Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 005699 12604092 na godz. na dobę w sumie
Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy   - ebook/pdf
Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 68
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2282-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy To jedyna publikacja na rynku, dzięki której dowiesz się, jak krok po kroku wypełnić świadectwo pracy nauczyciela. Znajdziesz w niej informacje o świadczeniach, które wypłaca się zwalnianym pracownikom szkoły wraz ze wskazówkami, jak je prawidłowo wyliczyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Agnieszka Rumik prawnik, specjalista prawa oświatowego Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Anna Trochimiuk Redaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Dariusz Ziach Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2282-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” została przygo- towana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświad- czenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opub- likowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnio- nych z pracy” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spistreści Spis treści I. ŚWIADECTWO PRACY W SZKOLE ...................................................................... 9 1. Termin wydania świadectwa pracy ............................................................... 9 1.1. Umowa na czas nieokreślony i akt mianowania ..................................... 9 1.2. Umowa na czas określony ..................................................................... 10 1.2.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy po 24 miesiącach ........... 10 1.2.2. Późniejsze wydanie świadectwa pracy, gdy umowa trwa mimo upływu 24 miesięcy zatrudnienia ................................................. 11 1.2.3. Zatrudnienie trwające krócej niż 24 miesiące ............................... 11 1.2.4. Po umowie na czas określony umowa bezterminowa .................. 12 1.2.5. Żądanie wydania świadectwa pracy ............................................ 12 1.2.6. Należy wydać świadectwa pracy za poprzednie okresy ................ 13 1.3. Dwie umowy w jednej szkole – dwa świadectwa pracy ....................... 14 1.4. Wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu roboczym zatrudnienia ... 15 2. Zasady wydawania świadectwa pracy ........................................................ 16 2.1. Świadectwo pracy otrzymuje pracownik lub osoba przez niego upoważniona ..................................................................... 16 2.2. Wydanie świadectwa pracy bezwarunkowo ........................................ 17 2.3. Informacje, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy .................. 17 2.4. Kopia świadectwa pracy w części C akt osobowych ............................. 17 2.5. Nowe świadectwo pracy po wyroku sądu ............................................ 18 2.6. Wydanie odpisu świadectwa pracy ...................................................... 19 2.7. Niewydanie świadectwa pracy – konsekwencje .................................. 19 3. Świadectwo pracy nauczyciela krok po kroku ............................................ 21 3.1. Okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy ............................................. 21 3.2. Zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje ....................................... 23 3.3. Sposób i podstawa prawna ustania zatrudnienia ................................. 25 3.3.1. Rozwiązanie stosunku pracy ......................................................... 25 3.3.2. Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy ....................... 29 3.3.3. Wygaśnięcie stosunku pracy ......................................................... 30 3.4. Urlopy i inne wykorzystane uprawnienia ze stosunku pracy ................ 31 3.4.1. Urlop wypoczynkowy .................................................................... 31 3 Świadectwapracyiświadczeniadlapracownikówszkołyzwolnionychzpracy 3.4.2. Urlop bezpłatny ............................................................................ 32 3.4.3. Urlop wychowawczy ..................................................................... 33 3.4.4. Okresy niezdolności do pracy ....................................................... 34 3.4.5. Zwolnienie od pracy z art. 188 Kodeksu pracy .............................. 35 3.4.6. Skrócony okres wypowiedzenia .................................................... 35 3.4.7. Służba wojskowa ........................................................................... 36 3.4.8. Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ................................................................................... 36 3.4.9. Dodatkowy urlop i inne uprawnienia lub świadczenia ................. 37 3.4.10. Okresy nieskładkowe .................................................................. 38 3.4.11. Dni bez wynagrodzenia w 2003 roku .......................................... 38 3.5. Informacje o zajęciu wynagrodzenia .................................................... 39 3.6. Informacje uzupełniające ..................................................................... 40 3.7. Podpis pracodawcy ............................................................................... 40 3.8. Pouczenie .............................................................................................. 41 3.9. Potwierdzenie odbioru świadectwa pracy ........................................... 41 4. Wzór świadectwa pracy .............................................................................. 42 II. ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZWOLNIONYCH Z PRACY ......... 47 1. Odprawy dla nauczycieli ............................................................................. 47 1.1. Sytuacje uprawniające nauczyciela do odprawy .................................. 48 1.2. Odprawa przy zwolnieniu z przyczyn organizacyjnych ......................... 48 1.2.1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania ..................... 49 1.2.2. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony ............................... 50 1.3. Odprawa dla nauczyciela niezdolnego do zajmowania stanowiska ..... 51 1.4. Odprawa po upływie 2 lat urlopu bezpłatnego .................................... 51 1.5. Odprawa dla nauczyciela religii ............................................................ 52 1.6. Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................ 52 1.7. Dwie podstawy do wypłacenia odprawy ............................................. 54 2. Odprawy dla pracowników niepedagogicznych ......................................... 55 2.1. Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................ 55 2.2. Odprawa po zwolnieniu z przyczyn organizacyjnych ........................... 56 2.3. Staż pracy uprawniający do odprawy ................................................... 57 4 Spistreści  3. Inne świadczenia związane z ustaniem zatrudnienia ................................. 58 3.1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop ................................. 58 3.2. Nagroda jubileuszowa .......................................................................... 59 3.3. Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia ............................. 60 3.4. Odszkodowanie, gdy pracownik rozwiąże umowę z pracodawcą dyscyplinarnie ................................................................ 61 3.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ...................................................... 62 3.6. Skutki niewypłacenia świadczeń pracowniczych w terminie ............... 62 4. Świadczenia związane ze śmiercią pracownika szkoły ............................... 63 4.1. Osoby uprawnione do świadczeń po zmarłym pracowniku ................. 63 4.2. Odprawa pośmiertna ............................................................................ 65 4.3. Inne świadczenia ze stosunku pracy ...................................................... 66 4.4. Żądanie zwrotu wynagrodzenia wypłaconego z góry ........................... 66 4.5. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku ............................ 67 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: