Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 004296 18761475 na godz. na dobę w sumie
Symbolika snów. Seriaporad.pl - książka
Symbolika snów. Seriaporad.pl - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2283-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Wyśniony poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje

Książka pod poduszkę

Przypomnij sobie, co śniło Ci się dziś w nocy. Nie ciekawi Cię, co to mogło oznaczać? Czy dotyczy przeszłości, zdarzeń z minionego dnia, czy może przeciwnie -- właśnie ukazała Ci się wróżba na kolejne lata? Bez względu na to, czy jest to bajkowy sen nocy letniej, namiętne objęcia Morfeusza, czy powszechnie znany sen o lataniu, ten nietuzinkowy poradnik pozwoli Ci rozgryźć własną podświadomość. Poznaj dziesiątki znaczeń rojonych przy świetle księżyca marzeń sennych i śpij spokojnie!

Jesteś ciekawy świata, chcesz wiedzieć więcej i wciąż się czegoś uczyć, a nie masz czasu na czytanie opasłych poradników? Seriaporad.pl to niezwykłe książeczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawełnę wprowadzą każdego w interesujący go temat. Koniecznie sprawdź też pozostałe tytuły!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Symbolika snów. Seriaporad.pl Autor: HarperCollinsPublishers T³umaczenie: Katarzyna Rybak ISBN: 978-83-246-2283-2 Tytu³ orygina³u: Understanding Dreams (Collins GEM) Format: 115x170, stron: 152 Wyœniony poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje • Nieznane sekrety i znaczenia Twoich snów • Uniwersalne motywy oraz elementy powtarzalne — lista symboli, s³ownik • Sens marzeñ erotycznych i koszmarów nocnych • Interpretacja snów w celu zrozumienia tajemnic podœwiadomoœci Ksi¹¿ka pod poduszkê • Najczêœciej wystêpuj¹ce marzenia senne. • Prowadzenie zapisków i dziennika snów. • Komunikaty wysy³ane przez podœwiadomoœæ. • Sennik egipski, grecki, hebrajski, hinduski, muzu³mañski i japoñski. • Kolorowe fotografie i rysunki, ilustruj¹ce procesy wystêpuj¹ce podczas œnienia. Przypomnij sobie, co œni³o Ci siê dziœ w nocy. Nie ciekawi Ciê, co to mog³o oznaczaæ? Czy dotyczy przesz³oœci, zdarzeñ z minionego dnia, czy mo¿e przeciwnie — w³aœnie ukaza³a Ci siê wró¿ba na kolejne lata? Bez wzglêdu na to, czy jest to bajkowy sen nocy letniej, namiêtne objêcia Morfeusza, czy powszechnie znany sen o lataniu, ten nietuzinkowy poradnik pozwoli Ci rozgryŸæ w³asn¹ podœwiadomoœæ. Poznaj dziesi¹tki znaczeñ rojonych przy œwietle ksiê¿yca marzeñ sennych i œpij spokojnie! Jesteœ ciekawy œwiata, chcesz wiedzieæ wiêcej i wci¹¿ siê czegoœ uczyæ, a nie masz czasu na czytanie opas³ych poradników? Seriaporad.pl to niezwyk³e ksi¹¿eczki, które szybko, sensownie i bez owijania w bawe³nê wprowadz¹ ka¿dego w interesuj¹cy go temat. Koniecznie sprawdŸ te¿ pozosta³e tytu³y! SpiS treści Wstęp rozdział 1. śnienie rozdział 2. rodzaje snów rozdział 3. Dziennik snów rozdział 4. Komunikaty ukryte w snach rozdział 5. Symbolika snów rozdział 6. Sny w tradycji rozdział 7. światy ze snów Słownictwo 5 6 14 25 28 35 132 140 147 6 symbolika snów rozDział 1. śnienie Od niepamiętnych czasów ludzie uznają swoje sny za coś tajemniczego oraz przy- pisują im duże znaczenie. Wydaje się, że sny są łącznikiem pomiędzy świadomością a ukrytymi obszarami naszych umysłów, które często określane są mianem „nieświa- domości”. Wielu ludzi uważa, że świat snów — poprzez zrozumienie jego szczegól- nego języka — może pomóc nam wzbogacić nasze świadome życie oraz prowadzi do lepszego samopoznania. Najwcześniejsze dowody, jakimi dysponujemy, wskazują na to, że jeszcze zanim rozwinęły się pierwsze formy pisma, interpretacja snów stanowiła element ludzkiej kultury. Zjawisko to nie przestaje być częścią historii ludzkości. Niniejszy rozdział rozpoczyna się od krótkiej analizy potrzeby snu, typów snu oraz rytmu snu. W dalszej części omówiony zostanie związek pomiędzy snami a świado- mym życiem, psychiką a snami. Poza tym przedstawione zostaną teorie psycholo- giczne dotyczące snów oraz typy snów. śniący umySł Źródła snów Wczesne badania anatomii ludzkiego ciała sprawiły, iż zaczęto pytać o to, gdzie znajduje się ludzka świadomość oraz która część mózgu odpowiedzialna jest za powstawanie snów. Francuski filozof René Descartes, znany jako Kartezjusz, uznał, że ludzkie ciało jest podobne do maszyny i świadomość (dusza) umiejscowiona jest w szyszynce. Chociaż ostatecznie udowodniono, że założenie to jest mylne, teoria Kartezjusza doprowadziła do dalszych poszukiwań. czym jest sen Sen jest aktywnym procesem, dzięki któremu ciało regeneruje się, a mózg „przetwa- rza” wydarzenia dnia, łącząc je z poprzednimi doświadczeniami. Każdej nocy przeżywamy od czterech do pięciu cykli snu, które składają się z róż- nych etapów oraz różnych rodzajów snów. Każdy cykl ma swoje wyjątkowe cechy oraz jest zaprojektowany tak, aby zapewnić nam zdrowie oraz przygotować nas na nowy dzień. Źródła snu i śnienia racjonalna myśl miejsce, w którym umiejscowiona jest pamięć 7 Ten XVI-wieczny diagram obrazuje ówczesne teorie opisujące części mózgu odpowiedzialne za sen i śnienie 1 2 3 Miejsce powstawania snów Na początku wieku neurolodzy uważali, że sny powstają w mózgu (1). Później ten pogląd zmienił się; uznano, że miejscem powstawania snów jest system limbiczny (2). Dzisiaj naukowcy są zdania, że sny powstają w tworze siatkowatym (3), grupie komórek pnia mózgu. FaKty na temat Snu potrzeba snu i rodzaje snu Ilość snu niezbędna do zachowania zdrowia jest różna w przypadku każdej osoby. Niektóre nowo narodzone dzieci spędzają 80 czasu, śpiąc; inne potrafią nie spać znacznie dłużej. Średnio stosunek ilości snu do okresu, kiedy dziecko nie śpi, wynosi 8 symbolika snów jeden do jednego. W wieku przed ukończeniem trzeciego miesiąca życia do piątego miesiąca dzieci potrzebują już mniej snu, stan ten stopniowo zmniejsza się przez okres całego życia. Ktoś, kto w średnim wieku musiał spać osiem godzin, w starszym wieku będzie potrzebował prawdopodobnie siedmiu godzin. Jednocześnie długość trwania fazy snu, podczas której występują szybkie ruchy gałek ocznych (REM)1 i kiedy pojawiają się sny, również maleje. W przypadku dzieci faza REM stanowi ponad połowę długości trwania snu — chociaż dowody wskazują na to, że dzieci niekoniecznie śnią podczas REM. W przypadku osoby dorosłej faza REM zajmuje jedynie około jednej trzeciej całko- witej długości trwania snu. Sytuacja, kiedy faza REM jest w stosunku do fazy non-REM najkrótsza, jest charakterystyczna dla osób w wieku od 14. do 18. roku życia. Długość snu Długość snu również zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku nowo narodzonych dzieci godzinne okresy snu i aktywności ulegają zmianie. W przypadku rocznych dzieci okresy snu są rzadsze, ale dłuższe. Zamiast 60-minutowego cyklu pojawiają się okresy 90-minutowego snu, po których następują 90-minutowe okresy aktyw- ności. Stopniowo okresy aktywności w tym 90-minutowym cyklu zostają zastąpione lekkim snem, dzięki czemu dziecko przesypia noc i potrzebuje mniej drzemek w cią- gu dnia. Przed ukończeniem dziesiątego roku życia większość ludzi potrzebuje od dziewięciu do dwunastu godzin nocnego snu. Średnia długość snu w przypadku większości dorosłych osób wynosi od siedmiu do ośmiu i pół godziny. Niektórzy dorośli potrzebują zaledwie sześciu godzin snu, podczas gdy inni potrzebują ich aż dziewięciu. Wzorzec zmniejszającej się potrzeby snu utrzymuje się do wieku star- czego, kiedy może ponownie pojawić się bardziej nieregularny rytm snu, przypo- minający sen dziecka. Statystyki dotyczące snu i śnienia Przeciętnie w życiu człowiek przesypia około 20 lat i śni przynajmniej 300 000 snów. znieKSztałcenie rzeczyWiStości W Snach Światem naszych snów nie rządzą zasady obowiązujące w świecie fizycznym. Rzeczy, które niemożliwe są w codziennym życiu, zdarzają się w snach i wcale nie są postrzegane przez osobę śniącą jako coś osobliwego. Realne obrazy mogą zostać zniekształcone oraz zestawione ze sobą w zaskakujący sposób. czas. W snach czas nie ma znaczenia. Wydarzenia, które dzielą dekady, mogą odbywać się w tym samym momencie, postacie historyczne mogą przeplatać się z członkami rodziny danej osoby lub osoba śniąca może zostać przeniesiona w przyszłość lub przeszłość. 1 REM — ang. Rapid Eye Movement, czyli szybki ruch gałek ocznych.  12 pm 00.00 6.00 6 am 12.00 12 am dłuGość snu 6 pm 18.00 Newborn Noworodek 1 year 1 rok 4 years 4 lata 10 years 10 lat Adult Osoba dorosła Old age Wiek starczy Zacieniowane pola przedsta- wiają długość i częstotliwość występowania okresów snu dla osób w różnym wieku przestrzeń. Podobnie jak w przypadku czasu, również w kwestii przestrzeni — świat snów jest płynny i nie przestrzega żadnych praw z wyjątkiem swoich własnych. Znane miejsca, takie jak biuro lub dom, mogą znajdować się w gdzieś daleko lub ich obraz może być zniekształcony. Na przykład Twój dom może mieć dodatkowe pokoje lub może być o wiele większy lub o wiele mniejszy niż w rzeczywistości. Gra słów. Kobieta śniąca o byciu panną młodą może być ubrana we śnie w suknię ślubną z trenem, który ktoś pociągnął. Nagłe pojawienie się we śnie pociągu może wydawać się czymś fizycznie niemożliwym, niemniej jednak istnieje tutaj pewien związek słów. Kolejnym przykładem może być sen, w którym pojawia się scena roz- grywająca się w zamku w sytuacji, gdy osoba śniąca niedawno wymieniała zamek w drzwiach do swojego mieszkania. Tego rodzaju gry słów mogą mieć również związek z przezwiskami lub zdrobnieniami imion funkcjonującymi w rodzinie. emocje. Wiele snów ma dramatyczny przebieg i towarzyszą im silne emocje. Wydarzenia, które mają miejsce w snach, oraz uczucia, które wywołują, mogą wy- 10 symbolika snów ZnieksZtałcenie obraZu Sny nie są ograniczone prawami świata fizycz- nego. Czajnik może na przykład dzięki meta- morfozie zamienić się w skorpiona. dawać się przesadzone. Może wydawać się, że tego rodzaju sny pozbawione są po- czucia zła i dobra. Czasami pojawiają się w nich sceny, których obecność w realnym życiu zostałaby uznana za coś przerażającego i całkowicie niemoralnego. treść. Znajome sceny, przedmioty oraz ludzie często są symbolami za pomocą, któ- rych śniący umysł komunikuje się z czuwającym umysłem. Kiedy sny odtwarzają przeszłość, wydarzenia, a także być może nastrój nigdy nie są dokładnie takie same, jak to miało miejsce w rzeczywistości. pSychiKa i Sny Słowo „psychika”, ukute przez starożytnych Greków, jest obecnie bardzo często stoso- wane w odniesieniu do ludzkiej duszy lub jaźni. Wielu naukowców omawiało zwią- zek pomiędzy snami a jaźnią. Obecnie panuje przekonanie, że z psychologicznego punktu widzenia brak snów jest szkodliwy, jednakże nikt nie wie, dlaczego tak łatwo zapominamy sny. Na przestrzeni wieków pytania na temat tego, dlaczego sny są w ogó- le potrzebne oraz jakie jest ich znaczenie, wy- wołały niekończącą się debatę. Zygmunt Freud uważał, że sny wykorzystują symbole, które nie budzą niepokoju — pozwalają one nieuświadomionym uczu- ciom wyłonić się pod inną postacią. Alfred Adler sądził, że sny odzwierciedlają pragnienie władzy przez jednostkę. Według Carla Junga, źródłem snów jest nieświadomość indywi- dualna oraz nieświadomość zbiorowa (kolektywna). Fritz Perls twierdził, że wszystko w naszych snach jest projekcją nas samych. Neurofizjologiczna teoria powstawania zgodnie snów — psycholoGicZne teorie na teMat snów • • • • 11 z którą sygnały czuciowe docierające do mózgu podczas fazy REM sprawiają, iż osoba śniąca uznaje błędnie, że jej doświadczenia są prawdziwe — nie wyjaśnia powodów, dla których powstają sny. Nie tłumaczy również, dlaczego sny są tak barwne oraz peł- ne emocji. Zasugerowano jednak, iż sny są w pewien sposób połączone z procesem uczenia się i zapamiętywania. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego tak wiele snów ma zwią- zek z niedawnymi wydarzeniami oraz zmartwieniami. Sny mogą także przynosić ulgę oraz pozwalają nam uczyć się dzięki doświadczeniom bez konieczności przeżywania wszystkiego jeszcze raz. pSychologiczne teorie na temat SnóW Zygmunt Freud (1856 – 1939). Chociaż koncepcja nieświadomości (zakładająca, że zapomniane doświadczenia i uczucia żyją w naszych umysłach, pomimo że nie jesteśmy świadomi ich istnienia w naszym świadomym życiu) już od XVIII wieku była tematem dyskusji w Europie, dopiero wiedeński psychiatra Freud jako pierwszy opracował teorię opisującą rolę nieświadomości w życiu jednostki. Według Freuda sny mają wiele poziomów. Poziom snu jawny lub inaczej manife- stowany przedstawia to, co zostało zapamiętane. Na poziomie ukrytym przedmioty oraz działania pojawiające się we śnie symbolizują uczucia i myśli, które zostały zapo- mniane (lub „wyparte” jak określał to Freud), bardzo często ze względu na ich emo- cjonalnie przykre treści. Sny chronią osobę śniącą przed bolesnymi skutkami po- nownego doświadczania tych emocji i myśli. Freud określił świadomą część umysłu mianem „ego”, a nieświadomą część umysłu nazwał „id”. Sny wyrażają wyparte myśli w id, podczas gdy spełniające funkcję kontrolną ego śpi. Jak pisał Freud: „Wszystkie sny są w pewnym sensie snami pomocniczymi: pomagają przedłużyć sen, nie pro- wadząc do przebudzenia. Sny są strażnikami snu, a nie jego naruszycielami”. alfred adler (1870 – 1937). Adler, kolejny Austriak i początkowo uczeń Freuda, stał na stanowisku, że tym, co kieruje każdym człowiekiem, jest żądza władzy (nazywał to „psychologią indywidualną”). U dzieci pojawia się poczucie niższości. Dorośli pró- bują osiągnąć cele, u których podstaw leży odniesienie sukcesu oraz zyskanie wyż- szości — sny odzwierciedlają te pragnienia. carl Gustav jung (1875 – 1961). Zgadzał się z Freudem w kwestii tego, że treść snów przekazywana jest za pomocą języka symboli, ale uważał także, iż treść snu zawiera tak zwane kolektywne (lub archetypowe) nieświadome wspomnienia oraz instynkty typowe dla wszystkich ludzi bez względu na kulturę, z której się wywodzą. Są to podstawowe koncepcje, które już same w sobie są symbolami. Wśród tych symboli wyróżnić można bohatera, potwora, matkę, mandalę (będącą symbolem poszukiwania przez osobę śniącą spełnienia oraz wewnętrznej harmonii), ofiarę oraz maskę. W jednym ze źródeł Jung pisał: „To prawda, że istnieją sny, które są odzwier- 12 symbolika snów ciedleniem wypartych pragnień i obaw, jednakże czy jest coś poza tym, czego sen nie może przy tej okazji odzwierciedlać? Sny mogą być wyrazem nieuchronnych [nieuniknionych] prawd, filozoficznych teorii, iluzji, dzikich fantazji…, oczekiwań, irracjonalnych doświadczeń, nawet telepatycznych wizji i kto wie czego jeszcze”. Wskazują również drogę do samourzeczywistnienia. Terapia jungowska opiera się głównie na analizie snów i fantazji. Fritz perls (1893 – 1970). Teoria snów kolejnego wpływowego psychologa jest rów- nie fascynująca. Perls, twórca terapii Gestalt (metody polegającej na wprowadzeniu wyobcowanych części osobowości w stan wzajemnej harmonii), uważał, że posta- cie i przedmioty pojawiające się w naszych snach są projekcją nas samych — re- prezentują te części naszej osobowości, których nie akceptujemy lub których sobie nie uświadamiamy — oraz naszego postrzegania innych ludzi. Ze względu na to, że jesteśmy twórcami naszych snów, wszystko, co zostaje w nich przedstawione, musi być aspektem naszego wewnętrznego „ja” i naszych myśli, a nie częścią uniwersal- nego języka symboli. tematyKa SnóW Sny mogą być bardzo specyficzne, jednocześnie mogą zawierać łatwe do wyobra- żenia elementy. Rzadko pojawiają się w nich ważne krajowe lub międzynarodowe wydarzenia, które nie mają bezpośredniego związku z problemami osoby śniącej. Wydaje się, że często pojawiają się w nich trywialne przedmioty oraz doświadcze- nia. Do najpowszechniej występujących motywów należy zaliczyć: podróże, domy, wodę, nagość, spadanie, zgubę, odkrycie, latanie, pościgi, utratę zębów, węże, mo- narchę oraz śmierć. Sny o nieszczęściu są również powszechne, podobnie jak sny o seksie i przemocy, jedzeniu i jego spożywaniu, rodzinie i przyjaciołach (obecnych lub dawnych) oraz o zwierzętach. niezwykłe źródła snów Jeśli, jak uważają niektórzy, żyliśmy w poprzednich wcieleniach, można by wyjaśnić niektóre mroczne elementy naszych snów. Być może śnimy sny innych ludzi. To mo- głoby tłumaczyć występowanie niektórych koszmarów, które szczególnie trudno zinterpretować. Istnieje przypuszczenie, że obecność w snach pewnych obcych elementów może być związana z siłami pozostającymi poza naszym czasem i naszą planetą. uniwersalna, ponadczasowa natura snów Badania przeprowadzone w latach 50. i 60. przez amerykańskiego eksperymen- talnego badacza snów Calvina Halla pokazały, że te same motywy pojawiają się w snach niektórych ludzi w ciągu całego ich życia, pomimo zmiennych kolei losu. Wobec tego sny mają charakter ponadczasowy. 13 ponadcZasowe sny przemoc Odkryto, że sny o przemocy są ty- powe dla pewnych kultur, wśród których wymienić należy Zulusów, zamieszkujących południowo- wschodnią Afrykę, Europejczyków, zamieszkujących północną część kontynentu, oraz Aborygenów w Australii. Dowody wskazują na to, że 50 snów zawiera przynajmniej jeden akt przemocy, która może mieć charakter niewyrażonych świadomie uczuć wrogości i gróźb, a nawet walki oraz morderstwa. Sny dzieci Badania pokazują, że sny dzieci mogą zawierać dwa razy więcej przemocy niż sny osób dorosłych. Dzieci śnią także często o tym, że są atakowane lub ścigane przez zwierzęta, wśród których znaleźć można psy, koty, aligatory, goryle, węże oraz pająki. Możliwe, że pojawiające się w snach zwierzęta reprezentują pragnienia i obawy dziecka. XVIII-wieczny sprzedawca interpretacji snów. Koszmary Przerażające sny pojawiają się zwykle w drugiej części nocy, podczas fazy snu REM. Tego rodzaju sny dotykają osoby śpiące w każdym wieku, począwszy od dwulatków, i wydaje się, że częściej nawiedzają kobiety niż mężczyzn. Mogą być przejawem pro- blemu, który nie znajduje rozwiązania w świadomym życiu osoby śpiącej. Mówi się, że tych, którzy cierpią na koszmary senne, charakteryzuje otwarta oso- bowość — są to osoby otwarte nie tylko na innych ludzi, ale również na własne pragnienia i lęki. Ludzi o takiej osobowości charakteryzują cienkie granice, czyli słab- sze granice pomiędzy ich nieuświadomionymi, wrogimi impulsami a świadomym życiem. Oznacza to, że negatywne uczucia mogą w ich przypadku o wiele łatwiej pokonać granice obrony psychologicznej, nawiedzając sny. Sny erotyczne Tego rodzaju sny wyrażają często w sposób niedwuznaczny ukryte pragnienia sek- sualne. Podczas tak zwanych mokrych snów, których doświadczają często dorasta- jący chłopcy, dochodzi do mimowolnego wytrysku nasienia. 14 symbolika snów Książki i ulotki zawierające interpretację snów były bardzo popu- larne w wiekach XVIII i XIX. Interpretacje te opierały się często na pracach Artemidorusa, greckiego lekarza, który około 1800 lat temu napisał dzieło pt. Oneirocritica (Interpretacja snów). Egzemplarz przedstawiony na rysunku pochodzi z XIX wieku. inkuby i sukuby. Inkub to męski demon, któ- ry nawiedza śpiące kobiety i próbuje odbywać z nimi stosunki seksualne. Żeńskim odpowiedni- kiem tego demona jest sukub. Tego rodzaju de- mony były wykorzystywane w celu usprawie- dliwienia faktu, iż ludzie miewali niestosowne sny, których się wstydzili. W XIX wieku obrazy przedstawiające tego typu sny były szeroko roz- powszechniane przez propagatorów treści pornograficz- nych, którzy mieli nadzieję wykorzystać panującą atmosferę seksualnej represji oraz pruderii. powsZechnie występujące sny • • • • • W snach pojawiają się motywy uniwersalne, począwszy od motywu spadania, a skończywszy na motywie zwierząt. Przemoc jest motywem powszechnie występującym w snach we wszystkich kulturach, a także w snach dzieci. W przypadku niektórych osób te same motywy senne pojawiają się w ich snach przez całe życie. Koszmary senne mogą symbolizować nierozwiązane problemy. Sny erotyczne zawierają często niedwuznaczne treści. rozDział 2. roDzaje SnóW Tematy, motywy, wydarzenia oraz przedmioty, które pojawiają się w snach, jak również ramy czasowe oraz powiązania mogą być nieskończenie zróżnicowane i często dziwne. Uznaje się, że sny służą w naszym życiu wielu celom. Mogą zwracać naszą uwagę na problemy, a czasem nawet podpowiadać ich rozwiązania. Pozwalają uwolnić wewnętrz- ne napięcie, ujrzeć przyszłość oraz inspirują artystów. Wśród snów znaleźć można sny fi- zyczne nawiązujące do codzienności, sny uleczające i odreagowujące, sny powtarzające się, twórcze oraz prorocze. Niektóre mogą łączyć elementy wielu typów snów. Każdy jest wyjątkowy, ale czasami sny mogą posiadać te same zasadnicze cechy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Symbolika snów. Seriaporad.pl
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: