. Techniki zaprezentowane w ksiÈĝce SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau sïuĝÈ wïaĂnie do tego — pozwolÈ Ci wykorzystaÊ naturalnÈ umiejÚtnoĂÊ przypominania sobie informacji, które usïyszaïeĂ, obrazów, które widziaïeĂ, a nawet spraw, o których myĂlaïeĂ tylko przez chwilÚ i o których zapomniaïeĂ, lub tylko wydawaïo Ci siÚ, ĝe zapomniaïeĂ. Jedynym problemem jest to, ĝe nie zdawaïeĂ sobie wczeĂniej sprawy, iĝ jesteĂ w posiadaniu tak wspaniaïej pamiÚci, której moĝliwoĂci moĝna przyrównaÊ do potÚĝnego superkomputera. DwadzieĂcia osiem lekcji opisanych w tej ksiÈĝce pozwoli Ci wykorzystaÊ tÚ moc. NauczÚ CiÚ, jak organizowaÊ i przetwarzaÊ nowe informacje. Dowiesz siÚ, w jaki sposób naleĝy kategoryzowaÊ elementy rzeczywistoĂci, które widzisz, sïyszysz i któ- rych doĂwiadczasz, a nastÚpnie ukïadaÊ je w okreĂlonym porzÈdku, tak by w przy- szïoĂci byïy ïatwo dostÚpne. Sïowem kluczowym jest tutaj „porzÈdek” — kamieñ wÚgielny programu rozwoju SuperpamiÚci. Twój mózg jest niczym szafa z mnó- stwem szuflad. Im wiÚcej notatek, listów, raportów i innych dokumentów upo- rzÈdkujesz przez umieszczenie ich w okreĂlonych katalogach (szufladach), tym bardziej zorganizowana bÚdzie Twoja praca, a dane bÚdzie ïatwiej odszukaÊ wtedy, gdy okaĝÈ siÚ potrzebne. Porównanie pamiÚci do szafy jest proste, przekonujÈce i bardzo trafne. MuszÚ siÚ przyznaÊ, ĝe ja takĝe — podobnie jak wielu uczniów w wieku szkol- nym — miaïem pewne kïopoty z przyswajaniem informacji, a szczególnie z ich zapamiÚtywaniem. W szkole Ăredniej moja sytuacja staïa siÚ jeszcze powaĝniejsza. Kilku nauczycieli zasugerowaïo bowiem, ĝe moje problemy z naukÈ nie wynikajÈ z lenistwa, lecz mogÈ mieÊ o wiele gïÚbsze ěródïo. ZaczÈïem wiÚc poszerzaÊ swojÈ wiedzÚ na temat pamiÚci i pracy mózgu czïowieka. Zrozumiaïem, ĝe mojÈ sïabo- ĂciÈ byïa jedynie niewystarczajÈco wytrenowana pamiÚÊ. NauczÚ CiÚ, jak naleĝy ÊwiczyÊ pamiÚÊ, omawiajÈc sposoby „magazynowania” informacji. Nie bÚdziemy marnowaÊ za duĝo czasu na wykïady z teorii procesów mózgowych i pracy pamiÚci. Szkolenie bÚdzie przebiegaÊ stopniowo. Wraz z za- poznawaniem siÚ z kolejnymi rozdziaïami tej ksiÈĝki bÚdÈ rosnÈÊ Twoje moĝliwoĂci, gdyĝ program rozwoju SuperpamiÚci bÚdziesz poznawaï na bieĝÈco w trakcie lektury. Nauka wïaĂciwego wykorzystania potencjaïu drzemiÈcego w Twojej pamiÚci przy- Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? 9 pomina naukÚ jazdy na rowerze, biegania lub pïywania — trzeba wziÈÊ aktywny udziaï w Êwiczeniach, by osiÈgnÈÊ najlepsze efekty. Równie waĝne jest jednak przy- gotowanie. Zanim weěmiemy udziaï w wyĂcigu kolarskim, pobiegniemy w maratonie lub rozpoczniemy rywalizacjÚ na pïywalni, powinniĂmy na serio potrenowaÊ. Dla- tego teĝ w tej ksiÈĝce znajdziesz zarówno Êwiczenia, jak i praktyczne wskazówki dotyczÈce technik doskonalenia pamiÚci. mwiczenia majÈ na celu zwiÚkszenie efektywnoĂci pracy Twojego mózgu i przygotowanie go do wykorzystania technik zapamiÚtywania, nadajÈcych siÚ do stosowania w codziennym ĝyciu. JeĂli bÚdziesz wykonywaÊ Êwiczenia zgodnie z moimi wskazówkami, szybko osiÈgniesz wspa- niaïe rezultaty. Zasady podstawowe JeĂli chcesz, aby program treningu SuperpamiÚci przyniósï najlepsze efekty, musisz siÚ bezwzglÚdnie trzymaÊ poniĝszych zaleceñ, okreĂlajÈcych zasady pracy z ksiÈĝkÈ: 1. KolejnoĂÊ lekcji nie jest przypadkowa. Kaĝdy kolejny rozdziaï poszerza wiedzÚ zawartÈ w rozdziale poprzedzajÈcym, tak aby moĝna byïo jak najlepiej i najefektywniej wykorzystaÊ juĝ przyswojone informacje. Czïowiek uprawiajÈcy jogging ryzykuje kontuzjÚ, jeĂli przed biegiem nie rozgrzeje miÚĂni i stawów. Pïywak takĝe nie osiÈgnie dobrych rezultatów, jeĝeli nie czuje siÚ w wodzie zbyt bezpiecznie. Podobnie i Ty potrzebujesz odpowiedniego przygotowania, swoistej mentalnej rozgrzewki, opartej na pewnej grupie podstawowych umiejÚtnoĂci. Nie ograniczaj siÚ wiÚc do zapoznania siÚ ze spisem treĂci i lektury rozdziaïu, który specjalnie CiÚ zainteresowaï. To nic nie da. Aby nauczyÊ siÚ, jak korzystaÊ z SuperpamiÚci, naleĝy zaczÈÊ lekturÚ od poczÈtku i stopniowo przechodziÊ do kolejnych rozdziaïów. 2. Lektura pojedynczego rozdziaïu nie powinna trwaÊ dïuĝej niĝ 20 – 30 minut. W kaĝdej lekcji znajduje siÚ pewna dawka informacji, której przyswojenie nie powinno trwaÊ zbyt dïugo. Jeĝeli przeczytasz caïy rozdziaï, wykonasz Êwiczenia i wykorzystasz opisywane w nim techniki, nie spÚdzisz nad nim wiÚcej niĝ póï godziny. Taka struktura ksiÈĝki ma swój sens. Ludzie potrafiÈ skupiÊ siÚ na jednej czynnoĂci tylko przez póï godziny. Potem 10 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau koncentracja spada. (Zastanówmy siÚ na przykïad nad dïugoĂciÈ programów telewizyjnych, te uznawane za najbardziej interesujÈce nie ciÈgnÈ siÚ w nieskoñczonoĂÊ). PodsumowujÈc — nie przesadzaj z dïugoĂciÈ lektury. Wielu ludzi przyznaje, ĝe najlepiej czytaÊ jeden rozdziaï dziennie. 3. JeĂli chcesz przeczytaÊ od razu kilka rozdziaïów, zrób pomiÚdzy nimi 10 – 15-minutowÈ przerwÚ. Nie wszyscy przyswajamy nowÈ wiedzÚ z identycznÈ prÚdkoĂciÈ. JeĂli wiÚc okaĝe siÚ, ĝe nie masz ĝadnych problemów ze zrozumieniem zawartych w danym rozdziale informacji i chcesz kontynuowaÊ naukÚ, nie ma problemu. Moĝesz siÚ zapoznaÊ z kolejnÈ lekcjÈ tego samego dnia. PamiÚtaj jednak, by po kaĝdej lekcji zrobiÊ sobie krótkÈ przerwÚ. DziÚki niej Twój mózg odprÚĝy siÚ i bez udziaïu Twojej ĂwiadomoĂci skupi siÚ na analizie materiaïu, z którym wïaĂnie siÚ zapoznaïeĂ. Potem moĝesz przejĂÊ do lektury kolejnej lekcji. JeĂli nie zrobisz sobie przerwy, szybko poczujesz siÚ przytïoczony nowymi informacjami. A to oznacza zmÚczenie. 4. Czytaj wtedy, gdy nic CiÚ nie rozprasza. Korzystanie z tej ksiÈĝki ma byÊ przyjemnoĂciÈ, ale podczas lektury i Êwiczeñ powinieneĂ byÊ skoncentrowany na tym, co robisz. W odróĝnieniu od innych kursów program rozwoju SuperpamiÚci nie wymaga od Ciebie wielokrotnego powtarzania tego samego materiaïu w celu jego utrwalenia. PowinieneĂ przeczytaÊ ksiÈĝkÚ raz. Ale pamiÚtaj o skupieniu siÚ na zawartoĂci kaĝdego rozdziaïu. Znajdě wiÚc jakieĂ miejsce, w którym nikt i nic nie bÚdzie odwracaïo Twojej uwagi od tekstu. Zrelaksuj siÚ, usiÈdě wygodnie — i skup siÚ na lekturze. 5. Wyznacz sobie porÚ dnia i miejsce nauki. Lekcje sÈ na tyle krótkie, ĝe z ïatwoĂciÈ znajdziesz codziennie czas na jednÈ z nich. Nie jest waĝna konkretna pora — moĝe to byÊ poranek, popoïudnie lub wieczór. Poza ksiÈĝkÈ bÚdziesz potrzebowaï jedynie kartki papieru i czegoĂ do pisania. Kiedy juĝ zdecydujesz siÚ na okreĂlonÈ porÚ dnia, postaraj siÚ o regularnÈ lekturÚ. Gdy wypracujesz sobie wïasny rytm treningu pamiÚci, o wiele ïatwiej bÚdzie Ci zachowaÊ konsekwencjÚ i uniknÈÊ odkïadania nauki na póěniej. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? 11 6. Staraj siÚ nie konsumowaÊ sycÈcego posiïku bezpoĂrednio przed lekturÈ. JeĂli juĝ koniecznie musisz coĂ zjeĂÊ, niech to bÚdzie lekki posiïek. Najlepiej zaczÈÊ naukÚ kilka godzin po posiïku. Dlaczego? Kiedy w ĝoïÈdku znajduje siÚ poĝywienie, organizm skupia siÚ na trawieniu. Krew jest kierowana gïównie w okolice brzucha, a nie do mózgu, co oznacza, ĝe pracuje on nieco mniej wydajnie. Dlatego po posiïku trudniej skupiÊ siÚ na zadaniu, procesy myĂlowe sÈ powolne i spada koncentracja. SÈ pewne produkty spoĝywcze, których w ogóle powinno siÚ unikaÊ. Przede wszystkim — przed naukÈ nie zaĝywaj ĝadnych narkotyków ani alkoholu. Postaraj siÚ nie jeĂÊ niczego ciÚĝkiego ani tïustego. Ponadto — to moĝe zaskoczyÊ niektórych z Was — przez kilka godzin przed naukÈ trzymaj siÚ z dala od produktów zawierajÈcych duĝo cukru i produktów zawierajÈcych mÈkÚ pszennÈ. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki znajdziesz kilka uwag na temat pewnych artykuïów spoĝywczych, które negatywnie wpïy- wajÈ na pamiÚÊ. Na tym, poczÈtkowym, etapie musisz wiedzieÊ, ĝe cukier i mÈka pszenna stÚpiajÈ zmysïy. OgïupiajÈ organizm, czyniÈ go niezdolnym do koncentracji. Unikaj ich, jeĂli naprawdÚ chcesz poprawiÊ swojÈ pamiÚÊ. WĂród niezdrowych artykuïów spoĝywczych znajdujÈ siÚ takĝe wszelkie sïodzone napoje gazowane i toniki. Wielu ludzi pije tego rodzaju trunki podczas lektury. Trudno o gorszÈ dietÚ. Cukier, sztuczne Ărodki chemicz- ne i aromatyzowane syropy negatywnie wpïywajÈ na koncentracjÚ. 7. Podczas lektury nie rób ĝadnych notatek. Zapewne uczono CiÚ, ĝe jeĂli naprawdÚ chcesz coĂ zapamiÚtaÊ, musisz to zapisaÊ. Nic bardziej bïÚdnego! Musisz wiedzieÊ, ĝe zanotowanie jakiejĂ informacji prowadzi do zupeïnie odwrotnych rezultatów. CzynnoĂÊ notowania jest sygnaïem dla podĂwiadomoĂci, ĝe zapisywanej informacji nie trzeba juĝ pamiÚtaÊ — przecieĝ zostaïa zachowana na papierze! Kartki i dïugopisu moĝesz uĝywaÊ tylko wtedy, gdy sam o to poproszÚ, lub bÚdzie tego wymagaÊ dane Êwiczenie. W pozostaïych przypadkach przybory do pisania do niczego Ci siÚ nie przydadzÈ. 12 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau Poziom gotowoĂci PrzygotowujÈc siÚ do lektury tej ksiÈĝki, powinieneĂ wziÈÊ pod uwagÚ jeszcze kil- ka elementów. WĂród waĝniejszych z nich znajduje siÚ nastawienie do wiedzy za- wartej w kolejnych lekcjach. Nastawienie to nazywam poziomem gotowoĂci. Kaĝdy z nas charakteryzuje siÚ pewnym wskaěnikiem, który definiuje poziom gotowoĂci do absorbowania nowej wiedzy. Na wskaěnik ten skïadajÈ siÚ dwie zmienne: 1. GotowoĂÊ do rozpoczÚcia nauki. 2. GotowoĂÊ do akceptacji zmiany. Kaĝda z tych zmiennych moĝe przybieraÊ wartoĂÊ od 0 do 10. WartoĂciÈ koñcowÈ jest iloczyn tych dwóch zmiennych. Maksymalna wartoĂÊ wskaěnika to 100, a mi- nimalna 0. Pierwsza zmienna ujawnia siÚ na przykïad wtedy, gdy ludzie wydajÈ pieniÈdze na ksiÈĝki, kasety, pïyty czy inne programy samodoskonalenia, wyraĝajÈc goto- woĂÊ do podjÚcia wysiïku nauki. GdybyĂ nie miaï motywacji do nauki technik wspomagania pamiÚci, nie kupiïbyĂ tej ksiÈĝki, a juĝ na pewno nie marnowaïbyĂ swojego cennego czasu na jej lekturÚ. Tak wiÚc w skali 0 – 10 moĝesz daÊ sobie 10. Jak wyglÈda sprawa z gotowoĂciÈ do zmiany? Niektórzy ludzie mocno trzy- majÈ siÚ utartych Ăcieĝek i bardzo trudno jest im zmieniÊ cokolwiek w swoim ĝy- ciu. Idealnym przykïadem jest stosunek do rewolucji informatycznej, która wïa- Ănie siÚ odbywa. Komputery pojawiajÈ siÚ niemal wszÚdzie. SÈ przy tym niezwykle przydatne i efektywne. A mimo to wielu ludzi wciÈĝ caïkowicie siÚ od nich odĝegnu- je, nie chce mieÊ z nimi nic wspólnego. CzyniÈ tak z obawy przed nowoĂciami albo teĝ nie chcÈ marnowaÊ czasu na trudnÈ naukÚ podstaw dziaïania nowego narzÚdzia. JeĂli naleĝysz do grupy ludzi niechÚtnych zmianom, wartoĂÊ drugiej zmiennej w Twoim przypadku wynosi 0. Zastanów siÚ, jak to wpïywa na wskaěnik gotowo- Ăci do podjÚcia nauki. Nawet jeĂli pierwsza zmienna wynosi 10, to co jest wyni- kiem mnoĝenia 10 x 0? Wielkie, puste 0. Tym samym caïkowita gotowoĂÊ do na- uki jest zerowa, jeĂli nie jesteĂ gotów na zmianÚ. A moĝe jednak naleĝysz do grupy ludzi, którzy chÚtnie korzystajÈ z wszelkich nowinek technologicznych? Nawet jeĂli na poczÈtku masz pewne obawy lub, by nauczyÊ siÚ korzystaÊ z komputera typu IBM czy Mac, musisz przejĂÊ przez Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? 13 okres frustracji, wciÈĝ jesteĂ wystarczajÈco zmotywowany, by ponieĂÊ pewne koszty nauki. Czasami moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe trzeba wykonaÊ kilka kroków do tyïu, by wreszcie ruszyÊ do przodu. Jak siÚ czujesz jednak, kiedy uda Ci siÚ za- koñczyÊ pozytywnie caïy proces? Czy kiedykolwiek wrócisz do starej maszyny do pisania? GotowoĂÊ do zmiany wynosi 10, dziÚki czemu wskaěnik gotowoĂci do podjÚcia nauki jest o wiele bliĝszy maksymalnej wartoĂci 100 punktów. Porównanie do uĝytecznoĂci komputerów jest tu jak najbardziej na miejscu. PrzesiadkÚ z maszyny do pisania na edytor tekstu moĝna porównaÊ do procesu wykorzystania SuperpamiÚci. DziÚki tej ksiÈĝce poznasz zupeïnie inne moĝliwo- Ăci. Chociaĝ Êwiczenia zawsze bÚdÈ zabawÈ, na poczÈtku bÚdzie Ci siÚ wydawaÊ, ĝe nie ma w nich wiele sensu. Wiele opisywanych tu technik na pierwszy rzut oka takĝe bÚdzie sprawiaÊ wraĝenie trudnych lub skomplikowanych. Jestem jednak daleki od tego, by sÈdziÊ, ĝe podczas Êwiczeñ nie bÚdziesz w stanie nauczyÊ siÚ czegokolwiek. Uwierz mi, postÚp bÚdzie zupeïnie bezbolesny i zadziwiajÈco szyb- ki. ByÊ moĝe na poczÈtku bÚdziesz siÚ drapaï po gïowie, zastanawiajÈc siÚ, o co tu u licha chodzi z tymi Êwiczeniami. Z kaĝdym kolejnym dniem bÚdzie wzrastaÊ poziom ekscytacji naukÈ, a Twoja pamiÚÊ wyraěnie siÚ polepszy. Trudno przeceniÊ znaczenie pozytywnego nastawienia. Jak juĝ wspomniaïem, ze wzglÚdu na nietypowoĂÊ tej ksiÈĝki waĝne jest, by z kolejnymi lekcjami zapo- znawaÊ siÚ w ĂciĂle okreĂlonym porzÈdku. Kaĝda kolejna lekcja odwoïuje siÚ do poprzedniej. Musisz dobrze opanowaÊ materiaï zawarty we wczeĂniejszej lekcji, zanim przejdziesz do nastÚpnej. BÚdÚ to wielokrotnie powtarzaï, gdyĝ chcÚ, byĂ zrozumiaï, jak waĝne sÈ podstawy, na których bÚdziemy tworzyÊ strukturÚ Super- pamiÚci. ZwróÊ uwagÚ, ĝe w pierwszych rozdziaïach zajmiemy siÚ przede wszystkim Êwiczeniami sïuĝÈcymi do stworzenia podstaw treningu. Kiedy przechadzasz siÚ po budowie, moĝesz oceniÊ, jak wysoki bÚdzie nowy budynek na podstawie gïÚbo- koĂci wykopu, w którym bÚdÈ siÚ znajdowaÊ jego fundamenty. Tak samo sprawa wy- glÈda z technikami ksztaïtowania SuperpamiÚci. BÚdziemy pracowaÊ nad wielkim gmachem i potrzebujemy trwaïych fundamentów. Im bÚdÈ solidniejsze, tym lepiej dla Twojej pamiÚci. ByÊ moĝe niektóre Êwiczenia bÚdÈ Ci siÚ wydawaÊ Ămieszne. Inne — intrygu- jÈce, zwariowane, moĝe nawet gïupie. Tak jak kaĝdy sportowiec zaczyna przygo- towania do sezonu od prostego treningu, rozgrzewki, pompek, przysiadów, zanim bÚdzie mógï przystÈpiÊ do sportowej rywalizacji, tak i my zaczniemy od umysïowej 14 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau gimnastyki rozciÈgajÈcej, która bÚdzie miaïa na celu przygotowanie umysïu do wiÚkszych wyzwañ. JeĂli zgadzasz siÚ na zmianÚ, otwórz siÚ na te Êwiczenia, do- kïadnie wykonuj wszystkie instrukcje i przygotuj siÚ na wykorzystanie ogrom- nych zasobów, jakie drzemiÈ w Twoim mózgu. Motywacja i technika W tym podrozdziale w kilku sïowach omówimy element, który nazywam „skalÈ balansu”. W kaĝdym programie lub podczas kaĝdego kursu dÈĝy siÚ do osiÈgniÚcia wïaĂciwej równowagi miÚdzy dwoma elementami. SÈ to: 1. Motywacja. 2. Technika. JeĂli równowaga jest zaburzona, autorzy programu powinni lepiej przyjrzeÊ siÚ swojemu dzieïu, bo jest z nim coĂ nie tak. Uczniowie, którzy otrzymujÈ wielkÈ dawkÚ motywacji i niewiele materiaïu, stajÈ siÚ tylko podekscytowanymi gïupca- mi. Moĝe im siÚ wydawaÊ, ĝe wiedzÈ wiele, choÊ w rzeczywistoĂci ich zasób wie- dzy jest minimalny. Prawda o ich ignorancji daje o sobie znaÊ bardzo szybko. Przykïadem mogÈ byÊ tutaj ludzie pracujÈcy jako sprzedawcy — czÚsto niezwykle entuzjastycznie promujÈ oferowanÈ przez siebie usïugÚ lub produkt, choÊ tak na- prawdÚ niewiele o nim wiedzÈ, o czym szybko przekonuje siÚ kaĝdy kupujÈcy. Czasami równowaga bywa odwrócona. JeĂli ktoĂ uczy siÚ niemal wyïÈcznie tech- niki, a kwestia motywacji pozostaje niedoceniona, absolwentów takiego kursu takĝe trudno nazwaÊ skutecznymi prymusami. Ludzie znudzeni, osoby, którym brakuje motywacji, nie bÚdÈ przyswajaÊ wiedzy, niezaleĝnie od tego, jak warto- Ăciowy materiaï prezentuje nauczyciel. Staraïem siÚ stworzyÊ program rozwoju SuperpamiÚci z uwzglÚdnieniem zna- czenia równowagi pomiÚdzy motywacjÈ i technikÈ. W kaĝdym rozdziale znajduje siÚ pewna dawka wiedzy teoretycznej oraz Êwiczenia praktyczne, pomagajÈce w wy- korzystaniu zaprezentowanych przeze mnie technik. DziÚki temu podczas lektury bÚdziesz jednoczeĂnie — uczyï siÚ i nabieraï zaufania do swoich umiejÚtnoĂci. W mia- rÚ upïywu czasu, gdy Êwiczenia stanÈ siÚ ïatwiejsze, a moĝliwoĂci praktycznego zastosowania coraz ciekawsze, bÚdzie rosnÈÊ poziom motywacji, przez co jeszcze chÚtniej siÚgniesz do kolejnych lekcji, Êwiczeñ i technik. Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? 15 Cztery kroki ku SuperpamiÚci Podczas kursu rozwoju SuperpamiÚci przejdziesz cztery etapy. SÈ to: Etap 1. NieĂwiadoma niekompetencja Etap 2. ¥wiadoma niekompetencja Etap 3. ¥wiadoma kompetencja Etap 4. NieĂwiadoma kompetencja Na pierwszym etapie znajdowaïeĂ siÚ wtedy, gdy jeszcze nie wiedziaïeĂ, ĝe istnieje coĂ takiego jak SuperpamiÚÊ. UpraszczajÈc — nie wiedziaïeĂ, ĝe nie wiesz. ByÊ moĝe nie byïeĂ specjalnie zadowolony ze swoich moĝliwoĂci, a moĝe teĝ uwaĝa- ïeĂ, ĝe masz caïkiem dobrÈ pamiÚÊ, ale przede wszystkim nie byïeĂ zainteresowany zmianÈ status quo. Nie wiedziaïeĂ, ĝe posiadasz Ăwietne narzÚdzie, którego moĝ- liwoĂci potrafiÈ zadziwiÊ i tylko czekajÈ, by z nich skorzystaÊ. Nie miaïeĂ pojÚcia, w jakim stopniu praca nad pamiÚciÈ moĝe zmieniÊ Twoje ĝycie — znajdowaïeĂ siÚ na etapie nieĂwiadomej niekompetencji. Gdy zaczynasz lekturÚ tej ksiÈĝki i powoli zdajesz sobie sprawÚ z tego, jak bar- dzo moĝesz poprawiÊ swojÈ pamiÚÊ, szybko zbliĝasz siÚ do etapu 2., czyli Ăwiadomej niekompetencji. RoĂnie ĂwiadomoĂÊ potencjalnych moĝliwoĂci lub ograniczeñ Twojego mózgu. Szukasz pomocy, bo rozumiesz, ĝe pamiÚÊ moĝna usprawniÊ. Moĝe poznaïeĂ kogoĂ, kto zapoznaï siÚ z mojÈ ksiÈĝkÈ lub uczestniczyï w organi- zowanych przeze mnie seminariach? A moĝe nawet uczestniczyïeĂ w jakiejĂ de- monstracji moĝliwoĂci czyjejĂ SuperpamiÚci, myĂlÈc: „Rany, jeĂli on moĝe tego dokonaÊ, to ja teĝ!”. Masz absolutnÈ racjÚ! Mniej wiÚcej po tygodniu od rozpoczÚcia lektury tej ksiÈĝki znajdziesz siÚ na etapie 3. — Ăwiadomej kompetencji. W tym momencie nastÈpi prawdziwy zwrot, bo bÚdziesz wiedziaï, ĝe wiesz. Zaczniesz korzystaÊ z moĝliwoĂci wïasnej SuperpamiÚci. BÚdziemy wspólnie wykonywaÊ Êwiczenia i poznasz praktyczne zastosowania tech- nik zaprezentowanych w tej ksiÈĝce. ByÊ moĝe nie zawsze uda Ci siÚ wykorzystaÊ nowe moĝliwoĂci swojej pamiÚci, ale jednak zaczniesz dostrzegaÊ nowe moĝliwo- Ăci. DobrÈ metaforÈ dla opisu tego etapu jest proces nauki jazdy samochodem z rÚcznÈ skrzyniÈ biegów. Kiedy znasz podstawy prowadzenia takiego samochodu, znajdujesz siÚ na etapie Ăwiadomej kompetencji, bo wciÈĝ musisz myĂleÊ o kaĝdym etapie procesu zmiany biegów. „Zobaczmy… wciskam sprzÚgïo, wrzucam jedynkÚ, 16 SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau zwalniam sprzÚgïo i dodajÚ trochÚ gazu” — nie znaczy to wcale, ĝe nagle samochód stanie, mimo ĝe wiesz, przynajmniej w teorii, jak powinno siÚ uĝywaÊ sprzÚgïa i pe- daïu gazu. Nie poddajesz siÚ mimo niepowodzeñ. Po trzech, czterech tygodniach znajdziesz siÚ na etapie 4. — nieĂwiadomej kompetencji. W tej fazie wyuczone techniki wkomponujÈ siÚ naturalnie w Twoje codzienne ĝycie. BÚdziesz korzystaÊ z nich bez udziaïu ĂwiadomoĂci, tak samo, jak nieĂwiadomie zawiÈzujesz sznurowadïa butów, oddychasz, poruszasz siÚ czy, wracajÈc do przykïadu z kierowcÈ, uĝywasz biegów. Zmieniasz biegi, nie zastana- wiajÈc siÚ w gruncie rzeczy nad tym, co robisz. To najciekawsza czÚĂÊ tej ksiÈĝki. Po jej lekturze znajdziesz siÚ na etapie, w któ- rym bÚdziesz wykorzystywaï poznane techniki caïkowicie podĂwiadomie. Nazywam ten etap podróĝÈ z ustawionym „autopilotem”. Od czasu, gdy w 1981 roku roz- poczÈïem szkolenia w zakresie wykorzystywania potencjaïu SuperpamiÚci, otrzy- maïem juĝ mnóstwo, naprawdÚ mnóstwo listów ze wszystkich stron Ăwiata. Dla wielu ludzi przejĂcie na etap 4. jest niczym objawienie. Przypomina trochÚ otwar- cie Ăluz na zaporze — wiedza i wspaniaïa pamiÚÊ znajdujÈ siÚ w zasiÚgu rÚki, a lu- dzie potrafiÈ automatycznie przypominaÊ sobie informacje, o których nawet nie wiedzieli, ĝe je zachowali. JeĂli bÚdziesz postÚpowaÊ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kaĝdej lekcji, gwarantujÚ, ĝe po kilku tygodniach takĝe i Ty znaj- dziesz siÚ na etapie 4. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciaïbym wspomnieÊ we wstÚpie. Napo- mknÈïem, ĝe dostajÚ duĝo listów od ludzi, którzy sÈ zachwyceni tym, jak opisy- wane przeze mnie techniki zmieniïy ich ĝycie na lepsze. Lektura tych listów spra- wia mi ogromnÈ przyjemnoĂÊ i mam nadziejÚ, ĝe i Ty, mój Drogi Czytelniku, po zapoznaniu siÚ z tÈ ksiÈĝkÈ i przyswojeniu zawartych tu instrukcji i wskazówek napiszesz do mnie, opowiadajÈc mi swojÈ historiÚ. Chciaïbym wiedzieÊ, w jaki sposób SuperpamiÚÊ wpïynÚïa na Twoje ĝycie. ByÊ moĝe udaïo Ci siÚ awansowaÊ. Moĝe wzrosïa Twoja pewnoĂÊ siebie. A moĝe caïkowicie zmieniïo siÚ Twoja postawa wobec Ăwiata? Czy udaïo Ci siÚ zdobyÊ szacunek innych ludzi dziÚki umiejÚtnoĂci wykorzystania potÚgi SuperpamiÚci? Chciaïbym o tym wiedzieÊ. Bardzo chÚtnie przeczytam list od Ciebie, a moĝe pewnego dnia, podczas jakiegoĂ kursu zorganizowanego akurat w Twoim mieĂcie, spotkamy siÚ osobiĂcie? To juĝ koniec lekcji numer 1. WierzÚ, ĝe ta ksiÈĝka speïni Twoje oczekiwania. Wiem, ĝe tak wïaĂnie bÚdzie. ByÊ moĝe SuperpamiÚÊ. Trening z Kevinem Trudeau jest nieco inna niĝ ksiÈĝki, które dotÈd czytaïeĂ, bo w pewnym sensie ma charakter Jak korzystaÊ z tej ksiÈĝki? 17 bliskiej interakcji — dialogu z Czytelnikiem. Chciaïbym, abyĂ czuï, ĝe jestem bli- sko, mówiÚ do Ciebie i uczÚ CiÚ czegoĂ naprawdÚ waĝnego. Jestem przekonany, ĝe praktyczna korzyĂÊ wyniesiona z lektury tej ksiÈĝki przeroĂnie Twoje wszelkie oczekiwania. Stosuj opisywane tu techniki, wykonuj zalecane Êwiczenia z zaanga- ĝowaniem i ciesz siÚ korzyĂciami, czerpanymi z ogromnych moĝliwoĂci Twojej SuperpamiÚci. Rozdziaï 1. Podsumowanie Podstawowe zasady programu rozwoju SuperpamiÚci 1. Lekcje przygotowano w porzÈdku chronologicznym — naleĝy zapoznawaÊ siÚ z nimi kolejno. 2. Lektura pojedynczego rozdziaïu nie powinna trwaÊ dïuĝej niĝ 20 – 30 minut. 3. JeĂli chcesz przeczytaÊ od razu kilka rozdziaïów, rób pomiÚdzy nimi 10 – 15-minutowe przerwy. 4. Czytaj tylko wtedy, gdy nic CiÚ nie rozprasza. 5. Wyznacz okreĂlony czas i miejsce nauki. 6. Staraj siÚ nie spoĝywaÊ obfitego posiïku bezpoĂrednio przed lekturÈ. 7. Podczas lektury nie rób ĝadnych notatek. Poziom gotowoĂci Poziom gotowoĂci = (gotowoĂÊ do nauki) x (gotowoĂÊ do akceptacji zmiany) Ocena postÚpów. Cztery kroki do SuperpamiÚci Etap 1. NieĂwiadoma niekompetencja. Nie wiesz, czego nie wiesz. Etap 2. ¥wiadoma niekompetencja. Wiesz, co moĝna zrobiÊ, lecz nie potrafisz tego dokonaÊ. Etap 3. ¥wiadoma kompetencja. ¥wiadomie wykorzystujesz techniki i Êwiczenia programu rozwoju SuperpamiÚci. Etap 4. NieĂwiadoma kompetencja. Stosujesz wyuczone techniki bez udziaïu ĂwiadomoĂci.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Superpamięć. Trening z Kevinem Trudeau
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: