Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 007697 18431697 na godz. na dobę w sumie
Świat według Mozilli. Thunderbird - książka
Świat według Mozilli. Thunderbird - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0088-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> poczta elektroniczna
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
>> Możesz kupić komplet w niższej cenie!

Dołącz do grona 10 milionów użytkowników, którzy zaufali Mozilli

Coraz częściej słyszymy o lukach w zabezpieczeniach 'wiodącej przeglądarki i klienta poczty elektronicznej'. Wirusy, spam, ataki pseudohakerów i programy szpiegujące to zmory trapiące użytkowników tych aplikacji. Na szczęście na rynku pojawiają się coraz ciekawsze rozwiązania alternatywne, w dodatku często dostępne nieodpłatnie. Wśród nich prym wiodą produkty sygnowane marką Mozilla, dla których wielu użytkowników zrezygnowało ze standardowych aplikacji dołączanych do systemów operacyjnych. Szacuje się, że z różnych produktów Mozilli korzysta już około 10 milionów osób.

'Świat według Mozilli. Thunderbird' to szczegółowe omówienie jednego z dwóch flagowych produktów marki Mozilla -- klienta poczty elektronicznej Thunderbird. Czytając książkę, przekonasz się, jak ogromne są możliwości tej dostępnej nieodpłatnie aplikacji. Dowiesz się, skąd można pobrać wersję instalacyjną Thunderbirda, jak go zainstalować i skonfigurować oraz jak korzystać z jego funkcji. Nie będziesz musiał obawiać się wirusów i spamu, ponieważ Thunderbird posiada mechanizmy filtrowania i ochrony poczty. Nie stracisz też ustawień kont i archiwum poczty, ponieważ nauczysz się importować je do nowego programu pocztowego.

Zainstaluj i używaj Thunderbirda. Przekonaj się,
że 'najbardziej rozpowszechnione' nie zawsze znaczy 'najlepsze'.

Mozilla, Firefox i Thunderbird sa zastrzeżonymi znakami handlowymi Mozilli Foundation.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Ďwiat wed³ug Mozilli. Thunderbird Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0088-4 Format: B5, stron: 224 Do³¹cz do grona 10 milionów u¿ytkowników, którzy zaufali Mozilli • Skorzystaj z klienta poczty Thunderbird • Zaimplementuj mechanizmy filtrowania spamu i zabezpieczania przed wirusami • Zaimportuj ustawienia kont i archiwum poczty z innych programów pocztowych Coraz czêġciej s³yszymy o lukach w zabezpieczeniach „wiod¹cej przegl¹darki i klienta poczty elektronicznej”. Wirusy, spam, ataki pseudohakerów i programy szpieguj¹ce to zmory trapi¹ce u¿ytkowników tych aplikacji. Na szczêġcie na rynku pojawiaj¹ siê coraz ciekawsze rozwi¹zania alternatywne, w dodatku czêsto dostêpne nieodp³atnie. Wġród nich prym wiod¹ produkty sygnowane mark¹ Mozilla, dla których wielu u¿ytkowników zrezygnowa³o ze standardowych aplikacji do³¹czanych do systemów operacyjnych. Szacuje siê, ¿e z ró¿nych produktów Mozilli korzysta ju¿ oko³o 10 milionów osób. „Ďwiat wed³ug Mozilli. Thunderbird” to szczegó³owe omówienie jednego z dwóch flagowych produktów marki Mozilla — klienta poczty elektronicznej Thunderbird. Czytaj¹c ksi¹¿kê, przekonasz siê, jak ogromne s¹ mo¿liwoġci tej dostêpnej nieodp³atnie aplikacji. Dowiesz siê, sk¹d mo¿na pobraæ wersjê instalacyjn¹ Thunderbirda, jak go zainstalowaæ i skonfigurowaæ oraz jak korzystaæ z jego funkcji. Nie bêdziesz musia³ obawiaæ siê wirusów i spamu, poniewa¿ Thunderbird posiada mechanizmy filtrowania i ochrony poczty. Nie stracisz te¿ ustawieñ kont i archiwum poczty, poniewa¿ nauczysz siê importowaæ je do nowego programu pocztowego. • Instalacja i konfiguracja Thunderbirda • Zak³adanie kont poczty elektronicznej i list dyskusyjnych • Import danych z innych programów pocztowych • Tworzenie i wysy³anie wiadomoġci • Ksi¹¿ka adresowa • Instalacja rozszerzeñ • Ochrona antywirusowa i antyspamowa • Obs³uga kana³ów RSS Zainstaluj i u¿ywaj Thunderbirda. Przekonaj siê, ¿e „najbardziej rozpowszechnione” nie zawsze znaczy „najlepsze” Spis treści Wstęp ...................................................o........................................... 7 Rozdział 1. Instalacja i aktualizacja ...................................................o................. 9 Pobieranie wersji instalacyjnej ...................................................w...................................... 9 Instalacja w systemie MS Windows ...................................................w............................ 11 Instalacja w systemie Linux ...................................................w........................................ 14 Instalacja pakietu językowego ...................................................w..................................... 19 Aktualizacja klienta poczty ...................................................w......................................... 22 Rozdział 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowych elementów ...... 25 Poczta elektroniczna ...................................................w...................................................w. 25 Szybka konfiguracja ...................................................w.............................................. 26 Dodatkowa konfiguracja ...................................................w....................................... 31 Grupy dyskusyjne ...................................................w...................................................w..... 44 Szybka konfiguracja ...................................................w.............................................. 44 Dodatkowe ustawienia ...................................................w.......................................... 48 Zmiana domyślnego programu pocztowego ...................................................w................ 52 Konfiguracja połączenia ...................................................w.............................................. 55 Rozdział 3. Import ustawień z innych programów pocztowych ............................ 57 MS Outlook i MS Outlook Express ...................................................w............................. 57 The Bat ...................................................w...................................................w................. .... 61 Pegasus Mail ...................................................w...................................................w............68 Przenoszenie danych z innych programów ...................................................w.................. 76 Rozdział 4. Pierwszy kontakt z programem ...................................................o..... 77 Poczta elektroniczna ...................................................w...................................................w. 77 Pobieranie i przeglądanie wiadomości ...................................................w.................. 77 Tworzenie i wysyłanie wiadomości ...................................................w...................... 81 Usuwanie wiadomości ..................................................w............................................ 86 Odpowiadanie na otrzymane wiadomości ...................................................w............. 90 Wysyłanie i odbieranie wiadomości z załącznikami ................................................ 94 Drukowanie wiadomości ...................................................w..................................... 101 Zapisywanie wiadomości na dysku ...................................................w..................... 102 Tworzenie i usuwanie folderów ...................................................w.......................... 103 Porządkowanie wiadomości ...................................................w................................ 106 Sortowanie i wyszukiwanie wiadomości ...................................................w............. 108 4 Świat według Mozilli. Thunderbird Przekazywanie wiadomości ...................................................w................................ 114 Źródło wiadomości ..................................................w............................................... 117 Globalna i lokalna skrzynka odbiorcza ...................................................w............... 119 Grupy dyskusyjne ...................................................w...................................................w... 123 Wyszukiwanie i subskrypcja grup dyskusyjnych ...................................................w 123 Przeglądanie wiadomości ...................................................w.................................... 125 Tworzenie i wysyłanie wiadomości ...................................................w.................... 126 Odpowiadanie na wiadomości ..................................................w.............................. 129 Wycofywanie wiadomości ...................................................w.................................. 131 Sortowanie i filtrowanie wiadomości ...................................................w.................. 131 Rozdział 5. Książka adresowa ...................................................o...................... 135 Dodawanie i usuwanie wpisów ...................................................w................................. 135 Zarządzanie kontaktami ..................................................w.............................................. 138 Listy dystrybucyjne ...................................................w...................................................w 138 Rozdział 6. Automatyczne filtrowanie pobieranych wiadomości ........................ 143 Rozdział 7. Walka ze spamem ...................................................o...................... 147 Rozdział 8. Dostosowywanie programu do własnych potrzeb ............................ 151 Zmiana wyglądu okna programu ...................................................w............................... 151 Wyszukiwanie i pobieranie motywów ...................................................w................ 151 Instalacja i usuwanie motywów ...................................................w.......................... 152 Adresy stron z motywami dla Thunderbirda ...................................................w....... 154 Organizacja ikon na pasku nawigacyjnym ...................................................w................ 156 Zmiana podstawowych elementów wyświetlanej wiadomości ..................................... 159 Zmiana wielkości tekstu ...................................................w...................................... 159 Strona kodowa wiadomości ..................................................w.................................. 159 Panel konfiguracyjny programu ...................................................w................................ 162 Rozdział 9. Instalacja przykładowych rozszerzeń .............................................. 173 Wyszukiwanie i pobieranie rozszerzeń ...................................................w..................... 173 Instalacja i usuwanie rozszerzeń ...................................................w................................ 174 Opis ciekawych rozszerzeń ...................................................w....................................... 176 Quote Color ...................................................w...................................................w...... 176 Minimize to Tray ..................................................w.................................................. 178 Sprawdzanie pisowni — polski słownik ortograficzny .......................................... 180 Modyfikacja rozszerzeń ..................................................w.............................................. 181 Rozdział 10. Bezpieczeństwo ...................................................o......................... 183 Blokowanie szkodliwych treści w wiadomościach ...................................................w.... 183 Zarządzanie hasłami ...................................................w.................................................. 185 Ochrona antywirusowa ...................................................w.............................................. 188 Rozdział 11. Aktualizacja programu i rozszerzeń ................................................ 189 Aktualizacja zbiorcza ...................................................w................................................ 189 Ręczna aktualizacja ...................................................w...................................................w 192 Rozdział 12. Profile — tworzenie i zabezpieczanie ............................................. 193 Jeden program, wiele konfiguracji ...................................................w............................ 193 Kopia bezpieczeństwa profilu ...................................................w................................... 195 Tworzenie kopii bezpieczeństwa ...................................................w......................... 196 Odzyskiwanie danych z kopii ...................................................w............................. 198 Charakterystyka zawartości typowego profilu ..................................................w............ 200 Spis treści 5 Dodatek A ...................................................o...................................................o. 203 Obsługa kanałów RSS ...................................................w............................................... 203 Mobilny Firefox i Thunderbird ...................................................w................................. 206 Często spotykane problemy ...................................................w....................................... 207 Thunderbird — brak obsługi PGP ...................................................w....................... 208 Thunderbird — zwiększa się objętość profilu ...................................................w..... 208 Thunderbird — nagle zniknęła poczta zgromadzona w folderze ............................ 208 Thunderbird — nie działa darmowe konto ...................................................w.......... 209 Podsumowanie ...................................................o.......................... 211 Skorowidz ...................................................o.................................. 213 Rozdział 6. Automatyczne filtrowanie pobieranych wiadomości Niezbędnym elementem każdego dobrego programu pocztowego jest mechanizm po- zwalający na zdefiniowane zestawu reguł, które będą automatycznie stosowane dla po- bieranej poczty. Rozwiązanie to pozwala na zaprowadzenie porządku i zwiększenie wy- gody pracy oraz na prostą eliminację części poczty. Aby utworzyć nową regułę, w menu Narzędzia odszukaj i kliknij opcję Filtrowanie wia- domości — rysunek 6.1. Rysunek 6.1. Dodawanie nowej reguły — etap pierwszy W nowym oknie w polu Filtr konta ustaw konto, dla którego chcesz utworzyć filtr, a na- stępnie kliknij przycisk Nowy — rysunek 6.2. Na rysunku 6.3 widać następne okno, które pojawi się na ekranie Twojego monitora. W polu Nazwa filtru wpisz nazwę dla tworzonego filtru. Dobrze jest tak dobrać nazwę, aby ułatwiała ona w przyszłości określenie celu utworzenia danej reguły. Jako przy- kład postanowiłem utworzyć filtr usuwający wszystkie wiadomości, w treści których występuje słowo viagra. W związku z tym filtr nazwałem Viagra. Świat według Mozilli. Thunderbird 144 Rysunek 6.2. Dodawanie nowej reguły — etap drugi Rysunek 6.3. Dodawanie nowej reguły — etap trzeci Kolejną czynnością, jaką musisz wykonać, jest określenie obszaru działania reguły. Musisz wiedzieć, że jeden filtr może zawierać kilka reguł i za pomocą opcji spełnia wszystkie poniższe kryteria oraz spełnia dowolne poniższe kryteria możesz określić, kiedy reguła zostanie zastosowana. W moim przykładzie nie ma znaczenia, która z opcji zostanie zaznaczona, ponieważ zdefiniowałem tylko jedną regułę. Teraz przyszła pora na najważniejszą część — stworzenie reguły. W centralnej części pola widać trzy pola, z czego dwa to rozwijalne listy, a trzecie to zwyczajne pole tek- stowe. Tworzenie reguły zacznij od określenia w pierwszym polu, czego reguła ma dotyczyć. Jak widać na przykładzie, tworzona przeze mnie reguła ma dotyczyć treści wiadomości. Jednak w swoim przypadku możesz skorzystać z innych elementów, np. tematu, nadawcy, daty i wielu innych. W drugim polu ustawiłem wartość zawiera, gdyż chodzi mi o wszystkie wiadomości, w treści których występuje słowo viagra. Oczy- wiście w zależności od potrzeb możesz skorzystać jeszcze z kilku innych opcji, np. nie zawiera, jest równe lub nie jest równe. W ostatnim polu wpisałem słowo, które chcę odfiltrować. Rozdział 6. ♦ Automatyczne filtrowanie pobieranych wiadomości 145 Jeżeli planujesz utworzyć dla swojego filtru kilka reguł, to w celu dodania kolejnego wpisu kliknij przycisk Więcej. Pojawią się kolejne pola, za pomocą których możesz zdefiniować następne reguły. Masz już zdefiniowaną nazwę filtru oraz regułę, a teraz przyszła pora na określenie zachowania programu w przypadku, gdy utworzona reguła zostanie wykonana prawi- dłowo — sprawdzana wiadomość będzie zawierać słowo viagra. W sekcji Wykonaj następujące czynności zebrano kilka opcji odpowiadających czyn- nościom, jakie mogą zostać wykonane. Przypomnę, że tworzona przeze mnie reguła ma usuwać wiadomości zawierające w treści słowo viagra, a więc należy na liście odszu- kać odpowiednią opcję — Usuń wiadomość — i włączyć ją. Oczywiście lista dostępnych czynności jest znacznie większa i pozwala m. in. na prze- noszenie lub kopiowanie wiadomości do wskazanych folderów, nadawanie etykiet, zmianę priorytetów, ustawianie statusu poczty na niechcianą, oznaczanie wiadomości jako przeczytanej czy też flagowanie wiadomości. Po stworzeniu nowego filtru kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno z rysunku 6.3. Na ekranie Twojego monitora pozostanie tylko okno widoczne na rysunku 6.4, w którym na liście zobaczysz nowo dodany filtr. Rysunek 6.4. Dodawanie nowej reguły — etap czwarty Upewnij się, czy przy nazwie opcji w rubryce Włączony widać popularnego „ptaszka” i jeżeli zachodzi taka potrzeba, włącz go. Następnie zamknij okno, klikając znak X w prawym górnym rogu. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy dana opcja działa, jest zaczekanie na wiadomość, która spełnia zadane kryteria. W moim przypadku musi to być poczta, w treści której występuje słowo viagra. Filtry możesz tworzyć również na podstawie wiadomości, która została już pobrana na Twój komputer. Wystarczy, że w głównym oknie programu zaznaczysz wiadomość, dla której chcesz przygotować nowy filtr, a następnie z menu Wiadomość wybierz opcję Utwórz filtr na podstawie wiadomości — rysunek 6.5. 146 Rysunek 6.5. Tworzenie filtru na podstawie konkretnej wiadomości — etap pierwszy Świat według Mozilli. Thunderbird Na ekranie Twojego monitora pojawi się okno, w którym możesz określić nazwę filtru, reguły oraz zachowanie się programu — rysunek 6.6. Po zakończeniu definiowania filtru kliknij przycisk OK. Rysunek 6.6. Tworzenie filtru na podstawie konkretnej wiadomości — etap drugi Korzystając z filtrowania, możesz w prosty sposób posortować pocztę w uprzednio utworzonych folderach. Dzięki temu oszczędzisz sobie ręcznego przenoszenia wia- domości do odpowiednich katalogów. Możesz również walczyć z prostym spamem lub skutecznie odfiltrować wiadomości od naprzykrzającego się użytkownika sieci. Oczywi- ście tylko od Ciebie zależy, jak użyjesz opisanego narzędzia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świat według Mozilli. Thunderbird
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: