Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 009864 11019560 na godz. na dobę w sumie
Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku - ebook/pdf
Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 282
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6795-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi pierwsze kompleksowe omówienie nowych regulacji prawnych polskiego rynku pocztowego, po przeprowadzeniu jego liberalizacji. Celem pracy jest wskazanie dopuszczalnych rozwiązań modelowych zagwarantowania świadczenia pocztowej usługi powszechnej, które nie naruszałyby zasad wolnego rynku. Istotną część książki stanowi analiza prawa unijnego oraz regulacji Światowego Związku Pocztowego. W pracy przeprowadzono także porównanie uregulowań przyjętych we Francji i w Niemczech.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku Zofia  Snażyk Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ZOFIA SNAŻYK • ŚWIADCZENIE POCZTOWEJ USŁUGI POWSZECHNEJ W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl ŚWIADCZENIE POCZTOWEJ USŁUGI POWSZECHNEJ W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU ZOFIA SNAŻYK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6794-1 ISBN e-book 978-83-255-6795-8 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Wykaz literatury   ........................................................................................................  X Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  XXIX Przedmowa   .................................................................................................................  1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające   .............................................................  5 § 1.  Problematyka źródeł prawa pocztowego i regulacji usługi   powszechnej ..................................................................................................    I.  Regulacja pocztowej usługi powszechnej w prawie   międzynarodowym  ..........................................................................    II.  Regulacja pocztowej usługi powszechnej w prawie Unii     Europejskiej .......................................................................................  III.  Regulacja pocztowej usługi powszechnej w prawie polskim .....  § 2.  Państwo na rynku usług pocztowych .......................................................  § 3.  Przesłanki liberalizacji rynku usług pocztowych w Unii   Europejskiej  ..................................................................................................  Rozdział 2. Pojęcie pocztowych usług powszechnych oraz wymogi związane z ich świadczeniem   ...........................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Pojęcie pocztowych usług powszechnych. Kierunki zmian .................  I.  Pojęcie pocztowych usług powszechnych w aktach Światowego  Związku Pocztowego ........................................................................        II.  Pojęcie pocztowych usług powszechnych w prawie Unii   Europejskiej .......................................................................................  III.  Pojęcie pocztowych usług powszechnych w regulacjach   krajowych: polskich, francuskich i niemieckich .........................    I.  Uniwersalne elementy definicji pocztowych usług   powszechnych  ...................................................................................  § 3.  Zakres pocztowych usług powszechnych ................................................  I.  Regulacja zakresu pocztowych usług powszechnych .................  II.  Zakres pocztowych usług powszechnych w Polsce .....................  III.  Zakres pocztowych usług powszechnych we Francji  .................  I.  Zakres pocztowych usług powszechnych w Niemczech ............          5 5 8 11 16 19 25 25 26 27 28 37 43 44 45 51 58 59  Spis treści   .  Kierunki zmian. Sposób wyznaczania zakresu pocztowych   usług powszechnych .........................................................................  § 4.  Wymogi dotyczące sposobu świadczenia pocztowych usług           powszechnych ...............................................................................................  I.  Dostępność terytorialna ..................................................................  II.  Dostępność czasowa (ciągłość świadczenia) ................................  III.  Dostępność cenowa ..........................................................................  I.  Jakość pocztowej usługi powszechnej ...........................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział 3. Pocztowa usługa powszechna a zasady wolnego rynku   ..............  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Granice ingerencji państwa na rynku pocztowym ze względu   na usługi powszechne  .................................................................................      I.  Stosowanie traktatowych reguł konkurencji w odniesieniu  do przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie  gospodarczym  ...................................................................................  1.  Odstępstwo od traktatowych reguł konkurencji. Prawa   wyłączne i specjalne ....................................................................  2.  Derogacja traktatowych reguł konkurencji ze względu   na pocztowe usługi powszechne ...............................................  II.  Niedopuszczalne ograniczenia konkurencji ze względu   na pocztowe usługi powszechne .....................................................  III.  Pozycja dominująca dotychczasowych monopolistów       na rynku pocztowym .......................................................................  § 3.  Metody zapewnienia świadczenia pocztowych usług powszechnych .    I.  Sposoby nakładania obowiązku świadczenia pocztowych   usług powszechnych na operatora pocztowego ...........................  II.  Kompensacja świadczenia pocztowych usług powszechnych  a traktatowe reguły konkurencji ....................................................  1.  Mechanizmy kompensacji świadczenia usług o charakterze  powszechnym ...............................................................................  2.  Finansowanie przez państwo – reguły pomocy państwa .....  3.  Mechanizmy kompensacji obowiązku świadczenia   pocztowych usług powszechnych przyjęte w Polsce,   we Francji i w Niemczech ...........................................................  III.  Dostęp do publicznej sieci pocztowej ............................................  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................    Rozdział 4. Adekwatność polskiej koncepcji pocztowego operatora publicznego do rynku zliberalizowanego   .....................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  I 61 66 66 72 74 82 95 99 99 102 102 102 106 107 118 123 123 128 129 139 151 156 161 163 163 Spis treści     § 2.  Działalność Poczty Polskiej S.A. ...............................................................  I.  Działalność gospodarcza .................................................................  II.  Zadania z zakresu administracji publicznej .................................  § 3.  Forma organizacyjno-prawna pocztowego operatora publicznego ....  § 4.  Uprzywilejowanie operatora publicznego w stosunku   do pozostałych operatorów pocztowych ..................................................  § 5.  Operatorzy świadczący pocztowe usługi powszechne we Francji  i w Niemczech ...............................................................................................  § 6.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział 5. Pocztowa usługa powszechna w świetle zasady wolności gospodarczej   ........................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Wolność gospodarcza w świetle prawa Unii Europejskiej   oraz Konstytucji RP .....................................................................................  I.  Źródła wolności gospodarczej ........................................................  II.  Treść wolności gospodarczej ...........................................................  III.  Granice wolności gospodarczej ......................................................  I.  Podmiotowy zakres wolności gospodarczej – wolność   gospodarcza a operator świadczący usługi powszechne   (operator wyznaczony) .....................................................................  § 3.  Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczenia wolności               gospodarczej ze względu na pocztowe usługi powszechne ...................  I.  Pocztowe usługi powszechne w dyrektywie pocztowej a zasada  wolności gospodarczej .....................................................................  1.  Zakres konfliktu między wolnością gospodarczą a   pocztowymi usługami powszechnymi w dyrektywie   pocztowej ......................................................................................  2.  Badanie zgodności dyrektyw pocztowych z zasadą   wolności gospodarczej (w orzecznictwie TS UE oraz TK) ...  II.  Pocztowe usługi powszechne w polskim prawie pocztowym   a zasada wolności gospodarczej  .....................................................  1.  Obowiązki operatora wyznaczonego związane   z pocztowymi usługami powszechnymi stanowiące  niedopuszczalne ograniczenie wolności gospodarczej .........  2.  Uprzywilejowanie operatora wyznaczonego względem   pozostałych operatorów naruszające w sposób   niedopuszczalny ich wolność gospodarczą  ............................  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Wnioski końcowe  .......................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  165 166 168 171 181 183 184 185 185 186 186 189 192 199 205 205 205 216 222 223 227 227 233 243 II Wykaz skrótów 1. Akty prawne DDP  ................................  Druga Dyrektywa Pocztowa, Dyrektywa 2002/39/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.6.2002 r. zmie- niająca dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwar- cia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych  (Dz.Urz. WE L 176 z 5.7.2002 r., s. 21) Dyrektywa usługowa  ....  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Nr 2006/123/WE z 12.12.2006 r. dotycząca usług na  rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006 r.,  s. 36–68) KC  ...................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK  ...................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,  poz. 553 ze zm.) KomPPU  ........................  ustawa z 5.9.2008 r. o komercjalizacji państwowe- go przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta  Polska” (Dz.U. Nr 180, poz. 1109 ze zm.) KomPrywU  ...................  ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.) Konstytucja RP  .............  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Konstytucja ŚZP  ...........  Konstytucja  Światowego  Związku  Pocztowego  z 10.7.1964 r. (Dz.U. z 1967 r. Nr 42, poz. 209) KPA  ................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC  ................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)  KPK  ................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego  (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP  .................................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 26.10.2012 r.  (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 391) IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: