Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 008517 10744636 na godz. na dobę w sumie
Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna - ebook/pdf
Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 317
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2661-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi interdyscyplinarne studium instytucji świadka koronnego. Jest to kompleksowe opracowanie przedstawiające problematykę świadka koronnego zarówno z punktu widzenia procesu karnego jak i kryminalistyki. Praca nie tylko porządkuje wiedzę o świadku koronnym, ale i znacznie ją poszerza.

„Potrzeba naukowej analizy instytucji świadka koronnego w aspektach procesowych i kryminalistycznych podnoszona była w licznych opracowaniach z zakresu procesu karnego i kryminalistyki (…), lecz dotychczas nikt nie podjął próby kompleksowego opracowania tego problemu. Niedosyt zainteresowania przedstawicieli nauk procesu karnego i kryminalistyki tym problemem w połączeniu z uważnym obserwowaniem przez Autora funkcjonowania tej instytucji w praktyce sprawiły, że podjął on udaną próbę naukowej analizy instytucji świadka koronnego w aspektach karno – procesowych i kryminalistycznych, a zwłaszcza badając tego źródła dowodowego oraz jego możliwości wykrywacze. Autor zaprezentował nowe teoretyczne koncepcje dotyczące prawnych i faktycznych uwarunkowań możliwości wykorzystania w praktyce instytucji procesowej świadka koronnego z poszanowaniem zasad procesu karnego i kryminalistyki.

- prof. dr hab. S. Pikulski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Świadek koronny ANALIZA prawno-kryminalistyczna MARCIN ADAMCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN ADAMCZYK · ŒWIADEK KORONNY ANALIZA PRAWNO-KRYMINALISTYCZNA Polecamy nasze publikacje z tej serii: B. Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI M. Salomonowicz LICENCJE PATENTOWE I KNOW-HOW U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I W NIEMCZECH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY K. Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA www.sklep.beck.pl ŒWIADEK KORONNY ANALIZA PRAWNO-KRYMINALISTYCZNA MARCIN ADAMCZYK Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2660-3 ISBN e-book 978-83-255-2661-0 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... IX Bibliografia ........................................................................................................... XV Wstęp .......................................................................................................................... Rozdział I. Geneza i rozwój instytucji świadka koronnego ....... 1 11 1. Przyczyny wprowadzenia instytucji świadka koronnego do procesu karnego ................................................................................ 14 2. Funkcjonowanie instytucji świadka koronnego na przykładzie wybranych państw.................................................................................. 2.1. Amerykańska koncepcja świadka koronnego .................... 2.2. Collaborazione della giustizia jako włoska 26 28 odpowiedź na przestępczość zorganizowaną ................... 45 2.3. Niemieckie doświadczenia związane z funkcjonowaniem świadka koronnego ........................... 65 Rozdział II. Zakres funkcjonowania instytucji świadka 81 koronnego ........................................................................................................ 81 1. Zakres przedmiotowy .......................................................................... 2. Zakres podmiotowy .............................................................................. 96 3. Tryb dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego .... 111 3.1. Wniosek prokuratora ................................................................. 111 3.2. Postępowanie przed sądem właściwym do nadania statusu świadka koronnego ...................................................... 115 3.3. Zawieszenie postępowania oraz przesłanki podjęcia postępowania ................................................................................ 120 3.4. Granice immunitetu przyznawanego świadkowi koronnemu ...................................................................................... 123 3.5. Umorzenie postępowania wobec świadka koronnego ...................................................................................... 126 4. Dochodzenie roszczeń cywilnych od świadka koronnego ..... 131 5. Materialnoprawne regulacje zbliżone swym charakterem do instytucji świadka koronnego ..................................................... 134 5.1. „Mały świadek koronny” ............................................................ 134 VV Spis treści 5.2. Zaniechanie ścigania sprawcy przestępstwa na zasadzie art. 45 ust. 6 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ................................................................... 143 Rozdział III. Wpływ instytucji świadka koronnego na kształt modelu postępowania karnego ..................................... 149 1. Konstytucja a świadek koronny ........................................................ 151 2. Naczelne zasady procesowe a instytucja świadka koronnego .................................................................................................. 155 2.1. Zasada prawdy materialnej ....................................................... 157 2.2. Zasada rzetelnego procesu ........................................................ 164 2.2.1. Lojalność organów procesowych oraz obowiązek respektowania godności uczestników postępowania jako element zasady rzetelnego procesu karnego .................................................................... 166 2.2.2. Zasada informacji jako dyrektywa zasady rzetelnego procesu ................................................................ 171 2.2.3. Szybkość postępowania jako część zasady rzetelnego procesu ................................................................ 174 2.3. Zasada legalizmu ........................................................................... 180 2.4. Zasada równouprawnienia stron procesowych .............. 185 2.4.1. Dyrektywa równości broni na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego w sprawie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego .......................... 188 2.4.2. Zasada równouprawnienia stron na etapie postępowania jurysdykcyjnego ........................................ 196 2.5. Zasada swobodnej oceny dowodów ..................................... 199 2.6. Zasada obiektywizmu ................................................................ 204 2.7. Zasada prawa do obrony ........................................................... 210 2.7.1. Prawo do obrony podejrzanego– kandydata na świadka koronnego ........................................................ 211 2.7.2. Prawo do obrony oskarżonych w postępowaniu, w którym dopuszczono dowód z zeznań świadka koronnego ................................................................................ 216 Rozdział IV. Kryminalistyczne aspekty instytucji świadka koronnego ......................................................................................................... 221 1. Naczelne zasady taktyki kryminalistycznej w odniesieniu do prowadzonych postępowań karnych przy zastosowaniu instytucji świadka koronnego ........................................................... 222 VI Spis treści 1.1. Zasada etyki zawodowej w taktyce kryminalistycznej . 223 1.2. Zasada praworządności .............................................................. 230 1.3. Zasada humanizmu ...................................................................... 232 1.4. Zasada prawdy materialnej ....................................................... 233 1.5. Zasada obiektywizmu ................................................................. 234 1.6. Zasada szybkości działania ....................................................... 235 1.7. Zasada dokładności w działaniach taktyki kryminalistycznej ......................................................................... 236 1.8. Zasada tajności .............................................................................. 237 1.9. Zasada organizacji walki w taktyce kryminalistycznej ..... 239 2. Funkcje taktyki kryminalistycznej w odniesieniu do instytucji świadka koronnego ..................................................... 241 2.1. Pojęcie funkcji taktyki kryminalistycznej ......................... 242 2.2. Funkcja rozpoznawcza................................................................ 243 2.3. Funkcja wykrywcza ..................................................................... 247 2.4. Funkcja dowodowa ...................................................................... 249 2.5. Funkcja zapobiegawcza ............................................................. 250 3. Zeznania świadka koronnego jako dowód w ujęciu prawno-kryminalistycznym ............................................................... 251 3.1. Świadek koronny jako osobowe źródło dowodowe ........ 254 3.2. Źródło informacji o możliwości zostania świadkiem koronnym i przyczyny podjęcia decyzji dotyczącej współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości ........................................................................... 255 3.3. Możliwość procesowego wykorzystania dowodu z zeznań świadka koronnego ................................. 257 3.4. Wartość dowodowa zeznań świadka koronnego ............. 264 VII Wykaz skrótów 1. Akty normatywne BKAG ..................................... Bundeskriminalamtgesetz BtMG ...................................... Betäubungsmittelgesetz c.p.p. ...................................... Codice di procedura penale c.p. ....................................... Codice penale D.P.R. ...................................... Decreto del Presidente della Republica Giust. pen. ........................... La Giustizia penale IPNU ....................................... ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) EKPC ..................................... Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK .......................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ........................................ ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ....................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ...................................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO ....................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) IXIX Wykaz skrótów KW .......................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiO ............................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NielU ..................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) o.p. .......................................... Ordinamento penitenziaro PrAdw ................................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ProkU .................................... ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrUSP .................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów rozporządzenie .................. powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11.4.1992 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania pow- szechnych jednostek organizacyjnych prokuratu- ry (Dz.U. Nr 38, poz. 163 ze zm.) ŚwKorU ................................ ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) 2. Organy i instytucje ABW ....................................... Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW .......................................... Agencja Wywiadu BGH ....................................... Bundesgerichtshof BR ............................................ Bundesrat BT ............................................ Bundestag CBŚ .......................................... Centralne Biuro Śledcze ETPC ...................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Stras- burgu Instytut Pamięci Narodowej Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Supreme Court IPN .......................................... SA ........................................... SN ........................................... S.C. .......................................... TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny TS ............................................ Trybunał Stanu UOP ....................................... Urząd Ochrony Państwa X 3. Publikatory i czasopisma Wykaz skrótów ActaUL .................................. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, Łódź Ann.UMCS ........................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin BGBl ...................................... Bundesgesetzblatt Biul.IWSN ............................ Biuletyn Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Biul.SN .................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Biul.Prok.Gen. ..................... Biuletyn Prokuratury Generalnej Cz.PKiNP .............................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw G. U. ....................................... Gazzetta Ufficiale Inf.Praw. ............................... Jus............................................ JZ ............................................ Gaz.Praw. ............................. Gazeta Prawnicza GS ........................................... GSiP ....................................... Gazeta Sądowa i Penitencjarna KZS ........................................ Krakowskie Zeszyty Sądowe Mon.Prawn. ......................... Monitor Prawniczy M.P. ........................................ Monitor Polski NJW ........................................ Neue Juristische Wochenschrift NP ........................................... Nowe Prawo OSAiSN ................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Naj- Informacja Prawnicza Juristische Schulung Juristen Zeitung Gazeta Sądowa wyższego OSN ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojs- kowa OSNMS ................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości OSNPG .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNPP .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, dodatek do pis- ma „Prok. i Pr.” OSNwSK ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi- trażowych OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego XI Wykaz skrótów Pal. .......................................... Palestra PB ........................................... Prawo Bankowe PiP .......................................... Państwo i Prawo PPK ........................................ Problemy Prawa Karnego, Wydawnictwo Uni- wersytetu Śląskiego Probl.Krym. ........................ Problemy Kryminalistyki Probl.Praworz. ................... Problemy Praworządności Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo Przegl.Orzecz. .................... Przegląd Orzecznictwa SN Przegl.PK ............................. Przegląd Prawa Karnego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego Przegl.Pol. ............................ Przegląd Polski PS ............................................ Przegląd Sądowy Rzeczposp. .......................... Rzeczpospolita Rz.ZN ..................................... Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SKKiP .................................... SP ............................................ Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Pe- nitencjarne Studia Prawnicze Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa WPP ....................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz.SN ............................ Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ZNASW ................................. Zeszyt y Naukowe Akademii Spraw Wew- nętrznych ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUMK ................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko per- nika 4. Inne skróty aprobujący (-o) artykuł aprob. .................................... art. ........................................... k. .............................................. karta m.in. ........................................ między innymi np. .......................................... na przykład nast. ........................................ następne nin. .......................................... niniejszy no. ........................................... number Nr ........................................... numer por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie XII Wykaz skrótów poz. ......................................... pozycja późn. ...................................... późniejsze proj. ....................................... projekt przyp. ..................................... przypis ps. ........................................... pseudonim pkt .......................................... punkt reg. ......................................... r. .............................................. s. .............................................. sygn. ...................................... szerz. ...................................... t.j. ............................................ ust. .......................................... ustęp w zw. ..................................... w związku wyd. ....................................... wydanie wyr. ........................................ wyrok zdanie zd. ........................................... zob. ......................................... zobacz regulamin rok strona sygnatura szerzej tekst jednolity XIII Bibliografia Adamczak S., Hanausek T., Jarosz J., Kryminalistyka, zagadnienia wybrane, część I, Kraków 1971. Adamczyk M., Kilka refleksji na temat zasady etyki zawodowej w kontekście obowiązywania instytucji świadka koronnego, [w:] Kasprzak J., Bryka J. (red.), Prawo, Kryminalistyka, Policja, Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, Szczytno 2008. Adamczyk M., Wybrane problemy instytucji małego świadka koronnego w odniesieniu do instytucji świadka koronnego, Studia Prawnoustrojowe, Olsztyn 2009. Artymiak G., Zasada ciężaru dowodu w polskim procesie karnym a zasada prawdy materialnej, [w:] Sobolewski Z., Artymiak G. (red.), Zasada praw- dy materialnej, Warszawa 2006. Bafia J., Hochberg L., Siewierski M., Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965. Blajerski M., Uwagi na temat przesłanek dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 11–12. Błachuta J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001. Bogucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Try- bunału Konstytucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996. Bojańczyk A., Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych do- wodów prywatnych w postępowaniu karnym, Pal. 2004. Bortkiewicz P., Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów władzy pań- stwowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji świadka koronnego, [w:] Pływaczewski E. W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Świadek koronny, Terroryzm w uję- ciu praktycznym, Kraków 2005. Breucker M., R. O. M. Engberding, Die KronzeugeNregelung, Boorberg Verlag 1999. Brylak J., Gilardini A., Privitera R., Instytucja świadka koronnego w systemie włoskiego prawa procesowego, Prok. i Pr. 2005, Nr 11. Bryła M., Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako for- my organizacyjne przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2000, Nr 3. Buchała K., Kardas P., Majewski J., Wróbel W., Komentarz do ustawy o ochro- nie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2000. Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998. XVXV Bibliografia Całkiewicz M., Metodyka przesłuchania świadka koronnego i ocena wiary- godności jego zeznań – wybrane zagadnienia, Probl.Krym. 2009. Charlesworth M., Ethics in Public Life, The Annual Ethics and Public Life Lecture, Brisbane 1991. Cieślak M., Dowody w postępowaniu sądowym, arbitrażowym i administra- cyjnym, Warszawa 1968. Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955. Czapigo A., Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie kar- nym, WPP 2001, Nr 1. Czeczot Z., Kryminalistyczna problematyka osobowych źródeł dowodowych, Warszawa 1976. Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996. Ćwiąkalski Z., Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizo- waną, Prok. i Pr. 2001, Nr 12, poz. 7. Damaška M.R., The Faces of Justice and State Autohority. A. Comparative Approach to the Legal Process, New Haven 1986. Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996. Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995. Dylus A., Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1992. Dziewulski J., Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o dopuszczalności stosowania w postę- powaniu karnym w sprawach zorganizowanej działalności przestępczej dowodów z zeznań świadków będących współsprawcami niektórych przestępstw – druki 1344 i 2356 – 2 kadencja Sejmu, 110 posiedzenie – 24.6.1997 r. Ereciński T., Płachta M., Rola zeznań świadka na tle zasady swobodnej oceny dowodów, [w:] Waltoś S. (red.), Świadek w procesie sądowym, Warszawa 1985. Flora G., Le fattispecie di ravvedimento postdelittuoso nella nuova legge su- gli stupefacenti, [w:] Bricola F., Insolera G., La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti, Padova 1991. Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007. Glaser S., Wstęp do nauki procesu karnego, Warszawa 1928. Gössel K.H., Ochrona świadka i ofiary przestępstwa w niemieckim procesie karnym, [w:] Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, Białystok 1997. Gostyński Z., [w:] Bartoszewski J.,. Gardocki L, Gostyński Z., Przyjemski S. M., Stefański R. A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2000. Gostyński Z., Zasada szybkości procesowej w nowym Kodeksie postępowa- nia karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998. Górecki R., Świadek w postępowaniu przygotowawczym, Warszawa–Poznań 1987. XVI Bibliografia Górniok O., Komentarz do art. 228 Kodesu karnego, [w:] Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Warszawa 2004. Grajewski J. [w:] Grajewski J., Paprzycki L. K., Płachta, M., Kodeks postępo- wania karnego, Komentarz, t. I, Kraków 2003. Gross H., Handbuch der Kriminalistik, 1922. Gruza E., Kryminalistyczno-taktyczne zasady przesłuchiwania świadka a praktyka procesowa [w:] Lisiecki M., Zajder M. (red.), Procesowo–kry- minalistyczne czynności dowodowe, Szczytno 2003. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008. Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003. Gruza E., Pojęcie świadka w procesie karnym, Probl.Krym. 2002, Nr 235. Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego, Komentarz, wraz z komenta- rzem do ustawy o świadku koronnym, Kraków 2003. Grzegorczyk T., Komentarz do art. 53 kodeksu karnego skarbowego, [w:] Grze - gorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2006. Grzegorczyk T., Komentarz do ustawy z 25.06.1997 r. o świadku koronnym, [w:] Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym, wyd. 3, Kraków 2003. Grzegorczyk T., Prawo karne skarbowe. Zarys encyklopedyczny, Kraków 1997. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie Postępowanie Karne, wyd. 3, Warszawa 2001. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, wyd. 6, Warszawa 2007. Grzeszyk C., Etiologia i sympt.atologia zagrożeń przestępczością w Polsce – Metody jej zwalczania oraz kierunki prognoz rozwoju zjawisk patologicz- nych, [w:] Gruza E., Tomaszewski T. (red.), Problemy współczesnej krymi- nalistyki, t. III, Warszawa 2000. Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1986. Gurgul J., Wartość dowodowa pomówień współoskarżonego, Prok. i Pr. 1996, Nr 6. Hanausek T., Braki pamięciowe w zeznaniach świadków, Probl.Krym. 1969, Nr 82. Hanausek T., Kryminalistyczne metody i środki zwalczania niektórych zja- wisk o potencjale funkcji kryminogennej, Służba MO 1970, Nr 6. Hanausek T., Kryminalistyka, Zarys wykładu, Kraków 1996. Hanausek T., Kryminalistyka, Zarys wykładu, wyd. 5, Kraków 2005. Hanausek T., Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993. Hanausek T., Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania, Warszawa 1978. Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994. Hofmański P., Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla pra- wa karnego, Białystok 1993. XVII Bibliografia Hofmański P., Obywatel przed organami ścigania, Warszawa 1987. Hofmański P., Paprzycki L., Nowa kodyfikacja karna, Ministerstwo Sprawiedliwości 1999. Hofmański P., Procesowe środki ścigania przestępczości zorganizowanej, Przegl.Pol. 1994, Nr 2–3. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komen- tarz, t. I, Warszawa 2004. Hofmański P., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988. Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2000. Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2007. Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2001. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006. Hołyst B., Stan i zadania nauk penalnych w Polsce, Warszawa 1983. Horoszowski P., Kryminalistyka, wyd. 2, Warszawa 1958. Horoszowski P., Nazwa i pojęcie „dowodu” w teorii i praktyce prawa sądowe- go, PiP 1956, z. 10. Horoszowski P., Ogólne zasady taktyczne przesłuchania, NP 1954, Nr 5–6 Hughes G., Agreements for Cooperation in Criminal Cases, Vanderbilt Law Review 1991, vol. 45, Nr 1. Jarocki Z., Kilka uwag o kryminalistycznym aspekcie zeznań, Pal. 1968, Nr 7–8. Jasiński W., Polakowski S., Świadek koronny, Rzeczposp. z 15.11.1995 r., Nr 2414. Kaftal A., Glosa do uchwały SN z 19.3.1970 r., VI KZP 1/70, NP 1971, Nr 2. Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979. Kamiński C., Mały świadek koronny, [w:] Pływaczewski E. W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Świadek koronny, Terroryzm w ujęciu prak- tycznym, Kraków 2005. Kasprzak J., Kryminalistyczne problemy przesłuchania, [w:] Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Warszawa 2006. Kasprzak J., Otoskopia Kryminalistyczna. System identyfikacji. Zagadnienia dowodowe, Olsztyn 2003. Kasprzak J., Pojęcie przesłuchania, [w:] Warszawa 2006. Klepner M., Pojęcie „zorganizowanej grupy” i „związku przestępczego” w świetle polskiego prawa i orzecznictwa, CzPKiNP 2000, Nr 2. Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., V KK 181/06, OSP 2008, Nr 3. Kmiecik R., O zasadzie prawdy materialnej, konsensualizmie i gwarancjach procesowych osoby niewinnej, [w:] Sobolewski Z. i Artymiak G. (red.), Zasada prawdy materialnej, Kraków 2006. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2002. Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin 1996. Knoppek K., Pojęcie świadka w znaczeniu procesowym, Pal. 1982, Nr 3–4. XVIII Bibliografia Kołakowska W., Lach B., Psychologiczne determinanty zeznań świadków i osób składających wyjaśnienia (wybrane zagadnienia), Szczytno 1998. Koper R., Glosa do postanowienia SN z 10.5.2005 r., II KK 531/04, WPP 2006, Nr 3, poz. 141. Kościerzyński J., Świadek koronny w prawie polskim (postualaty de lege fe- renda), PiP 2006, z. 5. Kościerzyński J., Świadek koronny w świetle nowych regulacji, Prok. i Pr. 2007, Nr 4. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź 1982. Kowalczuk R., Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy, Warszawa 1971. Kowalewska E., Wybrane problemy instytucji świadka koronnego ze szcze- gólnym uwzględnieniem regulacji niemieckich, Przegl.Pol. 1997, Nr 3. Kowalewska-Borys E., Instytucja świadka koronnego w świetle zasady praw- dy materialnej, [w:] Współczesne problemy procesu karnego j jego efek- tywność. Księga pamiątkowa profesora Andrzeja Bulsiewicza, pod red. A. Marka, Toruń 2004. Kowalski M., 2000 lat polskiego pieniądza papierowego, PB 1994, Nr 3. Krasny K., Wartość dowodowa pomówień współoskarżonego, Prok. i Pr. 1995. Kruszyński P., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie kar- nym, Warszawa 1983. Krzymuski E., Wykład procesu karnego austriackiego, Kraków 1910. Kucharczyk M., Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżone- go, PS 2005, Nr 4. Kuciel M., Świadek koronny pogrążył gang, Rzeczposp. z 2–3.6.2001 r. Kulesza C., Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspekty- wie porównawczej, Kraków 2005. Kulesza J. A., Niektóre zagadnienia strony przedmiotowej zbrodni komuni- stycznych, Pal. 2005, Nr 5–6. Kulesza J. A., Z problematyki strony podmiotowej zbrodni komunistycznej, WPP 2005, Nr 3. Kulesza J., Glosa do wyroku SN z 3.9.1998 r., V KKN 331/97, Pal. 2000, Nr 5–6, poz. 241. Kulicki M., Kwiatkowska-Darul V., Stępka L., Kryminalistyka, wybrane za- gadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2005. Kurzępa B., Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z 6.3.2003 r., II Aka 454/02, WPP 2004, Nr 3, poz. 154. Kurzępa B., Świadek koronny – co dalej z ustawą?, Prok. i Pr. 2006, Nr 5. Kurzępa B., Świadek koronny w polskim procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 9. Kurzępa B., Świadek koronny, Geneza instytucji, Komentarz do ustawy, Toruń 2005. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: