Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00675 010495 10724835 na godz. na dobę w sumie
Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna - ebook/pdf
Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-999-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia poświęcona jest podstawowemu zagadnieniu prawa zobowiązań - swobodzie kształtowania treści stosunków zobowiązaniowych za pomocą umów. Autor formułuje koncepcję teoretyczną swobody umów oraz podaje zasady stosowania wyrażonej w art. 3531 KC normy. Monografia zawiera obszerne przedstawienie struktury stosunku zobowiązaniowego mogą być kształtowane umownie oraz analizuje poszczególne zawarte w art. 3531 KC ograniczenia kompetencji stron.

W tej ostatniej kwestii Autor koncentruje się na przedstawieniu istoty poszczególnych ograniczeń oraz na sformułowaniu wskazówek co do postępowania stron i sądu przy ustalaniu granic swobody umów i argumentowania na rzecz istnienia lub braku kompetencji do zawarcia umowy o określonej treści.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczer- pujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. adresujemy przede wszystkim do prawników Monografie Prawnicze poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A do tego – ze względu na brak miejsca – nie znaj- dziemy nawet w komentarzach. Monografia poświęcona jest podstawowemu zagadnieniu prawa zo- bowiązań – swobodzie kształtowania treści stosunków zobowiązanio- wych za pomocą umów. Autor formułuje koncepcję teoretyczną swo- body umów oraz podaje zasady stosowania wyrażonej w art. 353 KC normy. Monografia zawiera obszerne przedstawienie struktury sto- sunku zobowiązaniowego jako wzajemnej relacji stron tworzonej i zmienianej zawieranymi przez strony umowami. Autor wskazuje, które elementy stosunku zobowiązaniowego mogą być kształtowane umownie oraz analizuje poszczególne zawarte w art. 353 KC ogra- niczenia kompetencji stron. W tej ostatniej kwestii Autor koncentruje się na przedstawieniu istoty poszczególnych ograniczeń oraz na sformułowaniu wskazówek co do postępowania stron i sądu przy ustalaniu granic swobody umów i argu- mentowania na rzecz istnienia lub braku kompetencji do zawarcia umowy o określonej treści. 1 1 jest adiunktem w Zakładzie Prawa Cywil- Dr Piotr Machnikowski nego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocław- skiego, zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest autorem monografii „Weksel własny in blanco”, współautorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego (pod redakcją E. Gniewka), autorem wielu artykułów i glos, a także członkiem zespołu autorskiego Systemu Prawa Prywatnego. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 ISBN 83–7387–999–4 9 7 8 8 3 7 3 8 7 9 9 9 7 Cena: 39,00 z³ C K 1 3 5 3 . T R A G U £ D E W W Ó M U A D O B O W S I I K S W O K N H C A M . P k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE SWOBODA UMÓW WED£UG ART. 353 KC1 KONSTRUKCJA PRAWNA PIOTR MACHNIKOWSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR MACHNIKOWSKI · SWOBODA UMÓW WED£UG ART. 3531 KC KONSTRUKCJA PRAWNA Polecamy nasze publikacje z serii Monografie: Agnieszka Łuszpak-Zając REALIZACJA ROSZCZENIA O ZAWARCIE UMOWY Monografie Prawnicze Marcin Orlicki UMOWA UBEZPIECZENIA Monografie Prawnicze Katarzyna Grzybczyk DZIEŁO REKLAMOWE I JEGO TWÓRCA Monografie Prawnicze Katarzyna Bagan-Kurluta UMOWA FRANCHISINGU Monografie Prawnicze Agnieszka Pyrzyńska ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ STRONY, wyd. 2 Monografie Prawnicze Marcin Krajewski UMOWA PRZEDWSTĘPNA, wyd. 2 Monografie Prawnicze Ewa Łętowska BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE, wyd. 2 Monografie Prawnicze Jerzy Poczobut UMOWA LEASINGU Monografie Prawnicze www.sklep.beck.pl SWOBODA UMÓW WED£UG ART. 3531 KC KONSTRUKCJA PRAWNA PIOTR MACHNIKOWSKI Redakcja: Aleksandra Kutyma Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7387-999-4 Spis treœci Wykaz skrótów ....................................................................................................... Spis treœci Spis treœci XI Bibliografia .............................................................................................................. XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy....................................................... § 1. Swoboda umów – zarys problematyki ................................................ I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adni- ków......................................................................................................... II. Aksjologiczne i konstytucyjne podstawy swobody umów .................................................................................................... III. Rola swobody umów w prawie prywatnym........................... § 2. Przedmiot i metoda pracy........................................................................ § 3. Podstawowe za³o¿enia teoretyczne pracy .......................................... I. Norma postêpowania...................................................................... II. Norma kompetencyjna ................................................................... III. Sytuacja normatywna...................................................................... IV. Stosunek prawny .............................................................................. Rozdzia³ II. Pojêcie i struktura stosunku zobowi¹zaniowego.... § 1. Pojêcie zobowi¹zania i zarys jego struktury...................................... I. Zobowi¹zanie jako stosunek prawny ........................................ II. Elementy zobowi¹zania.................................................................. § 2. Podmioty zobowi¹zania............................................................................ I. Wierzyciel i d³u¿nik ......................................................................... II. Pojêcie strony zobowi¹zania ........................................................ III. Wielostronne stosunki zobowi¹zaniowe................................. IV. Zobowi¹zania z udzia³em osób trzecich .................................. V. Wielopodmiotowe zobowi¹zania wzajemne.......................... VI. Wieloœæ wierzycieli lub d³u¿ników ............................................ VII. Osoby uczestnicz¹ce w wykonaniu zobowi¹zania............... VIII. Oznaczenie podmiotów w zobowi¹zaniu ............................... IX. Zobowi¹zania realne ....................................................................... § 3. Uprawnienia i obowi¹zki stron.............................................................. I. Uwagi wstêpne.................................................................................. II. Roszczenie........................................................................................... III. Kompetencja procesowa zwi¹zana z roszczeniem .............. 1 1 1 6 11 18 24 24 28 31 34 41 41 41 46 47 47 50 51 52 55 55 57 57 62 63 63 68 69 V Spis treœci IV. D³ug i podstawowe obowi¹zki d³u¿nika .................................. V. Wierzytelnoœæ i podstawowe uprawnienia (roszczenia) wierzyciela .......................................................................................... VI. Roszczenia wierzyciela o œwiadczenia uboczne i dodat- kowe oraz odpowiadaj¹ce im obowi¹zki d³u¿nika............... VII. Obowi¹zki d³u¿nika i roszczenia wierzyciela zwi¹zane ze spe³nieniem œwiadczenia ......................................................... VIII. Wierzycielski obowi¹zek wspó³dzia³ania z d³u¿nikiem ..... IX. Inne obowi¹zki wierzyciela i roszczenia d³u¿nika............... X. Uprawnienia kszta³tuj¹ce .............................................................. XI. Uprawnienia do ¿¹dania ukszta³towania zobowi¹zania 72 80 84 86 87 89 90 przez s¹d .............................................................................................. 96 XII. Pojêcie zarzutu .................................................................................. 100 XII. Kompetencje do przenoszenia uprawnieñ i obowi¹zków 101 XIV. Uprawnienia bezwzglêdne w stosunkach zobowi¹zanio- wych ...................................................................................................... § 4. Odpowiedzialnoœæ d³u¿nika.................................................................... I. D³ug i odpowiedzialnoœæ ............................................................... II. Ograniczenia odpowiedzialnoœci .............................................. III. Zobowi¹zanie niezupe³ne ............................................................ § 5. Z³o¿onoœæ i zmiennoœæ treœci zobowi¹zania .................................... § 6. Zwi¹zki umów i zwi¹zki stosunków zobowi¹zaniowych ............. 102 105 105 110 112 116 119 Rozdzia³ III. Swoboda umów jako kompetencja generalna ......... § 1. Umowa jako narzêdzie tworzenia, znoszenia i kszta³towania treœci zobowi¹zania.................................................................................... I. Wprowadzenie................................................................................... II. Ustawowa regulacja umownych stosunków zobowi¹za- 125 125 125 niowych................................................................................................ 127 III. Normotwórczy charakter umowy tworz¹cej zobowi¹za- niowy stosunek prawny ................................................................. 129 IV. Charakter umów zmieniaj¹cych i rozwi¹zuj¹cych zobo- wi¹zania ............................................................................................... § 2. Treœæ normy kompetencyjnej przyznaj¹cej swobodê umów ...... I. Ogólna charakterystyka ................................................................. II. Wyra¿enie normy przyznaj¹cej swobodê umów w prze- pisach prawa ...................................................................................... III. Kompetencja ...................................................................................... IV. Podmiot kompetencji ..................................................................... V. Sposób wykonania kompetencji (czynnoœæ konwencjo- nalna) .................................................................................................... VI. Adresat normy kompetencyjnej .................................................. VII. Zakres kompetencji – wzmianka ................................................ 132 136 136 138 139 140 141 149 151 VI Spis treœci § 3. Podstawowa sytuacja prawna podmiotu kompetencji.................. I. Wprowadzenie................................................................................... II. Zakaz korzystania z kompetencji ................................................ III. Nakaz korzystania z kompetencji................................................ IV. Wolnoœæ korzystania z kompetencji .......................................... § 4. Swoboda umów jako zasada prawa cywilnego................................. Rozdzia³ IV. Zakres kompetencji – zagadnienia ogólne ................. § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Kszta³towanie stosunku zobowi¹zaniowego jako przedmiot kompetencji stron ...................................................................................... § 3. Granice swobody umów .......................................................................... I. Uwagi wstêpne.................................................................................. II. Treœæ i cel stosunku prawnego.................................................... Rozdzia³ V. Wyznaczenie granic kompetencji przez ustawê ....... § 1. Pojêcie ustawy w art. 3531 KC ................................................................ § 2. Przepisy ograniczaj¹ce zakres kompetencji ...................................... I. Pojêcie................................................................................................... II. Przepisy o niedozwolonych postanowieniach umow- nych ....................................................................................................... III. Przepis dotycz¹cy umów o œwiadczenie niemo¿liwe ......... IV. Regulacja umów maj¹cych cechy wyzysku ............................. V. Inne przepisy ograniczaj¹ce zakres kompetencji................. VI. Kwestia przepisów porz¹dku publicznego ............................ § 3. Bezwzglêdnie wi¹¿¹ce oraz semiimperatywne uregulowanie treœci stosunku prawnego w ustawie.................................................. I. Pojêcie przepisów (norm) imperatywnych, semiimpera- tywnych i dyspozytywnych........................................................... 151 151 154 157 159 160 165 165 166 175 175 175 183 183 185 185 187 189 198 210 216 219 219 II. Funkcje przepisów (norm) poszczególnych rodzajów i ich znaczenie dla zakresu swobody umów........................... III. Ustalanie charakteru mocy wi¹¿¹cej przepisu (normy) .... 224 230 Rozdzia³ VI. Wyznaczenie granic kompetencji przez zasady wspó³¿ycia spo³ecznego.................................................................................... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Wstêpne ustalenia semantyczne............................................................ § 3. Kontekst i funkcja zwrotu „zasady wspó³¿ycia spo³ecznego” ..... § 4. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego a rodzaje norm spo³ecznych.... I. Uwagi wstêpne.................................................................................. II. Normy religijne ................................................................................. III. Obyczaj ................................................................................................. IV. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego jako regu³y moralne......... § 5. Charakterystyka ocen i norm moralnych........................................... 251 251 251 253 258 258 259 260 265 267 VII Spis treœci I. Uwagi wstêpne ................................................................................. II. Ogólne zagadnienia ocen, wypowiedzi oceniaj¹cych i norm aksjologicznych .................................................................. III. Cechy oceny i normy moralnej ................................................... IV. Wypowiedzi o charakterze moralnym niebêd¹ce norma- mi............................................................................................................ V. Moralnoœæ jako zjawisko spo³eczne ........................................... § 6. Przyk³ady norm moralnych ..................................................................... I. Pojêcie wartoœci ................................................................................ II. Podstawowe wartoœci i chroni¹ce je normy moralne......... § 7. Stosowanie kryterium zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w art. 3531 KC .............................................................................................. I. Sprzecznoœæ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego ................ II. Ustalanie treœci norm moralnych przez sêdziego ................ III. Uzasadnianie rozstrzygniêæ opartych na zasadach 267 269 274 283 286 289 289 292 305 305 307 wspó³¿ycia spo³ecznego................................................................. 310 Rozdzia³ VII. Wyznaczenie granic kompetencji przez w³aœci- woœæ (naturê) stosunku .................................................................................... § 1. Geneza ograniczenia oraz pogl¹dy doktryny i orzecznictwa na jego znaczenie.............................................................................................. I. Geneza klauzuli w³aœciwoœci (natury) stosunku w art. 3531 KC .................................................................................... II. Interpretacje doktrynalne............................................................. III. Nawi¹zania do natury stosunku w orzeczeniach S¹du Najwy¿szego ....................................................................................... IV. Uwagi krytyczne ............................................................................... § 2. Wstêpne ustalenia interpretacyjne....................................................... § 3. Podstawowe konsekwencje ustaleñ semantycznych ..................... § 4. Zagadnienie samoistnego charakteru tego ograniczenia swo- body umów ................................................................................................... § 5. Natura stosunku a zasady wspó³¿ycia spo³ecznego ........................ § 6. Natura stosunku a ustawa ........................................................................ I. Uwagi wstêpne.................................................................................. II. Natura stosunku jako metoda wskazywania norm impe- 313 313 313 314 319 320 321 325 328 330 333 333 ratywnych – przegl¹d koncepcji................................................. 335 III. Klauzula „natury stosunku” jako nakaz stosowania „in- dukcyjnej” metody wyk³adni ........................................................ IV. Problem natury poszczególnych rodzajów i typów zobo- wi¹zañ................................................................................................... § 7. Powo³anie siê na w³aœciwoœæ stosunku jako sposób uzasadnie- nia decyzji...................................................................................................... 339 346 350 VIII Spis treœci Rozdzia³ VIII. Skutki przekroczenia zakresu kompetencji ......... § 1. Wprowadzenie ............................................................................................. § 2. Umowa zobowi¹zaniowa jako czynnoœæ konwencjonalna .......... I. Pojêcie czynnoœci konwencjonalnej i regu³ jej dokony- wania ..................................................................................................... II. Konwencjonalny charakter umowy zobowi¹zaniowej....... III. Skutki naruszenia regu³ konstytutywnych i innych regu³ dokonywania czynnoœci prawnej ............................................... § 3. Ustawowe okreœlenia skutków przekroczenia zakresu kompe- tencji................................................................................................................ I. Relacja art. 3531 do art. 58 KC ..................................................... II. Podstawowe cechy niewa¿noœci czynnoœci prawnej.......... III. Czêœciowa bezskutecznoœæ (niewa¿noœæ) umowy .............. IV. Przepisy szczególne okreœlaj¹ce skutki przekroczenia granic swobody umów ................................................................... Indeks rzeczowy.................................................................................................... 353 353 354 354 356 359 361 361 365 367 369 375 IX Wykaz skrótów 1. ,ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów DepSR ........................................ rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 24.9.1965 r. o zasadach i trybie postêpowania w sprawach o z³o¿enie przedmiotu œwiadczenia do depozytu s¹dowego (Dz.U. Nr 42, poz. 261) DomSk³U .................................. ustawa z 16.11.2000 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) GospNierU............................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- œciami (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC................................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC franc. ................................... francuski kodeks cywilny KC niem. ................................... niemiecki kodeks cywilny KK ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC............................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU .............................. ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KRO ............................................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KWU........................................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hi- potece (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361) KZ................................................ Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 599) OchrKonkU ............................. ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) XI Wykaz skrótów OchrKonsU.............................. ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebez- pieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrLokU................................. ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) POPC .......................................... ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311) PrBank....................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrCzek ....................................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrEnerg ..................................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.) PrObligSz.................................. szwajcarskie prawo obligacyjne PrPoczt ...................................... ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) PrPrywM................................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miê- dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrzew .................................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t.jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrTelek ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyj- ne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrWeksl ..................................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) PrZamPubl ............................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ pu- blicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Spó³dzMieszkU....................... ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszka- niowych (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SprzKonsU ............................... ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) UbezpObU ............................... ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obo- wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie- li Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) XII Wykaz skrótów ZamPublU .............................. ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicz- nych (t.jedn.: Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZNKU......................................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Komentarze i opracowania systemowe E. Gniewek, KC. Komentarz ....................... Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artyku³ów 1–534, E. Gniewek (red.); Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do artyku³ów 535–1088, E. Gnie- wek (red.) Komentarz 1972..................... Kodeks cywilny. Komentarz, Z. Resich, J. Ignato- wicz, J. Pietrzykowski, J. I. Bielski (red.), War- szawa 1972 Komentarz do KC, Ks. III.......................................... Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trze- cia. Zobowi¹zania, G. Bieniek (red.), wyd. 5, Warszawa 2003 K. Pietrzykowski, KC. Komentarz ....................... Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), t. I, wyd. 4, Warszawa 2005; t. II, wyd. 3, Warszawa 2003 System pr. cyw......................... System prawa cywilnego, t. I, Czêœæ ogólna, S. Grzybowski (red.), Wroc³aw 1974, wyd. 2, Wroc³aw 1985; t. III, cz. 1, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, Z. Radwañski (red.), Wroc³aw 1981; t. III, cz. 2, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, S. Grzybowski (red.), Wroc³aw 1976 System PrPryw........................ System Prawa Prywatnego: t. 2, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Z. Radwañski (red.), Warszawa 2002; t. 3, Prawo rzeczowe, T. Dybowski (red.), Warszawa 2003; t. 7, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, J. Rajski (red.), wyd. 2, Warszawa 2004; t. 8, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³o- wa, J. Panowicz-Lipska (red.), Warszawa 2004 XIII Wykaz skrótów 3. Czasopisma i organy publikacyjne BISN ........................................... Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego Dz.U............................................ Dziennik Ustaw GSP ............................................. Gdañskie Studia Prawnicze KPP ............................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ............................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP............................................. Monitor Prawniczy MoPod ....................................... Monitor Podatkowy NP................................................ Nowe Prawo OSA ............................................. Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN ............................................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w latach Izby Cywilnej oraz Izby Pracy 1963–1981: Spo³ecznych; w latach i Ubezpieczeñ 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych; w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych; od 1995 r.: Izby Cywilnej) OSP ............................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbi- tra¿owych (1957–1989); Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990) OTK ............................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal................................................ Palestra PiM.............................................. Prawo i Medycyna PiP ............................................... Pañstwo i Prawo PPH............................................. Przegl¹d Prawa Handlowego PPiA ............................................ Przegl¹d Prawa i Administracji ProP............................................ Prokuratura i Prawo PS................................................. Przegl¹d S¹dowy Rej. .............................................. Rejent RPEiS.......................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ................................................ Studia Cywilistyczne SIS................................................ Studia Iuridica Silesiana SP................................................. Studia Prawnicze SPE .............................................. Studia Prawno-Ekonomiczne TPP.............................................. Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ........................................... Wokanda XIV Wykaz skrótów ZNIBPS ...................................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S¹dowego ZNUWr ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroc³awskiego 4. Organy orzekaj¹ce NSA ............................................. Naczelny S¹d Administracyjny SA................................................. S¹d Apelacyjny SN ................................................ S¹d Najwy¿szy SN(7).......................................... S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów SN(PSIC)................................... S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej TK................................................ Trybuna³ Konstytucyjny i tak dalej i temu (tym) podobne 5. Inne skróty art................................................ artyku³ cz. ................................................ czêœæ gl.................................................. glosa itd. ............................................... itp................................................ m.in............................................. miêdzy innymi n................................................... nastêpna (nastêpne) niepubl...................................... niepublikowany (-e) np. ............................................... na przyk³ad Nr ................................................ numer op. cit.......................................... opus citatum orz. .............................................. orzeczenie pkt............................................... punkt por............................................... porównaj post............................................. postanowienie poz. ............................................. pozycja przyp.......................................... przypis r.................................................... rok red............................................... redakcja s.................................................... strona (-y) t. ................................................... tom tj................................................... to jest t.jedn. ......................................... tekst jednolity tzn. .............................................. to znaczy XV Wykaz skrótów tzw............................................... tak zwany (-a, -e) ust................................................ ustêp uzas............................................. uzasadnienie wyd............................................. wydanie wyr.............................................. wyrok w zw............................................ w zwi¹zku zd................................................. zdanie ze zm. ......................................... ze zmianami zob. ............................................. zobacz XVI Bibliografia K. Ajdukiewicz, Klasyfikacja rozumowañ, [w:] Jêzyk i poznanie, Warszawa Bibliografia Bibliografia 1985, t. II. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975. K. Ajdukiewicz, Metodologiczne typy nauk, [w:] Jêzyk i poznanie, Warszawa 1985, t. I. K. Ajdukiewicz, O niektórych sposobach rozumowania w³aœciwych naukom przyrodniczym, [w:] Jêzyk i poznanie, Warszawa 1985, t. I. K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwoœci, [w:] Jêzyk i poznanie, Warszawa 1985, t. I. K. Ajdukiewicz, Zagadnienie racjonalnoœci zawodnych sposobów wniosko- wania, [w:] Jêzyk i poznanie, Warszawa 1985, t. II. M. S. Archer, Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach, Cambrid- ge 1995. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1956. J. L. Austin, Jak dzia³aæ s³owami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wyk³ady filozoficzne, Warszawa 1993. J. L. Austin, Rozprawy filozoficzne, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wyk³ady filozoficzne, Warszawa 1993. A. Ba³aban, Oród³a prawa w Konstytucji, PS 1997, Nr 5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999. A. Bator, Integracja prawoznawstwa a rozumienie kompetencji w szcze- gó³owych naukach prawnych, [w:] Kompetencja ze stanowiska teorii i filo- zofii prawa, W. Jedlecka (red.), Wroc³aw 2004. A. Bator, Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, Wroc³aw 2004. K. B¹czyk, Zasada swobody umów w prawie polskim, [w:] Przemiany Pol- skiego Prawa, tom drugi, E. Kustra (red.), Toruñ 2002. U. Beck, Spo³eczeñstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoœci, Warsza- wa 2004. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005. F. B³ahuta, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pie- trzykowski, J. I. Bielski (red.), t. 2, Warszawa 1972. J. M. Bocheñski, Autoprezentacja, [w:] Logika i filozofia, Warszawa 1993. XVII Bibliografia J. M. Bocheñski, O filozofii analitycznej, [w:] Logika i filozofia, Warszawa 1993. M. Borucka-Arctowa, [w:] Spo³eczne pogl¹dy na funkcje prawa, Wroc³aw 1982. R. B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996. H. Brox, Allgemeiner Schuldrecht, München 1996. A. Brzozowski, Wp³yw zmiany okolicznoœci na zobowi¹zania w prawie pol- skim (Na tle prawa niektórych pañstw obcych), Warszawa 1992. E. Bucher, Berner Kommentar. Kommentar zu art. 27 ZGB, Bern 1993. E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Delikt- srecht, Zürich 1988. K. Buczkowski, M. Wojtaszek, Lichwa pieniê¿na – zagadnienia cywilnopraw- ne, PPH 1999, Nr 8. B. von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964. P. Bydlinski, Bürgerliuches Recht I. Algemeiner Teil, Wien 2000. J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, Paris 1996. R. Carnap, A. Kaplan on Value Judgements, [w:] The Philosophy of Rudolf Carnap, London 1963. R. Carnap, Filozofia i sk³adnia logiczna, [w:] Filozofia jako analiza jêzyka na- uki, Warszawa 1969. R. Carnap, Oceny i normy to wypowiedzi pozbawione sensu, [w:] Metaety- ka, I. Lazari-Paw³owska (red.), Warszawa 1975. R. Carnap, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2000. M. Chajda, Ograniczenia zasady swobody umów, [w:] Iustitia civitatis funda- mentum. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Wies³awa Chrzanowskie- go, H. Cioch, A. Dêbiñski, J. Chaciñski (red.), Lublin 2003. A. Cisek, J. Kremis, Z problematyki wyzysku w ujêciu kodeksu cywilnego, RPEiS 1979, Nr 3. J. Ciszewski, Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialnoœci osobi- stej, GSP 2003, t. X. A. Colin, H. Capitant, L. Julliot de la Morandière, Traité de droit civil, t. II, Ob- ligations, Droit réels principaux, Paris 1958. W. Czachórski, Prawo zobowi¹zañ w zarysie, Warszawa 1968. W. Czachórski, Zasady i funkcje odpowiedzialnoœci cywilnej wed³ug kodek- su cywilnego – ich ewolucja, [w:] Studia z prawa zobowi¹zañ, Z. Radwañ- ski (red.), Warszawa–Poznañ 1979. W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2002. S. Czepita, Regu³y konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996. XVIII Bibliografia G. Æmikiewicz, Postêpowanie przetargowe jako konstrukcja szczególnego trybu zawarcia umowy, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 1983, z. 6. L. Domañski, Instytucje kodeksu zobowi¹zañ. Komentarz teoretyczno-prak- tyczny. Czêœæ ogólna, Warszawa 1936. L. Domañski, Projekt prawa o zobowi¹zaniach. Czêœæ ogólna (koreferat), Warszawa 1927. E. Drozd, Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] Problemy kodyfikacji pra- wa cywilnego (studia i rozprawy). Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwañskiego, S. So³tysiñski (red.), Poznañ 1990. W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artyku³ów 1–534, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004. E. Dupréel , Traktat o moralnoœci, Warszawa 1969. T. Dybowski, Ochrona w³asnoœci w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa 1969. T. Dybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowi¹zañ – czêœæ ogólna, Z. Radwañski (red.), Wroc³aw 1981. K. Dzia³ocha, Oród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego wobec praktyki konstytucyjnej, [w:] System Ÿróde³ prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2000. A. Egger, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, I Band, Einleitung und Personenrecht, Zürich 1930. L. Enneccerus, H. K. Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 2, Tübingen 1960. J. Esser, E. Schmidt, Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil, t. 1, Heidelberg 1995. W. Fikentscher, Schuldrecht, Berlin–New York 1997. J. Flour, J. L. Aubert, E. Savaux, Droit civil. Les obligations. L’acte juridique, Paris 2000. W. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 2, Das Rechtsges- chäft, Berlin–Heidelberg–New York 1992. M. Fritzhand, Podstawowe zagadnienia metaetyki, [w:] Etyka, H. Jankowski (red.), Warszawa 1979. K. Gandor, Konwersja niewa¿nych czynnoœci prawnych, SC 1963, t. IV. J.-L. Gardies, Twierdzenia performatywne a akty psychospo³eczne, [w:] Szki- ce z teorii prawa i szczegó³owych nauk prawnych, S. Wronkowska, M. Zie- liñski (red.), Poznañ 1990. P. Gauch, W. R. Schluep, P. Jäggi, Schweizerisches Obligationenrecht Allge- meiner Teil, Zürich 1995. B. Gawlik, Pojêcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII. J. Ghestin, Traité de droit civil. La formation du contrat, Paris 1993. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: