Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 005577 13609886 na godz. na dobę w sumie
Sympatyczna perswazja - książka
Sympatyczna perswazja - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2052-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Im bardziej lubią Cię inni, tym większy masz na nich wpływ

Sympatia to niesamowite i potężne zjawisko. Potrafi subtelnie osłodzić najtrudniejszy wybór, przyspieszyć akceptację Twojego projektu, zyskać Ci rzesze zwolenników. To właśnie ona odpowiedzialna jest za gros decyzji rekrutacyjnych, referencji i interesujących planów na wieczór. Sympatia to zatem Twoja tajna broń!

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Trzymasz w ręku książkę, która podpowie Ci, jak efektywnie korzystać z technik budowania sympatii, dobrego nastroju, radości i innych pozytywnych uczuć u ludzi w Twoim otoczeniu. Przekonasz się, że ich stosowanie da także i Tobie wiele radości i satysfakcji. Wraz z tym podręcznikiem otrzymasz narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie wywoływać uśmiech na twarzach swoich rozmówców. Sprawisz, że poczują się potrzebni, lepsi i bardziej zmotywowani. Czy nie jest to kusząca perspektywa?

Pamiętaj, że to, co dajesz światu, wróci do Ciebie z podwójną siłą
Wśród wszystkich Polaków znam tylko trzy osoby, od których mógłbym uczyć się perswazji. Konrad Pankiewicz jest jedną z nich. Dostarcza on nowych umiejętności i uczy technik oraz strategii, których nie poznacie nigdzie indziej.
dr Kevin Hogan, autor Psychologii perswazji
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sympatyczna perswazja Autor: Konrad Pankiewicz ISBN: 978-83-246-2052-4 Format: A5, stron: 184 Im bardziej lubi¹ Ciê inni, tym wiêkszy masz na nich wp³yw • Praca nad pozytywnym wizerunkiem • Budowanie sympatii i dobrego samopoczucia • Tworzenie œwietnych relacji z klientami, wspó³pracownikami i w³asn¹ rodzin¹ • Zyskiwanie zaufania i wsparcia otoczenia Sympatia to niesamowite i potê¿ne zjawisko. Potrafi subtelnie os³odziæ najtrudniejszy wybór, przyspieszyæ akceptacjê Twojego projektu, zyskaæ Ci rzesze zwolenników. To w³aœnie ona odpowiedzialna jest za gros decyzji rekrutacyjnych, referencji i interesuj¹cych planów na wieczór. Sympatia to zatem Twoja tajna broñ! Mamy dla Ciebie dobr¹ wiadomoœæ. Trzymasz w rêku ksi¹¿kê, która podpowie Ci, jak efektywnie korzystaæ z technik budowania sympatii, dobrego nastroju, radoœci i innych pozytywnych uczuæ u ludzi w Twoim otoczeniu. Przekonasz siê, ¿e ich stosowanie da tak¿e i Tobie wiele radoœci i satysfakcji. Wraz z tym podrêcznikiem otrzymasz narzêdzia, dziêki którym bêdziesz w stanie wywo³ywaæ uœmiech na twarzach swoich rozmówców. Sprawisz, ¿e poczuj¹ siê potrzebni, lepsi i bardziej zmotywowani. Czy nie jest to kusz¹ca perspektywa? Pamiêtaj, ¿e to, co dajesz œwiatu, wróci do Ciebie z podwójn¹ si³¹ • Kreuj w³asn¹ aurê sympatii i buduj pozytywny wizerunek. • Realizuj swoje cele prywatne i biznesowe w oparciu o wynik win-win. • Praw autentyczne komplementy, wykonuj drobne, mi³e gesty. • Sprawiaj innym radoœæ i wprowadzaj ich w pozytywny nastrój. Wœród wszystkich Polaków znam tylko trzy osoby, od których móg³bym uczyæ siê perswazji. Konrad Pankiewicz jest jedn¹ z nich. Dostarcza on nowych umiejêtnoœci i uczy technik oraz strategii, których nie poznacie nigdzie indziej. dr Kevin Hogan, autor Psychologii perswazji Spis treĂci Spis treĂci O autorze ................................................................................................11 Kilka waĝnych kwestii, zanim zaczniesz czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ ................13 Zamiast nudnego wstÚpu CoĂ, od czego zaleĝy jakoĂÊ Twojego ĝycia .............................................15 Koszmarnie waĝne — przeczytaj trzy razy 19 Po przeczytaniu tego rozdziaïu albo wyrzucisz tÚ ksiÈĝkÚ, albo siÚ w niej zakochasz… ........................................................................19 Znasz moĝe tego przystojniaka? Co tylko z pozoru jest od nas niezaleĝne, a moĝe sprawiÊ, ĝe ludzie bÚdÈ do nas lgnÈÊ… .........................................23 DajÚ ci sïowo… Przestrzegaj tego, a ludzie bÚdÈ CiÚ lubiÊ i szanowaÊ… .................................29 Subtelna sztuka dowartoĂciowywania Jak powinien byÊ skonstruowany komplement, który sprawi radoĂÊ kaĝdemu odbiorcy… ................................................33 Negacja retrospektywna Jak, korzystajÈc z algebry emocji, sprawiÊ, aby Twój rozmówca poczuï do Ciebie sympatiÚ w 10 sekund ................37 DowartoĂciowanie przechodnie Jak, nie rozmawiajÈc z kimĂ, sprawiÊ, aby CiÚ polubiï ..................................45 DowartoĂciowanie poĂrednie Jak sprawiÊ przyjemnoĂÊ drugiej osobie, prawiÈc komplementy innym .....................................................................49 Czy mógïbyĂ mi pomóc? Jak zyskaÊ sympatiÚ, proszÈc kogoĂ o pomoc ..........................................51 Wcale nie jestem idealny… …czyli jak natychmiastowo wytworzyÊ atmosferÚ sympatii, brudzÈc siÚ makaronem ..............................................................................55 7 Sympatyczna perswazja Co tam u Ciebie? Drobny wysiïek, który zwiÚkszy wspóïczynnik Twojej sympatycznoĂci… ........................59 Drobny gest, a tyle radoĂci Jak za pomocÈ drobnych gestów budowaÊ sympatiÚ ................................63 Zaczajmy siÚ na niego wspólnie Oto, co sprawi, ĝe bÚdÈ chcieli mieÊ CiÚ zawsze przy sobie… .......................69 Metakomunikat… …czyli jak przekazaÊ zïÈ informacjÚ i dalej byÊ lubianym .......................73 Kolejny raz popeïniïeĂ bïÈd Jak zwróciÊ komuĂ uwagÚ, budujÈc przy tym potencjaï sympatii… ....................................................77 Lubisz mówiÊ o sobie… prawda? Co zrobiÊ, aby podczas rozmowy skutecznie wzbudzaÊ sympatiÚ .........81 Szkoda, ĝe mi siÚ tak nie poszczÚĂciïo Oto, jak ïatwo moĝesz zrujnowaÊ swój sympatyczny wizerunek ....................................................................85 Mniej znaczy wiÚcej Jak, obiecujÈc mniej, sprawiaÊ, aby bardziej CiÚ lubiano… .....................89 RÈczka, nóĝka i grymas na twarzy… …czyli jak bez wypowiedzenia jednego sïowa sprawiÊ, aby Twój rozmówca poczuï do Ciebie sympatiÚ ......................................91 Gïupoty pan opowiada… 99 ludzi popeïnia ten bïÈd i niszczy dobry kontakt ze swoim rozmówcÈ ...................................................................................95 To niesamowite… Jak ty to robisz? Gdyby tak kaĝdy znaï tÚ technikÚ… .........................................................99 Czy mogïaby pani mówiÊ troszkÚ wolniej? Oto, co moĝesz zyskaÊ, odpowiednio uĝywajÈc swojego gïosu… ........103 Transformator jÚzykowy WïÈcz transformator, który sprawi, ĝe ludzie bÚdÈ CiÚ lubiÊ i szanowaÊ… .....................................................107 8 Spis treĂci SkÈd pani przyjechaïa? Jak z pozoru nieistotny dialog wpïywa na wzajemne relacje i zjednuje poĝÈdanÈ sympatiÚ ...................................................................111 Dlaczego kura przeszïa przez ulicÚ? Czyli co robiÊ, aby nie dopuszczaÊ do pojawienia siÚ konfliktu… ........113 Dobrze, ĝe ciÚ spotkaïem DziÚki temu ludzie nie bÚdÈ chcieli siÚ z TobÈ rozstawaÊ… ......................117 Sympatyczny detoks Poznaj coĂ, co bardzo ISTOTNIE wpïywa na sympatiÚ ........................119 NaprawdÚ? To niesamowite… …czyli szeĂÊ zasad, których musisz zaczÈÊ przestrzegaÊ ......................123 CoĂ ci powiem o tej kobiecie… Czy plotka moĝe zjednywaÊ sympatiÚ? ..................................................127 To przecieĝ nie moja wina… Jak popeïniony bïÈd moĝe budowaÊ sympatiÚ do Ciebie… .......................131 NajwiÚkszy sekret tej ksiÈĝki… Wiem o czymĂ, co moĝe sprawiÊ, ĝe staniesz siÚ lubiany… ...................135 Uwspólnianie… …czyli jak ojciec dyrektor mistrzowsko opanowaï pewnÈ technikÚ .....139 Najprostsza droga do ludzkich serc Wystarczy jedna sekunda, abyĂ zwiÚkszyï swój wspóïczynnik sympatycznoĂci .........................................................................................143 Dlaczego wybraïeĂ kogoĂ innego!? Jak uniknÈÊ konfliktu, gdy podejmujesz waĝne decyzje ........................147 Jak ja siÚ panu odwdziÚczÚ? 1…, 2…, 3… sympatiÚ zdobywasz Ty… ................................................151 Technika wyprzedzania zdarzeñ Nie wiem, dlaczego postanowiïem wyjawiÊ Ci jej sekret… .......................155 Skrywana tajemnica Virginii Beach Mam z tym problem… ale wiem, jakie jest to waĝne w procesie budowania sympatii ...............................................................159 9 Sympatyczna perswazja Wiesz, mam pewnÈ sïaboĂÊ… Dowiedz siÚ, jak poprzez okazanie sïaboĂci budowaÊ sympatiÚ ............163 Kompetencje, wiedza i doĂwiadczenie Jak poprzez swoje kompetencje wzbudzaÊ sympatiÚ i budowaÊ zaufanie ...................................................................................167 CiÈgnie swój do swego? Czy podobieñstwa zawsze siÚ przyciÈgajÈ i jaki ma to wpïyw na budowanie relacji sympatii ...................................171 Rozdziaï dla samobójców Jak skutecznie zniszczyÊ sobie ĝycie .......................................................173 Na zakoñczenie Dosïownie piÚÊ zdañ… ............................................................................177 Skorowidz .............................................................................................179 10 Kilka waĝnych kwestii, zanim zaczniesz czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ Kilka waĝnych kwestii, zanim zaczniesz czytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ Dobrze. Zanim przejdziesz do kolejnego rozdziaïu, przeczytaj poniĝsze — bardzo waĝne — zaïoĝenia. 1. Historie, które poznasz, pochodzÈ z mojego doĂwiadczenia oraz z doĂwiadczeñ moich kolegów i koleĝanek, z którymi miaïem okazjÚ pracowaÊ. Niektóre z nich zostaïy poïÈczone i zmienione, tak aby zapobiec rozpoznaniu przedstawionych w nich osób. 2. BÚdÚ siÚ zwracaï do Ciebie w rodzaju mÚskim. Pozwolisz, ĝe wïaĂnie takÈ formÚ przyjmÚ. To znacznie uïatwi naszÈ komunikacjÚ. Mam nadziejÚ, ĝe zasada ta zostanie dobrze przyjÚta przez wszystkie wyemancypowane czytelniczki. 3. JeĂli to, co bÚdziesz czytaÊ, wyda Ci siÚ oczywiste, natychmiast zastanów siÚ, czy na pewno postÚpujesz zgodnie z moimi rekomendacjami. JeĂli nie — podejdě do tych kwestii (mimo ich pozornej oczywistoĂci) z naleĝytym szacunkiem. 4. Jestem praktykiem i praktyce oddaïem swoje serce. KsiÈĝka ta nie jest publikacjÈ naukowÈ, a jej charakter jest ĂciĂle poradnikowy. Moim celem byïo wyjaĂnienie w prosty i konkretny sposób zagadnieñ zwiÈzanych z budowaniem sympatii oraz dobrego samopoczucia. 5. Kilka spoĂród kilkudziesiÚciu technik, które tu poznasz, zostaïo przeze mnie opisanych w mojej pierwszej ksiÈĝce Alchemia Sprzedaĝy, czyli jak skutecznie sprzedawaÊ produkty, 13 Sympatyczna perswazja usïugi, pomysïy i wizerunek samego siebie (Onepress, 2007). JeĂli jej jeszcze nie czytaïeĂ, zrób to jak najszybciej (znajdziesz jÈ na stronie wydawnictwa: www.onepress.pl). 6. Juĝ teraz wejdě na stronÚ www.instytut-perswazji.pl/prezent i zapisz siÚ na listÚ subskrypcyjnÈ. DziÚki temu otrzymywaÊ bÚdziesz co tydzieñ porcjÚ uĝytecznej wiedzy z zakresu perswazji, sprzedaĝy i negocjacji! Skorzystaj z tej okazji! To wszystko. Ciesz siÚ tÈ ksiÈĝkÈ! Ciesz siÚ sukcesami! Ciesz siÚ kolejnym rozdziaïem! 14 Zamiast nudnego wstÚpu Zamiast nudnego wstÚpu CoĂ, od czego zaleĝy jakoĂÊ Twojego ĝycia Drogi Czytelniku. JakoĂÊ Twojego ĝycia to w duĝej mierze skutek pewnych wyborów — ale, co bardzo waĝne, niekoniecznie Two- ich. W rzeczywistoĂci o Twoim ĝyciu decydujÈ wybory innych ludzi. Chcesz dostaÊ pracÚ? To zaleĝy od osoby, która CiÚ re- krutuje. ChciaïbyĂ otrzymaÊ awans — to zaleĝy od Twojego przeïoĝonego. ChciaïbyĂ, aby sÚdziowie CiÚ uniewinnili? To rów- nieĝ ich decyzja. A przecieĝ im wiÚkszÈ wzbudzisz sympatiÚ, tym wiÚksza szansa, ĝe staniesz siÚ adresatem pozytywnych, korzyst- nych dla Ciebie wyborów. To, czy potrafisz kreowaÊ aurÚ sympatii i zaufania, ma fundamen- talne znaczenie dla jakoĂci Twojego ĝycia i to zarówno w kon- tekĂcie prywatnym, jak i zawodowym. Z prozaicznie merkantyl- nych powodów opïaca siÚ byÊ sympatycznÈ osobÈ. O tym wïaĂnie jest ta ksiÈĝka… Wyniki badañ przeprowadzonych w 2000 roku przez Uniwersytet Yale we wspóïpracy z berliñskim OĂrodkiem Socjalizacji i Roz- woju prowadzÈ do konkluzji, ĝe „najskuteczniejsi liderzy z róĝnych dziedzin, od wyĝszej kadry kierowniczej korporacji do przewodni- czÈcych rad szkolnych, traktujÈ swoich podwïadnych z szacun- kiem i szczerze starajÈ siÚ, by ich lubiano. Taka postawa zapew- nia im wsparcie otoczenia i prowadzi do sukcesów”. JednÈ z cech wspólnych menedĝerów osiÈgajÈcych sukces jest to, ĝe majÈ oni bardzo dobre relacje z podwïadnymi. Uïatwia im to delegowanie kompetencji, gdyĝ pracownicy chÚtniej przyjmujÈ uciÈĝliwe i nieprzyjemne zadania od menedĝera, którego lubiÈ. 15 Sympatyczna perswazja Wyborcy, którzy czujÈ sympatiÚ do danego kandydata, sÈ skïonni oceniaÊ go jako uczciwszego, a jego wypowiedzi jako bardziej szczere od wypowiedzi konkurentów. Politykom wzbudzajÈcym sympatiÚ ïatwiej wybaczamy bïÚdy, przymykamy oczy na ich niedoskonaïoĂci czy drobne wpadki. Na drugim biegunie znaj- dujÈ siÚ Ci, których po prostu nie lubimy. U takich polityków bardzo chÚtnie dostrzegamy wady, co wiÚcej, sami ich szukamy, jeĂli nie sÈ na pierwszy rzut oka widoczne. InnÈ ciekawÈ zaleĝno- ĂciÈ jest ta, iĝ wyborcy przypisujÈ lubianym przez siebie kandy- datom swoje wïasne poglÈdy. A przecieĝ nie ma dla nas nikogo lepszego od reprezentanta narodu, którego ĂwiatopoglÈd jest zbieĝny z naszym wïasnym spojrzeniem na rzeczywistoĂÊ. Równieĝ reklamy wpïywajÈce pozytywnie na nasze stany emocjo- nalne sÈ bardziej skuteczne niĝ te, które sÈ nam obojÚtne. GeneralnÈ zasadÈ funkcjonujÈcÈ w spoïeczeñstwach ĝyjÈcych w nie- mal kaĝdym zakÈtku kuli ziemskiej jest to, ĝe osobom, które sÈ lubiane, ïatwiej jest chociaĝby dostaÊ i utrzymaÊ pracÚ, wiÚcej za- rabiaÊ, szybciej znaleěÊ przyjacióï i dïuĝej trwaÊ w szczÚĂliwych zwiÈzkach. W 1982 roku Robert Cialdini w swojej kultowej juĝ ksiÈĝce Wy- wieranie wpïywu na ludzi sformuïowaï zasadÚ sympatii, która mówi, iĝ dana osoba jest podatna na perswazjÚ innej w takim stopniu, w jakim jÈ lubi. JeĂli kogoĂ nie znasz — nie zaufasz mu. JeĂli zaĂ nie darzysz rozmówcy zaufaniem, nie wzbudzi on Twojej sympatii. To z kolei spowoduje, ĝe Twoja podatnoĂÊ na wpïyw bÚdzie niewielka. Inaczej natomiast bÚdziesz nastawiony do treĂci przekazywanych Ci przez przyjaciela. W takim przypadku bÚ- dziesz ufaï osobie, którÈ z definicji lubisz i znasz, do której od- czuwasz sympatiÚ. Z pewnoĂciÈ sam znajdziesz w swoim dotychczasowym ĝyciu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, wiele sytuacji, w których ïatwiej byïo Ci przekonaÊ do swojego pomysïu osobÚ czujÈcÈ do Ciebie sympatiÚ niĝ takÈ, która w ĝaden sposób nie byïa Ci bli- ska, do której miaïeĂ stosunek obojÚtny. 16 Zamiast nudnego wstÚpu Wydaje siÚ to oczywiste, prawda? A jednak wielu ludzi zapomina o tej istotnej zaleĝnoĂci! Jakĝe czÚsto zdarza siÚ, ĝe ludzie sÈ wo- bec siebie niemili, maïo wyrozumiali, nie tworzÈ atmosfery sym- patii i zaufania. W ksiÈĝce tej powiem Ci, w jaki sposób budowaÊ moĝesz zaufa- nie i okazywaÊ sympatiÚ. BÚdziesz zaskoczony! Zaskoczony tym, jak ïatwo moĝesz wpro- wadzaÊ ludzi w pozytywne stany emocjonalne i jak przekïada siÚ to na skutecznoĂÊ realizacji Twoich celów. Znaczna czÚĂÊ technik i metod, które poznasz, wywodzi siÚ z Dynamicznego Modelu Perswazji™ (Persuasion Dynamic Model), nad którym pracujÚ juĝ niemal piÚÊ lat. ’Èczy on wiedzÚ z zakresu psychologii perswazji, neurolingwistyki, hipnozy, psy- chologii osiÈgniÚÊ, teorii body language oraz wielu innych dzie- dzin nauki. Ale jest jeszcze coĂ. CoĂ, co daje mi ogromnÈ satysfakcjÚ — czÚ- Ăciej wiÚkszÈ niĝ realizacja celów poprzez budowanie atmosfery sympatii i skuteczne dziaïania perswazyjne. Tym czymĂ jest sprawianie ludziom radoĂci i wprowadzanie ich w pozytywny nastrój. KsiÈĝka ta da Ci narzÚdzia, dziÚki którym bÚdziesz wywoïywaï uĂmiech na ustach swoich rozmówców i sprawiaï, ĝe bÚdÈ czuli siÚ potrzebni, lepsi, bardziej zmotywowani. KuszÈca perspektywa — prawda? Drogi Czytelniku! Korzystaj ze zdobytej wiedzy rozsÈdnie! Zro- zum, ĝe jeĂli uczynisz komuĂ krzywdÚ, oszukasz go, to zrobisz to po raz ostatni. JeĂli bÚdziesz wykorzystywaï swoich klientów, partnerów i inne osoby, manipulujÈc nimi w sposób krzywdzÈcy — pamiÚtaj, bez wÈtpienia obróci siÚ to przeciw Tobie. OszuĂci i naciÈgacze zawsze ěle koñczÈ. Uĝywaj tej wiedzy w dobrych in- tencjach — kosmos wynagrodzi Ci to prÚdzej czy póěniej -. 17 Koszmarnie waĝne — przeczytaj trzy razy Koszmarnie waĝne — przeczytaj trzy razy Koszmarnie waĝne — przeczytaj trzy razy Po przeczytaniu tego rozdziaïu albo wyrzucisz tÚ ksiÈĝkÚ, albo siÚ w niej zakochasz… Uwaga! Uwaga! Chciaïbym zakomunikowaÊ Ci coĂ naprawdÚ waĝ- nego. Otóĝ... musisz wiedzieÊ, ĝe nie istnieje ktoĂ taki jak osoba sympatyczna. To inni mogÈ CiÚ jako takÈ osobÚ postrzegaÊ. Je- ĝeli ludzie nie uwaĝajÈ CiÚ za sympatycznego — po prostu taki nie jesteĂ. Moĝesz byÊ superinteligentny, jednak dopóki inne osoby nie dowiedzÈ siÚ o tym, bÚdziesz szarÈ, niczym siÚ nie wyróĝniajÈcÈ istotÈ ludzkÈ. W kontekĂcie mojego modelu perswazyjnego czïo- wiek jest taki, jakim postrzegajÈ go inni ludzie, a nie taki, jak sam o sobie myĂli. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Kaĝdy moĝe byÊ czïowiekiem sympatycznym, jeĂli tylko inni bÚdÈ go za takowego uwaĝaÊ. Kaĝdy moĝe byÊ inteligentny (no, prawie kaĝdy -), bïy- skotliwy, stanowczy, spokojny, nerwowy etc., jeĂli tylko stworzy odpowiedni IMAGE — jeĂli pokaĝe innym, ĝe jest inteligentny, bïyskotliwy, stanowczy itd. Prawda jest taka, ĝe jeĂli zbudujesz IMAGE osoby inteligentnej, bÚdziesz niÈ, jeĂli stworzysz IMAGE osoby profesjonalnej, bÚdziesz uwaĝany za profesjonalistÚ, a jeĂli bÚdziesz sprawiaï wraĝenie osoby sympatycznej i szczerej, bÚdziesz osobÈ sympatycznÈ i szczerÈ. Rozumiesz juĝ? Aby byÊ uwaĝanym za osobÚ sympatycznÈ, nie musisz wcale niÈ byÊ — musisz jedynie zbudowaÊ IMAGE takiej osoby. Odwo- ïam siÚ teraz do doĂÊ banalnego przykïadu, który jednak dobrze zobrazuje to, o czym piszÚ. JeĂli nie lubisz kogoĂ (wiesz, ĝe jest 19 Sympatyczna perswazja niegodny zaufania), a okazujesz mu sympatiÚ, to bÚdziesz przez niego postrzegany jako osoba sympatyczna. W kontekĂcie relacji interpersonalnych nie jest waĝne, co myĂlisz i jaki jesteĂ, tylko to, jaki IMAGE kreujesz. Moĝesz teraz zapytaÊ: Konrad, czy to oznacza, ĝe namawiasz mnie, abym udawaï sym- patiÚ do kogoĂ, kogo najzwyczajniej w Ăwiecie nie lubiÚ? Odpowiadam: IMAGE tworzysz wtedy, gdy chcesz mieÊ dobry kontakt z drugÈ osobÈ, gdy chcesz zbudowaÊ wizerunek kogoĂ sympatycznego. DziÚki temu bÚdziesz mógï skutecznie realizowaÊ swoje cele. Pa- miÚtaj jednak, ĝe musisz dziaïaÊ tak, by otrzymaÊ wynik win – win. SympatiÚ budowaÊ moĝesz równieĝ po to, aby sprawiaÊ ludziom radoĂÊ, aby na ich twarzach czÚsto goĂciï uĂmiech i aby czuli siÚ po prostu dobrze. Moĝesz zapytaÊ oburzony: Konrad… jak tak moĝna?! Jak moĝna udawaÊ, ĝe siÚ kogoĂ lubi, tylko po to, aby realizowaÊ wïasne cele? Odpowiadam: Ej… no… przecieĝ… nie musisz tego robiÊ! JeĂli nie chcesz, nie musisz budowaÊ IMAGE’U sympatii. JeĂli wiesz, jak zrealizowaÊ swój cel, posïugujÈc siÚ innymi narzÚdziami — proszÚ bardzo… Dla mnie osobiĂcie wszystkie metody sÈ akceptowalne pod wa- runkiem, ĝe nie krzywdzÈ innych ludzi. Moĝesz pytaÊ dalej: Konrad, a moĝe lepiej jest po prostu byÊ sobÈ? Odpowiem wówczas: To jedna z najgorszych rad, jakich mogÚ Ci udzieliÊ. No bo jak tu byÊ w 100 sobÈ podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak byÊ w 100 sobÈ podczas prezentacji biznesowych? Jak byÊ w 100 20 Koszmarnie waĝne — przeczytaj trzy razy sobÈ na pierwszej randce? Bycie sobÈ to pewna iluzja. Warto byÊ uczciwym, warto byÊ przyzwoitym i dobrym czïowiekiem. Ale niezupeïnie warto byÊ w 100 sobÈ. Czasem dla dobra samego siebie, a czasem dla dobra innych. Moĝesz teraz stwierdziÊ: Konrad, rzeczywiĂcie, coĂ w tym jest… podoba mi siÚ to szczere podejĂcie… Jestem otwarty na nowÈ wiedzÚ. Odpowiem wówczas: DziÚki wielkie. Czytaj dalej, to dopiero poczÈtek szczerych prze- myĂleñ… Drogi Czytelniku ksiÈĝki mej. Na kartach tych zapisaïem prak- tyczne wskazówki i rady, które pozwolÈ Ci ksztaïtowaÊ wizerunek osoby sympatycznej, osoby, którÈ siÚ lubi, osoby, której siÚ ufa. PamiÚtaj, ĝe wszyscy ĝyjemy w konwencji pewnej umowy spo- ïecznej. Jeĝeli ktoĂ jest niezwykïym mÚdrcem o ponadprzeciÚtnej inteligencji, ale jego wszelkie kontakty ograniczajÈ siÚ do Ăwiata natury — gdyĝ wiedzie ĝywot pustelnika — to czy w sensie spoïecznym bÚdzie on postrzegany jako osoba inteligenta. Od- powiedě brzmi: NIE. Nikt nie bÚdzie o nim wiedziaï. JeĂli nie chcesz prowadziÊ pustelniczego ĝywota, a Twoim celem jest osiÈ- ganie zamierzonych celów perswazyjnych, musisz nauczyÊ siÚ budowaÊ odpowiedni IMAGE. OczywiĂcie nie namawiam CiÚ do kreowania pozorów niepopartych wiedzÈ i ciÚĝkÈ pracÈ. W ĝad- nym wypadku! Nie popieram nieudolnego pozerstwa. Jestem orÚ- downikiem wiedzy i doĂwiadczenia. Jestem fanem przyjaznych relacji! I wïaĂnie takie podejĂcie do ĝycia i biznesu lansowaÊ bÚdÚ w tej ksiÈĝce. Na koniec coĂ bardzo optymistycznego. Bez wzglÚdu na teorie IMAGE’U, bez wzglÚdu na wszelkie fortele perswazyjne, jakie bÚdziesz stosowaï, pamiÚtaj, ĝe kosmos obserwuje Twoje postÚ- powanie -. To, co dajesz innym, prÚdzej czy póěniej wróci do Ciebie ze zdwojonÈ mocÈ. JeĂli bÚdziesz postrzegany jako osoba 21 Sympatyczna perswazja sympatyczna, jeĂli bÚdziesz lubiany, to takĝe od innych doĂwiad- czysz przyjaznej postawy wobec Ciebie. Ludziom sympatycznym jest w ĝyciu ïatwiej — sÈ szczÚĂliwsi i osiÈgajÈ wiÚcej niĝ Ci, którzy zrzÚdzÈ i widzÈ tylko koniec wïasnego nosa. Tak wiÚc uĂmiechnij siÚ, otwórz swój umysï i zacznij czytaÊ ko- lejny rozdziaï. Do dzieïa! 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sympatyczna perswazja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: