Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00647 011551 17841728 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia emerytalne. Komentarz - ebook/pdf
Świadczenia emerytalne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 616
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0274-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz 'Świadczenia emerytalne' szeroko omawia ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

W komentarzu uwzględniono najnowszy stan prawny, orzecznictwo, urzędowe interpretacje organów administracji oraz poglądy doktryny.

Wprowadzenie:
Pracownicze programy emerytalne miały być w założeniu jednym z trzech filarów systemu zaopatrzenia emerytalnego wprowadzonego w życie w 1999 r. Pierwszy ze wspomnianych filarów stanowi obowiązkowy system repartycyjny, opierający się na finansowaniu oświadczeń emerytalnych ze środków uzyskanych z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przekazywanych do ZUS. Uzupełniającym elementem systemu zaopatrzenia emerytalnego miał być obowiązkowy drugi filar o charakterze kapitałowym, do którego jest przekazywana część obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne. Środki zgromadzone w ramach drugiego filaru są przekazywane do otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne, które ze swej istoty są podmiotami komercyjnymi nastawionymi na prowadzenie działalności zarobkowej. Podstawowym założeniem drugiego filaru jest, aby środki przekazywane do otwartych funduszy emerytalnych były zarządzane przez profesjonalistów w sposób zapewniający jak najbardziej efektywne ich inwestowanie, co pozwoli w znaczący sposób zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego. Z uwagi na to, iż do otwartych funduszy emerytalnych przekazywana jest niewielka część obowiązkowej składki emerytalnej, w chwili obecnej wynosząca 7,3% podstawy jej wymiaru, oraz obowiązujące ograniczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, ustawodawca doszedł do wniosku, że istnieje konieczność stworzenia ram prawnych dla trzeciego filara systemu zaopatrzenia emerytalnego, w którym byłyby inwestowane składki dobrowolnie przekazywane przez pracodawców oraz samych ubezpieczonych. Cel ten ustawodawca zrealizował poprzez ustawę z 22.8.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, która weszła w życie 1.1.1999 r.

Niestety praktyka pokazała, iż wspomniana ustawa nie spełniła leżących u jej podstaw oczekiwań. Złożyło się na to kilka przyczyn, wśród których najistotniejsze znaczenie miała sytuacja ekonomiczna pracodawców w okresie po wejściu w życiu ustawy, wynikająca z ogólnego pogorszenia się koniunktury gospodarczej Polski w tamtym okresie, oraz rozwiązania przyjęte w samej ustawie o pracowniczych programach emerytalnych, które nie odzwierciedlały potrzeby większej elastyczności pracowniczych programów emerytalnych tak, aby ich treść mogła zostać zmieniona w przypadku braku możliwości opłacania przez pracodawcę składek podstawowych w wysokości przyjętej w chwili ustanowienia programu. Te przyczyny, w połączeniu z restryktywną polityką ówczesnego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, który nie wspierał w znaczący sposób pracodawców w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych oraz z podnoszonym przez pracodawców brakiem istotnych zachęt podatkowych, spowodowały małe zainteresowanie pracodawców trzecim filarem systemu zaopatrzenia emerytalnego. Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (urząd ten został powołany w miejsce Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi) wynika, że w czasie obowiązywania ustawy z 22.8.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych około 300 programów, których uczestnikami było około 100.000 ubezpieczonych.

Chcąc ożywić trzeci filar systemu zabezpieczenia emerytalnego, doszło do uchwalenia nowej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, która weszła w życie 1.6.2004 r. W ustawie tej zostały zawarte przepisy uwzględniające część postulatów zgłaszanych przez pracodawców. Wśród nich najistotniejsze znaczenie mają przepisy dopuszczające możliwość zawieszenia opłacania oraz zmniejszenia wysokości opłacanej przez pracodawcę składki podstawowej, jeżeli przemawia za tym sytuacja ekonomiczna pracodawcy. Nowa ustawa o pracowniczych programach emerytalnych rozluźniła również 'gorset' kontroli Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nad pracodawcami, dopuszczając możliwość porozumiewania się przez pracodawców z reprezentacjami pracowników w zakresie zmniejszenia obciążeń finansowych pracodawców, wynikających z prowadzonych przez nich pracowniczych programów emerytalnych. Jedną z najważniejszych zmian jest też dopuszczenie możliwości likwidacji pracowniczego programu emerytalnego z inicjatywy pracodawcy. Jednocześnie w nowej ustawie o pracowniczych programach emerytalnych zostały przewidziane zachęty finansowe dla pracodawców, którzy oferowali swoim pracownikom pozaustawowe formy gromadzenia dodatkowych środków na zaopatrzenie emerytalne, jeżeli formy te zostaną zastąpione pracowniczymi programami emerytalnymi. Polegają one na możliwości utrzymania dotychczasowego zwolnienia składek opłacanych za pracowników z podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Praktyka pokazała, że podjęte przez ustawodawcę działania w celu ożywienia trzeciego filara systemu zaopatrzenia emerytalnego, okazały się słuszne, aczkolwiek można dyskutować, czy ustawodawca nie powinien pójść dalej, oferując np. wymierne korzyści podatkowe. Z aktualnych danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wynika, iż obecnie funkcjonuje ponad 600 pracowniczych programów emerytalnych, a podobna liczba oczekuje na wpisanie do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Ciągle jednak liczba prowadzonych programów jest zbyt mała, aby można było powiedzieć, że trzeci filar systemu zaopatrzenia emerytalnego spełnił pokładane w nim oczekiwania.

W dniu 17.8.2005 r. weszła w życie ustawa nowelizująca aktualnie obowiązującą ustawę o pracowniczych programach emerytalnych. Nowelizacja nie ma jednak na celu istotnej zmiany treści obecnie obowiązującej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, a jej celem jest dostosowanie tej ustawy do ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz usunięcie ewidentnych omyłek legislacyjnych, względnie doprecyzowanie treści niektórych przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Autorzy uwzględnili w treści komentarza istotne ich zdaniem zapisy ustawy nowelizującej ustawę o pracowniczych programach emerytalnych.

Celem niniejszego komentarza jest przede wszystkim dostarczenie pracodawcom oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie tworzenia i rejestracji pracowniczych programów emerytalnych informacji koniecznych do opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do utworzenia pracowniczego programu emerytalnego, a także dotyczących procedury rejestracji tego programu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Celowi temu służy również zamieszczenie przykładowego wzoru umowy zakładowej.

Z uwagi na bardzo niewielką liczbę publikacji dotyczących problematyki pracowniczych programów emerytalnych oraz brak orzecznictwa w tym zakresie, treść komentarza została oparta na doświadczeniach autorów komentarza uzyskanych w czasie tworzenia i rejestrowania pracowniczych programów emerytalnych. W komentarzu zostały zawarte również informacje dotyczące wzajemnych relacji między ustawą o pracowniczych programach emerytalnych a ustawą z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

Mamy nadzieję, że zawartość komentarza spełni Państwa oczekiwania, przybliżając Państwu problematykę tworzenia oraz rejestrowania pracowniczych programów emerytalnych oraz ułatwi nie tylko tworzenie i rejestrację programów, ale i rozwiązywanie problemów prawnych powstałych w trakcie ich funkcjonowania.

Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Œwiadczenia emerytalne Polecamy w serii: P. Ksiê¿ak BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE W. Kotowski, B. Kurzêpa KODEKS POSTÊPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA R. Flejszar POSTÊPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH W. Maciejko POSTÊPOWANIE WOBEC D£U¯NIKÓW ALIMENTACYJ- NYCH ORAZ ZALICZKA ALIMENTACYJNA M. Sorysz, A. Oklejak KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH B. Draniewicz, £. Piebiak POSTÊPOWANIA ODRÊBNE T. Szewc OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH A. Korcz ŒWIADCZENIA RODZINNE, wyd. 2 M. Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. TOM I I II A. Pabisiak, M. Wojewódka INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZA- NIE Z NIMI KONSULTACJI www.sklep.beck.pl Œwiadczenia emerytalne Komentarz Alicja Kopeæ Wojciech Maciejko Marcin Wojewódka Œwiadczenia emerytalne Stan prawny: lipiec 2008 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk ISBN 978-83-255-0274-4 Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz orzeczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz urzêdowych interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Spis treœci Spis treœci A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o œwiadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1252) . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1207) . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o œwiadczeniach przedemerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Prawo do œwiadczeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Kwota œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Ustanie prawa do œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Zmniejszenie lub zawieszenie œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Rozliczenie przychodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Wniosek o œwiadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Decyzja o przyznaniu œwiadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Wyp³acanie œwiadczeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Zasi³ek pogrzebowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Finansowanie œwiadczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Upow¿nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Dotychczasowe œwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Przekazywanie dokumentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Zasi³ek przedemerytalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Zasi³ek pogrzebowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 17 45 47 49 49 52 152 168 187 199 223 230 234 236 239 271 272 273 275 276 278 278 281 283 287 287 288 291 298 302 V Spis treœci Art. 27. Wyp³acanie zasi³ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Przyznawanie i wyp³ata œwiadczeñ przez ZUS . . . . . . . . . . . Art. 29. Prawa nabyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Sprawozdanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Przedmiot regulaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Cel programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Uczestnictwo w kilku programach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Prawo do uczestnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Formy prowadzenia programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Jednoczesne prowadzenie kilku programów . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. U¿ywanie okreœlenia „program emerytalny” . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Tworzenie i prowadzenie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Utworzenie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Reprezentacja zawodowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Rozstrzyganie sporów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Treœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Program miêdzyzak³adowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Umowa miêdzyzak³adowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Zgoda na przyst¹pienie do umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Deklaracja o przyst¹pieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Dobrowolne wnoszenie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Oœwiadczenie woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Obowi¹zywanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Informacje o programie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Roczna informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Sk³adka podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Sk³adka dodatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Obowi¹zki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Pozostawanie œrodków na rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Odes³anie do przepisów o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej . . . Rozdzia³ 3. Rejestracja programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Rejestracja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Wniosek o rejestracjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Dokumenty do rejestracji programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Wniosek o wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Wniosek o rejestracjê programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34. Wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35. Wezwanie do usuniêcia nieprawid³owoœci . . . . . . . . . . . . . . Art. 35a. Wpis do rejestru programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 303 304 306 316 323 324 327 331 331 331 331 338 338 339 341 350 351 354 355 355 358 365 366 371 372 373 373 375 379 380 383 386 390 391 394 397 397 398 398 398 399 404 405 406 407 410 413 Spis treœci Art. 36. Nadzór nad funkcjonowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37. Decyzja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zawieszanie odprowadzania sk³adek podstawowych i likwidacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38. Jednostronne zawieszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Okres obowi¹zywania porozumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Likwidacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Oferta z now¹ instytucj¹ finansow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zasady wyp³at, wyp³at transferowych i zwrotu z programu . Art. 42. Wyp³ata z programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43. Wyp³ata transferowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44. Zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45. Przekazanie kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46. Forma wyp³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47. Wypowiedzenie udzia³u w programie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48. Dyspozycja na wypadek œmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49. Wy³¹czenie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50. Nadu¿ycie nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56. Utrata prawa do odliczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57. Czynnoœci pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58. Wniosek o rejestracjê programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59. Przepis przejœciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60. Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Przepisy zwi¹zkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C1. Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej w sprawie przekazywania przez pracodawcê organowi nadzoru rocznej informacji dotycz¹cej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2. Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3. Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie okreœlenia zakresu danych zawartych w dokumencie p³atniczym przekazywanym przez zarz¹dzaj¹cego do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . . C 4. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotycz¹cych uczestników pracowniczych programów emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 416 418 418 427 428 432 434 434 437 440 443 445 446 447 449 450 450 450 450 452 453 454 455 455 460 461 462 465 465 466 467 469 473 475 477 VII Spis treœci C5. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6. Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 7. Ustawa o funduszach inwestycyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 8. Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych . . . . . . . . . . . . . . C 9. Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r.w sprawie dzia³alnoœci instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 10. Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 roku w sprawie ochrony praw do dodatkowych œwiadczeñ emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ na w³asny rachunek przemieszczaj¹cych siê we Wspólnocie . . . . . . . . . . . . C 11. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 12. Przyk³adowy wzór umowy zak³adowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 500 506 511 529 552 559 570 593 VIII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów AzbestU . . . . . . . . . . . . . . . . DzUbezpU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.6.1997 r. o zakazie stosowania wy- robów zawieraj¹cych azbest (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpiecze- niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) FunInU. . . . . . . . . . . . . . . . . FundEmU . . . . . . . . . . . . . . EmRentyFUSU . . . . . . . . . . Dyr. 98/49/WE . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady 98/49/WE z 29.6.1998 r. w spra- wie ochrony praw do dodatkowych œwiadczeñ emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ na w³asny ra- chunek przemieszczaj¹cych siê we Wspólnocie Dyr. 2003/41/WE . . . . . . . . Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 3.6.2003 r. w sprawie dzia³alno- œci instytucji pracowniczych programów emery- talnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.) ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (Dz.U. Nr 146, poz.1546) ustawa z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi- nansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) ustawa z 29.12.1993 r. o ochronie roszczeñ pra- cowniczych w razie niewyp³acalnoœci praco- dawcy (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IKEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konstytucja RP . . . . . . . . . . KRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NadRynFin . . . . . . . . . . . . . OchrRoszczPracU . . . . . . . . IX Wykaz skrótów PDOFizU . . . . . . . . . . . . . . . PostŒwiadR . . . . . . . . . . . . . PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PracProgEmU . . . . . . . . . . . PrGosp . . . . . . . . . . . . . . . . . PrSpó³dz . . . . . . . . . . . . . . . PrStow . . . . . . . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . PPEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . PromZatrU. . . . . . . . . . . . . . PSpDarU . . . . . . . . . . . . . . . SwobDzia³GospU . . . . . . . . SysUbSpo³U . . . . . . . . . . . . ŒwiadPrzedemU . . . . . . . . . ZatrPrzeciwBezrobU ZmFundEmU. . . . . . . . . . . . X ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) rozporz¹dzenie RM z 7.2.1983 r. w sprawie po- stêpowania o œwiadczenia emerytalno-rentowe i zasad wyp³aty tych œwiadczeñ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañ- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych progra- mach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.) ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 22.8.1997 r. o pracowniczych progra- mach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i da- rowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ustawa z 30.4.2004 r. o œwiadczeniach przede- merytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252) ustawa z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciw- dzia³aniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) ustawa z 1.7.2005 r. o zmianie ustawy o organi- zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, poz. 1202) Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie sied- SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny miu sêdziów S¹d Apelacyjny S¹d Najwy¿szy 3. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MoPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. ONSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski nego OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSNP. . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Ubez- pieczeñ Spo³ecznych, Pracy i Spraw Publicz- nych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK ZU. . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego – Zbiór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr. Prac. . . . . . . . . . . . . . . . Rej. Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita S³. Prac. . . . . . . . . . . . . . . . . ZNURzesz. . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Urzêdowy Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Prawo Pracy S³u¿ba Pracownicza 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organ Nadzoru . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Ubezpieczeñ i Funduszy Eme- artyku³ Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych indywidualne konto emerytalne nastêpny (a, e) rytalnych porównaj pracowniczy program emerytalny rozporz¹dzenie por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozp. MF. . . . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Finansów Rozp. RM . . . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Rady Ministrów Rozp. MPS. . . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej Rozp. MPiPS . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki So- tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cjalnej to jest tekst jednolity XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ust. ustêp wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych XII Wykaz orzeczeñ Wykaz orzeczeñ Wykaz orzeczeñ Wyrok SN z 18.1.1989 r., I PRN 62/88, OSP 1990, Nr 4, poz. 204. Wyrok SN z 21.9.1990 r., III PZP 4/90, OSP 1991, Nr 9, poz. 208. Wyrok SA w Rzeszowie z 25.10.1994 r., III AUr 304/94, OSA 1995, Nr 2, poz. 25. Wyrok SN z 16.5.1997 r., I PKN 170/97, OSNP 1998, Nr 8, poz. 239. Wyrok NSA z 18.3.1998 r., II SA 1718/97, niepubl. Wyrok SA w £odzi z 4.2.1999 r., III AUa 715/98, niepubl. Postanowienie NSA z 6.7.1999 r., SA/Rz 393/99, niepubl. Wyrok SA w Katowicach z 13.7.2000 r., III AUa 183/00, Pr. Prac. 2002, Nr 9, s. 41. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w £odzi z 29.8.2000 r., VIII U 3742/99, niepubl. Wyrok SN z 17.11.2000 r., III RN 46/00, OSNP 2001, Nr 12, poz. 404. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Bia³ym- stoku z 25.1.2001 r., V U 5749/00, niepubl. Wyrok SA w £odzi z 1.2.2001 r., III AUa 1254/00, OSA 2001, Nr 6, poz. 24. Wyrok SA w Bia³ymstoku z 12.4.2001 r., III AUa 175/01, niepubl. Wyrok SN z 24.5.2001 r., I PKN 413/00, OSNP 2003, Nr 6, poz. 150. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Krakowie z 16.10.2001 r., VII U 1396/01, niepubl. Wyrok NSA z 5.11.2001 r., SA/Rz 1299/01, niepubl. Wyrok SA w Katowicach z 17.1.2002 r., AUa 1002/01, niepubl. Uchwa³a NSA z 11.3.2002 r., OPS 14/01, ONSA 2002, Nr 4, poz. 133. Wyrok NSA z 19.4.2002 r., SA/Rz 1324/00, niepubl. Wyrok SN z 6.5.2003 r., I PK 257/2002, niepubl. Wyrok S¹du Rejonowego-S¹du Pracy w Jaœle z 6.5.2002 r., IV P 2/02, niepubl. Wyrok SA w Krakowie z 7.5.2002 r., III AUa 1989/01, niepubl. Wyrok TK z 4.7.2002 r., P 12/01, OTK-A ZU 2002, Nr 4, poz. 50. Postanowienie S¹du Rejonowego-S¹du Pracy w Lubaniu z 27.9.2002 r., IV P 175/02, niepubl. Wyrok NSA z 20.11.2002 r., SA/Rz 1120/02, niepubl. Wyrok NSA z 20.11.2002 r., SA/Rz 1329/02, niepubl. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Rzeszo- wie z 5.12.2002 r., IV U 787/02, niepubl. Wyrok NSA z 10.12.2002 r., SA/Rz 1947/02, niepubl. Wyrok NSA z 11.12.2002 r., SA/Rz 2088/00, niepubl. Uchwa³a SN z 19.3.2003 r., III UZP 1/03, OSNP 2003, Nr 13, poz. 317. Wyrok NSA z 25.3.2003 r., SA/Rz 1075/02, niepubl. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Bia³ym- stoku z 19.5.2003 r., V P 4654/02, niepubl. Wyrok SA w Warszawie z 19.12.2003 r., III AUa 1674/02, OSA 2005, Nr 1, poz. 2. Wyrok WSA w Rzeszowie z 3.2.2004 r., SA/Rz 2001/01, niepubl. Wyrok SN 12.2.2004 r., II UK 239/03, OSNP 2004, Nr 20, poz. 356. XIII Wykaz orzeczeñ Wyrok SN z 27.4.2004 r., II UK 297/03, OSNP 2005, Nr 1, poz. 11. Wyrok WSA w Rzeszowie z 8.6.2004 r., SA/Rz 141/02, niepubl. Wyrok WSA z Rzeszowie z 22.6.2004 r., SA/Rz 342/02, niepubl. Wyrok NSA z 29.6.2004 r., GSK 642/04, niepubl. Wyrok SN z 12.8.2004 r., III UK 77/04, OSNP 2005, Nr 6, poz. 86. Wyrok SN z 24.9.2004 r., II UK 471/03, OSNP 2005, Nr 6, poz. 88. Wyrok SA w Warszawie z 29.9.2004 r., III AUa 77/04, niepubl. Wyrok S¹du Okrêgowego-S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Bia³ym- stoku z 2.11.2004 r., V U 3001/04, niepubl. Wyrok SN z 25.11.2004 r., III PK 57/04, OSNP 2005, Nr 13, poz. 188. Wyrok SA w Bia³ymstoku z 26.1.2005 r., III AUa 1810/04, OSAB 2005, Nr 1, poz. 67. Wyrok SA w Warszawie z 8.2.2005 r., III AUa 736/04, niepubl. Wyrok TK z 30.3.2005 r., K 19/02, OTK-A ZU 2005, Nr 3, poz. 28. Wyrok SA w Bia³ymstoku z 30.3.2005 r., III AUa 2118/04, OSA 2005, Nr 2, poz. 50. Wyrok TK z 20.11.2006 r., SK 66/06, OTK ZU 2006, Nr 10, poz. 152. Wyrok SA w Katowicach z 15.3.2006 r., III AUa 15/06, OSA 2007, Nr 8, poz. 14. Wyrok SA w Warszawie z 30.1.2006 r., III AUa 894/05, Rzeczp. 2006, Nr 31, s. C3. Wyrok SN z 9.5.2006 r., II UA 1/06, OSNP 2007, Nr 9–10, poz. 141. Wyrok SA w Bia³ymstoku z 5.6.2007 r., III AUa 377/07, Rzeczp. 2007, Nr 276, s. C5. XIV Wykaz urzêdowych interpretacji Wykaz urzêdowych interpretacji Wykaz urzêdowych interpretacji Urzêdowa interpretacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pra- cy z 3.8.2005 r., Nr DRP VIII-0212-662-1/BC/05. Urzêdowa interpretacja Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy Nr 2437, zawarta na stronie elektronicznej tego Urzêdu w dniu 30.11.2001 r. Urzêdowa interpretacja Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy Nr 121, zawarta na stronie elektronicznej tego Urzêdu w dniu 28.4.2000 r. Urzêdowa interpretacja Zastêpcy Dyrektora Departamentu Polityki Rynku Pra- cy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej z 30.9.2002 r., Nr DPR IV 022/593/MW/2002. Urzêdowa interpretacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej z 29.1.2001 r., Nr DPSiR/36/I/MT/2001. Urzêdowa interpretacja Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Interpretacje przepisów do ustawy z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bez- robociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.), Warszawa 2002. Urzêdowa interpretacja Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy Nr 299, zamieszczo- na na stronie elektronicznej tego Urzêdu w dniu 25.1.2001 r. Urzêdowa interpretacja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 6.2.2003 r., Nr DRP IV 075/4-1/MW/2003. Wyjaœnienia Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy z 4.1.2001 r., Nr OP-022 /11, 24,25/1/SS/2001. Wyjaœnienia Dyrektora Departamentu Prawnego Krajowego Urzêdu Pracy z 23.5.2001 r., Nr OP-072/157/01. Wyjaœnienia Dyrektora Departamentu Prawnego Krajowego Urzêdu Pracy z 30.7.2001 r., Nr OP-022-544/MK/2001. Wyjaœnienia Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej z 24.6.2002 r., Nr DRP III.024-222/02. Wyjaœnienia Zastêpcy Dyrektora Departamentu Polityki Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej z 12.2.2002 r., Nr DRP III.024-52/2002. Wyjaœnienia Dyrektora Departamentu Prawnego Krajowego Urzêdu Pracy z 5.3.2001 r., Nr OP-022/789/186/SS/2001. Wyjaœnienia Dyrektora Departamentu Prawnego Krajowego Urzêdu Pracy z 27.11.2000 r., Nr OP-022/2514/696/SS/200. Wyjaœnienia Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy z 11.1.2001 r., Nr OP-022/ 126/SS/201. Wyjaœnienia Dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie z 29.5.2002 r., Nr SV 053-17/2002. XV Wykaz literatury Wykaz literatury Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postêpowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2004. Czajka B., Kalata K., Œwiadczenia przedemerytalne, [w:] Pytania i odpowiedzi, Rzeczp. 2003, Nr 42. Doliñski A., Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne, „Radca Prawny” 1999, Nr 5. Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i op³aty bud¿etowe, Kraków 2004. Jêdrasik-Jankowska I., Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne, PiZS 1997, Nr 7–8. Korcz A., Maciejko W., Procesowe nastêpstwa utraty przez starostê w³aœciwoœci w sprawach œwiadczeñ przedemerytalnych, Casus 2005, Nr 37. Kosut A., Wysokoœæ œwiadczenia przedemerytalnego, zasady jego zmniejszania i zawieszania, PiZS 2004, Nr 12. Kosut A., Nowe regulacje w zakresie nabycia prawa do œwiadczeñ przedemery- talnych, PiZS 2004, Nr 9. Machnij M., Likwidacja spó³ki cywilnej. Wybrane zagadnienia maj¹tkowe, MoP 1999, Nr 7. Maciejko W., Nieprawid³owoœci w ustalaniu okresu zasi³kowego dla bezrobot- nych, S³. Prac. 2004, Nr 10. Maciejko W., Wymóg zgody starosty na rozwi¹zanie stosunku pracy kombatan- ta, S³. Prac. 2004, Nr 7. Maciejko W., Œwiadczenia i inne uprawnienia po zmar³ym bezrobotnym, S³. Prac. 2004, Nr 11. Maciejko W., Granice podwa¿alnoœci œwiadectwa pracy, S³. Prac. 2004, Nr 3. Maciejko W., Prawo do œwiadczenia przedemerytalnego – ograniczenia, MoPr 2004, Nr 12. Maciejko W., Zasady biurowoœci i system kancelaryjny w administracji publicz- nej, Kraków 2005. Maciejko W., Funkcje orzecznicze powiatowej rady zatrudnienia, „Studia z za- kresu prawa, administracji i gospodarki”, Przemyœl–Lwów–Koszyce 2004. Maciejko W., Przywrócony zasi³ek przedemerytalny po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, MoPr 2005, Nr 9. Maciejko W., Funkcje organów samorz¹du powiatowego w zakresie zatrudnie- nia i przeciwdzia³ania bezrobociu, ZNURzesz. 2003, Nr 1. Muszalski W., Œwiadczenia przedemerytalne, PiZS 1992, Nr 5–6. Olejarz T., Zmiany w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, S³. Prac. 2002, Nr 2. Olejarz T., Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, S³. Prac. 2001, Nr 11. Olejarz T., Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne wed³ug aktualnego stanu prawnego, PiZS 2001, Nr 4. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003. Radwañski Z. (red.), System prawa prywatnego, t. III, Warszawa 2003. XVII Wykaz literatury Semenowicz A., Zasi³ki i œwiadczenia przedemerytalne. Wyjaœnienia eksperta, Gazeta Prawna 2001, Nr 135. Sierocka I., Œwiadczenia przedemerytalne, PiZS 2003, Nr 7. Tworkowska M., Œwiadczenia przedemerytalne – warunki i tryb postêpowania, Pr. Prac. 2005, Nr 78. ¯ukowski L., Maciejko W., Uwagi w sprawie postêpowañ administracyjnych wykreowanych (konwertowanych), „Pañstwo w s³u¿bie obywatela. Ksiêga jubileuszowa Jerzego Œwi¹tkiewicza”, Warszawa 2005. XVIII A. Tekst ustawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia emerytalne. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: