Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00519 011371 10698852 na godz. na dobę w sumie
Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej - ebook/pdf
Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 381
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7900-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce przedstawiono analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej, osadzoną w uwarunkowaniach umów zawieranych z odbiorcami energii i z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi (np. operatorami systemu przesyłowego bądź dystrybucyjnego) oraz w uwarunkowaniach instrumentów oddziaływania na wytwórcę i sprzedawcę przez organy władzy publicznej. Współwystępowanie problemów prawnych, ekonomicznych, technicznych oraz związane z tym implikacje polityczne wynikające ze znaczenia polityki energetycznej państwa i sposobów jej realizacji stanowiły przestrzeń dla podjętych rozważań na temat roli wytwórcy jako formalnie niezależnego przedsiębiorcy. Jego niezależność rozpatrywana była w relacji do zadań państwa dbałości o dobro publiczne, bezpieczeństwo państwa oraz interes odbiorcy indywidualnego. Kluczowym wynikiem analizy jest ustalenie granicy oraz dopuszczalnego zakresu ingerencji organów władzy publicznej i innych podmiotów w sferę wolności gospodarczej, w tym swobodę umów, zastrzeżonych dla wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej oraz operatorów systemu elektroenergetycznego.

Publikacja podejmuje klasyfikację oraz analizę prawną umów energetycznych zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, a także pomiędzy nimi a odbiorcami ich świadczeń. Podejmuje także problematykę pojęcia odbiorcy w gospodarstwie domowym, który na podstawie prawa unijnego i prawa krajowego podlega szczególnej, bezwzględnej ochronie. System ochrony tej grupy odbiorców, w tym zakaz wstrzymania dostaw energii oraz bezwzględny obowiązek wznowienia dostaw, wobec blisko 15 milionowej liczby tych odbiorców w Polsce, wyznacza rzeczywistą granicę ingerencji w swobodę umów zawieranych z nimi przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej.

Wielopłaszczyznowość poruszanych zagadnień, osadzenie ich w teorii prawa, oparcie w aktualnej doktrynie i orzecznictwie oraz obowiązującej praktyce sprawiają, że publikacja będzie cennym wsparciem i jest przeznaczona dla pracowników działów prawnych przedsiębiorstw energetycznych i administracji publicznej, menedżerów przedsiębiorstw energetycznych, radców prawnych i adwokatów zajmujących się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych lub odbiorców paliw lub energii, sędziów, pracowników naukowych zajmujących się prawem energetycznym, gospodarczym, cywilnym, administracyjnym i procesowym.

Publikacja jest uaktualnioną i nieznacznie zmienioną wersją rozprawy doktorskiej autora, obronionej z wyróżnieniem.

„Recenzowana rozprawa doktorska jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą rozprawą, jaką przyszło mi recenzować. Wynika to nie tylko z bardzo dużego nakładu pracy Autora, wszechstronnego zebrania literatury, orzecznictwa, informacji o praktyce, ale przede wszystkim podjęcia się tematu, który wymaga głębokiej wiedzy cywilistycznej, a jednocześnie wiedzy z zakresu publicznego prawa gospodarczego i szerzej z prawa administracyjnego. (…) Niewątpliwie tematyka pracy jest bardzo dobrze dobrana. Jest to problematyka nie tylko dotychczas nieopracowana w doktrynie, ale mająca rozległe konsekwencje praktyczne. Praktyka staje bowiem często wobec problemów, które podjęto w tej właśnie pracy. (…) Jak wspomniałem uważam pracę za wybitną, w szerokich fragmentach wręcz pionierską”.

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych,
Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ­­SWOBODA­DZIAŁALNOŚCI­ GOSPODARCZEJ­ WYTWÓRCY-SPRZEDAWCY­ ENERGII­ELEKTRYCZNEJ MarCin Marszałek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN MARSZAŁEK • SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY-SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY-SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARCIN MARSZAŁEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski prof. nadzw. dr hab. Janusz Gajda Publikacja dofinansowana przez PGE Obrót S.A. © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7899-2 ISBN e-book 978-83-255-7900-5 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Wstęp   ............................................................................................................................  Rozdział I. Specyfika podsektora elektroenergetycznego (elektroenergetyki)    ............................................................................................  1.  Specyfika energii elektrycznej jako dobra  ..................................................  2.  Rodzaje rynków w podsektorze elektroenergetycznym  ...........................  2.1.  Rynek wyższego szczebla  .......................................................................  2.2.  Rynek niższego szczebla  ........................................................................  3.  Rynek energii elektrycznej z pozycji segmentu wytwarzania  .................  3.1.  Gospodarcze i prawne determinanty liberalizacji sektora   energetycznego w Polsce – demonopolizacja i prywatyzacja   sektora  .......................................................................................................  3.2.  Model jednolitego wewnętrznego unijnego rynku energii   elektrycznej  ..............................................................................................  3.3.  Rynki energii elektrycznej w wybranych krajach Unii   Europejskiej  .............................................................................................  3.4.  Rynek energii elektrycznej w Polsce  ....................................................  4.  Regulacja administracyjnoprawna podsektora elektroenergetycznego   – nadzór instytucjonalny oraz funkcjonalny nad wytwórcą  ...................  4.1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  4.2.  Wpływ polityki energetycznej na działalność wytwórcy  .................  4.2.1.  Istota polityki energetycznej  ......................................................  4.2.2. Wiążący charakter prawny polityki energetycznej  ................  4.3.  Kompetencje w zakresie regulacji działalności w podsektorze  elektroenergetycznym  ............................................................................  4.3.1.  Nadzór regulacyjny sprawowany przez Prezesa Urzędu   Regulacji Energetyki ....................................................................  4.3.2. Oddziaływanie na wytwórcę przez konstytucyjne organy  administracji rządowej ................................................................  4.3.3. Władztwo operatora systemu nad wytwórcą  ..........................  XI XII XLI 1 17 17 20 23 25 27 27 33 42 48 52 52 55 55 58 61 61 64 65  Spis treści 5.  Wpływanie na działalność gospodarczą w podsektorze   elektroenergetycznym za pośrednictwem instrumentów ogólnego   prawa antymonopolowego  .............................................................................  Rozdział II. Reżim prawny wytwórcy   ..................................................................  1.  Założenia teoretycznoprawne  .......................................................................  2.  Zasady oddziaływania prawodawstwa unijnego na krajowe prawo   energetyczne  .....................................................................................................  2.1.  Podstawowe zasady prawa unijnego  ....................................................  2.2.  Zasada subsydiarności w podziale kompetencji prawodawczych.  Kompetencje wyłączne państwa członkowskiego w dziedzinie   energii elektrycznej  .................................................................................  3.  Działalność wytwórcza w podsektorze elektroenergetycznym  ...............  3.1.  Podmiot oraz przedmiot działalności wytwórczej  ...........................  3.2.  Traktatowe swobody wytwórcy  ............................................................  4.  Interes ogólny UE oraz interes publiczny jako czynniki delimitujące   swobodę działalności gospodarczej wytwórcy  ..........................................  4.1.  Dobra i wartości ucieleśniające cele interesu ogólnego UE oraz   interesu publicznego  ...............................................................................  4.2.  Ograniczenie swobód wytwórcy na podstawie zasady   proporcjonalności  ...................................................................................  4.3.  Relacja pomiędzy celami interesu ogólnego UE a interesem   publicznym  ...............................................................................................  4.4.  Interes publiczny funkcją reglamentacji działalności wytwórcy  ....  5.  Prawne formy ograniczenia swobód cząstkowych wytwórcy  .................  5.1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  5.2.  Instrumenty ograniczenia działalności gospodarczej wytwórcy  o charakterze generalnym  .....................................................................  5.2.1.  Obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną   – tzw. obligo giełdowe  .................................................................  5.2.2. Obligatoryjny udział na rynku bilansującym   (technicznym)  ...............................................................................  5.2.3. Podległość wytwórcy i obowiązek współdziałania w relacji   do operatora systemu oraz obowiązki wytwórcy w sytuacji  zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego  ............................  5.2.4. Obowiązek utrzymania zapasów paliw i następstwa jego  niedochowania  .............................................................................  5.3.  Instrumenty regulacji indywidualnej  ..................................................  5.3.1.  Koncesjonowanie  .........................................................................  5.3.2. Nakaz prowadzenia działalności wytwórczej po   wygaśnięciu koncesji oraz sankcja za jego niedochowanie  ..  I 67 71 71 74 75 78 81 81 84 86 86 91 93 95 100 100 101 101 104 106 109 110 110 122 Spis treści 5.3.3. Zatwierdzanie taryf dla energii elektrycznej oraz sankcja   za naruszenie obowiązków taryfowych  ...................................  5.3.4. Kontrola działalności przedsiębiorstw energetycznych   przez władzę publiczną  ...............................................................  5.3.5. Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa energetycznego  .....  5.3.6. Wymierzanie kar pieniężnych  ...................................................  6.  Prawa specjalne lub wyłączne wytwórcy  ....................................................  6.1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  6.2.  Pomoc publiczna w działalności wytwórcy  ........................................  6.3.  Preferencje dla wytwórców subrynku odnawialnych źródeł   energii lub wysokosprawnej kogeneracji  ............................................  7.  Reżim prawny umów zawieranych przez wytwórcę energii   elektrycznej  ......................................................................................................  7.1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  7.2.  Zakres swobody umów  ..........................................................................  7.3.  Ograniczenia swobody umów wytwórcy a modele wzorców   kompetencji  ..............................................................................................  7.4.  Konstytucyjne i traktatowe źródła i granice swobody umów   zawieranych przez wytwórcę  ................................................................  7.5.  Granice swobody umów zawieranych przez wytwórcę  ....................  7.6.  Klasyfikacja umów zawieranych przez wytwórcę  .............................  7.7.  Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania wynikające   z umów zawartych przez wytwórcę  .....................................................  Rozdział III. Umowy zawierane przez wytwórcę regulujące dostęp do urządzeń kluczowych  ...................................................................................  1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  2.  Analiza umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  ................  2.1.  Źródła regulacji umowy w przepisach prawa energetycznego  ........  2.2.  Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii)   a kwalifikacja prawna umowy o przyłączenie  ...................................  2.3.  Minimalne, konieczne składniki umowy o przyłączenie do sieci   a reżim prawny umowy  ..........................................................................  2.4.  Pozostałe ograniczenia swobody kontraktowej w umowie   o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ......................................  2.5.  Odpowiedzialność stron umowy z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania zobowiązania. Przedawnienie   roszczeń  ....................................................................................................  3.  Analiza umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji   energii elektrycznej (umowy przesyłowej)  ..................................................  3.1.  Źródła regulacji umowy w przepisach prawa energetycznego  ........  124 127 128 131 133 133 134 139 145 145 150 151 153 159 164 167 173 173 182 182 185 191 194 201 204 204 II Spis treści 3.2.  Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii)   a kwalifikacja prawna umowy o świadczenie usług przesyłania   lub dystrybucji energii elektrycznej  .....................................................  3.3.  Minimalne, konieczne składniki umowy o świadczenie usług   przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a reżim prawny   umowy  ......................................................................................................  3.4.  Pozostałe ograniczenia swobody kontraktowej w umowie   o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii   elektrycznej  ..............................................................................................  3.5.  Odpowiedzialność stron umowy z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania zobowiązania. Przedawnienie   roszczeń  ....................................................................................................  4.  Generalna umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych (generalna   umowa dystrybucji – GUD)  ..........................................................................  4.1.  Uwarunkowania prawne, rynkowe i techniczne generalnej   umowy dystrybucji  .................................................................................  4.2.  Koncepcja umowy ramowej a właściwość (natura) generalnej   umowy dystrybucji  .................................................................................  4.3.  Odpowiedzialność stron umowy z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania zobowiązania. Przedawnienie   roszczeń  ....................................................................................................  Rozdział IV. Obrót energią elektryczną przez wytwórcę w stosunkach dwustronnie profesjonalnych   ..........................................................................  1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  2.  Analiza umowy sprzedaży energii elektrycznej – tzw. sprzedaży   ciągłej .................................................................................................................  2.1.  Źródła regulacji i uwarunkowania prawne umowy w przepisach   prawa energetycznego  ............................................................................  2.2.  Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) a reżim   prawny umowy sprzedaży energii elektrycznej  .................................  2.3.  Minimalne, konieczne składniki umowy sprzedaży energii   elektrycznej a pozostałe unormowania umowy sprzedaży   w Kodeksie cywilnym  ............................................................................  2.4.  Pozostałe ograniczenia swobody kontraktowej w umowie   sprzedaży energii elektrycznej  ..............................................................  2.5.  Odpowiedzialność stron umowy z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania zobowiązania. Przedawnienie   roszczeń  ....................................................................................................  3.  Umowa ramowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy   wykonawcze na tle umowy sprzedaży ciągłej  .............................................  III 206 210 212 214 218 218 220 225 227 227 232 232 234 240 243 246 249 Spis treści 3.1.  Umowa ramowa a sprzedaż energii elektrycznej – uwagi   wprowadzające  ........................................................................................  3.2.  Specyfika umowy ramowej sprzedaży energii elektrycznej oraz   umów wykonawczych  .............................................................................  4.  Sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem giełdy, rynku   regulowanego lub w drodze otwartego przetargu  .....................................  4.1.  Uwagi wprowadzające  ............................................................................  4.2.  Szczególny reżim umowy sprzedaży energii elektrycznej   za pośrednictwem giełdy oraz rynku regulowanego  ........................  4.3.  Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta w drodze   otwartego przetargu  ...............................................................................  5.  Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia   usług jej dystrybucji  ........................................................................................  Rozdział V. Sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę na podstawie umowy z odbiorcą w gospodarstwie domowym    .........................................  1.  Uwagi wprowadzające  ....................................................................................  2.  Ograniczenia swobody umów sprzedawcy na rzecz odbiorcy   w gospodarstwie domowym – uwagi na tle ograniczeń swobody   umów sprzedaży w obrocie dwustronnie profesjonalnym  ......................  3.  Odpowiedzialność stron umowy z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania zobowiązania. Przedawnienie roszczeń  .......  Rozdział VI. Umowy dodatkowe zawierane przez wytwórcę   .........................  1.  Uwagi wprowadzające na temat umów dodatkowych  ..............................  2.  Umowa o bilansowanie handlowe oraz umowa o świadczenie usługi  bilansowania handlowego  ..............................................................................  2.1.  Źródła regulacji umowy o bilansowanie handlowe oraz umowy  o świadczenie usługi bilansowania handlowego w przepisach   prawa energetycznego  ............................................................................  2.2.  Podmioty, świadczenia stron oraz charakter prawny umowy  o bilansowanie handlowe oraz umowy o świadczenie usługi   bilansowania handlowego  .....................................................................  2.3.  Odpowiedzialność stron umowy o bilansowanie handlowe oraz   umowy o świadczenie usługi bilansowania handlowego.   Przedawnienie roszczeń  .........................................................................  3.  Umowy o usługi systemowe  ..........................................................................  3.1.  Rodzaje, przedmiot świadczenia oraz charakter prawny umów   o usługi systemowe  .................................................................................  3.2.  Odpowiedzialność stron umów o usługi systemowe z tytułu   niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.   Przedawnienie roszczeń  .........................................................................  249 251 252 252 253 257 258 263 263 271 275 279 279 284 284 287 290 290 290 294 IX 297 297 301 305 315 315 332 335 Spis treści Rozdział VII. Realizacja roszczenia o zawarcie umów energetycznych z wytwórcą   ...........................................................................................................  1.  Założenia teoretycznoprawne  .......................................................................  2.  Właściwość rzeczowa w sprawach o zawarcie umowy (podjęcie   dostaw) lub nieuzasadnione wstrzymanie (o kontynuowanie)   dostarczania energii elektrycznej  .................................................................  3.  Postępowanie zmierzające do ukształtowania (ustalenia) stosunku   prawnego z wytwórcą  .....................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Wnioski  ..................................................................................................................  Uwagi końcowe  .....................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  X Wykaz skrótów 1. Akty prawne Źródła prawa Unii Europejskiej Dyrektywa 2001/77/WE  ...  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.9.2001 r.  w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym ener- gii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz.  UE L z 2001 r. Nr 283, poz. 33) Dyrektywa 2003/54/WE  ...  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. do- tycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L  z 2003 r. Nr 176, poz. 37 ze zm.) Dyrektywa 2004/8/WE  .....  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.2.2004 r.  w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowa- nie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz  zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz.Urz. UE L z 2004 r.  Nr 52, poz. 50 ze zm.) Dyrektywa 2005/89/WE  ...  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.1.2006 r.  dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa  dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych  (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 33, poz. 22) Dyrektywa 2006/111/WE  .  dyrektywa Komisji z 16.11.2006 r. w sprawie przejrzystości  stosunków finansowych między państwami członkowskimi  a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przej- rzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw  (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 318, poz. 17) Dyrektywa 2009/28/WE  ...  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z 23.4.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze  źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylają- ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L  z 2009 r. Nr 140, poz. 16 ze zm.) Dyrektywa 2009/72/WE  ...  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. do- tycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek- trycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L  z 2009 r. Nr 211, poz. 55) XI Wykaz skrótów Rozporządzenie  1228/2003  ...........................  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r.  w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do  transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz.Urz. UE  L z 2009 r. Nr 211, poz. 15 ze zm.) Rozporządzenie  713/2009  .............................  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  z 13.7.2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Orga- nów Regulacji Energetyki (Dz.Urz. UE L z 2013 r. Nr 115,  poz. 39 ze zm.) Rozporządzenie  714/2009  .............................  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r.  w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do trans- granicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozpo- rządzenie (WE) Nr 1228/2003 (Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 211,  poz. 15 ze zm.) Rozporządzenie  1227/2011 ............................  Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2011 r. w sprawie  integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.  UE L z 2011 r. Nr 326, poz. 1) TfUE  ....................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C  z 2010 r. Nr 326, poz. 47, wersja skonsolidowana) Traktat z Lizbony  ...............  traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat usta- nawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie  13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C z 2007 r. Nr 306, poz. 1) oraz  (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C  z 2010 r. Nr 83, poz. 13, wersja skonsolidowana) TWE  ....................................  Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C  321E z 29.12.2006 r. z późn. zm., wersja skonsolidowana) Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej GiełdyTowU  .......................  ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 197 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze  zm.) KogEnR  ...............................  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.12.2014 r. w sprawie  sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie  świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego  zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości  XII Wykaz skrótów energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogene- racji (Dz.U. poz. 1940) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KontrNiektInwestU  ...........  ustawa z 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1272). KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) NieuczPraktRynkU ............  ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak- tykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) OdnEnR  ..............................  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.10.2012 r. w sprawie  szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawie- nia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty  zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych  w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdza- nia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzo- nej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. poz. 1229 ze zm.) OKiKU  ................................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) OZEU  ..................................  ustawa z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.  z 2015 r. poz. 478)  PokrKosztU  ........................  ustawa z 29.6.2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powsta- łych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwią- zaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii  elektrycznej (Dz.U. Nr 130, poz. 905 ze zm.) PrAtom  ................................  ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1512 ze zm.) PrEnerg  ...............................  ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1059 ze zm.) PrEnergZm2005  ................  ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz usta- wy – Prawo ochrony środowiska z 4.3.2005 r. (Dz.U. Nr 62,  poz. 552) PrKonsU  ..............................   ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) PrRestr  ................................  ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.  z 2015 r. poz. 978 ze zm.) PrUpN  .................................  ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) PrZamPubl  .........................  ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm.) XIII Wykaz skrótów SDziałGospU  ......................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) SystElR  ................................  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie  szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro- energetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) TaryfyER  .............................  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.8.2011 r. w spra- wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz  rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1200) ZNKU  .................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS  ......................................  powszechnie (potocznie) stosowane wyrażenia: Europej- ski Trybunał Sprawiedliwości lub Trybunał Sprawiedliwo- ści Wspólnot Europejskich, obejmujące normatywny ter- min „Trybunał Sprawiedliwości”, który działał na podstawie  art. 220 i n. TWE (sprzed Traktatu z Lizbony) NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny Prezes UOKiK  ....................  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes URE  .........................  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki SN  ........................................  Sąd Najwyższy SOKiK  .................................  Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TSUE  ...................................  „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, obejmujący  Trybunał Sprawiedliwości (odpowiednik dotychczasowego  Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) oraz (do- tychczas odrębne instytucje): Sąd (poprzednio „Sąd Pierwszej  Instancji”) i sądy wyspecjalizowane (obecnie jedynie Sąd ds.  Służby Publicznej), działający na podstawie art. 251 i n. TfUE  (uwzględniającego zmiany na podstawie Traktatu z Lizbo- ny) WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny  3. Inne skróty ACER ...................................  Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Agencja ds.  Współpracy Organów Regulacji Energii art.  ........................................  artykuł cz.  .........................................  część ds.  .........................................  do spraw Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw XI Wykaz skrótów Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy  dec.  ......................................  decyzja ENTSO-E  ............................  European Network of Transmission System Operators for Elec- tricity (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych  energii elektrycznej; ENTSO)  GUD  ....................................  Generalna umowa dystrybucji, Generalna umowa dystrybu- cyjna, Generalna umowa o świadczenie usług dystrybucji GUDk  ..................................  Generalna umowa dystrybucji kompleksowa GWh  ....................................  gigawatogodzina – jednostka energii (106 kWh) instrukcja  (operatora systemu)  ..........  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD  – dla OSD; Instrukcja OSD) albo Instrukcja Ruchu i Eksplo- atacji Sieci Przesyłowej (IRiESP – dla OSP; Instrukcja OSP) IRiESD  ................................  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESP  .................................  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej itd.  ........................................  i tak dalej itp.  ........................................  i tym podobny (-a, -e) JWCD  ..................................  Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana (zgodnie z § 2  pkt 4 SystElR oraz Instrukcją OSP)  KDT  .....................................  umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycz- nej, wymienione w załączniku Nr 1 do PokrKosztU k  ........................................  kilowolt – jednostka napięcia elektrycznego  kWh  .....................................  kilowatogodzina – jednostka energii  KSE  ......................................  Krajowy System Elektroenergetyczny mld .......................................  miliard (-y, -ów) mln  ......................................  milion (-y, -ów) MW  .....................................  megawat – jednostka mocy (106 W) MWh  ...................................  megawatogodzina – jednostka energii (103 kWh) n.  ..........................................  następne np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  Numer ok.  ........................................  około OSD  .....................................  Operator Systemu Dystrybucyjnego OSP  ......................................  Operator Systemu Przesyłowego  OZE  .....................................  Odnawialne Źródła Energii pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj post.  .....................................  postanowienie  poz.  ......................................  pozycja X Wykaz skrótów przyp.  ...................................  przypis r.  ...........................................  rok Regulamin TGE  .................  Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej  Giełdy Energii S.A rozdz.  ...................................  rozdział rozp.  .....................................  rozporządzenie s.  ...........................................  strona (-y) t.  ...........................................  tom TGE  .....................................  Towarowa Giełda Energii SA tj.  ..........................................  to jest t.j.  .........................................  tekst jednolity TPA  ......................................  Third Party Access – zasada dostępu strony trzeciej do sieci TWh  ....................................  terawatogodzina – jednostka energii (109 kWh) tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) uchw.  ...................................  uchwała UE  ........................................  Unia Europejska UOKiK  ................................  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URD  ....................................  Uczestnik Rynku Detalicznego (odbiorca końcowy) URE  .....................................  Urząd Regulacji Energetyki ust.  .......................................  ustęp v.  ...........................................  versus vol.  .......................................  volume wyr.  ......................................  wyrok z.  ...........................................  zeszyt zd.  ........................................  zdanie ze sprost.  .............................  ze sprostowaniami ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz XI Bibliografia Wykaz literatury Adamczak-Retecka M., Efektywność jako zasada prawa wspólnotowego, w: C. Mik (red.),  Zasady ogólne prawa wspólnotowego, Toruń 2007 Adamiak B., Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej, w: B. Adamiak, J. Borkowski  (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010 Ahlt M., Prawo europejskie, Warszawa 1998 Baehr J., Stawicki, E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003 Banasiński C., Równoległe stosowanie instrumentów prawa konkurencji i instrumentów  regulacyjnych w Polsce (na przykładzie telekomunikacji i energetyki), w: C. Banasiń- ski (red.), Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian, War- szawa 2006 Bańko M. (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2005 Bednarek M., Wzorce umów, w: A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo  zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006 Bernatt M., Sieci transeuropejskie, w: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Euro- pejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010 Bělohlávek A.J., Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, Warszawa  Będkowski-Kozioł M., Kilka uwag o dogmatyce prawa energetycznego, PUG 2012, Nr 4 Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków  2011 1994 Biernat S., Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego  Trybunału Sprawiedliwości, w: S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kra- ków 2000 Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2000 Bil J., Komu potrzebna jest konsolidacja?, Biuletyn URE 2002, Nr 2 Bishop S., Walker M., The Economics of EC Competition Law, in: Concepts, Application  and Measurement, London 2002 Bogdanowicz P., Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warsza- Borkowska B., Regulacja monopolu naturalnego w świetle teorii kosztów transakcyjnych,  w: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Ekonomia  i Prawo. Economics and Law, t. 2, Nr 1, Toruń 2006 Borkowski J., Strona postępowania administracyjnego. Pojęcie strony postępowania admi- nistracyjnego ogólnego, w: B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Postępowanie administra- cyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010 wa 2012 XII Bibliografia Borkowski J., Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, w: B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warsza- wa 2010 Bownik-Trymucha H., Kluczowe regulacje w III pakiecie energetycznym, Rynek Energii  2010, Nr 1 () Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005 Brożyna M., Chudzik M., Kohutek K., Molis J., Szuster S., Ustawa o swobodzie działalności  gospodarczej. Komentarz (do art. 46), LEX/el. 2005 Brzozowski A., Umowa o dzieło, w: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zo- bowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2011 Brzozowski A., Umowy. Klasyfikacje umów, w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywat- nego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006 Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania, w: A. Olejniczak (red.), Sy- stem Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, Warszawa 2009 Buda P., Zrównoważony rozwój w polskim sektorze elektroenergetycznym – uwarunko- wania prawne a praktyka, w: F.M. Elżanowski, M.M. Sokołowski (red.), Systemowe uwa- runkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, Toruń 2011 Budny J., Kudra A., Kilka uwag na temat ryzyka rozstrzygania przez Prezesa URE spraw  spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji we- dług wzoru Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej, w: M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne, Lublin 2013 Busche J., Privatautonomie und Kontrahierungszwang, Tübingen 1999 Cameron P.D., Competition in energy markets, law and regulation in the European Union,  Oxford 2007 Canaris C.W., erfassungs- und Europarechtliche Aspekte der ertragsfreiheit in der Pri- vatrechtsgesellschafts, in: J. Neuner, H.C. Grigoleit (red.), Claus-Wilhelm Canaris, Ge- sammelte Schriften, Band 1 „Rechtstheorie“, Berlin 2012 Chełmoński A., Swoiste zasady prawa administracyjnego, w: A. Borkowski, A. Chełmoń- ski, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski (red.), Administracyjne prawo go- spodarcze, Wrocław 2009 Cieślak Z., Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, w: Z. Niewiadomski (red.),  Prawo administracyjne, Warszawa 2009 Cremer W., Staatlich geförderter Klimaschutz und Gemeinschaftsrecht – Sind das Erneu- erbare-Energien-Gesetz (EEG) und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) seit  dem 1.7.2007 gemeinschaftsrechtswidrig?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  2007, Nr 19 Czachórski W. (red.), Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Za- rys wykładu, Warszawa 2009 Czarnecka M., Umowa kompleksowa uregulowana przepisami prawa energetycznego a za- sada swobody umów, w: B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Za- gadnienia wybrane, Warszawa 2010 Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2009 Dabbah M.M., EC and UK Competition Law. Commentary, Cases and Materials, Camb- ridge 2004 XIII Bibliografia Daniluk A., Demonopolizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycz- nego w Polsce, w: B. Błaszczyk, A. Cywlik (red.), Charakterystyka wybranych sektorów  infrastrukturalnych i wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywaty- zacji, Raporty Case Nr 27, Warszawa 1999 de Hauteclocque A., EC Antitrust Enforcement In the Aftermath of the Energy Sector In- quiry: a Focus on Long-Term Supply Contract In Electricity and Gas, in: B. Delvaux, M. Hunt, K. Taulus (red.), EU Energy Law and Policy Issues, Euroconfidentiel, Rixen- sart 2008 Delvaux B., Guimaraes-Purokoski A., ertical Division of Competences between the Euro- pean Community and its Member States In the Energy Field – Some Remarks on the  Evolution of Community Energy Law and Policy, in: B. Delvaux, M. Hunt, K. Taulus  (red.), EU Energy Law and Policy Issues, Euroconfidentiel, Rixensart 2008 Długosz T., Formalne aspekty regulacji handlu transgranicznego energią elektryczną i ga- zem ziemnym w świetle tzw. trzeciego pakietu energetycznego, w: F.M. Elżanowski, M.M. Sokołowski (red.), Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnio- ski dla energetyki, Toruń 2011 Długosz T., Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w energetyce (kon- cesje), w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyj- nego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8B, Warszawa 2013 Dobroczyńska A., Wstęp, w: A. Dobroczyńska (red.), Energetyka w Unii Europejskiej.  Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, www.ure.gov.pl (dostęp:  19.2.2014 r.), Warszawa 2003 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zakończenie. Wnioski dla Polski, w: A. Dobroczyńska  (red.), Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elek- trycznej i gazu, www.ure.gov.pl (dostęp: 19.2.2014 r.), Warszawa 2003 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Energetyka – charakterystyka podstawowa,  w: A. Dobroczyńska (red.), Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na  rynkach energii elektrycznej i gazu, www.ure.gov.pl (dostęp: 19.2.2014 r.), Warszawa  2003 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Warszawa– Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjnoprawne, Lublin  Domański G., Umowa ramowa (na tle prawa niektórych państw EWG i Polski), Warsza- Toruń 2001 2008 wa 1989 Drozd E., Forma czynności prawnej, w: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego.  Prawo cywilne – część ogólna, t. 2, Warszawa 2008 Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2003 Dudek D., Zatrzymać „soft kolonizację”, Rzeczpospolita z 9.7.2014 r. Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007 Dybowski T., Pyrzyńska A., Świadczenie, w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego.  Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006 Dyczkowski A. (red.), Nowy Leksykon PWN, Warszawa 1998 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: