Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00553 011244 10700453 na godz. na dobę w sumie
Światła i znaki nawigacyjne na morzu - ebook/pdf
Światła i znaki nawigacyjne na morzu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 24
Wydawca: Alma - Press Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7020-506-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Publikacja w zwięzły sposób omawia światła nawigacyjne spotykane w żegludze na morzu - ich barwę, charakterystykę, cechy, rodzaje, zasięg i widzialność oraz opis w pomocach nawigacyjnych. Zawiera też informacje dotyczące oznakowania w systemie oznakowania nawigacyjnego IALA (oznakowanie boczne, znaki kardynalne, pozostałe znaki systemu IALA), a także spis Międzynarodowych Portowych Sygnałów Ruchu (IPTS).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wste˛p Oznakowanie nawigacyjne w z˙egludze przybrzez˙- nej słuz˙y do oznakowania toru wodnego, niebez- pieczen´stw nawigacyjnych, obszaro´ w, w kto´ rych na- wigacja musi byc´ regulowana (np. porty, kanały, systemy rozgraniczenia ruchu), obszaro´ w specjal- nych oraz do cia˛głej kontroli pozycji w rejonach ograniczonych i na torach wodnych. Oznakowanie nawigacyjne zasadniczo dzieli sie˛ na stałe i pływa- ja˛ce. Oznakowanie stałe usytuowane jest na la˛dzie lub osadzone na stałe na dnie morskim. Ma dokład- na˛ pozycje˛ geograficzna˛. Do grupy tej zaliczamy: latarnie morskie, stawy, dalby, pale i tyki. Znakami nawigacyjnymi moga˛ byc´ ro´ wniez˙ cha- rakterystyczne obiekty o innym przeznaczeniu, łat- wo rozpoznawalne i s´cis´le oznaczone na mapie (wiez˙e, kominy, maszty itp.). Cechami identyfikacyj- nymi oznakowania stałego sa˛: rodzaj konstrukcji, barwa i sposo´ b malowania oraz w porze nocnej charakterystyka i barwa pokazywanego s´wiatła. Op- cjonalnie stałe znaki nawigacyjne moga˛ byc´ takz˙e wyposaz˙one w urza˛dzenia emituja˛ce sygnały mgło- we, radarowe (Racon) czy identyfikacyjne (AIS). S´ wiatła i znaki nawigacyjne na morzu 2 Oznakowanie pływaja˛ce stanowia˛ znaki zakot- wiczone do dna morskiego o znanej pozycji geogra- ficznej. Nalez˙a˛ do nich: pławy, latarniowce, pływaki s´wietlne, boje cumownicze, pontony, wiechy, super- pławy. Moga˛ sie˛ dodatkowo dzielic´ na letnie i zimo- we. Cechami identyfikacyjnymi oznakowania pływa- ja˛cego sa˛ konstrukcja, kształt (pławy dziela˛ sie˛ na kolumnowe, dra˛z˙kowe, stoz˙kowe, walcowe, cylind- ryczne, sferyczne), barwa i sposo´ b malowania, op- cjonalnie znaki szczytowe (pojedyncze – kwadrat, walec, stoz˙ek, kula, krzyz˙ prosty lub pochylony oraz podwo´ jne – stoz˙ki lub kule) oraz w porze nocnej charakterystyka i barwa pokazywanego s´wiatła. Opcjonalnie pływaja˛ce znaki nawigacyjne moga˛ byc´ takz˙e wyposaz˙one w urza˛dzenia emituja˛ce syg- nały mgłowe, radarowe (Racon) czy identyfikacyjne (AIS). S´ wiatła nawigacyjne Charakterystyka s´ wiateł nawigacyjnych Rozpoznaja˛c s´wiatła nawigacyjne nalez˙y kierowac´ sie˛ przede wszystkim kilkoma prostymi zasadami. S´ wiatła i znaki nawigacyjne na morzu ● S´ wiatła nawigacyjne 3 Z mapy wybrac´ te s´wiatła, kto´ re rzeczywis´cie sa˛ istotne z punktu widzenia planowanej trasy, a przede wszystkim bezpieczen´stwa nawigacji. Na- lez˙y zapoznac´ sie˛ z ich opisem na mapie oraz w „Spisie s´wiateł”. Dobrze jest zrobic´ sobie przed wachta˛ na kartce spis poszukiwanych s´wiateł – nie be˛dzie wtedy potrzeby cze˛stego schodzenia do ka- biny nawigacyjnej, by wertowac´ pomoce. Trzeba starac´ sie˛ odnalez´c´ konkretne s´wiatło nawigacyjne szukaja˛c go w przybliz˙onym namiarze najpierw poprzez rozpoznanie rodzaju s´wiatła, a na- ste˛pnie sprawdzenie okresu (licza˛c sekundy). Dla pełnej weryfikacji nalez˙y zmierzyc´ stoperem okres (czasami takz˙e warto dla pewnos´ci czasy s´wiecenia i zaciemnienia), zaczynaja˛c od najjas´niejszych s´wiateł (np. latarni morskich), kto´ re moga˛ stanowic´ punkt odniesienia w poszukiwaniu tych mniej wi- docznych. ● W naste˛pnej kolejnos´ci rozpoznaje sie˛ inne s´wiatła nawigacyjne, kto´ re moga˛ stanowic´ punkty orientacyjne, nawet jes´li nie odnosza˛ sie˛ bezpos´red- nio do kursu jachtu. Słuz˙by hydronawigacyjne staraja˛ sie˛ tak dobie- rac´ charakterystyki s´wiateł, aby w zasie˛gu wzroku nie było dwo´ ch jednakowych moga˛cych spowodowac´ pomyłke˛ nawigacyjna˛. Jes´li w po- bliz˙u sa˛ s´wiatła o jednakowej charakterystyce, to sa˛ to najprawdopodobniej s´wiatła systemu IALA lub portowe sygnały ruchu. Podział i cechy s´ wiatła ● S´ wiatła nawigacyjne dziela˛ sie˛ na: stałe (fixed), rytmiczne (rhytmic) i zmienne (alternating). ● Waz˙na˛ cecha˛ s´wiatła jest okres (period) – cał- kowity czas jednego cyklu, na kto´ ry składaja˛ sie˛ fazy (phase) błysku i fazy zaciemnienia lub cał- kowity czas zmiany koloro´ w. ● Okres s´wiatła rytmicznego to czas wymagany dla pokazania całego cyklu. ● Okres s´wiatła zmiennego to czas wymagany dla pokazania całego cyklu, wła˛czaja˛c wszystkie zmiany koloro´ w. ● Rodzaj s´wiatła to sposo´ b, w jaki s´wiatło s´wieci w czasie jednego okresu. Obecnie stosuje sie˛ zapis skro´ cony, ale w starszych pomocach nawigacyjnych moz˙na spotkac´ jeszcze zapis długi. Na przykład o´ wczesne Gp.Occ. (3+4) to obecnie Oc. (3+4), ● Charakterystyka (characteristics) to rodzaj i okres s´wiatła razem. ● ● S´ wiatła i znaki nawigacyjne na morzu ● S´ wiatła nawigacyjne 4 Tabela 1. Rodzaje s´ wiateł nawigacyjnych Obraz graficzny Okres Skro´ t angielski Skro´ t stary 1 2 3 F –– Skro´ t polski 4 S Opis 5 S´ wiatła stałe (fixed) – s´wieca˛ w dowolnej barwie, nieprzerwanie i nie zmieniaja˛ barwy ani nate˛z˙enia. S´ wiatła rytmiczne (rhytmic) – s´wiatła rytmiczne cechuje pewna kolejnos´c´ s´wiecen´ i przerw, po czym cały taki cykl powtarza sie˛ w jednakowych odste˛pach czasu Oc Occ. P Oc(2) Gp.Occ.(2) P(2) Oc(3+4) Gp.Occ. (3+4) P(3+4) Przerywane (occulting) – s´wiatło o dowo- lnej barwie w regularnych odste˛pach czasu nagle i całkowicie gasna˛ce, przy czym ogo´ lny czas s´wiecenia w kaz˙dym okresie jest dłuz˙szy od ogo´ lnego czasu zaciemnienia. Przerywane grupowe (group occulting) – zaciemnienia wyste˛puja˛ w grupach za- wieraja˛cych taka˛ sama˛ liczbe˛ zaciem- nien´ i powtarzaja˛cych sie˛ w regularnych odste˛pach czasu. Przerywane złoz˙one (composite group occulting) – s´wiatło przerywane w gru- pach, przy czym zaciemnienia tworza˛ S´ wiatła i znaki nawigacyjne na morzu ● S´ wiatła nawigacyjne 5 Iso –– Fl LFl –– –– I Bl –– Fl(3) Gp.Fl. (3) Bl(3) Fl(3+2) Gp.Fl. (3+2) Bl(2+3) grupy (zwykle dwie) wyste˛puja˛ce na przemian o ro´ z˙nych liczbach s´wiecenia. S´ wiatło izofazowe (isophase) – s´wiatło o dowolnej barwie, w kto´ rym fazy s´wie- cenia i zaciemnienia sa˛ jednakowo dłu- gie. Blaskowe/błyskowe (flashing) – s´wiatło o dowolnej barwie, składaja˛ce sie˛ z poje- dynczych rozjas´niaja˛cych sie˛ s´wiecen´ , ale wyraz´nie kro´ tszych niz˙ zaciemnienia. Blaskowe LFl (long flashing), j.w., ale w kto´ rym błyski sa˛ długos´ci co najmniej 2 s. Blaskowe grupowe (group flashing) – blaski układaja˛sie˛ w grupy i powtarzaja˛ w regularnych odste˛pach czasu. Kombinowane blaskowe grupowe (com- posite group flashing) – s´wiatło blaskowe w grupach, przy czym blaski tworza˛ gru- py (zwykle dwie) wyste˛puja˛ce na prze- mian i ro´ z˙nia˛ce sie˛ liczba˛ blasko´ w.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Światła i znaki nawigacyjne na morzu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: