Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006489 19986201 na godz. na dobę w sumie
Świadectwo energetyczne - szkolenie i egzamin - ebook/pdf
Świadectwo energetyczne - szkolenie i egzamin - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 101
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-099-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezbędna publikacja dla Każdego, kto postanowił zdawać egzamin uprawniający do sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera opisy szkolenia, wymagań egzaminacyjnych, wzory świadectw energetycznych

Praktyczny dokument w formacie PDF.

Publikacja szczegółowo omawia całość szkolenia i egzamin na uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych. Opisane są sposoby przeprowadzania i zakres programowy szkoleń, warunki i wysokość opłat za szkolenie i postępowanie administracyjne, wykaz uczelni na których można przystąpić do kursu.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dr Włodzimierz Berdychowski Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin o w t c i n w o d u B Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, 559 36 66, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: KAMIL Kamil Eisenbart Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. SPIS TREŒCI Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin SPIS TREŒCI 1. 1.3. Zasady szkolenia Audytor 1.1. Szkolenia oraz zasady egzaminu dla osób 1.2. ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci budynku, stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno- -u¿ytkow¹ Sposób przeprowadzania oraz zakres programowy szkoleñ Postêpowanie egzaminacyjne oraz zakres programowy egzaminu Warunki i wysokoœæ odp³atnoœci za szkolenie i postêpowanie egzaminacyjne Zakres programowy szkolenia dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej Egzamin Wykaz uczelni Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych równorzêdnych z odbyciem szkolenia oraz z³o¿eniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 11 Ustawy z dnia 1.7. 1.8. 1.9. 1.4. 1.5. 1.6. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 3 SPIS TREŒCI Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin 2. 3. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.) Pytania egzaminacyjne 2.1. Przyk³adowe pytania egzaminacyjne dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw energetycznych Najczêœciej zadawane pytania 3.1. 3.2. Pytania ogólne Œwiadectwa energetyczne 4. Wzory œwiadectw charakterystyki energetycznej 4 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer WYKAZ PIKTOGRAMÓW Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin WYKAZ PIKTOGRAMÓW definicje, pojêcia dokument, formularz podstawa prawna klasyfikacja, podzia³ N normy problem www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 5 WYKAZ PIKTOGRAMÓW Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin przyk³ad terminy uwaga zasady 6 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin 1. 1.1. ZASADY SZKOLENIA AUDYTOR Jak wynika z dyrektywy, kraje cz³onkowskie po- winny zadbaæ o to, ¿eby certyfikaty budynków, opisy zalecanych prac i inspekcja kot³ów i syste- mów klimatyzacji by³y przeprowadzane w sposób niezale¿ny przez wykwalifikowanych/lub akredy- towanych ekspertów, którzy dzia³aj¹ jako niezale¿- ne firmy lub s¹ zatrudnieni przez instytucje pañ- stwowe albo prywatne. W myœl postanowieñ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1279), œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mo¿e spo- rz¹dziæ osoba, która: (cid:122) posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw- nych, (cid:122) ukoñczy³a, w rozumieniu przepisów o szkol- nictwie wy¿szym, co najmniej studia magi- sterskie albo studia in¿ynierskie na kierun- kach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewnych, (cid:122) nie by³a karana za przestêpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoœci dokumentów, obroto- osoba sporz¹dzaj¹ca œwiadectwo charakterystyki energetycznej www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 7 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin wi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi i papierami wartoœciowymi lub za przestêp- stwo skarbowe, (cid:122) posiada uprawnienia budowlane do projekto- wania w specjalnoœci architektonicznej, kon- strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odby³a szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozy- tywnym egzamin przed ministrem w³aœci- wym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzêdne z odbyciem szkolenia oraz z³o¿e- niem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje siê ukoñczenie nie mniej ni¿ rocznych studiów podyplo- mowych na kierunkach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termo- modernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Obywatel pañstwa cz³onkowskiego Unii Europej- skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Eu- ropejskim Obszarze Gospodarczym, mo¿e dokony- waæ oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹- cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ i spo- rz¹dzaæ œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytko- w¹ po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych pañ- stwach, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkow- skich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). 8 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin Zatem do sporz¹dzania œwiadectw uprawniona bê- dzie automatycznie, zgodnie z ustaw¹, grupa osób posiadaj¹cych uprawnienia budowlane do projek- towania. Do tego dojdzie grupa osób, które prze- szkol¹ siê i zdadz¹ egzamin. Ponadto w II po³owie 2009 r. zakoñczy siê pierwsza edycja studiów po- dyplomowych (na uczelniach z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pro- gramem) uprawniaj¹cych do sporz¹dzania œwia- dectw charakterystyki energetycznej. Tabela 1.1/1. Wymagania, jakie musz¹ spe³niæ osoby ubiegaj¹ce siê o uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej Posiadanie pe(cid:227)nej zdolno(cid:292)ci do czynno(cid:292)ci prawnych Niekaralno(cid:292)(cid:254) za przest(cid:269)pstwa przeciwko mieniu, wiarygodno(cid:292)ci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni(cid:269)dzmi i papierami warto(cid:292)ciowymi Uko(cid:281)czenie studiów magisterskich lub in(cid:304)ynierskich w rozumieniu przepisów lub za przest(cid:269)pstwo skarbowe o szkolnictwie wy(cid:304)szym Uko(cid:281)czenie, co najmniej rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: (cid:131) Architektura (cid:131) Budownictwo (cid:131) (cid:131) Energetyka In(cid:304)ynieria (cid:292)rodowiska Lub pokrewne, w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Posiadanie uprawnie(cid:281) budowlanych do projektowania w specjalno(cid:292)ci: (cid:131) Architektonicznej (cid:131) Konstrukcyjno- budowlanej Instalacyjnej (cid:131) Uko(cid:281)czenie szkolenia Zdanie egzaminu : www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 9 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin 1.2. SZKOLENIA ORAZ ZASADY EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJ¥CYCH SIÊ O UPRAWNIENIE DO SPORZ¥DZANIA ŒWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU, LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ CZÊŒCI BUDYNKU STANOWI¥CEJ SAMODZIELN¥ CA£OŒÆ TECHNICZNO-U¯YTKOW¥ Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104) reguluje zasady przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki ener- getycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœ- ci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ tech- niczno-u¿ytkow¹. Œwiadectwo charakterystyki energetycznej budyn- ku mo¿e sporz¹dzaæ osoba, która: œwiadectwo charakterystyki energetycznej (cid:122) posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw- nych, (cid:122) ukoñczy³a, w rozumieniu przepisów o szkol- nictwie wy¿szym, co najmniej studia magi- sterskie albo studia in¿ynierskie na kierun- kach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewnych, (cid:122) nie by³a karana za przestêpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoœci dokumentów, obroto- wi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi i papierami wartoœciowymi lub za przestêp- stwa skarbowe, www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 10 uprawnienia budowlane 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin (cid:122) posiada uprawnienia budowlane do projekto- wania w specjalnoœci architektonicznej, kon- strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, (cid:122) odby³a szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozy- tywnym egzamin przed ministrem w³aœci- wym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane do pro- jektowania w specjalnoœci architektonicznej, kon- strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej z mocy ustawy posiada uprawnienia do sporz¹dzania œwia- dectw charakterystyki energetycznej. Posiadanie uprawnieñ budowlanych do kierowania budow¹ nie zwalnia z obowi¹zku odbycia szkole- nia oraz z³o¿enia egzaminu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectwa cha- rakterystyki energetycznej budynków. Drug¹ mo¿- liwoœci¹ jest ukoñczenie odpowiednich studiów podyplomowych. Ponadto œwiadectwa charakterystyki energetycznej bêd¹ mog³y sporz¹dziæ osoby, które ukoñcz¹ szko- lenie i z³o¿¹ z wynikiem pozytywnym egzaminy przed ministrem w³aœciwym do spraw budownict- wa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzêdne ze zdaniem egzaminu uznaje siê ukoñczenie nie mniej ni¿ rocznych studiów pody- plomowych na kierunkach: architektura, budow- nictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pok- rewne w zakresie audytu energetycznego na po- trzeby termomodernizacji oraz oceny energetycz- nej budynków. 11 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer osoby uprawnione do sporz¹dzania œwiadectw energetycznych 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin Zainteresowani znajd¹ osoby uprawnione do spo- rz¹dzania œwiadectw energetycznych wœród posia- daj¹cych uprawnienia budowlane do projektowa- nia w specjalnoœci architektonicznej, konstrukcyj- no-budowlanej lub instalacyjnej. Osoby uprawnio- ne najczêœciej nale¿¹ do izb samorz¹du zawodowe- go i do stowarzyszeñ naukowo-technicznych. Specjalistê, który sporz¹dza œwiadectwa charakte- rystyki energetycznej, mo¿na odnaleŸæ w ten sam sposób, jak projektanta, przy zachowaniu tych sa- mych podstawowych zasad. Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy o rynku osób œwiadcz¹cych te us³ugi bêdzie informacja o wykonywaniu okre- œlonych us³ug zamieszczana, przez samych upraw- nionych, w og³oszeniach oraz na stronach interne- towych. UWAGA! Osoba sporz¹dzaj¹ca œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynków nie musi byæ cz³onkiem izby samorz¹du zawodowego. Ustawa nie okreœla obowi¹zku cz³onkostwa w izbie. Sporz¹dzanie œwiadectw charakterystyki energetycznej nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicz- nych w budownictwie. Osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane do pro- jektowania w specjalnoœci architektonicznej, kon- strukcyjno-budowlanej jest uprawniona do sporz¹dzania œwiadectw charakte- rystyki energetycznej z mocy ustawy. Minister w³aœciwy do spraw budownictwa, gospodarki prze- instalacyjnej lub www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 12 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin strzennej i mieszkaniowej nie ma podstaw praw- nych do prowadzenia rejestru osób, które z tytu³u posiadanych uprawnieñ budowlanych posiadaj¹ uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw charakte- rystyki energetycznej. O wpis do rejestru mo¿na ubiegaæ siê po ukoñcze- niu studiów podyplomowych na kierunku: archi- tektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, ener- getyka lub pokrewne, w zakresie audytu energe- tycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oce- ny energetycznej budynków, których program zo- sta³ zatwierdzony przez ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego i zaopiniowany przez ministra w³aœciwego do spraw budownictwa, go- spodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub po uzy- skaniu uprawnieñ w wyniku poddania siê szkole- niu i z³o¿enia z wynikiem pozytywnym egzaminu przed ministrem w³aœciwym do spraw budownic- twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. wpis do rejestru 13 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin 1.3. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ORAZ ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLEÑ czêœæ teoretyczna czêœæ praktyczna Szkolenie powinno sk³adaæ siê z czêœci teoretycz- nej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 50 godzin, przy czym czêœæ praktyczna szkolenia powinna trwaæ nie mniej ni¿ 8 godzin. Czêœæ teoretyczna sk³ada siê z wyk³adów o tematy- ce zgodnej z zakresem programowym, okreœlonym w za³¹czniku do odnoœnego rozporz¹dzenia. Czêœæ praktyczna sk³ada siê z æwiczeñ praktycz- nych, maj¹cych na celu nabycie umiejêtnoœci spo- rz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycz- nej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci bu- dynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno- -u¿ytkow¹, zwanego dalej „œwiadectwem charakte- rystyki energetycznej”. Szkolenia powinny byæ przeprowadzane przy u¿y- ciu odpowiednich œrodków dydaktycznych, w szczególnoœci sprzêtu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalaj¹- cym na wykonywanie obliczeñ w³aœciwych dla sporz¹dzenia œwiadectwa charakterystyki energe- tycznej. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 14 1. ZASADY SZKOLENIA Œwiadectwo energetyczne – szkolenie i egzamin Szkolenie powinno koñczyæ siê samodzielnym sporz¹dzeniem œwiadectwa charakterystyki ener- getycznej i ocen¹ poprawnoœci jego wykonania, w szczególnoœci pod k¹tem zgodnoœci z przepisami dotycz¹cymi metodologii obliczania charakterysty- ki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca- ³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dza- nia i wzoru œwiadectw ich charakterystyki energe- tycznej. zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia Osobie, która ukoñczy³a szkolenie, wydaje siê za- œwiadczenie o jego ukoñczeniu, zgodnie ze wzo- rem okreœlonym w odnoœnym rozporz¹dzeniu. 15 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwo energetyczne - szkolenie i egzamin
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: