Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005806 19964582 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-523-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.
Obecnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać z wielu przywilejów związanych z rodzicielstwem. Korzystne zmiany w tym zakresie obowiązują już jakiś czas, jednak nadal wzbudzają wiele wątpliwości.
Od 1 czerwca 2017 r. w przepisach Kodeksu pracy doprecyzowano kwestie dotyczące przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu. Ponadto od tej daty agencje pracy tymczasowej mają obowiązek przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zawartej z pracownicą tymczasową mającą łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Ponadto rozszerzono  krąg osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem  na innych ubezpieczonych. Uregulowano zasady korzystania z urlopów przez osoby przysposabiające dzieci oraz sytuacje szczególne, m.in. porzucenie dziecka przez matkę, jej śmierć czy uzyskanie przez nią stopnia niepełnosprawności. Dzięki tym zmianom wiele uprawnień zyskali np. pracujący ojcowie lub inni  ubezpieczeni członkowie najbliższej rodziny.
Korzystne zmiany nastąpiły także w ustalaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Dzięki tej zmianie ubezpieczeni rodzice mogą się wymieniać uprawnieniami do tego zasiłku niezależnie od ich tytułów ubezpieczeń, jak choćby w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma status pracownika, a drugi jest objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą bądź jest zleceniobiorcą).
Niniejsza publikacja w przejrzysty sposób przedstawia m.in. zasady:
• wykorzystywania poszczególnych urlopów związanych z rodzicielstwem (również w sytuacjach szczególnych, takich jak śmierć matki, pobyt w szpitalu, ustalenie niepełnosprawności),
• wymienności uprawnień do urlopu i/lub zasiłku macierzyńskiego między rodzicami lub innymi członkami rodziny,
• łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
Ponadto w publikacji  wyczerpująco zostały opisane zasady ochrony stosunku pracy kobiet w ciąży, jak również w trakcie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Obecnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać z wielu przywilejów związanych z rodziciel- stwem. Korzystne zmiany w tym zakresie obowiązują od 2 stycznia 2016 r., jednak nadal powodują wiele wątpliwości. Przypomnijmy zatem, że ówczesna nowelizacja Kodeksu pracy zmodyfikowała m.in. zasady korzystania przez rodziców z urlopów: ■ macierzyńskich (na warunkach macierzyńskiego), ■ rodzicielskich (na warunkach rodzicielskiego) oraz ■ ojcowskich, ■ wychowawczych. Ponadto rozszerzono krąg osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem na innych ubezpieczonych. Uregulowano zasady korzystania z urlopów przez osoby przysposabiające dzieci oraz sytuacje szczególne, m.in. porzucenie dziecka przez matkę, jej śmierć czy uzyskanie przez nią stopnia niepełnosprawności. Dzięki tym zmianom wiele uprawnień zyskali np. pracujący ojcowie lub inni ubezpie- czeni członkowie najbliższej rodziny. Również przepisy ustawy zasiłkowej przewidują wiele sytuacji pozwalających na wymienność upraw- nień w zakresie zasiłku macierzyńskiego między ubezpieczonymi, niezależnie od ich tytułów ubezpiecze- nia. Umożliwiają one bowiem dzielenie się uprawnieniami w zakresie zasiłku macierzyńskiego także w sy- tuacji, gdy jeden z rodziców ma status pracownika, a drugi jest objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, np. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej czy bycie zleceniobiorcą. W ustawie przewidziane są także sytuacje, które dają możliwość przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka korzystania z zasiłku macierzyńskiego i przejęcie uprawnienia do tego zasiłku przez ubezpieczo- nego – ojca dziecka albo ubezpieczonego – innego członka najbliższej rodziny. Od 1 czerwca 2017 r. zaszły także korzystne zmiany dla pracownic zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. Obecnie agencje te mają obowiązek przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zawartej z pracownicą tymczasową, jeżeli łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej wynosi co najmniej 2 miesiące. W publikacji przedstawiamy ogólne zasady korzystania ze wszystkich urlopów związanych z rodziciel- stwem, łączenia pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w czasie urlopu rodzicielskie- go, ale także szczegółowe przypadki, kiedy urlop macierzyński (rodzicielski) może zostać przejęty przez inną osobę niż pracownica, która rozpoczęła korzystanie z tego urlopu. Warto też zapoznać się z upraw- nieniami dotyczącymi ochrony zatrudnienia pracowników będących jednocześnie rodzicami. www.infor.pl 5 Rozdział i URLopY i zasiłKi zWiĄzaNE z RodziCiELstWEM Rodzice i opiekunowie dzieci mogą korzystać z następujących urlopów związanych z rodzicielstwem: ■ urlopu macierzyńskiego, ■ urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ■ urlopu rodzicielskiego, ■ urlopu ojcowskiego, ■ urlopu wychowawczego. 1. Urlop macierzyński Wymiar urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Wynosi on 20 tygodni, bez względu na to, czy pracownica urodziła pierwsze czy kolejne dziecko. Każdy kolejny poród jednego dziecka będzie uprawniał pracownicę do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego Długość urlopu macierzyńskiego Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie 20 tygodni 31 tygodni 33 tygodnie 35 tygodni 37 tygodni jedno dziecko dwoje dzieci troje dzieci czworo dzieci pięcioro i więcej dzieci Urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu, zatem nie ma potrzeby składania wniosku o jego udzielenie. Wniosek o urlop macierzyński pracownica składa wówczas, gdy chce go wykorzystać przed planowanym terminem porodu. Urlop macierzyński jest dla pracownicy – matki obowiązkowy. Obecne przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego pozwalają wymieniać się korzystaniem z tego urlopu pra- cownikom i innym ubezpieczonym, np. osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Przepisy Kodek- su pracy przewidują bowiem ściśle określone przypadki, w których z części urlopu macierzyńskiego może skorzystać nie tylko pracownik – ojciec, ale także pracownik – inny członek najbliższej rodziny, oraz przypadki, w których z zasiłku za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego może skorzystać ubezpieczony – ojciec dziecka lub ubezpieczony – inny członek najbliższej rodziny. Zarówno dla pracownika – ojca dziecka, jak i pracownika – innego członka najbliższej rodziny korzysta- nie z części urlopu macierzyńskiego jest w każdym przypadku nieobowiązkowe. 1.1. Urlop macierzyński przed porodem Przed porodem pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przepisach nie ma zastrzeżenia, że część przedporodowa urlopu macierzyńskiego może być wykorzy- stana tylko w tygodniach. Zatem zdaniem części ekspertów prawa pracy pracownica może złożyć wnio- sek o udzielenie jej np. 6 dni urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą porodu. UWAGA! Pracownica może wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. 6 prAwo prACY i ZUs nr 3 roZdZiAł i. UrlopY i ZAsiłKi ZwiĄZAnE Z rodZiCiElsTwEM PRZYKŁAD 1PRZyKłaD 1 Pracownica jest w ciąży mnogiej (urodzi trojaczki). Ma zaplanowany poród na 25 kwietnia 2019 r. Jeże- li przed porodem wykorzysta 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, to po porodzie będzie ona uprawniona jeszcze do 27 tygodni urlopu macierzyńskiego. PRZYKŁAD 2PRZyKłaD 2 Pracownica skorzystała z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Nieste- ty, dziecko zmarło przy porodzie. W takim przypadku pracownica jest uprawniona do urlopu macie- rzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Bez znaczenia dla wymiaru urlopu po porodzie pozosta- je fakt wykorzystania 6 tygodni tego urlopu przed porodem. Pracownica, która chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, powinna złożyć w tej sprawie wniosek do pracodawcy. Przepisy nie określają jego formy, ale ze względów dowodowych najle- piej, aby był na piśmie. We wniosku trzeba wskazać termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego oraz dołączyć do niego zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu. Wzór wniosku o urlop macierzyński przed porodem ............................................................... ............................................................... (imię i nazwisko oraz adres pracownika) (miejscowość i data) ............................................................... (nazwa i adres pracodawcy) ............................................................... WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI Zgodnie z art. 180 § 2 Kodeksu pracy, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macie- rzyńskiego w wymiarze ……...............................…. (maksymalnie 6 tygodni) przed przewidywaną datą poro- du, która została ustalona na dzień ……......................…………. ..................................... (podpis pracownicy) Załącznik: ■ Zaświadczenie lekarskie dotyczące przewidywanej daty porodu. 1.2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100 podstawy wy- miaru. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi: ■ 100 podstawy wymiaru zasiłku – za okres: – do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (lub odpowiednio w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie), – do 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (lub odpowiednio w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci na wychowanie) lub – 3 tygodni w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, ■ 60 podstawy wymiaru zasiłku – za pozostały okres urlopu rodzicielskiego. Jeżeli nie później niż 21 dni po porodzie ubezpieczona złoży wniosek o udzielenie jej (w przypadku pracownicy) bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo www.infor.pl 7 świAdCZEniA dlA prACUjĄCYCh rodZiCów (w przypadku ubezpieczonej niebędącej pracownicą) o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to mie- sięczny zasiłek macierzyński wyniesie wówczas 80 podstawy zasiłkowej – za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Po złożeniu omawianego wniosku ubezpieczona będzie mogła dzielić się z pracownikiem – ojcem wy- chowującym dziecko (albo ubezpieczonym – ojcem dziecka) urlopem rodzicielskim albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, przy uwzględnieniu zasad zwią- zanych z udzielaniem tego urlopu. Mimo złożenia wskazanego wniosku nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie pracownica (odpowied- nio ubezpieczona niebędąca pracownicą) może zrezygnować z udzielonego jej urlopu rodzicielskiego w całości lub w części (odpowiednio z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego). Wówczas z wnioskiem o niewykorzystaną część urlopu rodzicielskiego i zasiłek macie- rzyński za ten okres może wystąpić ojciec dziecka. W przypadku rezygnacji pracownicy z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (odpowiednio w przy- padku rezygnacji ubezpieczonej niebędącej pracownicą z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiada- jący okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze) albo rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu: ■ 6 pierwszych tygodni (w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka) lub ■ 8 pierwszych tygodni (w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka) – czyli w razie rezygnacji z zasiłku za okres ostatnich 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, przysługuje jed- norazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100 podstawy wymiaru. PRZYKŁAD 3PRZyKłaD 3 Pracownica urodziła dziecko 9 kwietnia 2019 r. i z tym dniem rozpoczęła 20-tygodniowy urlop macie- rzyński. Następnie w ciągu 21 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. Prze- ciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi w przypadku tej pracownicy 4268 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS). Pracodawca powinien jej wypłacić (przy założeniu, że jest płatnikiem zasiłków) zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości 80 podstawy wymiaru. Kwota zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień każdego z urlopów wyniesie 113,81 zł, co wynika z wyliczenia: ■ 4268 zł × 80 = 3414,40 zł, ■ 3414,40 zł : 30 = 113,81 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień każdego z urlopów). Pracodawca wypłacił pracownicy zasiłek macierzyński za 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 80 podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica na 21 dni przed zakończeniem 6 tygodni urlopu rodzicielskiego złożyła pracodawcy wniosek w sprawie rezygna- cji z pozostałej jego części (tj. 26 tygodni). Z urlopu rodzicielskiego nie będzie też korzystał ojciec dziecka. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić jej wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego do 100 podstawy wymiaru. Za okres tych urlopów pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w łącznej wysokości 20 713,42 zł oraz jednorazowe wyrównanie w kwocie 5179,72 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 1) ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego: ■ 113,81 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80 podstawy wymiaru) × 182 dni (liczba dni zasiłku macierzyńskiego odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego i 6 tygodniom urlopu rodziciel- skiego) = 20 713,42 zł; 2) ustalenie jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego: ■ 4268 zł : 30 = 142,27 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 podstawy wy- miaru), ■ 142,27 zł – 113,81 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80 podstawy wymiaru) = 28,46 zł (kwota wyrównania zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień), ■ 28,46 zł × 182 dni (liczba dni zasiłku macierzyńskiego odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskie- go i 6 tygodniom urlopu rodzicielskiego) = 5179,72 zł (łączna kwota wyrównania). 8 prAwo prACY i ZUs nr 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia dla pracujących rodziców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: