Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00676 009699 11016821 na godz. na dobę w sumie
Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE) - ebook/pdf
Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 389
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0484-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest całościowym opracowaniem zasad korzystania ze swobody zakładania przedsiębiorstw (art. 43-48 TWE) przez osoby prawne przynależne do Wspólnoty.

W monografii szczegółowo omówiono - w świetle orzecznictwa TSWE (m.in. wyroki w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art) i poglądów zawartych w piśmiennictwie dotyczącym prawa europejskiego - zagadnienia m.in. związane z:

W monografii uporządkowano również, używaną w polskim piśmiennictwie, aparaturę pojęciową dotyczącą swobody zakładania przedsiębiorstw.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic­twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA SKIBIÑSKA · SWOBODA ZAK£ADANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (ART. 43–48 TWE) SWOBODA ZAK£ADANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (ART. 43–48 TWE) EWA SKIBIÑSKA Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0301-7 Moim Rodzicom Spis treści Wstęp............................................................................................................................ . XIII Wykaz skrótów....................................................................................................... . XXI Bibliografia.............................................................................................................. .XXVII Rozdział I. Zakres przedmiotowy swobody zakładania przedsiębiorstw.............................................................................................. . §.1.. Istotne.elementy.pojęcia.„swoboda.zakładania.. przedsiębiorstw”....................................................................................... . I..Zagadnienia.ogólne....................................................................... . . . II..Działalność.zarobkowa................................................................ . . III..Samodzielna.działalność............................................................. . . IV..Transgraniczność.......................................................................... . . V..Trwałość............................................................................................ . §.2.. Pojęcie.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.–.zagadnienia. terminologiczne........................................................................................ . §.3.. Formy.wykonywania.swobody.zakładania.przedsiębiorstw... . I..Pierwotna.swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.............. . II..Wtórna.swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.................... . . . §.4.. Przepisy.regulujące.swobodę.zakładania.przedsiębiorstw. w.systematyce.przepisów.Traktatu.ustanawiającego.. Wspólnotę.Europejską............................................................................ . §.5.. Swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.jako.jedna.ze.swobód. wspólnotowych......................................................................................... . . I..Uwagi.ogólne................................................................................... . II..Swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.a.swoboda. . 1 1 1 5 8 10 13 15 20 20 22 27 29 29 przemieszczania.się.pracowników......................................... . 32 . III..Swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.a.swoboda.. świadczenia.usług.......................................................................... . 36 . IV..Swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.a.swoboda.. przepływu.kapitału.i.płatności................................................ . 41 §.6.. Swoboda.zakładania.przedsiębiorstw.a.niektóre.zasady.. prawa.wspólnotowego........................................................................... . 44 VIIVII Spis treści . I..Zasada.pierwszeństwa.prawa.wspólnotowego.. . regulującego.swobodę.zakładania.przedsiębiorstw.. przed.prawem.państw.członkowskich.................................. . II..Zasada.bezpośredniego.skutku.prawa.wspólnotowego. regulującego.swobodę.zakładania.przedsiębiorstw........ . . III..Zasada.efektywności.prawa.wspólnotowego.a.swoboda. zakładania.przedsiębiorstw....................................................... . Rozdział II. Zakres podmiotowy swobody zakładania przedsiębiorstw.............................................................................................. . §.1..Uwagi.ogólne............................................................................................... . §.2..Osoby.fizyczne............................................................................................ . §.3..Osoby.prawne.i.inne.podmioty.(art..48.TWE)............................... . I..Uwagi.ogólne................................................................................... . II..Pojęcie.„osoba.prawna”............................................................... . . . . III..Przynależność.osoby.prawnej.do.Wspólnoty.. Europejskiej..................................................................................... . . IV..„Spółka”.w.rozumieniu.prawa.wspólnotowego................. . 1.. Zagadnienia.ogólne................................................................. . 2.. „Spółka”.w.rozumieniu.prawa.krajowego....................... . 3.. Pojęcie.„spółka”.a.pojęcie.„przedsiębiorstwo”. 44 51 54 61 61 63 67 67 70 78 83 83 88 w.prawie.wspólnotowym..................................................... . 92 . V..Europejska.spółka.akcyjna.(Societas Europea).................. . 97 1.. Geneza.......................................................................................... . 97 2.. Zasady.tworzenia.i.funkcjonowania.SE........................... . 101 . VI..Spółdzielnia.europejska.(Societas Co-operatio Europeas).......................................................................................... . 110 . VII..Europejskie.zgrupowanie.interesów.gospodarczych...... . 114 §.4.. Konwencja.o.wzajemnym.uznawaniu.spółek.i.innych.osób. prawnych..................................................................................................... . 116 Rozdział III. Treść swobody zakładania przedsiębiorstw........... . 121 §.1..Zakaz.dyskryminacji................................................................................. . 121 . . I..Zakaz.dyskryminacji.jako.zasada.ogólna.prawa. wspólnotowego.............................................................................. . 121 II..Zakaz.dyskryminacji.podmiotów.korzystających.. ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.............................. . 126 1.. Zakaz..dyskryminacji.bezpośredniej.podmiotów. korzystających.ze.swobody.zakładania.. przedsiębiorstw........................................................................ . 126 VIII Spis treści 2.. Zakaz.dyskryminacji.pośredniej.podmiotów. korzystających.ze.swobody.zakładania.. przedsiębiorstw........................................................................ . 135 §.2.. Zakaz.wprowadzania.ograniczeń.niedyskryminujących.. wobec.osób.prawnych.korzystających.ze.swobody.. zakładania.przedsiębiorstw.................................................................. . 138 §.3.. Stosowanie.usprawiedliwionych.środków.ograniczających. swobodę.zakładania.przedsiębiorstw.............................................. . 150 §.4.. Dyskryminacja.podmiotów.krajowych............................................ . 158 §.5.. Wyjątki.od.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.przez.. osoby.prawne............................................................................................. . 166 I..Zagadnienia.ogólne....................................................................... . 166 . . II..Wyłączenie.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.. ze.względu.na.wykonywanie.władzy.publicznej............... . 168 . III..Ograniczenia.korzystania.ze.swobody.zakładania. przedsiębiorstw.ze.względu.na.porządek.publiczny,. bezpieczeństwo.publiczne.i.zdrowie.publiczne............... . 170 Rozdział IV. Sposoby korzystania przez osoby prawne . ze swobody zakładania przedsiębiorstw......................................... . 175 §.1.. Transgraniczne.przeniesienie.siedziby.osoby.prawnej............. . 175 I..Teorie.określenia.statutu.personalnego.osoby.prawnej.. 175 1.. Uwagi.ogólne............................................................................. . 175 2.. Teoria.siedziby........................................................................... . 178 3.. Teoria.siedziby.w.prawie.polskim..................................... . 182 4.. Teoria.założenia........................................................................ . 189 5.. Teoria.kontroli........................................................................... . 192 . II..Transgraniczna.emigracja.osoby.prawnej.. (przeniesienie.siedziby.osoby.prawnej.do.innego.. państwa.członkowskiego).......................................................... . 196 1.. Uwagi.ogólne............................................................................. . 196 2.. Transgraniczne.przeniesienie.siedziby.statutowej.. osoby.prawnej........................................................................... . 199 A..Zagadnienia.wstępne........................................................ . 199 B..Transgraniczne.przeniesienie.siedziby.statutowej. europejskiej.spółki.akcyjnej........................................... . 203 C..Transgraniczne.przeniesienie.siedziby.statutowej. spółdzielni.europejskiej................................................... . 210 3.. Transgraniczne.przeniesienie.rzeczywistej.siedziby.. osoby.prawnej........................................................................... . 213 IX Spis treści A..Zagadnienia.wstępne......................................................... . 213 B..Zasada.prawa.państwa.pochodzenia.osoby.. prawnej.a.wspólnotowe.prawo.pierwotne............... . 215 C..Konwencja.o.wzajemnym.uznawaniu.spółek.. i.innych.osób.prawnych................................................... . 226 D..Stosowanie.przepisów.prawa.wtórnego.................... . 228 . III..Transgraniczna.imigracja.osoby.prawnej.(przeniesienie. siedziby.osoby.prawnej.z.innego.państwa.. członkowskiego)............................................................................ . 230 1.. Zasada.uznawania.prawa.państwa.założenia.a.reguła.. Cassis de Dijon ......................................................................... . 230 2..Wymóg.posiadania.realnego.i.trwałego.łącznika. z.gospodarką.państwa.członkowskiego.......................... . 243 3..Ograniczenie.prawa.imigracji.osoby.prawnej.. a.formuła.Keck-Mithouard.................................................... . 245 §.2.. Tworzenie.i.funkcjonowanie.oddziału.osoby.prawnej.. przynależnej.do.innego.państwa.członkowskiego...................... . 250 I..Zagadnienia.ogólne....................................................................... . 250 . . II..Uznawanie.statutu.personalnego.osoby.prawnej.. zakładającej.oddział,.agencję,.filię,.etc. przez.państwo. przyjmujące...................................................................................... . 253 . III..Wymóg.prowadzenia.działalności.przez.osobę.prawną. w.państwie.inkorporacji............................................................. . 255 . IV..Nadużycie.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.przez.. osobę.prawną.tworzącą.oddział.w.innym.państwie. członkowskim................................................................................. . 265 . V..Obowiązek.ogłaszania.danych.o.oddziałach....................... . 274 1.. Cel.i.zakres.obowiązków.publikacyjnych.. dotyczących.ogłaszania.danych.o.oddziałach.. utworzonych.w.państwie.członkowskim....................... . 274 2.. Treść.ogłoszeń.oraz.pism.handlowych.w.świetle. przepisów.Jedenastej.dyrektywy.i.orzecznictwa.. TSWE............................................................................................. . 276 §.3.. Transgraniczne.transformacje.prawne.osób.prawnych............ . 283 I..Zagadnienia.ogólne....................................................................... . 283 II..Transgraniczne.łączenie.się.spółek........................................ . 284 . . 1.. Korzystanie.ze.swobody.zakładania.. przedsiębiorstw.przez.łączące.się.spółki........................ . 284 X Spis treści 2.. Stosowanie.przepisów.prawa.wtórnego:.regulacje. dyrektywy.2005/56/WE.dotyczącej.transgranicznego. łączenia.się.spółek.kapitałowych....................................... . 292 . III..Inne.rodzaje.transgranicznych.transformacji.prawnych.. osób.prawnych............................................................................... . 300 1.. Transgraniczny.podział.spółek.kapitałowych............... . 300 2.. Transgraniczne.przekształcenia.spółek.. kapitałowych.............................................................................. . 302 A..Zagadnienia.ogólne............................................................ . 302 B..Przekształcenie.spółki.akcyjnej.w.europejską.. spółkę.akcyjną...................................................................... . 304 C..Przekształcenie.europejskiej.spółki.akcyjnej.. w.krajową.spółkę.akcyjną................................................ . 308 Wnioski końcowe ................................................................................................. . 311 English Summary................................................................................................. . 317 Deutsche Zusammenfassung......................................................................... . 323 Français Résumé .................................................................................................. . 331 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 337 XI Wstęp W.państwach.członkowskich.Unii.Europejskiej.osoby.prawne.są.aktywny- mi.uczestnikami.życia.społeczno-gospodarczego.i.tym.samym.odgrywają.pod- stawową.rolę.w.poszczególnych.systemach.prawnych.tych.państw..Instytucja. osoby.prawnej.wykorzystywana.jest.praktycznie.w.każdej.sferze.działalności. ludzkiej:.gospodarczej,.politycznej,.zawodowej,.oświatowej,.kulturalnej.oraz.fi- lantropijnej1..Osoby.prawne.są.to.jednostki.organizacyjne.osób.fizycznych.lub. prawnych,.które.służą.do.osiągnięcia.wspólnych.celów.ich.założycieli.(uczest- ników)2..Reguły.prawne.określające.ich.strukturę.prawną.wskazują,.jakie.dzia- łania,.jakich.osób.fizycznych.oraz.osób.prawnych,.i.w.jakich.okolicznościach. traktowane.są.w.układach.społecznych,.nie.jako.działania.założycieli.(uczestni- ków),.lecz.działania.danych.jednostek.organizacyjnych3..Jednostki.organizacyj- ne,.uczestniczące.w.obrocie.wewnątrzwspólnotowym,.posiadają.osobowość. prawną.bądź.wynikającą.z.przepisów.wewnętrznych.państwa.członkowskie- go,.bądź.z.przepisów.prawa.wspólnotowego4.. Wśród.przepisów.prawa.wspólnotowego.dotyczących.obrotu.gospodarcze- go,.istotną.rolę.odgrywają.te,.które.regulują.podstawowe.swobody.wspólno- towe,.w.tym.przepisy.odnoszące.się.do.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.. Swoboda.ta.reguluje.ważne.dla.funkcjonowania.rynku.wewnętrznego.aspek- ty.związane.z.wieloma.kontrowersyjnymi.zagadnieniami.dotyczącymi.zwłasz- cza.zakresu.uprawnień.osób.prawnych.korzystających.z.pierwotnej.i.wtórnej. swobody.zakładania.przedsiębiorstw. Celem.niniejszej.pracy.jest.przedstawienie.zagadnień.materialnoprawnych. dotyczących.zakresu.uprawnień.osób.prawnych.korzystających.ze.swobody. zakładania.przedsiębiorstw.uregulowanej.przepisami.art..43–48.TWE5.. 1.A. Wolter,.w:.A. Wolter,.J. Ignatowicz,.K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne..Zarys.części. ogólnej,.Warszawa.1998,.s..201.i.nast. 2.Osoba.prawna.jest.jednostką.organizacyjną,.rozumianą.jako.konstrukcja.prawna. zbudowana.ze.znaczenia.norm.prawnych.i.wyznaczników.ludzkiego.zachowania.dopusz- czonych.przez.normę.prawną..Por..J. Frąckowiak,.w:.M. Safjan.(red.),.Prawo.cywilne. –.część.ogólna,.SPP,.t..I,.Warszawa.2007,.s..1027. 3.Z. Radwański,.Prawo.cywilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2004,.s..175.i.nast.. 4.Por..przepis.art..1.ust..3.rozporządzenia.Rady.(WE).Nr.2157/2001.w.sprawie.statutu. spółki.europejskiej.(SE).z.8.10.2001.r.,.Dz.Urz..L.294,.s..1.i.nast. 5.Traktat.z.25.3.1957.r.,.Dz.Urz..C.1992,.Nr.224,.s..1..Dla.przejrzystości.dalszych. wywodów.w.niniejszej.pracy.posługuję.się.jednolitą.liczbową.numeracją.przewidzianą. przepisami.Traktatu.z.Amsterdamu.zmieniającego.Traktat.o.Unii.Europejskiej,.Traktaty. XIIIXIII Wstęp Najważniejszymi.celami.badawczymi.są: 1). określenie.zakresu.przedmiotowego.swobody.zakładania.przedsiębiorstw,. 2). omówienie.zakresu.podmiotowego.swobody.zakładania.przedsiębiorstw,. a.przede.wszystkim.osób.prawnych.jako.jednych.z.podstawowych.pod- miotów,.które.z.tej.swobody.korzystają, 3). ustalenie.treści.swobody.zakładania.przedsiębiorstw, 4). określenie.przesłanek.dopuszczalności.korzystania.z.prawa.do.transgranicz- nego.przeniesienia.zarówno.siedziby.statutowej,.jak.i.siedziby.rzeczywistej. osoby.prawnej,. 5). dokonanie.analizy.zakresu.uprawnień.osób.prawnych.zakładających.oddział. (agencję,.spółkę.zależną,.etc.).w.innym.państwie.członkowskim, 6). analiza. możliwości. transgranicznych. transformacji. prawnych,. w. tym. zwłaszcza.transgranicznego.łączenia.się.spółek.kapitałowych. Analizowana.materia.cechuje.się.wielopłaszczyznowością,.na.którą.wpływ. mają.nie.tylko.przepisy.prawa.wspólnotowego,.ale.i.obszerne.orzecznictwo. TSWE.oraz.przepisy.krajowe.państw.członkowskich..Dlatego.celem.pracy. jest.również.uporządkowanie.zagadnień.dotyczących.korzystania.przez.oso- by.prawne.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.i.przedstawienie.ich.w.spo- sób.systemowy... W.niniejszym.opracowaniu.dokonano.wyłącznie.analizy.zagadnień.z.za- kresu.prawa.materialnego,.pozostawiając.poza.zakresem.badań.kwestie.wyni- kające.z.prawa.międzynarodowego.oraz.prawa.podatkowego,.a.także.aspekty. proceduralne..Zagadnienia.z.zakresu.tych.obszarów.tematycznych.są.przed- stawiane.w.takim.rozmiarze,.w.jakim.jest.to.niezbędne.dla.przejrzystości.dal- szych.wywodów.. W.rozprawie.niniejszej.poświęconej.uprawnieniom.osób.prawnych.ko- rzystających.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.uregulowanej.przepisa- mi.TWE..bronię.tezy,.iż.osobom.prawnym,.a.zwłaszcza.spółkom.kapitałowym,. powstałym.zgodnie.z.prawem.krajowym.państw.członkowskich.oraz.prawem. wspólnotowym,.których.statutowa.siedziba,.zarząd.lub.przedsiębiorstwo.głów- ne.znajdują.się.wewnątrz.Wspólnoty,.przysługuje.zarówno.uprawnienie.do. transgranicznego.przeniesienia.siedziby,.jak.i.zakładania.oddziału.(agencji,. spółki.zależnej,.etc.).w.innym.państwie.członkowskim,.a.także.do.transgranicz- nych.transformacji.prawnych.na.podstawie.przepisów.Rozdziału.2.Tytułu.III. Części.Trzeciej.TWE.(tj..art..43–48)..Należy.uznać,.że.uprawnienia.w.zakresie. korzystania..ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.przez.osoby.fizyczne,.na. podstawie.art..43.TWE.oraz.przez.osoby.prawne,.które.spełniają.wymagania. wynikające.z.art..48.TWE,.są.analogiczne.. ustanawiające.Wspólnoty.Europejskie.oraz.niektóre.związane.z.nimi.akty.z.2.10.1997.r.. (Dz.Urz..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/31),.niezależnie.od.tego.jaka.numeracja.była.zastoso- wana.w.oryginalnej.wersji.wyroków.TSWE. XIV Wstęp Nie.jest.właściwe,.aby.państwa.członkowskie.na.podstawie.przepisów.prawa. krajowego.ograniczały.możliwość.korzystania.z.tej.swobody.przez.uprawnio- ne.osoby.prawne,.nakładając.na.nie.surowsze.obowiązki.(wymagając.od.nich. spełnienia.innych.warunków).niż.te,.które.są.przewidziane.w.pierwotnym.pra- wie.wspólnotowym.(art..43–48.TWE).lub.wtórnym.(np..Jedenasta.dyrektywa. 666/89/EWG)..Regulacje.krajowe.państw.członkowskich.(wynikające.m.in..z.za- łożeń.teorii.siedziby).ograniczające.mobilność.osób.prawnych.nie.powinny.być. stosowane.wobec.osób.prawnych.przynależnych.do.innych.państw.członkow- skich,.chyba.że.zaistnieją.łącznie.następujące.przesłanki,.a.mianowicie.są:.stoso- wane.w.sposób.niedyskryminujący.(zakaz.dyskryminacji.ze.względu.na.przyna- leżność.państwową),.uzasadnione.względami.interesu.ogólnego,.odpowiednie. do.zrealizowania.celu,.do.którego.zmierzają.(wymóg.adekwatności),.nie.wykra- czają.poza.to,.co.konieczne.dla.jego.osiągnięcia.(zasada.proporcjonalności),.lub. służą.ochronie.celów.przewidzianych.w.art..46.TWE,.tzn..porządku.publicznego,. bezpieczeństwa.publicznego.lub.zdrowia.publicznego..Ponadto,.spod.zakresu. swobody.zakładania.przedsiębiorstw.wyłączona.jest.działalność,.która.choćby. przejściowo.jest.związana.z.wykonywaniem.władzy.publicznej.(art..45.TWE). Praca.składa.się.z.czterech.rozdziałów,.poświęconych.poszczególnym.aspek- tom.tytułowej.problematyki..Rozdziały.dzielą.się.na.podrozdziały.oraz.mniejsze. jednostki.redakcyjne,.co.ma.się.przyczynić.do.większej.przejrzystości.tekstu. W.rozdziale.pierwszym.dotyczącym.zakresu.przedmiotowego.swobody. zakładania.przedsiębiorstw.zostały.przedstawione.–.wypracowane.przede. wszystkim.w.orzecznictwie.TWE.–.istotne.elementy.pojęcia.„swoboda.zakła- dania.przedsiębiorstw”,.tj..zysk,.samodzielna.działalność,.transgraniczność.oraz. trwałość..W.pracy.został.ukazany.pomijany.często.problem.właściwej.termi- nologii.swobody.uregulowanej.przepisami.art..43–48.TWE..Zostały.przedsta- wione.argumenty.wskazujące,.iż.tłumaczeniem.najpełniej.oddającym.istotę.tej. swobody.i.powodującym.najmniej.błędnych.analogii.w.stosunku.do.prawa.pol- skiego,.jest:.„swoboda.zakładania.przedsiębiorstw”..Następnie.zostały.omówio- ne.klasyczne.formy.tej.swobody,.czyli.pierwotna.i.wtórna.swoboda.zakładania. przedsiębiorstw..Przedstawione.zostały.również.konsekwencje.umiejscowie- nia.przepisów.dotyczących.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.pomiędzy. przepisami.odnoszącymi.się.do.swobody.przemieszczania.się.pracowników. i.przepisami.regulującymi.swobodę.świadczenia.usług..Została.dokonana.anali- za.wzajemnych.relacji.pomiędzy.swobodami.rynku.wewnętrznego,.z.akcentem. na.znaczenie.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.jako.jednej.z.podstawowych. swobód.wspólnotowych.tworzących.rynek.wewnętrzny..W.celu.prawidłowe- go.określenia.zakresu.przedmiotowego.swobody.zakładania.przedsiębiorstw. zostały.omówione.również.podstawowe.zasady.prawa.wspólnotowego,.w.tym. zasady:.pierwszeństwa,.bezpośredniego.skutku.oraz.efektywności..Dokonana. analiza.pozwoliła.na.bardziej.precyzyjne.określenie.skutków.obowiązywania. przepisów.dotyczących.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.. XV Wstęp W.rozdziale.drugim.omówiono.zakres.podmiotowy.swobody.zakładania. przedsiębiorstw..Podstawowe.problemy.związane.z.tym.zakresem.można.po- dzielić.na.dwie.grupy.zagadnień..Pierwsza.związana.jest.z.zastosowaną.techni- ką.legislacyjną.w.Traktacie..Polega.ona.na.tym,.że.w.Rozdziale.2.TWE.Tytuł.II. Część.Trzecia.TWE,.w.którym.uregulowana.jest.swoboda.zakładania.przed- siębiorstw,.poszczególne.przepisy.odnoszą.się.do.osób.fizycznych,.a.dopiero. przepis.art..48.akapit.1.TWE.zawiera.ogólne.odesłanie.stosowania.tych.norm. do.pozostałych.uprawnionych.podmiotów,.w.tym.osób.prawnych..Ta.techni- ka.legislacyjna.spowodowała.zasadnicze.problemy.interpretacyjne,.powodując. wiele.kontrowersji.dotyczących.zakresu.uprawnień.osób.prawnych.i.innych. uprawnionych.jednostek.organizacyjnych.niebędących.osobami.fizycznymi.. Dlatego.też.celowe.stało.się.przywołanie.w.pewnym.zakresie.przepisów.pra- wa.wspólnotowego.i.orzecznictwa.TSWE.dotyczącego.osób.fizycznych,.które. odnoszą.się.również.do.osób.prawnych,.przy.uwzględnieniu.specyfiki.tych. jednostek.organizacyjnych.. Druga.grupa.zagadnień.związanych.z.zakresem.podmiotowym.swobody. zakładania.przedsiębiorstw.wiąże.się.z.brakiem.w.Traktacie.definicji.legalnej. pojęcia.„osoba.prawna”..Powoduje.to.w.konsekwencji.konieczność.stosowa- nia.w.tym.zakresie.odpowiednio.przepisów.prawnych.państw.członkowskich.. Ustalenie.zakresu.podmiotowego.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.utrud- nia.dodatkowo.definicja.„spółki”,.jako.podstawowego.podmiotu.uprawnione- go.do.korzystania.za.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.obok.osób.fizycz- nych..W.pracy.dokonano.zatem.szczegółowej.analizy.definicji.„spółki”.zawartej. w.art..48.akapit.2.TWE.. W.rozdziale.drugim.zostały.omówione.również.unormowania.prawa.euro- pejskiego.dotyczące.podmiotów.ponadnarodowych,.w.tym.zwłaszcza.europej- skiej.spółki.akcyjnej.(Societas Europea)..Tej.osobie.prawnej.zostaną.poświę- cone.obszerniejsze.fragmenty.pracy,.ze.względu.na.to,.że.SE.jest.uprawniona. do.korzystania.ze.wszystkich.postaci.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.. Celem.sprecyzowania.zakresu.podmiotowego.swobody.zakładania.przedsię- biorstw.dokonano.również.analizy.przepisów.nieratyfikowanej.Konwencji. o.wzajemnym.uznawaniu.spółek.i.innych.osób.prawnych..Na.prawidłową.in- terpretację.przepisów.dotyczących.zakresu.podmiotowego.swobody.zakłada- nia.przedsiębiorstw.mają.wpływ.również.zagadnienia.związane.z.relacjami. pomiędzy.spółką.a.przedsiębiorstwem,.zarówno.w.prawie.wspólnotowym,. jak.i.prawie.polskim.... W.rozdziale.trzecim.przedstawiono.problematykę.zakazu.dyskryminacji.ze. względu.na.przynależność.do.innego.państwa.członkowskiego.osoby.prawnej. korzystającej.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw..Dokonano.analizy.ist- niejącego.w.tym.zakresie.orzecznictwa.TSWE,.które.stanowi.podstawę.inter- pretacji.zakazu.zawartego.w.przepisie.art..43.TWE..Zwrócono.również.uwagę. na.zagadnienie.dyskryminacji.pośredniej.(ukrytej).uprawnionych.podmiotów. XVI Wstęp korzystających.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw..W.rozdziale.trzecim. zostały.wskazane.również.kontrowersje.dotyczące.interpretacji.art..43.TWE. w.świetle.zakazu.stosowania.środków.niedyskryminujących,.podobnie.jak. w.przypadku.art..39.i.49.TWE..Przedstawione.zostały.koncepcje.stosowania,. przy.określaniu.treści.analizowanej.swobody,.wypracowanej.w.orzecznictwie. TSWE.teorii.„usprawiedliwionego.środka.ograniczającego.swobodę.zakłada- nia.przedsiębiorstw”. Ponadto,.w.rozdziale.tym.zostały.omówione.przesłanki.zarówno.wyłącze- nia,.jak.i.ograniczenia.możliwości.stosowania.przepisów.dotyczących.swobody. zakładania.przedsiębiorstw,.przewidziane.przepisami.art..45.i.46.TWE,.tj..ze. względu.na.wykonywanie.władzy.publicznej,.ochronę.porządku.publicznego,. bezpieczeństwa.publicznego.oraz.zdrowia.publicznego.. Dla.określenia.zakresu.uprawnień.osób.prawnych.korzystających.ze.swo- body.zakładania.przedsiębiorstw.kluczowe.znaczenie.mają.rozważania,.które. zostały.poczynione.w.rozdziale.czwartym..W.rozdziale.tym.zostały.omówio- ne.sposoby.korzystania.przez.osoby.prawne.ze.swobody.zakładania.przedsię- biorstw,.tzn..transgraniczne.przeniesienie.siedziby.osoby.prawnej,.tworzenie. wtórnych.form.prowadzenia.działalności.(oddziałów,.agencji,.spółek.zależnych,. etc.).w.państwach.członkowskich.oraz.transgraniczne.transformacje.prawne. (transgraniczne.łączenie.się,.transgraniczny.podział,.transgraniczne.przekształ- cenie)..Wszystkie.sposoby.korzystania.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw. zostały.ujęte.w.jednym.rozdziale..Taka.koncepcja.spowodowała.wszakże,.że. rozdział.czwarty.niniejszej.pracy.jest.najbardziej.obszerny. Zakres.stosowania.transgranicznego.przeniesienia.siedziby.osoby.prawnej. został.nakreślony.tak.od.strony.dogmatycznej,.jak.i.praktyczno-ekonomicznej.. Ze.względu.na.przejrzystość.dalszych.wywodów.zostały.przedstawione.zasad- nicze.tezy.teorii.siedziby.i.teorii.założenia.oraz.regulacje.określające.statut.per- sonalny.osoby.prawnej.w.prawie.polskim..Dokonana.została.analiza.zagadnień. związanych.z.transgraniczną.imigracją.i.emigracją.osoby.prawnej.(tj..prze- niesienia.siedziby.osoby.prawnej.z.lub.do.innego.państwa.członkowskiego),. zarówno.jej.siedziby.statutowej,.jak.i.siedziby.rzeczywistej..Ukazane.zostały. podstawowe.tezy.kluczowego.wyroku.w.sprawie.Daily Mail i.możliwości.ich. interpretacji.w.świetle,.przede.wszystkim,.również.istotnego.wyroku.w.spra- wie.Centros..Wskazane.zostały.skutki.nieratyfikowania.konwencji.wydanej.na. podstawie.art..293.TWE.oraz.braku.przepisów.harmonizujących.w.tym.zakresie. problematykę.swobody.zakładania.przedsiębiorstw..Podkreślona.została.także. konieczność.zastosowania.wobec.osoby.prawnej.dokonującej.transgranicznej. imigracji.reguły.Cassis de Dijon,.tzn..reguły.kraju.pochodzenia.(zasady.wza- jemnego.uznania)..Omówione.zostały.również.uregulowane.przepisami.prawa. wspólnotowego.procedury.przeniesienia.siedziby.osoby.prawnej.do.innego. państwa.członkowskiego,.tzn..m.in..przepisy.rozporządzenia.2157/2001.doty- czące.transgranicznego.przeniesienia.siedziby.europejskiej.spółki.akcyjnej. XVII Wstęp Następnie.zostały.przedstawione.zasady.tworzenia.oddziału.(agencji,.spół- ki.zależnej,.etc.).w.innym.państwie.członkowskim,.który.jest.kolejnym.spo- sobem.korzystania.ze.swobody.zakładania.przedsiębiorstw..Wskazany.został. autonomiczny.zakres.pojęcia.„oddziału”..Poddano.szczegółowej.analizie.prze- de.wszystkim.możliwości.korzystania.przez.osobę.prawną.z.wtórnej.swobo- dy.zakładania.przedsiębiorstw.ukształtowanej.orzecznictwem.TSWE,.zwłasz- cza.w.sprawach.Centros.i.Inspire Art..Wskazano.na,.wynikające.z.przepisów. art..43.TWE,.prawo.wyboru.dowolnej.formy.prowadzenia.działalności.gospo- darczej..Szczegółowo.omówiono.przepisy.Jedenastej.dyrektywy.z.21.12.1989.r.. (89/666/EWG).dotyczącej.ogłaszania.danych.o.oddziałach.utworzonych.w.pań- stwie.członkowskim.przez.pewne.typy.spółek.podlegające.prawu.innego.pań- stwa.członkowskiego.. Kolejny.omówiony.sposób.korzystania.ze.swobody.zakładania.przedsię- biorstw.stanowią.transgraniczne.transformacje.prawne,.tj..transgraniczne:. łączenie.się,.podział.oraz.przekształcenia..Podkreślono,.że.uprawnienie.do. dokonywania.transgranicznych.transformacji.podmiotowych.wynika.z.prze- pisów.traktatowych,.tj..art..43–48.TWE.(por..wyrok.w.sprawie.SEVIC System).. Zostały.także.omówione.–.doprecyzowujące.te.przepisy.–.regulacje.zawar- te.w.Dziesiątej.dyrektywie.w.sprawie.transgranicznego.łączenia.się.spółek.. Wskazano.również.konsekwencje.braku.wydania.dyrektyw.dotyczących.trans- granicznego.podziału.i.przekształcenia..Przeanalizowano.szczegółowo.prze- pisy.dotyczące.transgranicznego.przekształcenia,.tj..przepisy.rozporządzenia. Nr.2157/2001.odnoszące.się.do.przekształcenia.spółki.krajowej.w.europejską. spółkę.akcyjną.i.procesu.odwrotnego.. Analizując.problemy.związane.ze.sposobami.korzystania.ze.swobody.zakła- dania.przedsiębiorstw.autorka.przedstawiła.własne.poglądy.dotyczące.aktual- ności,.znaczenia.i.interpretacji.przede.wszystkim.przepisów.prawa.europej- skiego.oraz.tez.wyroków.TSWE,.a.także.poglądów.zawartych.w.doktrynie. Zakreślone.powyżej.cele.badawcze.implikują.konieczność.zastosowania. metody.formalno-dogmatycznej6..Stosując.tę.metodę.na.podstawie.analizy. gramatycznej.tekstu.prawnego.oraz.posługiwania.się.różnorodnymi.interpre- tacjami,.a.także.poprzez.porównanie.ze.sobą.różnych.fragmentów.przepisów. prawnych.dąży.się.do.ustalenia.sensu.i.znaczenia.regulacji.przepisów.prawa. wspólnotowego.oraz.opinii.TSWE.dotyczących.swobody.zakładania.przedsię- biorstw..W.toku.analizy.konieczne.stało.się.również.subsydiarne.zastosowanie. metody.prawnoporównawczej.(komparatystycznej)7,.celem.ustalenia.podo- bieństw.i.różnic.pomiędzy.poszczególnymi.instytucjami.prawnymi.funkcjo- 6.A. Redelbach. S. Wronkowska, Z. Ziembiński,.Zarys.teorii.państwa.i.prawa,.War- szawa.1994,.s..14.i.nast.;.G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek,.Wstęp.do. nauki.o.państwie.i.prawie,.Lublin.1998,.s..17.i.nast. 7.G. L. Seidler,.H. Groszyk,.J. Malarczyk,.A. Pieniążek,.Wstęp.do.nauki…,.op. cit.,. s..19. XVIII Wstęp nującymi.w.różnych.państwach.członkowskich.oraz.regulującymi.je.przepisa- mi.prawa.wspólnotowego. * * * W.tym.miejscu.chciałabym.podziękować.osobom,.które.pomogły.mi.w.przy- gotowaniu.rozprawy.doktorskiej,.obronionej.w.lutym.2008.r..na.Wydziale. Prawa.i.Administracji.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w.Lublinie,.jak. również.przyczyniły.się.do.powstania.tej.książki. Słowa. wielkiej. wdzięczności. kieruję. przede. wszystkim. do. mojego. Promotora.Pana.Profesora.Andrzeja Wróbla,.który.zainspirował.mnie.proble- matyką.swobody.zakładania.przedsiębiorstw.oraz.dzielił.się.swoją.wiedzą,.prze- prowadzając.mnie.przez.meandry.prawa.europejskiego..Bez.Jego.wnikliwych. uwag.i.merytorycznego.wsparcia,.zwłaszcza.wobec.częstej.kontrowersyjności. orzeczeń.TSWE,.praca.nadal.zapewne.pozostawałaby.in statu nascendi.. Dziękuję. bardzo. Panom. Profesorom. Władysławowi Czaplińskiemu. i.Andrzejowi Szumańskiemu,.którzy.uczynili.mi.wielki.zaszczyt.i.zgodzili.się. recenzować.moją.rozprawę.doktorską..Ich.cenne.i.trafne.uwagi.pozwoliły.mi. przygotować.poprawioną.i.uzupełnioną.wersję.rozprawy.do.publikacji.. Jestem.także.wdzięczna.Pani.dr.Monice Tarskiej.za.jej.życzliwą.pomoc. Chciałabym.również.serdecznie.podziękować.Dyrektorowi.Naczelnemu. Wydawnictwa.C..H..Beck.Panu.Pawłowi Esse.za.propozycję.opublikowania.ni- niejszej.monografii.oraz.wszystkim.Pracownikom.Wydawnictwa,.którzy.przy- czynili.się.do.wydania.tej.pracy. Z.całego.serca.dziękuję.moim.Bliskim.–.Joannie,.Elizie i.Marcelinie,. a.zwłaszcza.ukochanym.Rodzicom..Bez.ich.miłości.oraz.wsparcia.ukończenie. tej.pracy.byłoby.niemożliwe.. Książkę.tę.dedykuję.moim.Rodzicom.. Warszawa,.czerwiec.2008.r... Ewa Skibińska XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43-48 TWE)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: