Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 003230 18639426 na godz. na dobę w sumie
Synuś. Instrukcja obsługi dla rodziców - książka
Synuś. Instrukcja obsługi dla rodziców - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2077-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> życie rodzinne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Śpiochy w kolorze niebieskim!

Mały urwis nadchodzi!

Posiadanie syna jest ambicją prawie każdego mężczyzny (obok wybudowania domu i posadzenia drzewa) oraz większości ciężarnych kobiet. Podobno chłopiec w łonie matki dodaje jej urody, a po porodzie stanowi dla niej idealne dopełnienie. Nic więc dziwnego, że chcecie Waszemu wyczekiwanemu potomkowi zapewnić jak najlepsze warunki, sposoby pielęgnacji i szanse na prawidłowy rozwój.

Chłopaki nie płaczą... Zapewne wiesz już, że to twierdzenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Twój maluch jest bardzo wrażliwy, czasem nawet bardziej niż dziewczynki w jego wieku. Jest też niezwykle energiczny, trochę niegrzeczny i wyjątkowo rozkoszny. Chcesz jak najszybciej zrozumieć jego sposób porozumiewania się? Pragniesz wiedzieć wszystko na temat jego wychowywania? Skorzystaj z najlepszego wsparcia - nieocenionego źródła wiedzy i porad przeznaczonych specjalnie dla rodziców małych łobuziaków (od chwili urodzenia do ukończenia osiemnastu miesięcy).

Praktyczne porady, bezcenne wskazówki i dawka zdrowego rozsądku:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Synuś. Instrukcja obsługi dla rodziców Autor: Theresa Foy DiGeronimo T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-2077-7 Tytu³ orygina³u: Baby Boys: An Owner s Manual Format: 22x194, stron: 240 Œpiochy w kolorze niebieskim! • Przygotowanie rodziców i otoczenia na pojawienie siê dziecka • Najlepsze zabawki, ubranka i po¿ywienie dla Twojego synka • Kszta³towanie odpowiednich zachowañ u noworodka • W³aœciwa pielêgnacja i opieka zdrowotna • Wzajemne poznawanie siê rodziców i niemowlêcia • Rozwój spo³eczny, poznawczy i emocjonalny ma³ego ch³opca Ma³y urwis nadchodzi! Posiadanie syna jest ambicj¹ prawie ka¿dego mê¿czyzny (obok wybudowania domu i posadzenia drzewa) oraz wiêkszoœci ciê¿arnych kobiet. Podobno ch³opiec w ³onie matki dodaje jej urody, a po porodzie stanowi dla niej idealne dope³nienie. Nic wiêc dziwnego, ¿e chcecie Waszemu wyczekiwanemu potomkowi zapewniæ jak najlepsze warunki, sposoby pielêgnacji i szanse na prawid³owy rozwój. Ch³opaki nie p³acz¹... Zapewne wiesz ju¿, ¿e to twierdzenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistoœci¹. Twój maluch jest bardzo wra¿liwy, czasem nawet bardziej ni¿ dziewczynki w jego wieku. Jest te¿ niezwykle energiczny, trochê niegrzeczny i wyj¹tkowo rozkoszny. Chcesz jak najszybciej zrozumieæ jego sposób porozumiewania siê? Pragniesz wiedzieæ wszystko na temat jego wychowywania? Skorzystaj z najlepszego wsparcia – nieocenionego Ÿród³a wiedzy i porad przeznaczonych specjalnie dla rodziców ma³ych ³obuziaków (od chwili urodzenia do ukoñczenia osiemnastu miesiêcy). Praktyczne porady, bezcenne wskazówki i dawka zdrowego rozs¹dku: • wybieranie imienia dla syna; • specyfika pielêgnacji ze wzglêdu na p³eæ Twojego dziecka; • higiena i najczêstsze pytania zwi¹zane ze zdrowiem; • karmienie piersi¹ i butelk¹; • sen, p³acz i inne codzienne wyzwania; • najlepsze zabawki oraz metody nauki; • bezpieczeñstwo Twojej pociechy w Waszym domu; • dyscyplina i wyznaczanie granic; • wzmacnianie poczucia w³asnego „ja” dziecka i dbanie o jego relacje z otoczeniem. Spis treĸci Sïowo wstÚpne 11 WstÚp 15 RozdziaĞ 1 To chïopak! 17 Wybieranie imienia dla syna 18 Szybka lista, która pomoĝe Ci wybraÊ imiÚ dla Twojego syna 20 Wybieranie lekarza dla syna 21 Jakie masz opcje 21 / Znajdě kogoĂ z polecenia 23 / Rozmowa z potencjalnym lekarzem Twojego dziecka 24 Przygotowanie siÚ na dziecko 26 DzieciÚce ubranka 26 / Pieluszki 27 / PrzyrzÈdy higieniczne 28 / Wanienka 29 / Elektroniczna niania 29 UrzÈdzanie pokoju dzieciÚcego 30 Po pierwsze: bezpieczeñstwo 33 ’óĝeczko 33 / Przewijak 35 Chïopiec w podróĝy 36 Torba na pieluchy 36 / Nosideïko sportowe 36 / Fotelik samochodowy 37 / Nosideïko z rÈczkÈ 39 / Spacerówki 40 6 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Zabawki dla maïego chïopca 42 Zestaw zabawek dla noworodka 43 / Domowa huĂtawka 44 Gotowa czy nie? 45 RozdziaĞ 2 Radosne poczÈtki Pierwsze trzy miesiÈce ĝycia Twojego synka 47 Pierwsze chwile po narodzinach 47 Pierwszy egzamin dziecka 49 Test Apgar 49 / Rutynowa opieka nad noworodkiem 50 / Badania przesiewowe noworodków 51 Pierwsze karmienie: pierĂ czy butelka? 51 Karmienie piersiÈ 52 / Karmienie butelkÈ 57 / Wskazówki dotyczÈce karmienia i odbijania siÚ po jedzeniu 59 Uspokajanie pïaczÈcego dziecka 61 Techniki uspokajania pïaczÈcego dziecka 61 Usypianie synka 64 Schemat snu niemowlÚcia 65 / Wspólne spanie w maïĝeñskim ïóĝku 67 Zaburzenia poporodowe 68 „Baby blues”, czyli tzw. depresja dnia trzeciego 68 / Depresja poporodowa 69 / Psychoza poporodowa 70 / Leczenie objawów poporodowych zaburzeñ nastrojów 70 Zdrowie i higiena w pierwszych tygodniach 72 Decyzja dotyczÈca obrzezania 72 / Dbanie o penisa 73 / Dbanie o kikut pÚpowinowy 73 / Zïote zasady przewijania 74 / KÈpanie 78 Spis treĸci 7 Opieka medyczna w pierwszych miesiÈcach ĝycia 81 Rutynowa opieka w domu 81 / Rutynowe badania kontrolne 82 / Telefony do lekarza 87 / NajczÚstsze problemy zdrowotne niemowlÈt 88 / Kolka 90 / Zespóï nagïej Ămierci niemowlÈt 93 Rozwój fizyczny 95 Wykres rozwoju dziecka 95 Rozwój emocjonalny 96 Caïa prawda o budowaniu wiÚzi 96 / Mit maminsynka 98 Rozwój poznawczy 100 Pierwsza nauka jÚzyka 100 / Zabawy, które uwielbiajÈ mali chïopcy 102 Rozwój spoïeczny 104 Spoïeczna stymulacja w okresie niemowlÚcym 104 / Pierwsze rozstania 105 Oddanie dziecka pod opiekÚ 108 Wybranie formy opieki 108 / Kryteria wyboru formy opieki 110 OsiÈgniÚcie wieku chïopiÚcego 112 RozdziaĞ 3 Aklimatyzacja Okres miÚdzy czwartym a siódmym miesiÈcem ĝycia Twojego synka 113 Karmienie maïego ĝarïoka 113 Pierwsze posiïki 115 / Jedzenie dla dzieci — kupowaÊ w sklepie czy przygotowywaÊ samemu? 116 / Jak karmiÊ synka 118 / Uwaga na temat porzÈdku 121 / „Czïowiek z ĝelaza” potrzebuje wiÚcej ĝelaza 121 Ubieranie maïych chïopców 122 8 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Dziadkowie, samochodziki i piïka noĝna 123 Sïodkich snów 127 Nauka zasypiania 128 Zabezpieczenie domu przed dzieckiem 131 Jak farba to tylko bezoïowiowa 133 Opieka medyczna 134 Rutynowa opieka zdrowotna w domu 135 / Rutynowe badania kontrolne 138 / Kiedy dzwoniÊ po lekarza 141 / NajczÚstsze obawy zwiÈzane ze zdrowiem 142 / Zadïawienie 142 Rozwój fizyczny 145 Rozwój umiejÚtnoĂci motorycznych 146 Rozwój emocjonalny 146 Pierwsze uczucia maïego chïopca: strach i frustracja 147 / Coraz silniejsze poczucie wïasnego „ja” 148 Rozwój poznawczy 148 O czym wie Twoje dziecko 149 / Rozwój zdolnoĂci jÚzykowych: lalala 150 / DzieciÚce zabawy 152 / PrzyjemnoĂÊ dobrej ksiÈĝki 153 Rozwój spoïeczny 154 Przygotuj siÚ do drogi! 154 RozdziaĞ 4 Ruchy i wstrzÈsy Okres miÚdzy ósmym a dwunastym miesiÈcem ĝycia Twojego synka 157 Zasady dotyczÈce ĝywienia 158 Odstawienie od piersi lub butelki 158 / Dieta skïadajÈca siÚ wyïÈcznie ze staïych pokarmów 159 / Picie z kubka 160 Spis treĸci 9 Rytuaï kïadzenia do snu 161 Dyscyplina — ulubione sïowo maïego chïopca to: „Nie!” 163 Opieka medyczna 164 Rutynowa opieka w domu 164 / Rutynowe badania kontrolne 166 / NajczÚstsze obawy zwiÈzane ze zdrowiem 169 / Naduĝywanie antybiotyków 171 Rozwój fizyczny 173 Czoïganie siÚ, raczkowanie i chodzenie 173 / LeworÚczny mÚĝczyzna 175 Rozwój emocjonalny 176 LÚk przed obcymi 177 / LÚk separacyjny 178 Rozwój poznawczy 180 Znikanie 180 / Czas zabaw — pierwsze lekcje Twojego dziecka 180 / Rozwój zdolnoĂci jÚzykowych 182 Rozwój spoïeczny 183 Dzieci „ïatwe”, „trudne” i „wolno rozgrzewajÈce siÚ” 184 / WiÚcej niĝ jeden sposób zachowywania siÚ „jak chïopiec” 186 Caïa naprzód 189 RozdziaĞ 5 Maïy spacerowicz Okres miÚdzy dwunastym a osiemnastym miesiÈcem ĝycia Twojego synka… i póěniej 191 Aktywni chïopcy 191 Dyscyplina — przygotowanie fundamentów 193 Unikaj kïopotów 194 / Wyznaczaj granice 195 / Chwal i dawaj kary 195 / Opanowanie napadu zïoĂci 197 10 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Czas na nocnik 199 Bezpieczeñstwo w wodzie 202 Strzeĝ siÚ lekcji „pïywania” 203 / Zadbaj o bezpieczeñstwo 203 / Zabawy w wodzie 204 Opieka medyczna 205 Rutynowa opieka w domu 206 / Rutynowe badania kontrolne 209 / NajczÚstsze obawy zwiÈzane ze zdrowiem 210 / Zaburzenia i opóěnienia w rozwoju 212 Rozwój fizyczny 214 Wstañ i chodě 214 Rozwój emocjonalny 215 Poczucie bezpieczeñstwa 215 / Duzi chïopcy pïaczÈ 216 Rozwój poznawczy 217 Chïopcy i klocki lego 217 / Typ silny i cichy 218 / Nauka udawania 221 Rozwój spoïeczny 224 Znajdowanie przyjacióï 224 / WymyĂlony przyjaciel 226 ZachowywaÊ siÚ jak chïopiec 227 SkÈd oni biorÈ te pomysïy? 229 / Czego oni siÚ uczÈ? 232 / Co ma zrobiÊ rodzic? 234 Twój synek staje siÚ maïym czïowiekiem 235 Epilog 237 PodziÚkowania 239 ZaïÈcznik A 241 ½ródïa 245 Skorowidz 247 RozdziaĞ 1 To chğopak! T o chĞopak — gratulacje! Dziďki osiûgniďciom wspóķ- czesnej medycyny moŮesz dowiedzieý siď, jakiej pķci bďdzie Twoje dziecko, jeszcze przed jego narodzinami. Jak cudownie jest poznawaý swojego synka, czuý jego silne kop- niaki albo mówiý do niego po imieniu, jeszcze zanim siď formal- nie poznacie. A moŮe czytasz tď ksiûŮkď juŮ po tym, jak wziďķaŎ syna na rďce, ucaķowaķaŎ go w czoķo i zaczďķaŎ w panice zastanawiaý siď: „I co teraz?”. Bez wzglďdu na to, czy Twój syn siď urodziķ, czy jeszcze nie, ta ksiûŮka poprowadzi Ciď we wķaŎciwym kierunku. W tym rozdziale dowiesz siď, co musisz przygotowaý na przy- jazd Twojego synka do domu ze szpitala. Za chwilď porozmawia- my o tym, jak wybraý lekarza pediatrď i jak przygotowaý pokój dzieciďcy. Najpierw jednak powiemy sobie o jednej z najwaŮ- niejszych (ale jednoczeŎnie najbardziej przyjemnych) decyzji, jakie bďdziecie musieli podjûý jako rodzice — o wyborze imienia dla swojej pociechy. 18 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Wybieranie imienia dla syna Ja daķam moim chķopcom tradycyjne imiona: Matthew (Mateusz) i Joseph (Józef). OczywiŎcie w wyborze imienia dla Twojego dziecka nic Ciď nie ogranicza1. Dick Gregory, komik i przodownik walki o prawa obywatelskie, daķ swoim bliŬniďtom na drugie imiď Inte oraz Gration2. George Foreman nazwaķ wszystkich swoich czterech synów George. A Michael Jackson daķ swoim dwóm chķopcom na imiď Prince Michael I oraz Prince Michael II. Wybranie odpowiedniego imienia dla dziecka moŮe byý trudnym zadaniem, ale powinnaŎ siď cieszyý, Ůe w ogóle masz taki wybór. KiedyŎ ludzie nie mieli takiego dylematu — w Europie Zachodniej praktyka nadawania imion dzieciom ma zaledwie trzysta lat. WczeŎniej obowiûzywaķ doŎý sztywny kanon, który nakazywaķ nadawaý pierwo- rodnemu synowi imiď po ojcu jego ojca, drugiemu synowi po ojcu jego matki, trzeciemu po samym ojcu, a kolejnym po jego wujkach. KaŮdy dostawaķ imiď po jakimŎ czķonku rodziny. Zasada przekazywania imion z pokolenia na pokolenie nie dawaķa rodzicom zbyt duŮych moŮliwoŎci wyboru. Dlatego, jeŎli chcesz daý swojemu synowi imiď po jego ojcu lub dziadku (tak, jak zrobiķam ja), znajdziesz siď w dobrym towarzystwie, a Twój wybór bďdzie oparty na solidnym, historycznym gruncie. Mi- mo, iŮ ta zasada juŮ nie obowiûzuje, w Stanach Zjednoczonych chķopcy dostajû imiona po krewnych duŮo czďŎciej niŮ dziewczynki (choý ta 1 W Stanach Zjednoczonych nie ma Ůadnych ograniczeĹ odnoŎnie tego, jakie imiona moŮna nadawaý dzieciom. Mogû to byý nazwy miast, stanów, roŎlin, owoców, dni tygodnia itd., a takŮe sķowa, które nie istniejû w Ůadnym sķowniku. W Polsce jest inaczej. Nie istnieje wprawdzie Ůaden rzûdowy wykaz imion, ale kierownik Urzďdu Stanu Cywilnego moŮe odmówiý przyjďcia oŎwiadczenia o wyborze dla dziecka wiďcej niŮ dwóch imion, imienia oŎmieszajûcego, nie- przyzwoitego, w formie zdrobniaķej oraz imienia niepozwalajûcego odróŮniý pķci dziecka. Decyzja o odmowie ma charakter uznaniowy — przyp. tIJum. 2 „Imiona” te po poķûczeniu dajû sķowo „integration”, czyli integracja — przyp. tIJum. To chğopak! 19 tradycja powoli siď zmienia). Do najpopularniejszych polskich wie- lopokoleniowych imion naleŮû: Wojciech, Piotr, Paweķ, Jan, Tomasz, Marek, Maciej i Krzysztof3. Dr Cleveland Kent Evans z AmerykaĹskiego Stowarzyszenia Imion (American Name Society) twierdzi, Ůe popularne, tradycyjne imiona sû czďŎciej nadawane chķopcom niŮ dziewczynkom dlatego, Ůe w przy- padku mďskich imion spoķeczeĹstwo nie wykorzystuje ich do rozróŮ- niania osób, które je noszû. Od mďŮczyzn oczekuje siď, Ůe sami „stwo- rzû imiď” dla siebie. Ocenia siď ich nie po „sztucznym” imieniu, lecz po ich osiûgniďciach. Z drugiej strony, dziewczynkom czďsto daje siď niespotykane, wyszukane imiona, Ůeby odróŮniý je od koleŮanek, po- niewaŮ nie oczekuje siď od nich, Ůe wyróŮniû siď swoimi osiûgniďciami. Widaý jednak wyraŬnie, Ůe wieloletnia tradycja przekazywania imion z pokolenia na pokolenie zaczyna zanikaý. Wiele rodzin wy- biera dla nowo narodzonych dzieci imiona spoza wķasnego drzewa genealogicznego. Doktor Evans zauwaŮa, Ůe w latach dziewiďýdzie- siûtych mniej niŮ poķowie chķopców nadawano imiona z grupy piďý- dziesiďciu najbardziej popularnych historycznych imion. KONKURS POPULARNOķCI Wedïug raportu opracowanego na podstawie dodatku do „Gazety Wyborczej” Witajcie na Ăwiecie, prezentujÈcego najpopularniejsze imiona nadawane w Warszawie w latach 2004 – 2008, najczÚĂciej nadawanymi imionami byïy: 1. Jakub 2. Mateusz 3. Bartek 4. Kacper 5. Jan 6. Michaï 7. Szymon 8. Maciej 9. Piotr 10. Filip WiÚcej informacji znajdziesz na stronie: http://gorny.edu.pl/imiona/index.php? 3 ūródķo: www.poland.gov.pl/?document=2469 — przyp. tIJum. 20 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Majûc wiďkszû swobodď w wyborze imienia dla chķopca niŮ kiedyŎ, niektórzy rodzice decydujû siď na imiď etniczne lub religijne, chcûc w ten sposób uhonorowaý swoich przodków. Tak zrobiķ na przykķad Muhammad Ali, który nazwaķ swoje dzieci Maryum, Mohammed Jr., Rasheeda, Jamila, Miya, Khalilah, Hana, Laila i Assai. Dr Evans zauwaŮyķ, Ůe imigranci z pierwszego pokolenia czďsto nadajû swoim dzieciom amerykaĹsko brzmiûce imiona, Ůeby w ten sposób pomóc im dopasowaý siď do lokalnej spoķecznoŎci. Jednak juŮ w trzecim po- koleniu imigranci chďtnie wracajû do swoich korzeni i dajû dzieciom etniczne lub religijne imiona w hoķdzie swoim przodkom. Tď zasadď zaobserwowano juŮ dawno temu. Na poczûtku dziewiďtnastego wieku, gdy irlandzcy imigranci cierpieli z powodu brutalnych przeŎladowaĹ ze strony Amerykanów, nie byķo Ůadnych Kevinów, Patryków ani Seanów. Dopiero dwa pokolenia póŬniej Irlandczycy zaczďli nadawaý swoim dzieciom te klasyczne, irlandzkie imiona. SZYBKA LISTA, KTÓRA POMO¿E CI WYBRAm IMI} DLA TWOJEGO SYNA: RozwaŮajûc rozmaite mďskie imiona, miej na uwadze kilka wskazó- wek, które pomogû Ci podjûý decyzjď o kluczowym znaczeniu dla Ciebie i dla Twojego dziecka: † Powiedz imiÚ na gïos. Czy pasuje do Twojego nazwiska? Czy imiď z nazwiskiem wspóķbrzmiû ze sobû, czy moŮe moŮna sobie na nich poķamaý jďzyk? Upewnij siď, Ůe poķûczenie to nie brzmi Ŏmiesznie (na przykķad Sylwester Kieliszek). † Czy imiÚ, które Ci siÚ podoba, ïÈczy siÚ z jakimĂ przezwi- skiem albo ma skrót, który Ci siÚ nie podoba? JeŎli tak, wy- bierz inne imiď. Gdy Twój syn pójdzie do szkoķy, stracisz kon- trolď nad tym, jak bďdû go nazywaý inne dzieci. Aleksander moŮe zmieniý siď w Olka bez wzglďdu na to, czy tego chcesz, czy nie. To chğopak! 21 DAJCIE MI CHĞOPCA! Twój maïy chïopiec jest dla Ciebie kimĂ, kogo pragnie wiÚkszoĂÊ rodzi- ców: synem! Amerykañska firma Gallup Organization prowadzÈca bada- nia rynku od 1941 roku przeprowadza co kilka lat ankietÚ, w której pyta badanych, jakÈ pïeÊ by woleli, gdyby mogli mieÊ tylko jedno dziecko. Odpowiedzi zawsze przewaĝaïy na korzyĂÊ chïopców. Ostatnie badanie zostaïo przeprowadzone w 2003 roku na grupie 1003 dorosïych osób: x WĂród mÚĝczyzn 45 procent wolaïo chïopca, a 19 dziewczynkÚ. 29 procent nie wyraziïo ĝadnej preferencji. x WĂród kobiet 36 procent wolaïo dziewczynkÚ, a 32 chïopca. 26 pro- cent nie wyraziïo ĝadnej preferencji. * Wyniki nie sumujÈ siÚ do stu procent, poniewaĝ niektórzy ankie- towani nie wyrazili ĝadnej opinii. † Sprawdě, jakie inicjaïy bÚdzie miaïo Twoje dziecko. Ja pla- nowaķam daý mojemu pierworodnemu imiona Matthew Adam, ale gdy zdaķam sobie sprawď, Ůe jego inicjaķy utworzû skrót M.A.D.4, szybko zmieniķam zdanie. Wybieranie lekarza dla syna Lekarz, który opiekuje siď Twoim dzieckiem tuŮ po jego narodzi- nach, niekoniecznie musi zostaý jego pediatrû. Pamiďtaj, Ůe tu cho- dzi o kogoŎ, kto bďdzie sprawowaķ opiekď medycznû nad Twoim dzieckiem aŮ do ukoĹczenia przez nie okoķo osiemnastego roku Ůycia, dlatego musisz wybraý tď osobď ostroŮnie i z rozwagû. JAKIE MASZ OPCJE Oto co powinnaŎ wziûý pod uwagď przy wyborze lekarza dla swojego dziecka. 4 W jďzyku angielskim sķowo „mad” oznacza szaleĹca, wariata — przyp. tIJum. 22 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Neonatolog. Lekarz pediatra, specjalista od dzieci najmķodszych, czyli noworodków. Ze wzglďdu na duŮû iloŎý wczeŎniejszych urodzeĹ oraz specyfikď leczenia najmķodszych (badania kontrolne, szczepie- nia), medycyna wyodrďbniķa takû dziedzinď. Nawet jeŎli po jakimŎ czasie zdecydujesz siď na wybór lekarza rodzinnego dla swojego dziecka, warto, Ůeby przez pierwszy rok zajûķ siď nim wķaŎnie neonatolog. Pediatra lub lekarz rodzinny. Pediatra to lekarz, który specjalizuje siď w rozwoju dzieci i chorobach dzieciďcych. Lekarz rodzinny z kolei posiada ogólnû wiedzď internistycznû, która czyni z niego lekarza pierwszego kontaktu dla wszystkich czķonków rodziny. Zarówno jeden, jak i drugi moŮe prowadziý Twoje dziecko. Wybierajûc lekarza prowadzûcego, zastanów siď, czy chcesz, Ůeby Twój synek byķ pod opiekû kogoŎ, kto specjalizuje siď w chorobach dzieciďcych, czy wolisz, Ůeby byķ to lekarz, który zna Ciebie i Twojû rodzinď. JeŎli Twoje dziecko ma problemy ze zdrowiem, które wymagajû szczególnej opieki i spe- cjalistycznej wiedzy, wybierz pediatrď, który ma duŮe doŎwiadczenie w leczeniu tych wķaŎnie schorzeĹ. Kwestie zwiÈzane z ubezpieczeniem. JeŎli jesteŎ ubezpieczona, mo- Ůesz zawďziý swoje poszukiwania do lekarzy, którzy majû podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. PoproŎ w placówce NFZ o ulotkď z adresami wszystkich lekarzy prowadzûcych praktykď w Two- im rejonie albo o namiary na stronď internetowû zawierajûcû takie informacje. OczywiŎcie moŮesz zdecydowaý siď na lekarza prywatnego, ale pamiďtaj, Ůe bďdzie Ciď to sporo kosztowaý. W przeciwieĹstwie do zdrowego, dorosķego czķowieka, który odwiedza lekarza rodzinnego raz albo dwa razy do roku, maķe dziecko choruje duŮo czďŎciej, a po- nadto musi odbywaý rutynowe badania kontrolne. Za kaŮdû wizytď trzeba sķono zapķaciý, wiďc rozwaŮ, czy staý Ciď na takie rozwiûzanie. Zanim zapiszesz siď do lekarza prywatnego, dowiedz siď, ile kosztuje u niego badanie kontrolne, przyjďcie w nagķym przypadku oraz opieka szpitalna. Dopiero na tej podstawie podejmij decyzjď. To chğopak! 23 Lokalizacja. Najlepiej jest wybraý lekarza, który ma gabinet blisko Twojego domu. Dzieci czďsto wymagajû szybkiej interwencji medycz- nej w takich sytuacjach, jak wysoka gorûczka czy gķďboka rana. Dķugie wycieczki do lekarza przyjmujûcego na drugim koĹcu miasta szybko Ciď wykoĹczû. MÚĝczyzna czy kobieta. Dla niemowlďcia pķeý lekarza jest caķkowicie obojďtna. Jednak z wiekiem ta kwestia moŮe okazaý siď problemem. Kiedy moi synowie byli mali i chorowali albo cierpieli na jakieŎ bóle, woleli chodziý do lekarki — i byli przy niej zdecydowanie spokojniejsi. Jednak gdy weszli w okres dojrzewania, zaczďli siď przed niû krďpowaý i woleli, Ůeby badaķ ich mďŮczyzna. Byý moŮe najlepszym rozwiûza- niem jest wybranie przychodni, która pozwala na takie rozwiûzanie, Ůe maķy chķopiec chodzi do lekarki, a gdy zacznie dorastaý, moŮna go przepisaý do lekarza w ramach tej samej przychodni. ZNAJD½ KOGO¥ Z POLECENIA Kiedy juŮ okreŎlisz swoje preferencje, popytaj wŎród rodziny i znajo- mych, czy mogliby Ci kogoŎ poleciý. Lekarz moŮe robiý duŮe wraŮe- nie tytuķami przed nazwiskiem lub wysokû pozycjû w spoķecznoŎci lekarskiej, ale prawda jest taka, Ůe tylko jego pacjenci wiedzû, czy jest skuteczny i czy zna siď na chorobach dzieciďcych. Najpierw moŮesz poprosiý o opiniď poķoŮnû (zapytaj, kto opie- kowaķ siď jej dzieými). Porozmawiaj równieŮ z rodzinû i przyjacióķmi, którzy majû juŮ za sobû wybór lekarza dzieciďcego. Zadaj im nastďpu- jûce pytania: „ Czy Wasz lekarz z chďciû odpowiada na pytania? „ Czy cierpliwie wysķuchuje Waszych obaw i poŎwiďca wystarcza- jûco duŮo czasu na omówienie kaŮdego problemu? „ Czy pracownicy przychodni sû uprzejmi i pomocni? „ Jak dķugo czeka siď w poczekalni? (To jest bardzo waŮne zwķasz- cza w sytuacjach, gdy dziecko jest chore i zniecierpliwione). 24 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców „ Czy w poczekalni znajduje siď wydzielone miejsce dla chorych dzieci5? „ Jak szybko Wasz lekarz odpowiada na telefony? „ Czy Wasze dziecko go lubi? W oparciu o te wszystkie informacje stwórz listď najlepszych le- karzy w Twojej okolicy i umów siď na spotkanie. ROZMOWA Z POTENCJALNYM LEKARZEM TWOJEGO DZIECKA W gabinecie lekarskim kaŮdy dzieĹ to wyŎcig z czasem, dlatego wpad- niďcie z niezapowiedzianû wizytû nigdy nie jest dobrym pomysķem. JeŎli umówisz siď na spotkanie z wyprzedzeniem, wiďkszoŎý lekarzy chďtnie opowie Ci o swojej praktyce. ZadzwoĹ do gabinetów wy- branych przez Ciebie lekarzy, powiedz, Ůe rozwaŮasz zapisanie do nich swojego dziecka i chciaķabyŎ umówiý siď na wstďpnû wizytď. Niektórzy prowadzû takie rozmowy tylko przez telefon, inni mogû zaprosiý Ciď na spotkanie. JeŎli któryŎ z lekarzy wybierze pierwszû opcjď, koniecznie odwiedŬ jego gabinet i rozejrzyj siď po poczekalni, zanim podejmiesz ostatecznû decyzjď. Naprawdď wiele moŮna stwier- dziý na podstawie czystoŎci, organizacji i stopnia zatķoczenia gabine- tu, a sû to rzeczy, których nie jesteŎ w stanie sprawdziý przez telefon. Byý moŮe sama odpowiedŬ lekarza wystarczy Ci do podjďcia decyzji — jeŎli na przykķad da Ci do zrozumienia, Ůe jest zbyt zajďty, zbyt waŮny, albo nie wyrazi Ůadnego zainteresowania spotkaniem ze ŎwieŮo upieczonym rodzicem. W trakcie rozmowy z lekarzem zapytaj go o rzeczy zwiûzane z prak- tycznymi aspektami jego pracy. MoŮesz równieŮ wypytaý go o jego przekonania i wyznawanû filozofiď. Oto przykķadowe pytania: 5 Istnieje równieŮ opcja róŮnych godzin przyjmowania dla dzieci chorych i zdrowych — przyp. tIJum. To chğopak! 25 „ W jakich godzinach pan pracuje? Czy przyjmuje pan równieŮ w weekendy? Jak traktowane sû nagķe przypadki w nocy lub w Ŏwiďta? „ JeŮeli w tym samym gabinecie pracuje kilku lekarzy, czy moje dziecko bďdzie zawsze przyjmowaķ ten sam lekarz? „ W którym szpitalu przeprowadza pan zabiegi? „ Czy chore dzieci korzystajû z tej samej poczekalni co zdrowe? „ Kto pana zastďpuje, gdy jest pan na urlopie? „ Jakie rachunki pan wystawia i czy trzeba pķaciý gotówkû? (w przypadku prywatnej praktyki lekarskiej) „ Jakie ma pan sposoby na uspokojenie pķaczûcego dziecka? „ JeŎli bďdď miaķa problemy z karmieniem piersiû, czy mogď za- dzwoniý do pana z proŎbû o pomoc? Byý moŮe pracownicy przychodni bďdû mogli odpowiedzieý na niektóre z Twoich pytaĹ jeszcze przed spotkaniem z lekarzem. W ten sposób bďdziesz mieý wiďcej czasu na zadanie mu waŮnych dla Ciebie pytaĹ o przekonania i opinie zwiûzane z opiekû nad dzieckiem. Pamiďtaj, Ůe osoba, którû wybierzesz, bďdzie zapewniaķa opiekď medycznû Twojemu dziecku aŮ do czasu, gdy ukoĹczy ono kilkanaŎcie lat, dlatego musisz mieý pewnoŎý, Ůe to bďdzie ktoŎ, komu moŮesz zaufaý. WYBÓR PEDIATRY Informacje o lekarzach pediatrach, którzy prowadzÈ praktykÚ w Twojej okolicy, moĝesz znaleěÊ: x w Twojej przychodni, x w szpitalu, x na stronach internetowych (np.: http://www.dobrylekarz.info ). 26 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców Przygotowanie siÚ na dziecko DomyŎlam siď, Ůe lista rzeczy, które chciaķabyŎ kupiý, zanim Twój synek pojawi siď na Ŏwiecie, jest bardzo dķuga. Oto kilka rzeczy, które, zdaniem doŎwiadczonych rodziców, warto kupiý jeszcze przed naro- dzinami dziecka. DZIECI}CE UBRANKA Ubranka dla maķych chķopców sû takie urocze! Nie ma osoby, która nie zachwycaķaby siď maleĹkimi trzyczďŎciowymi kostiumami, takimi jak miniaturowe garnitury z muszkû. Sama pamiďtam, Ůe dostaķam fioķa na punkcie maķych dresów z maciupeĹkimi adidasami, które koniecznie musiaķam kupiý dla moich synków. Pewnie chciaķabyŎ kupiý caķy bagaŮnik tych cudnych strojów, ale z wķasnego doŎwiad- czenia mogď Ci powiedzieý, Ůe mali chķopcy tak szybko wyrastajû z ubranek, iŮ zazwyczaj nie zdûŮû siď w nich nikomu pokazaý. Dlatego najlepiej jest zostawiý kupowanie wymyŎlnych ciuszków rodzinie i znajomym, a samej skupiý siď na praktycznej, codziennej garderobie, w skķad której wchodzi: † Co najmniej szeŎý luŬnych Ŏpioszków ze stopami, zapinanych z przodu na zatrzaski. To najbardziej praktyczne stroje dla no- worodka — jego druga skóra! † Co najmniej szeŎý bluzek z krótkim rďkawkiem zapinanych z przodu na zatrzaski albo jednoczďŎciowych body zapinanych w kroku. † SzeŎý par skarpetek z nieuciskajûcym Ŏciûgaczem albo kolanó- wek (te, które moŮna zawiûzaý wokóķ kostki, dķuŮej trzymajû siď na nodze dziecka niŮ zwykķe skarpetki). To chğopak! 27 † Czapeczka. W zimie bďdziesz potrzebowaý weķnianej czapeczki, a latem czapki osķaniajûcej przed promieniami sķoĹca — tak czy siak, zawsze musisz mieý coŎ, czym moŮesz nakryý gķówkď dziecka. † Kombinezon, jeŎli zimy w Twoim rejonie sû mroŬne. PIELUSZKI GdybyŎ godzinď po przywiezieniu dziecka ze szpitala do domu zo- rientowaķa siď, Ůe Twoje maleĹstwo potrzebuje pieluszek, nie byķabyŎ pierwszym takim rodzicem na Ŏwiecie. Lepiej kup je juŮ teraz. JeŮeli zamierzasz korzystaý z pieluszek jednorazowych, poszukaj takich, które sû przeznaczone specjalnie dla noworodków, z wyciďciem w oko- licy pďpka. Nie kupuj ich jednak zbyt wiele, poniewaŮ Twój synek szybko z nich wyroŎnie. Bďdû dobre przez okoķo trzy tygodnie, dopóki dziecku nie odpadnie kikut pďpowiny. JeŎli chcesz uŮywaý pieluszek tetrowych, kup okoķo siedemdziesiďciu sztuk w duŮym rozmiarze (moŮesz je dowolnie skķadaý, odpowiednio do wielkoŎci dziecka). W takim przypadku warto równieŮ rozwaŮyý kupno wkķadek, które wchķaniajû niewielkie iloŎci moczu. MoŮna je ķatwo wymieniaý, dziďki czemu sterta zuŮytych pieluch bďdzie rosķa duŮo wolniej. Oprócz tego bďdziesz potrzebowaý szeŎciu powķoczek na pieluchy lub ceratowych majteczek oraz szeŎciu par agrafek do pieluch. Pieluchy to nie wszystko; musisz jeszcze zaopatrzyý siď w dodat- kowe akcesoria. Konieczna bďdzie maŎý przeciw wysypce (wystarczy maķa tubka). Byý moŮe bďdziesz musiaķa wypróbowaý kilka marek, zanim znajdziesz tď, która bďdzie najlepsza dla Twojego dziecka. Wielu lekarzy jest zdania, Ůe u noworodków nie powinno siď stosowaý chusteczek pielďgnacyjnych dla niemowlût, poniewaŮ bardzo czďsto wywoķujû u nich silnû wysypkď. Ogranicz siď do sterylnych wacików zanurzanych w ciepķej wodzie — to na poczûtku wystarczy do prze- mywania pupy dziecka. 28 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców PRZYRZkDY HIGIENICZNE Zanim Twoje dziecko przyjdzie na Ğwiat, powinnaĞ zaopatrzyü siĊ w kilka rzeczy. Oto lista przedmiotów, które pomogą zadbaü o higienĊ Twojego synka i przydadzą siĊ w przypadku niewielkich problemów zdrowotnych w pierwszych tygodniach jego Īycia: † Nawilĝacz powietrza rozpylajÈcy delikatnÈ mgieïkÚ. Suche powietrze jest trudne do wdychania dla maķych nozdrzy. Na- wilŮacz powietrza uķatwi oddychanie Twojemu dziecku. † Gruszka do nosa. Nawet jeŎli masz w pokoju nawilŮacz, Two- jemu synkowi moŮe zapchaý siď nosek. Dopóki nie nauczy siď wydmuchiwaý nosa jak reszta z nas, uŮywaj gruszki, Ůeby usu- nûý wydzielinď z zapchanego noska. † Termometr. U noworodka nie moŮna stosowaý tego samego termometru co u pozostaķych czķonków rodziny. Koniecznie musisz zaopatrzyý siď w termometr — rtďciowy lub elektro- niczny, lecz najlepszy byķby taki, który mierzy temperaturď w ciûgu kilku sekund (np. termometr na podczerwieĹ). † ZaokrÈglone noĝyczki albo cÈĝki do obcinania paznokci. Zdziwisz siď, jak szybko rosnû paznokcie u rûk i nóg niemowlaka! Szczególnie te pierwsze muszû byý bardzo krótko przycinane, Ůeby dziecko nie zadrapaķo sobie delikatnej skóry na twarzy. WSZYSTKO JEST W MÓZGU Juĝ w ïonie matki moĝna zaobserwowaÊ róĝnice w budowie mózgu chïopca i dziewczynki. SzeĂÊ tygodni po zapïodnieniu mózg chïopca otrzymuje duĝÈ dawkÚ mÚskich hormonów, która zmienia go na trwaïe i ksztaïtuje jego toĝsamoĂÊ pïciowÈ. Mózg chïopca ma o 10 procent wiÚkszÈ masÚ niĝ mózg dziewczynki, ale spoidïo wielkie (ïÈczÈce dwie póïkule mózgowe i wspomagajÈce ich koordynacjÚ) jest mniejsze. Po- nadto mózg chïopca produkuje mniej serotoniny (czynnika majÈcego wïaĂciwoĂci uspokajajÈce), co byÊ moĝe wyjaĂnia wiÚkszÈ aktywnoĂÊ chïopców w ïonie matki. To chğopak! 29 † Grzebieñ i (lub) szczotka do wïosów. Grzebienie oraz szczotki dla dorosķych i dla wiďkszych dzieci mogû zadrapaý skórď gķowy niemowlďcia. Dlatego kup takie, które sû przeznaczone specjal- nie dla noworodków — szczotkď z delikatnego wķosia i grzebieĹ z zaokrûglonymi zûbkami. WANIENKA Niektórzy twierdzû, Ůe niemowlď moŮna kûpaý w plastikowej wanience, w umywalce albo w zwykķej wannie, jeŎli uprzednio wyķoŮy siď je rďcz- nikiem, Ůeby zapobiec poŎlizgniďciu. To prawda, lecz kûpanie maķego dziecka to Ŏliska sprawa. Dlatego specjalnie uformowana dzieciďca wanienka moŮe okazaý siď najlepszym rozwiûzaniem, zwķaszcza jeŎli nie czujesz siď jeszcze pewnie z dzieckiem na rďkach. Wanienka powinna byý wykonana z ciďŮkiego plastiku, tak, aby nie uginaķa siď pod ciďŮarem wody. Oprócz tego powinna mieý anty- poŎlizgowe dno, odpķyw zakoĹczony korkiem, przez który moŮna spuŎciý wodď, i taki ksztaķt, Ůeby moŮna byķo trzymaý w niej dziecko w pozycji póķsiedzûcej. JeŎli planujesz dķuŮsze korzystanie z dzieciďcej wanienki, kup takû, której moŮna uŮywaý zarówno do kûpieli nie- mowlût, jak i starszych dzieci. Wgķďbienia na myjki, mydķo i kubeczek (do opķukiwania dziecka) to caķkiem przydatne udogodnienia. Bez wzglďdu na to, co wybierzesz, nie zanurzaj brzuszka dziecka w wodzie, dopóki nie ukoĹczy ono dwóch tygodni, a kikut pďpowiny siď nie zagoi. Do tego czasu uŮywaj myjki albo gûbki (wiďcej na temat mycia niemowlût w rozdziale 2.). ELEKTRONICZNA NIANIA Elektroniczna niania to urzûdzenie, które umoŮliwia staķe kontrolo- wanie tego, co siď dzieje u dziecka, gdy jest ono poza zasiďgiem naszego wzroku. Skķada siď z nadajnika umieszczanego w pokoju dzieciďcym oraz przenoŎnego odbiornika, który moŮna poķoŮyý w innym pokoju albo nosiý ze sobû i nasķuchiwaý, czy dziecko pķacze lub kwili, a takŮe 30 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców ELEKTRONICZNE OSTRZEGANIE DěwiÚki transmitowane przez elektronicznÈ nianiÚ moĝna odbieraÊ przez telefon komórkowy, a takĝe na podobnych urzÈdzeniach w po- bliĝu (na przykïad u sÈsiada). Dlatego uwaĝaj, o czym rozmawiasz w pokoju dzieciÚcym — wielu rodziców prowadzi tam szczere rozmowy na wstydliwe tematy, zapominajÈc o tym, ĝe niania jest wïÈczona. kontrolowaý jego oddech. Urzûdzenia takie majû regulowanû gķoŎnoŎý, a niektóre modele sû wyposaŮone w dodatkowe opcje wizualne, na przykķad czerwone Ŏwiateķko reagujûce na dŬwiďk. MoŮesz równieŮ rozwaŮyý kupno nowoczeŎniejszego urzûdzenia wyposaŮonego w monitor. Znajdziesz je w wiďkszoŎci sklepów z rze- czami dla dzieci. Jego instalacja jest bardzo prosta. Urzûdzenie takie skķada siď z kamery wideo, którû kieruje siď na Ŏpiûce dziecko, oraz maķego przenoŎnego monitora telewizyjnego (4 na 5 cali), na który moŮna spoglûdaý, gdy znajdujemy siď w innym pomieszczeniu. Elektryczne nianie, czy to audio, czy wideo, dziaķajû na rodziców uspokajajûco. Sû szczególnie przydatne, gdy mamy mocny sen, a Ŏpimy w innym pokoju niŮ nasze dziecko, albo gdy mamy duŮy dom i mo- glibyŎmy nie usķyszeý, Ůe nasze maleĹstwo obudziķo siď z drzemki. UrzÈdzanie pokoju dzieciÚcego Kiedy nasza rodzina zaczďķa siď powiďkszaý, przenieŎliŎmy siď z miesz- kania do maķego domu, a potem do jeszcze wiďkszego. Za kaŮdym razem od nowa musiaķam urzûdzaý pokój dzieciďcy! Zawsze ogromnû frajdď sprawiaķo mi wyobraŮanie sobie nowego dziecka w pokoju i wybieranie dla niego poŎcieli, przewijaka i zabawek. Nie jestem ekspertem w dziedzinie urzûdzania pokojów dzieciď- cych, dlatego skontaktowaķam siď z projektantkû Laurie Smith znanû z programu Trading Spacer nadawanego przez stacjď TLC. Laurie To chğopak! 31 zaprojektowaķa pokój dla swojego synka Gibsona Witherspoona (do- staķ to imiď po pradziadku), a jego zdjďcia moŮna byķo obejrzeý w spe- cjalnym wydaniu czasopisma „Parents”. „Moim zdaniem wielu mķodych rodziców niepotrzebnie zakķada, Ůe muszû poznaý pķeý dziecka, zanim siď urodzi, Ůeby odpowiednio urzûdziý jego pokoik”, Ŏmieje siď Laurie. „MoŮe to przejaw nadmiernej zaradnoŎci, ale ja wolď najpierw przygotowaý pokój w neutralnych barwach, a potem przyozdabiaý go akcentami chķopiďcymi lub dziew- czďcymi — a nie od razu malowaý caķy pokój na niebiesko czy róŮowo”. Kiedy Laurie byķa w ciûŮy, urzûdziķa pokoik dzieciďcy tak, Ůeby mógķ w nim zamieszkaý zarówno chķopiec, jak i dziewczynka. Z jednej strony dlatego, Ůe nie chciaķa znaý pķci dziecka przed urodzeniem, a z drugiej dlatego, iŮ to rozwiûzanie byķo, jej zdaniem, bardziej prak- tyczne. „Zastosowaķam takie kolory poŎcieli, obiý i Ŏcian, Ůeby moŮna byķo je wykorzystaý jeszcze raz przy kolejnym dziecku bez wzglďdu na jego pķeý. Nie chciaķam inwestowaý w nowy pokój, gdy na Ŏwiat przyj- dzie drugie dziecko. Dziďki temu mogķam wydaý wiďcej pieniďdzy na lepszej jakoŎci ķóŮeczko, poŎciel i zasķony. Wiedziaķam, Ůe bďdď z nich korzystaý przez kilka lat w pokojach dwójki dzieci, dlatego uznaķam, Ůe warto ponieŎý wiďkszy wydatek na te rzeczy”. Laurie twierdzi, Ůe z przyjemnoŎciû projektowaķa jasny, barwny pokój, majûc ŎwiadomoŎý, Ůe póŬniej przyozdobi go takimi rzeczami, jak dywanik czy karuzela nad ķóŮeczko, które nadadzû mu chķopiďcy lub dziewczďcy charakter. „NajwaŮniejsze jest to”, mówi Laurie, „Ůeby uŮywaý jaskrawych, Ůywych kolorów, które bďdû stymulowaý dziecko i dziaķaý jak katalizator dla jego myŎli i wyobraŬni”. Jako projektantka, Laurie zawsze radzi rodzicom, Ůeby zaczďli od czegoŎ, co ich inspiruje, a potem szli dalej w tym kierunku. „Ja znala- zķam poŎciel, która bardzo mi siď spodobaķa, i to ona zadecydowaķa o doborze kolorów dla wszystkich innych elementów pokoju”, wyznaje. „Materiaķ poŎcieli byķ Ůóķto-zielony z czerwonymi akcentami. To wspa- niaķe neutralne kolory z duŮû gķďbiû, które wyznaczyķy trend dla caķego pokoju. Zaraz potem kupiķam Ůóķte zasķony z cienkimi czerwonymi 32 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców i Ůóķto-zielonymi paskami. Na tď samû zieleĹ pomalowaķam Ŏciany i kupiķam biaķe meble. Pokój ma drewnianû podķogď, dlatego gdy Gibson siď urodziķ i wiedziaķam juŮ, Ůe to chķopiec, kupiķam »chķo- piďcy« dywanik z obrazkiem przedstawiajûcym stodoķď i zwierzďta na farmie, który poķoŮyķam przed ķóŮeczkiem. Na koĹcu dokupiķam jesz- cze karuzelď nad ķóŮeczko z maķymi kaczuszkami”. Laurie z pewnoŎciû spďdziķa duŮo czasu na projektowaniu pokoju dla maķego Gibsona. Jej zdaniem zbyt wielu rodziców popeķnia po- waŮny bķûd, koncentrujûc siď na wyglûdzie pokoju dzieciďcego i nie przykķadajûc odpowiedniej wagi do jego funkcjonalnoŎci. „Pewna mķoda matka Ůaliķa mi siď, Ůe jej piďkne rolety nie blokowaķy dosta- tecznie Ŏwiatķa sķonecznego, przez co dziecko nie chciaķo spaý w ciûgu dnia. Estetyka pokoju dzieciďcego byķa przepiďkna, ale rodzice zapo- mnieli, Ůe dziecko bďdzie w nim mieszkaý, dlatego powinien on byý równieŮ funkcjonalny. Na szczďŎcie jedno nie stoi na przeszkodzie drugiemu: moŮna urzûdziý pokój tak, Ůeby byķ ķadny i kolorowy (ku zadowoleniu rodziców), a jednoczeŎnie stanowiķ sypialniď dla dziecka i miejsce jego zabaw”. Laurie cieszy siď, Ůe zaprojektowaķa pokój dla Gibsona z myŎlû o tym, Ůe mali chķopcy interesujû siď wszystkim i przemieszczajû siď z prďdkoŎciû rakiety. „Jestem zadowolona”, mówi z wielkû ulgû, „Ůe udaķo mi siď stworzyý dla niego przestrzeĹ, w której czuje siď swo- bodnie. W kaŮdej chwili moŮe odwróciý siď do mnie plecami i zajûý siď swoimi sprawami. W jego pokoju nie ma niczego, czym mógķby zrobiý sobie krzywdď. W efekcie stworzyķam w domu miejsce, po którym mój synek moŮe siď swobodnie poruszaý, i nigdy nie usķyszy od nikogo sķowa: »Nie!«. W pokoju zaprojektowaķam równieŮ kûcik, w którym zamontowaķam niskie póķki, tak, aby Gibson mógķ sam siď- gaý po swoje ksiûŮeczki i zabawki. Jest to miejsce, do którego mój synek ma swobodny dostďp, dziďki czemu nie musi czekaý, aŮ ja zdejmď mu coŎ z góry. MyŎlď, Ůe to bardzo waŮne, Ůeby dziecko miaķo pokój, po którym moŮe siď bezpiecznie poruszaý bez nadzoru dorosķych”. To chğopak! 33 Oto rady prosto od projektantki. Stwórz bezpieczne, a jednocze- Ŏnie ciepķe i radosne otoczenie dla swojego synka. Wybierz intensywne kolory niewskazujûce na pķeý, a nastďpnie dodaj elementy, które bďdû mówiý: „Tutaj mieszka maķy chķopczyk”. Po pierwsze: bezpieczeñstwo Oto kilka porad, które mogû okazaý siď pomocne podczas wybierania mebli do pokoju dzieciďcego, tak, aby byķ on stylowy, ķadny i bezpieczny. ’Ó¿ECZKO Pierwsze ķóŮko Twojego syna to waŮny zakup. Jest to miejsce, w którym bďdzie on spďdzaý wiďkszoŎý swojego czasu, dopóki nie stanie na nogi i nie zacznie biegaý. Dlatego waŮne jest, Ůeby byķo ono bezpieczne — bez wzglďdu na to, czy wybierzesz kojec, koķyskď czy zwykķe ķóŮeczko. Kojec lub koïyska. Kto moŮe oprzeý siď piďknu koronkowego kojca albo drewnianej, polerowanej koķyski? Oba te przedmioty stanowiû wspaniaķy dodatek do pokoju dzieciďcego. Kojec, który kupiķam dla mojego pierwszego synka, byķ caķkowicie obszyty biaķû koronkû i miaķ tradycyjny wzór z budkû. Bardzo mi siď podobaķ i byķam naprawdď rozczarowana, gdy juŮ po trzech tygodniach synek z niego wyrósķ i tak mocno siď w nim rozpychaķ, Ůe baķam siď o stabilnoŎý kojca. To byķa chyba moja pierwsza lekcja dotyczûca tego, jak szybko rosnû niemowlďta. AmerykaĹska Komisja Konsumencka do Spraw BezpieczeĹstwa Produktów (Consumer Product Safety Commission — CPSC) ostrzega, Ůe naj- czďstszym zagroŮeniem wynikajûcym z korzystaniem z kojców lub koķysek jest wypadniďcie z nich dziecka: zdarza siď, Ůe dno jest zbyt sķabe i zapada siď, czasami teŮ ķóŮeczko wywraca siď albo caķy kojec (koķyska) spada na ziemiď. Ponadto odnotowano przypadki uduszeĹ w kojcach lub koķyskach, które charakteryzujû siď zbyt maķû stabilnoŎciû albo sû wymoszczone poduszkami lub zķoŮonymi kocykami. 34 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców JeŎli zamierzasz kupiý kojec albo koķyskď, miej na uwadze wska- zówki CPSC: † Wybierz produkt, który ma solidne dno i szerokie, stabilne nogi. † Postďpuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczûcymi wagi i wielkoŎci dziecka, aby moŮna je byķo bezpiecznie trzymaý w danym kojcu lub koķysce. † Upewnij siď, Ůe odlegķoŎci miďdzy szczebelkami sû nie wiďksze niŮ 6 cm. † Co jakiŎ czas sprawdzaj, czy Ŏruby i nity nie poluzowaķy siď. † JeŎli produkt ma skķadane nogi, upewnij siď, Ůe posiada on mocne blokady, które zapobiegajû przypadkowemu zķoŮeniu nóg w trakcie normalnego uŮytkowania. † Materacyk i obicie powinny idealnie pasowaý do kojca (koķy- ski); muszû byý mocne i gķadkie. Nigdy nie uũywaj poduszek do wy- ʼncieIJania IJóũeczka. † Ozdobne ķuki i wstûŮeczki powinny byý przyciďte i bezpiecznie umocowane, tak, aby nie doszķo do uduszenia dziecka. † Koķyski powinny mieý mechanizm blokujûcy, gdy dziecko juŮ zaŎnie. ’óĝeczko. Zadaķam sobie trud, Ůeby poszukaý mojego starego ķóŮeczka w piwnicy rodziców. Pamiďtam, jak w nim spaķam (a moŮe raczej sû to wspomnienia zdjďý przedstawiajûcych mnie w tym ķóŮeczku). Byķo przeŎliczne, w kolorze jasnokremowym, a na wezgķowiu powtarzaķ siď odrysowany z szablonu wzór misiów. Gdy jednak zmontowaķam ķó- Ůeczko i zobaczyķam je w caķej okazaķoŎci, zrozumiaķam, Ůe to, co kie- dyŎ byķo uznawane za supernowoczesne, nie jest juŮ wystarczajûco so- lidne ani bezpieczne dla mojego synka. Najlepszû inwestycjû, jakû moŮesz zrobiý, jest kupno ķóŮeczka, które speķnia wszystkie standardy bezpieczeĹstwa CPSC. To bardzo waŮne, poniewaŮ z badaĹ przeprowadzonych przez tď komisjď wynika, To chğopak! 35 ĞÓŘECZKA — NA CO NALEŘY ZWRÓCIä UWAGö x OdlegïoĂci miÚdzy szczebelkami nie mogÈ przekraczaÊ 6 cm. x Szczebelki nie mogÈ byÊ luěne ani pÚkniÚte; ĝadnego nie moĝe teĝ brakowaÊ. x Materacyk powinien byÊ idealnie dopasowany — szczelina miÚdzy jego krawÚdziÈ a brzegiem ïóĝka nie moĝe przekraczaÊ gruboĂci dwóch palców. x Materacyk musi byÊ bezpieczne mocowany ze wszystkich stron ïóĝeczka. x Sïupki w naroĝnikach mogÈ mieÊ maksymalnie 1,5 mm wysokoĂci. x Na wezgïowiu i w nogach ïóĝka nie moĝe byÊ ĝadnych wyciÚÊ. x Mechanizm umoĝliwiajÈcy opuszczenie boku ïóĝka nie moĝe byÊ dostÚpny dla dziecka. x Mocowania umoĝliwiajÈce opuszczenie boku ïóĝka muszÈ pewnie i bezpiecznie utrzymywaÊ bok w pozycji pionowej. x Wszystkie Ăruby, nity i inne metalowe elementy muszÈ byÊ dobrze przymocowane i ĝadnego z nich nie moĝe brakowaÊ. Ůe w ķóŮeczkach dochodzi do zgonów noworodków czďŎciej niŮ w ja- kimkolwiek innym miejscu, a kaŮdego roku tysiûce niemowlût ulegajû w nich powaŮnym wypadkom wymagajûcym hospitalizacji. PRZEWIJAK W pierwszym roku Ůycia swojego synka spďdzisz duŮo czasu na zmie- nianiu pieluch. Dlatego solidny i bezpieczny przewijak to dobra inwe- stycja — a takŮe najlepszy sposób na zapobieganie bólom pleców, które czďsto pojawiajû siď przy przewijaniu dzieci na ķóŮku lub na podķodze. Wybierz taki przewijak, w którym bďdzie miejsce na wszystkie potrzebne produkty, tak, abyŎ nigdy nie musiaķa zostawiaý dziecka samego, Ůeby siďgnûý po pieluchď lub maŎý. Musi on byý zaopatrzony w ķatwy w uŮyciu pas bezpieczeĹstwa. Wedķug CPSC ponad 1300 niemowlût rocznie doznaje obraŮeĹ w wypadkach, które majû miejsce 36 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców w trakcie przewijania. WiďkszoŎý z tych nieszczďŎliwych wydarzeĹ polega na wypadniďciu dziecka z przewijaka na podķogď. Dlatego poszukaj przewijaka z dobrym paskiem — i nie zapominaj go uŮywaý. (Pamiďtaj: to, Ůe zapinasz dziecko paskiem bezpieczeĹstwa, nie oznacza, Ůe moŮesz zostawiý je bez opieki). Chïopiec w podróĝy Nie minie duŮo czasu, aŮ zaczniesz podróŮowaý ze swoim synkiem. Dlatego jeszcze przed jego urodzeniem powinnaŎ zaopatrzyý siď w kilka rzeczy, które uķatwiû Wam podróŮowanie i zapewniû Twojemu dziecku bezpieczeĹstwo. NaleŮû do nich: torba na pieluchy, nosideķko sportowe, fotelik samochodowy, nosideķko z rûczkû i spacerówka. TORBA NA PIELUCHY Za kaŮdym razem, gdy wychodzisz razem ze swoim dzieckiem, musisz braý ze sobû torbď na pieluchy, dlatego poszukaj takiej, która bďdzie do- bra równieŮ na dķuŮsze wyprawy. Powinna byý wykonana ze zmywal- nego materiaķu i zawieraý izolowanû przegródkď na butelki z ciepķymi lub chķodnymi napojami. Oprócz tego powinna mieý kilka dodatko- wych przegródek na róŮne dzieciďce akcesoria, do których musisz mieý szybki dostďp (smoczek, chusteczki pielďgnacyjne, grzechotkď, czyste pieluszki, maŎý, chusteczki na ulane jedzenie itd.). Wybierz taki kolor i wzór torby (inny niŮ pastelowe wzorki dzieciďce), którego nie bďdzie siď wstydziķ nosiý równieŮ ojciec dziecka. NOSIDE’KO SPORTOWE Szybko przekonasz siď, Ůe niemowlďta lubiû byý noszone blisko serca. Zaraz potem odkryjesz, Ůe noszenie dziecka na rďkach przez caķy dzieĹ uniemoŮliwia zrobienie czegokolwiek innego! Dlatego wķaŎnie tak wielu rodziców ceni sobie nosideķka sportowe. Sû one przygotowane specjalnie dla noworodków, poniewaŮ zapewniajû dodatkowe podpar- To chğopak! 37 cie gķówki. Nosideķka zakķadane z przodu majû róŮne wzory i ksztaķty: niektóre wyglûdajû jak temblaki, a dziecko leŮy w nich na brzuchu; inne bardziej przypominajû plecak i umoŮliwiajû noszenie dziecka w pozycji siedzûcej. Bez wzglďdu na to, jakie nosideķko wybierzesz, bďdzie ono stanowiý ciepķe i przytulne miejsce blisko Twojego serca, które Twój synek z pewnoŎciû pokocha. Gdy Twój maķy skarb nieco przybierze na wadze, prawdopodobnie zmienisz nosideķko na takie, które jest zakķadane z tyķu. W ten sposób zmniejszysz obciûŮenie dla krďgosķupa i dasz dziecku wiďkszû moŮliwoŎý rozglûdania siď dookoķa. FOTELIK SAMOCHODOWY Zgodnie z polskim prawem wszystkie dzieci poniŮej dwunastego roku Ůycia i nieprzekraczajûce 150 cm wzrostu muszû byý przewoŮone w fo- telikach samochodowych. To prawo jest tak ŎciŎle przestrzegane, Ůe wiďkszoŎý szpitali nie wydaje dziecka, dopóki nie ma pewnoŎci, Ůe ro- dzice majû zamontowany fotelik w samochodzie. Dlatego tego zakupu naleŮy dokonaý jeszcze przed urodzeniem dziecka. PoniewaŮ Twoje dziecko bďdzie uŮywaý fotelika samochodowego przez kilka lat, warto poŎwiďciý trochď czasu na zapoznanie siď z ofertû dostďpnû na rynku. Oto kilka wskazówek, które pomogû Ci dokonaý wķaŎciwego wyboru. Foteliki samochodowe dzielû siď na dwie podsta- wowe kategorie: Nosideïka dla niemowlÈt: sû przeznaczone dla dzieci poniŮej 13 ki- logramów. W takim foteliku dziecko siedzi tyķem do kierunku jazdy. Foteliki dla starszych dzieci: moŮna w nich sadzaý zarówno niemow- lďta, jak i starsze dzieci do 18 kilogramów6. W przypadku niemowlût 6 W Stanach Zjednoczonych nakaz woŮenia dziecka w fotelikach samo- chodowych obowiûzuje tylko do piûtego roku Ůycia (a nie jak u nas — do dwunastego), dlatego na polskim rynku istnieje wiďcej kategorii wagowych niŮ tylko dwie tutaj wymienione. PoniewaŮ jednak ksiûŮka ta koncentruje siď na pierwszych latach Ůycia dziecka, nie bďdziemy rozwijaý tematu fote- lików dla starszych dzieci — przyp. tIJum. 38 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców montuje siď je tyķem do kierunku jazdy, natomiast dzieci powyŮej 13 kilogramów sû juŮ sadzane przodem. Porównujûc foteliki samochodowe, zwróý uwagď na nastďpujûce rzeczy: „ Cena. Ceny fotelików wahajû siď od 100 do nawet 1000 zķotych. MyŎlď, Ůe najlepszym wyborem bďdzie produkt w cenie kilku- set zķotych. „ Prosty montaĝ. JeŮeli czasami nie udaje Ci siď prawidķowo zamontowaý fotelika w samochodzie, oznacza to, Ůe Twoje dziecko nie jest odpowiednio chronione. Dlatego przed doko- naniem zakupu sprawdŬ, czy montaŮ fotelika nie sprawia Ci problemów. „ Zapinanie pasów bezpieczeñstwa. SprawdŬ, w którym miej- scu w foteliku montuje siď samochodowe pasy bezpieczeĹstwa. Niektóre rozwiûzania sû proste, inne — nieco bardziej skom- plikowane. „ ZmywalnoĂÊ. JeŮeli to jest Twoje pierwsze dziecko, to prawdo- podobnie nie masz jeszcze pojďcia, jak szybko ubrudzi siď jego fotelik. JuŮ wkrótce znajdû siď na nim wszystkie moŮliwe plamy — z jedzenia, picia, a takŮe zwróconych posiķków. Dlatego kup taki fotelik, którego pokrycie moŮna zdjûý i umyý. „ Wygoda. Dzieci spďdzajû duŮo czasu w fotelikach. Dlatego poszukaj takiego, który wyglûda na wygodny. Wybierz fotelik, który jest wyŎcieķany materiaķem (winylowe siedzenia szybko siď nagrzewajû i mogû poparzyý skórď dziecka), a takŮe ma odpo- wiednie wsparcie na gķówkď i plecy. Innû waŮnû cechû jest wy- sokoŎý — najlepszy fotelik to taki, który umoŮliwia dziecku obserwowanie krajobrazu za oknem. „ Bezpieczeñstwo. SprawdŬ, czy do fotelika doķûczona jest met- ka potwierdzajûca, Ůe speķnia on standardy bezpieczeĹstwa dla pojazdów mechanicznych (czasami moŮesz siď spotkaý ze To chğopak! 39 skrótem FMVSS 213 oznaczajûcym amerykaĹskû normď). JeŮeli fotelik nie speķnia tych standardów, nigdy nie powinien byý uŮywany w samochodzie. NOSIDE’KO Z RkCZKk To maķe krzeseķko, w którym dziecko przebywa w pozycji póķsiedzûcej, moŮe okazaý siď bardzo przydatne. Twój synek moŮe w nim siedzieý i obserwowaý Ciď, gdy wykonujesz prace domowe. Dodatkowym atu- tem nosideķka jest to, Ůe utrzymuje dziecko w odpowiedniej pozycji do karmienia. Niestety, nosideķka mogû byý przyczynû powaŮnych wypadków — gdy na przykķad spadnû z wysokiego stoķu. Twój maķy kowboj, kopiûc i wymachujûc rûczkami, moŮe znaczûco zmieniaý obciûŮenie nosideķka, dlatego poszukaj takiego, które ma antypoŎli- zgowy, szeroki spód zapobiegajûcy wywróceniu. I pamiďtaj: nigdy nie zostawiaj dziecka samego w nosideķku. Aby bezpiecznie korzystaý z nosideķka, postďpuj zgodnie z nastď- pujûcymi wskazówkami: † Nosideķko powinno mieý szeroki, solidny spód zapewniajûcy mu stabilnoŎý. † JeŎli kķadziesz nosideķko z dzieckiem na stole, ladzie albo in- nym meblu, nie odchodŬ od niego dalej niŮ na wyciûgniďcie rďki. Nigdy teŮ nie odwracaj siď do niego plecami. Nosideķka zeŎli- zgujû siď ķatwiej z gķadkich powierzchni, takich jak blat stoķu. † JeŮeli spód nosideķka nie jest pokryty materiaķem antypo- Ŏlizgowym, przyczep do niego szorstki materiaķ na taŎmie samoprzylepnej. † Zawsze uŮywaj pasów bezpieczeĹstwa i dbaj o to, Ůeby byķy ciasno zapiďte. † JeŎli nosideķko zawiera elementy, które zapinajû siď z tyķu, sprawdŬ, czy sû one bezpieczne. Czasami zapiďcia mogû od- skoczyý, powodujûc wywrócenie nosideķka. 40 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców † Nigdy nie kķadŬ nosideķka na miďkkiej powierzchni, takiej jak ķóŮko czy kanapa, poniewaŮ ķatwo moŮe siď wywróciý, powodu- jûc uduszenie dziecka. † Pamiďtaj, Ůe nie kaŮde nosideķko peķni jednoczeŎnie funkcjď fotelika samochodowego. Nigdy nie uŮywaj w samochodzie nosideķka, które nie jest przeznaczone do tego celu. SPACERÓWKI Dzisiejsze spacerówki sû lekkie i ķatwe do przenoszenia, ale niektóre tracû stabilnoŎý, gdy dziecko duŮo siď wierci i obraca. Gdy bďdziesz oglûdaý w sklepie wózki spacerowe, poszukaj takiego, który mocno trzyma siď ziemi i nie grozi przewróceniem. Bardzo przydatne bďdû przednie obrotowe koķa. Warto równieŮ dokupiý parasolkď na lato. SprawdŬ, do jakiej pozycji rozkķada siď wózek — pamiďtaj, Ůe Twój synek nie raz utnie sobie w nim drzemkď. Oto kilka wskazówek, które pomogû Ci wybraý odpowiedniû spacerówkď: „ JeŎli planujesz korzystaý z niej, zanim Twój synek zacznie sia- daý, upewnij siď, Ůe moŮna jû rozķoŮyý do pozycji leŮûcej. Pod okiem dorosķego, spacerówka moŮe peķniý rolď turystycznego ķóŮeczka, którego moŮna uŮywaý zarówno w mieszkaniu, jak i na ŎwieŮym powietrzu. Pamiďtaj jednak, by zawsze kķaŎý dziecko na plecach i dobrze je zapinaý. Najlepsza jest trzypunktowa7 uprzûŮ bezpieczeĹstwa w ksztaķcie litery T, która skķada siď z trzech pasków (pod krokiem oraz po obu stronach talii) zapinanych jednû wspólnû klamrû. 7 W modelach wózków (a takŮe fotelików samochodowych) oferowanych w Polsce stosowana jest 5-punktowa uprzûŮ bezpieczeĹstwa, która jest lepiej dopasowana do budowy ciaķa dziecka i bezpieczniejsza niŮ uprzûŮ 3-punktowa. Skķada siď ona z piďciu pasków, które sû zapinane wspólnû klamrû — przyp. tIJum. To chğopak! 41 „ Spacerówki - parasolki to wózki na lekkim, cienkim, metalo- wym stelaŮu obszytym materiaķem, które skķadajû siď jak akor- deon. Tego typu spacerówki nie nadajû siď dla noworodków, poniewaŮ nie zapewniajû im odpowiedniego podparcia. Za- zwyczaj nie moŮna ich rozķoŮyý do pozycji leŮûcej lub póķle- Ůûcej. Sû jednak wspaniaķym rozwiûzaniem na krótkie wypady ze starszym dzieckiem (powyŮej pierwszego roku Ůycia). „ Upewnij siď, Ůe wybrana przez Ciebie spacerówka ma budkď, która bďdzie osķaniaķa dziecko przed sķoĹcem. Najlepiej, gdyby w budce znajdowaķo siď plastikowe okienko, przez które bďdziesz mogķa obserwowaý maleĹstwo (okienko nie jest po- trzebne w przypadku spacerówek dwustronnych, poniewaŮ moŮesz w nich usadzaý dziecko przodem do siebie). „ SprawdŬ, ile waŮy wózek, czy dobrze siď go prowadzi i jaki ma system skķadania. ObciûŮ go do wagi 9 – 12 kilogramów, a na- stďpnie przejedŬ siď z nim po sklepie. Spróbuj pchaý go jednû rďkû — spacerówka powinna daý siď prowadziý w linii prostej. Na koĹcu sama zķóŮ i rozķóŮ wózek. „ Na stabilnoŎý spacerówki wpķywa szeroki rozstaw osi, a takŮe siedzenie umieszczone nisko w stelaŮu. Wózek nie moŮe prze- chylaý siď do tyķu, gdy delikatnie naciŎniesz na rûczkď. „ Przestronny kosz na zakupy odciûŮy Twoje barki i plecy od dŬwigania ciďŮkich siatek. Spacerówki bliěniacze. Spacerówki bliŬniacze mogû mieý postaý tan- demu (jedno dziecko siedzi za drugim), albo poszerzonego wózka (dzie- ci siedzû obok siebie). Nie wszystkie spacerówki z tej drugiej grupy mieszczû siď w standardowych drzwiach, dlatego uwaŮnie sprawdŬ wymiary wybranego wózka. Tandemy sû ķatwiejsze w prowadzeniu, zwķaszcza gdy woŮone w nich dzieci majû róŮnû wagď (na przykķad dzieli je rok róŮnicy). Warto równieŮ zwróciý uwagď na to, Ůe zajmujû mniej 42 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców CO MÓWI NAUKA Badania wykazaïy, ĝe wszystkie zdrowe noworodki zachowujÈ siÚ tak samo. Jednak po kilku miesiÈcach chïopcy robiÈ siÚ bardziej pïaczliwi, mniej ĂpiÈ i stajÈ siÚ bardziej aktywni niĝ dziewczynki. miejsca po zķoŮeniu. Jednak z drugiej strony, podwójne (poszerzone) spacerówki sû wygodniejsze, poniewaŮ ich oparcia moŮna regulowaý niezaleŮnie od siebie. Poza tym dzieci wolû siedzieý obok siebie niŮ jedno za drugim. Spacerówki do joggingu. Te wózki, nazywane równieŮ sportowymi spacerówkami, sû zaprojektowane w taki sposób, Ůeby mogķy byý popychane przez biegnûcû dorosķû osobď. Sû dķuŮsze niŮ zwykķe spacerówki i wyróŮniajû siď trzema duŮymi koķami (jednym z przodu i dwoma z tyķu), dziďki czemu sû ķatwiejsze w prowadzeniu niŮ zwykķe wózki. Ich ceny sû odpowiednio wyŮsze. Spacerówki te sû zbyt duŮe, Ůeby uŮywaý ich w zamkniďtych pomieszczeniach. JeŮeli jesteŎ zapa- lonû biegaczkû albo lubisz szybkie spacery, warto rozwaŮyý kupno takiego wózka. JeŎli jednak nie ýwiczysz regularnie, sportowa space- rówka moŮe okazaý siď wyrzuceniem pieniďdzy. Tak czy siak, nie podejmuj zbyt szybko decyzji o kupnie space- rówki do joggingu. Prowadzenie wózka w biegu wywoķuje wstrzûsy, dlatego lepiej nie uŮywaý takiego wózka do czasu, gdy dziecko ukoĹ- czy rok — a nawet wtedy wybieraj takie trasy, które majû w miarď równû powierzchniď. Zabawki dla maïego chïopca Noworodek nie potrzebuje duŮo zabawek, a juŮ szczególnie koloro- wych pluszaków, którymi ludzie tak chďtnie obdarowujû maķe dzieci. Niech ķóŮeczko Twojego synka bďdzie miejscem wolnym od zabawek. Kiedy sama bďdziesz kupowaý zabawki dla swojego dziecka, wy- bieraj je z rozmysķem. Bezpieczna zabawka jest wykonana z nietok- To chğopak! 43 sycznych substancji, ma gķadkie krawďdzie, jest zmywalna i trudna do przeķamania. Nigdy nie dawaj niemowlďciu zabawki mniejszej niŮ 4 cm, poniewaŮ dziecko moŮe jû poķknûý (sprawdŬ, czy któreŎ z elementów mogû odpaŎý i staý siď przyczynû zadķawienia). Odetnij wszystkie wstûŮki i sznurki. Co jakiŎ czas rób przeglûd wszystkich zabawek, Ůeby upewniý siď, Ůe sû w dobrym stanie. ZESTAW ZABAWEK DLA NOWORODKA Oto lista zabawek, które warto kupiý dla nowonarodzonego dziecka: † WiszÈce karuzele. Nakrďcane lub elektryczne karuzele wi- doczne z ķóŮeczka przyciûgajû uwagď dziecka, gdy leŮy ono na plecach. Wiele z nich moŮe odgrywaý melodyjkď. Wiszûca ka- ruzela powinna byý solidnie przymocowana, znajdowaý siď poza zasiďgiem rûczek dziecka i nie wisieý bezpoŎrednio nad ķóŮecz- kiem (na wypadek, gdyby spadķa). Karuzelď naleŮy usunûý, gdy dziecko umie juŮ opieraý siď na rďkach i kolanach (czyli mniej wiďcej w wieku 5 – 6 miesiďcy). Karuzela widoczna z przewijaka dostarczy maleĹstwu uciechy podczas zmiany pieluchy. † Grzechotka. Kiedy Twój synek nauczy siď chwytaý przedmioty, z pewnoŎciû pokocha grzechotki, a zwķaszcza te, które majû obrotowe elementy. Jednak kupujûc takû zabawkď, zachowaj ostroŮnoŎý: unikaj modeli, które majû zakoĹczenie w ksztaķcie kulki i maķe koĹcówki, które dziecko moŮe wķoŮyý bardzo do buzi. Wyciûgaj grzechotki i inne maķe przedmioty z ķóŮeczka lub kojca, gdy Twój synek zaŎnie. I pamiďtaj, Ůe podobnie jak w przypadku smoczków, nigdy nie wolno przywiûzywaý grze- chotek do sznurka i zakķadaý go na szyi dziecka. † Maty edukacyjne. Kķadzione na podķodze i wzbogacone w elementy, które siď zwijajû lub piszczû, sû wspaniaķû rozrywkû dla dzieci, które nie umiejû jeszcze raczkowaý. † Maty — zabawki gimnastyczne. Sû one wyposaŮone w ele- menty, które dziecko moŮe chwytaý i uderzaý, gdy leŮy na plecach. 44 Synuĸ. Instrukcja obsğugi dla rodziców DOMOWA HU¥TAWKA Jestem przekonana, Ůe huŎtawka uratowaķa mnie przed odejŎciem od zdrowych zmysķów. Mój drugi synek byķ bardzo marudnym dziec- kiem; jedyne, co go uspokajaķo, to ciûgķe koķysanie, podrzucanie, woŮenie itd. KiedyŎ odwiedziķam koleŮankď, która miaķa dzieciďcû huŎtawkď. Okazaķo siď, Ůe synek posadzony w tym urzûdzeniu daje mi dobre dwadzieŎcia minut spokoju. Szybko pobiegķam do najbliŮszego sklepu z artykuķami dzieciďcymi i kupiķam huŎtawkď dla mojego maleĹstwa. Wreszcie, po raz pierwszy od narodzin synka, mogķam spokojnie umyý zďby! Gorûco polecam tď zabawkď — to prawdziwe wybawienie i ulga dla zmďczonych matek. HuŎtawka dla dzieci zawiera lekko odchylone siedzenie zawie- szone na solidnych ramach czteronoŮnego stelaŮa. Na rynku dostďpne sû wersje elektryczne lub takie, które moŮna nakrďcaý. Dzieci bardzo róŮnie reagujû na huŎtawki, dlatego najlepiej jest wypróbowaý je przed kupnem (zwķaszcza, Ůe zabawka ta zajmuje sporo miejsca). ZABAWKI I INNE PRZEDMIOTY, KTÓRYCH NALEŘY UNIKAä 1. Poduszki, narzuty, produkty z owczej skóry, miÚkkie ma- teracyki oraz inne miÚkkie elementy poĂcieli. Do tej listy naleĝy jeszcze dodaÊ pluszowe maskotki i inne miÚkkie zabawki — te produkty równieĝ naleĝy trzymaÊ z dala od ïóĝeczka lub koïyski. W ten sposób zmniejszysz ryzyko wystÈpienia zespoïu nagïej Ămierci niemowlÈt (ang. Sudden Infant Heath Syndrome — SIDS), które z niewiadomych przyczyn jest wiÚksze u chïopców niĝ u dziewczynek. 2. Siedzenia wkïadane do wanny. SÈ one przeznaczone dla dzieci, które potrafiÈ samodzielnie siedzieÊ. Jednak eksperci odradzajÈ ich stosowanie: mogÈ kusiÊ rodziców, by zostawili na chwilÚ dziecko w wannie, co moĝe byÊ tragiczne w skutkach. 3. Talk. Wdychany przez dziecko moĝe podraĝniÊ jego pïuca. 4. Baloniki z lateksu. Nienadmuchane lub pÚkniÚte stanowiÈ ryzyko zadïawienia. To chğopak! 45 JeŎli zdecydujesz siď na huŎtawkď, obejrzyj jû ze wszystkich stron i sprawdŬ, czy jest bezpieczna. Powinna mieý solidne nogi z antypoŎli- zgowym spodem. Siedzenie musi byý zaopatrzone w pasek bezpie- czeĹstwa i rozdzielenie w kroku, które pomogû utrzymaý wiercûce siď dziecko na miejscu. OsobiŎcie wolď huŎtawki na baterie niŮ nakrďcane, poniewaŮ nie robiû one haķasu przy ponownym wķûczeniu, co mogķoby obudziý Twojego synka. Dobrym rozwiûzaniem jest regulowane oparcie, które najpierw moŮna rozķoŮyý do pozycji póķleŮûcej, a potem, gdy miďŎnie szyi dziecka siď wzmocniû, ustawiý pionowo. Gotowa czy nie? Przygotowywanie siď na narodziny chķopca to ogromna frajda! Ob- serwowanie jego rozwoju w trakcie ciûŮy, wybieranie imienia, znale- zienie dobrego lekarza, a potem kupowanie wszystkich niezbďdnych rzeczy dla noworodka wypeķniû Twój czas oczekiwania na dziecko marzeniami o wspólnym Ůyciu po jego narodzinach. A potem, zanim siď obejrzysz, bďdziesz trzymaķa swojego synka w ramionach. Wtedy zacznie siď prawdziwa zabawa! MÓJ SYNEK Wychowywanie syna jest czymĂ cudownym — to tak, jakbyĂ obser- wowaï sam siebie, jak dorastasz. — Dominick Martone ojciec 4-letniego synka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Synuś. Instrukcja obsługi dla rodziców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: