Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 006716 18479789 na godz. na dobę w sumie
Symfonia - kadry i płace. Ćwiczenia praktyczne - książka
Symfonia - kadry i płace. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-453-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka ta ma na celu zapoznanie czytelników z zastosowaniem programu Kadry i Płace w firmie. Wszystkie opisane przykłady oparte są na programie Kadry i Płace -- System Zarządzania SYMFONIA firmy MATRIX.PL SA. Książka jest przeznaczona dla osób pragnących nauczyć się korzystania z systemu Kadry i Płace, pracowników działów kadr, nauczycieli i uczniów szkół ekonomicznych, może być również materiałem pomocniczym dla ośrodków organizujących szkolenia z tego zakresu. Obejmować będzie podstawowe informacje o programie oraz zbiór ćwiczeń stanowiących pewną całość. Czytelnik będzie mógł poznać sposób instalacji programu, przygotowanie do pracy w przykładowej firmie, jak również prześledzi całą procedurę związaną z codzienną pracą działu kadr. Dużym ułatwieniem przy wpisywaniu kolejnych ćwiczeń będzie znajomość zagadnień kadrowych, jednak nie jest to warunek konieczny. Osoby chcące podjąć pracę w dziale kadr, będą mogły w dużym uproszczeniu poznać mechanizm realizacji poszczególnych etapów pracy kadrowca.

Przy wyborze programu autor kierował się popularnością Systemów Zarządzania SYMFONIA, jak również bardzo dobrą opinią ich użytkowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Symfonia (cid:151) kadry i p‡ace. ˘wiczenia praktyczne Autor: Jacek Sztyler ISBN: 83-7197-453-1 Format: B5, stron: 108 Ksi„¿ka ta ma na celu zapoznanie czytelnik(cid:243)w z zastosowaniem programu Kadry i(cid:160) P‡ace w firmie. Wszystkie opisane przyk‡ady oparte s„ na programie Kadry i P‡ace -- System Zarz„dzania SYMFONIA firmy MATRIX.PL SA. Ksi„¿ka jest przeznaczona dla os(cid:243)b pragn„cych nauczy(cid:230) siŒ korzystania z systemu Kadry i P‡ace, pracownik(cid:243)w dzia‡(cid:243)w kadr, nauczycieli i uczni(cid:243)w szk(cid:243)‡ ekonomicznych, mo¿e by(cid:230) r(cid:243)wnie¿ materia‡em pomocniczym dla o(cid:156)rodk(cid:243)w organizuj„cych szkolenia z tego zakresu. Obejmowa(cid:230) bŒdzie podstawowe informacje o programie oraz zbi(cid:243)r (cid:230)wiczeæ stanowi„cych pewn„ ca‡o(cid:156)(cid:230). Czytelnik bŒdzie m(cid:243)g‡ pozna(cid:230) spos(cid:243)b instalacji programu, przygotowanie do pracy w przyk‡adowej firmie, jak r(cid:243)wnie¿ prze(cid:156)ledzi ca‡„ procedurŒ zwi„zan„ z codzienn„ prac„ dzia‡u kadr. Du¿ym u‡atwieniem przy wpisywaniu kolejnych (cid:230)wiczeæ bŒdzie znajomo(cid:156)(cid:230) zagadnieæ kadrowych, jednak nie jest to warunek konieczny. Osoby chc„ce podj„(cid:230) pracŒ w dziale kadr, bŒd„ mog‡y w du¿ym uproszczeniu pozna(cid:230) mechanizm realizacji poszczeg(cid:243)lnych etap(cid:243)w pracy kadrowca. Przy wyborze programu autor kierowa‡ siŒ popularno(cid:156)ci„ System(cid:243)w Zarz„dzania SYMFONIA, jak r(cid:243)wnie¿ bardzo dobr„ opini„ ich u¿ytkownik(cid:243)w. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. .................................5 Rozdział 1. Przygotowanie programu do pracy ...................................................n.........................................7 Wymagania sprzętowe ...................................................p...................................................p.............7 Instalacja programu ...................................................p...................................................p..................8 Uruchomienie programu Kadry i Płace...................................................p.....................................10 Rozdział 2. Zakładanie firmy ...................................................n.....................................................................13 Rozdział 3. Otwieranie, dołączanie i zamykanie firmy...................................................n............................19 Rozdział 4. Wzorce kadrowo-płacowe ...................................................n......................................................23 Rozdział 5. Przygotowanie i modyfikacja kalendarza dla firmy ...................................................n............27 Rozdział 6. Tworzenie okresu płacowego ...................................................n.................................................33 Rozdział 7. Pracownicy — struktura zatrudnienia...................................................n..................................41 Rozdział 8. Pracownicy — dane personalne ...................................................n.............................................43 Rozdział 9. Pracownicy — zatrudnienie ...................................................n...................................................47 Rozdział 10. Słowniki ...................................................n...................................................n.... .............................53 Rozdział 11. Pracownicy — umowa o pracę...................................................n...............................................57 Rozdział 12. Pracownicy — umowa cywilnoprawna ...................................................n.................................63 Rozdział 13. Naliczanie okresu rozliczeniowego ...................................................n........................................69 Rozdział 14. Zamknięcie okresu płacowego ...................................................n...............................................71 Rozdział 15. Przygotowanie raportów ...................................................n........................................................75 Rozdział 16. Korzystanie ze zdarzeń ...................................................n...........................................................83 Rozdział 17. Definiowanie zdarzeń...................................................n..............................................................89 Rozdział 18. Bezpieczeństwo danych...................................................n...........................................................95 Rozdział 19. Zaawansowane możliwości programu...................................................n...................................97 Rozdział 20. Podsumowanie ...................................................n...................................................n....................103 C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia praktyczne\Spis-01.doc 3 Rozdział 15. È Przygotowanie raportów 75 Raporty są niezbędnym elementem programu. Po przeprowadzeniu wszystkich czynno- ści związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniami przyszedł czas na wydrukowanie ra- portów. Raporty w programie Kadry i Płace możemy podzielić na trzy grupy: raporty rozliczeń z pracownikami, M raporty rozliczeń z urzędami, M raporty sprawozdawcze. M Program posiada szereg zdefiniowanych raportów takic h jak: PIT 4, M PIT 8A, M PIT 8B, M PIT 11, M PIT 40, M ZUS DRA, M ZUS ZZA, M ZUS ZUA, M RMUA itp., M umowy o pracę, M świadectwa pracy. M C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 75 76 Symfonia — Kadry i Płace. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli Twoja firma używa raportów, które nie zostały zdefiniowane, to nic prostszego, jak poświęcić trochę czasu i je zdefiniować. Definiując raporty, musisz skorzystać z ję- zyka programowania raportów. Program posiada następujące typy raportów: dla pracowników, M dla firmy, M wzorców kadrowo-płacowych, M Urzędów Skarbowych, M elementów systemów wynagrodzeń, M specjalny. M W celu przygotowania i wydrukowania raportów musisz mieć zdefiniowaną w systemie Windows drukarkę i ustawione parametry wydruku w pr ogramie Kadry i Płace. Jeżeli nie masz drukarki (może już pora, aby ją kupić) w systemie Windows ustaw drukarkę domyślną. Będziesz miał możliwość podglądu wydruku i zobaczysz wszyst- kie raporty na ekranie monitora. W celu sprawdzenia, czy drukarka jest zainstalowana, otwórz znajdujący się na Pulpicie Mój komputer/Panel sterowania/Drukarki. Ćwiczenie 15.1. Ustaw parametry wydruku. 1. Wybierz z paska narzędzi ikonę Ustawienia w którym masz możliwość dokonania zmian parametrów wyd ruku. . Pojawi się okno Ustawienia, 2. W katalogu Drukarki znajdują się: drukarki graficzne — atramentowe i laserowe, M drukarki tekstowe — igłowe. M 3. 4. Jeśli nie została wcześniej ustawiona drukarka, pole drukarki jest puste. Naciśnij się możliwość dobrania parametrów wydruku. Możesz usta wić: i wskaż wybraną drukarkę. W prawej części okna Ustawienia pojawi nazwę dla raportów, M nazwę kroju pisma, M G — pogrubienie czcionki, M K — kursywa, czyli czcionka pochylona, M S — skreślenie, M P — podkreślenie, M wysokość — rozmiar czcionki. M C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 76 Rozdział 15. È Przygotowanie raportów 77 5. Możesz zmienić krój czcionki naciskając ikonę Nowy krój pisma . Rys. 15.1. Ustawienie parametrów wydruków 6. Po dokonaniu zmian naciśnij . Ćwiczenie 15.2. Przygotuj raport drukujący listę płac. 1. Korzystając z ikony otwórz okno Pracownicy. 2. 3. 4. Zaznacz Katalog pracowników, znajdujący się po lewej stronie okna. Możesz wydrukować listę płac lub inny dowolny raport dla wybranego działu w firmie. Przed przygotowaniem raportu wskaż dział, dla którego będzie przygotowany raport. Wybranie Katalogu pracowników spowoduje przygotowanie raportu dla wszystkich prac owników w firmie. W prawej części okna Pracownicy znajduje się ikona Wykonaj raport należy wcisnąć. , którą Pojawi się okno Raporty. Składa się ono z katalogu raportów, który zawiera wszyst- kie zdefiniowane raporty. W prawej części okna znajdu ją się trzy parametry: Wykonaj raport dla: grupy, zaznaczonych, bieżącego, M Wybierz pracowników: etatowych, zleceniobiorców, M Rodzaj wydruku: podgląd wydruku, wydruk. M Rys. 15.2. Raporty C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 77 78 Symfonia — Kadry i Płace. Ćwiczenia praktyczne 5. 6. Z katalogów raportów wybierz Listę płac. W prawej części okna zaznacz raport dla grupy i pracowników etatowych. Wybierz również podgląd wydruku. Możesz teraz wcisnąć przycisk . Na ekranie pojawi się okno Lista płac. Możesz teraz wybrać dodatkowe parame- try, takie jak: Okres — przedział czasu, dla którego powstanie raport, M Zestaw składników — wygląd i informacje dla danego raportu, M Tytuł raportu, M Dodatkowe informacje umieszczone w raporcie — wydruk pionowy lub po- M ziomy, możliwość sklejenia listy itp. Rys. 15.3. Lista płac — Ustawienia 7. 8. Rys. 15.4. Komunikat Po dokonaniu wszystkich ustawień, naciśnij przycisk . Może pojawić się ostrzeżenie dotyczące otwartego okresu. Śmiało możesz konty- nuować przygotowanie raportu, naciskając przycisk . 9. Na koniec program wyświetli okno z podglądem wydruku. Po obejrzeniu raportu i jego akceptacji możesz przystąpić do drukowania. Nac iśnij ikonę Drukuj . Rys. 15.5. Lista płac standardowa 10. Po wydrukowaniu zamknij okno, naciskając przycisk . C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 78 Rozdział 15. È Przygotowanie raportów 79 Ćwiczenie 15.3. Przygotuj raport drukujący nominały potrzebne do wypcłaty. 1. Otwórz okno Pracownicy . 2. 3. 4. Zaznacz Katalog Pracowników Naciśnij ikonę Wykonaj raport . W oknie Raporty z katalogów raportów wybierz Nominały potrzebne do wypłaty i naciśnij . Rys. 15.6. Raporty — Nominały potrzebne do wypłaty 5. Pojawi się okno Okres, w którym wskaż wybrany okres i zestaw składników. Na- ciśnij przycisk . Rys. 15.7. Okresy — ustawienia 6. 7. Może pojawić się komunikat o otwartym okresie. Naciśni j . Nastąpi teraz przygotowanie raportu i na ekranie zo baczysz podgląd wydruku. Rys. 15.8. Raport — fragment wydruku 8. Po wydrukowaniu zamknij okno, naciskając przycisk . C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 79 80 Symfonia — Kadry i Płace. Ćwiczenia praktyczne Mogłoby się wydawać, że wszystkie dostępne raporty dotyczą wyłącznie sytemu wyna- grodzeń. Nic bardziej błędnego. W programie dostępnych jest szereg raportów kadro- wych. Są one związane z: zawarciem stosunku pracy, M trwaniem stosunku pracy, M rozwiązaniem stosunku pracy, M umowami cywilnoprawnymi, M urlopami bezpłatnymi, macierzyńskimi. M Ćwiczenie 15.4. Przygotuj raport drukujący wniosek o urlop wychowawczym i decyzję o udzieleniu tego urlopu. 1. Otwórz okno Pracownicy . 2. 3. 4. 5. Z listy pracowników wybierz pracownicę starającą się o udzielenie urlopu wy- chowawczego. Naciśnij ikonę Wykonaj raport . W oknie Raporty wybierz Wykonaj raport dla bieżącego, a z katalogów raportów wybierz Wniosek o urlop wychowawczy i naciśnij . Pojawi się okno Okres, w którym podajesz przedział czasowy oraz zaznaczasz ro- dzaj wydruku: z wartościami lub bez wartości. Rys. 15.9. Okres — ustawienia 6. 7. 8. 9. Zostanie sporządzony druk wniosku o urlop wychowawczy, który pracownik uzu- pełnia, a następnie składa wniosek w celu rozpatrzeni a. Po wydrukowaniu zamknij okno, naciskając przycisk . Wykonaj wszystkie czynności zgodnie z poprzednim ćwiczeniem. W oknie Ra- porty wybierz Udzielenie urlopu wychowawczego. Program przygotuje druk decyzji o udzieleniu urlopu wychowawczego. Decyzja składa się z dwóch stron. Pierwsza zawiera informację o udzieleniu urlopu, nato- miast druga strona to pouczenie, czyli prawa i obow iązki pracownika. C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 80 Rozdział 15. È Przygotowanie raportów 81 Rys. 15.10. Wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego Rys. 15.11. Wzór decyzji dotyczącej udzielenia urlopu wychowawczego C:\Andrzej\PDF\Symfonia - Kadry i płace. Ćwiczenia jpraktyczne\r15-01.doc 81
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Symfonia - kadry i płace. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: