Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00549 010279 10709875 na godz. na dobę w sumie
Świadczenie niegodziwe - ebook/pdf
Świadczenie niegodziwe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 374
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-630-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia dotyczy świadczenia niegodziwego i następstw jego spełnienia w polskim prawie cywilnym na tle porównawczym.

Książka zawiera zarówno analizę roszczenia o zwrot świadczenia niegodziwego i możliwych rozstrzygnięć sądu, jak i szczegółowe wyjaśnienie funkcji, przesłanek, przedmiotu i procesowych aspektów przepadku z art. 412 KC. Autor uzasadnia, że przepis ten odnosi się do bezpodstawnego wzbogacenia, nie ma natomiast charakteru karnego.

Ponadto, w opracowaniu Autor przedstawia ocenę dotychczasowej praktyki sądowej na tle art. 412 KC oraz prezentuje, odmienną od dotychczas przyjmowanej, wykładnię tego przepisu, przyjmując m.in. możliwości orzekania przez sąd o przepadku z urzędu w toku procesu o zwrot świadczenia niegodziwego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWE£ KSIʯAK · ŒWIADCZENIE NIEGODZIWE Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. M. Safjana PRAWO CYWILNE – CZESC OGÓLNA. Tom 1 System Prawa Prywatnego Pod red. Z. Radwańskiego PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA z Suplementem. Tom 2 System Prawa Prywatnego Pod red. T. Dybowskiego PRAWO RZECZOWE. Tom 3 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka PRAWO RZECZOWE. Tom 4 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Łętowskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 5 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Rajskiego PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 2 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Panowicz-Lipskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe www.sklep.beck.pl ŒWIADCZENIE NIEGODZIWE PAWE£ KSIʯAK Redakcja: Magdalena Cymerska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-630-2 Spis treści Przedmowa ............................................................................................................... IX Wykaz skrótów ........................................................................................................ XI Wykaz literatury .................................................................................................... XIII Wprowadzenie ........................................................................................................ 1 Rozdział I. Rys historyczny i prawnoporównawczy .......................... § 1. Prawo rzymskie .......................................................................................... I. Condictio w klasycznym prawie rzymskim ............................ II. Condictio ob turpem causam .................................................... III. Obustronna niegodziwość .......................................................... I. Condictio ob iniustam causam ................................................. . Rozwój poklasyczny ....................................................................... § 2. Prawo średniowieczne i przedkodeksowe ...................................... § 3. Prawo niemieckie ..................................................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................. II. Condictio ob turpem vel iniustam causam (§ 817 zd. 1 BGB) ............................................................................ III. Wyłączenie roszczenia zwrotnego (§ 817 zd. 2 BGB) ........ I. Zasady i przykłady stosowania § 817 zd. 2 BGB ................... . Uzasadnienie wyłączenia roszczenia ....................................... § 4. Prawo austriackie ..................................................................................... § 5. Prawo szwajcarskie .................................................................................. § 6. Prawo francuskie ...................................................................................... § 7. Prawo włoskie ............................................................................................ § 8. Common law ............................................................................................. defendentis ......................................................................................... II. Wyjątki od reguły in pari delicto ............................................... III. Uzasadnienie reguły in pari delicto ......................................... I. Krytyka ............................................................................................... § 9. Podsumowanie .......................................................................................... I. Reguła in pari delicto potior est conditio Rozdział II. Świadczenie niegodziwe w prawie polskim ................ § 1. Ewolucja prawa polskiego ..................................................................... I. Projekty Komisji Kodyfikacyjnej ............................................... II. Condictio ob turpem causam w Kodeksie zobowiązań .... III. Zasada in pari delicto w Kodeksie zobowiązań ................... 7 7 7 10 15 18 21 23 25 25 28 32 37 45 48 55 60 64 67 67 71 81 85 86 91 91 91 94 96  Spis treści niegodziwego ................................................................................... 123 III. Roszczenie zwrotne a zasada nemo turpitudinem I. Powstanie Kodeksu cywilnego .................................................. 106 . Przepadek w ujęciu historycznym suam allegans auditur ................................................................. 135 I. Wpływ orzeczenia przepadku na roszczenie zwrotne ...... 147 . Przedmiot kondykcji sine causa (ob turpem causam) ..... 150 I. Dochodzenie zwrotu świadczenia niegodziwego i prawnoporównawczym ............................................................. 109 I. Reforma KC z 28.7.1990 r. ............................................................ 112 II. Konstrukcja art. 412 KC w znowelizowanym brzmieniu .. 114 § 2. Roszczenie o zwrot świadczenia niegodziwego ............................ 118 I. System kondykcji w Kodeksie cywilnym ................................ 118 II. Kwalifikacja roszczenia o zwrot świadczenia na innej podstawie prawnej ........................................................ 156 II. Treść i strony zobowiązania restytucyjnego – odesłanie .. 159 § 3. Funkcje i przesłanki przepadku świadczenia niegodziwego .... 160 I. Funkcje przepadku świadczenia niegodziwego .................. 160 II. Spełnienie świadczenia ................................................................ 172 III. Niegodziwość świadczenia ......................................................... 180 I. Świadczenie w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę ..................................................................................... 186 . Świadczenie w celu niegodziwym ............................................ 192 I. Przykłady świadczeń niegodziwych ......................................... 195 II. Szczególne wypadki świadczeń niegodziwych .................... 203 III. Świadomość niegodziwości ........................................................ 207 IX. Problem obustronnej niegodziwości ....................................... 213 X. Fakultatywność przepadku ......................................................... 225 § 4. Przedmiot przepadku ............................................................................. 228 I. Świadczenie jako przedmiot przepadku ................................. 228 II. Zakres przepadku ........................................................................... 240 III. Przepadek pożytków i odsetek oraz uwzględnianie nakładów na przedmiot świadczenia niegodziwego ......... 244 I. Wartość świadczenia niepolegającego na dare .................... 253 . Przepadek wartości przedmiotu świadczenia ...................... 256 I. Przepadek świadczeń wzajemnych .......................................... 267 II. Przepadek prawa osoby trzeciej ................................................ 271 § 5. Zagadnienia procesowe ......................................................................... 276 I. Wprowadzenie ................................................................................. 276 II. Legitymacja czynna ........................................................................ 278 III. Legitymacja bierna ......................................................................... 282 I. Proces o przepadek ........................................................................ 299 . Orzekanie o przepadku w procesie o zwrot świadczenia 302 I. Charakter orzeczenia o przepadku .......................................... 309 I Spis treści I. Przepadek w przepisach Kodeksu karnego i ustaw II. Skutki przepadku ............................................................................ 320 § 6. Artykuł 412 KC a przepadek w prawie karnym ............................. 322 szczególnych ..................................................................................... 322 II. Zagadnienia szczegółowe ............................................................. 329 Wnioski końcowe .................................................................................................. 335 Indeks rzeczowy .................................................................................................... 337 II Przedmowa Praca niniejsza stanowi częściowo zmienioną wersję rozprawy doktor- skiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2006 r. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować mojemu promotorowi, prof. dr hab. Tomaszowi Pajorowi za życzliwą opiekę i pomoc, której udzielił mi w toku przygotowywania rozprawy. Na ostateczny kształt pracy w istotny sposób wpłynęły wnikliwe uwagi recenzentek – prof. dr hab. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej i prof. dr hab. Ewy Łętowskiej, którym składam serdeczne wyrazy podziękowania. Paweł Księżak IX Wykaz skrótów ABGB ..................................... kodeks cywilny austriacki z 1811 r. AcP ......................................... Archiv für civilistische Praxis AJCL ........................................ The American Journal of Comparative Law AUNC .................................... Acta Universitatis Nicolai Copernici BGB ....................................... kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. BGE ........................................ Entscheidungen des Schweizerischen Bundesge- richts BGH ....................................... Bundesgerichtshof BGHZ .................................... Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zi- vilsachen CC .......................................... włoski kodeks cywilny CLJ .......................................... Cambridge Law Journal DJZ .......................................... Deutsche Juristenzeitung DP ........................................... Dalloz. Recueil périodique et critique de juris- prudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw EvBl ........................................ Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen Gaz. Pal. ................................ Gazette du Palais GlUNF ................................... Sammlung von zivilrechtlichen Entscheidungen des kaiserlich – königlichen Obersten Gerichts- hofes „Neue Folge” (1898–1915) GSP ........................................ Gdańskie Studia Prawnicze ICLQ ....................................... JBl ........................................... JR ............................................. JZ ............................................ KC ........................................... Kodeks cywilny z 1964 r. KC RFSRR ............................. International and Comparative law Quarterly Juristische Blätter Juristische Rundschau Juristenzeitung kodeks cywilny Rosyjskiej Federacyjnej Socjalisty- cznej Republiki Radzieckiej z 1922 i 1964 r. KK .......................................... Kodeks karny KKS ........................................ Kodeks karny skarbowy KN .......................................... kodeks cywilny francuski (Napoleona) z 1804 r. KPK ....................................... Kodeks postępowania karnego KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO ....................................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. KZ ........................................... Kodeks zobowiązań z 1933 r. XI Wykaz skrótów KW ......................................... Kodeks wykroczeń LG ........................................... Landgericht LQR ........................................ The Law Quarterly Reviev NJW ....................................... Neue Juristische Wochenschrift N.K.Z. .................................... Nowy Kodeks zobowiązań, dodatek do Gazety Sądowej Warszawskiej NP ........................................... Nowe Prawo OGH ...................................... Oberster Gerichtshof OJLS ....................................... Oxford Journal of legal Studies ÖJZ ......................................... Österreichische Juristenzeitung OLG ....................................... Oberlandesgericht OR .......................................... OSN ....................................... OSNC .................................... OSPiKA ................................. szwajcarskie prawo obligacyjne z 1911 r. Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego w latach 1944– 1962 Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r.); Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.); Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1991 r.) Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych (obecnie OSP – Orzecznictwo Sądów Pol- skich) OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP .......................................... Państwo i Prawo PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWPMEiP ............................. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowe- go, Europejskiego i Porównawczego, 2006, vol. I Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RGZ ........................................ RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SC ........................................... SDHI ...................................... SJZ .......................................... SP ............................................ SPE ......................................... SZ ............................................ Studia Cywilistyczne Studia et documenta historiae et iuris Süddeutsche Juristenzeitung Studia Prawnicze Studia Prawno-Ekonomiczne Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofs in Zivilsachen Tex. L. Rev ........................... University of Texsas Law Review U. Pa. L. Rev ......................... University of Pennsylvania Law Review WM ........................................ Wertpapiermitteilungen ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wir- ZHR ........................................ tschaftsrecht XIIXII Wykaz literatury Aubert J.-L., La répétition des prestations illicites ou immorales en droit fran- çais, en droit suisse et dans la jurisprudence belge, 1954. Bajor K., Glosa do wyroku SN z 19.12.1973 r., III CRN 312/73, NP 1976, Nr 11. Balken-Neumann J., Zobowiązania, Lwów 1934. Basseches J., Korkis I., Kodeks zobowiązań, Lwów 1938. Bastian A., Die Rückforderung von verbotswidrigen Leistungen, JR 1950, Nr 1. Beatson J., Repudiation of Illegal Purpose as a Ground for Restitution, 91 (1975) LQR. Beaudonnat E., L’evolution générale des condictions, Paris 1926. Becker H. [w:] Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I, Bern 1941. Becker L., Die Ausdehnung des § 817, Satz 2 BGB auf andere Ansprüche außer- halb des Gebiets der ungerechtfertigten Bereicherung, Alzey 1952. Beseler G., Condictio ob causam turpem aut rem turpem dati, SDHI 3 (1937). Bieniek G., Uwagi na marginesie stosowania art. 412 KC i art. 197 KPC w prak- tyce sądowej, NP 1969, Nr 9. Birks P., An Introduction to the Law of Restitution, Oxford 1989. Boehmer G., Grundlage der bürgerlichen Rechtsordnung, Tübingen 1950. Broniewicz W., Powództwo prokuratora w polskim procesie cywilnym, PiP 1966, Nr 7–8. Broniewicz W., Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywilnym. (Przyczynek do zagadnienia stosunku prawa materialnego i prawa proce- sowego), SPE, t. II, Łódź 1969. Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 8, Warszawa 2005. Brynda W., Glosa do wyroku SN z 17.7.1978 r., I CR 233/78, Problemy Prawo- rządności 1979, Nr 8–9. Brzozowski A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, (red.) K. Pietrzykowski, wyd. 4, Warszawa 2005. Bufe P., § 817 Satz 2 BGB, AcP 157 (1957/58). Bunte H-J., Rückabwicklung sittenwidriger Ratenkreditverträge, NJW 1983, Nr 47. von Büren B., Bemerkungen zu Art. 66 OR, SJZ 1962, Nr 15. von Büren B., Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Zürich 1964. XIII Wykaz literatury von Caemmerer E., Preisverstöße und § 817 Satz 2 BGB, SJZ 1950. Calé R., Das Rückforderungsrecht des Wucherers beim wucherischen Dar- lehen, Heidelberg 1908. Canaris C.-W., Der Bereicherungsausgleich bei sittenwidrigen Teilzahlungs- krediten, WM 1981, Nr 37. Chajda M., Ograniczenia zasady swobody umów, [w:] Iustitia Civitatis Funda- mentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003. Cohen N., Illegality: The Case for Discretion, [w:] The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis, London 1997. Czachórski W., Z zagadnień niesłusznego zbogacenia w prawie cywilnym ra- dzieckim, PiP 1950, Nr 11. Czachórski W., Rei vindicatio według obowiązującego prawa polskiego, NP 1960, Nr 4. Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1962. Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowią- zania. Zarys wykładu, wyd. 9, Warszawa 2004. Czachórski W., Kilka uwag o condictio possessionis i jego zbiegu z ochroną po- sesoryjną, [w:] Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Szpunara, Warszawa–Łódź 1983. Czarnecki R., Odwołanie darowizny, Pal. 1966, Nr 11. Dajczak W., Sokala A., Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum (D. 12, 5, 4, 3). Nova ratio rozstrzygnięcia, AUNC Prawo XXIX, 1991, z. 154. Daszkiewicz W., Orzekanie o przepadku rzeczy w postępowaniu karnym, SP 1975, Nr 3. Daszkiewicz W., Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976. Dauner B., Der Kondiktionsschluß gem. § 817 S. 2, JZ 1980. Dąbrowa J., [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, Ossolineum 1981. Dickson B., Restitution and Illegal Transactions, [w:] Essays on the Law of Restitution, Oxford 1991. Dobbs D. B., Remedies. Damages – Equity – Restitution, West Publishing Co. 1984, s. 994–995. Domański L., Instytucje Kodeksu Zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1935. Domański M., Czy prokurator w sprawach z art. 412 KC może występować o dobrowolne spełnienie świadczenia przed uzyskaniem wyroku orzeka- jącego jego przepadek, [w:] Prawo w działaniu. Sprawy cywilne, (red.) E. Holewińska-Łapińska, Warszawa 2006. Domański M., Przepadek świadczenia „niegodziwego” – art. 412 KC. Model normatywny i empiryczny. (Praktyka stosowania § 287 Regulaminu we- wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych pro- kuratury), Warszawa 2006, maszynopis. XI Wykaz literatury Drapała P., Glosa do wyroku SN z 22.3.2001 r.,  CKN 769/00, PPH 2003, Nr 2. Dubis W., Waloryzacja kondykcji nienależnego świadczenia, Rej. 1998, Nr 9. Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–534, t. I, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2004. Dubis W., Bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie jako źródła sto- sunków zobowiązaniowych, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywil- noprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000. Dubis W., Zbieg roszczeń a skarga z bezpodstawnego wzbogacenia, PS 2002, Nr 1. Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa 1969. Dybowski T., Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze prze- znaczenie prawa a prawo własności, NP 1967, Nr 6. Dybowski T., Zarzut nadużycia prawa w sporze windykacyjnym, NP 1968, Nr 1. Dybowski T., Odszkodowanie za naruszenie posiadania, NP 1973, Nr 1. Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, Ossolineum 1981. Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. , (red.) E. Łętowska, Warszawa 2006. Dyoniak A., Glosa do uchwały SN z 15.1.1992 r., III CZP 142/91, OSP 1993, Nr 5, poz. 92. Dziurda M, Przychodzki M., Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach z art. 412 kodeksu cywilnego, Glosa 2000, Nr 7. Dziurda M., Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym, Kraków 2005. Ehrenzweig A., Nemo auditur turpitudinem suam allegans, ÖnotZ 1910. Ehrenzweig A., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Band 2, wyd. 2, Wien 1928. Enonchong N., Title Claims and Illegal Transactions, 111 (1995) LQR. Esser J., Weyers H., Schuldrecht. Besonderer Teil, Teilband 2, wyd. 8, Heidel- berg 2000. Fabricius D., Einschränkung der Anwendung des § 817 S. 2 durch den Zweck des erbotsgesetzes, JZ 1963. Feil E., ABGB. Handkommentar für die Praxis, Band I, Eisenstadt 1977. Flejszic E. A., Zobowiązania z tytułu wyrządzenia szkody i niesłusznego zbo- gacenia, Warszawa 1954. Förster F., Eccius M., Preußisches Privatrecht, t. II, Berlin 1892. Freudenthal M., Zur Entwicklungsgeschichte der Condictio, Breslau 1910. Gáspárdy L., Kumulacja naruszeń norm zabraniających niektórych czynności prawnych, RPEiS 1969, Nr 2. Gniewek E., [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. I, Warszawa 2005. X Wykaz literatury Goff R., Jones G., The Law of Restitution, 6 ed., London 2002. Golat R., Zakres niegodziwości świadczenia, Gazeta Prawna 1998, Nr 42. Goo S. H., Let the Estate Lie Where it Falls, 45 (1994) NILQ. Gooderson R. N., Turpitude and Title In England and India, 1958, CLJ. Gorczyński G., Zasada walutowości w polskim prawie cywilnym, Rej. 2001, Nr 11. Górecki J., Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958. Górecki J., Wina rozkładu a moralność. (Z rozważań nad zasadą rekryminacji), PiP 1965, Nr 1. Grillberge K., Praxiskommentar zum ABGB, Band 4, 2. Halbband, Wien 1988. Grodecki J., In pari delicto potior est conditio defendentis, 71 LQR (1955). Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, wyd. 2, Ossoli- neum 1985. Gschnitzer F., Österreichisches Schuldrecht. Besonderer Teil und Schadener- satz, Wien 1988. Guhl T., Das Schweizerische Obligationenrecht, wyd. 8, Zürich 1991. Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006. Gwiazdomorski J., Glosa do uchwały SN z 27.4.1971 r., III CZP 8/71, i tezy 9 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z 19.12.1972 r., III CZP 57/71, PIP 1974, Nr 6. Hackbarth M., In pari turpitudine melior est conditio possidentis: ein ergleich zwischen dem anglo-amerikanischen und dem deutschen Recht (§ 817 Satz 2 BGB), Hamburg 1967. Hagen O., Die condictio ob turpem causam in gemeinen Recht und Bürgerli- chen Gesetzbuche, Erlangen 1914. Hallebeek J., The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism, Nijmegen 1996. Hammes K., Das Problem des § 817 Satz 2 BGB, insbesondere die Anwendbar- keit des § 817 Satz 2 BGB bei Rückforderung einer durch erletzung der Preis- oder Bewirtschaftungsvortschriften bewirkten Leistung, JR 1950, Nr 1. Hamson C. J., Contract – Illegality – In Pari Delicto, CLJ 1964. Heck Ph., Die Ausdehnung des § 817 S. 2 BGB auf alle Bereicherungsansprüche, AcP 124 (1925). Heimann-Troisen G., [w:] Das Bürgerliche Gesetzbuch. Kommentar heraus- gaben von Mitgliedern des Bundesgerichtshofes, wyd. 12, Berlin 1989. Higgins M. J., The Transfer of Property under Illegal Transactions, The Modern Law Review, March 1962. Hoff J., Der Grundsatz „In pari turpitudine melior est conditio possidentis“, seine Reichweite und Handhabung in der deutschen, französischen und schweizerischen Rechtsprechung, Freiburg, 1952. Honsell H., Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München 1974. XI Wykaz literatury Honsell H., Die Zivilrechtlische Sanktion der Sittenwidrigkeit, JZ 1975. Honsell H., Die Abwicklung sittenwidriger Darlehensverträge in rechtsverglei- chender Sicht, [w:] Freiheit und Zwang. Rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Professor Hans Giger, Bern 1989. Honsell H., § 817 Satz 2 BGB – eine „Drehkrankheit des Rechtsempfindens”?, [w:] Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg 1999. Honsell H., Römisches Recht, wyd. 5, Berlin 2002. Horter C., Der Strafgedanke im Bürgerlichen Recht, Marburg 2003. Ignaczewski J., Niegodziwość świadczenia, Gazeta Prawna 2001, Nr 137. Ignatowicz J., Kodeks cywilny w świetle orzecznictwa SN, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1983, Nr 19–20. Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003. Janiak A., Glosa do wyroku SN z 22.3.2001 r.,  CKN 769/00, PiP 2002, Nr 8. Jaroń E., Dubis W., Odsetki za opóźnienie co do nienależnego świadczenia, Rej. 2000, Nr 1. Jędrzejewska M., Współuczestnictwo procesowe. Istota, zakres, rodzaje, War- szawa 1975. Jędrzejewska M., [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa 2002. Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000. Justyński T., Przepis art. 5 kodeksu cywilnego a uchylenie skutków nieważności czynności prawnych, Rej. 2000, Nr 1. Justyński T., Glosa do wyroku SN z 17.5.2002 r., I CKN 827/00, OSP 2003, Nr 12, poz. 157. Kafarski A., Quasi-kara z art. 412 KC, PiP 1966, Nr 1. Kamiński I. C., Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy, Kraków 2003. Kaser M., Das römische Privatrecht, część I i II, wyd. 2, München 1971–94. Kaser M., Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht, (1940), 60 SZ 95. Katner W. J., Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, Łódź 1988. Kędzierska-Cieślakowa A., Przepadek mienia jako instytucja cywilnoprawna (art. 412 KC), SC, t. XIII–XI, Kraków 1969. Kędzierska-Cieślakowa A., Glosa do wyroku SN z 15.4.1970 r., II CR 52/70, OSPiKA 1971, Nr 5, poz. 89. Kędzierska-Cieślakowa A., Glosa do uchwały SN z 31.7.1976 r., III CZP 30/76, NP 1977, Nr 12. Kędzierska-Cieślakowa A., Glosa do wyroku SN z 5.11.1977 r., III CRN 248/77, OSPiKA 1979, Nr 1, poz. 1. Kędzierska-Cieślakowa A., Glosa do uchwały SN z 5.4.1979 r., III CZP 12/79, OSPiKA 1981, Nr 6, poz. 100. Kitłowski E., Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969. XII Wykaz literatury Klappert E., Die Nichtigkeit des wucherischen Rechtsgeschäfts und die Berei- cherungsklage, Marburg 1933. Koch C. F., Lehrbuch des preußischen gemeinen Privatrechts, t. II, Berlin 1852. Koch B., Glosa do wyroku SN z 16.7.1971 r., III CRN 208/71, NP 1973, Nr 7–8. Koch B., Nielegalny obrót wartościami dewizowymi w świetle art. 412 KC, Pal. 1976, Nr 12. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, wyd. 5, Warszawa 1999. Kołakowski K., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobo- wiązania, t. I, (red.) G. Bieniek, wyd. 7, Warszawa 2006. König D., Ungerechtfertigte Bereicherung. Tatbestände und Ordnungspro- bleme in rechtvergleichender Sicht, Heidelberg 1985. Koppensteiner H.-G., Kramer E. A., Ungerechtfertigte Bereicherung, Berlin 1975. Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972. Korzan K., Nadużycie prawa jako środek obrony i podstawa dochodzenia roszczeń, Studia Iuridica Silesiana, Katowice 1978, Nr 3. Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934. von Koschembahr-Lyskowski J., Die Condictio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht, Weimar 1903. Kozaczek M., Powództwo o orzeczenie przepadku świadczenia spełnionego w zamian za dokonanie czynu zabronionego lub w celu niegodziwym, PS 2006, Nr 4. Koziol H., Wesler R., Grundriß des bürgerlichen Rechts, Band I, wyd. 3, Wien 1973. Kremis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 535–1088, t. II, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2004. Księżak P., Glosa do wyroku SN z 27.6.2002 r., I CKN 1166/02, OSP 2004, Nr 7–8, poz. 96. Księżak P., Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, PS 2005, Nr 1. Księżak P., Rzeczy niczyje, Rej. 2005, Nr 4. Księżak P., Glosa do wyroku SN z 10.6.2003 r., I CKN 390/01, OSP 2005, Nr 9, poz. 111. Księżak P., Zasada in pari delicto potior est conditio defendentis w prawie porównawczym, PiP 2005, Nr 11, s. 72 i nast. Księżak P., Glosa do wyroku SN z 27.2.2004 r.,  CK 272/03, MoP 2005, Nr 14. Kunicki A., O potrzebie ochrony publicjańskiej w prawie polskim, PiP 1961, Nr 12. Kupisch B., Ungerechtfertigte Bereicherung. Geschichtliche Entwicklungen, Heidelberg 1987. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2001. XIII Wykaz literatury Larenz K., Canaris C-W., Lehrbuch des Schuldrechts, 2 Band, 2 Halbband, wyd. 13, München 1994. Law Commission, Illegal Transactions: The Effect of Illegality on Contracts and Trusts, Consultation Paper No. 154. Lentz W., Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, t. I, (red.) H. Konic, Warszawa 1931. Leonhard F., Besonderes Schuldrecht des BGB, 2 Band, München und Leipzig, 1931. Le Tourneau Ph., Le règle „nemo auditur…”, Paris 1970. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, Ossolineum 1985. Leyval A., De la notion d’enrichissement en droit romain, Alger 1935. Lieb M., [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 5, wyd. 4, (red.) P. Ulmer, München 2004. Liebs D., Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, München 1986. Liebs D., The History of the Roman Condictio up to Justynian, [w:] The Legal Mind – Essays for Tony Honoré, 1986. Liszcz T., Glosa do wyroku SN z 10.9.1982 r., III CRN 208/82, NP 1983, Nr 9–10. Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, wyd. 2, Warszawa 1994. Loewenheim U., Bereicherungsrecht, wyd. 2, München 1997. Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, t. I, Warszawa 1936. Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1939. Lorenz W., [w:] J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einfürungsgesetz und Nebengesetzen, Zweites Buch. Recht der Schuld- verhältnisse, § 812–822, (red.) N. Horn, Berlin 1999. von Lübtow U., Beiträge zur Lehre von der condictio nach römischem und geltendem Recht, 1952. Lüderitz A., Familienrecht, wyd. 27, München 1999. Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie w prawie bułgarskim, SP 1983, Nr 76. Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie w prawie i nauce jugosłowiańskiej, SP 1984, Nr 79–80. Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie w prawie i piśmiennictwie NRD, Annales UMCS, Sectio G, vol. XXXI, 18, 1984. Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie w prawie i piśmiennictwie radzie- ckim, SC, t. XXXI, 1988. Łętowska E., Bezpodstawne wzbogacenie w prawie rumuńskim, SP 1984, Nr 81–82. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenie niegodziwe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: