Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01819 041123 17282344 na godz. na dobę w sumie
Świadczenia pozapłacowe - ebook/pdf
Świadczenia pozapłacowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-35-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Świadczenia pozapłacowe, to istotny element systemu motywowania pracowników czy współpracowników. Niestety trudniejszą stroną zagadnienia jest ich rozliczenie podatkowe. I tu z pomocą przychodzi nasza publikacja. Samochód służbowy, telefon, laptop, dofinansowanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna, premie wypłacane w akcjach, imprezy integracyjne, upominki świąteczne. Coraz bardziej rozbudowane systemy benefitów powodują coraz więcej problemów podatkowych. W naszej publikacji znajdziecie Państwo odpowiedzi na kluczowe pytania. Całość została poparta praktycznymi przykładami, wzorami umów oraz aktualnym orzecznictwem sądów i organów podatkowych. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Świadczenia pozapłacowe, to istotny ele- ment systemu motywowania pracow- ników czy współpracowników. Niestety trudniejszą stroną zagadnienia jest ich roz- liczenie podatkowe. I tu z pomocą przychodzi na- sza publikacja. Samochód służbowy, telefon, lap- top, dofinansowanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna, premie wypłacane w akcjach, imprezy integracyjne, upominki świąteczne. Coraz bardziej rozbudowane systemy benefitów powo- dują coraz więcej problemów podatkowych. W naszej publikacji znajdziecie Państwo odpowie- dzi na kluczowe pytania. Całość została poparta praktycznymi przykładami, wzorami umów oraz aktualnym orzecznictwem sądów i organów po- datkowych. Zapewniamy podatkowe świadczeń pozapłacowych. bezpieczeństwo B I B L I O T E K A Ś w i a d c z e n i a p o z a p ł a c o w e Grzegorz Ziółkowski BIBLIOTEKA Świadczenia pozapłacowe ◆ przychód dla otrzymującego ◆ świadczenie a koszt firmy ◆ odliczenie VAT naliczonego przy zakupie ◆ rozliczenie VAT należnego ◆ wyliczenia ◆ dokumentowanie PODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRYPODATKIBIZNESPRAWOKADRY Grzegorz Ziółkowski BIBLIOTEKA Świadczenia pozapłacowe ◆ przychód dla otrzymującego ◆ świadczenie a koszt firmy ◆ odliczenie VAT naliczonego przy zakupie ◆ rozliczenie VAT należnego ◆ wyliczenia ◆ dokumentowanie Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Grzegorz Ziółkowski Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3, tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, kwiecień 2015 r. ISBN 978-83-64085-78-9 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................5 Rozdział 1. Przychód pracownika ...........................................................................7 Rozdział 2. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych ..19 Rozdział 3. Pracodawca jako płatnik................................................................... 29 Rozliczenie PIT-40 .........................................................................................................39 Informacja PIT-11 ...........................................................................................................41 Rozdział 4. Umowy cywilnoprawne ..................................................................... 47 Rozdział 5. Rozliczenie wynagrodzeń w kosztach ........................................53 Wynagrodzenia z umów o dzieło, zlecenia ...........................................................55 Rozdział 6. Udostępnianie narzędzi .................................................................. 59 Telefon służbowy ...........................................................................................................59 WZÓR oświadczenia o powierzeniu narzędzia pracy ................................. 60 WZÓR regulaminu korzystania z telefonu służbowego ..............................61 Ustalenie limitu na rozmowy służbowe ................................................................66 Przekazanie pracownikowi telefonu na własność .............................................67 Sprzedaż telefonu za złotówkę ................................................................................ 68 Telefon prywatny ...........................................................................................................69 Telefon dla zleceniobiorców .......................................................................................70 Samochód służbowy ..................................................................................................... 71 Rozdział 7. Świadczenia zwolnione od podatku ............................................. 83 Odprawy pieniężne i odszkodowania .....................................................................84 Odszkodowanie za skrócenie wypowiedzenia ......................................................87 Odprawy z tytułu zwolnień grupowych ............................................................... 88 Odszkodowanie za zwolnienie niezgodne z prawem .......................................92 Odszkodowanie za nierówne traktowanie ............................................................95 Odszkodowania za mobbing .....................................................................................96 Odszkodowanie za odwołanie z urlopu wypoczynkowego ...............................97 WZÓR odwołania z urlopu wypoczynkowego ............................................... 98 Świadczenia BHP ....................................................................................................... 100 Ubranie robocze ........................................................................................................... 101 Posiłki i napoje dla pracowników ...........................................................................103 Środki higieny osobistej ............................................................................................105 Okulary dla pracownika .............................................................................................106 Badania medycyny pracy ...........................................................................................107 Ekwiwalent za używanie narzędzi dla celów pracodawcy ............................ 114 Dojazd do pracy ............................................................................................................. 116 Podróże służbowe ......................................................................................................... 118 3 Diety ................................................................................................................................ 119 Koszty przejazdu .......................................................................................................... 121 Koszty dojazdów ...........................................................................................................124 Koszty noclegów .......................................................................................................... 125 Podróże służbowe osób innych niż pracownicy ................................................. 127 Zapewnienie mieszkania ..........................................................................................128 Ryczałt w jazdach lokalnych .....................................................................................128 Świadczenia socjalne ..................................................................................................130 Świadczenie urlopowe ................................................................................................131 Zapomogi losowe ..........................................................................................................131 Świadczenia socjalne z ZFŚS .....................................................................................134 Finansowanie wypoczynku ...................................................................................... 141 Dofinansowania do wypoczynku dzieci ..............................................................143 Opieka w żłobku lub przedszkolu ..........................................................................146 Kształcenie pracowników..........................................................................................146 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –wyciąg .................................. 151 Załączniki do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ..................................................281 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej .......................................................................................................... 291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ......................................................... 299 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej .......................... 309 Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. ..................................................................................... 317 4 Wstęp Świadczenia pozapłacowe to istotny element systemu motywowania pra- cowników czy współpracowników. Niestety trudniejszą stroną zagadnienia jest ich rozliczenie podatkowe. Aby mówić o przychodzie pracownika, należy jasno wykazać, że świadczenie było skierowane indywidualnie do pracownika i spowodowało przysporzenie w jego majątku. Takiego problemu nie ma za- sadniczo w przypadku wynikających z umowy wynagrodzeń pieniężnych, czy to zasadniczych, czy to uznaniowych. Są one przychodem pracownika. Pro- blemy podatkowe pojawiają się w przypadku świadczeń nieodpłatnych bądź zwrotu kosztów wydatków, które służą faktycznie działalności pracodawcy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) podkre- ślał: Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Wyrok Trybunału, choć niewątpliwie ważny i  pomocny w  interpretacji przepisów, nie rozwiał jednak wszystkich wątpliwości interpretacyjnych przy rozpoznawaniu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. I tu z pomocą przychodzi nasza publikacja. Samochód służbowy, telefon, laptop, dofinanso- wanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna, imprezy integracyjne, upominki świąteczne. Coraz bardziej rozbudowane systemy benefitów powo- dują coraz więcej problemów podatkowych: ■■ Kiedy powstaje przychód dla otrzymującego? ■■ Jak go wyliczyć? ■■ Czy świadczenie jest kosztem firmy? ■■ Czy odliczyć VAT naliczony przy zakupie? ■■ Czy rozliczyć VAT należny przy przekazaniu? ■■ Jak udokumentować dane świadczenie? Na te i wiele innych kluczowych pytań znajdą Państwo odpowiedź w naszej publikacji. Całość poparta jest praktycznymi przykładami, wzorami umów oraz aktualnym orzecznictwem sądów i organów podatkowych. Zapewniamy podatkowe bezpieczeństwo świadczeń pozapłacowych. Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy 5 Rozdział 1. Przychód pracownika Za pracownika w  rozumieniu ustawy PIT uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spół- dzielczym stosunku pracy. Stosownie do postanowień ustawy PIT za przycho- dy ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdziel- czego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych świadczeń, a w szczególności: ■■ wynagrodzenie zasadnicze, ■■ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ■■ różnego rodzaju dodatki, ■■ nagrody, ■■ ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, ■■ wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została określo- na z góry, ■■ świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość in- nych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Regulacja ta jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania. W razie dokonywania wypłaty świadczeń pieniężnych, wydawania świadczeń rzeczo- wych bądź ponoszenia świadczeń za pracownika należy liczyć się z koniecz- nością wykazania tego świadczenia jako przychodu dla celów podatkowych. Aby mówić o przychodzie pracownika, należy jednak jasno wykazać, że świadczenie było skierowane indywidualnie do pracownika i spowodowało przysporzenie w jego majątku. Takiego problemu nie ma zasadniczo w przy- padku wynikających z umowy wynagrodzeń pieniężnych, czy to zasadni- czych czy to uznaniowych. Są one przychodem pracownika. Problemy podat- kowe pojawiają w przypadku świadczeń nieodpłatnych bądź zwrotu kosztów wydatków, które służą faktycznie działalności pracodawcy. Trybunał Konsty- tucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. ( sygn. akt K 7/13) podkreślał: Mimo bardzo szerokiego ujęcia przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie speł- nione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem podlegającym podatkowi dochodowemu. Jak zauważył Trybunał we współczesnych relacjach pracowniczych praco- dawcy oferują pracownikom całą gamę świadczeń, które leżą niejako wpół drogi między gratyfikacją przyznaną pracownikowi jako element wynagro- dzenia za pracę, która jest objęta podatkiem dochodowym, a wymaganymi przez odpowiednie przepisy świadczeniami ze strony pracodawcy, które służą 7 Świadczenia pozapłacowe stworzeniu odpowiednich warunków pracy i które są zwolnione z tego podat- ku. W tej sytuacji pojawia się pytanie o kryterium wyodrębnienia świadczeń objętych podatkiem dochodowym. Zdaniem Trybunału tym kryterium musi być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stano- wi ono realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, aby podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić do pojawienia się po stro- nie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może wystąpić w dwóch postaciach: ■■ prowadzi do powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty ■■ powoduje zaoszczędzenie wydatków, co może być następstwem świad- czenia rzeczowego lub w formie usługi – w wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w zna- czeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie dochodu na gruncie ustawy PIT jest szersze, zaoszczędzenia wydatków musi być traktowa- ne na równi z przyrostem majątku. pieniędzy, albo Aby mówić o przychodzie, świadczenie powinno zostać spełnione w intere- sie pracownika, a nie w interesie pracodawcy. Musi przynieść pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia przez niego wydat- ku. Przy czym świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stano- wią przychód wyłącznie wtedy, gdy zostały faktycznie otrzymane przez pra- cownika. PROBLEM Czy wycieczka ufundowana za dobre wyniki w pracy jest przychodem pra- cownika Naszym najlepszym pracownikom ufundowaliśmy wycieczkę zagraniczną. Jest to rodzaj premii za bardzo dobre wyniki w pracy. Wycieczkę ufundowaliśmy ze środków obrotowych firmy. Czy zakup tej wycieczki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy wartość zakupionej wycieczki jest przychodem pra- cownika. Rada Wycieczkę ufundowaną pracownikom za dobre wyniki w pracy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wartość wycieczki należy jednak doliczyć do przychodów pracowników ze stosunku pracy. Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty pracownicze poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie są wyłączne z kosztów podatkowych (art. 22 ust. 1 ustawy PIT; art. 15 8 Rozdział 1. Przychód pracownika ust. 1 ustawy CIT). W przedstawionym przypadku ufundowanie wycieczki zagra- nicznej dla najlepszych pracowników ma formę nagrody, premii za bardzo dobre wyniki w pracy. Wydatek ten wpływa na motywację całego zespołu pracowników, co przekłada się na wielkość uzyskiwanych przychodów przez pracodawcę. Premie czy nagrody za dobre wyniki w pracy, również w postaci zagranicznej wycieczki, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pewnym proble- mem może być natomiast moment zaliczenia do kosztów takiej premii. Należności ze stosunku pracy mogą być zaliczone do kosztów w miesiącu, za który są należ- ne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w termi- nie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia terminom prawa pracy, należność ze stosunku pracy powinna być zaliczona do kosztów w momencie jej wypłaty, do- konania lub postawienia do dyspozycji pracownika. W wyroku NSA z 28 stycznia 2003 r. (sygn. akt SA/Bd 106/03) stwierdzono, że słowo „należny” oznacza jako przysługujący komuś. W oparciu o takie rozumienie tego pojęcia można przyjąć, że pracodawca ma prawo zaliczyć do kosztów wydatek na zakup wycieczki w miesią- cu przyznania jej pracownikowi jako premii. W tym miesiącu świadczenie to stało się bowiem należne dla pracownika. Przychód pracownika. Świadczenie otrzymane przez pracownika w postaci wy- cieczki zagranicznej stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. Wartość tego świadczenia ustala się według ceny zakupu wycieczki. Przychód pracownika z ty- tułu nieodpłatnych świadczeń powstaje w momencie ich otrzymania. Oznacza to, że przychód z tytułu ufundowanej wycieczki powstanie w miesiącu jej przyznania przez pracodawcę. W tym miesiącu zakład pracy jako płatnik ma obowiązek do- liczyć wartość wycieczki do wynagrodzenia pracownika i pobrać od tak ustalonej sumy zaliczkę na podatek. PRZYKŁAD Pracodawca ufundował pracownikowi ze środków obrotowych wycieczkę o war- tości 1500 zł. Jest to nagroda za dobre wyniki w pracy. Wycieczka została przyzna- na pracownikowi 24 maja 2015 r. Odbyć się ma w czerwcu 2015 r. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 4000 zł brutto. Jest ono płatne 28 każdego mie- siąca. W takim przypadku do wynagrodzenia za maj pracodawca jest obowiązany doliczyć wartość wycieczki, czyli kwotę 1500 zł. Jeżeli dany pracownik nie skorzysta z jakichś powodów z wycieczki, to oznacza że nie otrzymał danego świadczenia nieodpłatnego. W takim przypadku zakład pra- cy nie koryguje zaliczki na podatek pobranej wcześniej od przekazanej wycieczki. Instytucja nadpłaty w prawie podatkowym odnosi się zasadniczo do podatku, nie zaś do zaliczek na podatek. Takie stanowisko potwierdzają również organy podat- kowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej 9 Świadczenia pozapłacowe z 28 października 2009 r. (nr IBPBII/1/415-619/09/BJ): Instytucja nadpłaty w pra- wie podatkowym odnosi się wyłącznie do podatku, nie zaś do zaliczek na poda- tek. Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje dopiero po rozliczeniu rocznym. Zwrot nadpłaty wynikającej z wpłaconych zaliczek następuje po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jedynym wyjątkiem jest sy- tuacja, gdy to podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w zaliczkach na podatek z uwagi na wadliwe działanie płatnika. Podatnik kwestionujący zasadność pobrania przez płatnika zaliczki albo jej wysokość może złożyć wniosek o stwier- dzenie nadpłaty. Zwrot nadpłaty wynikający z tej decyzji jest dokonywany w ciągu 30 dni od dnia jej wydania. W przypadku nieskorzystania z wycieczki nie będzie jednak potrzeby składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez pracownika. Wystarczy bowiem, że pra- cownik w  zeznaniu rocznym nie doliczy wartości wycieczki do przychodów ze stosunku pracy, ale w sumie zaliczek na podatek wykaże zaliczkę pobraną przez zakład pracy od wycieczki. W  takim przypadku pobrana zaliczka od wyciecz- ki wpłynie na zmniejszenie zobowiązania podatkowego pracownika w zeznaniu rocznym (zmniejszy podatek do zapłaty albo zwiększy kwotę nadpłaty w zezna- niu rocznym). Również brak możliwości określenia wartości świadczenia powoduje, że pracownik nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ■■ Nieokreślony krąg beneficjentów wyklucza ustalenie przychodu Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka A za- warła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia odpo- wiedzialności cywilnej władz spółek. Ochrona ubezpieczeniowa wynikają- ca z umowy ubezpieczenia OC obejmuje również spółki zależne spółki A, tj. m.in. Wnioskodawcę oraz władze tych spółek. Na mocy umowy ubez- pieczenia OC ochroną ubezpieczeniową objęte są więc osoby fizyczne peł- niące w strukturze Wnioskodawcy określone stanowiska, pełniące określo- ne funkcje (członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, pracownicy pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze itp.) oraz osoby fizyczne związa- ne z tymi osobami więzami rodzinnymi, partnerskimi i podobnymi (mał- żonkowie, konkubenci lub partnerzy życiowi, spadkobiercy itp.). W żadnej części umowy ubezpieczenia OC krąg „osób ubezpieczonych” nie został wskazany imiennie. Tożsamość oraz liczba „osób ubezpieczonych” może podlegać zatem zmianom w okresie trwania umowy. Analogicznie w umo- wie ubezpieczenia OC nie wskazano imiennie osób związanych z „osobami ubezpieczonymi”, które także objęto ochroną ubezpieczeniową w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń. Z tytułu objęcia Wnioskodawcy oraz 10 Rozdział 1. Przychód pracownika „osób ubezpieczonych” ochroną ubezpieczeniową spółka A obciąża Wnio- skodawcę częścią składki ubezpieczeniowej (na podstawie wystawionej przez spółkę A faktury). Wysokość kwoty, do której uiszczenia jest obowią- zany Wnioskodawca na rzecz spółki A, ustalana jest ryczałtowo – kwota ta została ustalona w jednej wysokości bez względu na ilość osób objętych ubezpieczeniem. (…) Zgodnie z art. 805 § 1 ww. Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić okre- ślone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Natomiast stosownie do zapisu art. 822 tejże ustawy przez umowę ubezpieczenia odpowiedzial- ności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określo- nego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na której rzecz zostaje zawarta umowa ubezpieczenia. Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może za- wrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzial- ność za szkody spowodowane przez inną osobę (czyli tak jak w opisanej sprawie). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpiecze- nia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy. W takiej sytuacji niewątpliwie korzyścią majątkową dla osób ubezpieczonych jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym niepo- noszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. W przedstawionym stanie faktycznym to Wnioskodawca ponosi koszty części składki na to ubezpie- czenie (na podstawie wystawionej przez spółkę A faktury). Dzięki takiemu działaniu u osób ubezpieczonych dojdzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot poniesie za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym sa- mym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku, mimo iż otrzymu- ją stosowne zabezpieczenie finansowe, bo przecież umowa ubezpieczenia zapewniać będzie tym osobom ochronę. W przypadku zawartej przez spół- kę A umowy ubezpieczeniowej krąg osób (podmiotów) ubezpieczonych jest bez wątpienia otwarty. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęty jest bo- wiem Wnioskodawca oraz „osoby ubezpieczone”, tj. osoby fizyczne, które zajmują określone stanowiska, pełnią określone funkcje (np. członkowie za- rządu, członkowie rady nadzorczej, pracownicy pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze itp.) w spółkach zależnych. Dodatkowo ochroną ubezpiecze- niową objęte są także osoby, które nie zajmują żadnej pozycji (stanowiska) w strukturze spółek zależnych, a są związane z „osobami ubezpieczonymi” więzami rodzinnymi, partnerskimi i podobnymi, tj. przykładowo małżon- kowie, konkubenci lub partnerzy życiowi, spadkobiercy. Z powyższego wy- nika, że umowa ubezpieczenia dotyczy nie tylko członków władz Wniosko- dawcy, samej Spółki – Wnioskodawcy, ale i szerokiego grona osób trzecich, 11 Świadczenia pozapłacowe którego w żaden sposób nie da się określić. Jak z treści wniosku wynika, z tytułu objęcia Wnioskodawcy oraz „osób ubezpieczonych” ochroną ubez- pieczeniową, spółka A obciąża Wnioskodawcę częścią składki ubezpiecze- niowej (na podstawie wystawionej przez spółkę A faktury). Wysokość kwo- ty, do której uiszczenia jest obowiązany Wnioskodawca na rzecz spółki A, ustalana jest ryczałtowo – kwota ta została ustalona w jednej wysokości bez względu na ilość osób objętych ubezpieczeniem. W związku z powyższym stwierdzić należy, że o ile aktualny skład człon- ków władz Wnioskodawcy jest możliwy do ustalenia w dniu zapłaty skład- ki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do identyfikowania na ten dzień, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu kon- kretnej osobie. Nie da się bowiem ustalić na dzień zapłaty składki danych osób, które będą pełnić ww. funkcje w przyszłości, a tym samym nie moż- na ustalić danych przyszłych członków władz. Na dzień zapłaty składki nie można zatem jednoznacznie ustalić grona osób objętych ubezpieczeniem, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności. Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym brak jest podstaw do ustalenia przychodu, a zatem na Wnioskodawcy z tytułu finansowania składki OC (jej części) nie ciążą obowiązki płatnika. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2014 r. (nr IBPBII/1/415-704/14/AŻ) Trybunał podkreślił ponadto wagę dobrowolnego skorzystania ze świadczenia przez pracownika. Zgoda na skorzystanie ze świadczenia wyraża bowiem oce- nę pracownika, że świadczenie – z punktu widzenia jego sytuacji zawodowej, życiowej, rodzinnej – jest celowe i przydatne, leży w jego interesie. Oznacza to, że w przypadku braku świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść wydatek. Jednak, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako wa- runek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracow- nika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. Wyrok Trybunału, choć niewątpliwie ważny i  pomocny w  interpretacji przepisów, nie rozwiał jednak wszystkich wątpliwości interpretacyjnych przy rozpoznawaniu przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Należy jednak pamiętać o jego podstawowym skutku: art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2–2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracowni- ka, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 konstytucji. Zgodność z konstytucją oznacza, że przekazując nieodpłatne świadczenie pracownikowi, musimy rozstrzygnąć o jego opodatkowaniu podatkiem do- chodowym od osób fizycznych. 12 Rozdział 1. Przychód pracownika PROBLEM Czy wynagrodzenie adwokata pokryte przez pracodawcę jest przychodem pracownika Pracodawca funduje pracownikowi koszty adwokata w jego prywatnej sprawie. Czy pokrycie przez pracodawcę wynagrodzenia adwokata powoduje powstanie przychodu dla pracownika? Rada W sytuacji gdy pracodawca ponosi za pracownika koszty adwokata, pracownik uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodem pracownika jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna, związana ze stosunkiem pracy. Świadczenia pieniężne po- noszone za określone osoby należą do nieodpłatnych świadczeń. Ich pojęcia nie definiu- je jednak ustawa o podatku dochodowym. Na gruncie kodeksu cywilnego „świadcze- nie” oznacza przedmiot stosunku zobowiązaniowego, który wyraża się obowiązkiem określonego zachowania przez podmiot zobowiązany. Dla celów podatkowych po- jęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma jednak szerszy zakres niż w prawie cywilnym. W pojęciu nieodpłatnego świadczenia zawiera się uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. W przedstawionej sprawie pracownik uzyska korzyść kosztem pracodaw- cy. Gdyby bowiem pracodawca nie sfinansował kosztów adwokata, taki wydatek mu- siałby z własnych środków ponieść pracownik. Tym samym pracownik odniesie realną korzyść poprzez fakt, iż nie będzie musiał pokryć kosztów obrony z własnego majątku. Wynika z tego, że gdy pracodawca ponosi za pracownika koszty adwokata, pracownik uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wartość pieniężną świadczeń nieodpłatnych, jeśli ich przedmiotem są usługi za- kupione, należy ustalić według cen zakupu (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy PIT). Cena zakupu oznacza cenę faktycznie zapłaconą, a więc obejmującą VAT, jeżeli usługa była fakturowana. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dy- rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2009 r. (nr ITPB1/415-720/09/ PSZ): W przypadku gdy przedmiotem nieodpłatnych świadczeń są usługi zakupio- ne przez świadczeniodawcę, wartość świadczeń udzielonych ustala się według cen zakupu. Ceną zakupu (...) jest cena faktycznie zapłacona, a więc z uwzględnieniem naliczonego przez sprzedawcę VAT (który jest składnikiem ceny). INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ■■ Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca (Spółka) zatrudnia pracowników w postaci konsultantów (Konsultant). (…) Ze wzglę- du na charakter pracy Konsultant 80 czasu pracy spędza na wyjazdach do klientów Spółki. Wnioskodawca posiada samochody służbowe przeznaczone 13 Świadczenia pozapłacowe dla swoich pracowników wykonujących obowiązki służbowe również poza siedzibą Spółki. Samochody służbowe użytkowane przez Konsultantów nie stanowią składników majątku Spółki. Spółka korzysta z opisanych samocho- dów na podstawie zawartych przez nią umów leasingu operacyjnego, oraz najmu. Wnioskodawca uregulował kwestie związane z użytkowaniem sa- mochodów służbowych poprzez przyjęcie Regulaminu zasad przyznawania i użytkowania samochodów służbowych. Zgodnie z Regulaminem, osobami upoważnionymi do użytkowania samochodów są pracownicy Spółki. Pod- stawowym celem przyznania Użytkownikom samochodów służbowych jest ułatwienie im wykonywania ich obowiązków służbowych na rzecz Wnio- skodawcy. Wnioskodawca dysponuje miejscami parkingowymi dla posia- danych samochodów służbowych oddawanych do używania pracownikom. Jednakże na zasadzie wyjątku Wnioskodawca umożliwia także parkowanie samochodów służbowych w miejscu zamieszkania Konsultanta, ze wzglę- du na konieczność zapewnienia Konsultantowi możliwości szybkiego do- tarcia do klientów, u których realizuje prace wdrożeniowe i informatyczne. Zakres obowiązków służbowych Konsultantów korzystających z samocho- dów służbowych wymaga bowiem od nich mobilności, jak również realizacji obowiązków służbowych, także poza stałym miejscem wykonywania pracy. Zatem należy stwierdzić, że przydzielenie samochodu służbowego pra- cownikom i wyznaczenia przez płatnika miejsc parkowania w miejscach zamieszkania pracowników korzystających z tych samochodów gwa- rantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użyt- kowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na da- nym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody te będą wykorzystywane w celach służbowych. W kon- sekwencji przejazdy samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania (miejsca parkowania – garażowania) do miejsca wykonywania pracy oraz z miejsca wykonywania pracy do miejsca zamieszkania (miejsce parko- wania) nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te bowiem będą stanowiły realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki wyrażająca się poprzez garażowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika. W świetle wskazanych wyżej przepisów pracownicy dojeżdżający samochodami służ- bowymi z  wyznaczonego miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w po- staci innego nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez Spółkę zgodnie z obo- wiązującym regulaminem. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie z 8 października 2014 r. (nr IPPB4/415-584/14-4/AM) ■■ Punkty przyznane pracownikom w programie motywacyjnym Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka z o.o.) oferuje swoim pracownikom program motywacyjny, polegający na 14 Rozdział 1. Przychód pracownika możliwości przyznania pracownikowi punktów (będących wyrazem uzna- nia za postawy/działania pracowników zgodne z zasadami i wartościami fir- my), które następnie pracownik może wymienić na nagrody rzeczowe, wy- cieczki lub wstępy na wydarzenia rozrywkowe. Pracownik informowany jest o otrzymaniu punktów, ale do 21 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego może nie wyrazić zgody na ich przyjęcie. Punkty nie mogą być wymienio- ne na gotówkę, ale mają wartość przeliczalną na pieniądze, tj. jeden punkt ma wartość 0,25 USD, która jest przeliczana na złote według średniego kur- su ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym defini- tywne przyjęcie punktów przez pracownika (tzn. 21. dzień miesiąca następu- jącego po miesiącu przyznania punktów). Pracownik, który otrzymał punkty i nie odmówił ich przyjęcia, może wymienić je na nagrody spośród dostępnej oferty poprzez specjalny portal internetowy (funkcjonujący w formie zbli- żonej do sklepu internetowego, gdzie „środkiem płatniczym” są punkty). Pracownik może zamienić punkty na wybrane z oferty produkty w dowol- nym momencie, także po ustaniu stosunku pracy (po śmierci pracownika prawo takie nabywają jego spadkobiercy). Wnioskodawca, działając jako płat- nik, zwiększa przychód pracownika o wartość nagrody w postaci punktów w momencie, gdy są one definitywnie zaakceptowane przez pracownika, (tzn. 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym pracownik otrzymał punkty, o ile nie odmówił zgody na ich przyjęcie) i od całości uzy- skanego dochodu pracownika odprowadza zaliczki na podatek. (…) Punkty o określonej wartości pieniężnej otrzymywane przez pracownika w ramach programu M. stają się składnikiem wynagrodzenia pracowni- ka – jak słusznie stwierdza Wnioskodawca – w momencie ich definitywne- go zaakceptowania (braku odmowy przyjęcia). W tym bowiem momencie pracownik w efekcie otrzymuje od Wnioskodawcy świadczenie, którym może rozporządzać zgodnie z zasadami wynikającymi z programu mo- tywacyjnego. Przyjmując takie świadczenie pracownik uzyskuje – osiąga w tym właśnie momencie określoną korzyść majątkową. O uzyskaniu ta- kiej korzyści świadczy to, że może on w dowolnym (wybranym przez siebie momencie) zamienić punkty (o ściśle określonej wartości wymienianej na wartość pieniądza) na wybrany z oferty produkt. Skoro zatem w momen- cie definitywnego nabycia punktów powstaje po stronie pracownika przy- chód, to Wnioskodawca winien tenże przychód uwzględnić przy oblicza- niu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za dany miesiąc. Wnioskodawca, działając jako płatnik, ma wówczas obowiązek doliczyć wartość przyznanych i zaakceptowanych przez pracownika punktów do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącz- nej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 października 2014 r. (nr IBPBII/1/415-560/14/MZ) 15 Świadczenia pozapłacowe ■■ Zwrot pracownikowi kosztów używania samochodu dla celów służbowych Reasumując, w sytuacji wykorzystywania przez pracownika (przedstawiciela handlowego) samochodu służbowego (będącego własnością Wnioskodawcy (pracodawcy)), do wykonywania określonych czynności (zadań służbowych) w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy nie ma podstawy, aby stwierdzić, że pra- cownik uzyska nieodpłatne świadczenia. Poniesienie przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów opłat parkingowych, opłat za przejazd autostradą oraz in- nych wydatków związanych z eksploatacją samochodu służbowego nie bę- dzie więc po stronie pracownika (przedstawiciela handlowego) generować przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku do- chodowym od osób fizycznych. Wskazane wydatki nie mają bowiem charak- teru osobistego. Dotyczą wyłącznie pojazdu firmowego, stanowiącego ele- ment wyposażenia stanowiska służbowego. Tym samym z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek ustalenia przychodu podle- gającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wykorzystując bowiem składniki majątkowe pracodawcy dla celów re- alizacji nałożonych przez niego zadań pracownik nie otrzymuje nieod- płatnych świadczeń; korzysta bowiem z mienia pracodawcy w celu wy- konania obowiązków służbowych. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 marca 2014 r. ( nr IBPBII/1/415-1134/13/BD) ■■ Rabat jako przychód pracownika Spółka przyznaje rabaty na będące w jej ofercie towary handlowe. Raba- ty takie mogą być przyznawane w ramach ogólnopolskich lub lokalnych programów lojalnościowych skierowanych do wszystkich klientów. Spół- ka przyznaje też rabaty indywidualne oraz rabaty skierowane jedynie do klientów należących do niektórych grup. Poza ogólnopolskimi lub lokalny- mi programami lojalnościowymi, Spółka udziela rabatów: ■■ własnym pracownikom, ■■ członkom rodzin pracowników, ■■ dostawcom, ■■ osobom zatrudnionym przez dostawców, ■■ osobom, które świadczą na rzecz Spółki usługi w oparciu o umowę cy- wilnoprawną. Wysokość procentowa tych rabatów nie jest różnicowana z uwagi na przyna- leżność danej osoby fizycznej do jednej z ww. kategorii. (…) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rabatu. Język polski de- finiuje natomiast terminy „bonifikata, rabat, opust, upust” jako zniżkę ceny dóbr lub usług, przyznawaną przez sprzedającego (wykonawcę usługi) po do- konaniu transakcji. „Rabat”, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego poję- cia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głów- nie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towarów jednorazowo lub w określonym czasie, upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce udzielenie 16 Rozdział 1. Przychód pracownika rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów. Natomiast ceną – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) – jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiąza- ny zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się poda- tek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towa- rów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skoro cena towarów ulega zmniej- szeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota stanowi dla nabywcy rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów (w tym także tych wydanych jako rabat), a udzielony rabat nie stano- wi dla otrzymującego go nabywcy przychodu podatkowego, ponieważ korygu- je on tylko cenę ofertową/cennikową do poziomu ceny realnej/rynkowej. W opisanej we wniosku sytuacji skutkiem udzielenia rabatu jest skory- gowanie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego (częścio- wo nieodpłatnego) świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracow- ników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie osób trzecich wskazanych we wniosku, które otrzymują przed- miotowe rabaty. Korzystanie na jednakowych warunkach z rabatów przez pracowników Spółki i inne osoby uprawnione jest neutralne po- datkowo dla wszystkich tych podmiotów. Odnośnie do pracowników Spółki podkreślenia wymaga ponadto fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych sto- sunków wymienionych w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu art. 12 ust. 4. Wo- bec powyższego Spółka nie będzie zobowiązana w  stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz w stosunku do pozostałych osób wskazanych we wniosku do wystawienia stosownych informacji po- datkowych. (…) Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, zgodnie z którym o tym, czy świadczenie w postaci rabatu udzielonego pra- cownikowi na zakup towarów lub usług sprzedawanych przez pracodawcę jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy rabat udzie- lony pracownikom przewyższa wysokość rabatu udzielonego innym kon- trahentom, klientom (podmiotom niebędącym pracownikami). Zdaniem sądów, jeśli wysokość udzielonego pracownikom rabatu nie odbiega od wy- sokości rabatów udzielanych innym podmiotom niebędącym pracownika- mi, to nie można uznać, że warunki cenowe oferowane pracownikom są bardziej korzystne od oferowanych innym klientom, niebędącym pracow- nikami. Powyższe wynika m.in. z wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini- stracyjnego w Warszawie z dnia 14.01.2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1683/09. Stanowisko zajęte przez Spółkę potwierdzone zostało także w orzecznic- twie Naczelnego Sądu Administracyjnego, tj. w wyroku NSA z dnia 26 mar- 17 Świadczenia pozapłacowe ca 1993 r. sygn. akt III SA 2219/92 – w którym sąd uznał, że „z przychodem ze stosunku pracy mamy do czynienia jedynie w przypadku, gdy świadczenie może uzyskać wyłącznie pracownik”. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż: ■■ przedmiotowe rabaty udzielane są nie tylko pracownikom Spółki, lecz również klientom należącym do innych grup, ■■ rabaty te nie różnią się co do wysokości, w szczególności żadna z wymie- niony w niniejszym wniosku grup osób nie otrzymuje rabatów w wyż- szej wysokości, – stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie z 10 grudnia 2014 r. (nr IPPB2/415-740/14-2/MK) 18 Rozdział 2. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów ustala się według cen stosowanych wo- bec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy (art. 12 ust. 2 ustawy PIT). PRZYKŁAD Pracodawca prowadzący hurtownię spożywczą wręczył nieodpłatnie swojemu pracownikowi z okazji jego ślubu pięć skrzynek napojów gazowanych. Pracodawca napoje te kupił w sumie za 150 zł netto. Natomiast sprzedawał je po 180 zł netto. Dla pracownika oznacza to, że osiągnął wynagrodzenie w kwocie 180 zł. PROBLEM Towar przekazany pracownikowi – rozliczenie w pkpir Towar przekazany pracownikowi traci charakter towaru handlowego, tj. przezna- czonego do sprzedaży. Podatnik musi wystornować wartość tego towaru z ko- lumny 10 pkpir. Kolumna ta przeznaczona jest bowiem wyłącznie do ewidencji zakupów towarów handlowych i  materiałów. Wartość towaru przekazanego pracownikowi stanowi nadal koszt podatkowy dla przedsiębiorcy. Jest to forma wynagrodzenia pracownika w naturze. Świadczenie to należy ująć w kolumnie 12 pkpir – wynagrodzenia w gotówce i w naturze. Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze są rzeczy wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wyceny wynagrodzenia należy dokonać według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców (ust. 12 wyjaśnień do pkpir). Stosując się do tych przepi- sów, pracodawca przyjmie za wartość wynagrodzenia cenę sprzedaży stosowaną w obrocie rzeczami przekazanymi pracownikowi. Podstawą zapisu wynagrodze- nia w naturze będzie lista płac albo inny dokument, na którym pracownik podpi- sem potwierdzi przyjęcie tego świadczenia. Wartość świadczenia w naturze pra- codawca powinien doliczyć do innych przychodów pracownika w danym miesiącu w celu obliczenia zaliczki na podatek oraz składek ZUS. U podatników VAT przekazanie towaru pracownikowi może spowodować obo- wiązek rozliczenia podatku należnego, jeżeli przy jego nabyciu przysługiwało pra- wo do odliczenia podatku naliczonego (art. 7 ust. 2 ustawy VAT). 19 Świadczenia pozapłacowe PRZYKŁAD Podatnik 10 marca 2015 r. kupił partię rowerów o wartości netto 1000 zł każdy. Wartość netto tego zakupu (10 000 zł) ujął w dacie wystawienia faktury w ko- lumnie 10 pkpir. 3 maja 2015 r. podatnik zdecydował o przekazaniu jednego z ro- werów swojemu pracownikowi. W tej dacie podatnik dokonał storna w kolumnie 10 pkpir o wartość ujętego wcześniej w kosztach roweru (minus 1000 zł). Podsta- wą zapisu storna w kolumnie 10 jest dokument wystawiony dla celów rozliczenia VAT od towarów przekazanych pracownikowi. Następnie podatnik ujął wartość roweru według ceny sprzedaży (1 400 zł) w kolumnie 12 pkpir – Wynagrodzenia w gotówce i w naturze. Podstawą zapisu jest lista płac, na której pracownik pod- pisem potwierdził otrzymanie tego świadczenia w naturze. Zapis w pkpir Data zdarzenia gospo- darczego Nr dowo- du księ- gowego Opis zdarze- nia gospo- darczego Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Wynagrodze- nia w gotów- ce i w naturze Uwagi - 3 - - 6 - - 10 - - 12 - - 16 - zł gr zł gr Lp. - 1 - 234 445 - 2 - Marzec 2015 10.03.2015 F Maj 2015 3.05.2015 230/03/15 Zakup ro- werów 10 000 00 446 3.05.2015 LP 1/05/2015 DW 1/2015 Wynagro- dzenie pra- cownika Storno ro- weru prze- kazanego pracowni- kowi 1400 00 - 1000 00 Dotyczy poz. 234 . Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze nie są towary i usługi wcho- dzące w zakres działalności pracodawcy, ich wartość określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zu- życia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 20 Rozdział 2. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco: ■■ jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców, ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu, ■■ jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – we- dług równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, ■■ w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest róż- nica pomiędzy wartością tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez po- datnika. PRZYKŁAD Bank udzielił swojemu pracownikowi pożyczki, której oprocentowanie odbiegało od stawek rynkowych o 5 punktów procentowych. W takim przypadku pracownik uzyska przychód z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia. Mimo że pożyczka jest świadczeniem zwrotnym i jako taka jest neutralna podatkowo, jej przyznanie na preferencyjnych warunkach wywiera określone skutki podatkowe. A mianowicie pracownik, który otrzyma nieoprocentowa- ną bądź nisko oprocentowaną pożyczkę, osiąga z tego tytułu przychód, który należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Wartość tego przychodu ustala się: – jeżeli udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej pracodawcy – według wysokości oprocentowania stosowanego wobec in- nych odbiorców, – jeżeli udzielanie pożyczek nie wchodzi w zakres działalności praco- dawcy – na podstawie wysokości oprocentowania komercyjnych poży- czek bądź kredytów udzielanych w danej miejscowości w dacie otrzyma- nia świadczenia. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 1994 r. (sygn. akt III SA 1469/93) czytamy: Udzielone na korzystniejszych warunkach kre- dyty są przychodem ze stosunku pracy przewidzianym przez art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ dochodem podlegają- cym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzy- skania, to różnica pomiędzy kwotą odsetek, jakie bank by uzyskał od udzie- lonego kredytu według stawek ogólnie stosowanych dla tego rodzaju umów, 21 Świadczenia pozapłacowe a kwotą, którą zapłaci podatnik kredytobiorca, podlega podatkowi dochodo- wemu. Należy jednak zastrzec, że kwota stanowiąca różnicę pomiędzy korzyst- niejszym oprocentowaniem pożyczki dla pracownika a stopą oprocentowa- nia kredytu bankowego, w przypadku gdy pracodawca nie prowadzi działal- ności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek oraz udzielanie pożyczek odbywa się według tych samych zasadach dla wszystkich pracowników i we- dług tej samej stopy procentowej, nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy. Istotna jest jeszcze kwestia określenia momentu powstania przychodu u pracownika otrzymującego preferencyjną pożyczkę. Przychód ten powstaje w momencie spłaty raty pożyczki. Kredyt postawiony do dyspozycji lub wy- płacony nie jest przychodem, jest bowiem świadczeniem zwrotnym. Przycho- dem są korzyści wynikające z tego nieodpłatnego świadczenia w momencie jego realizacji, tj. spłacania niższych rat. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ■■ Pożyczki na równych zasadach nie powodują przychodu Spółka zamierza udzielać ze środków obrotowych nieoprocentowane po- życzki swoim pracownikom. Prawo do skorzystania z takich pożyczek wy- nikać będzie z regulaminu i będą one udzielane dla wszystkich na jedna- kowych zasadach. Strony zastrzegą w umowie brak odpłatności w postaci odsetek. W zależności od zapotrzebowania podpisane będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu umów rocznie. Stan zatrudnienia na dzień sporządzenia wniosku to 68 osób. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, lecz nie pro- wadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek i nie udziela ich innym podmiotom ani osobom. Umowy pożyczki zawierane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pieniężne będące przedmiotem umów pożyczek w momencie zawierania umów oraz spłaty znajdować się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku udzielania nieoprocentowanych pożyczek nie będzie miała obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. (…) W sytuacji, gdy zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów, a zasady udzielania tych pożyczek stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pra- cowników, wówczas brak jest podstaw do zakwalifikowania niezapłaco- nych odsetek z umowy pożyczki nieoprocentowanej jako przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku do- chodowym od osób fizycznych, a w zaistniałej sytuacji nie powstanie nieodpłatne świadczenie w formie nie naliczonych odsetek. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w spra- 22 Rozdział 2. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych wie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach z 9 września 2014 r. (nr IBPBII/1/415-444/14/JP) ■■ Obowiązki pośrednika jako płatnika przy uprzywilejowanej pożyczce Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych. Głównym przedmiotem dzia- łalności Wnioskodawcy jest działalność w charakterze pośrednika kredy- towego polskiego banku. W tym zakresie Wnioskodawca działa jako agent Banku i pośrednik kredytowy w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), pośredniczący m.in. w udzielaniu kredytów ratalnych, pożyczek gotówko- wych, zawieraniu umów o kartę kredytową. Wnioskodawca wykonuje tego rodzaju działalność w punktach handlowych na terenie placówek (sklepów) swoich partnerów handlowych. Wnioskodawca wykonuje również obsłu- gę posprzedażową w zakresie kart kredytowych oraz inne rodzaje działal- ności (emisja karty płatniczej, sprzedaż ubezpieczeń). Wnioskodawca nie udziela pożyczek samodzielnie, tj. w imieniu własnym i na swoją rzecz. Stroną umów kredytowych (tj. umów o kredyt ratalny, pożyczkę gotów- kową i o kartę kredytową), zawieranych z klientami jest Bank, w imieniu i na rzecz którego działa Wnioskodawca. Wnioskodawca rozważa obecnie uzgodnienie z Bankiem możliwości udzielania przez Bank pracownikom Wnioskodawcy i ewentualnie pracownikom partnerów handlowych Wnio- skodawcy preferencyjnych pożyczek gotówkowych, to jest pożyczek gotów- kowych będących w ofercie Banku, lecz z niższą prowizją niż ogólnie sto- sowana dla lego rodzaju umów dla klientów Banku. Zasady udzielania tych preferencyjnych pożyczek byłyby jednolite wobec wszystkich pracowników i pracowników partnerów handlowych Wnioskodawcy (preferencyjny wa- runek w postaci obniżenia prowizji), z tym że stopień obniżenia prowi- zji byłby inny dla pracowników Wnioskodawcy i pracowników partnerów handlowych Wnioskodawcy. Pożyczki udzielane przez Bank pracownikom Wnioskodawcy wypłacane są faktycznie przez Wnioskodawcę, jako agenta Banku w punktach kredytowych Wnioskodawcy. Mając na uwadze przed- stawiony stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne, wskazać należy, że niewątpliwie korzyścią majątkową dla osób otrzymujących pre- ferencyjne pożyczki gotówkowe jest uzyskanie dodatkowego świadczenia pieniężnego od Banku, w imieniu i na rzecz którego działa Wnioskodawca. Dzięki takiemu działaniu u pracowników Banku dochodzi do przysporze- nia w majątku, gdyż inny podmiot poniósł za nich część kosztów finanso- wych w postaci finansowania części odsetek, a tym samym nie musiały one uszczuplać swojego majątku, a w zamian zyskały dodatkowe świadczenie pieniężne. Ponadto należy mieć na uwadze, że strony umowy kredytowej otrzymują nieodpłatne świadczenie od Banku, z którym nie wiąże ich sto- sunek pracy. 23 Świadczenia pozapłacowe Podmiotem finansującym preferencyjne pożyczki jest Bank, a  nie Wnioskodawca, który jest pracodawcą. Wnioskodawca nie jest stroną umów kredytowych. Wnioskodawca będzie dokonywał faktycznie wy- płat kredytu, ale będzie działał jako pośrednik, nie będzie dokonywał wypłat na własny rachunek. W świetle powyższego należy uznać, że z tytułu udzielonych przez Bank pracownikom Wnioskodawcy poży- czek nie będą ciążyć na Wnioskodawcy obowiązki płatnika. Jak już powyżej wskazano warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu lub w przypadku obowiązków informacyjnych dokonywanie wypłat należności lub świad- czeń przez ten podmiot. Reasumując skutki podatkowe związane z uzyska- nym przez pracowników Wnioskodawcy przysporzeniem w związku udzie- lonymi przez Bank pożyczkami nie będą rodzić po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku docho- dowym od osób fizycznych, tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany od- prowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udzieleniem przez Bank pracownikom Wnioskodawcy preferencyjnych pożyczek. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie z 18 czerwca 2014 r. (nr IPPB4/415-275/14-2/MS) PROBLEM Czy powstaje przychód pracownika z tytułu ufundowanych abonamentów medycznych Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników. W ramach wykupionego pakietu pra- cownicy mają zapewnioną opiekę medyczną wynikającą z przepisów prawa pracy oraz pakiet dobrowolnych świadczeń opieki profilaktycznej. Czy z tego tytułu na- leży pracownikom doliczyć przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Rada Z tytułu finansowanych abonamentów medycznych w zakresie opieki pro- filaktycznej, należy pracownikom doliczyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jeżeli profilaktyczna opieka nie jest związana ściśle z wykony- waną pracą. Jak podkreślał NSA w wyroku z 1 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1970/12): Już samo przyznanie pracownikowi możliwości korzystania z abonamentu medycz- nego stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń. Przynosi mu ono realną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, jaki musiałby ponieść w przypadku braku takiego świadczenia ze strony zakładu pracy. W uchwale z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) NSA przyjął: Wykupione przez pracodawcę pakiety świad- czeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., stanowią dla pracowni- 24 Rozdział 2. Wycena świadczeń w naturze i świadczeń nieodpłatnych ków, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy. NSA podkreślił, że przychód ten powstaje niezależnie od tego, czy pracownik korzysta faktycznie ze świadczeń medycznych. Wystarczy, że są one postawione do jego dyspozycji: Skoro analizowane świadczenie pra- codawcy na rzecz pracownika polega na zagwarantowaniu mu możliwości bez- płatnego skorzystania z określonych usług medycznych, to pracownik otrzymuje je w momencie, w którym po stronie centrum medycznego powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do świadczenia mu tych usług. Taką chwilą może być umieszczenie zatrudnionego na liście uprawnionych lub wręczenie mu karty iden- tyfikacyjnej pacjenta. Nie jest nią natomiast sam moment skorzystania z danej usługi. Nie jest też możliwe dwukrotne opodatkowanie – raz z momentem otrzy- mania możliwości korzystania z usług, drugi raz – z chwilą faktycznego z nich skorzystania. To ostatnie stanowi bowiem realizację uprawnienia wcześniej otrzy- manego. W kontekście wyroku TK ważne jest jednak, żeby przyznanie abonamentu było za- akceptowane przez pracownika. Inaczej przychód nie powstanie. Warto przy tym zwrócić uwagę na najnowsze interpretacje organów podat- kowych. Przykładowo w  interpretacji indywidualnej z  28 października 2014  r. (nr IPTPB1/415-434/14-2/MD) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zaznaczył: Z przed- stawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamie- rza objąć pracowników opieką medyczną poprzez przyznanie im pakietów usług obejmujących m.in. świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy oraz pro- filaktyki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą. Pracownicy Wnioskodawcy dzielą się na fizycznych i umysłowych. Pracownicy fizyczni wykonują prace ogól- nobudowlane, ponieważ podstawowym zakresem działalności Wnioskodawcy jest budowa mieszkań na sprzedaż. Natomiast wszyscy pracownicy umysłowi pracują przy komputerach w pozycji siedzącej w pomieszczeniach wyposażonych w klima- tyzację. W związku z powyższym, w przypadku zakupu przez pracodawcę usług medycznych polegających m.in. na wykonaniu okresowych badań lekarskich, war- tość tego rodzaju świadczeń nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również w sytuacji, gdy pracodawca ponosi inne koszty profi- laktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodaw- cy, również nie stanowi przychodu pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z interpretacji tej wynika, że do przychodów pracowników nie należy zaliczać abo- namentu obejmującego medycynę pracy (to stanowisko było już utrwalone wcze- śniej), ale również abonamentu obejmującego profilaktykę zdrowotną, jeżeli tylko związana jest z wykonywaną pracą. W stosunku do profilaktyki zdrowotnej pro- blematyczne może być wykazanie związku opłacanego abonamentu z wykony- waną pracą. Jeżeli nie wykażemy tego związku, wartość abonamentu dotyczącego profilaktyki zdrowotnej należy doliczyć do przychodów pracownika. 25 Świadczenia pozapłacowe Dalszym problemem jest sposób obliczania przychodu pracownika z tytułu abo- namentów medycznych. Wagę tej kwestii podnosił NSA w  uchwale z  24 maja 2010 r. Problem polega na tym, że nie dokonał jej rozstrzygnięcia: Końcowo nale- ży zauważyć, że kwestia sposobu obliczania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu otrzymania pakietu medycznego nie mogła być rozważona w niniejszej uchwale. Wprawdzie skład orzekający, który zadał pytanie prawne, wyraził swo- je wątpliwości dotyczące tego zagadnienia w uzasadnieniu postanowienia, al
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenia pozapłacowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: